Tìm hiểu quy trình kiểm toán các khoản mục thuế do công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện

155 15 0
  • Loading ...
1/155 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 00:02

ư Tr ờn ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ g KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN ọc h ại Đ -  - K KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC in TÌM HIỂU QUY TRÌNH KIỂM TỐN CÁC KHOẢN MỤC THUẾ DO CƠNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC h THỰC HIỆN uê ́H tê NGUYỄN THỊ PHƯỢNG ́ KHÓA HỌC: 2014 - 2018 Tr ờn ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ g KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN h ại Đ -  - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ọc K TÌM HIỂU QUY TRÌNH KIỂM TỐN CÁC KHOẢN MỤC THUẾ DO CƠNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC THỰC HIỆN h in Giáo viên hướng dẫn: Lớp: K48C Kiểm toán TS Hồ Thị Thúy Nga uê ́H Niên khóa: 2014 – 2018 tê Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Phượng ́ Huế/ngày 24, tháng 4, năm 2018 Tr ờn Lời Cảm Ơn g Để hồn thành khóa luận này, tơi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Hồ Thị Thúy Nga tận tình hướng dẫn suốt q trình viết khóa luận tốt nghiệp Tơi xin chân thành cảm ơn q Thầy, Cơ khoa Kế tốn – Kiểm tốn, tận tình truyền đạt kiến thức hữu ích suốt thời gian vừa qua Với vốn kiến thức tiếp thu q trình học khơng tảng cho q trình nghiên cứu khóa luận mà hành trang q báu để tơi tự tin đường sau đại học Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc anh, chị công ty TNHH Kiểm toán Kế toán AAC cho phép tạo điều kiện thuận lợi để thực tập công ty, kiến thức thực tế trình thực tập thực vô quý giá thân, hiểu biết trang bị tốt hữu ích chun mơn nghề nghiệp nói riêng thân Cuối tơi kính chúc quý Thầy, Cô dồi sức khỏe thành công nghiệp cao quý Đồng kính chúc Anh, Chị Công ty AAC dồi sức khỏe, đạt nhiều thành công tốt đẹp công việc Tôi xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Nguyễn Thị Phượng ọc h ại Đ h in K uê ́H tê ́ Tr MỤC LỤC ờn Lời Cảm Ơn ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v g DANH MỤC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC SƠ ĐỒ vii h ại Đ PHẦN I:ĐẶT VẤN ĐỀ I.1.Tính cấp thiết đề tài: I.2.Mục tiêu nghiên cứu: I.3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu I.4.Phương pháp nghiên cứu ọc I.5.Kết cấu đề tài PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU K CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC THUẾ in 1.1.Những vấn đề Thuế 1.1.1.Khái niệm vai trò Thuế kinh tế quốc dân .4 h 1.1.1.1.Khái niệm tê 1.1.1.2.Vai trò Thuế kinh tế quốc dân 1.1.2.Giới thiệu số loại thuế ́H 1.1.2.1.Thuế GTGT 1.1.2.2.Thuế Thu nhập cá nhân .9 uê 1.1.2.3.Thuế TNDN 15 1.1.2.4.Thuế tài nguyên 15 1.1.3.1.Đặc điểm hạch toán khoản mục Thuế 17 1.2.Những vấn đề lý luận chung kiểm toán thuế kiểm toán BCTC 20 1.2.1.Mục tiêu kiểm toán khoản mục thuế kiểm toán BCTC 21 1.2.3.Quy trình kiểm tốn thuế kiểm tốn BCTC 22 1.2.3.1.Lập kế hoạch kiểm toán 22 1.2.3.2.Thực kế hoạch kiểm toán 26 ii ́ 1.1.3.Đặc điểm hạch toán thuế 17 Tr CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC THUẾ TẠI CƠNG ờn TY TNHH KIỂM TỐN VÀ KẾ TOÁN AAC 32 2.1 Khái qt cơng ty TNHH Kiểm tốn Kế toán AAC 32 2.1.1.Giới thiệu khái qt cơng ty TNHH Kiểm tốn Kế tốn AAC .32 g 2.1.2.Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty TNHH Kiểm tốn Kế toán h ại Đ AAC 33 2.1.3.Các dịch vụ Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán AAC cung cấp 34 2.1.4.Cơ cấu tổ chức Cơng ty TNHH Kiểm tốn Kế tốn AAC 35 2.2.Quy trình kiểm tốn BCTC cơng ty TNHH Kiểm tốn Kế tốn AAC 37 2.2.1.Lập kế hoạch kiểm toán 39 ọc 2.2.2.Thực kiểm toán 40 2.2.3.Kết thúc kiểm toán 43 2.3.Quy trình kiểm tốn khoản mục thuế Cơng ty CP ABC Cơng ty TNHH Kiểm K tốn Kế toán AAC thực 44 in 2.3.1.Lập kế hoạch kiểm toán 47 2.3.2.Giai đoạn thực kiểm toán 58 h 2.3.2.1.Lập bảng số liệu tổng hợp 64 2.3.2.2.Tìm hiểu sách kế tốn, nghiệp vụ bất thường 66 tê 2.3.2.3.Tổng hợp Tờ khai thuế 69 ́H 2.3.2.4.Đối chiếu với tờ khai thuế, kiểm tra chứng từ nộp thuế, hoàn thuế 72 2.3.2.5.Ước tính độc lập Thuế 75 uê 2.3.2.6.Kiểm tra tính hợp lệ khoản thuế GTGT khấu trừ 78 2.3.2.7.Kiểm tra thuế TNCN 81 2.3.3.Giai đoạn kết thúc kiểm toán 83 CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TỐN CÁC KHOẢN MỤC THUẾ DO CƠNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC THỰC HIỆN 85 3.1.Nhận xét chung quy trình kiểm tốn khoản mục thuế Cơng ty Kiểm toán Kế toán AAC thực 85 iii ́ 2.3.2.8.Xem xét Biên toán/thanh tra thuế kỳ/năm .82 Tr 3.1.1.Nhận xét chung hoạt động môi trường làm việc Công ty AAC 85 ờn 3.1.2.Nhận xét quy trình kiểm toán khoản mục 85 3.1.3.Một số giải pháp hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục Thuế Cơng ty AAC thực .88 g PHẦN III:KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 90 h ại Đ 1.Kết luận .90 2.Kiến nghị 90 2.1.Về phía Nhà trường 90 2.2.Về phía Cơng ty TNHH Kiểm toán Kế toán AAC .91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 ọc h in K uê ́H tê ́ iv Tr ờn DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DN : Doanh nghiệp g KTV GLV: Giấy làm việc CP : Cổ phần TK: Tài khoản TNHH: Trách nhiệm hữu hạn BCKiT: Báo cáo kiểm toán KSNB: Kiểm soát nội BCKQKD: Báo cáo kết kinh doanh BCĐKT: Bảng cân đối kế toán BCLCTT: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ GTGT: GTGT TNCN: Thu nhập cá nhân TNDN: Thu nhập doanh nghiệp TTĐB: Tiêu thụ đặc biệt CSKD Cơ sở kinh doanh HĐQT: Hội đồng quản trị ọc h ại Đ KTV: h in K uê ́H tê ́ v Tr DANH MỤC BẢNG BIỂU ờn Bảng 1.1:Phương pháp tính thuế theo biểu thuế lũy tiến phần .13 g Bảng 1.2:Biểu thuế lũy tiến toàn phần 14 Bảng 1.3:Hệ thống mục tiêu kiểm toán thuế 21 h ại Đ Bảng 2.1:Các ký hiệu GLV Công ty AAC 41 Bảng 2.2:Bảng phân công nhiệm vụ phụ trách kiểm tra Nợ phải trả 48 Bảng 2.3:Bảng tổng hợp phân tích hệ số .51 Bảng 2.4:Bảng đánh giá hệ thống kiểm soát nội 52 Bảng 2.5:Bảng xác định mức trọng yếu 54 ọc Bảng 2.6:Bảng lựa chọn mức trọng yếu 56 Bảng 2.7:Bảng phân công nhiệm vụ 58 Bảng 2.8:Thủ tục kiểm tốn khoản mục Thuế Cơng ty CP ABC 59 K Bảng 2.9:Bảng phân công công việc kiểm toán khoản mục Thuế 60 in Bảng 2.10: Bảng phân tích tổng quát 65 Bảng 2.11:Bảng kiểm tra sách kế tốn 66 h Bảng 2.12:Bảng kiểm tra mức thuế suất .68 Bảng 2.13:Bảng tổng hợp tờ khai 71 tê Bảng 2.14: Bảng đối chiếu số liệu .72 Bảng 2.15:Bảng kiểm tra chứng từ nộp thuế .74 ́H Bảng 2.16:Bảng kiểm tra chứng từ hoàn thuế .75 Bảng 2.17: Bảng ước tính thuế GTGT dựa doanh thu 75 uê Bảng 2.18:Bảng ước tính thuế mơn 76 Bảng 2.19:Bảng ước tính thuế TNCN 77 Bảng 2.21:Bảng kiểm tra thuế TNCN 81 Bảng 2.22:Bảng đối chiếu số dư khoản thuế 83 vi ́ Bảng 2.20 Bảng kiểm tra chứng từ thuế GTGT đầu vào .79 Tr ờn DANH MỤC SƠ ĐỒ g Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 18 Sơ đồ 1.2:Sơ đồ hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 19 h ại Đ Sơ đồ 1.3:Sơ đồ hạch toán thuế TNCN 19 Sơ đồ 1.4:Sơ đồ hạch toán Thuế TNDN 20 Sơ đồ 1.5: Sơ đồ hạch toán Thuế tài nguyên .20 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ máy tổ chức công ty AAC 35 Sơ đồ 2.2:Quy trình kiểm tốn cơng ty AAC 39 ọc h in K uê ́H tê ́ vii Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Thúy Nga PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ờn I.1.Tính cấp thiết đề tài: Hiện nay, Việt Nam nước hàng đầu thu hút đầu tư g giới, tăng trưởng kinh tế tăng tốc kinh tế vĩ mô vững Hơn hết, vấn đề minh bạch hoạt động kinh doanh trở thành yếu tố h ại Đ định để thu hút đầu tư phát triển kinh tế Cùng với tăng trưởng phát triển kinh tế, quyền nghĩa vụ nộp thuế hoạt động khơng thể thiếu q trình sản xuất kinh doanh DN Chính vậy, hoạt động kiểm tốn ngày phát huy vai trò quan trọng làm ọc hóa máy kinh tế DN hoạt động Việt Nam, có việc đảm bảo quyền nghĩa vụ nộp thuế DN Thực nghĩa vụ NSNN trách nhiệm tất DN mối quan hệ pháp lý với Nhà nước Nhưng thực tế K đơn vị sản xuất kinh doanh lại ln tìm cách để trốn tránh nghĩa vụ thơng qua hành vi gian lận, trốn thuế Do vậy, việc kiểm tra thực nghĩa vụ với in NSNN nội dung quan trọng, thường xuyên hoạt động quan h tra, kiểm tra kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn kế tốn AAC trước Cơng ty Kiểm tốn tê Kế tốn trực thuộc Bộ Tài chính, thành lập từ năm 1993 tái cấu vào năm 1995, số cơng ty kiểm toán đời hoạt động Việt Nam ́H Trong trình thực tập công ty, tham gia thực kiểm toán phần hành thuế cho số DN nhận thấy vai trò đặc biệt quan trọng việc hồn thiện kiểm tốn phần hành Trước tình hình đó, tơi mạnh dạn định chọn đề tài: “Tìm hiểu quy trình Kiểm tốn khoản mục Thuế Cơng ty TNHH Kiểm ́ tốn Kế tốn AAC thực hiện” làm đề tài nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp Đây hội để giúp hiểu sâu sắc việc hệ thống pháp luật thuế Việt Nam gần tình trạng thay đổi khơng ngừng SVTH: Nguyễn Thị Phượng Phụ lục Tr Người lập: [Thanh 06/02/2018] Sốt xét: [ ] TÌM HIỂU KHÁCH HÀNG VÀ MƠI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG A310 Công ty sử dụng phần mềm kế tốn máy vi tính có phần mềm bán hàng riêng ờn (6) Thực chiến lược, đặc biệt ảnh hưởng dẫn đến u cầu kế tốn Khơng có Khơng có g (7) Chiến lược khác h ại Đ VIỆC ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG Mô tả thông tin sử dụng cách thức BGĐ đo lường, đánh giá kết hoạt động, bao gồm: (1) Những tiêu đánh giá kết hoạt động chủ yếu (tài phi tài chính), tỉ suất quan trọng, xu hướng số liệu thống kê hoạt động: ọc Những tiêu đánh giá kết hoạt động chủ yếu doanh thu, lợi nhuận trước thuế, tỷ suất LNTT/VCSH Phân tích kết hoạt động theo giai đoạn: (3) Kế hoạch tài chính, dự báo, phân tích biến động, thơng tin phận báo cáo đánh giá hoạt động phận, phòng ban cấp khác: (4) Các tiêu chí đánh giá lực nhân viên sách lương bổng ưu đãi: in K (2) h Ban hành phương án trả lương gắn với hiệu đơn vị, đảm bảo mức thu nhập hợp lý cho CBCNV giai đoạn khó khăn tê Chính sách tiền lương gồm phần cứng (theo thâm niên, cấp theo Nhà nước quy định) phần mềm (theo vị trí cơng việc đảm nhận thực tế, lực cống hiến thực tế cao phần cứng) kết hồn thành cơng việc hàng tháng ́H Trong tập trung ưu tiên nâng lương cho đối tượng công nhân trực tiếp Áp dụng khung lương – max cho nhóm cơng nhân nhằm điều hòa thu nhập năm, hạn chế việc cân đối thu nhập công việc làm phân bổ không vùng (5) uê Nâng mức phụ cấp trường, độc hại, cơng tác phí phù hợp với giá thị trường địa bàn sản xuất So sánh kết hoạt động đơn vị với đối thủ cạnh tranh (từ báo, tạp chic chuyên ngành, báo cáo xếp hạng tín nhiệm… -nếu có): ́ …………………………………………………………………………………………………………… ……………….…………………………………………………………………………………………… ………………… Các vấn đề khác 6.1 NHÂN SỰ CHỦ CHỐT CỦA DN Họ tên Chức vụ Bằng cấp nghiệm Phạm A Giám đốc Cử nhân Kinh tế Nguyễn T Phó Giám đốc AAC-Công ty CP ABC Kỳ kết thúc: 31/12/2017 kinh Liên lạc (mail/tel) Phụ lục Tr Người lập: [Thanh 06/02/2018] Sốt xét: [ ] TÌM HIỂU KHÁCH HÀNG VÀ MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG Họ tên Chức vụ ờn Hồng T Phó Giám đốc Trương B Kế tốn trưởng Bằng cấp nghiệm A310 kinh Liên lạc (mail/tel) Cử nhân Kinh tế 0983.127.501 g h ại Đ 6.2 NHÂN SỰ KẾ TỐN Họ tên Trương B Chức vụ Cơng việc Liên lạc (mail/tel) Kế toán trưởng Cử nhân Kinh tế 0983.127.501 ọc 6.3 CÁC THƠNG TIN HÀNH CHÍNH KHÁC (1) K Địa DN đơn vị liên quan (nếu có) Tên giao dịch đầy đủ tiếng Việt: Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị Trường học Kon Tum ABC Joint Stock Company h in Tên giao dịch tiếng Anh: Trụ sở  Địa chỉ: Tum  Điện thoại: (060) 3862.270  Fax: (2) Thông tin ngân hàng mà DN mở tài khoản NH NN&PTNN - CN Kon Tum ́H Văn phòng Công ty: tê Tên giao dịch viết tắt: uê Số xxx Phan Đình Phùng, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon ́ (060) 3862.902 NH TMCP Ngoại thương VN-CN Kon Tum NH ĐT & PT Việt Nam - CN Kontum NH Bưu điện Liên Việt - CN Kon tum NH TMCP Công Thương VN-CN Kon Tum AAC-Công ty CP ABC Kỳ kết thúc: 31/12/2017 Phụ lục Tr Người lập: [Thanh 06/02/2018] Sốt xét: [ ] TÌM HIỂU KHÁCH HÀNG VÀ MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG (3) A310 Thông tin luật sư mà DN sử dụng ờn Khơng có C KẾT LUẬN: g Qua việc tìm hiểu KH môi trường kinh doanh, KTV cần xác định sơ rủi ro , TK ảnh hưởng, thủ tục kiểm tốn rủi ro h ại Đ Mô tả rủi ro Ảnh hưởng RR đáng kể (1) Biện pháp xử lý/Thủ tục kiểm toán (2) 1/ Rủi ro có sai sót trọng yếu cấp độ BCTC biện pháp xử lý [Ví dụ, rủi ro BGĐ khống chế KSNB, khiếm khuyết môi trường kiểm soát, BGĐ thiếu lực…] ọc Chưa nhận diện rủi ro có sai sót trọng yếu cấp độ BCTC in K 2/ Rủi ro có sai sót trọng yếu cấp độ CSDL thủ tục kiểm tốn cụ thể h Khơng có ́H tê ́ AAC-Công ty CP ABC Kỳ kết thúc: 31/12/2017 Phụ lục Tr BẢNG TỔNG HỢP PHÂN TÍCH HỆ SỐ sử ờn Các hệ số thông thường dụng Công thức áp dụng Năm 2017 Trước KT Biến động % VND Năm 2016 Sau KT Ghi Hệ số toán TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 1.59 1.07 47.8 0.5 Hệ số toán nhanh (TS ngắn hạn - HTK)/ Nợ ngắn hạn 1.59 1.07 48.2 0.5 Hệ số toán tiền Tiền/ Nợ ngắn hạn 0.19 0.1 134.6 0.1 16.2 -33.7 -5.4 4.6 -24.8 -1.1 51.7 -76.1 -39.3 g Hệ số toán hành {i} h ại Đ Hệ số đo lường hiệu hoạt động Vòng quay khoản phải thu Vòng quay hàng tồn kho Vòng quay vốn lưu động ọc Hệ số khả sinh lời Doanh thu thuần/Phải thu KH 10.71 bình quân Giá vốn hàng bán/HTK bình 3.44 quân Doanh thu thuần/ (TS ngắn hạn 12.34 Nợ NH) Lãi gộp/ Doanh thu 0.18 0.2 9.7 0.0 Tỷ suất lợi nhuận Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu 0.02 0.0 -17.2 -0.0 Doanh thu tổng tài sản Doanh thu thuần/ Tổng tài sản 1.35 1.5 -9.7 -0.1 Tỷ suất sinh lời tài sản (LN trước thuế + chi phí lãi vay)/ tài sản 0.03 0.0 -20.9 -0.0 Tỷ suất sinh lời vốn CSH LN trước thuế cho CĐ thường/vốn CSH thường 0.11 0.1 -25.5 -0.0 Nợ dài hạn vốn chủ sở hữu Nợ dài hạn/ Vốn CSH 0.08 0.245 -67.7 -0.2 Tổng nợ vốn chủ sở hữu Nợ phải trả/ Vốn CSH 0.57 1.2 -52.6 -0.6 Nợ dài hạn tổng tài sản Nợ dài hạn/ Tổng TS 0.05 0.1 -54.5 -0.1 Tổng nợ tổng tài sản Nợ phải trả/ Tổng TS 0.36 0.5 -33.4 -0.2 42927 {k} {l} h in K Tỷ suất lợi nhuận gộp {j} Hệ số nợ uê ́H tê ́ AAC-Công ty CP ABC Kỳ kết thúc: 31/12/2017 Phụ lục Tr Người lập: Thanh 06/02/2018 Soát xét: [ ] A610 A610 Danh gia HT KSNB o cap doanh nghiep A MỤC TIÊU: ờn Theo quy định hướng dẫn CMKiT Việt Nam số 315, việc đánh giá KSNB cấp độ DN giúp KTV xác định rủi ro có sai sót trọng yếu (đặc biệt rủi ro gian lận), từ đó, lập kế hoạch kiểm tốn xác định nội dung, lịch trình phạm vi thủ tục kiểm toán g B NỘI DUNG CHÍNH: h ại Đ KSNB cấp độ DN thường có ảnh hưởng rộng khắp tới mặt hoạt động DN Do đó, KSNB cấp độ DN đặt tiêu chuẩn cho cấu phần khác KSNB Hiểu biết tốt KSNB cấp độ DN cung cấp sở quan trọng cho việc đánh giá KSNB chu trình kinh doanh quan trọng KTV sử dụng xét đốn chun mơn để đánh giá KSNB cấp độ DN cách vấn, quan sát kiểm tra tài liệu Trong biểu này, việc đánh giá giới hạn 03 thành phần KSNB: (1) Mơi trường kiểm sốt; (2) Quy trình đánh giá rủi ro; (3) Giám sát kiểm soát CÁC THÀNH PHẦN CỦA KSNB Không N/A Mô tả/ Ghi K 1.1 Truyền đạt thông tin yêu cầu thực thi tính trực giá trị đạo đức DN DN có quy định để giám sát việc tuân thủ nguyên tắc tính trực giá trị đạo đức khơng? - Có quy định rõ áp dụng biện pháp xử lý sai phạm tính trực giá trị đạo đức không? Quy định rõ nội quy Lao động tê DN có trọng đến trình độ, lực nhân viên tuyển dụng không? AAC-Công ty CP ABC Kỳ kết thúc: 31/12/2017 ́ - HSTT DN có cụ thể hóa/mơ tả u cầu trình độ, kỹ vị trí nhân viên khơng (ví dụ, Quy chế nhân viên)? A611 ́H 1.2 Cam kết lực trình độ nhân viên - HSTT h DN có quy định giá trị đạo đức (ví dụ, Quy chế nhân viên, Nội quy lao động, Bộ quy tắc ứng xử…) giá trị có thông tin đến phận DN không (ví dụ, qua đào tạo nhân viên, phổ biến định kỳ…)? in -  Điều lệ Tổ chức hoạt động  Thỏa ước lao động tập thể  Nội quy lao động  Quy chế trả lương Ban lãnh đạo có trách nhiệm giám sát - Tham chiếu ọc MƠI TRƯỜNG KIỂM SỐT Có Khơng có quy chế quy định rõ việc tuyển dụng nhân viên thực theo đợt có thơng báo cụ thể u cầu vị trí đăng tuyển Chủ yếu trọng phận kế toán nhân viên A611 Phụ lục Tr Người lập: Thanh 06/02/2018 Soát xét: [ ] A610 A610 Danh gia HT KSNB o cap doanh nghiep CÁC THÀNH PHẦN CỦA KSNB Có Khơng N/A Tham chiếu cấp trưởng phòng ờn - Mơ tả/ Ghi DN có biện pháp xử lý kịp thời nhân viên khơng có lực khơng? g Ln có giám sát từ trưởng phận để đánh giá nhân viên tháng A611 TV HĐQT chuyên trách tổng TV HĐQT A110 h ại Đ 1.3 Sự tham gia BQT Thành viên BQT có độc lập với BGĐ DN khơng? - BQT có bao gồm người có kinh nghiệm, vị khơng? - BQT có thường xun tham gia hoạt động quan trọng DN không? A310 Giao quyền BGĐ, Chủ HĐQT vấn đề chốt ọc - BQT có họp thường xuyên định kỳ biên họp có lập kịp thời khơng? - BQT có giám sát việc thực BGĐ khơng? - BQT có giám sát cách làm việc BGĐ với kiểm toán nội kiểm toán độc lập không? Họp Chủ tịch triệu tập tối thiểu quý lần h - Điều lệ HSTT Điều lệ tê Phỏng vấn GĐ ́H 1.4 Phong cách điều hành triết lý BGĐ A310 Phỏng vấn GĐ in Các vấn đề quan trọng sai phạm có báo cáo kịp thời với BQT khơng? K - cho tịch QĐ then Thái độ BGĐ KSNB (ví dụ, có quan tâm coi trọng việc thiết kế, thực KSNB hiệu không)? - Phương pháp tiếp cận BGĐ rủi ro? - Thu nhập BGĐ có dựa vào kết hoạt động hay không? - Mức độ tham gia BGĐ vào q trình lập BCTC (thơng qua việc lựa chọn áp dụng sách kế tốn, xây dựng ước tính kế tốn …) BGĐ tham gia việc lựa chọn sách ước tính kế tốn Phỏng vấn KTT, quan sát - Quan điểm BGĐ việc lập trình bày BCTC? Đảm bảo trình bày phù hợp quy định A611 ́ AAC-Công ty CP ABC Kỳ kết thúc: 31/12/2017 Luôn ln tiếp cận để phòng ngừa khắc phục rủi ro uê - A611 Điều lệ Phụ lục Tr Người lập: Thanh 06/02/2018 Soát xét: [ ] A610 A610 Danh gia HT KSNB o cap doanh nghiep CÁC THÀNH PHẦN CỦA KSNB Có Khơng N/A - Quan điểm BGĐ việc xử lý thông tin, cơng việc kế tốn nhân sự? 1.5 Cơ cấu tổ chức - Cơ cấu tổ chức DN có khác biệt với DN có quy mơ tương tự ngành khơng? g Cơ cấu tổ chức DN có phù hợp với mục tiêu, quy mô, hoạt động kinh doanh vị trí địa lý kinh doanh đơn vị không? Tham chiếu A611 Quan tâm cao ờn - Mô tả/ Ghi A310 h ại Đ 1.6 Phân công quyền hạn trách nhiệm DN có sách thủ tục cho việc uỷ quyền phê duyệt nghiệp vụ mức độ phù hợp không? - DN có giám sát kiểm tra phù hợp hoạt động phân quyền cho nhân viên khơng? - Nhân viên DN có hiểu rõ nhiệm vụ cá nhân có liên quan đến cơng việc hay khơng? - Những người thực cơng tác giám sát có đủ thời gian để thực công việc giám sát khơng? Bộ máy quản lý gián tiếp đầy đủ để giám sát Nguyên tắc bất kiêm nhiệm có thực phù hợp DN khơng? (ví dụ, tách biệt vị trí kế tốn cơng việc mua sắm tài sản) Bộ phận mua hàng, kế toán kho tách biệt ọc - Phỏng vấn KTT Nhân viên cấp giám sát cấp thông qua công việc Phỏng vấn KTT, quan sát Mỗi nhân viên ln có mơ tả cơng việc cụ thể đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ hạn Quy chế lao động, mô tả công việc h in K Điều lệ tổ chức ủy quyền, phê duyệt tê ́H - Các sách có xem xét cập nhật thường xuyên không? AAC-Công ty CP ABC Kỳ kết thúc: 31/12/2017 Chính sách tuyển dụng quy định cụ thể cho đợt Việc đánh giá, đề bạt sa thải thực từ cấp Ban lãnh đạo không quy định cụ thể ́ - DN có sách tiêu chuẩn cho việc tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, đề bạt, sa thải nhân viên khơng? A611 1.7 Các sách thông lệ nhân - Quan sát Phỏng vấn KTT Phỏng vấn KTT Phụ lục Tr Người lập: Thanh 06/02/2018 Soát xét: [ ] A610 A610 Danh gia HT KSNB o cap doanh nghiep CÁC THÀNH PHẦN CỦA KSNB Các sách có truyền đạt đến nhân viên đơn vị khơng? - Những nhân viên có nhận thức trách nhiệm họ kỳ vọng BGĐ không? - Kết công việc nhân viên có đánh giá sốt xét định kỳ khơng? Khơng N/A ờn - Có Mơ tả/ Ghi Tham chiếu A611 Hàng quý nhân viên cấp cập nhật đánh giá bình xét cuối năm Quy chế lao động g Qua họp định kỳ h ại Đ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO Rủi ro kinh doanh liên quan tới BCTC ọc - - - Bộ phận kiểm tốn nội có đủ kinh nghiệm chuyên môn đào tạo đắn khơng? - Bộ phận kiểm tốn nội có trì hồ sơ đầy đủ KSNB kiểm tra KSNB DN khơng? - Bộ phận kiểm tốn nội có quyền tiếp cận sổ sách, chứng từ kế tốn phạm vi hoạt động họ khơng bị hạn chế? 3.2 Báo cáo thiếu sót KSNB - DN có sách, thủ tục để đảm bảo thực kịp thời biện pháp sửa chữa thiếu sót KSNB khơng? - BGĐ có xem xét ý kiến đề xuất liên quan đến AAC-Công ty CP ABC Kỳ kết thúc: 31/12/2017 ́ DN có trì phận kiểm tốn nội phù hợp khơng? - ́H DN có sách xem xét lại KSNB định kỳ đánh giá tính hiệu KSNB khơng? (Mơ tả việc đánh giá - có, lưu ý nguồn thơng tin sử dụng để giám sát sở để BGĐ tin tưởng nguồn thông tin đáng tin cậy cho mục đích giám sát) tê - h 3.1 Giám sát thường xuyên định kỳ A611 in Mô tả rủi ro kinh doanh liên quan tới BCTC BGĐ xác định, ước tính mức độ ảnh hưởng, khả xảy hành động tương ứng BGĐ? GIÁM SÁT CÁC KIỂM SOÁT A611 K BGĐ/BQT xây dựng quy trình đánh giá rủi ro kinh doanh liên quan tới BCTC chưa (gồm: đánh giá rủi ro, ước tính mức độ ảnh hưởng, khả xảy ra, hành động…)? Phụ lục Tr Người lập: Thanh 06/02/2018 Soát xét: [ ] A610 A610 Danh gia HT KSNB o cap doanh nghiep CÁC THÀNH PHẦN CỦA KSNB Có Khơng N/A Mơ tả/ Ghi Tham chiếu ờn hệ thống KSNB đưa KTV độc lập (hoặc KTV nội bộ) thực đề xuất khơng? Bộ phận kiểm tốn nội có gửi báo cáo phát thiếu sót KSNB lên BQT Ban Kiểm sốt kịp thời khơng? - Bộ phận kiểm tốn nội có theo dõi biện pháp sửa chữa BGĐ không? - Bộ phận kiểm tốn nội có quyền tiếp cận trực tiếp BQT Ban Kiểm sốt khơng? g - h ại Đ C KẾT LUẬN Yếu tố gây rủi ro có sai sót trọng yếu cấp độ tồn DN ọc Khơng có rủi ro trọng yếu hệ thống kiểm soát cấp độ doanh nghiệp xác định Các thủ tục kiểm toán bổ sung Các KS giúp giảm rủi ro h in K uê ́H tê ́ AAC-Công ty CP ABC Kỳ kết thúc: 31/12/2017 Phụ lục 10 Tr A MỤC TIÊU ờn Xác định mức trọng yếu (kế hoạch - thực tế) lập phê duyệt theo sách Cty để thơng báo với nhóm kiểm tốn mức trọng yếu kế hoạch trước kiểm tốn KH có trách nhiệm xác định lại mức trọng yếu thực tế giai đoạn kết thúc kiểm toán để xác định xem g cơng việc thủ tục kiểm tốn thực đầy đủ hay chưa h ại Đ B XÁC ĐỊNH MỨC TRỌNG YẾU Chỉ tiêu Kế hoạch Thực tế Lợi nhuận Lợi nhuận trước thuế trước thuế Nguồn số liệu để xác định mức trọng yếu BCTC trước BCTC sau (BCTC trước kiểm toán/BCTC năm trước/Kế kiểm tốn kiểm tốn lựa chọn Tiêu chí sử dụng để ước tính mức trọng yếu ọc (LNTT/DT/VCSH/Tổng TS) in Lý lựa chọn tiêu chí K hoạch SXKD/Ước tính/BCTC sau kiểm tốn) HĐQT Ban giám đốc cơng ty quan tâm h đến chi tiêu doanh thu lợi nhuận năm Trong chi tiêu lợi nhuận trước thuế tê chi tiêu quan trọng đánh giá hiệu HĐKD chia lợi nhuận cho nhà đầu tư ́H (a) 981,120,897 979,686,983 Điều chỉnh ảnh hưởng biến động bất (b) 0 Giá trị tiêu chí lựa chọn sau điều chỉnh (c) =(a)-(b) 981,120,897 979,686,983 Tỷ lệ sử dụng để ước tính mức trọng yếu (d) 8.0% 8.0% thường uê Giá trị tiêu chí lựa chọn ́ - LNTT: 5%-10% - DT: 0,5%-3% - VCSH: 1%-5% - Tổng TS: 1%-2% Lý lựa chọn tỷ lệ Hệ thống KSNB đơn vị đánh giá mức độ tương đối tốt AAC-Công ty CP ABC Kỳ kết thúc: 31/12/2017 Tr Phụ lục 10 Mức trọng yếu tổng thể (PM) (e) =(c)*(d) 78,489,672 78,374,959 (f) 75% 75% Mức trọng yếu thực (MP) (g) =(e)*(f) 58,867,254 58,781,219 Tỷ lệ sử dụng để ngưỡng sai sót khơng đáng kể (h) 4% 4% (i) =(g)*(h) 2,354,690 2,351,249 Tỷ lệ sử dụng để ước tính mức trọng yếu thực (50%-75%) ờn g (0%-4%) qua h ại Đ Ngưỡng sai sót khơng đáng kể/sai sót bỏ (1) Mức trọng yếu thực mức/các mức giá trị KTV xác định nhằm giảm khả ảnh hưởng tổng hợp sai sót khơng điều chỉnh khơng phát vượt ọc mức trọng yếu tổng thể BCTC (hoặc nhóm giao dịch, số dư tài khoản hay thông tin thuyết minh) xuống mức thấp hợp lý chấp nhận Ghi lý thay đổi mức trọng yếu K q trình kiểm tốn in Theo quy định CMKiT số 320, KTV phải sửa đổi mức trọng yếu trường hợp có thêm thơng tin q trình kiểm tốn mà dẫn đến việc thay đổi mức trọng yếu so với mức thành viên BGĐ phụ trách tổng thể kiểm toán phê duyệt h xác định trước KTV cần ghi lại rõ lý việc thay đổi mức trọng yếu.Việc phải tê Nếu mức trọng yếu tổng thể áp dụng thấp mức trọng yếu xác định trước đó: KTV phạm vi thủ tục kiểm tốn có phù hợp hay khơng Khơng có thay đổi lớn mức trọng yếu nên khơng sửa dổ lại ́H phải xác định xem có cần phải sửa đổi lại mức trọng yếu thực hiện, xem nội dung, lịch trình MTY thực ́ Người soát xét: Ngày: _ Căn vào bảng trên, KTV chọn mức trọng yếu để áp dụng thực kiểm toán Chỉ tiêu lựa chon Năm Năm trước Mức trọng yếu tổng thể 78,489,672 104,798,604 Mức trọng yếu thực 58,867,254 78,598,953 AAC-Công ty CP ABC Kỳ kết thúc: 31/12/2017 Tr Phụ lục 10 Ngưỡng sai sót khơng đáng kể/sai sót bỏ 2,354,690 3,143,958 qua Giải thích ngun nhân có chênh lệch lớn mức trọng yếu năm so với ờn năm trước Nếu mức trọng yếu tổng thể mức trọng yếu thực năm thấp so với năm trước, KTV g phải xem xét liệu có sai sót trọng yếu số dư đầu năm hay khơng MTY năm giảm năm trước LNTT năm giảm so với năm trước, MTY thấp h ại Đ đảm bảo mẫu chọn đại diện cho tổng thể ọc h in K uê ́H tê ́ AAC-Công ty CP ABC Kỳ kết thúc: 31/12/2017 Phụ lục 11 Tr Người lập: Thanh 07/02/2018 Soát xét: [ ] TỔNG HỢP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN Phạm vi công việc, yêu cầu dịch vụ KH thời hạn báo cáo [A210] ờn A910 Mô tả phạm vi cơng việc kiểm tốn từ hợp đồng kiểm tốn thư hẹn kiểm toán yêu cầu KH: g - Kỳ kế toán yêu cầu kiểm toán: 31/12/2017 h ại Đ Chứng kiến kiểm kê (nội dung, thời gian,nhân sự): Kiểm kê hàng tồn kho, tài sản thời điểm kết thúc niên độ kế toán Kiểm toán KH: Từ ngày 09/02/2018 đến ngày 11/02/2018 - Thời hạn hồn thành việc sốt xét hồ sơ kiểm tốn: Trong tháng 3/2018 - Thời hạn phát hành BC kiểm tốn/Thư quản lý: Trong tháng 3/2018 Mơ tả DN, môi trường KD thay đổi lớn nội DN [A310] ọc - in K Tóm tắt thơng tin DN, mơi trường KD, pháp luật, tài kế tốn thay đổi khác nội DN cần quan tâm (Đặc điểm, lĩnh vực kinh doanh chính; Các yêu cầu kiến thức chuyên ngành KTV DNKiT; Môi trường kinh doanh yêu tố ảnh hưởng đến DN; Các thay đổi quan trọng cấu quản lý hoạt động kinh doanh DN; Khuôn khổ lập trình bày BCTC áp dụng thay đổi quan trọng năm; Loại dịch vụ, tên tổ chức mà DN sử dụng dịch vụ chuyên gia…) h Đặc điểm lĩnh vực kinh doanh chính: Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu lĩnh vực cung cấp sách loại thiết bị trường học Các yêu cầu kiến thức chun ngành KTV DN kiểm tốn: khơng có - Mơi trường kinh doanh yếu tố ảnh hưởng đến doanh nghiệp: tê - uê ́H Thị trường sách thiết bị giáo dục thường phân chia theo địa bàn Tỉnh Chính sách chiết khấu Công ty tùy thuộc vào mùa, thời gian cụ thể Doanh thu ghi nhận chủ yếu phụ thuộc vào địa bàn, với đặc thù khách hàng chủ yếu trường học, quan hành nghiệp nên phụ thuộc nhiều vào nhu cầu mua sắm năm Năm nay, sách thuế khơng có thay đổi, có thuế suất thuế TNDN giảm xuống 20% ́ Mặt lãi suất năm có xu hướng giảm so với năm trước, giúp cho doanh nghiệp tiếp cận với nguồn vốn rẻ, giảm chi phí tài Do đó, biến động lãi suất có ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh Công ty - Thay đổi cấu quản lý hoạt động kinh doanh: + Cơ cấu quản lý khơng có thay đổi + Về hoạt động kinh doanh: Cơng ty trì hoạt động, khơng có phát triển ngành nghề sản phẩm không mở rộng phạm vi kinh doanh AAC-Công ty CP ABC Kỳ kết thúc: 31/12/2017 Phụ lục 11 Tr Người lập: Thanh 07/02/2018 Soát xét: [ ] TỔNG HỢP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN A910 ờn Khn khổ lập trình bày BCTC áp dụng thay đổi quan trọng năm: Công ty lập BCTC theo chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo TT200 Trong năm cơng ty khơng có thay đổi sách kế tốn áp dụng Loại dịch vụ tên tổ chức mà Công ty sử dụng dịch vụ chun gia: khơng có Phân tích sơ xác định sơ vùng rủi ro cao [A510] g - h ại Đ Qua thực phân tích sơ báo cáo tài chính, KTV lưu ý số nội dung việc thực kiểm toán số khoản mục: Xác định ban đầu chiến lược kiểm toán dựa vào kiểm tra kiểm soát hay kiểm tra [A400, A600] ọc Sau thực xong thủ tục phần A400 A600, KTV cần xác định chiến lược kiểm toán ban đâu kiểm tra hệ thống KSNB hay kiểm tra K Qua kết luận phần A400 A600, KTV xác định hệ thống kiểm sốt nội Cơng ty có thiết kế nhiên chưa hữu hiệu nên chiến lược kiểm toán ban đầu kiểm tra Mức trọng yếu tổng thể mức trọng yếu thực giai đoạn lập kế hoạch [A710] in Ghi mức trọng yếu trao đổi cụ thể với thành viên nhóm kiểm tốn Mức trọng yếu tổng thể: 78.489.672 - Mức trọng yếu thực hiện: 58.867.254 Xác định thủ tục bổ sung kiểm toán năm h - Xem xét vấn đề từ kiểm toán năm trước mang sang Vấn đề Khoản mục liên quan Thủ tục kiểm toán cần thực năm Khơng có Xem xét cần thiết phải sử dụng chuyên gia cho hợp đồng kiểm toán uê ́H tê Không áp dụng năm 2015 AAC kiểm tốn ́ Khơng phát sinh Tổng hợp rủi ro có sai sót trọng yếu bao gồm rủi ro gian lận xác định giai đoạn lập kế hoạch (Các rủi ro phát tổng hợp trình lập kế hoạch kiểm toán phần A thực kiểm tra hệ thống KSNB phần C) Mô tả rủi ro có sai sót trọng yếu Ảnh hưởng BCTC Chi phí bán hàng tăng chi phí quản lý doanh nghiệp giảm sốt khoản mục chi phí, ý chi phí treo lại (nếu có) Doanh thu – giá vốn giảm vốn, thủ tục cut off AAC-Công ty CP ABC Kỳ kết thúc: 31/12/2017 TK 511, TK 632 Thủ tục kiểm toán TK 641, TK 642 Thực rà Thực kiểm tra phù hợp doanh thu – giá Phụ lục 11 Tr Người lập: Thanh 07/02/2018 Soát xét: [ ] TỔNG HỢP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN 10 A910 Các điều chỉnh kế hoạch kiểm tốn kiện ngồi dự kiến ờn (Khi có điều chỉnh kế hoạch kiểm tốn, KTV cần ghi chép lại thay đổi quan trọng lý thay đổi) g h ại Đ Người soát xét phê duyệt kế hoạch điều chỉnh: Ngày: _ ọc KẾT LUẬN K Chúng tơi hồn tồn hài lòng hợp đồng kiểm toán lập kế hoạch cách thích hợp, qua đưa xem xét đầy đủ đánh giá tầm quan trọng yếu tố rủi ro xác định, bao gồm yếu tố rủi ro gian lận, qua phê duyệt cho tiến hành công việc KH, lập kế hoạch TV BGĐ phụ trách tổng thể kiểm toán Lâm Quang Tú 07/02/2018 h Người soát xét cơng việc KSCL in Các thành viên nhóm kiểm tốn đọc, thảo luận nắm vững nội dung Kế hoạch kiểm toán Mẫu A910 Phần A hồ sơ (1) 07/02/2018 KTV chính/Trưởng nhóm Phạm Thanh 07/02/2018 Trợ lý Nguyễn Văn Thành 07/02/2018 Trợ lý Lê Đình Ngọc 07/02/2018 uê Trợ lý ́H Đỗ Thị Phượng Thủy tê Chủ nhiệm kiểm tốn ́ AAC-Cơng ty CP ABC Kỳ kết thúc: 31/12/2017 ... hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục thuế Cơng ty TNHH Kiểm tốn Kế toán AAC ́H Phần ba: Kết luận kiến nghị nhằm hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục thuế cơng ty TNHH Kiểm tốn Kế tốn AAC uê... KINH TẾ g KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN h ại Đ -  - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ọc K TÌM HIỂU QUY TRÌNH KIỂM TỐN CÁC KHOẢN MỤC THUẾ DO CƠNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC THỰC HIỆN h in Giáo... 2.3.3.Giai đoạn kết thúc kiểm toán 83 CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP HỒN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TỐN CÁC KHOẢN MỤC THUẾ DO CƠNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC THỰC HIỆN
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu quy trình kiểm toán các khoản mục thuế do công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện , Tìm hiểu quy trình kiểm toán các khoản mục thuế do công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay