Công tác kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán AFA

179 11 0
  • Loading ...
1/179 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 00:10

Qua q trình tìm hiểu thực tập Cơng ty TNHH Kiểm toán AFA, kết hợp với kiến thức học ghế nhà trường, đến em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp uế với đề tài: “Cơng tác kiểm tốn khoản mục Phải thu khách hàng kiểm tốn Báo H cáo tài Cơng ty TNHH Kiểm Tốn AFA” Để hồn thành khóa luận cố gắng thân, em nhận tế quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình thầy cơ, tập thể cán nhân viên cơng ty tồn h thể gia đình bạn bè in Em xin chân thành cảm ơn quý thầy khoa Kế tốn- Kiểm tốn cK Ban giám hiệu nhà trường trực tiếp giảng dạy, truyền đạt cho em nhiều kiến thức, tảng hành trang cho em nghiệp sau họ Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban giám đốc, anh chị kiểm toán ại tạo điều kiện thuận lợi cho em tiếp xúc với thực tế cơng việc, tận tình giải đáp thắc mắc q trình thực tập Cơng ty Đ Đặc biệt, em xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến cô Thạc sĩ Phan Thị Hải Hà tận tình Tr ườ ng giúp đỡ, trực tiếp hướng dẫn cho em suốt q trình thực tập hồn thành khóa luận Trong q trình thực tập, chưa có kinh nghiệm thực tế nhiều, dựa vào lý thuyết học giảng đường với thời gian hạn hẹp chắn khóa luận khơng thể khơng tránh khỏi sai sót Kính mong nhận nhiều ý kiến đóng góp Thầy để khóa luận em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Huế, tháng năm 2017 Sinh viên thực Nguyễn Thị Phương Loan DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Báo cáo tài BCĐKT Bảng cân đối kế toán TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định BĐSĐT Bất động sản đầu tư GTGT Giá trị gia tăng CĐKT Cân đối kế toán HTKSNB Hệ thống kiểm soát nội H tế h in cK Sổ chi tiết họ SCT Bảng cân đối phát sinh ại BCĐPS Tr ườ ng Đ KTV TK uế BCTC Kiểm toán viên Tài khoản XDCB Xây dựng BGĐ Ban giám đốc TNDN Thu nhập doanh nghiệp i DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Mục tiêu khoản mục Nợ phải thu khách hàng 10 Bảng 1.1 Bảng thủ tục kiểm soát khoản mục Nợ phải thu khách hàng 12 Bảng 1.2 Ma trận rủi ro phát 18 Bảng 1.3 Các thủ tục mục tiêu kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng 21 uế Bảng 2.1 Các vấn đề quan trọng cần xem xét chấp nhận khách hàng 33 H Bảng 2.2 Phân tích sơ bảng CĐKT ( khoản phải thu khách hàng) 41 Bảng 2.3 Phân tích hệ số vòng quay khoản phải thu cơng ty ABC 42 tế Bảng 2.4 GLV A710 Xác định mức trọng yếu công ty ABC 44 in h Bảng 2.5 GLV A640 Rà sốt yếu tố rủi ro có gian lận 47 cK Bảng 2.6 Chương trình kiểm tốn khoản phải thu ngắn hạn dài hạn 52 Bảng 2.7 Giấy làm việc D340: Kiểm tra sách kế tốn áp dụng 57 họ Bảng 2.8 Giấy làm việc D310: Lead sheet, phân tích tổng qt, trình bày cơng bố 59 ại Bảng 2.9 Phân tích biến động số dư Phải thu KH 60 Đ Bảng 2.10 So sánh khoản phải thu, kỳ thu tiền bình quân qua năm 2016, 2015 61 Tr ườ ng Bảng 2.11 Giấy làm việc D341: Kiểm tra chi tiết công nợ 63 Bảng 2.12 Giấy làm việc D342: Bảng theo dõi công nợ 66 Bảng 2.13 Giấy làm việc D343.: Bảng kiểm tra dự phòng nợ phải thu khó đòi, phân loại nợ ngắn hạn, dài hạn CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN AFA 70 Bảng 2.14 Giấy làm việc D344: Kiểm tra khoản trả trước 73 Bảng 2.15 Giấy làm việc D348: Kiểm tra cut off 75 Bảng 2.16 Giấy làm việc D347: Các thủ tục cần thiết khác 77 ii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Chu trình hạch tốn TK 131 theo thơng tư 200/2014/TT-BTC Sơ đồ 1.2 Phương pháp hạch toán TK 2293 Sơ đồ 1.3 Giai đoạn chuẩn bị lập kế hoạch kiểm toán 15 Sơ đồ 2.1 Tổ chức máy quản lý công ty TNHH AFA 28 Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Sơ đồ 2.2 Chu trình bán hàng, phải thu tu tiền công ty ABC 40 iii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG BIỂU ii DANH MỤC SƠ ĐỒ .iii MỤC LỤC iv PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ uế Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu H Đối tượng nghiên cứu tế Phạm vi nghiên cứu h Phương pháp nghiên cứu in Kết cấu khoá luận cK Tính đề tài PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU họ CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ại 1.1 Cơ sở lý luận khoản mục Nợ phải thu khách hàng Đ 1.1.1 Khái niệm phân loại Nợ phải thu khách hàng Tr ườ ng 1.1.2 Đặc điểm Nợ phải thu khách hàng 1.1.3 Những nguyên tắc kế toán việc hạch toán Nợ phải thu khách hàng 1.1.4 Hệ thống chứng từ, sổ sách sử dụng hạch toán nợ phải thu khách hàng 1.1.5 Tài khoản sử dụng, chu trình hạch tốn Tài khoản Nợ phải thu khách hàng 1.1.6 Dự phòng Nợ phải thu khó đòi 1.2 Những vấn đề lý luận chung Kiểm toán Nợ phải thu khách hàng 10 1.2.1 Mục tiêu kiểm toán khoản mục Nợ phải thu khách hàng doanh nghiệp kiểm toán BCTC 10 1.2.2 Gian lận sai sót xảy khoản mục Nợ phải thu khách hàng 10 1.2.3 Vai trò kiểm tốn khoản mục Nợ phải thu khách hàng doanh nghiệp kiểm toán BCTC 11 1.2.4 Kiểm soát nội khoản phải thu khách hàng 11 iv 1.2.5 Quy trình kiểm tốn khoản mục Nợ phải thu khách hàng doanh nghiệp kiểm toán BCTC 14 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM TỐN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN AFA 27 2.1 Khái qt Cơng ty TNHH Kiểm Tốn AFA 27 2.1.1 Giới thiệu Cơng ty TNHH Kiểm Tốn AFA 27 uế 2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý Công ty TNHH Kiểm toán AFA 28 2.1.3 Đặc điểm hoạt động dịch vụ Cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA 31 tế H 2.2 Thực trạng công tác kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng cơng ty ABC kiểm tốn BCTC Cơng ty TNHH Kiểm toán AFA thực 32 2.2.1 Chuẩn bị lập kế hoạch kiểm toán 32 in h 2.2.2 Giai đoạn thực kiểm toán 56 2.2.3 Giai đoạn hồn thành kiểm tốn 78 họ cK CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GĨP PHẦN HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TỐN BCTC TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN AFA 81 3.1 Đánh giá công tác quản lý cách thức tổ chức chung cho kiểm toán 81 ại 3.1.1 Ưu điểm 81 Đ 3.1.2 Nhược điểm 83 Tr ườ ng 3.1.3 Giải pháp 84 3.2 Đánh giá quy trình kiểm tốn Nợ phải thu khách hàng tài Công ty TNHH Kiểm toán AFA 84 3.2.1 Ưu điểm 84 3.2.2 Nhược điểm 87 3.2.3 Một số giải pháp góp phần hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục nợ phải thu cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA 88 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 91 3.1 Kết luận 91 3.2 Kiến nghị 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 v PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Ngày nay, kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt, nhu cầu thông tin có độ xác cao, tin cậy trung thực trở nên cấp bách hết Đáp ứng yêu cầu kinh tế, hoạt động kiểm toán đời trở thành phận cần thiết quan trọng thiếu đời sống hoạt động kinh tế Trong năm uế gần đây, kiểm tốn ngày có bước tiến vượt bậc từ kiểm toán nhà nước cho sức cạnh tranh thu hút đầu tư doanh nghiệp H đến kiểm tốn độc lập, trở thành chìa khóa tăng cường minh bạch, tế Trong đó, Kiểm tốn báo cáo tài loại hình đặc trưng kiểm h toán Với chức xác minh bày tỏ ý kiến bảng khai tài chính, kiểm tốn in BCTC khơng có chức xác minh tính trung thực thơng tin BCTC cK mà giúp nhà đầu tư, nhà quản lý định phù hợp Đặc biệt nợ phải thu khách hàng khoản mục lớn BCĐKT Nên quan trọng họ trình kiểm tốn Nó cho biết tình hình tài cơng ty, khả tốn tình hình chiếm dụng vốn cơng ty Để từ đưa ại định cơng ty làm ăn có hiệu hay khơng Kiểm toán khoản mục Nợ phải thu Đ khách hàng giúp doanh nghiệp xác minh bày tỏ ý kiến tính trung thực hợp lý, Tr ườ ng phát sai sót khía cạnh trọng yếu Nhưng việc kiểm tốn khoản mục có đem lại hiệu hay khơng phụ thuộc vào quy trình kiểm tốn đơn vị kiểm tốn áp dụng Cho nên việc nghiên cứu quy trình kiểm tốn khoản mục Nợ phải thu khách hàng cần thiết Vì vậy, q trình thực tập Cơng ty TNHH Kiểm toán AFA kết hợp với kiến thức học tài nhà trường, nhận thức tầm quan trọng khoản mục nợ phải thu này, nên em định lựa chọn đề tài :” Công tác Kiểm toán khoản mục Phải thu khách hàng kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty TNHH Kiểm toán AFA” Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề lý luận kiểm tốn nợ phải thu khách hàng BCTC - Tìm hiểu thực tế Công ty TNHH AFA để nắm bắt quy trình kiểm tốn khoản mục nợ phải thu khách hàng, rút kinh nghiệm kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng - Đưa đánh giá chung cơng tác kiểm tốn nợ phải thu khách hàng, uế ưu điểm nhược điểm q trình kiểm tốn Từ đó, đề xuất số giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác kiểm tốn khoản mục Nợ phải thu khách hàng Cơng H ty TNHH Kiểm tốn AFA tế Đối tượng nghiên cứu h Nghiên cứu công tác kiểm toán khoản mục Nợ phải thu khách hàng cơng ty in TNHH Kiểm tốn AFA cK Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: đề tài thực Cơng ty TNHH Kiểm tốn họ AFA kiểm toán thực công ty ABC ại - Phạm vi thời gian: thu thập số liệu thông tin liên quan: Thuộc BCTC Đ công ty ABC niên độ 2016 Tr ườ ng Phương pháp nghiên cứu Có hệ thống phương pháp nghiên cứu : Phương pháp thu thập số liệu phương pháp xử lý số liệu  Phương pháp thu thập số liệu - Phương pháp vấn: vấn đơn vị kiểm toán nhằm tìm hiểu nội dụng bước quy trình kiểm toán liên quan đến đề tài thực Trực tiếp tham gia vào số công đoạn quy trình kiểm tốn với vai trò Trợ lý kiểm tốn viên - Phương pháp quan sát: Quan sát thực tế cách tiến hành quy trình kiểm tốn cụ thể để năm bắt bước quy trình kiểm toán liên quan đến đề tài thực - Phương pháp nghiên cứu thực hiện: Nghiên cứu văn pháp luật, Hệ thống chuẩn mực kế toán kiểm tốn Việt Nam có liên quan đến vấn đề nghiên cứu Nghiên cứu tài liệu, giáo trình, giảng có liên quan đến quy trình kiểm tốn khoản mục nợ phải thu để hình thành sở lý luận Phương pháp xử lý số liệu Sau thu thập số liệu, ta tiến hành so sánh, phân tích, tổng hợp, đối chiếu số liệu để từ có đánh giá đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kiểm tốn khoản mục nợ phải thu khách hàng cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA - Phương pháp so sánh: tiến hành so sánh số liệu liên quan q trình uế kiểm tốn để nhận biến động bất thường So sánh đối chiếu số liệu thời kỳ, đối tượng với đối tượng khác H - Phương pháp phân tích: Sử dụng phương pháp phân tích dự số liệu tế thu thập để kiểm tra tính đắn, hợp lí số liệu trình bày sổ sách báo cáo đơn vị Từ tìm sai sót cơng tác hạch toán in h nghiệp vụ liên quan đến NPT đơn vị khách hàng tiến hành trao đổi PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ cK Kết cấu khoá luận PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU họ Chương 1: Cơ sở lý luận khoản mục Nợ phải thu khách hàng kiểm toán báo cáo tài ại Chương 2: Thực trạng cơng tác kiểm toán khoản mục Nợ phải thu khách hàng Đ kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty TNHH Kiểm toán AFA Tr ườ ng Chương 3: Một số giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm tốn khoản mục Nợ phải thu khách hàng kiểm toán BCTC Cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Tính đề tài Đề tài sâu tìm hiểu quy trình kiểm toán khoản mục Nợ phải thu khách hàng Cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA Có đầy đủ hồ sơ kiểm toán, GLV bước kiểm toán: lập kế hoạch, thực kiểm tốn hồn thành kiểm toán PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1.1 Khái niệm phân loại Nợ phải thu khách hàng H  Khái niệm: uế 1.1 Cơ sở lý luận khoản mục Nợ phải thu khách hàng tế - Khái niệm: “ Khoản phải thu khoản nợ cá nhân, tổ chức đơn vị bên bên doanh nghiệp số tiền mua sản phẩm, hàng hóa, vật tư in h khoản dịch vụ chưa toán cho doanh nghiệp” (Giáo trình kế tốn tài NXB cK Học viên tài chính, Hà nội- GS.TS Ngơ Thế Chi & TS.Trương Thị Thủy,2013) - Ta nói khoản phải thu phận tài sản doanh nghiệp họ bị đơn vị, tổ chức kinh tế cá nhân khác chiếm dụng mà doanh nghiệp có trách nhiệm phải thu hồi ại  Phân loại khoản Nợ phải thu Đ  Phân loại theo đối tượng (Theo Điều 17 Thông tư 200/2014/TT-BTC) - Phải thu khách hàng gồm khoản phải thu mang tính chất thương mại Tr ườ ng phát sinh từ giao dịch có tính chất mua – bán, như: Phải thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, lý, nhượng bán tài sản (TSCĐ, BĐSĐT, khoản đầu tư tài chính) doanh nghiệp người mua (là đơn vị độc lập với người bán, gồm khoản phải thu công ty mẹ công ty con, liên doanh, liên kết) Khoản phải thu gồm khoản phải thu tiền bán hàng xuất bên giao ủy thác thông qua bên nhận ủy thác - Phải thu nội gồm khoản phải thu đơn vị cấp đơn vị cấp trực thuộc khơng có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc - Phải thu khác gồm khoản phải thu khơng có tính chất thương mại, khơng liên quan đến giao dịch mua – bán như: Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Hải Hà Tham STT Nội dung câu hỏi Mô tả/Ghi 11 Cách thức Ban quản trị thực chức HĐQT họp có triệp tập tối thiểu quý lần giám sát đối với: (1) quy trình để thơng qua vấn đề quan trọng không thuộc quyền BGĐ xác định xử lý rủi ro có gian lận định Đại hội đồng cổ đông Luôn đề cao việc đơn vị (2) KSNB mà giám sát vị trí gián tiếp để ngăn chặn rủi ro BGĐ thiết lập để giảm thiểu rủi ro gian lận chiếu 12 Ban quản trị có biết gian lận uế gian lận? Khơng có H thực tế, nghi ngờ có gian lận cáo buộc gian lận BGĐ tế nhân viên mà có ảnh hưởng đến in Các câu hỏi khác:……………… cK 13 h đơn vị hay không? C KẾT LUẬN Đơn vị Công ty niêm yết có lợi ích cơng chúng cao nên ln đề cao tính trực, cơng khai minh họ bạch thơng tin tài BQT BGĐ ln đề cao hệ thống quản lý giám sát để phòng ngừa phát ại gian lận Tr ườ ng Đ Không xác định rủi ro trọng yếu gian lận 66 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Hải Hà PHỤ LỤC 8: GLV A910 Tổng hợp kế hoạch kiểm toán Người lập: [ĐẠI 20/2/2017] Soát xét: [ A910: 67/179 Phạm vi công việc, yêu cầu dịch vụ KH thời hạn báo cáo [A210] uế TỔNG HỢP KẾ HOẠCH KIỂM TỐN ] H Mơ tả phạm vi cơng việc kiểm tốn từ hợp đồng kiểm tốn thư hẹn kiểm toán yêu cầu KH: Kỳ kế toán yêu cầu kiểm toán: Kiểm toán BCTC năm 2016  Kiểm toán KH: Từ ngày 18/3/2017 đến ngày 21/3/2017  Thời hạn hoàn thành việc soát xét hồ sơ kiểm toán: Dự kiến trước ngày 31/03/2017  Thời hạn phát hành BC kiểm toán/Thư quản lý: Trước ngày 31/03/2017 họ cK in h tế  Mô tả DN, môi trường KD thay đổi lớn nội DN [A310] ại Tóm tắt thơng tin DN, mơi trường KD, pháp luật, tài kế tốn thay đổi khác Đ nội DN cần quan tâm (Đặc điểm, lĩnh vực kinh doanh chính; Các yêu cầu kiến thức chuyên ngành đối Tr ườ ng với KTV DNKiT; Môi trường kinh doanh yêu tố ảnh hưởng đến DN; Các thay đổi quan trọng cấu quản lý hoạt động kinh doanh DN; Khn khổ lập trình bày BCTC áp dụng thay đổi quan trọng năm; Loại dịch vụ, tên tổ chức mà DN sử dụng dịch vụ chuyên gia…) - Đặc điểm lĩnh vực kinh doanh chính: Hoạt động kinh doanh doanh nghiệp bao gồm:  Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê;  Xây dựng nhà loại (Chi tiết: Xây dựng cơng trình: dân dụng, cơng nghiệp);  Dịch vụ phục vụ đồ uống;  Dịch vụ ăn uống khác;  Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác (Chi tiết: Xây dựng cơng trình: giao thơng, thủy lợi, cơng trình hạ tầng kỹ thuật);  Vận tải hành khách đường khác (Chi tiết: Kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng); 67 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Hải Hà  Cho thuê ô tô;  Bán buôn ô tô xe có động khác;  Kinh doanh Bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê (Chi tiết: Kinh doanh bất động sản);  Kinh doanh, thiết kế, lắp đặt, bảo trì, sữa chữa thiết bị mạng máy tính Thiết kế cung ứng phần mềm vi tính Mua bán thiết bị văn phòng, linh kiện, thiết bị điện tử Kinh doanh vật liệu xây dựng chân cơng trình Kinh doanh hàng trang trí nội thất, hàng điện tử, điện máy, điện gia dụng, khí, vật uế tư thiết bị điện nước Kinh doanh vận tải hàng hóa Dạy nghề ngắn dài hạn Thi cơng cơng trình điện 35KV Giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị cơng trình xây dựng Gia cơng, H sữa chữa, lắp đặt thiết bị hệ thống điện, nước, nhơm, kính Dịch vụ photocopy đánh máy vi tế tính Các yêu cầu kiến thức chuyên ngành KTV DN kiểm tốn: khơng có - Mơi trường kinh doanh yếu tố ảnh hưởng đến doanh nghiệp: cK + Cơ cấu quản lý thay đổi in h - + Về hoạt động kinh doanh: khơng có thay đổi Khn khổ lập trình bày BCTC áp dụng thay đổi quan trọng năm: Công ty lập họ  BCTC theo chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo thông tư 200/2014/ TT-BTC Đ Loại dịch vụ tên tổ chức mà Công ty sử dụng dịch vụ chun gia: khơng có Tr ườ ng  ại Trong năm cơng ty khơng có thay đổi sách kế tốn áp dụng Phân tích sơ xác định sơ vùng rủi ro cao [A510] Xác định vùng kiểm tốn có rủi ro cao vấn đề cần tìm hiểu q trình kiểm tốn Là cơng ty cổ phần nên xu chung chịu áp lực lớn cổ tức đồng thời hồ sơ đấu thầu cần tiêu tài đẹp nên rễ xảy làm đẹp số liệu -> KTV cần lưu ý thực thực tế Công ty tiêu sau: Doanh thu, nợ phải thu, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 68 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Hải Hà Xác định ban đầu chiến lược kiểm toán dựa vào kiểm tra kiểm soát hay kiểm tra [A400, A600] Sau thực xong thủ tục phần A400 A600, KTV cần xác định chiến lược kiểm toán ban đâu kiểm tra hệ thống KSNB hay kiểm tra Qua kết luận phần A400 A600, KTV xác định hệ thống kiểm soát nội Cơng ty có thiết kế H uế nhiên chưa hữu hiệu nên chiến lược kiểm toán ban đầu kiểm tra tế Mức trọng yếu tổng thể mức trọng yếu thực giai đoạn lập kế hoạch [A710] Ghi mức trọng yếu trao đổi cụ thể với thành viên nhóm kiểm tốn Mức trọng yếu tổng thể: 1,890,731,970 đồng  Mức trọng yếu thực hiện: 945,365,985 đồng  Mức trọng yếu áp dụng cho nhóm giao dịch, số dư tài khoản, thơng tin thuyết minh (nếu có): cK in h  họ Khơng có Đ ại Xác định thủ tục bổ sung kiểm toán năm Như: Liên hệ với KTV tiền nhiệm, tiếp cận sử dụng kết công việc KTV tiền nhiệm áp dụng Tr ườ ng thủ tục kiểm toán cần thiết để thu thập chứng kiểm toán số dư đầu kỳ Gửi thư đến KTV tiền nhiệm kiểm tra số liệu đầu năm Xem xét vấn đề từ năm trước mang sang Vấn đề Khoản mục liên quan Thủ tục kiểm toán cần thực năm Chưa ghi nhận đủ CP lãi vay TK 635, 335 Kiểm tra ghi nhận đầy đủ CP lãi 2015 vay 2016 69 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Hải Hà Chưa phân bổ CCDC TK242, 627, 641,642 Kiểm tra phân bổ CP trả trước 2016 quy định Xem xét cần thiết phải sử dụng chuyên gia cho hợp đồng kiểm tốn Khơng có Tổng hợp rủi ro có sai sót trọng yếu bao gồm rủi ro gian lận xác định giai uế đoạn lập kế hoạch (Các rủi ro phát tổng hợp trình lập kế hoạch kiểm Mơ tả rủi ro có sai sót trọng Ảnh hưởng BCTC Thủ tục kiểm toán in h yếu tế H toán phần A thực kiểm tra hệ thống KSNB phần C) theo chuẩn mực 421 hành cK Doanh thu ghi nhận không - TK 511, 3331, 154, 632, 3334, Kiểm tra kỹ hồ sơ liên quan với số liệu hạch toán sổ kế toán họ - CSDL: Đánh giá, phân bổ phù hợp Kiểm tra hợp đồng ký kết có bán trả trước cho người bán ứng trước Tr ườ ng có số dư lớn Đ ại Công nợ phải trả cho người - TK331 Lương Giá vốn - CSDL: xác, hữu Gửi TXN công nợ lớn - TK 334 - CSDL: Đánh giá - TK632, 154 Kiểm tra sở xác định tổng quỹ lương Công ty Kiểm tra sở ước tính GV chuyển quyền SDD 10 Các điều chỉnh kế hoạch kiểm toán kiện ngồi dự kiến (Khi có điều chỉnh kế hoạch kiểm toán, KTV cần ghi chép lại thay đổi quan trọng lý thay đổi) 70 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Hải Hà H uế Người soát xét phê duyệt kế hoạch điều chỉnh: Ngày: _ tế KẾT LUẬN Chúng tơi hồn tồn hài lòng hợp đồng kiểm tốn lập kế hoạch cách thích in h hợp, qua đưa xem xét đầy đủ đánh giá tầm quan trọng yếu tố rủi ro xác định, bao gồm yếu tố rủi ro gian lận, qua cK phê duyệt cho tiến hành công việc KH, lập kế hoạch Các thành viên nhóm kiểm tốn đọc, thảo luận nắm vững nội dung Kế hoạch kiểm Đ Chức danh ại họ toán Mẫu A910 Phần A hồ sơ Tr ườ ng Thành viên BGĐ phụ trách KT Họ tên Chữ ký Ngày/tháng Phạm Quang Trung Người sốt xét cơng việc KSCL Nguyễn Thị Nam Phương Kiểm toán viên Nguyễn Hà Định Trợ lý Kiểm toán viên Nguyễn Khương Đại Trợ lý Kiểm tốn viên Phạm Ngọc Q 71 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Hải Hà Tên khách Số dư đầu kỳ Dư nợ đầu kỳ Phát sinh Dư có đầu kỳ Phát sinh có Dư nợ cuối kỳ Dư có cuối kỳ 2,331,036,700 2,340,000,000 8,963,300 250,000,000 1,121,753,000 25,888,999 35,594,000 35,594,000 1,340,068,000 840,000,000 500,068,000 671,239,000 237,110,000 434,129,000 240,438,000 Công ty TNHH MTV Sao Kim Việt Hội Trường An Phú Sân Tập An Sơn - Trung Tâm Văn Hóa TP Tam Kỳ Đường nội đồng Bình Đào ao nước nhĩ - Bình Đào Đường Bê tơng Bình Minh Trường mẫu giáo xã Bình Minh Trường mẫu giáo Bình Trung - Phòng GD ĐT huyện Thăng Bình Khu chăn ni Bình Trung 10 Khai thác quỹ đất điểm dân cư cống Bà Xuất 280,510,000 11 Khai thác quỹ đất du dân cư bến xe cũ 387,712,000 12 Bệnh viện Y học cổ truyền 13 Nhà Cầu Lông Khu Công Vụ - BCH Quân Sự Tỉnh Quảng Nam tế h 1,371,753,000 họ cK in 25,888,999 ườ n Tr 1,251,380,000 732,818,000 518,562,000 0 356,372,000 1,273,000 902,000 280,510,000 202,212,000 0 18,876,900 0 246,077,000 902,000 g Đ ại 240,438,000 357,645,000 18,876,900 246,077,000 Só dư cuối kỳ Phát sinh nợ H STT uế PHỤ LỤC 12: Bảng tổng hợp công nợ khách hàng 185,500,000 72 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Hải Hà Cụm Công nghiệp Nam Chu Lai 1,049,472,000 15 Sở khoa học & công nghệ tỉnh Quảng Nam (cơ sở ứng dụng CN sinh học) 1,072,094,000 16 Sữa chữa sở Khoa học Công Nghệ 17 Nhà công vụ - BCH Quân Sự tỉnh Quảng Nam 595,089,000 18 Hạ tầng kỹ thuật nhà công vụ 133,922,000 19 Cầu Đá Bàn - BQL Dự án ĐTXD huyện Bắc Trà My 938,242,000 20 Sàn Giao dịch việc làm huyện Điện Bàn 21 Cụm Công nghiệp Tinh dầu quế BTMy 22 Đường DT 611 ( Số 33/2013/HĐKT-TCXD, Ngày 28/05/2013) 23 Đồng Trường 24 Khu di tích Gò Vàng - Phòng LĐTBXH huyện Tiên Phước 25 Trường Mẫu giáo Hướng Dương - BQL ĐTXD Bắc Trà My 26 Đường vào cụm CN Hà Lam chợ Được 27 Cơng trình nâng cấp kênh tưới Hố Lau 28 Trường tiểu học Kim Đồng 1,241,315,000 0 750,000,000 322,094,000 2,211,212,419 1,645,816,000 565,396,419 0 146,510,000 448,579,000 133,922,000 H tế in h 0 175,367,000 762,875,000 690,000,000 4,357,899,000 3,069,516,000 598,383,000 2,634,307,000 1,720,000,000 914,307,000 1,033,704,000 3,575,000,000 3,312,793,000 587,458,000 280,000,000 307,458,000 462,900 462,900 0 323,487,000 402,000 412,486,647 240,878,000 937,697,000 500,000,000 437,697,000 1,484,169,000 1,440,000,000 44,169,000 cK họ ại 5,854,089,000 Đ g ườ n Tr 191,843,000 uế 14 323,889,000 653,364,647 73 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Hải Hà Bờ Kè K1K2 293,845,000 293,845,000 30 Cầu Kỳ Phú - Trung tâm phát triển quỹ đất Tam Kỳ 2,686,684,000 2,149,000,000 537,684,000 31 San Kỳ phú giai đoạn 7,180,000,000 4,792,527,000 2,387,473,000 32 Trường THCS Tam Mỹ Tây - BQL DA ĐT&XD huyện Núi Thành -164,243,000 238,724,000 0 33 Công trình Mẹ Thứ ( Sao Kim Việt) lát đá granit 8,096,101,200 1,095,000,000 7,001,101,200 34 Cơng trình Mẹ Thứ (Thiên Bảo Nguyên) lát đá granit 2,018,980,260 35 Trường THCS Nguyễn Du - BQL ĐTXD TP Tam Kỳ 36 Trụ sở làm việc Ban Quản Lý Khu di tích Nước Oa 37 Trường tiểu học số Nam Phước - BQL ĐTXD huyện Duy Xuyên 38 Trường Tiểu Học Ngô Quyền 39 San huyện Nông Sơn 40 Hội văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Nam - HVHNT Tỉnh Quảng Nam (Nhà làm việc, nhà xe tường rào cỗng ngõ HĐ01) 47,864,000 41 Nhà ăn Núi Thành 42 43 H uế 29 cK in h tế 402,967,000 họ 228,864,000 39,092,000 g Đ ại 5,522,719,801 2,018,980,260 28,512,000 65,100,000 192,276,000 634,830,000 176,000,000 458,830,000 0 39,092,000 0 4,065,371,801 1,457,348,000 747,383,000 747,383,000 24,864,000 23,000,000 91,309,000 84,567,000 6,742,000 Điện chiếu sáng TTHC Núi Thành 1,252,632,000 1,252,632,000 0 Trường Măng Non (Đức Bố - Núi Thành) 385,936,000 165,000,000 220,936,000 Tr ườ n 0 74 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Hải Hà 530,762,000 45 Hệ thống mương thoát nước cụm CN khối Núi Thành 4,047,042,000 46 Trung Tâm Pháp Y 355,783,000 47 Trường tiểu học Trần Quý Cáp 469,745,000 48 Trụ sở BQL Tỉnh Quảng Nam 1,403,002,000 1,920,000,000 49 Trụ sở BQL dự ắn ĐTXD tỉnh Quảng Nam gđ2 50 Quảng trường Văn hóa Bắc Trà My 51 Cầu Suối Chợ 52 Khai thác quỹ đất khu dân cư Cỗu Suối chợ 53 Khai thác quỹ đất KDC cầu Suối Chợ Gđ2 54 Nhà sỹ quan K1, K2 - BCH Quân Sự Tỉnh Quảng Nam 273,362,000 55 Đường vào cụm CN Tây An - BQL ĐT XD huyện Duy Xuyên 1,010,812,000 56 Đường vào cụm CN Tây An Giai đoạn II - BQL ĐTXD huyện Duy Xuyên 57 Tây an gđ3 58 Đường ĐH7 5,741,000 355,783,000 469,745,000 0 1,370,000,000 1,953,002,000 4,524,777,000 111,620,000 4,041,301,000 H tế h in cK ườ n g Đ ại họ 530,000,000 Tr 530,762,000 uế 44 Hệ thống chiếu sáng Khu trung tâm huyện Núi Thành xã Tam Hiệp 4,524,777,000 2,651,299,000 1,960,000,000 691,299,000 3,109,518,000 2,380,000,000 1,259,518,000 3,218,810,000 3,037,192,000 181,618,000 3,120,197,000 2,294,000,000 826,197,000 0 273,362,000 747,600,000 263,212,000 854,000,000 601,500,000 364,120,000 4,270,751,000 2,814,780,000 1,455,971,000 1,717,010,000 920,610,000 796,400,000 75 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Hải Hà Đường Thôn xã Trà Bui 1,015,356,726 60 Trường mẫu giáo Trà Bui (MG Tuổi thơ) 61 Cơng trình đường bê tông Thôn Trà Đốc 62 TrườngTH Trà Đốc 63 Tây Giang 64 Duy tu, Bảo dưỡng Đường GTNT Thôn Thôn Xã Trà Giáp 65 Duy tu Bảo dưỡng Đường GTNT Thôn Thôn Xã Trà Ka 66 Cơng trình KDC-TCD nhà cho cơng nhân, người có thu nhập thấp TP Tam Kỳ 67 BQL dự án ĐT & XD Huyện Trà My - Thư viện Bắc Trà My 68 Nhà vệ sinh Học sinh & Giáo viên huyện Bắc Trà My 69 Cầu treo xã Trà Nú 70 Huyện ủy Tiên Phước 71 Đại đội Thông Tin 72 Trường Mẫu Giáo Thôn Thượng Thanh 73 Trạm Y tế Xã Trà Tân 612,317,995 403,038,731 599,296,000 523,156,000 76,140,000 1,214,806,000 910,000,000 78,631,000 1,127,154,545 112,715,455 2,673,000,000 3,208,272,000 483,121,000 370,000,000 113,121,000 723,761,000 560,000,000 163,761,000 2,150,000,000 2,150,000,000 162,000,000 263,000 920,096,000 720,000,000 200,096,000 1,621,396,000 1,330,000,000 291,396,000 9,617,143,000 4,734,694,075 4,882,448,925 607,342,000 uế 59 H 226,175,000 tế 1,239,870,000 họ cK in h 5,881,272,000 Tr ườ n g Đ ại 162,263,000 607,342,000 0 295,000,000 478,622,000 495,000,000 278,622,000 493,520,000 0 493,520,000 76 GVHD: Th.S Phan Thị Hải Hà 74 Trường TNCS 19-08 75 Nghĩa địa Tam Vinh - BQL Phát triển quỹ đất huyện Phú Ninh 76 Đường vào thao trường Tam Vinh (T3/2013) 77 Trường mẫu giáo Trường Xuân - BQL ĐTXD TP Tam Kỳ 413,707,477 78 Bệnh viện Lao Phổi Quảng Nam - BQL ĐTXD ngành Y tế tỉnh Quảng Nam 205,497,500 79 Cải tạo Khu Hành Chính - Trung Tâm Giới thiệu việc làm 135,553,000 80 Trung tâm GTVL Quảng Nam, HM: Sửa chữa mái vòm che sân 81 Trường Nguyễn Văn Trỗi - BQL Tiên Phước 82 Sửa chữa, nâng cấp đập xã Hai 83 Đập Xả Lào - BQL phát triển nông thôn huyện Phú Ninh 84 Đảng ủy khối DN tỉnh Quảng Nam 85 Công ty CP Cơ Điện Xây Dựng Quảng Nam 86 Cty TNHH MTV Thương mại & Dịch vụ Hiếu Phúc 491,789,000 136,789,000 82,480,000 0 1,955,000,000 2,596,436,000 413,707,477 0 0 205,497,500 0 135,553,000 0 22,874,000 22,874,000 0 760,443,000 500,000,000 260,443,000 135,988,000 135,988,000 0 664,441,000 510,000,000 154,441,000 346,575,000 319,696,000 26,879,000 500,142,661 500,142,661 0 90,000,000 90,000,000 0 103,398,512,139 76,429,724,101 54,770,967,390 2,194,557,300 uế 82,480,000 ườ n g Đ ại cK in h tế H 4,551,436,000 26,549,686,051 942,063,999 Tr Tổng cộng 355,000,000 họ Khóa luận tốt nghiệp 77 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Hải Hà PHỤ LỤC 9: GLV H152 Xác định kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán Người lập: [ ĐẠI 18/3/2017] Tên khách hàng: Cơng ty ABC Sốt xét 1: [ ] Ngày kết thúc kỳ KT: 31/12/2016 Sốt xét 2: [ ] Nội dung: CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TỐN Sốt xét 3: [ ] H uế CƠNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFA tế XÁC ĐỊNH CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN H152: 78/179 h A Mục tiêu: Kiểm tra tính đầy đủ, tính trình bày kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế in toán cK A Các thủ tục thực hiện: 1/ Phỏng vấn Ban Giám đốc/HĐQT đơn vị để xác định liệu có kiện xảy sau ngày họ kết thúc kỳ kế tốn có khả ảnh hưởng đến BCTC hay khơng Nội dung vấn: Đ Ngày vấn: 18/3/2017 ại Người vấn/Chức danh: Trần Ngọc Nam_CTHĐQT kiêm Giám đốc Tr ườ ng Kể từ sau ngày kết thúc kỳ kế toán (31/12/2016) thời điểm vấn, Cơng ty có kiện sau khơng? Nội dung Có Khơng Mơ tả/Ghi chú/Đánh Tham giá KTV chiếu Thay đổi sách kế tốn/tài chính? Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi số vốn đăng ký, tỷ lệ vốn góp, ngành nghề kinh doanh…)? Thay đổi liên quan đến khả khoản/khả 78 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Hải Hà Nội dung Có Khơng Mơ tả/Ghi chú/Đánh Tham giá KTV chiếu hoạt động liên tục? Thay đổi cấu vốn góp/nợ dài hạn/vốn lưu động? H uế Đã có họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị Ban Giám đốc? Đề nghị cung cấp Biên họp thức dự thảo h cK in Có thay đổi quan trọng quy định pháp lý , đặc biệt luật thuế, liên quan đến hoạt động kinh doanh đơn vị không? tế Có kế hoạch dự định ảnh hưởng đến giá trị lại đến việc phân loại lại tài sản hay nợ phải trả BCTC khơng? ại họ Có kiểm tra/thanh tra quan quản lý Nhà nước không? Đề nghị cung cấp Biên kết kiểm tra thức dự thảo Tr ườ ng Đ Các biến động kinh tế, xã hội… (lãi suất, tỉ giá ngoại tệ, lạm phát…) gần có ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động kinh doanh đơn vị không? 10 Cơng ty có cam kết, khoản vay hay bảo lãnh ký kết không? 11 Công ty có dự kiến/hoặc mua, bán tài sản cố định có giá trị lớn khơng? 12 Cơng ty có dự kiến/hoặc thực việc tăng vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu) phát hành công cụ nợ (trái phiếu) hay có thỏa thuận sáp nhập giải thể khơng? 13 Cơng tytài sản bị Chính phủ trưng dụng bị 79 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Hải Hà Nội dung Có Khơng Mơ tả/Ghi chú/Đánh Tham giá KTV chiếu tổn thất (thiên tai, hoả hoạn, lụt bão…) không? 14 Các khoản đầu tư vốn góp liên doanh, khoản đầu tư vào công ty liên kết Công ty có bị sụt giảm giá trị thị trường khơng? H uế 15 Công ty nhận thông báo chia cổ tức năm 2016 từ đơn vị nhận vốn góp chưa? h cK in 17 Cơng ty có vụ kiện tụng ảnh hưởng nghiêm trọng không? tế 16 Cơng tykhoản hàng bán bị trả lại phát sinh lớn khơng? họ 18 Có khách hàng Công ty bị phá sản dẫn đến việc khơng thể thu hồi nợ khơng? ại 19 Có loại hàng tồn kho bị bán với giá thấp giá ghi sổ 30/09/2016 không? Đ 2/ Xem xét BCTC gần kể từ sau ngày 31/12/2016 (nếu có) Nhật ký chung từ ngày 01/01/2017 thời điểm kiểm toán để xác định kiện cần điều chỉnh/hoặc công bố: Tr ườ ng KTV xem lướt nội dung nghiệp vụ ghi sổ từ ngày 01/01/2017 đến thời điểm vấn (18/3/2017) (việc kiểm tra thực phần mềm kế toán máy tính Đơn vị) KTV nhận thấy khơng có nghiệp vụ ảnh hưởng đến BCTC năm 2016 cần điều chỉnh, thuyết minh B KẾT LUẬN Khơng có kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế tốn đến thời điểm vấn ảnh hưởng đến BCTC Đơn vị 80 ... Cơ sở lý luận khoản mục Nợ phải thu khách hàng kiểm tốn báo cáo tài ại Chương 2: Thực trạng cơng tác kiểm tốn khoản mục Nợ phải thu khách hàng Đ kiểm toán báo cáo tài Cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA.. . kiểm tốn khoản mục Nợ phải thu khách hàng doanh nghiệp kiểm toán BCTC 14 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM TỐN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI... thiện cơng tác kiểm tốn khoản mục Nợ phải thu khách hàng Công H ty TNHH Kiểm toán AFA tế Đối tượng nghiên cứu h Nghiên cứu cơng tác kiểm tốn khoản mục Nợ phải thu khách hàng cơng ty in TNHH Kiểm tốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán AFA , Công tác kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán AFA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay