ĐÁNH GIÁ THỦ tục PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN báo cáo tài CHÍNH tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN và THẨM ĐỊNH GIÁ AFA

156 14 0
  • Loading ...
1/156 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 00:03

ư Tr ĐẠI HỌC HUẾ ờn TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN g ọc h ại Đ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC K ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG in KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY h TNHH KIỂM TỐN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ AFA tê Lớp: K48D – Kiểm toán ThS Nguyễn Quốc Tú ́ uê Giáo viên hướng dẫn: ́H Văn Thị Cẩm Tú Niên khóa: 2014 - 2018 Huế, tháng 05 năm 2018 Tr ờn LỜI CẢM ƠN Lời cảm ơn em xin gửi đến Ban Giám hiệu trường Đại học Kinh tế – g Đại học Huế tạo điều kiện cho em thực tập cuối khóa để hồn thành chương h ại Đ trình đại học mình, nhà trường nơi giúp em trau dồi kỹ kiến thức lĩnh vực kiểm toán, định hướng em đường nghiệp Thứ hai em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể cán bộ, nhân viên cơng ty TNHH Kiểm tốn Thẩm định giá AFA, anh chị kiểm tốn viên, trưởng đồn, trợ lý kiểm tốn… tận tình giúp đỡ em có hội học tập thực tế, tiếp xúc với môi khóa luận cách tốt ọc trường làm việc chuyên nghiệp cung cấp nguồn tài liệu để em hồn thành K Thứ ba khơng thể thiếu em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thạc sỹ Nguyễn Quốc Tú, nhờ có bảo hướng dẫn tận tình thầy mà em hồn thành in khóa luận cách trọn vẹn h Cuối em xin cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ, ủng hộ chỗ dựa tinh thần vững suốt thời gian thực tập, giúp em có động lực tê để viết khóa luận ́H Khóa luận em hồn thành em biết nhiều thiếu sót, em kính mong q thầy cơ, anh chị, bạn bè góp ý để giúp khóa luận em hoàn thiện hơn, em trân trọng ý kiến đóng góp phản hồi từ tất quý vị uê Em xin chân thành cảm ơn! ́ Sinh viên thực tập Văn Thị Cẩm Tú Tr DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ờn : Bảng cân đối kế toán BCKQKD : Báo cáo kết kinh doanh BCLCTT : Báo cáo lưu chuyển tiền tệ BCTC : Báo cáo tài g BCĐKT h ại Đ : Ban giám đốc BHTN : Bảo hiểm thất nghiệp CM : Chuẩn mực CP : Chi phí DN : Doanh nghiệp GLV : GP : HĐQT : HTK : KTTH : Kế toán tổng hợp KTV : Kiểm toán viên KTVN : Kiểm toán Việt Nam NVL : Nguyên vật liệu QLDN : Quản lý doanh nghiệp TGĐ : Tổng giám đốc TK : Tài khoản TMCP : Thương mại cổ phần TNDN : Thu nhập doanh nghiệp TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ : Tài sản cố định VNĐ : Việt Nam đồng VPP : Văn phòng phẩm ọc BGĐ Giấy làm việc Gross Profit K Hội đồng quản trị Hàng tồn kho h in tê ́ uê ́H Tr DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ ờn Sơ đồ 2.1 – Tổ chức máy quản lý công ty Sơ đồ 2.2 – Quy trình kiểm tốn BCTC g Sơ đồ 2.3 – Mức trọng yếu tổng thể mức trọng yếu thực h ại Đ Đồ thị 2.4 – Biến động hàng tồn kho qua năm Đồ thị 2.5 – Biến động cấu hàng tồn kho qua năm Đồ thị 2.6 – Đồ thị biến động giá vốn hàng bán qua 12 tháng Đồ thị 2.7 – Đồ thị biến động doanh thu qua 12 tháng ọc Đồ thị 2.8 – Đồ thị biến động lãi gộp qua 12 tháng Đồ thị 2.9 – Đồ thị biến động lãi gộp theo loại hình sản phẩm theo tháng Đồ thị 2.11 – Biến động chi phí QLDN qua năm in K Đồ thị 2.10 – Đồ thị biến động chi phí theo tháng năm 2017 Đồ thị 2.12 – Phân tích biến động doanh thu bán hàng theo tháng h Đồ thị 2.13 – Phân tích biến động chi phí xăng xe theo tháng tê ́ uê ́H Tr DANH MỤC BẢNG BIỂU ờn Bảng 2.1 – Ngành nghề kinh doanh cơng ty Bảng 2.2 – Bảng phân tích bảng cân đối kế toán khách hàng ABC g Bảng 2.3 – Bảng phân tích bảng báo cáo kết kinh doanh khách hàng ABC h ại Đ Bảng 2.4 – Trích giấy làm việc phân tích khoản phải thu Bảng 2.5 – Trích GLV phân tích tuổi nợ, lập dự phòng phải thu khó đòi Bảng 2.6 – Trích GLV tổng hợp tình hình tăng giảm TSCĐ chi phí khấu hao Bảng 2.7 – Trích GLV phân tích biến động tài sản cố định ọc Bảng 2.8 – Trích GLV kiểm tra hợp lý thời gian sử dụng hữu ích tài sản Bảng 2.9 – Trích GLV phân tích giá trị khấu hao tài sản cố định hữu hình K Bảng 2.10 – Giấy làm việc phân tích biến động khoản mục hàng tồn kho in Bảng 2.11 – Giấy làm việc phân tích tổng quát biến động giá vốn hàng bán Bảng 2.12 – Bảng phân tích doanh thu theo mặt hàng từ tháng đến tháng năm h 2017 2017 tê Bảng 2.13 – Bảng phân tích doanh thu theo mặt hàng từ tháng đến tháng 12 năm ́H Bảng 2.14 – Bảng phân tích giá vốn theo mặt hàng từ tháng đến tháng năm 2017 2017 Bảng 2.16 – Bảng phân tích lãi gộp theo mặt hàng từ tháng đến tháng năm 2017 Bảng 2.17 – Bảng phân tích lãi gộp theo mặt hàng từ tháng đến tháng 12 năm 2017 Bảng 2.18 – Phân tích biến động lãi gộp loại hình sản phẩm theo tháng ́ uê Bảng 2.15 – Bảng phân tích giá vốn theo mặt hàng từ tháng đến tháng 12 năm Tr DANH MỤC BẢNG BIỂU (tiếp) ờn Bảng 2.19 – Trích GLV phân tích biến động doanh thu Bảng 2.20 – Trích GLV phân tích biến động chi phí QLDN g Bảng 2.21 – Biến động chi phí QLDN theo khoản mục h ại Đ Bảng 2.22 – Biến động chi tiết khoản mục chi phí QLDN theo tháng Bảng 2.23 – Bảng phân tích BCĐKT khách hàng ABC sau kiểm toán Bảng 2.24 – Bảng phân tích bảng BCKQKD khách hàng ABC sau kiểm tốn Bảng 2.25 – Phân tích phù hợp doanh thu bán hàng chi phí vận chuyển ọc Bảng 2.26 – Bảng phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp h in K tê ́ uê ́H Tr MỤC LỤC ờn PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .1 Sự cần thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 g Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể h ại Đ 2.1 Đối tượng nghiên cứu .2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian 4.2 Phạm vi thời gian 4.3 Phạm vi nội dung ọc 4.1 Phương pháp nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 5.2 Phương pháp thu thập số liệu 5.3 Phương pháp tổng hợp, phân tích, xử lý số liệu in K 5.1 Cấu trúc đề tài h PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 1.1 tê CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu Khái quát thủ tục phân tích kiểm tốn báo cáo tài .5 ́H 1.1.1 Khái niệm thủ tục phân tích .5 1.1.1.2 Nội dung thủ tục phân tích 1.1.1.3 Ý nghĩa thủ tục phân tích 1.1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến thủ tục phân tích Phân loại thủ tục phân tích 1.1.2.1 Phân tích xu hướng 1.1.2.2 Phân tích tính hợp lí (phân tích dự báo) 11 1.1.2.3 Phân tích tỷ suất .13 1.1.3 Những lưu ý để lựa chọn thủ tục phân tích cho phù hợp .20 ́ 1.1.2 uê 1.1.1.1 Tr 1.1.4 1.1.4.1 Quy trình thực phân tích .20 ờn Xây dựng kỳ vọng độc lập 20 Xác định ngưỡng sai sót chấp nhận 21 1.1.4.3 Xác định giá trị chênh lệch .21 1.1.4.4 Điều tra khác biệt đáng kể đưa kết luận 21 g 1.1.4.2 1.1.5 1.1.5.2 1.2 Ưu điểm 22 h ại Đ 1.1.5.1 Ưu điểm nhược điểm áp dụng thủ tục phân tích kiểm toán BCTC 22 Nhược điểm 22 Áp dụng thủ tục phân tích giai đoạn quy trình kiểm tốn báo cáo tài chính23 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 Mục đích 23 Các phương pháp tiến hành 23 ọc 1.2.2 Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 23 Giai đoạn thực kiểm toán .26 1.2.2.1 Mục đích 26 1.2.2.2 Nội dung 27 K a) Thủ tục phân tích áp dụng chương trình kiểm tốn nợ phải thu 27 in b) Thủ tục phân tích áp dụng chương trình kiểm tốn tài sản cố định chi phí khấu hao .28 c) Thủ tục phân tích áp dụng quy trình kiểm tốn hàng tồn kho giá vốn hàng bán 30 h d) Thủ tục phân tích áp dụng quy trình kiểm tốn doanh thu 32 e) Thủ tục phân tích áp dụng quy trình kiểm tốn chi phí 33 Giai đoạn kết thúc kiểm toán 33 tê 1.2.3 Mục đích 33 1.2.3.2 Các phương pháp tiến hành 33 ́H 1.2.3.1 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ AFA 35 Tổng quan công ty TNHH Kiểm toán Thẩm định giá AFA 35 2.1.1 uê 2.1 Lịch sử hình thành phát triển cơng ty .35 2.1.2 Mục tiêu nguyên tắc hoạt động công ty 35 2.1.3 Tổ chức máy quản lý, chức năng, nhiệm vụ phòng ban .36 2.1.4 Đặc điểm hoạt động kinh doanh 37 2.1.5 Ngành nghề kinh doanh thị trường 39 ́ 35 Tr 2.2 Giới thiệu quy trình kiểm tốn báo cáo tài cơng ty TNHH Kiểm tốn Thẩm định giá AFA 41 ờn Sơ đồ 2.2 – Quy trình kiểm tốn BCTC 41 Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 41 2.2.3 Giai đoạn kết thúc kiểm toán 45 g 2.2.1 2.3 Thủ tục phân tích kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty TNHH Kiểm tốn Thẩm định giá AFA áp dụng khách hàng Công ty Cổ phần ABC 46 h ại Đ 2.3.1 Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 46 2.3.2 Giai đoạn thực kiểm toán .60 2.3.2.1 Thủ tục phân tích áp dụng chương trình kiểm tốn nợ phải thu 60 2.3.2.2 Thủ tục phân tích áp dụng kiểm tốn tài sản cố định chi phí khấu hao 68 2.3.2.3 Thủ tục phân tích áp dụng chương trình kiểm tốn hàng tồn kho giá vốn hàng bán85 ọc 2.3.2.4 Thủ tục phân tích áp dụng kiểm toán khoản mục doanh thu 98 2.3.2.5 Thủ tục phân tích áp dụng chương trình kiểm tốn chi phí 103 2.3.3 Giai đoạn kết thúc kiểm toán 115 K 2.3.3.1 Mục đích 115 2.3.3.2 Phương pháp tiến hành 115 h in CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO VAI TRỊ CỦA THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ AFA 121 3.1 Đánh giá chung công tác áp dụng thủ tục phân tích kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty TNHH Kiểm tốn Thẩm định giá AFA .121 Ưu điểm 121 3.1.2 Nhược điểm 122 tê 3.1.1 ́H Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 122  Giai đoạn thực kiểm toán 123  Giai đoạn kết thúc kiểm toán 124 uê  3.1.3 Nguyên nhân nhược điểm 124 3.2.1 Giải pháp chung 125 3.2.2 Giải pháp giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 126 3.2.3 Giải pháp giai đoạn thực kiểm toán 127 ́ 3.2 Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao vai trò thủ tục phân tích cơng ty TNHH Kiểm tốn Thẩm định giá AFA 125 Tr 3.2.4 Giải pháp giai đoạn kết thúc kiểm toán 130 ờn PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 136 Kết luận chung nội dung nghiên cứu .136 Một số kiến nghị đề xuất 137 g DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC ọc h ại Đ h in K tê ́ uê ́H Tr BẢNG 2.26 – BẢNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PP GIÁN TIẾP ờn Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2016 Chênh lệch % Change I LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH g Lợi nhuận trước thuế 19,581,266,224 34,384,861,766 (14,803,595,542) -43.05% 15,235,865,428 13,670,562,638 1,565,302,790 11.45% 554,578,000 (1,243,514,250) 1,798,092,250 (144.60%) (5,068,627,443) (6,887,449,566) 1,818,822,123 (26.41%) 6,160,815,339 3,873,173,911 2,287,641,428 59.06% 36,463,897,548 43,797,634,499 (7,333,736,951) (16.74%) (25,526,055,672) (35,478,048,974) 9,951,993,302 (28.05%) (2,648,270,873) (753,797,822) (1,894,473,051) 251.32% 9,312,613,734 8,961,062,308 351,551,426 3.92% (2,531,450,697) 248,245,703 h ại Đ Điều chỉnh cho khoản Khấu hao TSCĐ BĐSĐT Các khoản dự phòng Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư Chi phí lãi vay Tăng, giảm khoản phải thu Tăng, giảm khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) Tăng, giảm chi phí trả trước (2,779,696,400) (1119.74%) h Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh in K Tăng, giảm hàng tồn kho ọc Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động (20,530,730) (20,530,730) (6,064,202,334) (3,804,777,499) (2,259,424,835) 59.38% Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp (3,848,564,126) (5,133,444,346) 1,284,880,220 (25.03%) tê Tiền lãi vay trả uê ́H 132 Tr Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh (2,589,178,413) (1,615,518,780) (973,659,633) 60.27% 2,548,258,437 6,221,355,089 (3,673,096,652) (59.04%) (36,184,741,174) (34,493,654,648) (1,691,086,526) 4.90% 1,163,636,363 31,818,182 1,131,818,181 3557.14% 5,138,381,230 6,855,631,384 (1,717,250,154) (25.05%) (29,882,723,581) (27,606,205,082) (2,276,518,499) 8.25% 253,112,630,734 181,916,750,000 71,195,880,734 39.14% (222,530,516,998) (147,147,626,000) (75,382,890,998) 51.23% (4,050,000,000) 24,300,000,000 (28,350,000,000) (116.67%) ờn Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh g II LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ TS DH khác Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ TSDH khác Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia h ại Đ Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư III LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Tiền trả nợ gốc vay ọc Tiền thu từ vay Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG NĂM K Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài TIỀN VẦ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM 16,062,989,736 153.43% (802,351,408) (10,915,725,993) 10,113,374,585 (92.65%) 20,764,241,930 (10,915,725,993) (52.57%) 9,848,515,937 - - - - 9,046,164,529 9,848,515,937 (802,351,408) (8.15%) h Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 10,469,124,000 in Tiền tương đương tiền đầu năm 26,532,113,736 tê uê ́H 133 Tr KTV phân tích nhanh báo cáo lưu chuyển tiền tệ khách hàng ABC ờn sau: - Tiền cuối kỳ năm giảm 802,351,408 đồng so với năm trước, tương ứng 8.15%, g kết của: + Ảnh hưởng dòng tiền từ HĐKD giảm 3,673,096,652 đồng tương ứng giảm h ại Đ 59.04%, chủ yếu lợi nhuận công ty năm giảm 14,803,595,542 đồng tương ứng 43.05%, năm công ty kinh doanh khơng hiệu so với năm ngối + Ảnh hưởng dòng tiền từ hoạt động đầu tư tăng 2,276,518,499 đồng tương ứng tăng 8.25%, năm công ty đầu tư nhiều cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc ọc biệt tài sản cố định tài sản dài hạn khác + Ảnh hưởng dòng tiền từ hoạt động tài tăng 16,062,989,736 đồng tương ứng 153,43% so với năm ngoái năm cơng ty nhận góp vốn từ cổ đơng, đồng K thời lợi nhuận thu từ hoạt động cho vay tăng in - Đồng thời, KTV áp dụng tỷ số sau đây: â ò ổ độ ợ h Ngân lưu trả nợ chung = ả ả tê Ý nghĩa: Tỷ số ngân lưu trả nợ chung đo lường khả trả nợ doanh nghiệp dòng ngân lưu ròng từ hoạt động kinh doanh Tỷ số 20% coi tình hình Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2016 2,548,258,437 6,221,355,089 138,359,048,468 98,109,631,377 1.8% 6.3% ́ uê Lưu chuyển tiền từ HĐKD ́H toán lành mạnh Tổng nợ phải trả Ngân lưu trả nợ chung 134 Tr ờn Từ bảng tính tốn KTV thấy dòng tiền ròng từ hoạt động kinh doanh khơng thể đáp ứng khả trả nợ doanh nghiệp, tình hình tốn cơng ty gặp g khó khăn, tình hình kinh doanh cơng ty khơng thuận lợi lợi nhuận giảm Rất nhiều yếu tố dẫn đến điều khoản phải thu tăng, hàng tồn kho tăng, đầu tư h ại Đ vào tài sản dài hạn tăng… cho thấy công ty bị chiếm dụng vốn, ứ đọng nguyên vật liệu lợi ích từ tài sản dài hạn chưa thu hồi được…ít nhiều ảnh hưởng đến tình hình tốn kinh doanh doanh nghiệp KTV đưa nhận xét triển vọng phát triển cơng ty khơng sn sẻ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh giảm so với năm ngoái, kết hợp với lợi nhuận ọc năm giảm nhiều so với năm ngối, cơng ty lại bù đắp khoản giảm việc nhận thêm vốn từ cổ đơng, điều cho thấy cơng ty phụ thuộc vào nguồn vốn từ bên K ngồi, thân khơng có khả tự tạo nguồn tiền để phục vụ cho việc đầu tư vào dự án Cơng ty nên có biện pháp cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh để h in đáp ứng kì vọng từ nhà đầu tư tê ́ uê ́H 135 Tr PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ờn Kết luận chung nội dung nghiên cứu Thủ tục phân tích thủ tục kiểm tốn quan trọng khơng thể thiếu giúp KTV hồn g thành kiểm tốn nhanh chóng hiệu quả, sử dụng thủ tục phân tích giúp h ại Đ KTV rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí cho kiểm tốn mà khơng làm gia tăng rủi ro kiểm toán Với đề tài: “Đánh giá thủ tục phân tích kiểm tốn báo cáo tài cơng ty TNHH Kiểm tốn Thẩm định giá AFA”, người viết đạt mục tiêu sau: - Tìm hiểu sở lý luận thủ tục phân tích áp dụng kiểm tốn báo cáo tài - ọc Tìm hiểu thủ tục phân tích sử dụng cơng ty TNHH Kiểm tốn Thẩm K định giá AFA - Khảo sát việc áp dụng thủ tục phân tích mà cơng ty tiến hành kiểm in toán cuối niên độ khách hàng cơng ty phần hồn thiện thủ tục phân tích áp dụng cơng ty h - Nêu lên ưu điểm vấn đề tồn tại, đồng thời kiến nghị giải pháp để góp tê Việc tiếp cận thủ tục phân tích cơng ty TNHH Kiểm toán Thẩm định giá AFA ́H bước đầu nhiều khó khăn khác biệt lý thuyết nhà trường thực tiễn công việc, nhiên nhìn chung thủ tục phân tích cơng ty TNHH Kiểm toán Thẩm uê định giá AFA đáp ứng tính bảo mật, độc lập, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, chuẩn mực kiểm toán quy định hành, quy trình phân tích thiết kế chặt chẽ từ việc áp dụng thủ tục phân tích doanh nghiệp 136 ́ khâu lập kế hoạch khâu kết thúc kiểm tốn, nhờ người viết bắt kịp Tr Đề tài nghiên cứu thủ tục phân tích nhiều khoản mục, khoản mục ờn trọng yếu dễ xảy sai sót gian lận, đề tài tập trung nghiên cứu chất cách tiến hành thủ tục phân tích, khơng đặt nặng vấn đề quy mơ lớn nhỏ khoản mục g Người viết cố gắng nhiều việc truyền tải kiến thức thủ tục phân tích thực tế việc áp dụng thủ tục phân tích cơng ty kiểm tốn, giúp h ại Đ độc giả có nhìn thấu đáo trực quan việc vận dụng thủ tục phân tích thực tế, nhiên giới hạn thời gian nghiên cứu kiến thức chun mơn nên viết nhiều hạn chế, kính mong góp ý từ độc giả để giúp viết hoàn thiện Một số kiến nghị đề xuất ọc - Trong đề tài chủ yếu sử dụng phương pháp nghiên cứu mang tính định tính, thu thập số liệu, dựa vào giấy làm việc KTV để phân tích mơ tả lại trình tự thực thủ tục phân tích, từ đưa nhận xét đánh giá, mong muốn đề tài sau K mạnh dạn việc chủ động áp dụng phương pháp thu thập số liệu định lượng in trực tiếp thiết kế bảng hỏi hệ thống kiểm soát nội để vấn đối tượng doanh nghiệp, thu tập thơng tin phi tài phục vụ việc phân tích, thu thập thơng h tin từ đối tượng độc lập bên ngoài… - Phạm vi thời gian nghiên cứu đề tài 2-3 năm, giới hạn thời tê gian đợt thực tập nên tác giả thu thập số liệu khoảng thời gian đó, tơi ́H mong nghiên cứu mở rộng thời gian nghiên cứu lên 5-10 năm, điều có ích cho thủ tục phân tích, phân tích xu hướng với thời gian dài giai đoạn chu kì sống doanh nghiệp - Nhà trường nên cung cấp cho sinh viên nhiều hội tiếp cận thực tế việc thực tập buổi tọa đàm định hướng nghề nghiệp; liên hệ với cơng ty kiểm tốn tổ chức buổi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán viên; tổ chức kỳ thi, 137 ́ uê giúp biết xu hướng phát triển khách hàng, biết khách hàng Tr lớp học ngoại khóa tiếng anh, tin học kiểm tốn để giúp sinh viên tiếp xúc ờn nhiều với khía cạnh nghề - Trong q trình học tập, giáo viên nên cho sinh viên tiếp cận trực tiếp giấy tờ làm g việc kiểm toán viên, giấy làm việc công ty kiểm toán Việt Nam mà nên mở rộng giấy làm việc tiếng anh cơng ty kiểm tốn quốc tế có chi h ại Đ nhánh Việt Nam, điều phần giúp sinh viên đỡ bỡ ngỡ có hội bước chân vào làm việc cơng ty kiểm tốn quốc tế - Những khoản mục mà người viết chưa đề cập đến việc vận dụng thủ tục phân tích chi phí lương, chi phí tài chính, doanh thu hoạt động tài chính, vốn chủ sở hữu, khoản vay… Những đề tài sau tìm hiểu thêm thủ tục phân tích cho khoản ọc mục - Đề tài sau giới thiệu thêm phần mềm phân tích số liệu kiểm tốn, K sâu tìm hiểu chế hoạt động chúng phân tích lợi ích việc sử dụng phần phân tích số liệu cơng tác kiểm tốn h in mềm tê ́ uê ́H 138 Tr DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ờn CFA Level Book 3: Financial Reporting and Analysis”, Kaplan, 2009 Bộ Tài Chính (2000), Chuẩn mực kiểm tốn sơ 520 – Quy trình phân tích, g ban hành cơng bố theo Quyết định số 219/2000/QĐ-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 Bộ trưởng Bộ Tài Chính h ại Đ Giáo trình "Phân tích tài doanh nghiệp" - NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân Gibson, C.H (2013) Financial Reporting & Analysis: Using Financial Accounting Information 13th ed South-Western Wahlen, J.M et al (2011) Financial Reporting, Financial Statement Analysis, and ọc Valuation: A strategic Perspective 7th ed South-Western Financial Reporting and Analysis, CFA curriculum Level K “Fundamentals of Corporate Finance”, Stephen A.Ross, McGraw-Hill Irwin dân h in Khoa Kế tốn-Kiểm tốn, Giáo trình “Kiểm toán” tập 2, Trường Đại học Kinh tế Quốc PGS.TS Nguyễn Xn Tiến, Giáo trình “Tài Chính – Tiền tệ ngân hàng”, NXB Thống tê Kê 10 Nguyễn Quang Quynh & Ngơ Trí Tuệ (2012) Giáo trình kiểm tốn tài Hà Nội: 12 uê 11 http://finance.vietstock.vn ́H Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân http://www.cophieu68.vn ́ Tr PHỤ LỤC ờn Trích bảng hỏi kiểm tra hệ thống kiểm soát nội KNOWLEDGE OF BUSINESS - GENERAL INFORMATION 304.M g People interview ed Question and Answer for interview h ại Đ MAPs reference 0300 Pre-planning Phỏng vấn xem có thay đổi đáng kể doanh nghiệp từ năm trước hay khơng (Ví dụ: thay đổi chủ sở hữu thay đổi cấu vốn) 03a8 03a8 Phỏng vấn Ban quản lý ảnh hưởng thay đổi hoạt động kinh doanh Phỏng vấn ban quản lý quy trình soạn thảo báo cáo tài niên độ tin cậy việc hạch toán kế tốn để thơng tin tài trùng khớp K Nhân chịu trách nhiệm soạn thảo báo cáo tài có thẩm quyền, đào tạo giám sát cách đầy đủ? BGĐ nhân soạn thảo BCTC có cập nhập sách kế tốn ban thuyết minh BCTC khơng? in Question ọc Answer 03e2 Answer 03g2 Phỏng vấn ban quản lý xem có thay đổi đáng kể kiểm soát nội ảnh hưởng tiềm tàng thay đổi việc chuẩn bị thông tin tài niên độ Nhân chịu trách nhiệm soạn thảo báo cáo tài có thẩm quyền, đào tạo giám sát cách đầy đủ, BGĐ nhân soạn thảo BCTC cập nhập sách kế tốn ban hành thuyết minh BCTC Question Có kiểm tra, đối chiếu số liệu liên quan phần hành không? Ai thực hiện? Answer Có kiểm tra đối chiếu, người thực Ms Linh kế tốn trường Question Có kiểm tra số liệu kế tốn thơng tin tài khơng? Những thơng tin gì? Ai thực hiện? Answer Có kiểm tra đối chiếu, người thực Ms Linh kế toán trường Question Việc tổng hợp thông tin để lập báo cáo tài thực kiểm tra nào? h Answer tê uê ́H Tr Answer Kế tốn trưởng tập hợp tồn thơng tin, kiểm tra đối chiếu trình Ban Giám đốc ờn Question Answer Kế toán trưởng người rà soát trước trình cho BGĐ Nhà quản lý cấp cao có xem xét lại báo cáo tài trước cơng bố khơng? Thường xem xét thơng tin gì? Các điều chỉnh liên quan đến báo cáo tài thực phê duyệt ai? Và phê duyệt vào đâu? Mơ tả sách kế toán thống áp dụng nào, không, làm để chúng điều giải theo tập đoàn? Ai người lập báo cáo tài hợp nhất? Người lập có kinh nghiệm việc lập báo cáo hợp ko? Ai xét duyệt… Nhà quản lý cấp cao thực xem xét lại báo cáo tìa trước cơng bố thông tin pháp lý, số liệu báo cáo việc trình bày thuyết minh báo cáo tài Các điều chỉnh liên quan đến báo cáo tài kế tốn truongr thực đưới phê duyệt Tổng Giám đốc dựa tờ trình Kế tốn trưởng tài liệu liên quan g Question Ai kiểm tra rà soát lại báo cáo tài trước trình cho ban GĐ? h ại Đ Answer 03h1 Phỏng vấn liên quan đến thủ tục Công ty việc ghi nhận, phân loại tổng hợp giao dịch, tổng hợp thông tin để thuyết minh BCTC lập BCTC Phỏng vấn liên quan đến thủ tục Công ty việc ghi nhận, phân loại tổng hợp giao dịch, tổng hợp thông tin để thuyết minh BCTC lập BCTC K Question ọc Kế toán trưởng người lập báo cáo tài hợp nhất, Kế tốn trưởng người có kinh nghiệm nhiều năm lập báo cáo hợp Tổng Giám đốc người phê duyệt báo cáo hợp Việc hạch toán kế toán thực kiểm tra nào? (Ví dụ bút tốn liên quan đến phần hành kế tốn phần hành ghi nhận nào? Ai người kiểm tra rà sốt đối chiếu lại xác bút tốn ) in Các phần hành xác định số liệu gửi kế toán tổng hợp đối chiếu hạch toán Kế toán trưởng người kiểm tra rà sốt lại xác Question Answer Việc phân loại khoản mục phần hành thực ai? Ai xét duyệt? Việc phân loại thực kế toán phần hành kế toán trưởng người phê duyệt Question Answer Việc tổng hợp thông tin để thuyết minh lên báo cáo tài thực kiểm tra nào? Kế tốn tổng hợp thực trình bày thuyết minh báo cáo tài Kế tốn trưởng người kiểm tra h Answer tê uê ́H Tr PHỤ LỤC ờn THƯ TRAO ĐỔI Kiểm tốn Báo cáo tài năm 2017 g h ại Đ Thực Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài năm 2017 với Cơng ty Cổ phần ABC, Cơng ty TNHH Kiểm tốn Thẩm định giá AFA tiến hành kiểm tốn Báo cáo tài năm 2017 Công ty Cổ phần ABC (sau gọi tắt “Cơng ty”) Qua cơng tác kiểm tốn, chúng tơi nhận thấy rằng: Cơng tác kế tốn Cơng ty tổ chức phù hợp với quy định hành Tuy nhiên, để góp phần thực tốt cơng tác tài kế tốn Cơng ty, đề nghị Công ty xem xét, bổ sung hoàn thiện số nội dung sau đây: Hóa đơn chứng từ - Một số chứng từ chưa có phê duyệt phận có thẩm quyền ọc Ý kiến kiểm tốn: Đề nghị Cơng ty rà sốt lại tồn chứng từ bổ sung chữ ký phê duyệt phận có thẩm quyền Ý kiến Cơng ty: - Trong năm có nghiệp vụ nhập kho bị sai thông tin hóa đơn cụ thể: K + Hóa đơn nhập xi măng sơng gianh PC50 ngày 16.09.2017 số hóa đơn 0002010, số tiền 119.297.455 đồng địa hóa đơn địa trước thay đổi h in + Hóa đơn nhập cát Minh Hưng Đạt ngày 30.09.2017 số hóa đơn 0000140 số tiền thực tế là: 512.481.819 đồng, nhiên số tiền viết hóa đơn là: 512.481,819 đồng (ghi nhầm dấu chấm thành dấu phẩy dẫn đến làm giảm số tiền so với thực tế) Ý kiến kiểm tốn: Đề nghị Cơng ty lập biên điều chỉnh theo quy định Ý kiến Công ty: tê - Một số khoản chi phí quản lý doanh nghiệp năm chưa có đầy đủ chứng từ kèm theo, số tiền 39.278.400 đồng (Phụ lục 01/Pacific/6TC2017) Ý kiến Công ty: Công nợ Công nợ cuối kỳ gửi thư xác nhận chưa nhận phản hồi 17/01/2017 Tên TK Số dư 31/12/2017 Chưa xác nhận Tỷ lệ chưa x/n 112 Tiền gửi Ngân hàng 5.137.545.598 5.137.545.598 100% 131 (dư nợ) Phải thu khách hàng 122.069.199.539 122.069.199.539 100% 131 (dư có) Người mua trả tiền trước 557.453.937 557.453.937 100% 138 (dư nợ) Phải thu khác 31.974.790 31.974.790 100% ́ TK uê ́H Ý kiến kiểm toán: Đề nghị Công ty bổ sung Tr Tạm ứng 331 (dư nợ) Trả trước cho người bán 331 (dư có) Phải trả người bán 341 Vay nợ thuê tài ờn 141 1.044.310.939 1.044.310.939 100% 32.044.185.031 32.044.185.031 100% 192.422.300 192.422.300 100% 100.838.865.736 100.838.865.736 100% g Ý kiến kiểm toán: Đề nghị Công ty bổ sung Ý kiến Công ty: Kiểm kê h ại Đ Công ty chưa cung cấp biên kiểm kê quỹ tiền mặt, biên kiểm kê hàng tồn kho, biên kiểm kê tài sản cố định thời điểm 31/12/2017 Ý kiến kiểm tốn: Đề nghị Cơng ty bổ sung Ý kiến Cơng ty: Phải thu khách hàng ọc in K - Một số cơng nợ phải thu q hạn tốn, Cơng ty chưa phân loại trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định Thơng tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 BTC, dẫn đến việc Cơng ty trích thiếu dự phòng nợ phải thu, số tiền: 1.147.577.275 đồng (Dự phòng cần trích lập theo TT228 là: 2.802.054.445 đồng; Dự phòng Cơng ty trích lập: 1.654.477.170 đồng) (Phụ lục 02/Pacific/6TC2017) Ý kiến kiểm tốn: Đề nghị Cơng ty trích lập bổ sung (Lưu ý: Cơng nợ phải thu q hạn trích lập dự phòng phải có đầy đủ hồ sơ như: Hợp đồng, lý, hóa đơn, đối chiếu cơng nợ… tính vào chi phí hợp lý) Phải thu khác tê h Ý kiến Công ty: ́H - Trên tài khoản tạm ứng cuối kỳ tồn đọng số dư hai cá nhân ông Lê Văn Kiệm 2.134.218 đồng, ơng Nguyễn Đình Nhân 6.000.000 đồng, hai cá nhân nghỉ việc Công ty số dư nợ phát sinh từ nhiều năm trước Ý kiến Công ty: - Số dư nợ phải thu TK138 “Phải thu khác” bà Huỳnh Thị Kim Yên tồn từ đầu năm cuối năm số tiền phải thu 7.853.644 đồng Ý kiến kiểm tốn: Đề nghị Cơng ty xác định tuổi nợ khả thu hồi để trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 BTC Ý kiến Công ty: Đầu tư ́ uê Ý kiến kiểm tốn: Đề nghị Cơng ty chuyển qua theo dõi TK138 “Phải thu khác” đồng thời xác định tuổi nợ khả thu hồi để trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 BTC Tr Đối với khoản đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần XYZ Hà Tĩnh, Công ty chưa cung cấp báo cáo tài năm 2017 Cơng ty CP Pacific Dinco Hà Tĩnh ờn Ý kiến kiểm tốn: Đề nghị Cơng ty cung cấp báo cáo tài năm 2017 Cơng ty CP XYZ Hà Tĩnh để Kiểm tốn viên kiểm tra việc có cần trích dự phòng cho khoản đầu tư hay khơng Ý kiến Cơng ty: g Lương khoản trích theo lương h ại Đ - Cơng ty chưa trích nộp kinh phí cơng đồn chưa phù hợp với quy định hành, Số tiền phảii trích nộp năm: 162.625.340 đồng Ý kiến kiểm toán Theo quy định Điều 4, Chương II, Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2014: “Điều Đối tượng đóng kinh phí cơng đồn ọc Đối tượng đóng kinh phí cơng đồn theo quy định Khoản Điều 26 Luật cơng đồn quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt quan, tổ chức, doanh nghiệp có hay chưa có tổ chức cơng đồn sở” Theo quy định Điều 24c Vi phạm quy định đóng kinh phí cơng đồn – Nghị định 88/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/11/2015: in K “1 Phạt tiền với mức từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng KPCĐ thời điểm lập biên vi phạm hành tối đa khơng q 75.000.000 đồng người sử dụng lao động có hành vi sau đây: a) Chậm đóng kinh phí cơng đồn b) Đóng kinh phí cơng đồn khơng mức quy định c) Đóng kinh phí cơng đồn khơng đủ số người thuộc đối tượng phải đóng h Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng KPCĐ thời điểm lập biên vi phạm hành tối đa khơng q 75.000.000 đồng người sử dụng lao động khơng đóng KPCĐ cho toàn người lao động thuộc đối tượng phải đóng tê Ý kiến Cơng ty: - Cơng ty trích nộp quỹ bảo hiểm bắt buộc cho người lao động (Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp) theo mức lương sở Hợp đồng chưa phù hợp với quy định hành - Ý kiến kiểm toán Theo quy định Điểm 2, Điều 6, Quyết định 959/QĐ-BHXH Tiền lương đơn vị định ́ uê Lưu ý Công ty bị xử phạt theo quy định pháp luật hành ́H Biện pháp khắc phục hậu quả: Chậm 30 ngày, kể từ ngày có định xử phạt, DN phải nộp cho tổ chức cơng đồn số tiền kinh phí chậm đóng, đóng chưa đủ chưa đóng số tiền lãi số tiền kinh phí cơng đồn chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao NHTM Nhà nước công bố thời điểm xử phạt” Tr 2.1 Người lao động thực chế độ tiền lương đơn vị định tiền lương tháng đóng BHXH tiền lương ghi HĐLĐ ờn Từ 01/01/2017, tiền lương tháng đóng BHXH mức lương phụ cấp lương theo quy định pháp luật lao động Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH mức lương, phụ cấp lương khoản bổ sung khác theo quy định pháp luật lao động g → Đề nghị Công ty thực đóng quỹ bảo hiểm bắt buộc cho người lao động (Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp) theo quy định hành h ại Đ Ý kiến Công ty: Vay nợ th tài Cơng ty phân loại trình bày khoản mục “Vay nợ thuê tài dài hạn”, “Vay nợ thuê tài ngắn hạn” Bảng cân đối kế toán chưa phù hợp Căn theo hợp đồng vay lịch trình trả nợ thời điểm 31/12/2017 “Vay nợ thuê tài dài hạn” là: 36.408.758.500 đồng, “Vay nợ thuê tài ngắn hạn” là: 64.430.107.236 đồng (Cơng ty trình bày: “Vay nợ th tài dài hạn” là: đồng, “Vay nợ thuê tài ngắn hạn” là: 100.838.865.736 đồng) ọc Ý kiến kiểm toán: Đề nghị Cơng ty kiểm tra, trình bày phù hợp với hợp đồng lịch trình trả nợ Ý kiến Cơng ty: Nội dung khác K - Chi phí lãi vay, số tiền 2.565.039 đồng, đơn vị ghi nhận vào chi phí QLDN chưa phù hợp Ý kiến kiểm tốn: Đề nghị Cơng ty hạch tốn vào TK635 “Chi phí tài chính” in - Thanh tốn chi phí phụ gia, số tiền: 5.685.556 đồng Công ty hạch tốn vào TK635 “Chi phí tài chính” chưa phù hợp h Ý kiến kiểm tốn: Đề nghị Cơng ty xác định lại chất chi phí phụ gia để hạch toán vào tài khoản hàng tồn kho tài khoản chi phí tương ứng tê Ý kiến Công ty: ́H - Số dư tiền mặt Công ty thời điểm 31/12/2017: 3.908.640.931 đồng lớn so với nhu cầu sử dụng tiền mặt Công ty (Cơng ty tốn lương qua ngân hàng, nhu cầu sử dụng tiền mặt Công ty tạm ứng cho nhân viên) Ý kiến Công ty: - Khoản truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp định xử phạt vi phạm hành thuế só 3365 ngày 25/09/2017 Cục thuế Đà Nẵng số tiền: 44.175.679 đồng Cơng ty hạch tốn vào TK811 “Chi phí khác” chưa phù hợp - Ý kiến kiểm toán: Đề nghị cơng ty hạch tốn vào TK821 “Chi phí thuế TNDN” - Ý kiến Công ty: ́ uê Ý kiến kiểm tốn: Đề nghị Cơng ty giải trình mục đích sử dụng số tiền mặt tồn quỹ ngày 31/12/2017 Tr ờn Trên đây, số điểm mà xét thấy cần lưu ý với Cơng ty cơng tác kế tốn tháng cuối năm 2017, hy vọng với thông tin giúp cho Quý vị có đạo thích hợp để khắc phục nhược điểm nêu nhằm thực tốt cơng tác kế tốn - tài Cơng ty Nhân dịp xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình hợp tác tốt đẹp Quý vị q trình chúng tơi tiến hành kiểm tốn g ọc h ại Đ h in K tê ́ uê ́H ... thủ tục phân tích kiểm tốn báo cáo tài cơng ty TNHH Kiểm toán Thẩm định giá AFA Chương 3: Đánh giá số giải pháp nhằm góp phần nâng cao vai trò thủ tục phân tích kiểm tốn báo cáo tài cơng ty TNHH. .. 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ AFA 35 Tổng quan cơng ty TNHH Kiểm tốn Thẩm định giá AFA 35 2.1.1 uê... 3: ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO VAI TRỊ CỦA THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ AFA 121 3.1 Đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ THỦ tục PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN báo cáo tài CHÍNH tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN và THẨM ĐỊNH GIÁ AFA , ĐÁNH GIÁ THỦ tục PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN báo cáo tài CHÍNH tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN và THẨM ĐỊNH GIÁ AFA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay