Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH MTV tân tiến

91 159 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 00:03

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN KI N H TẾ H U Ế  ẠI H Ọ C KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP G Đ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI TR Ư Ờ N CƠNG TY TNHH MTV TÂN TIẾN ĐỒN THỊ HỒ MINH TRÍ Niên khóa: 2014-2018 SVTH: Đồn Thị Hồ Minh Trí i ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN H TẾ H U Ế  Ọ C KI N KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP H PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI Ư Ờ N G Đ ẠI CÔNG TY TNHH MTV TÂN TIẾN Giáo viên hướng dẫn Đoàn Thị Hồ Minh Trí Th.S Hồng Thị Kim Thoa TR Sinh viên thực Lớp: K48B Kiểm Tốn Niên khóa: 2014-2018 Huế, tháng năm 2018 SVTH: Đồn Thị Hồ Minh Trí ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồng Thị Kim Thoa Lời cảm ơn Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, cố gắng nổ lực thân, em xin gửi đến lời cảmơn chân thành đến thầy cô giáo trườngĐại học Kinh tế - Đại học Huếđã hết lòng giảng dạy, dìu dắt bảo tận tình, giúp em có nhiều kiến thức quý báu suốt trình học tập trường Đặc biệt, em xin bày tỏ lời cảmơn sâu sắc đến ThS Hoàng Thị Kim Thoangười hướng dẫn trực tiếp, nhiệt tình giúp đỡ, động viên em suốt q trình làm Ế khóa luận H U Em xin chân thành cảm ơn đến ban lãnhđạo, anh, chịở phòng kế tốn H liệu phục vụ cho việc nghiên đề tài khóa luận TẾ Công ty TNHH Tân Tiếnđã giúp đỡ, tạođiều kiện cho em thực tập, thu thập số liệu, tài KI N Cuối em xin gửi lời cảmơn đến gia đình, bạn bè, ngườiđã ln bên H thành khóa luận tốt nghiệp Ọ C cạnh động viên, chia sẻ giúp đỡ nhiệt tình, đóng gópý kiến q trình hồn ẠI Tuy nhiên chưa cóđủ kiến thức kinh nghiệm trìnhđộ G Đ chuyên mơn, thời gian nghiên cứu có hạn chế nên đề tài khơng tránh khỏi sai sót Em TR Ư Ờ N mong nhận nhữngđóng góp quý thầy để đề tài hồn thiện SVTH: Đồn Thị Hồ Minh Trí i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hoàng Thị Kim Thoa DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Bảng cân đối kế toán BCTC Báo cáo tài BH Bán hàng BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CCDV Cung cấp dịch vụ HĐKD Hoạt động kinh doanh KPCĐ Kinh phí cơng đồn LCTT Lưu chuyển tiền tệ KI N H TẾ H U Ế BCĐKT Ọ C LNST ẠI H NNH G Đ QLDN Nợ ngắn hạn Quản lý doanh nghiệp Sản xuất kinh doanh Ờ N SXKD Lợi nhuận sau thuế Ư TNDN Thu nhập doanh nghiệp Tài sản cố định TSDH Tài sản dài hạn TSNH Tài sản ngắn hạn VCSH Vốn chủ sở hữu DN Doanh nghiệp TS Tài sản TLTK Tài liệu tham khảo TK Tài khoản TR TSCĐ SVTH: Đoàn Thị Hồ Minh Trí ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồng Thị Kim Thoa DANH MỤC BẢNG Bảng 1- Bảng phân tích cấu biến động tài sản củaCơng ty TNHH MTV Tân Tiến giai đoạn 2014-2016 33 Bảng 2: Bảng cấu biến động nguồn vốn từ năm 2014-2016 40 Bảng 3-Biến động kết kinh doanh công ty TNHH MTV Tân Tiến giai đoạn 2015-2016 46 Bảng 4-Phân tích số tính khoản khả toán nợ ngắn hạn 51 Ế Bảng 5: Phân tích hiệu quản lý sử dụng tài sản chung Công ty TNHH H U MTV Tân Tiến năm 2015-2016 56 TẾ Bảng 6: Phân tích hiệu quản lý sử dụng TSNH Công ty TNHH MTV KI N H Tân Tiến năm 2015-2016 59 Bảng 7: Bảng phân tích hiệu quản lý sử dụng TSDH Công ty TNHH Ọ C MTV Tân Tiến giai đoạn 2015-2016 63 H Bảng 8: Bảng phân tích khả tốn nợ dài hạn Cơng ty TNHH MTV Đ ẠI Tân Tiến giai đoạn 2015-2016 66 G Bảng 9: Bảng phân tích khả sinh lời Công ty TNHH MTV Tân Tiến giai TR Ư Ờ N đoạn 2015-2016 .71 SVTH: Đoàn Thị Hồ Minh Trí iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hoàng Thị Kim Thoa DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ – Biến động tài sản Công tygiai đoạn 2014-2016 Error! Bookmark not defined Biểu đồ 2 – Biến động nguồn vốn Công ty giai đoạn 2014-2016 Error! Bookmark not defined Biểu đồ – Biến động Doanh thu bang hàng cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài lãi lỗ từ hoạt động khác Công ty TNHH MTV Tân Tiến giai đoạn 2014-2016 Error! Bookmark not defined H U Ế Biểu đồ – Biến động giá vốn hàng bán, chi phí tài chính, chi phí bán hàng TẾ chi phí quản lý doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Tân Tiến giai đoạn 2014-2016 H Error! Bookmark not defined KI N Biểu đồ – Biến động số tiêu thể khả tốn Cơng ty Ọ C TNHH MTV Tân Tiến năm 2014-2016 Error! Bookmark not defined H Biểu đồ – Biến động hệ số tốn ngắn hạn Cơng ty TNHH MTV Tân ẠI Tiến Error! Bookmark not defined G Đ Biểu đồ 7– Biến động khả toán tức thời 54 Ờ N Biểu đồ 8– Số vòng quay tài sản Công ty TNHH MTV Tân Tiến .56 TR Ư Biểu đồ – Suất hao phí tài sản so với doanh thu .57 Biểu đồ 10– Số vòng quay tài sản ngắn hạn Công ty TNHH MTV Tân Tiến 60 Biểu đồ 11– Số vòng quay khoản phải thu Công ty TNHH MTV Tân Tiến năm 2015 năm 2016 61 Biểu đồ 12 – Sức sản xuất TSDH Công ty TNHH MTV Tân Tiến 64 Biểu đồ 13 – Sức sản xuất TSDH Công ty TNHH MTV Tân Tiến 64 Biểu đồ 14– Hệ số nợ phải trả vốn chủ sở hữu 67 Biểu đồ 15– Hệ số nợ Công ty TNHH MTV Tân Tiến năm 2014- 2016 69 SVTH: Đoàn Thị Hồ Minh Trí iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hoàng Thị Kim Thoa MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ i 1.1.Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu H U Ế 1.5 Phương pháp nghiên cứu TẾ 1.6 Kết cấu khóa luận PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KI N H CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Ọ C 1.1.Các khái niệm H 1.2 Nguồn số liệu sử dụng chủ yếu để sử dụng phân tích Đ ẠI 1.2.1 Bảng cân đối kế toán G 1.2.2 Báo cáo kết kinh doanh Ờ N 1.2.3.Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Ư 1.2.4 Thuyết minh báo cáo tài TR 1.3 Mục tiêu, ý nghĩa phân tích báo cáo tài 1.4 Nhiệm vụ phân tích báo cáo tài doanh nghiệp 1.5 Hệ thống số tài chủ yếu 10 1.5.1 Chỉ số tính khoản tài sản khả toán nợ ngắn hạn 10 1.5.2 Chỉ số hiệu quản lý sử dụng tài sản 12 1.5.3 Chỉ số khả toán nợ dài hạn 16 1.5.4 Chỉ số khả sinh lợi 18 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH MTV TÂN TIẾN 21 SVTH: Đồn Thị Hồ Minh Trí v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồng Thị Kim Thoa 2.1 Tình hình tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty 21 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty 21 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Công ty 21 2.1.3 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 22 2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức, máy quản lý 22 2.1.3.2 Chức nhiệm vụ phận 23 2.1.4 Tình hình tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty 24 2.1.4.1 Tổ chức máy kế toán 24 2.1.4.2 Tổ chức vận dụng chế độ kế toán 26 Ế 2.2 Phân tích báo cáo tình hình tài Cơng ty 33 H U 2.2.1 Phân tích cấu biến động tài sản 33 TẾ 2.2.1.2 Phân tích cấu biến động Tài sản ngắn hạn 36 H 2.2.1.3 Phân tích cấu biến động tài sản dài hạn 38 KI N 2.2.2 Phân tích cấu biến động nguồn vốn 40 Ọ C 2.2.2.1 Phân tích biến động Nợ phải trả 41 2.2.2.2 Phân tích biến động Vốn chủ sở hữu 44 Đ ẠI H 2.2.3.Phân tích kết kinh doanh thông qua Báo cáo kết kinh doanh 45 G 2.2.4 Phân tích Chỉ số tài 51 Ư Ờ N 2.2.4.1 Chỉ số tính khoản tài sản khả tốn nợ ngắn hạn 51 TR 2.2.4.2 Chỉ số hiệu quản lý sử dụng tài sản 56 2.2.4.3 Chỉ số khả toán nợ dài hạn 66 2.2.4.4 Chỉ số khả sinh lời 71 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY 76 3.1 Đánh giá chung tình hình tài Cơng ty 76 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện tình hình tài Cơng ty 78 PHẨN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 81 SVTH: Đoàn Thị Hồ Minh Trí vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hoàng Thị Kim Thoa PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Lý chọn đề tài Việt Nam trình hội nhập vào kinh tế giớiđiều mở nhiều hội kinh doanh rộng lớn cho doanh nghiệp nước khơng thách thức khó khăn Để tồn ngày phát triển thời đại kinh tế hội nhập ngày cần phụ thuộc vào nhiều yếu tố màquan trọng vấn đề quản lý tài doanh nghiệp Việc quản lý tài hiệu cần có quyếtđịnh, phương án phù hợp với hoàn cảnh cụ thể Doanh nghiệp H U Ế Để đưa định kinh tế hợp lý, xác, Doanh nghiệp cần tiến hành so sánh, đối chiếu số liệu tài hành q khứ thơng qua phân TẾ tích báo cáo tích tài Việc phân tích đánh giá tình hình tài doanh KI N H nghiệp thơng qua báo cáo tài giúp doanh nghiệp nhận phát huy lợi mình, đồng thời tìm khó khăn để khắc phục, tháo gỡ kịp thời Ọ C nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Muốn giành chủ động thương H trường doanh nghiệp cần phải biết doanh nghiệp hoạt động nào? Kết ẠI hoạt động sản xuất kinh doanh sao? Có nghĩa chủ doanh nghiệp phải biết G Đ doanh nghiệp đà phát triển, suy thối hay gặp vấn đề Điều N buộc họ phải phân tích Ư Ờ Do đó, cần phải thường xun tổ chức phân tích tình hình tài cho Doanh TR nghiệpđịnh kỳ Bởi thơng qua việc tính tốn, phân tích tài cho ta biết điểm mạnh điểm yếu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tiềm cần phát huy nhược điểm cần khắc phục Từ nhà quản lý tìm ngun nhân, giải pháp cải thiện tình hình tài hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị tương lai Trong trình thực tập Công ty TNHH MTV Tân Tiến Em nhận thấy Công ty cần nắm rõ nguyên nhân mức độảnh hưởng nhân tố đến tình hình tài Do việc phân tích hệ thống BCTC công ty việc làm cần thiết nhà quản trị Công ty TNHH MTV Tân Tiến, nhà đầu tư SVTH: Đoàn Thị Hồ Minh Trí Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồng Thị Kim Thoa cần nắm thơng tin hữu ích cho định đầu tư mình.… Nhận thấy tầm quan trọng vấn đề nên em định chọn đề tài “Phân tích báo cáo tài Công ty TNHH MTV Tân Tiến giai đoạn năm 2014-2016”để làm đề tài thực tập tốt nghiệp 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung Tìm hiểu, phân tích, đánh giá, tổng hợp tình hình tài Cơng ty TNHH MTV Tân Tiến giau đoạn gần Từ đó, đề xuất số biện pháp cần áp dụng để cải H U Ế thiện tình hình tài Cơng ty TNHH MTV Tân Tiến tình hình hội nhập TẾ kinh tế toàn cầu sở nghiên lý luận thực tiễn H 1.2.2 Mục tiêu cụ thể KI N Nghiên cứu lí luận phân tích báo cáo tài Ọ C Phân tích báo cáo tài cơng ty TNHH MTV Tân Tiến ẠI H Đề xuấtđưa giải pháp nhằm hoàn thiện báo cáo tài Cơng ty Đ 1.3 Đối tượng nghiên cứu N G Tập trung nghiên cứu nội dung phân tích BCTC tiêu thông Ư Ờ tin BCTC làm sở đánh giá tình hình tài góc độ nhà quản lý doanh TR nghiệp, người sử dụng thông tin 1.4 Phạm vi nghiên cứu Về không gian: Đề tài nghiên cứu cụ thể tạiCông ty TNHH MTV Tân Tiến Về thời gian: Phân tích tài Cơng ty giai đoạn từ năm 2014 đến 2016 đề xuất số giải pháp đến năm 2018 Đề tài thực từ ngày: SVTH: Đoàn Thị Hồ Minh Trí Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồng Thị Kim Thoa nghiệp chưa biết khai thác đòn bẩy tài chính, tức chưa biết cách huy động vốn hình thức vay Ngược lại, hệ số mà cao q hàm ý doanh nghiệp khơng có thực lực tài mà chủ yếu vay để có vốn kinh doanh Điều hàm ý mức độ rủi ro doanh nghiệp cao Để thấy tình hình tài Cơng ty TNHH MTV Tân Tiến cách tồn diện việc phân tích số hệ số nợ điều cần thiết quan trọng 12000000000,0 000 0,29 000 H U 000 8000000000,0 000 000 TẾ 6000000000,0 000 KI N H 4000000000,0 Năm 2015 Năm 2016 Nợ phải trả Tổng tài sản Hệ số nợ 000 000 000 H Năm 2014 Ọ C 2000000000,0 ,0 Ế 0,3 10000000000,0 Đ ẠI Biểu đồ 9– Hệ số nợ Công ty TNHH MTV Tân Tiến năm 2014- 2016 N G Năm 2014: Hệ số nợlà 0,24 lần Tại năm 2014, đồng tài sản công ty Ờ tài trợ 0,24 đồng nợ phải trả Hệ số mức thấp, cho thấy phần lớn tài sản TR Ư công ty tài trợ vốn đầu tư chủ sở hữu Năm 2015: Hệ số nợ 0,3 lần Trong năm 2015, đồng tài sản lúc công ty tài trợ 0,3 đồng nợ phải trả Hệ số nợ năm 2015 tăng 0,06 lần so với năm 2014, tăng lên nợ phải trả tăng mạnh với tốc độ 62,76% nguồn vốn chủ sỡ hữu tăng nhẹ so với năm 2014 với tốc độ tăng là17,37% nên hệ số nợ năm 2015 tăng cao Năm 2016: Hệ số nợ 0,29 lần Năm 2016, số nợ giảm so với năm 2015 Cứ đồng tài sản lúc Công ty tài trợ 0,29 đồng nợ phải trả Đã giảm 0,01 lần so với hệ số nợ năm 2015 Nguyên nhân biến động giảm nợ phải trả Cơng ty giảm 16,32%, nguồn vốn chủ sỡ hữu Cơng ty năm SVTH: Đồn Thị Hồ Minh Trí 69 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồng Thị Kim Thoa lại có xu hướng giảmít hơn, giảm 12,83% Do mà hệ số nợ giảm vào năm 2016 Hệ số nợ Công ty TNHH MTV Tân Tiến có tăng giảm qua năm ln trì mức thấp thể khả tự chủ mặt tài cao Công ty, Công ty không sử dụng nhiều nợ tạo sức hấp dẫn chủ nợ Tuy nhiên, lại tận dụng đòn bẩy tài cách hiệu để gia TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế tăng khả sinh lời cho cổ đông tốt SVTH: Đồn Thị Hồ Minh Trí 70 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hoàng Thị Kim Thoa 2.2.4.4 Chỉ số khả sinh lời Bảng – Bảng phân tích khả sinh lời Cơng ty TNHH MTV Tân Tiến giai đoạn 2015-2016 2015 2016 Số tiền Số tiền 2016/2015 (+/-) % 1.494.135.439 1.068.900.076 251,37 3.758.779.692 -343.455.449 -8,37 2.264.644.253 -1.412.355.525 -38,41 Ế ĐVT H U Chỉ tiêu Đồng 425.235.363 2.Doanh thu Đồng 4.102.235.141 3.Giá vốn hàng bán Đồng 3.676.999.778 4.Lợi nhuận sau thuế Đồng 55.986.629 11.580.821 -44.405.808 -79,32 5.Lợi nhuận trước thuế Đồng 69.983.286 14.476.026 -55.507.260 -79,32 6.Chi phí lãi vay Đồng 152.051.527 219.475.626 67.424.099 44,34 7.EBIT Đồng 222.034.813 233.951.652 11.916.839 5,37 8.Tổng tài sản bình quân Đồng 10263695181 447.710.736 4,56 9.Vốn chủ sở hữu bình quân Đồng 843.636.346.003 843.519.850.329 -116.495.674 -0,01 10 Tổng tài sản cố định bình quân Đồng 1.158.333.306 1.669.901.508 511.568.202 44,16 % 10,37 39,75 29,38 283,47 % 1,37 0,31 -1,06 -77,42 % 2,26 2,28 0,02 0,77 % 4,83 0,69 -4,14 -85,65 15.Tỷ suât sinh lời tài sản (ROA) % 0,57 0,11 -0,46 -80,22 16.Tỷ suất sinh lời VCSH (ROE) % 0,007 0,001 -0,006 -79,31 14.Tỷ suât lợi nhuận TSCĐ SVTH: Đồn Thị Hồ Minh Trí N H KI Ọ C H 9.815.984.445 ẠI Đ G Ờ Ư 13.Khả sinh lời (BEF) TR 12.Lợi nhuận ròng biên (ROS) N 11.Lợi nhuận gộp biên TẾ 1.Lợi nhuận gộp từ BH cung cấp dịch vụ ( Nguồn: Từ bảng cân đối kế tốn, BCKQKD tính tốn tác giả) 71 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồng Thị Kim Thoa Lợi nhuận gộp biên: Năm 2015, lợi nhuận gộp biên 10,37%, nghĩa 100 đồng doanh thu tạo 10,37 đồng lợi nhuận gộp từ bán hàng cung cấp dịch vụ Năm 2016, lợi nhuận gộp biên 39,75%, nghĩa 100 đồng doanh thu tạo 39,75đồng lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ, lợi nhuận gộp biên tăng 29,38 so với năm 2015 Nguyên nhân năm 2016 so với năm 2015, tốc độ giảm doanh thu 8,37%bé tốc độ giảm giá vốn hàng bán 38,41% Doanh nghiệp tiết kiệm phần chi phí sản xuất kinh doanh Ế Việc theo dõi lợi nhuận gộp biên theo thời gian không giúp nhà quản lý chủ H U động ứng phó với hội nguy từ thị trường, mà giúp nhà đầu tư tránh TẾ nhận định cảm tính để nhận diện doanh nghiệp có tiềm lực với H đối thủ cạnh tranh toàn thị trường KI N Lợi nhuận ròng biên (ROS): Ọ C Lợi nhuận ròng biên đo lường khả sinh lời doanh thu sau tính H hết chi phí thuế, đồng thời phản ánh hiệu sử dụng chi phí cơng ty ẠI Năm 2015 lợi nhuận ròng biên cơng ty 1,37% tức 100 đồng doanh G Đ thu tạo 1,37đồng lợi nhuận sau thuế, năm 2016 lợi nhuận ròng biên N 0,31%, nghĩa 100 đồng doanh thu tạo 0,31đồng lợi nhuận sau thuế Ư Ờ Nguyên nhân việc giảm tốc độ tăng doanh thu thu nhập khác TR chậm tốc độ tăng chi phí làm cho lợi nhuận ròng biên giảm 77,42% Điều chứng tỏ năm 2016 cơng ty chưa kiểm sốt chi phí tốt so với năm 2015 Chi phí mà Doanh nghiệp chưa kiểm sốt chi phí lãi vay Lí năm 2015 Doanh nghiệp vay lượng lớn nên vào năm 2016 đến hạn chi phí lãi vay cho khoản vay tăng lên Điều làm chi phí biến động tăng lên đột xuất Khả sinh lời (BEF): Tỷ số thường dùng để so sánh khả sinh lợi doanh nghiệp có thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mức độ sử dụng nợ khác SVTH: Đồn Thị Hồ Minh Trí 72 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồng Thị Kim Thoa Năm 2015, BEF 2,26%, nghĩa năm 2015 bình quân đầu tư 100 đồng tài sản vào hoạt động sản xuất tạo 2,26đồng lợi nhuận trước thuế lãi vay Năm 2016 BEF 2,28%, tức năm 2016 bình quân đầu tư 100 đồng tài sản vào hoạt động sản xuất tạo 2,28đồng lợi nhuận trước thuế lãi vay, BEF tăng 0,02 so với năm 2015 Nguyên nhân việc tăng lên tốc độ tăng EBIT 5,37% nhỏ tốc độ tăng tài sản bình quân 44,16% Bản thân EBIT tăng nên EBIT tăng tốc độ tăng doanh thu thu nhập khác lớn tốc độ tăng chi phí Ế Tỷ suất lợi nhuận tài sản cố định: H U Năm 2015,tỷ suất lợi nhuận TSCĐ 4,83 có nghĩa bình qn đầu tư 100 TẾ đồng tài sản cố định vào hoạt động sản xuất kỳ tạo 4,83 đồng lợi H nhuận sau thuế, năm 2016 tỷ suất lợi nhuận TSCĐ 0,11tức bình quân đầu KI N tư 100 đồng tài sản cố định vào hoạt động sản xuất kỳ tạo 0,11đồng Ọ C lợi nhuận sau thuế tỷ suất giảm 85,65% so với năm 2015, nguyên nhân do: doanh thu giảm nên lợi nhuận sau thuế giảm mạnh, giảm 79,32% TSCĐ bình quân ẠI H giảm giảmít hơn, giảm 44,16% Như tốc độ giảm lợi nhuận sau Đ thuế lớn tốc độ giảm tài sản cố định làm cho tỷ suất lợi nhuận tài sản cố Ờ Ư chưa có hiệu N G định giảm mạnh Điều chứng tỏ hiệu sử dụng tài sản cố định cơng ty TR Mơ hình Dupont: Tỷ suất sinh lời tài sản (ROA): Theo phương trình Dupont ta triển khai phân tích ROA sau: 𝑅𝑂𝐴 = 𝐿ợ𝑖 𝑛ℎ𝑢ậ𝑛 𝑠𝑎𝑢 𝑡ℎ𝑢ế 𝐿ợ𝑖 𝑛ℎ𝑢â𝑛 𝑠𝑎𝑢 𝑡ℎ𝑢ế 𝐷𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢 𝑡ℎ𝑢ầ𝑛 = × 𝑇ổ𝑛𝑔 𝑡à𝑖 𝑠ả𝑛 𝑏ì𝑛ℎ 𝑞𝑢â𝑛 𝐷𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢 𝑡ℎ𝑢ầ𝑛 𝑇ổ𝑛𝑔 𝑡à𝑖 𝑠ả𝑛 𝑏ì𝑛ℎ 𝑞𝑢â𝑛 Năm 2015 bình quân đầu tư 100 đồng tài sản vào hoạt động sản xuất tạo 0,57đồng lợi nhuận sau thuế Năm 2016 ROA giảm 0,46% so với năm 2015, tức năm 2016 bình quân đầu tư 100 đồng tài sản vào hoạt động sản xuất tạo 0,11đồng lợi nhuận sau thuế ROA giảm qua hai năm chứng tỏ hiệu sử dụng tài SVTH: Đoàn Thị Hồ Minh Trí 73 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồng Thị Kim Thoa sản cơng ty chưa tốt nguyên nhân việc tăng do: lợi nhuận sau thuế giảm với tốc độ giảm 79,32% (do doanh thu giảm), tổng tài sản bình quân tăng với tốc độ tăng 4,56% (Công ty đầu tư TSCĐ dài hạn) Như lợi nhuận sau thuế giảm nhiều so với tốc độ tăng tài sản bình quân làm cho tỷ suất sinh lời tài sản giảm Mặc khác tỷ suất sinh lời doanh thu năm 2016 giảm so với năm 2015 77,42%, chứng tỏ khả kiểm soát chi phí Cơng ty chưa tốt Số vòng quay tài sản năm 2016 so với năm 2015 giảm vòng, chứng tỏ sức Ế sản xuất tài sản, tốn nhiều chi phí Nhà quản trị cần xem xét để có chế độ H U quản lý tài sản hợp lý để tăng ROA TẾ Muốn tăng ROA cơng ty tác động đến hai nhân tố ROS TAT, nhiên H để tăng TAT công ty cần tăng doanh thu giảm tổng tài sản Nhưng thực tế KI N doanh thu tổng tài sản có quan hệ mật thiết với nhau, doanh thu Ọ C tăng tổng tài sản tăng, muốn tăng TAT công ty cần nâng cao H hiệu sử dụng tài sản, tức giữ cho tốc độ tăng doanh thu nhanh tốc ẠI độ tăng tài sản Nhân tố thứ tăng ROS muốn tăng ROS cơng ty cần có Đ biện pháp tiết kiệm chi phí, giữ cho tốc độ tăng doanh thu nhanh tốc độ Ờ N G tăng chi phí Ư Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE): TR ROE thông số dùng để đo lường hiệu suất chung doanh nghiệp, cho biết hiệu doanh nghiệp việc tạo thu nhập cho cổ đông họ ROE xem xét lợi nhuận ròng đồng tiền vốn chủ sở hữu mang đầu tư, nói cách khác phần trăm lợi nhuận thu chủ sở hữu vốn đầu tư Thơng thường, tỷ lệ ROE cao chứng tỏ Công ty sử dụng hiệu đồng vốn cổ đơng, có nghĩa Cơng ty cân đối cách hài hòa vốn cổ đơng với vốn vay để khai thác lợi cạnh tranh q trình huy động vốn, mở rộng SVTH: Đồn Thị Hồ Minh Trí 74 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồng Thị Kim Thoa quy mơ Cho nên, ROE cao cổ phiếu hấp dẫn nhà đầu tư Theo Warren Buffett, ROE > 20% coi hợp lý 𝑅𝑂𝐸 = 𝐿ợ𝑖 𝑛ℎ𝑢ậ𝑛 𝑠𝑎𝑢 𝑡ℎ𝑢ế 𝐷𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢 𝑇à𝑖 𝑠ả𝑛 𝑏ì𝑛ℎ 𝑞𝑢â𝑛 × × 𝐷𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢 𝑇à𝑖 𝑠ả𝑛 𝑏ì𝑛ℎ 𝑞𝑢â𝑛 𝑉𝐶𝑆𝐻 Năm 2015 bình quân đầu tư 100 đồng vốn chủ sở hữu vào hoạt động sản xuất tạo 0,007đồng lợi nhuận sau thuế,năm 2016 ROE giảm thành0,001, tức năm 2016 bình quân đầu tư 100 đồng vốn chủ sở hữu vào hoạt động sản xuất tạo 0,001 đồng lợi nhuận sau thuế ROE năm 2016 thấp năm 2015, chứng tỏ công ty Ế hoạt động kinh doanh chưa có hiệu Nguyên nhân việc tăng lợi nhuận H U sau thuế giảm với tốc độ giảm 79,32% (do doanh thu giảm), vốn chủ sở TẾ hữu bình quân giảm với tốc độ giảm 0,01% Như tốc độ giảm lợi nhuận sau thuế lớn tốc độ giảm vốn chủ sở hữu làm cho ROE tăng Công ty khai thác chưa KI N H tốt nguồn lực có, nguồn vốn chủ doanh nghiệp bỏ kinh doanh chưa Ọ C có hiệu H Đồng thời ba yếu tố sau: ẠI Tỷ suất sinh lời doanh thu năm 2016 giảm so với năm 2015 77,42%, G Đ chứng tỏ Doanh nghiệp trì quy mơ khơng kiểm sốt chi phí DN N cần phải có biện pháp giải khắc phục Ư Ờ Số vòng quay tài sản năm 2016 giảm so với năm trước 0,05 vòng, TR chứng tỏ vận động tài sản nhanh có vấn đề, nhân tố gây giảm sút tiêu ROE Đòn bẩy tài năm 2016 giảm so với năm trước, DN cần vay thêm tiền để đầu tư tài sản, độ lớn đòn bẩy tài lớn làm cho số ROE tang SVTH: Đoàn Thị Hồ Minh Trí 75 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hoàng Thị Kim Thoa CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY 3.1 Đánh giá chung tình hình tài Cơng ty Qua phân tích báo cáo tài Công ty TNHH MTV Tân Tiến ta thấy thực trạng tài Cơng ty năm 2014, 2015 năm 2016 có ưu Ế nhược điểm sau: H U Ưu điểm: TẾ Cơ cấu nguồn vốn ổn định, phần lớn nguồn tài trợ cho hoạt động sản xuất cơng ty cao, lệ thuộc vào bên KI N H kinh doanh Công ty vốn chủ sở hữu thể khả tự chủ tài H ẠI triển, xây dựng vị riêng Ọ C Doanh thu tăng so với năm 2014, điều cho thấy Công ty đà phát Đ Lợi nhuận sau thuế Công ty Công ty TNHH MTV Tân Tiếntăng qua năm G cho thấy Công ty hoạt động có hiệu ngày phát triển, có khả thu Ư Ờ N hút nhà đầu tư tương lai TR Nhược điểm: Mặc dù tình hình tài Cơng ty nhìn chung tương đối bên cạnh tồn số nhược điểm sau: Việc tập trung sản xuất kinh doanh phụ thuộc chủ yếu vào nợ ngắn hạn tổng nợ phải trả mà bỏ qua nợ dài hạn khơng tốt Bởi khoản nợ ngắn hạn u cầu cơng ty phải tốn khoản nợ phải trả cho nhà cung cấp hay chi phí lãi vay thời gian ngắn Nếu xảy rủi ro Công ty gặp phải trường hợp khó khăn cơng ty dễ rơi vào tình trạng khả toán khoản nợ đến hạn Do việc sử dụng nhiều nợ phải trả từ nợ ngắn hạn làm khiến cho công ty ln tình trạng căng thẳng áp lực thời gian khả toán khoản nợ đến hạn SVTH: Đồn Thị Hồ Minh Trí 76 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồng Thị Kim Thoa Về hàng tồn kho, việc mua hàng sẵn gửi kho người bán giúp Doanh nghiệp tiết kiệm chi phí lưu kho bảo quản Nhưng Doanh nghiệp làm rơi vào bị động, không chủ động nguồn hàng Khi Doanh nghiệp cần mà hết hàng mua gấp với giá cao chất lượng lại chưa Đồng thời, việc không dự trữ phụ tùng thay cho xe cộ làm cho thời gian sữa chữa bảo trì lâu gây gián đoạn trình hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nhiều vào biến động thị trường Tiền tương đương tiền: Mặc dù có tăng vào năm 2015, sau lại giảm Ế vào năm 2016 Nhìn chung lượng tiền tương đương tiền không đủ lớn để toán H U tức thời cho khoản nợ ngắn hạn Tiền mặt không đủ trang trải hoạt động TẾ ngày nên phải vay nợ nguồn vốn chủ sỡ hữu, có biến động bất thường xảy H Doanh nghiệp khó lòng giải nhanh chóng KI N Tài sản dài hạn tài sản ngắn hạn Cơng ty có biến động tăng Ọ C giảm không liên tục qua năm tỷ trọng tài sản ngắn hạn lại thấp tài sản dài hạn tổng cấu tài sản điềuđó gây vấn đề tính khoản ẠI H gặp khoản nợ đến hạn Cơng ty có số tốn ngắn hạn, hệ số Đ toán nhanh mức thấp (bé một), không đảm bảo khả toán cho N G khoản nợ ngắn hạn Đồng thời Doanh nghiệp trọng đầu tư xây dựng TSCĐ Ờ lợi ích mang lại khơng đủ bù đắp chi phí Điều cho thấy Doanh nghiệp sử TR Ư dụng quản lý tài sản không hiệu Khả toán: Mặc dù Doanh nghiệp kinh doanh lâu năm, khả toán thấp, không đảm bảo Lượng tiền tương đương tiền không đủ trả khoản nợ ngắn hạn, bên cạnh Doanh nghiệp lại khơng có hàng tồn kho để thay Đồng thời phần lớn khoản nợ chủ yếu nợ ngắn hạn nên số nhỏ Doanh nghiệp chủ yếu dựa vào hợp tác lâu dài nhà cung cấp khách hàng lâu năm Khoản phải thu: Chiếm tỷ trọng lớn TSNH, chủ yếu khoản trả trước cho người bán Qua năm, khoản không thay đổi, việc trả trước không bán hàng hay có đơn hàng vận chuyển dẫn đến vấn đề Doanh nghiệp SVTH: Đoàn Thị Hồ Minh Trí 77 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồng Thị Kim Thoa sử dụng vốn dư thừa không hiệu làm ứ đọng vốn Khoản phải thu khách hàng chiếm tỷ trọng tương đối, số tăng giảm mạnh qua năm Việc dẫn đến tình trạng ứ đọng vốn khơng thu hồi thời hạn Việc sử dụng đòn đẩy nợ chưa thật hiệu quả, tận dụng chắn thuế để tạo thu nhập lớn hơn, sử dụng nguồn vốn có chi phí sử dụng vốn thấp vay Chủ yếu Doanh nghiệp sử dụng Vốn chủ sỡ hữu để kinh doanh Việc thu hồi vốn Công ty thể qua số hiệu quản lý sử dụng tài sản ngắn hạn dài hạn tốt, công tác thu hồi vốn nhanh đảm bảo H U Ế khả quay vòng vốn hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu Công tytỷ suất sinh lời tài sản TẾ chứng tỏ đòn bẩy tài Cơng ty chưa có tác dụng tích cực KI N H 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện tình hình tài Cơng ty Ọ C Khắc phục vấn đề hàng tồn kho: H Doanh nghiệp nên chủ động tìm kiếm nhà cung cấp sẵn hợp tác lâu dài với họ ẠI Tìm kiếm nhiều nhà cung cấp để dễ dàng có chọn lựa so sánh giá chất Đ lượng Công ty nên tiến tới xây dựng biện pháp lâu dài dự trữ lượng hàng tồn Ờ N G kho mức cần thiết Ư Quản lý sử dụng hiệu tài sản: TR Công ty đầu tư máy móc trang thiết bị nhằm mở rộng quy mô đối tượng khách hàng Để đảm bảo việc đầu tư có hiệu cơng ty phải lập kế hoạch xác định rõ nhu cầu, mục tiêu đầu tư để có trình tự ưu tiên đầu tư hợp lý, tránh việc mua sắm tài sản chưa sử dụng đến dễ phát sinh hao mòn tài sản Đồng thời trước định đầu tư cần phải thiết lập dự án nghiên cứu tính khả thi hiệu để đưa lựa chọn đắn, đặc biệt tài sản có giá trị lớn Cơng ty công ty liên kết nên thường xuyên kiểm tra đánh giá lại giá trị tài sản cố định để có biện pháp thích hợp quản lý sử dụng khoản mục tài sản chiếm giá trị lớn tài sản cố định phát hư hỏng để sửa chữa hay SVTH: Đoàn Thị Hồ Minh Trí 78 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hoàng Thị Kim Thoa tiến hành lý tài sản không sử dụng, lạc hậu không phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh để giải phóng vốn cho Công ty Quản lý tiền khoản tương đương tiền: Lập kế hoạch thu chi tiền mặt, xác định lượng tiền mặt dự trữ hợp lý để trang trải khoản chi tiêu hàng ngày đảm bảo liên tục, đáp ứng nhu cầu toán khoản nợ đến hạn kịp thời, đầy đủ Không nên để lượng tiền nhàn rỗi nhiều, vừa không sinh lời, vừa khơng an tồn Để kiểm sốt tiền mặt cách xác hàng năm Cơng ty phải xây dựng H U Ế sách tiền mặt dựa dự báo doanh thu hàng tháng công ty kế hoạch tín dụng mà Cơng ty phê duyệt TẾ Đầu kỳ, cơng ty cần phải tính toán tỷ lệ dự trữ tiền mặt tiền gửi ngân hàng KI N H để cân giao dịch cần toán tận dụng khoản dư thừa vay, tránh ứ đọng vốn tiền làm phát sinh Ọ C chi phí bảo quản gây tình trạng lãng phí vốn đồng thời làm tăng doanh thu tài H Cơng ty Trên sở đó, hoạch định nguồn ngân sách tiền mặt thiết lập ẠI mức tồn quỹ mức tối thiểu cần thiết Nếu thu tiền ngày vượt mức cần thiết G Đ theo quy định cơng ty nên gửi vào ngân hàng Ờ N Các khoản trả trước người bán: TR Ư Các khoản phải trả Doanh nghiệp qua năm, Doanh ngiệp nên đề phương án, sach dựa vào tình hình hoạt động năm phương hướng năm để trả trước khoản phù hợp, không nguồn vốn bị chiếm dụng, ứ đọng Quản lý khoản phải thu: Nếu khoản phải thu khơng thu hồi thời hạn khoản bị chiếm dụng vốn làm Công ty gặp khó khăn thiếu vốn hoạt động, nhiên Cơng ty phải vừa đảm bảo thu hồi nợ vừa giữ khách hàng: SVTH: Đoàn Thị Hồ Minh Trí 79 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồng Thị Kim Thoa Để giảm bớt lượng vốn bị chiếm dụng, gia tăng vòng quay khoản phải thu, Cơng ty nên lập bảng theo dõi phân loại khách hàng truyền thống khả chi trả, đồng thời tìm hiểu khả khách hàng để có sách bán hàng tín dụng phù hợp Đồng thời theo dõi chặt chẽ lên kế hoạch thu hồi khoản nợ tới hạn, nhanh chóng xác định thu hồi khoản thuế hoàn lại năm để góp phần giảm mức ứ đọng vốn Tiến hành thủ tục pháp lý cần thiết có tình trạng khách hàng khơng chịu tốn nợ q hạn, trì hỗn việc tốn nhằm chiếm dụng vốn Ế cơng ty.Dùng hình thức chuyển tiền nhanh để thu hồi nợ nhanh chóng đưa tiền H U vào đầu tư TẾ Tăng doanh thu: H Để đứng vững thị trường ngày hoạt động quảng cáo, Ọ C khách hàng nhằm tăng doanh thu: KI N tiếp thị khuyến mãi, chiết khấu vấn đề quan trọng công ty để thu hút H Cung cấp thông tin tất loại sản phẩm đại lý sản phẩm Đ ẠI website công ty cho khách hàng tham khảo G Tăng vốn vay (để tăng thừa số đòn bẩy nợ) cách vay từ nhiều nguồn khác Ờ N ngân hàng thương mại, cơng ty tài Tăng vốn vay biện TR Ư pháp giúp công ty tiết kiệm tiền thuế TNDN phải nộp Hiệu kinh doanh: Chi phí lãi vay mức thấp, nên công ty nên tận dụng nguồn vốn vay để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa giảm bớt khoản thuế TNDN Sử dụng nợ dài hạn để tránh bớt áp lực từ việc sử dụng nhiều nợ ngắn hạn Củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ Cán bộ, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ tham gia học lớp tập huấn ngắn hạn nhằm phát triển lực chun mơn tư mình.Tăng cường vốn đầu tư vào việc mua máy móc thiết bị đại phục vụ cho việc sản xuất để nâng cao lực kinh doanh Cơng ty SVTH: Đồn Thị Hồ Minh Trí 80 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hoàng Thị Kim Thoa PHẨN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Trong xu tồn cầu hóa, hội nhập khu vực giới nay, muốn tồn phát triển doanh nghiệp Việt Nam phải ln sẵn sàng để đối phó với biến động liên tục kinh tế nước giới cách nhanh nhạy Hội nhập mang lại hội: Mở rộng thị trường, cải tiến khoa học kỹ thuật cơng nghệ, nâng cao tầm nhìn mang lại rủi ro vô lớn Công ty TNHH MTV Tân Tiến doanh nghiệp vận tải có nhiều đối thủ cạnh tranh kinh doanh, đồng thời ngành vận tải khác dần chiếm lĩnh thị phần H U Ế Do đó, Cơng ty cần có chiến lược kế hoạch sản xuất kinh doanh cách cụ TẾ thể rõ ràng xu tồn cầu hóa, hội nhập khu vực quốc tế Qua trình thực tập tìm hiểu Cơng ty TNHH MTV Tân Tiến, emđã KI N H nghiên cứu tìm hiểu sở lý luận phân tích báo cáo tài chính, từ sử dụng Ọ C khái niệm định nghĩa để tìm hiểu phân tích thực tế Báo cáo tài Cơng ty TNHH MTV Tân Tiến Qua q trình phân tích BCTC, em nhận thấy H Cơng ty có số nhược điểm, từ đưa số giải pháp nhằm hồn thifnj Đ ẠI tình hình tài Công ty TNHH MTV Tân Tiến để Công ty kinh doanh ngày N G hiệu Ờ Quá trình phân tích dừng lại nội cơng ty, sử dụng số liệu BCTC TR Ư để so sánh giá trị tăng giảm theo thời gian qua năm 2014, 2015 năm 2016, chưa có so sánh thời kỳ định Công ty nên chưa thật thấy rõ phát triển Công ty qua giai đoạn Chưa có sâu vào so sánh với trung bình ngành tương đương lĩnh vực sản xuất kinh doanh nhiên liệu nên nhận xét yếu tố khách quan ảnh hưởng đến tình hình tài Cơng ty Bên cạnh dùng báo cáo tài thơng tin có sẵn để phân tích, chưa sâu thực tế tìm hiểu dòng tiền số vấn đề khác Công ty nên chưa thể đánh giá xác tình hình tài Cơng ty khó đưa kiến nghị có hiệu SVTH: Đồn Thị Hồ Minh Trí 81 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồng Thị Kim Thoa Nếu thời gian nghiên cứu thực tế em nghĩ phân tích dòng tiền, kế tốn nội tìm hiều chi phí, kế tốn quản trị, từ đưa dự báo tương lai cho Doanh nghiệp để có hướng sách phù hợp thích ứng với thay đổi thị trường đề tài hay cần quan tâm xem xét Bài phân tích loại bỏ yếu tố bên ngồi tác động đến tình hình tài Cơng ty lạm phát, tỷ suất, sách nhà nước, quan có thẩm quyền Ngồi kiến thức kinh nghiệm hạn chế nên vấn đề đưa mang tính chủ quan nhiều thiếu sót nhận định, nhận xét tình hình tài Ế Cơng ty Kính mong góp ý chân thành Cô giáo để đề tài hoàn TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U thiện SVTH: Đồn Thị Hồ Minh Trí 82 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hoàng Thị Kim Thoa DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO GS.TS Nguyễn Văn Cơng (2017), Phân tích báo cáo tài NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân PGS.TS Nguyễn Năng Phúc (2013), Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính, NXB Đại Học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội TS Phạm Văn Dược (2005), Phân tích hoạt động kinh doanh NXB tổng hợp TP Ế Hồ Chí Minh H U TS Phạm Văn Dược (2005), Phân tích hoạt động kinh doanh NXB tổng hợp TP KI N H Tham khảo Internet qua trang web: TẾ Hồ Chí Minh TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C www.webketoan.vn SVTH: Đồn Thị Hồ Minh Trí 83 ... ngắn hạn Công ty TNHH MTV Tân Tiến 60 Biểu đồ 11– Số vòng quay khoản phải thu Công ty TNHH MTV Tân Tiến năm 2015 năm 2016 61 Biểu đồ 12 – Sức sản xuất TSDH Công ty TNHH MTV Tân Tiến... doanh vào ngày 21 thàng 10 năm 2009 việc chuyển đổi từ Công ty TNHH Tân Tiến thành Công ty TNHH MTV Tân Tiến Tiền thân Công ty Công ty TNHH Tân Tiến thành lập vào ngày 15 tháng 01 H U Ế năm 2004... Cơ sở lý luận phân tích báo cáo tài doanh nghiệp Chương 2: Phân tích báo cáo tài Công ty TNHH MTV Tân Tiến Chương 3: Một số giải pháp nhằm hồn thiện tình hình tài Công ty TNHH MTV Tân Tiến PHẦN
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH MTV tân tiến , Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH MTV tân tiến , CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP, CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH MTV TÂN TIẾN, Bảng 2. 4 – Phân tích chỉ số về tính thanh khoản và khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn