Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại DNTN phúc long

98 23 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 00:03

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN h tế H uế - - cK in KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC họ HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNG ại XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI Tr ườ n g Đ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚC LONG VƯƠNG THỊ HỒNG NHI KHĨA HỌC: 2013 - 2017 i ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN h tế H uế - - cK in KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC họ HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI g Đ ại DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚC LONG Giáo viên hướng dẫn: Vương Thị Hoàng Nhi PGS.TS Trịnh Văn Sơn ườ n Sinh viên thực hiện: Tr Lớp: K47B Kế toán – Kiểm toán MSV: 13K4051221 Khóa học: 2013 – 2017 Huế, tháng 04 năm 2016 ii LỜI CÁM ƠN Lời xin bày tỏ lòng cám ơn sâu sắc chân thành đến PGS TS Trịnh Văn Sơn, giáo viên hướng dẫn khoa học khóa luận Người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình thực tập nghiên cứu đề tài uế từ khâu chọn đề tài, chọn doanh nghiệp đến định hướng cụ thể, H góp ý, nhận xét điểm mà tơi cần sửa đổi, bổ sung để hồn thành khóa luận tốt tế Để hồn thành khóa luận này, ngồi tơi xin gửi lời cám ơn đến: h Các Thầy Cô giáo khoa Kế toán - Kiểm toán, trường Đại học Kinh Tế - in Đại học Huế truyền đạt kiến thức tảng sở, kiến thức chuyên sâu cK Kế toán - Kiểm toán thực hữu ích cho thân suốt năm học trường để nghiên cứu phân tích khóa luận tốt nghiệp họ DNTN Phúc Long tạo điều kiện để tơi thực tập thu thập số liệu cần thiết để hồn thành khóa luận ại Gia đình bạn bè ln bên cạnh để giúp đỡ, chia sẻ tạo điều kiện Đ tốt để tơi hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp g Mặc dù cố gắng nổ lực tìm tòi, học hỏi nghiên cứu để hoàn thành đề ườ n tài phạm vi khả cho phép chắn không tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận cảm thơng, góp ý dẫn q Tr Thầy Cô bạn Cuối cùng, xin chúc quý Thầy Cô anh chị làm việc DNTN Phúc Long sức khỏe, hạnh phúc thành công Tôi xin chân thành cám ơn! Huế, Ngày 05 tháng năm 2017 Sinh viên Vương Thị Hoàng Nhi iii Doanh nghiệp tư nhân GVHB Giá vốn hàng bán XĐKQKD Xác định kết kinh doanh BCTC Báo cáo tài CPBH Chi phí bán hàng CPQLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp KQSXKD Kết sản xuất kinh doanh CNV Công nhân viên TNDN Thu nhập doanh nghiệp HĐSXKD Hoạt động sản xuất kinh doanh GTGT Giá trị gia tăng XK Xuất h in cK họ Tiêu thụ đặc biệt Đ BVMT ại TTĐB g QLDN ườ n TK Tr tế H DNTN uế DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Bảo vệ môi trường Quản lý doanh nghiệp Tài khoản K/c Kết chuyển DTBH Doanh thu bán hàng NKCK Nhật ký chứng từ iv DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ Sơ đồ 1.1 Hình thức ghi sổ chứng từ ghi sổ 10 Sơ đồ 1.2 Kế toán doanh thu theo phương thức bán hàng trực tiếp 13 Sơ đồ 1.3 Kế toán doanh thu theo phương thức trả góp 14 Sơ đồ 1.4 Kế toán doanh thu bán hàng đơn vị giao đại lý 15 uế Sơ đồ 1.5 Kế toán doanh thu bán hàng đơn vị nhận đại lý 15 H Sơ đồ 1.6 Kế toán GVHB theo phương pháp khai thường xuyên 22 tế Sơ đồ 1.7 Kế toán GVHB theo phương pháp kiểm định kỳ 23 h Sơ đồ 1.8 Kế tốn chi phí bán hàng 26 in Sơ đồ 1.9 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 29 cK Sơ đồ 1.10 Kế toán thu nhập khác 33 họ Sơ đồ 1.11 Kế toán chi phí khác 34 Sơ đồ 1.12 Kế toán chi phí thuế TNDN 35 Đ ại Sơ đồ 1.13 Kế toán xác định kết kinh doanh 39 Sơ đồ 2.1 Kế toán máy quản lý DNTN Phúc Long 40 ườ n g Biểu đồ 2.2 Biểu đồ thể tình hình biến động tài sản DNTN Phúc Long 43 Biểu đồ 2.3 Biểu đồ thể tình hình biến động nguồn vốn DNTN Phúc Long 48 Tr Biểu đồ 2.4 Biểu đồ thể biến động doanh thu bán hàng XĐKQKD DNTN Phúc Long 51 Sơ đồ 2.5 Cơ cấu máy kế toán doanh nghiệp 53 Sơ đồ 2.6 Quy trình luân chuyển chứng từ 57 Sơ đồ 2.7 Trình tự ghi sổ kế tốn doanh nghiệp 59 v DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Tình hình biến động tài sản DNTN Phúc Long 42 Bảng 2.2 Tình hình biến động nguồn vốn DNTN Phúc Long .44 Bảng 2.3 Tình hình biến động sản xuất kinh doanh DNTN Phúc Long 50 Biểu 2.4 Hóa đơn GTGT đầu số 2104 ngày 11/01/2017 60 uế Biểu 2.5 Phiếu thu tiền bán hàng số 20 dựa chứng từ gốc HĐ GTGT số 2104 61 H Biểu 2.6 Sổ chi tiết tài khoản doanh thu bán hàng .62 tế Biểu 2.7 Bảng doanh thu bán hàng tháng năm 2017 63 h Biểu 2.8 Phiếu xuất kho bán hàng số 42 dựa hóa đơn GTGT số 2104 66 in Biểu 2.9 Bảng nhập xuất tồn tháng năm 2017 67 cK Biểu 2.10 Bảng toán lương tháng năm 2017 68 họ Biểu 2.11 Sổ chi tiết tài khoản 154 .69 Biểu 2.12 Sổ chi tiết TK 632 70 Đ ại Biểu 2.13 Sổ chi tiết TK 642 71 Biểu 2.14 Sổ TK 511 72 ườ n g Biểu 2.15 Sổ TK 515 75 Biểu 2.16 Sổ TK 632 76 Tr Biểu 2.17 Sổ TK 642 77 Biểu 2.18 Sổ TK 911 79 vi MỤC LỤC uế PHẦN I- ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lí chọn đề tài H Mục tiêu nghiên cứu tế Đối tượng nghiên cứu h Phạm vi nghiên cứu in Phương pháp nghiên cứu cK Phương pháp hạch toán kế toán .4 Cấu trúc đề tài họ PHẦN II- NỘI DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH ại KẾT QUẢ KINH DOANH Đ 1.1 Những vấn đề kế toán bán hàng XĐKQKD g 1.1.1 Các khái niệm ườ n 1.1.2 Ý nghĩa vai trò kế tốn bán hàng XĐKQKD 1.1.3 Yêu cầu nhiệm vụ kế toán bán hàng XĐKQKD .7 Tr 1.2 Đặc điểm doanh nghiệp thương mại .8 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Nhiệm vụ doanh nghiệp thương mại 1.2.3 Chức doanh nghiệp thương mại .9 1.3 Kế toán bán hàng 1.3.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 1.3.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 16 1.4 Kế toán XĐKQKD .18 vii 1.4.1 Kế toán giá vốn hàng bán 18 1.4.2 Kế tốn chi phí bán hàng 24 1.4.3 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 27 1.4.4 Kế toán thu nhập chi phí khác 30 1.4.5 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 34 1.4.6 Kế toán XĐKQKD 36 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNG XÁC uế ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DNTN PHÚC LONG 40 H 2.1 Khái quát DNTN Phúc Long 40 tế 2.1.1 Giới thiệu DNTN Phúc Long 40 2.1.2 Đặc điểm tổ chức kinh doanh DNTN Phúc Long 40 in h 2.1.3 Tình hình biến động tài sản DNTN Phúc Long qua năm 2014 – 2016 42 2.1.4 Tình hình biến động nguồn vốn DNTN Phúc Long qua năm 2014 – 2016 46 cK 2.2 Tổ chức cơng tác kế tốn .53 2.2.1 Hình thức tổ chức cơng tác kế tốn 53 họ 2.2.2 Chế độ sách tài 54 ại 2.3 Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh DNTN Phúc Đ Long 55 2.3.1 Đặc điểm cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh DNTN ườ n g Phúc Long 55 2.3.2 Phương pháp kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh DNTN Phúc Long .56 Tr 2.3.2.1 Hạch toán ban đầu .56 2.3.2.2 Chứng từ sử dụng 57 2.3.2.3 Tài khoản sử dụng .58 2.3.2.4 Phương pháp hạch toán .58 CHƯƠNG III: HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DNTN PHÚC LONG 81 3.1 Sự cần thiết yêu cầu việc hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng XĐKQKD .81 viii 3.1.1 Sự cần thiết việc hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng XĐKQKD 81 3.1.2 Yêu cầu việc hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng XĐKQKD .82 3.2 Đánh giá thuận lợi khó khăn 82 3.2.1 Thuận lợi .82 3.2.2 Khó khăn .83 3.3 Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng DNTN Phúc Long 83 3.3.1 Ưu điểm 83 uế 3.3.2 Nhược điểm 84 H 3.4 Nội dung giải pháp hoàn thiện 84 tế PHẦN III- KẾT LUẬN .83 Kết luận 87 in h Kiến nghị 88 Tr ườ n g Đ ại họ cK TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 ix PHẦN I- ĐẶT VẤN ĐỀ Lí chọn đề tài Ngày nay, kinh tế thị trường có quản lý điều tiết Nhà nước, với phát triển xã hội cạnh tranh doanh nghiệp để tìm chỗ đứng thị trường diễn ngày gay gắt Vì vậy, để tồn phát triển doanh nghiệp phải động sáng tạo kinh doanh, chủ động nắm uế bắt, nghiên cứu nhu cầu khách hàng sau đưa định kinh doanh phù H hợp tế Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp phải kinh doanh môi trường đầy biến động, nhu cầu thị trường thường xuyên biến đổi Bởi vậy, bên cạnh in h việc tổ chức tốt trình sản xuất việc đẩy nhanh khâu tiêu thụ sản phẩm vấn cK đề sống Trong doanh nghiệp SXKD nào, bán hàng khâu quan trọng họ trình tái sản xuất xã hội Đặc biệt môi trường cạnh tranh nay, bán hàng trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu tất đơn vị SXKD Các doanh ại nghiệp không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm giảm giá hàng bán ln tìm Đ kiếm thị trường tiềm mới…nhằm đáp ứng tốt nhu cầu khách g hàng đồng thời đem lại hiệu HĐKD cao cho thân doanh nghiệp ườ n Kế tốn phận khơng thể thiếu doanh nghiệp Kế tốn q trình thu nhận, xử lý cung cấp thơng tin tồn tài sản vận động tài Tr sản (hay tồn thơng tin tài sản hoạt động kinh tế tài chính) doanh nghiệp nhằm cung cấp thơng tin hữu ích cho việc định kinh tế - xã hội đánh giá hiệu hoạt động doanh nghiệp Thơng qua kế tốn bán hàng XĐKQKD, nhà quản lý biết hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, lỗ (lãi) cách kịp thời, nhanh chóng Từ có định, sách phù hợp với quy mô, đặc điểm doanh nghiệp Xuất phát từ đặc điểm nói q trình học tập thời gian thực tập DNTN Phúc Long, tìm hiểu thực tế hoạt động kinh doanh, tơi thấy nghiệp vụ kếKế toán XĐKQKD Phương pháp xác định KQKD a) Tài khoản dùng để xác định phản ánh kết hoạt động kinh doanh hoạt động khác doanh nghiệp kỳ kế toán Kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp bao gồm: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh, kết hoạt động tài uế kết hoạt động khác H - Kết hoạt động sản xuất, kinh doanh số chênh lệch doanh thu trị giá tế vốn hàng bán (gồm sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư dịch vụ, giá thành sản xuất sản phẩm xây lắp, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu h tư, như: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, nâng cấp, chi phí cho thuê hoạt động, chi phí in lý, nhượng bán bất động sản đầu tư), chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh cK nghiệp chi phí hoạt động tài họ - Kết hoạt động tài số chênh lệch thu nhập hoạt động tài ại - Kết hoạt động khác số chênh lệch khoản thu nhập khác khoản chi Đ phí khác chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ng b) Tài khoản phải phản ánh đầy đủ, xác kết hoạt động kinh doanh kỳ ườ kế toán Kết hoạt động kinh doanh phải hạch toán chi tiết theo loại hoạt động (hoạt động sản xuất, chế biến, hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, hoạt động Tr tài ) Trong loại hoạt động kinh doanh cần hạch toán chi tiết cho loại sản phẩm, ngành hàng, loại dịch vụ c) Các khoản doanh thu thu nhập kết chuyển vào tài khoản số doanh thu thu nhập * Sổ sách kế toán sử dụng - Sổ chi tiết TK 911 75 - Sổ TK 911 * Tài khoản sử dụng TK 911 – Xác định kết kinh doanh * Trình tự hạch tốn uế Cuối kỳ, kế toán tiến hành kết chuyển khoản chi phí thu nhập phát sinh tháng sang TK 911 để XĐKQKD H Cuối tháng năm 2017, kế toán tiến hành kết chuyển để XĐKQKD quý I năm 2017 tế Kế toán lập sổ tài khoản cK Đơn vi: DNTN PHÚC LONG Địa chỉ: 59 PHAN ĐĂNG LƯU - TP Huế in h Biểu 2.14: Sổ tài khoản 511 Mẫu số S03b-DN (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ CÁI Ngày, tháng C Đ Số hiệu B Tr ườ A Chứng từ ghi sổ Diễn giải D - Số dư đầu năm Quý ng Ngày, tháng ghi sổ ại họ (Dùng cho hình thức kế tốn chứng từ ghi sổ) Năm: 2017 Tên tài khoản: Doanh thu bán hàng Số hiệu: 511 Nợ Có E Thu tiền bán hàng 111 Phải thu khách hàng 131 Kết chuyển sang tài khoản XĐ KQKD 911 Cộng PS quý Số dư cuối quý Số tiền Số hiệu tài khoản đối ứng Ghi G 1,507,416,101 139,758,454 1,647,174,555 1,647,174,555 1,647,174,555 76 - Xác định doanh thu kết chuyển: Nợ TK 511: 1,647,174,555 đồng Có TK 911: 1,647,174,555 đồng Biểu 2.15: Sổ tài khoản 515 Đơn vi: DNTN PHÚC LONG Địa chỉ: 59 PHAN ĐĂNG LƯU - TP Huế uế Mẫu số S03b-DN (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) tế H SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế tốn chứng từ ghi sổ) Năm: 2017 Tên tài khoản: Doanh thu tài Số hiệu: 515 Ngày, tháng C D - Số dư đầu năm Quý họ Lãi tiền gửi ng Đ ại Kết chuyển sang tài khoản xác định kết kinh doanh Cộng PS quý Số dư cuối quý Số tiền Số hiệu tài khoản đối ứng Nợ Có E h Số hiệu B Diễn giải in A Chứng từ ghi sổ cK Ngày, tháng ghi sổ 112 911 Ghi G 123,169 123,169 123,169 123,169 ườ - Xác định doanh thu tài kết chuyển: Tr Nợ TK 515: 123.169 đồng Có TK 911: 123.169 đồng 77 Biểu 2.16: Sổ tài khoản 632 Đơn vi: DNTN PHÚC LONG Địa chỉ: 59 PHAN ĐĂNG LƯU - TP Huế Mẫu số S03b-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ CÁI D - Số dư đầu năm Quý Giá vốn hàng bán Lương nhân viên họ Cộng PS quý Số dư cuối quý Nợ E 156 cK Kết chuyển sang tài khoản XĐ KQKD Số tiền Số hiệu tài khoản đối ứng H Diễn giải Ngày, tháng C Có Ghi G tế Số hiệu B h A Chứng từ ghi sổ 1,548,585,562 in Ngày, tháng ghi sổ uế (Dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ) Năm: 2017 Tên tài khoản: Giá vốn hàng bán Số hiệu: 632 154 54,400,000 911 1,602,985,562 1,602,985,562 1,602,985,562 ại - Xác định giá vốn hàng bán kết chuyển: Đ Nợ TK 632: 1,548,585,562 đồng ng Có TK 156: 1,548,585,562 đồng ườ Nợ TK 632: 54,400,000 đồng Tr Có TK 154: 54,400,000 đồng  Nợ TK 911: 1,602,985,562 đồng Có TK 632: 1,602,985,562 đồng 78 Biểu 2.17: Sổ tài khoản 642 Đơn vi: DNTN PHÚC LONG Địa chỉ: 59 PHAN ĐĂNG LƯU - TP Huế Mẫu số S03b-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ CÁI Nợ E Phí SMS, QLTK họ Thuế mơn phải nộp 334 111 112 333.8 Có Ghi G 17,880,000 612,329 385,000 1,000,000 911 19,877,329 19,877,329 19,877,329 Đ ại Kết chuyển sang tài khoản XĐ KQKD Cộng PS quý Số dư cuối quý H D - Số dư đầu năm Quý Lương nhân viên phải trả Tiền internet, điện thoại Số tiền Số hiệu tài khoản đối ứng tế Diễn giải Ngày, tháng C h Số hiệu B cK A Chứng từ ghi sổ in Ngày, tháng ghi sổ uế (Dùng cho hình thức kế tốn chứng từ ghi sổ) Năm: 2017 Tên tài khoản: Chi phí quản lý doanh nghiệp Số hiệu: 642 ng - Xác định chi phí quản lý doanh nghiệp kết chuyển: ườ Nợ TK 911: 19,877,329 đồng Tr Có TK 642: 19,877,329 đồng 79 Biểu 2.18: Sổ tài khoản 911 Đơn vi: DNTN PHÚC LONG Địa chỉ: 59 PHAN ĐĂNG LƯU - TP Huế Mẫu số S03b-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ CÁI D - Số dư đầu năm Quý Kết chuyển doanh thu Kết chuyển lãi tiền gửi họ ại Có Ghi G 511 1,647,174,555 515 632 642 821 421 123,169 1,602,985,562 19,877,329 4,525,000 19,909,833 1,647,297,724 1,647,297,724 ng Đ Cộng PS quý Số dư cuối quý Nợ E cK Kết chuyển giá vốn hàng bán Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp Thuế TNDN tạm tính quý Kết chuyển lãi Số tiền Số hiệu tài khoản đối ứng H Diễn giải Ngày, tháng C tế Số hiệu B h A Chứng từ ghi sổ in Ngày, tháng ghi sổ uế (Dùng cho hình thức kế tốn chứng từ ghi sổ) Năm: 2017 Tên tài khoản: Xác định kết kinh doanh Số hiệu: 911 ườ - Xác định kết kinh doanh: Tr Nợ TK 911: 9,000,626 đồng Có TK 421: 9,000,626 đồng 80 CHƯƠNG III: HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DNTN PHÚC LONG 3.1 Sự cần thiết yêu cầu việc hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng uế XĐKQKD H 3.1.1 Sự cần thiết việc hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng XĐKQKD Trong kinh tế thị trường, kế toán xem cơng cụ quản lý kinh tế tài tế quan trọng Nó có vai trò tích cực việc quản lý điều hành kiểm tra hoạt động h kinh tế nhà nước, thân doanh nghiệp Khi kinh tế phát cK in triển yêu cầu phạm vi kế tốn ngày mở rộng Để đáp ứng tốt cơng tác quản lý đòi hỏi phải làm tốt cơng tác kế tốn họ Thực tiễn thiếu sót việc tổ chức cơng tác kế tốn dẫn đến trì trệ khâu thực cơng tác kế tốn Khi đó, kế tốn khơng thể thực ại đắn đầy đủ chức nhiệm vụ cung cấp thơng tin kinh tế tài Đ cách kịp thời, xác cho nhà quản lý, khơng giám sát tình hình thực ng cac tiêu kinh tế tài tạo sai sót quản lý Đối với doanh nghiệp thương mại, bán hàng có vai trò quan trọng hoạt động sản ườ xuất kinh doanh doanh nghiệp Chính vậy, kế tốn bán hàng phận công Tr việc phức tạp chiếm tỷ trọng lớn tồn cơng việc kế tốn Dựa vào số liệu mà kế toán cung cấp nhà quản lý phân tích đánh giá hoạt động kinh doanh cách xác, tồn diện để đề chiến lược nhằm phát triển doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận Vì vậy, hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh phải dựa tình hình thực tế doanh nghiệp kết hợp với quy đinh chế độ kế tốn 81 Hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh nâng cao tính xác số liệu kế tốn giúp nhà quản lý nhận thức đắn tình hình hoạt động doanh nghiệp, từ đưa định kịp thời, điều chỉnh phù hợp với đặc điểm kinh doanh doanh nghiệp biến động thị trường Tóm lại, hồn thiện kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh có ý nghĩa quan uế trọng việc nâng cao chất lượng nhân viên kế toán, giúp kế toán thực tốt chức vốn có phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh H nghiệp tế 3.1.2 Yêu cầu việc hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng in h - Yêu cầu thống nhất, phù hợp cK Đảm bảo thống nhất, phù hợp sách, chế độ, thể chế kế toán nhà nước ban hành với đặc điểm, lĩnh vực kinh doanh doanh nghiệp họ - u cầu xác, kịp thời Thơng tin kế tốn có vai trò quan trọng định nhà quản Đ ại lý Thơng tin cung cấp cần có độ xác cao, kịp thời ng - Yêu cầu tiết kiệm, hiệu Mục đích cuối doanh nghiệp lợi nhuận cao với chi phí thấp Kế toán ườ bán hàng cần phải quán triệt nguyên tắc tiết kiệm hiệu Tr 3.2 Đánh giá thuận lợi khó khăn 3.2.1 Thuận lợi - Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động, doanh nghiệp có mối quan hệ với nhiều đối tác với uy tín chất lượng sản phẩm nên cơng ty có lợi cơng ty có lĩnh vực kinh doanh 82 - Bộ máy doanh nghiệp tổ chức đơn giản, hoạt động có hiệu Phân cơng rõ vai trò, trách nhiệm nhân viên phù hợp với lực trình độ người doanh nghiệp 3.2.2 Khó khăn Cũng doanh nghiệp khác, DNTN Phúc Long có thuận lợi để tạo đà phát uế triển song bên cạnh doanh nghiệp gặp khơng khó khăn kinh tế thị H trường mà doanh nghiệp phải cố gắng vượt qua tế - Hiện nay, địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực nên mức độ cạnh tranh gay gắt, tìm kiếm thị trường tiêu thụ khó khăn in h 3.3 Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng XĐKQKD DNTN Phúc Long cK 3.3.1 Ưu điểm * Về máy kế toán họ - Bộ máy kế toán gọn nhẹ, linh hoạt phù hợp với đặc điểm tổ chức kinh doanh doanh ại nghiệp Đ - Kế tốn có trình độ chun mơn cao, nghiệp vụ vững vàng, sử dụng vi tính thành thạo ng giúp cho cơng việc kế tốn nhanh gọn xác - Doanh nghiệp đơn vị hạch tốn độc lập nên nắm bắt nhanh chóng kết hoạt ườ động kinh doanh doanh nghiệp Tr * Về hình thức tổ chức cơng tác kế tốn - Hình thức kế tốn Nhật ký chứng từ đơn giản, dễ ghi chép theo dõi - Doanh nghiệp hạch toán HTK theo phương pháp khai thường xuyên phù hợp với tình hình nhập - xuất hàng hóa diễn thường xuyên doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kế toán bán hàng 83 * Về hệ thống chứng từ Hệ thống chứng từ kế toán sử dụng để phản ánh nghiệp vụ liên quan đến bán hàng sử dụng đầy đủ, trình tự luân chuyển chứng từ hợp lý giúp cho kế toán ghi chép nghiệp vụ phát sinh cách kịp thời, đầy đủ, đảm bảo tính xác cao, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đối chiếu, kiểm tra uế * Về cơng tác XĐKQKD H Thu nhập doanh nghiệp hoạt động bán hàng nên việc XĐKQKD dễ thực thi, tế cách tính đơn giản in hạch tốn, hệ thống sổ cần phải khắc phục h Bên cạnh ưu điểm trên, doanh nghiệp tồn số nhược điểm cách cK 3.3.2 Nhược điểm - Kế tốn khơng phản ánh nghiệp vụ xảy hàng ngày mà tiến hành ghi sổ chi tiết họ tài khoản liên quan định kỳ tháng, sổ tài khoản vào định kỳ q ại - Ngồi bảng cân đối kế tốn xác định kết kinh doanh, kế tốn khơng tiến hành lập Đ bảng thuyết minh báo cáo tài làm giám đốc hay quan quản lý nhà nước đọc ng báo cáo tài khơng rõ ràng - Sổ chi tiết bán hàng đơn giản, thể mặt tổng số lần bán mà không ườ thể đơn giá, số lượng loại lần bán Tr - Cơng ty áp dụng phương pháp bình qn gia quyền kỳ dự trữ để tính giá xuất kho cho hàng hóa, phương pháp đơn giản, dễ làm, cần tính tốn lần vào cuối kỳ Tuy nhiên mức độ xác khơng cao, công việc dồn vào cuối tháng gây ảnh hưởng đến tiến độ phần hành khác Ngoài phương pháp chưa đáp ứng yêu cầu kịp thời thơng tin kế tốn thời điểm phát sinh nghiệp vụ - Doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thương mại, hàng hóa có biến động giá cả, chất lượng thay đổi thường xuyên mẫu mã, số lượng hàng tồn 84 kho lớn,… doanh nghiệp chưa có sách lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Do doanh nghiệp có kế tốn tổng hợp nên phải xử lý lượng lớn khối lượng công việc, từ mua hàng, bán hàng, khai toán thuế đến tính lương nhân viên… nên gây nhầm lẫn áp lực trình thực uế - Kế toán hạch toán sai tài khoản tiền lương phải trả cho kế toán, thủ quỹ H phận bán hàng tế 3.4 Nội dung giải pháp hồn thiện h (1) Cơng ty cần khai nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phần mềm kế tốn ln cập in nhật thay đổi Luật kế tốn Thơng tư, Nghị định ban hành kèm theo cK Thực theo quy định Bộ Tài thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng Công ty nên tạo điều kiện để kế tốn tham dự khóa học Chi cục thuế tổ chức để kế tốn có họ thể hồn thành tốt cơng việc nhiệm vụ (2) Hóa đơn từ nên tập hợp, sau chuyển số liệu lên phòng kế tốn mail ại thời gian sớm nhất, vào hóa đơn so sánh, đối chiếu số liệu có khớp Đ khơng, không dồn vào gần ngày thứ 20 tháng tiếp theo, tránh công việc dồn vào cuối ng kỳ khai thuế Khi thực khai thuế GTGT tháng thơng qua Tờ khai thuế GTGT, kế tốn tiến hành theo dõi số thuế GTGT phải nộp tiến hành nộp thuế ngày 20 ườ tháng phát sinh thuế GTGT phải nộp tháng đó, tránh bị quan Tr thuế xử phạt nộp chậm thuế GTGT vào NSNN (3) Kế toán cần phải tập trung nhập liệu từ hóa đơn, chứng từ vào máy tính để hạn chế tối đa sai sót xảy Những hóa đơn làm sau lên bảng kê, hạch toán nghiệp vụ phát sinh cần đánh dấu nháy làm kí hiệu để dễ kiểm tra việc nhập trùng, nhập sai thơng tin Cơng ty đóng dấu lên hóa đơn ghi rõ số tham chiếu Đơn đặt hàng, biên giao nhận hàng lưu trữ chứng từ Việc giúp ích cho trình kiểm tra chứng từ, để chứng minh tất hóa đơn mà cơng ty 85 nhận liên quan đến giao dịch mua hàng hợp lệ nhận hàng (4) Doanh nghiệp nên áp dụng phương pháp nhập trước xuất trước để tính giá trị HTK Việc áp dụng phương pháp giúp cung cấp thơng tin kế tốn kịp thời giá trị HTK phản ánh gần với giá trị tính theo giá lần nhập gần (5) Có sách giảm giá hàng bán, chiết khấu tốn, bán nợ nhằm khuyến khích uế nhu cầu mua hàng khách hàng, đồng thời lập dự phòng khoản phải thu khách H hàng dự phòng giảm giá HTK cách hợp lý nhằm hạn chế rủi ro xảy tế (6) Doanh nghiệp kinh doanh đa dạng nhiều loại mặt hàng nên thiết kế bảng mã hàng mã khách hàng cụ thể để dễ dàng kiểm tra đối chiếu Đồng thời doanh nghiệp h nên sử dụng phần mềm kế tốn để giảm thiểu cơng việc nhân viên kế toán, cK in phục vụ tốt chức cung cấp thông tin cho nhà quản lý có nhu cầu (7) Kế tốn nên đưa chi phí lương kế tốn thủ quỹ vào tài khoản 642, chi phí lương họ phận bán hàng vào tài khoản 641, không đưa vào tài khoản 154 để tránh sai Tr ườ ng Đ ại phạm nguyên tắc phù hợp kế toán 86 PHẦN III- KẾT LUẬN Kết luận Trong trình thực nghiên cứu đề tài, công việc thực tế, kiến thức thời gian thực tập có giới hạn nên đề tài khơng tránh khỏi sai sót hạn chế Trên Phúc Long”, cá nhân rút số kết luận đây: uế sở nghiên cứu đề tài: “Hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng XĐKQKD DNTN H Trong chương 1, cá nhân cố gắng bám sát mục tiêu hệ thống hóa cách đầy đủ tế logic sở lý luận kế toán bán hàng XĐKQKD bao gồm khái niệm liên h quan, chứng từ, tài khoản sử dụng, hạch toán tài khoản liên quan Dựa vào giáo in trình kế tốn tài chính, thơng tư, nghị định… Chương phản ánh đầy đủ cK sở lý luận cần thiết liên quan đến nội dung khóa luận Qua đó, làm sáng tỏ vấn đề kế toán bán hàng XĐKQKD, đặt tảng cho việc nghiên cứu họ phân tích thực trạng cơng tác kế toán bán hàng XĐKQKD DNTN Phúc Long chương ại Trong chương 2, đáp ứng mục tiêu đề tài Hoàn thiện cơng tác kế tốn Đ bán hàng XĐKQKD Trong q trình thực tập doanh nghiệp, tơi nghiên ng cứu hoạt động thực tế doanh nghiệp nhằm phản ánh cách trung thực khách ườ quan kế toán bán hàng XĐKQKD Từ phân tích kế tốn bán hàng XĐKQKD, tơi đưa số biện Tr pháp nhằm góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng XĐKQKD doanh nghiệp Với đóng góp đó, tơi mong muốn rằng, năm tới công tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn bán hàng XĐKQKD đạt hiệu hơn, phục vụ tốt hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 87 Kiến nghị Trong thời gian thực tập quan sát trình làm việc, trình nhập luân chuyển chứng từ trình xảy nghiệp vụ liên quan đến nghiệp vụ bán hàng XĐKQKD thời gian đến doanh nghiệp, vấn kế tốn doanh nghiệp, mà khơng trực tiếp xử lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh để tự rút kinh uế nghiệm cho thân, vậy, việc đánh giá thân thực tiễn mang tính chất trực quan, mang nặng tính lý thuyết Bên cạnh đó, khối lượng kinh tế nghiệp vụ kinh tế H phát sinh doanh nghiệp lớn nên phạm vi luận văn tế phản ánh hết Đề tài phản ánh thực trạng công tác kế toán bán hàng h XĐKQKD tháng 01/2017 nên khó phản ánh, đánh giá thực trạng cách in đầy đủ bao quát cK Ngoài ra, kinh nghiệm thực tế, kiến thức chuyên môn mức độ hiểu biết thân nhiều hạn chế nên đề tài mắc số sai sót như: nhìn nhận vấn đề họ cách phiến diện, chủ quan, ý kiến đánh giá mang tính chất trực quan, mang ại nặng tính lý thuyết,… Đ Thời gian nghiên cứu đề tài bị hạn chế mặt thời gian thực tập (từ 2/01/2017 đến 31/03/2017), nên chưa có hội để tìm hiểu cặn kẽ, hiểu rõ hết phần hành ng thực trạng cơng tác kế tốn doanh nghiệp Tơi mong phía nhà trường doanh ườ nghiệp cung cấp kiến thức chuyên môn tạo điều kiện thời gian để sinh viên Tr thực tốt đề tài 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Phan Thị Minh Lý (Năm 2008), Nguyên lý kế toán, Nhà xuất Đại học Huế PGS.TS Võ Văn Nhị (Năm 2011), Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa cập nhật đến tháng 11/2011, Nhà xuất Thống uế Th.S Nguyễn Thị Thu Trang, Bài giảng kế tốn tài PGS.TS.Nguyễn Năng Phúc, Phân tích báo cáo tài chính, Nhà xuất trường ĐH H kinh tế quốc dân, 2010 tế Báo cáo tài DNTN Phúc Long (Bảng cân đối kế tốn, Báo cáo kết kinh h doanh) Chuẩn mực kế tốn Việt Nam cK in Thơng tư 200/2014TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp họ GS.TS Ngô Thế Chi & TS Trương Thị Thủy, Giáo trình Kế tốn tài ại Đồn Minh Tuấn, Giáo trình Marketing thương mại Tr ườ ng Đ 10 Khóa luận tốt nghiệp anh chị khóa trước 89 ... ại 2.3 Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh DNTN Phúc Đ Long 55 2.3.1 Đặc điểm cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh DNTN ườ n g Phúc Long ... hạch toán .58 CHƯƠNG III: HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DNTN PHÚC LONG 81 3.1 Sự cần thiết u cầu việc hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng. .. hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng XĐKQKD DNTN Phúc Long Tr Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh DNTN Phúc Long vào quý năm 2017 Phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại DNTN phúc long , Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại DNTN phúc long

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay