Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp tại công ty TNHH kiểm toán AFA

111 15 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 00:10

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN in h tế H uế cK KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP họ HỒN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN ại MỤC CHI PHÍ QUẢN DOANH NGHIỆP TRONG Đ KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY ườ n g TNHH KIỂM TOÁN AFA Giáo viên hướng dẫn: Phạm Bảo Ngọc ThS Phạm Thị Bích Ngọc Tr Sinh viên thực hiện: Lớp: K47B Kiểm toán Huế, tháng 05/2017 LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu viết để hồn thành đề tài khóa luận này, cơng trình nghiên cứu khoa học đầu tay thân mình, bên cạnh nỗ lực thân, em nhận giúp đỡ, hướng dẫn tận tình lời góp ý, động viên chân thành nhiều người để có kết ngày hôm uế Trước hết, em muốn gửi lời cảm ơn tới quý thầy cô trường Đại học kinh tế H Huế, đặc biệt thầy cô tận tình dạy bảo thời gian học tập trường tế Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ThS Phạm Thị Bích Ngọc - h người nhiệt tình hướng dẫn truyền đạt kinh nghiệm cho em từ bước in định hướng đề tài em hồn thành khóa luận cK Em xin chân thành gửi lời cảm ơn tới Cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA cho em hội để tiếp xúc với môi trường làm việc với nhiều điều mẻ họ tận tình giúp đỡ em trình khai thác tài liệu liên quan đến đề tài khóa luận Đặc biệt, em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến anh Hà Trung, phụ ại trách công tác thực tập sinh viên AFA tạo điều kiện nhiệt tình Đ giúp đỡ em q trình nghiên cứu thực khóa luận g Tiếp đến, em muốn gửi lời cảm ơn tới tồn thể thầy giáo tận tình ườ n giảng dạy để ngày hơm em có hội phát huy vốn kiến thức, kỹ tiếp thu thời gian ngồi ghế giảng đường Tr Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè người ln cổ vũ, động viên, quan tâm giúp đỡ em vượt qua khó khăn học tập Vậy em mong nhận góp ý, bảo ý kiến đánh giá thầy cô, bạn tất người quan tâm, để khóa luận hồn chỉnh giúp em có thêm vốn kinh nghiệm cho đề tài nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn! i MụC LụC LờI CảM ƠN i Mục lục ii Danh mục chữ viết tắt .v Danh mục bảng .vi Danh mục sơ đồ, biểu đồ .vii Danh mục biểu .vii uế PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ H Tính cấp thiết đề tài tế Mục đích nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu đề tài h Phạm vi nghiên cứu đề tài in Phương pháp nghiên cứu đề tài cK Kết cấu đề tài PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU họ CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC ại CHI PHÍ QUẢN DOANH NGHIỆP TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI Đ CHÍNH 1.1 Tổng quan kiểm toán Báo cáo tài g 1.1.1 Khái niệm kiểm tốn Báo cáo tài ườ n 1.1.2 Mục tiêu vai trò kiểm tốn Báo cáo tài 1.1.3 Cơ sở dẫn liệu quản Tr 1.1.4 Khái qt quy trình kiểm tốn BCTC 1.2 Cơ sở luận kiểm tốn chi phí quản doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm đặc điểm chi phí quản doanh nghiệp 1.2.2 Vai trò chi phí quản doanh nghiệp kiểm tốn Báo cáo tài 10 1.2.3 Mục tiêu kiểm toán chi phí quản doanh nghiệp 12 1.2.4 Những sai sót thường gặp kiểm tốn khoản mục chi phí quản doanh nghiệp kiểm tốn BCTC 13 ii 1.2.5 Quy trình kiểm tốn khoản mục chi phí quản doanh nghiệp kiểm tốn BCTC 14 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM TỐN KHOẢN MỤC CHI PHÍ QUẢN DOANH NGHIỆP TẠI CƠNG TY ABC CỦA CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN AFA 27 2.1 Tổng quan công ty TNHH Kiểm toán AFA 27 2.1.1 Giới thiệu sơ lược công ty 27 uế 2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản công ty TNHH kiểm toán AFA 27 H 2.1.3 Đặc điểm hoạt động dịch vụ cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA 30 tế 2.2 Thực trạng quy trình kiểm tốn khoản mục chi phí quản doanh nghiệp kiểm tốn BCTC Cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA 34 in h 2.2.1 Quy trình kiểm tốn chung Cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA 34 2.2.2 Quy trình kiểm tốn khoản mục chi phí quản doanh nghiệp kiểm cK tốn BCTC Cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA 41 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TỐN TỐN KHOẢN MỤC họ CHI PHÍ QUẢN DOANH NGHIỆP TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI ại CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN AFA 76 Đ 3.1 Đánh giá quy trình kiểm tốn chi phí quản doanh nghiệp Cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA 76 ườ n g 3.1.1 Đánh giá chung quy trình kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty TNHH Kiểm toán AFA 76 3.1.2 Đánh giá quy trình kiểm tốn khoản mục chi phí quản doanh nghiệp Tr Cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA 77 3.2 Sự cần thiết u cầu hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục chi phí quản doanh nghiệp Cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA 79 3.2.1 Sự cần thiết việc hoàn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục chi phí quản doanh nghiệp Cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA 79 3.2.2 Yêu cầu nguyên tắc việc hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục chi phí quản doanh nghiệp Cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA 79 3.3 Hồn thiện quy trình kiểm tốn chi phí quản doanh nghiệp Cơng ty iii TNHH Kiểm toán AFA 80 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 85 KếT LUậN 85 Ưu điểm khóa luận: 85 Nhược điểm khóa luận: 85 Tr ườ n g Đ ại họ cK in h tế H uế KIẾN NGHỊ 86 iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Kiểm toán viên BCKQKD Báo cáo kết kinh doanh BCĐKT Bảng cân đối kế tốn BCTC Báo cáo tài QLDN Quản doanh nghiệp CĐPS Cân đối phát sinh TK Tài khoản DN Doanh nghiệp CP Cổ phần họ cK in h tế H uế KTV Trách nhiệm hữn hạn Đ ại TNHH g HTKSNB Hệ thống kiểm soát nội Thu nhập cá nhân TNDN Thu nhập doanh nghiệp Tr ườ n TNCN v DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Các nghiệp vụ tốn doanh nghiệp liên quan đến Chi phí QLDN chứng từ đầy đủ kèm theo 21 Bảng 2: Mức trọng yếu AFA sử dụng để đánh giá cho toàn BCTC .37 Bảng 3: Xác định rủi ro mức trọng yếu 37 uế Bảng 4: Mức trọng yếu áp dụng thực kiểm toán cho khách hàng BV 45 Bảng 5: So sánh chi phí QLDN năm với năm trước, kết hợp với biến động H doanh thu công ty CP BV .48 tế Bảng 6: Chi phí QLDN theo tháng năm 2016 công ty CP BV .49 h Bảng 7: Phân tích chi phí QLDN theo khoản mục chi phí năm 2016 công ty cK in CP BV 50 Bảng 8: Một số nghiệp vụ bất thường nội dung công ty CP BV 54 họ Bảng 9: Chi phí khơng trừ tính thuế thu nhập doanh nghiệp cơng ty CP BV 57 Đ ại Bảng 10: Trình bày BCKQKD cơng ty CP BV .57 Bảng 11: Chi phí QLDN năm 2015 hạch tốn vào năm 2016 công ty CP BV 58 ườ n g Bảng 12: Mức trọng yếu để áp dụng thực kiểm toán khách hàng MT .63 Bảng 14: Cơ cấu chi phí QLDN cơng ty TNHH MT .66 Tr Bảng 15: Chi phí cần lưu ý khấu trừ thuế TNCN 70 Bảng 16: Trình bày BCKQKD công ty TNHH MT 70 Bảng 17: Chi phí QLDN Cơng ty TNHH MT hạch toán sai niên độ .71 Bảng 18: Bảng mẫu kiến nghị cho kiểm tra chi tiết chi phí QLDN 83 vi DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1: Phương pháp hạch tốn chi phí quản doanh nghiệp 10 Sơ đồ 2: Tổ chức máy quản Công ty AFA 28 Sơ đồ 3: Quy trình kiểm tốn khoản mục chi phí QLDN cơng ty TNHH Kiểm Tốn uế AFA .75 H Biểu đồ 1: Biến động chi phí QLDN năm 2016 công ty CP BV 50 tế Biểu đồ 2: Phân tích chi phí QLDN theo khoản mục chi phí Cơng ty CP BV h 52 Đ ại họ cK in Biểu đồ 3: Cơ cấu chi phí QLDN năm 2016 Công ty TNHH MT 66 DANH MỤC BIỂU g Biểu 1: Giấy làm việc tổng hợp khoản mục chi phí QLDN Cơng ty CP BV 47 ườ n Biểu 2: GLV kiểm tra nghiệp vụ bất thường công ty CP BV .53 Tr Biểu 3: Kiểm tra chọn mẫu theo CMA công ty CP BV .55 Biểu 4: Phân tích biến động chi phí QLDN công ty TNHH MT 65 Biểu 5: Chọn mẫu kiểm tra nghiệp vụ theo xét đoán KTV khách hàng MT năm 2016 .68 vii PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Trong xu hội nhập kinh tế giới, thật khó cho quốc gia phát triển phồn vinh mà trì kinh tế đóng Xuất phát từ đường lối đối ngoại muốn làm bạn, hợp tác lẫn với nước giới sở hai bên có lợi, Việt Nam chủ trương xây dựng kinh tế mở, thực đa uế phương hóa, đa dạng hóa kinh tế đối ngoại, đưa kinh tế Việt Nam bước hội nhập với kinh tế giới Những chuyển biến quan trọng vài năm gần H đưa nước ta đến với nhiều hội thách thức Trong xu tồn cầu hố đó, tế kiểm tốn khơng khái niệm mẻ Dần dần, kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính, trở thành phận khơng thể thiếu hoạt in h động kinh doanh Hiện hoạt động kiểm tốn nói chung hoạt động kiểm cK tốn độc lập nói riêng không ngừng tiến ngày phát triển khẳng định vị trí vững khu vực giới họ Kiểm toán Báo cáo tài tổng hợp kết chu trình, phần hành khác nhau, từ giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán đến giai đoạn kết thúc kiểm toán ại phát hành báo cáo Mỗi phần hành, chu trình q trình kiểm tốn riêng Đ biệt, song chúng lại có mối quan hệ mật thiết với nhau, bổ sung cho suốt trình kiểm tốn Trong đó, việc hồn thiện quy trình kiểm tốn Báo cáo tài ườ n g nói chung quy trình kiểm tốn khoản mục chi phí quản doanh nghiệp nói riêng vấn đề quan trọng hàng đầu cơng ty kiểm tốn nay, Tr khoản mục chi phí quản doanh nghiệp khoản mục ảnh hưởng nhiều đến khoản mục khác ảnh hưởng trực tiếp đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Vì vậy, tầm quan trọng chi phí quản doanh nghiệp nên việc ghi nhận khoản mục có sai sót ảnh hưởng đến việc xác định kết kinh doanh doanh nghiệp, dẫn đến Báo cáo tài phản ánh thiếu trung thực xác tình hình tài doanh nghiệp Trong q trình thực tập cơng ty TNHH Kiểm Tốn AFA, em có điều kiện tìm hiểu quy trình kiểm tốn khoản mục chi phí quản doanh nghiệp cơng ty sản xuất, thương mại, dịch vụ; nhận thức rõ tầm quan trọng kiểm toán chi phí quản doanh nghiệp kiểm tốn Báo cáo tài Chính thế, em định chọn đề tài “Hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục chi phí quản doanh nghiệp cơng ty TNHH Kiểm Tốn AFA” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp đại học uế Mục đích nghiên cứu đề tài H Việc nghiên cứu đề tài nhằm khái quát cách có hệ thống vấn đề tế luận kiểm tốn báo cáo tài chính, đặc biệt kiểm tốn khoản mục chi phí quản doanh nghiệp kiểm tốn báo cáo tài Từ tìm hiểu, đánh giá thực trạng in h quy trình kiểm tốn khoản mục chi phí quản doanh nghiệp kiểm tốn BCTC cơng ty TNHH Kiểm Tốn AFA Trên sở đối chiếu với kiến thức cK thuyết học để hiểu rõ sở thuyết quy trình kiểm tốn thực tế Ngồi nhằm góp phần nâng cao hiệu chất lượng hoạt động kiểm toán cơng họ ty TNHH Kiểm Tốn AFA Từ đưa nhận xét kiến nghị nhằm hoàn ại thiện quy trình kiểm tốn khoản mục chi phí quản doanh nghiệp công ty TNHH Đ Kiểm Toán AFA Đối tượng nghiên cứu đề tài ườ n g Đề tài khóa luận tập trung nghiên cứu vào quy trình kiểm tốn khoản mục chi phí quản doanh nghiệp cơng ty TNHH Kiểm Tốn AFA Phạm vi nghiên cứu đề tài Tr Do điều kiện thời gian khả hạn chế nên em tập trung sâu vào nghiên cứu phạm vi đề tài: Về thời gian: nghiên cứu quy trình kiểm tốn khoản mục chi phí quản doanh nghiệp cơng ty TNHH Kiểm Tốn AFA năm 2016 Về không gian: Đề tài thực cơng ty TNHH Kiểm Tốn AFA - BQT có bao gồm người có kinh nghiệm, vị khơng? - BQT có thường xun tham gia hoạt động quan trọng DN không? - Các vấn đề quan trọng sai phạm có báo cáo kịp thời với BQT không? H tế - BQT có giám sát việc thực BGĐ khơng? uế - BQT có họp thường xuyên định kỳ biên họp có lập kịp thời khơng? in h - BQT có giám sát cách làm việc BGĐ với kiểm toán nội kiểm toán độc lập cK không? họ 1.4 Phong cách điều hành triết BGĐ ại - Thái độ BGĐ KSNB (ví dụ, có quan tâm coi trọng việc thiết kế, thực Đ KSNB hiệu không)? ườ n g - Phương pháp tiếp cận BGĐ rủi ro? Tr - Thu nhập BGĐ có dựa vào kết hoạt động hay không? - Mức độ tham gia BGĐ vào q trình lập BCTC (thơng qua việc lựa chọn áp dụng sách kế tốn, xây dựng ước tính kế tốn …) - Quan điểm BGĐ việc lập trình bày BCTC? 89 - Quan điểm BGĐ việc xử thông tin, cơng việc kế tốn nhân sự? 1.5 Cơ cấu tổ chức - Cơ cấu tổ chức DN có phù hợp với mục tiêu, quy mô, hoạt động kinh doanh vị trí địa uế kinh doanh đơn vị không? 1.6 Phân công quyền hạn trách nhiệm in h - DN có sách thủ tục cho việc uỷ quyền phê duyệt nghiệp vụ mức tế H - Cơ cấu tổ chức DN có khác biệt với DN có quy mô tương tự ngành không? cK độ phù hợp khơng? họ - DN có giám sát kiểm tra phù hợp hoạt động phân quyền cho ại nhân viên không? Đ - Nhân viên DN có hiểu rõ nhiệm vụ cá nhân có liên quan đến ườ n g cơng việc hay khơng? - Những người thực cơng tác giám sát có đủ thời gian để thực công việc giám sát Tr khơng? - Ngun tắc bất kiêm nhiệm có thực phù hợp DN khơng? (ví dụ, tách biệt vị trí kế tốn cơng việc mua sắm tài sản) 1.7 Các sách thơng lệ nhân 90 - DN có sách tiêu chuẩn cho việc tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, đề bạt, sa thải nhân viên khơng? - Các sách có xem xét cập nhật thường xuyên không? in h BGĐ không? tế - Những nhân viên có nhận thức trách nhiệm họ kỳ vọng H uế - Các sách có truyền đạt đến nhân viên đơn vị khơng? họ Quy trình đánh giá rủi ro cK - Kết công việc nhân viên có đánh giá sốt xét định kỳ không? Rủi ro kinh doanh liên quan tới BCTC Đ ại - BGĐ/BQT xây dựng quy trình đánh giá rủi ro kinh doanh liên quan tới BCTC chưa (gồm: đánh giá rủi ro, ước tính mức độ ảnh ườ n g hưởng, khả xảy ra, hành động…)? - Mô tả rủi ro kinh doanh liên quan tới BCTC BGĐ xác định, ước tính mức độ ảnh Tr hưởng, khả xảy hành động tương ứng BGĐ? Giám sát kiểm soát 3.1 Giám sát thường xuyên định kỳ 91 - DN có sách xem xét lại KSNB định kỳ đánh giá tính hiệu KSNB khơng? (Mơ tả việc đánh giá - có, lưu ý nguồn thông tin sử dụng để giám sát sở để BGĐ tin tưởng nguồn thông tin đáng tin cậy cho mục đích giám sát) DN có trì phận kiểm tốn nội H uế - cK in không? h - Bộ phận kiểm tốn nội có đủ kinh nghiệm chun mơn đào tạo đắn tế phù hợp không? - Bộ phận kiểm tốn nội có trì hồ sơ đầy đủ KSNB kiểm tra KSNB DN họ khơng? ại - Bộ phận kiểm tốn nội có quyền tiếp cận sổ sách, chứng từ kế tốn phạm vi hoạt Đ động họ khơng bị hạn chế? ườ n g 3.2 Báo cáo thiếu sót KSNB - DN có sách, thủ tục để đảm bảo thực kịp thời biện pháp sửa chữa Tr thiếu sót KSNB khơng? - BGĐ có xem xét ý kiến đề xuất liên quan đến hệ thống KSNB đưa KTV độc lập (hoặc KTV nội bộ) thực đề xuất khơng? 92 - Bộ phận kiểm tốn nội có gửi báo cáo phát thiếu sót KSNB lên BQT Ban Kiểm sốt kịp thời khơng? - Bộ phận kiểm tốn nội có theo dõi biện pháp sửa chữa BGĐ không? Tr ườ n g Đ ại họ cK in h tế H uế - Bộ phận kiểm tốn nội có quyền tiếp cận trực tiếp BQT Ban Kiểm sốt khơng? 93 Phụ lục 02 – Xác định rủi ro mức trọng yếu cho khách hàng BV (ĐVT: đồng) Nội dung Kế hoạch Tiêu chí sử dụng để ước tính mức trọng yếu Thực tế LN trước thuế LN trước thuế Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu Doanh thu [Đánh dấu vào ô lựa chọn] Doanh thu BCTC trước kiểm toán tế BCTC năm trước [Đánh dấu vào ô lựa chọn] BCTC điều chỉnh sau kiểm toán H Nguồn số liệu để xác định mức trọng yếu Tổng àt i sản uế Tổng àt i sản in h Kế hoạch SXKD Ước tính cK Giá trị tiêu chí lựa chọn (a) Doanh thu mà tiêu chi mà đối tượng quan tâm l đấu thầu VND 283,906,089,189 họ lựa chọn ti chí Đ ại Điều chỉnh ảnh hưởng (b) biến động bất thường Giá trị tiêu chí lựa chọn (c)=(a)sau điều chỉnh (b) [8%] LN trước thuế (1) ườ n lựa chọn tỷ lệ àyn Mức trọng yếu tổng thể (e)=(c) *(d) Tỷ lệ sử dụng để ước tính (f) mức trọng yếu thực (g)=(e) Mức trọng yếu thực (1) *(f) Tỷ lệ sử dụng để ước tính ngưỡng sai sót khơng đáng (h) kể Ngưỡng sai sót khơng đáng (i)=(g) kể/ sai sót bỏ qua *(h) VND 283,906,089,189 [8%] LN trước thuế [1%] Doanh thu (d) Tr [Đánh dấu vào ô lựa chọnàv ghi cụ thể tỷ lệ % lựa chọn ngoặc vuông] - VND 283,906,089,189 g Tỷ lệ sử dụng để ước tính mức trọng yếu VND VND 283,906,089,189 [1%] Doanh thu [1%-5%] Vốn chủ sở hữu [1%-2%] Tổng àt i sản [1%-5%] Vốn chủ sở hữu [1%-2%] Tổng àt i sản Chỉ tiêu quan tâm VND 2,839,060,892 70% 70% VND VND 2,839,060,892 1,987,342,624 4% VND VND 1,987,342,624 4% 79,493,705 VND 79,493,705 94 Ghi thay đổi mức trọng yếu q ình trkiểm tốn Tr ườ n g Đ ại họ cK in h tế H uế Căn vào bảng trên, KTV chọn mức trọng yếu để áp dụng thực kiểm toán Nội dung Năm Năm trước (2) VND Mức trọng yếu tổng thể VND 2,839,060,892 2,495,986,530 VND Mức trọng yếu thực VND 1,987,342,624 1,747,190,571 Ngưỡng sai sót khơng đáng kể/có thể bỏ VND VND 79,493,705 qua 69,887,623 95 Phụ lục 03 – Các thủ tục để kiểm toán khoản mục chi phí QLDN STT Thủ tục Người Tham thực chiếu I Thủ tục chung Kiểm tra sách kế toán áp dụng quán với năm trước phù hợp với khn khổ lập trình bày BCTC áp dụng trước Đối chiếu số liệu Bảng số liệu tổng hợp tế H Lập Bảng số liệu tổng hợp có so sánh với số năm uế với Bảng CĐPS, Sổ Cái, sổ chi tiết giấy tờ làm việc in h kiểm tốn năm trước (nếu có) II Thủ tục phân tích cK So sánh chi phí bán hàng, quản năm với năm trước, kết hợp với biến động doanh thu DN, họ giải thích biến động lớn (nếu có) sở kết hợp với biến động doanh thu giải thích Đ ại Phân tích chi phí bán hàng, quản theo tháng biến động lớn (nếu có) ườ n g Phân tích cấu khoản mục chi phí phát sinh năm so sánh với năm trước, giải thích biến động bất thường (nếu có) Tr III Kiểm tra chi tiết 96 Thu thập Bảng tổng hợp chi tiết chi phí bán hàng, quản theo khoản mục theo tháng năm: - Đối chiếu với tài liệu có liên quan: Sổ Cái, sổ chi tiết,… - Phân tích biến động khoản mục chi phí theo tháng, đánh giá tính hợp lý, giải thích nội dung biến uế động thực kiểm tra tương ứng thường (về nội dung, giá trị, tài khoản đối ứng ) Tìm hiểu nguyên nhân thực thủ tục kiểm tra tương tế H Đọc lướt Sổ Cái để xác định nghiệp vụ bất h ứng (nếu cần) in Đối với chi phí gián tiếp vừa thuộc chi phí bán hàng chi phí quản DN, chi phí sản xuất: Tìm cK hiểu đánh giá tính hợp tiêu thức phân bổ, tập họ hợp chi phí Đối chiếu khoản mục chi phí kiểm tra ại phần hành kiểm toán liên quan: chi phí lương, chi phí nguyên vật liệu, chi phí cơng cụ dụng cụ, chi Đ g phí khấu hao, chi phí phải trả, chi phí trả trước, v.v… ườ n Đối với khoản chi phí mang tính chất định kỳ, biến động gắn liền với doanh thu (tiền thuê, hoa hồng, phí quyền, v.v ) (1): Xây dựng ước tính độc Tr lập so sánh với số ghi sổ, tìm hiểu chênh lệch lớn (nếu có) Chọn mẫu kiểm tra chứng từ gốc khoản mục chi phí bán hàng, quản khác: kiểm tra hóa đơn yêu cầu toán nhà cung cấp, bảng tính tốn kèm theo, phiếu chi, chứng từ toán qua ngân hàng với chứng từ khác kèm theo 97 Đối với đơn vị có Quy chế tài chính, định mức chi tiêu…(1): Đối chiếu quy định văn nội định mức chi tiêu với khoản chi tiêu thực tế DN Kiểm tra tính kỳ chi phí: - Đối chiếu đến phần hành kiểm tốn chi phí phải trả H - Đọc sổ chi tiết Chi phí bán hàng, tiền mặt, tiền gửi uế phần hành tiền tế tờ khai thuế GTGT sau ngày kết thúc kỳ kế tốn, xác định giao dịch khơng niên độ in h - Xem xét chi phí kỳ trước ghi cK nhận kỳ kiểm toán, đánh giá khả rủi ro lặp lại họ Đối với giao dịch với bên liên quan (1): Kiểm tra việc ghi chép, phê duyệt, giá áp dụng, Lưu ý giao dịch phát sinh gần cuối kỳ kế toán ại Đ Kết hợp với phần hành có liên quan (phải trả g nhà cung cấp, phải trả nội bộ,…) để gửi thư xác nhận ườ n giao dịch kỳ Rà soát tổng hợp khoản chi phí QLDN khơng đủ điều kiện chi phí trừ tính thuế Tr 10 TNDN (phối hợp với phần hành Thuế khoản phải nộp Nhà nước) 11 Kiểm tra phân loại trình bày khoản chi phí bán hàng BCTC IV Thủ tục kiểm toán khác 98 Phụ lục 04 – Kiểm tra sách kế tốn áp dụng qn với năm trước phù hợp với khuôn khổ lập trình bày BCTC cơng ty CP BV Chi phí QLDN Áp dụng năm Áp dụng Ảnh hưởng trước năm việc áp dụng không   H có chứng từ thực trích trước Nếu có, trích trước tế chi phí dựa sở đáng tin  Chi phí liên quan đến lợi  ại hoạt động kinh doanh Ghi nhận chi phí phát Đ   họ nhiều kỳ kế tốn cK ích kinh tế dự kiến thu in Có theo dõi chi phí khống chế h cậy phân bổ hợp vào kết quán uế Những chi phí cuối năm chưa Phát sinh Phát sinh Tr ườ n g sinh hay có hóa đơn 99 Phụ lục 05 – Xác định rủi ro mức trọng yếu cho khách hàng MT (ĐVT: đồng) Nội dung Kế hoạch Tiêu chí sử dụng để ước tính mức trọng yếu Thực tế LN trước thuế LN trước thuế Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu Doanh thu Nguồn số liệu để xác định mức trọng yếu Tổng àt i sản BCTC điều chỉnh sau kiểm toán H Tổng àt i sản uế [Đánh dấu vào ô lựa chọn] Doanh thu BCTC trước kiểm toán lựa chọn ti chí Ước tính tế [Đánh dấu vào ô lựa chọn] BCTC năm trước in h Kế hoạch SXKD cK Đ ại họ Giá trịtiêu chí lựa (a) chọn Điều chỉnh ảnh hưởng (b) biến động bất thường Giá trị tiêu chí lựa (c)=(a)-(b) chọn sau điều chỉnh Lợi nhuận trước thuế l tiêu có giá trị thấp VND 8,098,812,150 VND VND 8,098,812,150 ườ n g Tỷ lệ sử dụng để ước tính mức trọng yếu Tr [Đánh dấu vào ô lựa chọnàv ghi cụ thể tỷ lệ % lựa chọn ngoặc vuông] Tỷ lệ sử dụng để ước tính (f) mức trọng yếu thực Mức trọng yếu thực (g)=(e)*(f) (1) Tỷ lệ sử dụng để ước tính ngưỡng sai sót khơng đáng (h) kể Ngưỡng sai sót khơng đáng (i)=(g)*(h) kể/ sai sót bỏ qua [8%] LN trước thuế [1%-5%] Vốn chủ sở hữu [1%-2%] Tổng àt i sản (e)=(c)*(d) VND 8,098,812,150 [1%] Doanh thu (d) lựa chọn tỷ lệ àyn Mức trọng yếu tổng thể [8%] LN trước thuế (1) VND 8,098,812,150 [1%] Doanh thu [1%-5%] Vốn chủ sở hữu [1%-2%] Tổng àt i sản Chỉ tiêu quan tâm VND 647,904,972 VND 647,904,972 70% 70% VND 453,533,480 VND 453,533,480 4% 4% VND 18,141,339 VND 18,141,339 100 Ghi thay đổi mức trọng yếu ình trkiểm toán Tr ườ n g Đ ại họ cK in h tế H uế Căn vào bảng trên, KTV chọn mức trọng yếu để áp dụng thực kiểmtoán Nội dung Năm Năm trước (2) VND VND Mức trọng yếu tổng thể 647,904,972 2,495,986,530 VND VND Mức trọng yếu thực 453,533,480 1,747,190,571 Ngưỡng sai sót khơng đáng kể/có thể bỏ VND VND qua 18,141,339 69,887,623 101 Phụ lục 06 – Kiểm tra sách kế toán áp dụng quán với năm trước phù hợp với khn khổ lập trình bày BCTC cơng ty TNHH MT Chi phí QLDN Áp dụng năm trước Áp dụng năm Ảnh hưởng việc áp dụng  Những chi phí cuối năm  H chưa có chứng từ tế thực trích trước Nếu sở đáng tin cậy Chi phí liên quan đến cK    ại lợi ích kinh tế dự kiến thu họ chế  in h có, trích trước chi phí dựa Có theo dõi chi phí khống uế khơng qn Đ nhiều kỳ kế g toán phân bổ hợp ườ n vào kết hoạt động kinh Tr doanh Ghi nhận chi phí Phát sinh Phát sinh phát sinh hay có hóa đơn 102 Phụ lục 07 – Một số khoản chi phí bị trừ khỏi chi phí hợp tính thuế TNDN cơng ty CP BV (ĐVT: đồng) TK Nợ Có 12/25/2016 727DN TT tiền mua Iphone 6s Gold 6427 16GB 1411 Nội Dung Số Tiền 16,809,091 Tr ườ n g Đ ại họ cK in h tế CT H Số uế TK Ngày 103 ... hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp Cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA 79 3.3 Hồn thiện quy trình kiểm tốn chi phí quản lý doanh nghiệp Cơng ty iii TNHH Kiểm toán AFA ... giá quy trình kiểm tốn khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp Tr Cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA 77 3.2 Sự cần thiết u cầu hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp. .. ty TNHH Kiểm tốn AFA 34 in h 2.2.1 Quy trình kiểm tốn chung Cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA 34 2.2.2 Quy trình kiểm tốn khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp kiểm cK tốn BCTC Cơng ty TNHH Kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp tại công ty TNHH kiểm toán AFA , Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp tại công ty TNHH kiểm toán AFA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay