Tìm hiểu quy trình kiểm toán các khoản dự phòng trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá AFA

95 26 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 00:02

ư Tr ĐẠI HỌC HU Ế ờn TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁNKIỂM TOÁN g .   ọc h ại Đ in K KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU QUY TRÌNH KIỂM TỐN CÁC KHOẢN h DỰ PHỊNG TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN THẨM ĐỊNH GIÁ AFA uê ́H tê NGUYỄN THỊ MAI TRÂM ́ Khóa học 2014 - 2018 Tr ĐẠI HỌC HU Ế ờn TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁNKIỂM TOÁN g .   ọc h ại Đ in K KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU QUY TRÌNH KIỂM TỐN CÁC KHOẢN h DỰ PHỊNG TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TOÁN THẨM ĐỊNH GIÁ AFA Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Mai Trâm TS Nguyễn Thị Thanh Huyền Niên khóa: 2014 – 2018 Huế, tháng 04 năm 2018 ́ Lớp: K48B- Kiểm toán uê ́H tê Sinh viên thực hiện: Tr ờn L iC mƠn g Trước hết, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy, Cô giáo Trường Đại học Kinh tế Huế nói chung q Thầy, Cơ giáo Khoa Kế tốn – Kiểm tốn nói riêng, tận tình truyền đạt kiến thức chun mơn bổ ích q giá cho Tất kiến thức tiếp thu q trình học tập khơng tảng cho q trình nghiên cứu khóa luận mà hành trang vô quý giá để bước vào nghiệp tương lai sau h ại Đ ọc Bên cạnh đó, tơi xin cảm ơn anh, chị kiểm tốn viên trợ lý kiểm tốn phòng kiểm tốn Báo cáo tài Cơng ty TNHH Kiểm tốn Thẩm định giá AFA dành thời gian hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để tìm hiểu thực tế thu thập thơng tin phục vụ cho khóa luận K in Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn Cô giáo – T.S Nguyễn Thị Thanh Huyền quan tâm, giúp đỡ tận tình hướng dẫn cho tơi suốt thời gian làm báo cáo thực tập h Mặc có nhiều cố gắng điều kiện trình độ chuyên môn kinh nghiệm thực tế thân hạn chế nên báo cáo thực tập khơng thể tránh khỏi sai sót Vì vậy, kính mong nhận góp ý dẫn quý Thầy, Cơ để tơi củng cố kiến thức rút kinh nghiệm bổ ích cho công việc sau Huế, tháng 04 năm 2018 Sinh viên thực uê ́H tê Tôi xin chân thành cảm ơn! ́ Nguyễn Thị Mai Trâm i Tr MỤC LỤC ờn LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii g DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii h ại Đ DANH MỤC BIỂU viii DANH MỤC SƠ ĐỒ ix PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu ọc Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu .3 K Kết cấu khóa luận in PHẦN II: NỘI DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG KIỂM h TỐN CÁC KHOẢN DỰ PHỊNG TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH tê 1.1 Khái niệm, phân loại đặc điểm khoản dự phòng ́H 1.1.1 Khái niệm khoản dự phòng 1.1.2 Phân loại khoản dự phòng .6 uê 1.1.3 Đặc điểm khoản dự phòng 1.2 Các quy định kế toán liên quan đến khoản dự phòng 1.2.1.1 Đối tượng điều kiện lập dự phòng: 1.2.1.2 Phương pháp lập dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh .8 1.2.1.3 Xử lý khoản dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh 1.2.1.4 Phương pháp hạch tốn dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh 10 1.2.2 Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác 10 1.2.2.1 Đối tượng điều kiện lập dự phòng: 10 ii ́ 1.2.1 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh .8 Tr 1.2.2.2 Phương pháp lập dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác 11 ờn 1.2.2.3 Xử lý khoản dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác 11 1.2.2.4 Phương pháp hạch tốn khoản dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác 12 1.2.3 Dự phòng nợ phải thu khó đòi 12 g 1.2.3.1 Đối tượng điều kiện lập dự phòng .12 h ại Đ 1.2.3.2 Phương pháp lập dự phòng phải thu khó đòi 13 1.2.3.3 Xử lý khoản dự phòng phải thu khó đòi 13 1.2.3.4 Phương pháp hạch tốn khoản dự phòng phải thu khó đòi 14 1.2.4 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 15 1.2.4.1 Đối tượng điều kiện lập dự phòng .15 ọc 1.2.4.2 Phương pháp lập dự phòng hàng tồn kho 16 1.2.4.3 Xử lý khoản dự phòng hàng tồn kho 17 1.2.4.4 Phương pháp hạch tốn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho 17 K 1.3 Kiểm toán khoản dự phòng kiểm tốn báo cáo tài .18 in 1.3.1 Mục tiêu kiểm toán 18 1.3.2 Các rủi ro thường gặp kiểm toán khoản dự phòng 19 h 1.3.3 Quy trình Kiểm tốn khoản dự phòng 19 1.3.3.1 Lập kế hoạch kiểm toán 20 tê 1.3.3.2 Thực kiểm toán khoản dự phòng cụ thể .20 ́H CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TỐN CÁC KHOẢN DỰ PHỊNG TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN THẨM ĐỊNH GIÁ AFA 33 2.1 Khái qt chung Cơng ty Kiểm tốn Thẩm định giá AFA 33 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty 33 2.1.3 Ngành nghề kinh doanh, dịch vụ Công ty 34 2.1.4 Cơ cấu tổ chức Công ty 37 2.1.5 Phương pháp thực kiểm tốn cơng ty 37 2.2 Quy trình kiểm tốn chung Báo cáo tài Cơng ty 39 2.2.1 Lập kế hoạch kiểm toán .39 iii ́ 2.1.1 Giới thiệu khái quát AFA .33 Tr 2.2.2 Thực kiểm toán 41 ờn 2.2.3 Kết thúc kiểm toán .42 2.3 Thực trạng kiểm tốn khoản dự phòng kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty TNHH Kiểm tốn Thẩm định giá AFA thực cơng ty khách hàng g ABC 43 h ại Đ 2.3.1 Sơ lược Công ty khách hàng ABC 43 2.3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển .43 2.3.1.2 Ngành nghề kinh doanh 45 2.3.2 Giai đoạn lập kế hoạch kiểm tốn khoản dự phòng công ty CP ABC 45 ọc 2.3.2.1 Các công việc thực trước kiểm toán 45 2.3.2.2 Lập kế hoạch kiểm toán 48 2.3.3 Giai đoạn thực kiểm tốn kiểm tốn khoản dự phòng công ty K CP ABC 54 in 2.3.3.1 Chương trình kiểm tốn khoản dự phòng 54 2.3.3.2 Thực thử nghiệm kiểm soát 56 h 2.3.3.3 Thực kiểm tra chi tiết khoản dự phòng 57 2.3.4 Giai đoạn kết thúc kiểm toán kiểm tốn khoản dự phòng Cơng ty tê CP ABC 69 ́H 2.3.4.1 Tổ chức hồ sơ, tập hợp giấy tờ làm việc kiểm tốn khoản dự phòng 69 2.3.4.2 Tập hợp vấn đề cần bổ sung, điều chỉnh 70 uê 2.3.4.3 Kết luận kiểm toán 70 2.3.4.4 Xem xét kiện phát sinh sau kiểm toán phát hành Báo cáo .71 KIỂM TỐN CÁC KHOẢN DỰ PHỊNG TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TOÁN THẨM ĐỊNH GIÁ AFA .72 3.1 Sự cần thiết phải hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản dự phòng 72 3.2 Nhận xét đánh giá quy trình Kiểm tốn khoản dự phòng Cơng ty 73 3.2.1 Mặt tích cực 73 3.2.2 Mặt hạn chế 74 iv ́ CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUY TRÌNH Tr 3.3 Một số giải pháp nhằm hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản dự phòng ờn Cơng ty TNHH Kiểm toán thẩm định giá AFA 76 3.3.1 Hồn thiện chương trình kiểm tốn chung khoản dự phòng 76 3.3.2 Hồn thiện cơng tác tìm hiểu đánh giá Hệ thống kiểm sốt nội cơng ty g khách hàng .78 h ại Đ 3.3.3 Hoàn thiện việc sử dụng thủ tục phân tích quy trình kiểm tốn .79 PHẦN III: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 81 Kết luận 81 Kiến nghị 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 ọc h in K uê ́H tê ́ v Tr DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ờn Báo cáo tài DN Doanh nghiệp KTV Kiểm toán viên g BCTC h ại Đ HTK Hàng tồn kho BCĐKT Bảng cân đối kế toán BCKQHĐKD Báo cáo kết hoạt động kinh doanh HTKSNB Hệ thống kiểm soát nội TK Tài khoản QLDN ọc TS Tài sản Quản lý doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn CP Cổ phần h in K TNHH uê ́H tê ́ vi Tr DANH MỤC BẢNG ờn Bảng 1.1 Bảng mơ tả thử nghiệm kiểm sốt dự phòng tổn thất đầu tư TC .22 Bảng 1.2 Bảng mơ tả thử nghiệm chi tiết dự phòng tổn thất đầu tư tài 24 g Bảng 1.3 Bảng mơ tả thử nghiệm kiểm sốt dự phòng nợ phải thu khó đòi 26 Bảng 1.4 Bảng mơ tả thử nghiệm chi tiết dự phòng nợ phải thu khó đòi 28 h ại Đ Bảng 1.5 Bảng mơ tả thử nghiệm kiểm sốt dự phòng giảm giá HTK 29 Bảng 1.6 Bảng mô tả thử nghiệm chi tiết dự phòng giảm giá HTK 31 Bảng 2.1 Các dịch vụ Cơng ty TNHH Kiểm tốn Thẩm định giá AFA 35 Bảng 2.2 Chỉ tiêu xác định mức trọng yếu tổng thể Overall Materiality (OM) 52 Bảng 2.3 Xác định tỷ lệ phần trăm tiêu tính OM .52 ọc Bảng 2.3 Mức trọng yếu tổng thể trọng yếu thực Công ty ABC 53 Bảng 2.4 Chương trình kiểm tốn khoản dự phòng .54 Bảng 2.5 Các thử nghiệm kiểm sốt khoản dự phòng .56 h in K uê ́H tê ́ vii Tr DANH MỤC BIỂU ờn Biểu 2.1 Giấy làm việc khoản mục dự phòng giảm giá đầu tư 59 Biểu 2.2 Sổ tài khoản 2293 Công ty Cổ phần ABC .62 g Biểu 2.3 Giấy làm việc khoản mục dự phòng phải thu khó đòi 63 Biểu 2.4 Tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn tài khoản 156 Công ty Cổ phần ABC .67 ọc h ại Đ h in K uê ́H tê ́ viii Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Thanh Huyền 2.3.4.2 Tập hợp vấn đề cần bổ sung, điều chỉnh ờn Trưởng đồn kiểm tốn tiến hành tập hợp lưu ý, bút toán điều chỉnh giấy làm việc mà KTV phát q trình kiểm tốn để tiến hành viết Thư trao g đổi với khách hàng (Phụ lục 05) Đối với hồ sơ, tài liệu thiếu KTV yêu cầu cần phải có, khách hàng cần phải nhanh chóng bổ sung thời gian sớm để đảm h ại Đ bảo Báo cáo kiểm toán phát hành thời hạn KTV lập bảng tổng hợp bút toán điều chỉnh, đơn vị đồng ý điều chỉnh bút toán mà KTV đưa thống điều chỉnh BCTC 2.3.4.3 Kết luận kiểm toán Qua buổi họp trao đổi cuối kiểm toán, sau thảo luận hai bên đến ọc thống nhất, Công ty Cổ phần ABC đồng ý tiến hành điều chỉnh theo bút toán điều chỉnh mà KTV đề nghị Vì vậy, KTV kết luận chung với tất khoản dự phòng là: “Đồng ý số liệu đơn vị sau điều chỉnh” Số liệu sau kiểm tốn K khoản dự phòng thể cụ thể Thuyết minh báo cáo tài cơng in ty Cổ phần ABC sau: Mục 5.6 Hảng tồn kho h Tại ngày 01/01/2016 VND Giá gốc Dự phòngTại ngày 31/12/2016 VND Giá gốc Dự phòng 5.257.500.918 - 6.336.387.594 Cơng cụ, dụng cụ 101.241.287 - 102.853.391 Chi phí SXKD dở dang 162.824.302.342 Thành phẩm 290.785.625 Hàng hóa 6.372.573.077 (549.974.608) 25.191.114.444 (1.081.444.375) Cộng 174.846.403.249 (549.974.608) 64.846.494.173 (1.081.444.375) - 579.509.715 - uê - 70 ́ SVTH: Nguyễn Thị Mai Trâm 32.636.629.029 - ́H Nguyên liệu, vật liệu Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Thanh Huyền Mục 5.12 Đầu tư vào đơn vị khác ờn Tại ngày 31/12/2016 VND Giá gốc Cộng 77.867.661 Giá trị hợp lý Dự phòng 77.867.661 95.513.600 - - - - - 23.671.752.000 1.115.661 77.867.661 Giá trị hợp lý 76.752.000 Dự phòng Giá gốc 1.115.661 h ại Đ LHG g EIB Tại ngày 01/01/2016 VND 22.699.316.201 23.595.000.000 22.777.183.862 95.513.600 2.3.4.4 Xem xét kiện phát sinh sau kiểm toán phát hành Báo cáo Các khoản dự phòng mang chất ước tính kế tốn nên độ hợp lý ọc xác chúng phụ thuộc nhiều vào kiện xảy tương lai Vì vậy, KTV phải sốt xét kiện xảy sau ngày lập BCTC để xác định ảnh hưởng chúng khoản dự phòng mức độ tin cậy hợp lý K khoản dự phòng Đối với Cơng ty Cổ phần ABC, sau ngày lập BCTC đơn vị, in việc phát số mặt hàng giấy Kraft tồn kho ngày 31/12/2016 có giá bán tháng 1, năm 2017 thấp giá trị HTK u cầu điều chỉnh KTV h khơng thấy có kiện nghiêm trọng xảy ảnh hưởng đến khoản dự tê phòng, tình hình hoạt động kinh doanh khách hàng diễn tương đối ổn định KTV thu thập đầy đủ Thư giải trình Ban Giám đốc cơng ty khách hàng ́H Sau đó, KTV phân cơng nhiệm vụ lập Báo cáo kiểm toán tiến hành thực cơng việc để phát hành Báo cáo thời hạn mà Công ty khách hàng yêu uê cầu Trước Báo cáo kiểm tốn phát hành thức, KTV thường đưa cho khách hàng xem trước để hai thảo luận thống số liệu Sau có hành văn phòng Cơng ty TNHH Kiểm toán Thẩm định giá AFA SVTH: Nguyễn Thị Mai Trâm 71 ́ thống từ phía AFA khách hàng Báo cáo kiểm tốn thức phát Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Thanh Huyền CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP HỒN ờn THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TỐN CÁC KHOẢN DỰ PHỊNG TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY g TNHH KIỂM TỐN THẨM ĐỊNH GIÁ AFA h ại Đ 3.1 Sự cần thiết phải hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản dự phòng Từ chuyển sang kinh tế thị trường, nhu cầu sử dụng thơng tin tài khơng ngừng tăng lên u cầu thơng tin tài người sử dụng đa dạng, phong phú, nhìn từ nhiều khía cạnh khác Một doanh nghiệp hoạt động có hiệu hay khơng, có thực minh bạch hay khơng, có đủ tin tưởng ọc với nhà đầu tư hay khơng… điều trả lời thơng qua hoạt động kiểm tốn Nói cách khác, kiểm tốn cơng cụ sắc bén việc kiểm tra, kiểm sốt tình hình tài nhằm đảm bảo cho kinh tế Nhà nước phát triển cách K bền vững Do đó, kiểm tốn coi cơng cụ hỗ trợ làm tài in quốc gia nói chung doanh nghiệp nói riêng Ở đâu có cầu chắn có cung – quy luật tất yếu từ lâu kinh h tế hàng hóa Sự đời ngành kiểm tốn khơng nằm ngồi quỹ đạo quy luật Số lượng cơng ty kiểm tốn ngày nhiều với đa dạng loại hình: cơngty tư nhân, cơng ty nước ngồi, cơng ty hợp danh Kiểm tốn có ́H bước chuyển đổi đáng kể chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế Nhưng để hoạt động có hiệu cần phải xây dựng hành lang pháp lý cho hoạt động kiểm toán Trên thực tế có nhiều văn pháp lý (Hệ thống uê Chuẩn mực Kiểm toán) quy định hướng dẫn việc thực kiểm toán văn thiếu đồng mà chế độ kế tốn khơng ngừng thay đổi đòi hỏi ́ chương trình kiểm tốn phải thay đổi theo cho phù hợp với tình hình thực tế Bên cạnh trình hội nhập khu vực quốc tế – hội để công ty Kiểm toán Việt Nam mở rộng thị phần song phải đối đầu với cơng ty Kiểm tốn Quốc tế lớn mạnh quy trình kiểm tốn phải hồn thiện cho phù hợp với thông lệ quốc tế để có giá trị thực thị trường chung, tăng khả cạnh tranh thị trường giới Do đó, chương trình kiểm tốn phải xây khơng theo SVTH: Nguyễn Thị Mai Trâm 72 Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Thanh Huyền Chuẩn mực Kiểm tốn Việt Nam mà phải phù hợp với Chuẩn mực Kiểm tốn ờn Quốc tế Chính muốn xây dựng hành lang pháp lý đầy đủ cho hoạt động kiểm tốn đòi hỏi phải có kết hợp Ban, Ngành chức Nhà nước phải can thiệp g kịp thời việc ban hành văn pháp lý điều chỉnh, phía doanh nghiệp nên khuyến khích đóng góp ý kiến cho việc xây dựng hành lang pháp lý hoàn h ại Đ thiện Nhưng việc quan trọng gần trước mắt mà cơng ty kiểm tốn cần làm hồn thiện quy trình kiểm tốn Báo cáo tài nói chung kiểm tốn khoản dự phòng nói riêng Các khoản phòng khoản mục dùng để điều chỉnh đánh giá giá trị thực tế khoản mục mà lập dự phòng, Đây khoản mục góp phần đánh giá xác tình hình tài thực tế đơn vị, đánh ọc giá sai khoản mục dẫn tới đánh giá thiếu xác người sử dụng thơng tin đối vói thơng tin BCTC Trên thực tế, xem khoản mục ẩn chứa nhiều rủi ro kiểm toán, người lập BCTC sử dụng khoản mục K để điều chỉnh thơng tin tài theo mục đích Vì vậy, q in trình hồn thiện chương trình kiểm tốn khoản mục BCTC khơng thể bỏ qua việc hồn thiện chương trình kiểm tốn khoản dự phòng h 3.2 Nhận xét đánh giá quy trình Kiểm tốn khoản dự phòng 3.2.1 Mặt tích cực tê Cơng ty chung AFA đầy đủ hoàn thiện ́H Quy trình kiểm tốn khoản dự phòng nói riêng tồn BCTC nói KTV đánh giá HTKSNB, từ thiết kế thử nghiệm uê Các thủ tục kiểm soát thiết kế chung khoản mục lớn giúp cho tiết đạt mục tiêu kiểm toán đề Các thử nghiệm chi tiết AFA khoản dự phòng đáp ứng yêu cầu theo chương trình kiểm tốn mẫu Hiệp hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) phù hợp với quy định hành Phương pháp chung để kiểm tốn khoản dự phòng khơng quy định cụ thể thành văn bản, thường thấy bước kiểm tra KTV việc kiểm SVTH: Nguyễn Thị Mai Trâm 73 ́ Thủ tục kiểm tra chi tiết thiết kế thực cách đầy đủ, rõ ràng, chi Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Thanh Huyền tra khoản dự phòng nói riêng ước tính nói chung theo phương ờn pháp chung, thực phần quy định Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam VSA 540 ‘’Kiểm tốn ước tính kế tốn’’ Đó là: g - Tìm hiểu quy trình lập ước tính kế tốn đơn vị - Đánh giá tính hợp lý quy trình lập ước tính kế tốn tính kế tốn h ại Đ - Xem xét đánh giá liệu đầu vào giả định làm sở lập ước - Kiểm tra tính tốn liên quan - Xem xét thủ tục phê duyệt ước tính kế tốn Giám đốc Quy trình kiểm tốn AFA khoản dự phòng phải thu khó đòi, dự ọc phòng giảm giá HTK, dự phòng giảm giá đầu tư tài (cụ thể dự phòng tổn thất đầu tư vào cơng ty khác) ước tính kế tốn phù hợp với hướng dẫn K Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 540 Các khoản dự phòng tiến hành kiểm toán thường kiểm toán với in khoản mục liên quan Do phân công công việc, việc kiểm toán khoản mục liên quan người phụ trách người h người phối hợp chặt chẽ với thực Ví dụ như: với tài khoản 229 tê dự phòng nợ phải thu khó đòi ta kiểm tra thêm sổ tổng hợp công nợ TK 131, 141, 136, 138, 331 (phần trả trước người bán), 3388 (phần nợ); dự ́H phòng tổn thất đầu tư tài kiểm tra thêm sổ TK 221, 222, 223, 228; dự phòng giảm giá HTK kiểm tra kết hợp với TK HTK, sổ kho Sự phân công kiểm toán ́ 3.2.2 Mặt hạn chế uê giúp khơng bỏ sót mục tiêu kiểm tốn tiết kiệm thời gian, chi phí cho Trong kiểm tốn cơng ty AFA, sức ép thời gian kiểm tốn chi phí kiểm toán, khoảng thời gian đơn vị khách hàng phải gấp rút hoàn thành BCTC để phát hành cơng chúng mà gây áp lực khơng nhỏ đến cơng việc đồn kiểm tốn Trong khoản dự phòng lại mang rủi ro tiềm tàng cao Do đó, rủi ro khơng mong muốn xảy cơng ty SVTH: Nguyễn Thị Mai Trâm 74 Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Thanh Huyền Các khoản dự phòng khoản mục thường có rủi ro cao Tuy nhiên, đa phần ờn KTV thực đánh giá rủi ro kiểm toán thường gộp chung với khoản mục lớn (ví dụ dự phòng giảm giá HTK thường gộp chung với khoản mục HTK, dự g phòng phải thu khó đòi thường gộp chung với khoản mục phải thu khách hàng…) thiết kế thủ tục riêng nhằm đánh giá rủi ro cho khoản dự phòng Việc đánh h ại Đ giá rủi ro thực thử nghiệm toàn BCTC cho khoản mục lớn Do đó, q trình thực thử nghiệm khoản dự phòng KTV thường thực kiểm tra tồn làm giảm hiệu kiểm tốn Việc tìm HTKSNB công ty khách hàng KTV AFA tiến hành ọc song chưa sâu, mức độ đánh giá mang tính khái quát, chưa chi tiết việc đánh giá chủ yếu qua xét đoán KTV Tìm hiểu HTKSNB chủ yếu thơng qua vấn Ban Giám đốc tài liệu KTV tiền nhiệm nên tài liệu thu thập hồ sơ K kiểm toán, chủ yếu bao gồm quy chế quản lý, quy chế hoạt động tài in chính, Biên họp Hội đồng Quản trị… Các tài liệu thu thập lưu trữ vào File hồ sơ thường niên, khơng có chắt lọc, phân tích, tổng hợp, điều gây cản trở tới h lần kiểm toán phải tìm kiếm thơng tin cần thiết, cơng tê việc giao cho người khác thực Việc xây dựng hệ thống câu hỏi để tìm hiểu HTKSNB khoản mục AFA thiết kế song chưa thực ́H hiệu Bảng câu hỏi lưu trữ hồ sơ kiểm toán khách hàng nhiều khơng có dấu hiệu cơng tác kiểm tra (đánh dấu tích bên cạnh) Riêng đối thống câu hỏi chưa thiết kế cách đầy đủ chi tiết uê với khoản dự phòng, việc kiểm tốn khoản thường khơng nhiều nên hệ thông tin để phát sai lệch trọng yếu Trong chương trình kiểm tốn khoản dự phòng AFA, thủ tục phân tích thiết kế đầy đủ chi tiết Tuy nhiên, q trình thực kiểm tốn thực tế đơn vị khách hàng, áp lực thời gian, thủ tục phân tích thường bị KTV bỏ qua có thực khơng đầy đủ theo chương trình thiết kế sẵn, thực thủ tục phân tích SVTH: Nguyễn Thị Mai Trâm 75 ́ Thủ tục phân tích thử nghiệm quan trọng nhằm xem xét tính hợp lý Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Thanh Huyền đầy đủ giấy làm việc Đây hạn chế làm giảm tính hiệu ờn kiểm tốn Các khoản dự phòng chất, khoản ước tính kế tốn Theo g chuẩn mực kiểm toán số 540 – “Kiểm toán ước tính kế tốn”: “KTV tự lập thu thập ước tính kế tốn độc lập so sánh kết ước tính độc lập với h ại Đ ước tính kế tốn đơn vị lập” Tuy nhiên, thực tế thủ tục thực hạn chế KTV hầu hết thực kiểm tra cứ, sở mà đơn vị dùng để trích lập dự phòng việc kiểm tra mục tiêu xác khó khăn Các kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ nhân tố ảnh hưởng không nhỏ đến BCTC nói chung khoản dự phòng nói riêng Các nghiệp vụ ọc kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài trước ngày lập báo cáo kiểm tốn cung cấp chứng kiểm tốn có liên quan đến việc lập khoản dự phòng đơn vị kiểm toán Việc KTV soát xét nghiệp vụ kiện có K thể giảm bớt khơng phải thực việc sốt xét kiểm tra q trình lập in khoản dự phòng đơn vị thực tính tốn lại khoản trích lập dự phòng để đánh giá tính hợp lý Tuy nhiên, kiện xảy nên việc h xem xét, đánh giá ảnh hưởng chúng đến khoản dự phòng BCTC tê quan tâm trình bày hồ sơ kiểm tốn 3.3 Một số giải pháp nhằm hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản dự ́H phòng Cơng ty TNHH Kiểm toán thẩm định giá AFA Trên sở hiểu biết thực tế tham gia kiểm tốn cơng ty khách hàng AFA kiến thức học nhà trường, xin đưa số đề xuất hy vọng góp phần vào việc hồn thiện quy trình kiểm tốn BCTC nói chung Thẩm định giá AFA 3.3.1 Hồn thiện chương trình kiểm tốn chung khoản dự phòng Thực tế cho thấy khoản dự phòng phát sinh khơng nhiều khoản mục mà khách hàng thường phản ánh khơng hợp lý, bị ghi cao hay thấp thực tế tùy vào mục đích riêng Ban Giám đốc đơn vị khách hàng SVTH: Nguyễn Thị Mai Trâm 76 ́ quy trình kiểm tốn khoản dự phòng nói riêng Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Thanh Huyền Do liên quan trực tiếp đến lợi ích nên đơn vị khách hàng ờn phản ánh q mức trích lập dự phòng cần thiết để hạch tốn tăng chi phí, từ làm giảm lợi nhuận đơn vị – cách mà đơn vị áp dụng để giảm thuế thu g nhập doanh nghiệp phải nộp Nhà nước Hoặc kế tốn cố tình bỏ qua khơng trích đủ mức dự phòng cần thiết để làm giảm chi phí, từ làm tăng lợi nhuận thực tế đơn h ại Đ vị để thu hút đầu tư Như vậy, khoản dự phòng nguyên làm nảy sinh nhiều sai phạm khó kiểm soát chúng, nên rủi ro kiểm tốn khoản dự phòng thường cao Chương trình kiểm tốn khoản dự phòng xây dựng riêng thực song song với chương trình kiểm tốn khoản mà trích lập dự phòng xây dựng lồng ghép chương trình kiểm ọc tốn HTK, khoản phải thu, đầu tư tài Trên thực tế, Cơng ty AFA xây dựng chương trình kiểm tốn khoản dự phòng kết hợp chương trình kiểm tốn khoản mục mà trích lập dự phòng K Tuy nhiên coi phần có liên quan kiểm tốn khoản đầu in tư tài chính, khoản phải thu kiểm tốn HTK Như bị hạn chế phạm vi kiểm tốn, khó tiếp cận cách chi tiết đầy đủ khía cạnh Một số thủ tục h kiểm tra chi tiết chưa có phương pháp thực cụ thể mà thường dựa vào nhận định tê nhà nghề KTV nên kết thu chưa cao, chưa thực xác Cơng ty cần xây dựng nhiều phương pháp kiểm tra chi tiết để tăng độ ́H xác cơng việc thực chương trình kiểm tốn thiết kế cách hiệu Mặt khác, việc trích lập số liệu liên quan đến khoản dựphòng lại có mối liên hệ ảnh hưởng trực tiếp khoản mục mà chúng lập dự phòng nên khơng thể xây dựng chương trình kiểm tốn khoản dự phòng hồn ́ tồn tách biệt, độc lập Cụ thể, cơng ty dựa nội dung công việc cần thực quy trình kiểm tốn khoản dự phòng để xây dựng phần mục kiểm toán riêng, cụ thể chi tiết khoản dự phòng phần cơng việc độc lập chương trình kiểm tốn khoản đầu tư tài chính, khoản phải thu hay kiểm tốn HTK Chương trình kiểm tốn bao gồm thứ tự bước khoản mục kiểm tốn khác BCTC Khi có chương trình riêng, cụ thể SVTH: Nguyễn Thị Mai Trâm 77 Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Thanh Huyền bước cơng việc kiểm tốn khoản dự phòng thực đầy đủ, chi ờn tiết có hiệu Với đội ngũ KTV có trình độ kinh nghiệm hoạt động ngành nhiều năm việc thiết kế chương trình kiểm tốn chuẩn khoản dự g phòng Cơng ty AFA hồn tồn có khả thực 3.3.2 Hồn thiện cơng tác tìm hiểu đánh giá Hệ thống kiểm soát nội h ại Đ cơng ty khách hàng Tìm hiểu đánh giá HTKSNB thực giai đoạn lập kế hoạch quy trình kiểm tốn Trong giai đoạn KTV tiến hành thu thập thông tin cần thiết liên quan đến HTKSNB khách hàng, điều có ý nghĩa lớn việc đánh giá rủi ro kiểm sốt từ xác định thủ tục kiểm toán cần thiết nhằm giảm ọc rủi ro kiểm tốn xuống thấp đến mức chấp nhận Chính vậy, việc mơ tả hệ thống kiểm sốt nội đơn vị khách hàng đóng vai trò quan trọng Thơng thường, việc mơ tả sử dụng ba phương pháp sau: Bảng K câu hỏi, Bảng tường thuật Lưu đồ in Trên thực tế, việc sử dụng bảng câu hỏi bảng tường thuật phổ biến cơng ty kiểm tốn cụ thể AFA, KTV sử dụng bảng câu hỏi bảng h tường thuật chủ yếu để cung cấp thông tin cho q trình phân tích đánh giá rủi ro tê kiểm sốt Tuy nhiên việc mơ tả HTKSNB phương pháp lưu đồ chưa KTV thực quan tâm Lưu đồ kiểm sốt nội trình bày tài liệu vận dộng ́H liên tiếp chúng ký hiệu biểu đồ Các KTV sử dụng số ký hiệu chuẩn để mô tả công việc theo chức cách đơn giản, rõ ràng uê loại nghiệp vụ, trình tự luân chuyển loại chứng từ thủ tục kiểm soát Phương pháp lưu đồ cung cấp nhìn khái quát HTKSNB đánh giá rủi ro Một lưu đồ lập tốt giúp cho việc xác định thiếu sót HTKSNB cách dễ dàng nhìn vào KTV thấy rõ mối liên hệ vận hành hệ thống Bên cạnh đó, việc sử dụng lưu đồ giúp cho KTV tiến hành kiểm toán dễ dàng hiểu khái quát HTKSNB khách hàng nhóm kiểm tốn khơng phải bao gồm tồn KTV tiến hành kiểm toán cho khách hàng năm trước mà có thay đổi, có thêm số KTV SVTH: Nguyễn Thị Mai Trâm 78 ́ khách hàng, hỗ trợ nhiều cho KTV có tác dụng cơng cụ phân tích Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Thanh Huyền Thông qua lưu đồ, KTV phần có hiểu biết ban đầu thủ ờn tục kiểm soát liên quan tới phần hành mà phải thực kiểm tốn Phương pháp lưu đồ đánh giá cao việc đọc lưu đồ dễ dàng, tiết kiệm thời gian g cung cấp nhiều thông tin việc đọc bảng tưởng thuật hay bảng câu hỏi Thêm vào đó, trường hợp kiểm tốn số khoản mục BCTC ví dụ h ại Đ kiểm tốn khoản dự phòng, việc mơ tả HTKSNB đơn vị khách hàng lưu đồ chắn thuận lợi nhiếu việc xác định thiếu sót KTV cần nhìn vào phần lưu đồ biểu diễn phần hành thực kiểm tốn hiểu mối liên hệ vận hành khâu kiểm sốt nội Mỗi phương pháp có điểm thuận lợi khó khăn riêng, việc ọc định sử dụng phương pháp phụ thuộc vào việc KTV năm sau dàng nắm bắt hiểu cách thức vận hành HTKSNB đơn vị khách hàng hay không việc cân đối chi phí, thời gian thực phương pháp Tuy K nhiên, kiểm toán viên cần kết hợp sử dụng phương pháp để vừa đạt tư vấn cho đơn vị khách hàng h in hiểu biết đầy đủ hệ thống kiểm sốt nội bộ, vừa làm sở hình thành nên ý kiến 3.3.3 Hoàn thiện việc sử dụng thủ tục phân tích quy trình kiểm tốn tê Các thủ tục phân tích áp dụng nhiều q trình kiểm tốn, vận dụng linh hoạt quy trình kiểm tốn, từ giai đoạn lập kế hoạch đến giai đoạn ́H kết thúc Việc phân tích xác giai đoạn lập kế hoạch giúp KTV có nhận xét khái quát tình hình thực tế từ phát điểm bất hợp lý uê dễ dàng xây dựng kế hoạch kiểm tốn phù hợp Từ kết phân tích thấy hướng tập trung cơng việc, tăng hiệu kiểm toán Trong giai đoạn thực kiểm tra chi tiết Các thủ tục phân tích thực nhiều giai đoạn Đến giai đoạn kết thúc kiểm tốn, thủ tục phân tích thực để đánh giá tính hoạt động liên tục đơn vị khách hàng Đoạn A1, Chuẩn mực Kiểm tốn Việt Nam số 520_ Thủ tục phân tích quy đinh: “Các thủ tục phân tích bao gồm việc so sánh thơng tin tài đơn vị với: (1) Thơng tin so sánh kỳ trước; SVTH: Nguyễn Thị Mai Trâm 79 ́ thủ tục phân tích lại xem xét biến động bất thường để tăng cường thực Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Thanh Huyền (2) Các kết dự tính đơn vị, kế hoạch dự tốn, ước ờn tính kiểm tốn viên, ước tính chi phí khấu hao; (3) Các thông tin tương tự ngành, so sánh tỷ suất doanh thu bán hàng g khoản phải thu đơn vị kiểm toán với số liệu trung bình ngành, với đơn vị khác ngành có quy mơ hoạt động.” h ại Đ Qua thời gian tham gia kiểm toán công ty khách hàng ABC AFA, thấy thủ tục phân tích áp dụng hầu hết giai đoạn kiểm toán Tuy nhiên, KTV sử dụng thủ tục phân tích mức độ bản, so sánh chênh lệch số đầu kỳ cuối kỳ khoản mục lớn BCTC để phát biến động bất thường đồng thời phân tích số tỷ suất tài để đánh giá tình hình tài ọc đơn vị khách hàng Việc phân tích cho phép KTV có nhìn cụ thể sau tìm hiểu HTKSNB khách hàng Song khơng thể đánh giá xác phân tích mức độ Trường hợp kiểm toán cụ K thể khoản mục BCTC hiệu KTV sử dụng thủ tục phân tích đánh tỷ suất liên quan trực tiếp đến khoản mục Ví dụ phân tích tỷ suất dự in phòng nợ phải thu khó đòi/ tổng khoản phải thu, tỷ suất dự phòng giảm giá HTK/ h tổng HTK… Bên cạnh đó, kết dự tính đơn vị khách hàng kế hoạch dự tốn, ước tính KTV số liệu thống kê trung bình ngành tê đơn vị khác ngành liên quan để phục vụ cho việc phân tích tổng quát BCTC sử dụng Để nâng cao hiệu kiểm tốn, AFA ́H đưa vào quy trình phân tích tổng qt BCTC số liệu DN có quy mơ ngành số liệu trung bình ngành để làm cho việc lập kế uê hoạch kiểm toán đưa phương pháp kiểm tốn có hiệu Mặt khác, trình thực thủ tục phân tích, KTV phát biến động đáng kể so với giá trị dự tính KTV nên điều tra khác biệt cách vấn Ban Giám đốc thu thập chứng kiểm tốn thích hợp liên quan đến câu trả lời họ Hoặc trường hợp Ban Giám đốc khơng thể giải thích chênh lệch hay giải thích kết hợp với chứng kiểm toán khác liên quan đến câu trả lời vấn Ban Giám đốc coi không thỏa đáng KTV cần thực thủ tục kiểm toán khác thấy cần thiết SVTH: Nguyễn Thị Mai Trâm 80 ́ mối quan hệ không quán với thơng tin liên quan khác có chênh lệch Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Thanh Huyền PHẦN III: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ ờn Kết luận Trải qua thời gian hoạt động chưa nhiều Kiểm toán độc lập g Việt Nam dần khẳng định vai trò kinh tế thị trường Sự nhìn nhận người lĩnh vực kiểm toán thay đổi Hoạt động kiểm toán h ại Đ đơn hoạt động kiểm tra kế tốn mà cơng cụ quản lý kinh tế vĩ mơ Với cách nhìn nhận đó, doanh nghiệp ngày tin tưởng vào hoạt động kiểm toán độc lập Việt Nam Kiểm toán mang lại cho nhà đầu tư tin tưởng vững vào tình hình tài doanh nghiệp từ có định đắn ọc Tuy thành lập hoạt động chưa đầy bốn năm Cơng ty TNHH Kiểm tốn Thẩm định giá AFA khẳng định chỗ đứng khơng ngừng K mở rộng thị phần khắp nước với nhiều dịch vụ khác trội kiểm toán BCTC Sau ba tháng thực tập Công ty, anh,chị in kiểm toán viên trợ lý kiểm tốn tạo điều kiện nghiên cứu, tìm hiểu thực tiễn quy trình kiểm tốn BCTC đặc biệt kiểm tốn khoản dự phòng, khoản h mục quan trọng, thường xảy nhiều sai sót ảnh hưởng đến tính trung thực khách tê quan BCTC đơn vị khách hàng Được hướng dẫn tận tình TS Nguyễn Thị Thanh Huyền giúp đỡ ́H suốt thời gian thực tập AFA anh, chị kiểm toán trợ trợ lý kiểm tốn, tơi hồn thành mục tiêu đặt ban đầu Cụ thể, đề tài uê phần hệ thống hóa hình thành vấn đề sau: - Thứ nhất, khóa luận hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến kiểm ́ tốn khoản dự phòng cụ thể sau:  Khái quát khoản dự phòng;  Giới thiệu giai đoạn, thủ tục công việc cần thực giai đoạn quy trình kiểm tốn khoản dự phòng - Thứ hai, khóa luận phản ánh tương đối đầy đủ nét tổng quan Cơng ty TNHH Kiểm tốn Thẩm định giá AFA, quy trình kiểm tốn khoản dự SVTH: Nguyễn Thị Mai Trâm 81 Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Thanh Huyền phòng cơng ty thực trạng vận dụng quy trình kiểm tốn khoản dự phòng ờn cơng ty khách hàng ABC, cụ thể sau:  Quá trình hình thành phát triển, lĩnh vực kinh doanh, cấu tổ chức, g phương pháp thực kiểm kiểm toán AFA;  Quy trình kiểm tốn khoản dự phòng AFA; h ại Đ  Thực tế vận dụng quy trình kiểm tốn khoản dự phòng cơng ty ABC - Thứ ba, sở lý luận thực trạng quy trình kiểm tốn khoản dự phòng cơng ty khách hàng ABC, đưa nhận xét ưu điểm hạn chế quy trình kiểm tốn BCTC nói chung quy trình kiểm tốn khoản dự phòng nói riêng AFA Từ đó, đề xuất số định hướng giải pháp hoàn thiện ọc Nhìn chung, đề tài hồn thành mục tiêu đề ban đầu, nhiên số điểm hạn chế Do giới hạn mặt thời gian trình độ hiểu biết K non trẻ, đồng thời đồng thời số lượng khách hàng thực tế tiếp cận trực tiếp chưa nhiều, thiếu kinh nghiệm tực tiễn nên việc tìm hiểu quy trình kiểm tốn in khoản dự phòng chưa thật kỹ lưỡng, chưa có nhìn bao qt, ý kiến nhận xét mang tính chất chủ quan, giải pháp góp phần hồn thiện quy trình h đưa mang tính gợi mở, chung chung nhiều thiếu sót tê Kiến nghị Để phát triển hồn thiện đề tài này, xin đề xuất số định - ́H hướng sau: So sánh quy trình kiểm tốn BCTC nói chung quy trình kiểm tốn khoản dự phòng nói riêng thực AFA với quy trình kiểm tốn chuẩn Hiệp hội Kiểm tốn viên hành nghề Việt Nam (VACPA) để tìm nét tương khách quan quy trình kiểm toán BCTC AFA thực đơn vị khách hàng - Tìm hiểu hồ sơ kiểm tốn đơn vị khác A&C, AAC, hay hãng kiểm toán lớn khối Big Earn & Young, KPMG… đơn vị khách hàng hoạt động ngành nghề khác để so sánh, chắt lọc SVTH: Nguyễn Thị Mai Trâm 82 ́ đồng điểm khác biệt chúng Từ đưa nhận xét đánh giá Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Thanh Huyền hay, tiến đơn vị nhằm bổ sung, góp ý, hồn thiện việc ờn thực quy trình kiểm tốn khoản dự phòng AFA Nói tóm lại, việc thực quy trình kiểm tốn BCTC nói chung quy trình g kiểm tốn khoản dự phòng nói riêng thường mang tính chất thói quen, nhận định nhà nghề kiểm toán viên chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố Vì vậy, cần phải h ại Đ có nhiều thời gian sâu tìm hiểu, tích lũy kiến thức kinh nghiệm thực tế trình hành nghề để tập trung phân tích đánh giá Nếu thực điều kết đánh giá để tài hồn thiện xác hơn, hỗ trợ phần cho kiểm toán viên q trình kiểm tốn đơn vị khách hàng ọc h in K uê ́H tê ́ SVTH: Nguyễn Thị Mai Trâm 83 Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Thanh Huyền DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ờn Bộ mơn Kiểm tốn, Khoa Kế toánKiểm toán Trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh (2012), Kiểm tốn, Nhà xuất Tài g Bộ Tài (2012), chuẩn mực kiểm tốn số 540 – Kiểm tốn ước tính kế tốn, ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 h ại Đ Bộ trưởng Bộ Tài Bộ Tài (2012), chuẩn mực kiểm tốn số 520 – Thủ tục phân tích, ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 Bộ trưởng Bộ Tài Bộ Tài (2012), chuẩn mực kiểm tốn số 300 – Kế hoạch kiểm toán, ban ọc hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 Bộ trưởng Bộ Tài K Bộ Tài (2001), chuẩn mực kế tốn số 02 – Hàng tồn kho, ban hành công bố theo định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 Bộ in trưởng Bộ Tài Bộ tài (2009), thơng tư 228/2009/TT-BTC Hướng dẫn chế độ trích lập h sử dụng khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất khoản đầu tư tài tê chính, nợ phải thu khó đòi Bộ tài (2014), Thơng tư 200/2014/TT-BTC, hướng dẫn chế độ kế tốn ́H doanh nghiệp Nguyễn Quang Quynh Ngơ Trí Tuệ (2012), Kiểm tốn tài chính, Nhà xuất Kinh tế Quốc dân Các luận văn thư viện Trường Đại học Kinh tế Huế đề tài kiểm toán ́ mạng 10 Website: http://cafef.vn/ SVTH: Nguyễn Thị Mai Trâm 84 ... nghiên cứu phòng kiểm tốn báo cáo tài h in Chương 1: Cơ sở lý luận khoản dự phòng kiểm tốn khoản dự Chương 2: Thực trạng quy trình kiểm tốn khoản dự phòng kiểm tốn tê báo cáo tài Cơng ty TNHH Kiểm. .. TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TỐN CÁC KHOẢN DỰ PHỊNG TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ AFA 33 2.1 Khái quát chung Công ty Kiểm toán Thẩm định giá AFA ... TOÁN – KIỂM TOÁN g .   ọc h ại Đ in K KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU QUY TRÌNH KIỂM TỐN CÁC KHOẢN h DỰ PHỊNG TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ AFA
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu quy trình kiểm toán các khoản dự phòng trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá AFA , Tìm hiểu quy trình kiểm toán các khoản dự phòng trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá AFA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay