CÔNG tác kế TOÁN CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM tại CÔNG TY TNHH xây DỰNG MINH TIẾN

86 10 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 00:02

ư Tr ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ờn KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN -  - g ọc h ại Đ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP K in CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY h TNHH XÂY DỰNG MINH TIẾN tê ́H ́ uê PHẠM THỊ THU HÀ Khóa học: 2014 -2018 Tr ờn ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN -  - g h ại Đ ọc KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP K CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT in TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY h TNHH XÂY DỰNG MINH TIẾN tê ́H Giáo viên hƣớng dẫn: PHẠM THỊ THU HÀ ThS PHAN THỊ HẢI HÀ Lớp: K48C Kiểm toán Huế, tháng 04 năm 2018 ́ uê Sinh viên thực hiện: Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Thị Hải Hà Lời Cảm Ơn ờn Để luận văn đạt kết tốt đẹp, em nhận đƣợc hỗ trợ, giúp đỡ g nhiều quan, tổ chức, cá nhân Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép em đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cá nhân quan tạo điều kiện giúp đỡ h ại Đ trình học tập nghiên cứu đề tài Trƣớc hết em xin gởi tới thầy khoa Kế Tốn Kiểm Tốn trƣờng Đại học Kinh tế Huế lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe lời cảm ơn sâu sắc Với quan tâm, dạy dỗ, bảo tận tình chu đáo thầy cơ, đến em hồn thành ọc luận văn tốt nghiệp cuối khóa Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cô giáo – ThS Phan Thị Hải K Hà quan tâm giúp đỡ, hƣớng dẫn em hoàn thành tốt luận văn thời gian qua in Không thể không nhắc tới đạo Ban giám đốc Công ty TNHH XD Minh h Tiến cho phép tạo điều kiện thuận lợi để em thực tập công ty Do kinh nghiệm thời gian nghiên cứu hạn chế nên luận văn khơng tránh tê khỏi thiếu sót Em mong nhận đƣợc đóng góp thầy để đề tài ́H thêm thiết thực hoàn thiện Cuối em kính chúc q thầy, dồi sức khỏe thành công ́ uê nghiệp cao quý Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Phạm Thị Thu Hà SVTH: Phạm Thị Thu Hà i Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Thị Hải Hà MỤC LỤC ờn LỜI CẢM ƠN .i MỤC LỤC ii g DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v h ại Đ DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC BIỂU vii DANH MỤC SƠ ĐỒ viii PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài ọc Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu K Kết cấu đề tài in Tính đề tài PHẦN II: NỘI DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU h CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP tê 1.1 Tổng quan chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ́H 1.1.1 Chi phí sản xuất 1.1.1.1 Khái niệm ́ uê 1.1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất 1.1.2 Giá thành sản phẩm 10 1.1.2.1 Khái niệm 10 1.1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm 10 1.1.3 Mối quan hệ chi phí giá thành 13 1.1.4 Vai trò nhiệm vụ kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 13 1.1.4.1 Vai trò 13 1.1.4.2 Nhiệm vụ 14 1.2 Nội dung kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 15 SVTH: Phạm Thị Thu Hà ii Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Thị Hải Hà 1.2.1 Đối tƣợng phƣơng pháp tập hợp chi phí sản xuất 15 ờn 1.2.2 Phƣơng pháp kế toán chi phí sản xuất 16 1.2.2.1 Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp 16 1.2.2.2 Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp 17 g 1.2.2.3 Kế tốn chi phí sản xuất chung 18 h ại Đ 1.2.2.4 Kế tốn chi phí sử dụng máy thi công 20 1.2.2.5 Kế tốn tổng hợp chi phí 22 1.2.2.6 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 23 1.2.3 Tính giá thành sản phẩm 24 1.2.3.1 Đối tƣợng tính giá thành 24 ọc 1.2.3.2 Kỳ tính giá thành 24 1.2.3.3 Phƣơng pháp tính giá thành 25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH K GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MINH TIẾN 28 in 2.1 Tổng quan công ty TNHH Xây Dựng Minh Tiến 28 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 28 h 2.1.2 Chức nhiệm vụ 29 2.1.2.1 Chức 29 tê 2.1.2.2 Nhiệm vụ 29 ́H 2.1.3 Tổ chức máy quản lý 30 2.1.4 Tình hình nguồn lực công ty qua năm 2016 – 2017 32 ́ uê 2.1.4.1 Tình hình lao động 32 2.1.4.2 Tình hình tài sản, nguồn vốn 33 2.1.4.3 Tình hình kết kinh doanh 36 2.1.5 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn 39 2.1.5.1 Tổ chức máy kế toán 39 2.1.5.2 Tổ chức công tác kế toán 39 2.1.5.3 Chế độ sách kế tốn cơng ty 40 2.2 Thực trạng cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty TNHH Xây Dựng Minh Tiến 43 SVTH: Phạm Thị Thu Hà iii Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Thị Hải Hà 2.2.1 Đặc điểm họat động công ty TNHH Xây dựng Minh Tiến 43 ờn 2.2.2 Đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất 44 2.2.3 Phƣơng pháp tập hợp phân bổ chi phí sản xuất 44 2.2.4 Kế tốn chi phí sản xuất 44 g 2.2.4.1 Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp 45 h ại Đ 2.2.4.2 Kế tốn chi phí nhân công trực tiếp 51 2.2.4.3 Kế tốn chi phí máy thi cơng 57 2.2.4.4 Kế tốn chi phí sản xuất chung 61 2.2.5 Tổng hợp chi phí sản xuất 64 2.2.6 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì 67 ọc 2.2.7 Tính giá thành sản phẩm 67 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CƠNG TY TNHH XÂY DỰNG K MINH TIẾN 69 in 3.1 Đánh giá cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành 69 3.1.1 Ƣu điểm 69 h 3.1.2 Nhƣợc điểm 70 3.2 Giải pháp hoàn thiện 71 tê PHẦN III: KẾT LUẬN 74 ́H Kết luận 74 Kiến nghị 75 ́ uê DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 SVTH: Phạm Thị Thu Hà iv Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Thị Hải Hà DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ờn g : Trách nhiệm hữu hạn XDCB : Xây dựng CPSX : Chi phí sản xuất DDCK : Dở dang cuối kỳ DDĐK : Dở dang đầu kỳ GTGT : Giá trị gia tăng KPCĐ : Kinh phí cơng đồn NCTT : Nhân công trực tiếp BHYT : Bảo hiểm y tế BHXH NVL ọc h ại Đ TNHH : Bảo hiểm xã hội : Nguyên vật liệu K : Nguyên vật liệu trực tiếp SXC : Sản xuất chung MTC : Máy thi công CNMTC : Công nhân máy thi công CCDC : Công cụ dụng cụ QĐ-BTC : Quyết định-Bộ Tài Chính SXKD : Sản xuất kinh doanh DN : Doanh nghiệp TK : Tài khoản TSCĐ : Tài sản cố định Th.S : Thạc sỹ h tê ́H ́ uê SVTH: Phạm Thị Thu Hà in NVLTT v Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Thị Hải Hà DANH MỤC BẢNG ờn Bảng 2.1 Tình hình lao động cơng ty giai đoạn 2016 - 2017 32 Bảng 2.2 Tình hình tài sản nguồn vốn cơng ty qua năm 2016 - 2017 34 g Bảng 2.3 Tình hình kết sản xuất kinh doanh qua năm 2016 - 2017 37 h ại Đ Bảng 2.4 Bảng tổng hợp vật tƣ 46 Bảng 2.5 Bảng chấm công 53 Bảng 2.6 Bảng toán lƣơng tháng 53 Bảng 2.7 Bảng toán tiền lƣơng tháng công nhân lái máy 60 Bảng 2.8 Bảng toán tiền lƣơng tháng phận quản lý 63 ọc h in K tê ́H ́ uê SVTH: Phạm Thị Thu Hà vi Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Thị Hải Hà DANH MỤC BIỂU ờn Biểu 2.1 Giấy đề nghị tạm ứng 47 Biểu 2.2 Phiếu xuất kho 48 g Biểu 2.3 Bảng chứng từ 49 Biểu 2.4 Chứng từ ghi sổ 49 h ại Đ Biểu 2.5 Mẫu sổ TK 1541 50 Biểu 2.6 Chứng từ ghi sổ TK 1542 54 Biểu 2.7 Mẫu số chi tiết TK 1542 55 Biểu 2.8 Sổ tài khoản 1542 56 Biểu 2.9 Hóa đơn GTGT mua xăng dầu 59 ọc Biểu 2.10 Sổ chi tiết TK 1543 60 Biểu 2.11 Sổ TK 1543 61 K Biểu 2.12 Sổ TK 1544-Chi phí sản xuất chung 64 Biểu 2.13 Sổ TK 154-Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 65 in Biểu 2.14 Sổ chi tiết TK 154 66 Biểu 2.15 Thẻ tính giá thành cơng trình 68 h tê ́H ́ uê SVTH: Phạm Thị Thu Hà vii Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Thị Hải Hà DANH MỤC SƠ ĐỒ ờn Sơ đồ 1.1 Sơ đồ hạch tốn chi phí NVLTT 17 Sơ đồ 1.2 Sơ đồ hạch tốn chi phí nhân cơng trực tiếp 18 g Sơ đồ 1.3 Sơ đồ hạch tốn chi phí sản xuất chung 19 h ại Đ Sơ đồ 1.4 Sơ đồ hạch toán chi phí sử dụng MTC 21 Sơ đồ 1.5 Sơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất 22 Sơ đồ 2.1 Tổ chức máy quản lý công ty TNHH XD Minh Tiến 30 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ tổ chức máy kế tốn Cơng ty 39 Sơ đồ 2.3: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán 42 ọc Sơ đồ 2.4 Quy trình sản xuất sản phẩm cơng ty 43 h in K tê ́H ́ uê SVTH: Phạm Thị Thu Hà viii Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Thị Hải Hà Cơng ty khơng trích khoản trích theo lƣơng nhƣ: BHXH, BHYT, KPCĐ, ờn BHTN cho nhân viên Cơng ty - Kế tốn chi phí lƣơng quản lý phân xƣởng: Nhân viên quản lý phân xƣởng không trực tiếp tham gia vào trình sản xuất phí tiền lƣơng khoản g trích theo lƣơng khơng đƣợc tập hợp vào tài khoản ch phí nhân công trực tiếp mà đƣợc h ại Đ đƣa vào chi phí sản xuất chung Dựa vào bảng tính lƣơng trích khoản theo lƣơng nhân viên phân xƣởng tháng để tính vào chi phí sản xuất chung tháng Đối với việc tính lƣơng cho nhân viên quản lý phân xƣởng, công ty áp dụng theo hình thức trả lƣơng theo thời gian vào số ngày công làm việc nhân viên Việc tính lƣơng nhân viên quản lý, dựa vào bảng chấm công thời gian làm ọc việc thực tế đƣợc tổng hợp vào cuối tháng Ngoài mức lƣơng bản, tiền lƣơng nhân viên quản lý phân xƣởng bao gồm khoản phụ cấp nhƣ phụ cấp chức vụ, K phụ cấp trách nhiệm… khoản phụ cấp đƣợc tính theo tỷ lệ định tùy thuộc vào thâm niên cơng tác nhƣ vị trí cơng tác nhân viên in - Tài khoản kế tốn sử dụng h Để hạch tốn chi phí sản xuất chung, kế tốn sử dụng TK 1544-Chi phí sản xuất chung Tài khoản đƣợc mở chi tiết cho đối tƣợng cơng trình hay hạng Hóa đơn đầu vào Phiếu hoạch toán ́ uê Phiếu chi tiền ́H - Chứng từ sử dụng tê mục công trình Ủy nhiệm chi Bảng phân bổ CCDC, TSCĐ - Phương pháp hạch toán Hàng ngày, phát sinh nghiệp vụ liên quan đến chi phí sản xuất chung, kế toán tiến hành tập hợp chứng từ gốc loại để ghi sổ cuối kỳ tiến hành phân bổ cho cơng trình SVTH: Phạm Thị Thu Hà 62 Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Thị Hải Hà Tƣơng tự nhƣ quy trình hạch tốn nêu phần chi phí NCTT, từ bảng chấm ờn công, phận lao động tiền lƣơng tiến hành lập bảng tính lƣơng cho phận quản lý Bảng 2.8 Bảng toán tiền lƣơng tháng phận quản lý g Ký Lƣơng Lƣơng Phụ cấp lƣơng thực nhận nhận 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 3.000.000 3.000.000 8.000.000 8.000.000 h ại Đ STT BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƢƠNG Tháng 07 năm 2017 Họ tên Chức vụ Nguyễn Phi Hồn Kế tốn Lê Thị Thủy Thủ quỹ Lê An Kỹ Thuât Tổng cộng ọc Bằng chữ: (Tám triệu đồng chẵn) Giám đốc (Đã ký) Kế toán định khoản: Nợ TK 1544 8.000.000 h Có TK 334 8.000.000 in K Kế tốn (Đã ký) Dựa vào Bảng toán tiền lƣơng, kế toán lập phiếu chi toán lƣơng cho tê phận sản xuất ́H Kế toán định khoản: Nợ TK 334 8.000.000 Có TK 111 8.000.000 Dựa vào bảng toán lƣơng, chứng từ liên quan, kế toán tiến hành lập sổ tài khoản 1544 ́ uê SVTH: Phạm Thị Thu Hà 63 Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Thị Hải Hà Biểu 2.12 Sổ TK 1544- Chi phí sản xuất chung ờn Cơng ty TNHH XD Minh Tiến Mỹ thủy- ệ Thủy-Quảng Bình g SỔ CÁI 30/09 Chứng từ ghi sổ Diễn giải Ngày, Số tháng 30/09 Chi phí SXC T7 Số tiền TK đối ứng Nợ ọc Ngày, tháng h ại Đ TÀI KHOẢN: 1544 Cơng trình: Nhà lớp học tầng phòng trƣờng tiểu học Dƣơng Thủy Loại tiền: VNĐ 30/09 Chi phí SXC T8 30/09 31/09 Chi phí SXC T9 Cộng số phát sinh 111 8.530.000 111 3.540.000 K 30/09 Có 111 G C 1.350.000 in 13.420.000 Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) tê 2.2.5 Tổng hợp chi phí sản xuất Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) h Ngƣời ghi sổ (Ký, họ tên) ́H Các cơng trình, hạng mục cơng trình xây lắp thƣờng có khối lƣợng giá trị lớn, kết cấu phức tạp, thời gian thi công kéo dài…, nên cuối năm kế toán phải tập hợp tất ́ uê chi phí Những chi phí phát sinh năm, kế toán tập hợp vào tài khoản chi phí liên quan: TK1541- chi phí NVLTT; TK 1542- chi phí NCTT; TK 1543- chi phí SDMTC; TK 1544- chi phí SXC theo tháng Vào ngày 31 tháng 12, kế tốn tổng hợp chi phí kết chuyển vào tài khoản 154- chi phí SXKD dở dang để tính giá thành - Phương pháp hạch toán Cuối năm, vào sổ Cái TK 1541, 1542, 1543, 1544 kế toán tiến hành kết chuyển để ghi sổ Cái TK 154 sổ chi tiết TK 154 SVTH: Phạm Thị Thu Hà 64 Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Thị Hải Hà Biểu 2.13 Sổ TK 154-Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang ờn Cơng ty TNHH XD Minh Tiến g Mỹ thủy- ệ Thủy-Quảng Bình SỔ CÁI h ại Đ TÀI KHOẢN: 154 Cơng trình: Nhà lớp học tầng phòng trƣờng tiểu học Dƣơng Thủy Loại tiền: VNĐ Chứng từ tháng Số Ngày TK Số tiền đối ọc Ngày Diễn giải ứng Số dƣ đầu kỳ Nợ Có 30/09 Chi phí NVL trực tiếp 1541 87.238.358,00 30/09 30/09 Chi phí NC trực tiếp 1542 29.620.000,00 K 30/09 30/09 Chi phí máy thi cơng 1543 13.940.181,45 30/09 30/09 Chi phí sản xuất chung 1544 13.420.000,00 Cộng số phát sinh 144.218.539,45 ́H thực tế sản phẩm 144.218.539,45 tê Kết chuyển vào giá 632 thành h in 30/09 144.218.539,45 Ngƣời lập Kế toán trƣởng Giám đốc (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) SVTH: Phạm Thị Thu Hà ́ uê Ngày 31 tháng 12 năm 2017 65 Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Thị Hải Hà Biểu 2.14 Sổ chi tiết TK 154 ờn Công ty TNHH XD Minh Tiến Mỹ thủy- ệ Thủy-Quảng Bình g SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN h ại Đ TÀI KHOẢN: 154 Cơng trình: Nhà lớp học tầng phòng trƣờng tiểu học Dƣơng Thủy Loại tiền: VNĐ Ngày, tháng ghi sổ 30/09 Chứng từ Ngày, SH tháng 30/09 30/09 Số tiền TK đối ứng Diễn giải Nợ Có 30/09 30/09 Chi phí máy thi cơng 1543 13.940.181,45 30/09 30/09 Chi phí sản xuất 1544 chung Kết chuyển vào giá 632 thành thực tế sản phẩm 13.420.000,00 ọc 87.238.358,00 30/09 Chi phí NVL trực 1541 tiếp Chi phí NC trực tiếp 1542 29.620.000,00 phát 144.218.539,45 144.218.539,45 h số in K Cộng sinh 144.218.539,45 - Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) ́ uê Kế toán định khoản: Nợ TK 154 144.218.539,45 Có TK 1541 87.238.358,00 Có TK 1542 29.620.000,00 Có TK 1543 13.940.181,45 Có TK 1544 13.420.000,00 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) ́H Ngƣời ghi sổ (Ký, họ tên) tê Ngày 31 tháng 12 năm 2017 - Đồng thời, kế toán tiến hành kết chuyển TK 154 sang TK 632- giá vốn hàng bán để xác định kết kinh doanh Nợ TK 632 Có TK 154 SVTH: Phạm Thị Thu Hà 144.218.539,45 144.218.539,45 66 Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Thị Hải Hà 2.2.6 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì ờn Kỳ tính giá thành cơng trình hồn thành bàn giao cho chủ đầu tƣ, cơng trình “ Nhà lớp học tầng phòng trường Tiểu Học Dương Thủy” g hoàn thành quý III năm 2017 để thực tính giá thành nên khơng có sản phẩm dở dang để thực đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ h ại Đ Thiệt hại sản phẩm hỏng ngừng sản xuất xảy nhỏ nên Cơng ty khơng tiến hành đánh giá 2.2.7 Tính giá thành sản phẩm  Đối tượng tính giá thành ọc Đối tƣợng tính giá thành doanh nghiệp cơng trình, hạng mục cơng trình hồn thành Trong báo cáo, em chọn hạng mục xây lắp cơng trình “ Nhà lớp học tầng phòng trƣờng tiểu học Dƣơng Thủy” để làm đối tƣợng tính giá thành K  Kỳ tính giá thành hay hạng mục cơng trình, h  Phương pháp tính giá thành in Đối với công ty, cuối quý cơng ty thực tính giá thành cho cơng trình tê Giá thành sản phẩm xây lắp Cơng ty đƣợc tính theo phƣơng pháp giản đơn Tồn chi phí phát sinh kỳ đƣợc kết chuyển thành giá vốn cơng trình, ́H hạng mục cơng trình hồn thành bàn giao chờ bàn giao cho khách hàng ́ uê SVTH: Phạm Thị Thu Hà 67 Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Thị Hải Hà Biểu 2.15 Thẻ tính giá thành cơng trình ờn Công ty TNHH XD Minh Tiến Mỹ thủy- ệ Thủy-Quảng Bình g THẺ TÍNH GIÁ THÀNH Cơng trình: Nhà lớp học tầng phòng trƣờng Tiểu học Dƣơng Thủy h ại Đ Chi Tên cơng trình phí SXKDDD ĐK phòng trƣờng Thủy Chi phí Chi phí Chi phí NVLTT NCTT SDMTC 87.238.358,00 29.620.000,00 Chi phí SXC GT thực tế CK 13.940.181,45 13.420.000,00 144.218.539,45 Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Kế tốn trƣởng (Đã ký) phí SXKDDD Giám đốc h (Đã ký) Chi in Ngƣời lập Chi phí SXKD phát sinh kỳ K Tiểu học Dƣơng Đvt: đồng ọc Nhà lớp học tầng Năm 2017 (Đã ký) uê ́H tê SVTH: Phạm Thị Thu Hà 68 Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Thị Hải Hà CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ ờn TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CƠNG TY TNHH XÂY DỰNG MINH TIẾN g 3.1 Đánh giá cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành h ại Đ 3.1.1 Ƣu điểm - Việc phân công, phân nhiệm cho cá nhân công ty rõ ràng, cụ thể tạo nỗ lực công việc Các nhân viên kế tốn có trình độ nghiệp vụ vào phần kế tốn đảm nhiệm, góp phần tích cực vào hiệu cơng tác tài kế tốn công ty năm qua ọc - Xây dựng hệ thống sổ sách kế toán, cách thức ghi chép, phƣơng pháp hạch toán hợp lý, khoa học phù hợp với yêu cầu mục tiêu chế độ kế tốn mới, là: Mở K sổ sách kế tốn phản ánh chi phí cho cơng trình, đảm bảo theo dõi sát chi phí cơng trình đội thi cơng cơng trình Việc lập hồ sơ chi tiết tạo điều kiện cho nghiệp vụ kinh tế, giải kịp thời cơng việc h in kế tốn trƣởng lãnh đạo công thuận lợi việc kiểm tra, phân tích - Về hình thức kế tốn phƣơng pháp kế tốn: Cơng ty áp dụng hình thức kế tê tốn Chứng từ ghi sổ Nói chung hình thức tƣơng đối đơn giản thuận tiện phù hợp với điều kiện tổ chức sản xuất công ty theo quy định Bộ tài ban ́H hành - Phƣơng pháp kế tốn sử dụng công ty phƣơng pháp khai thƣờng xuyên ́ uê Phƣơng pháp tƣơng đối phù hợp áp dụng rộng rãi cho công ty Với phƣơng pháp cho phép phản ánh xác, kịp thời, thƣờng xuyên tình hình sản xuất kinh doanh thơng tin tài theo u cầu nhà quản lý - Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Cơng ty kiểm sốt tốt chi phí NV TT sổ chi tiết nguyên vật liệu hóa đơn mua hàng, hóa đơn GTGT phiếu nhận vật tƣ Nguyên vật liệu mua xuất thẳng cho công trình nên tiết kiệm đƣợc chi phí vận chuyển bảo quản SVTH: Phạm Thị Thu Hà 69 Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Thị Hải Hà - Đối với chi phí nhân cơng trực tiếp: Chi phí nhân cơng đƣợc theo dõi thƣờng ờn xun, chặt chẽ xác thơng qua bảng chấm cơng hợp đồng thuê lao động Đồng thời, Công ty tiến hành thuê nhân công địa điểm thi công nên góp phần tiết kiệm đƣợc chi phí g - Cơng ty thực đầy đủ nghĩa vụ với nhà nƣớc theo chế độ quy định h ại Đ - Công tác kiểm khối lƣợng xây lắp dở dang đƣợc tổ chức cách khoa học, cung cấp số liệu cách xác, phục vụ cho việc tính giá thành 3.1.2 Nhƣợc điểm Bên cạnh ƣu điểm, cơng ty TNHH Xây Dựng Minh Tiến có nhƣợc điểm tồn định công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá ọc thành sản phẩm - Về máy kế tốn: Cơng tykế tốn, thiếu hụt nhân viên kế tốn làm K cho hiệu cơng tác kế tốn khơng kịp thời, khơng đáp ứng đƣợc u cầu lãnh in đạo cơng ty Kế tốn tổng hợp kiêm phần hành kế toán giá thành dẫn đến khó khan qua tải cơng việc Trong đặc điểm doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng trƣờng nhiều h nghiệp vụ kế toán phát sinh nhiều, số lƣợng công nhân lao động công tê - Việc luân chuyển chứng từ: Do đặc điểm tổ chức kinh doanh công ty phần ́H lớn khốn gọn cơng trình cho đội xây dựng Các đội xây dựng đảm bảo yếu tố cho thi công Cuối kỳ gửi chứng từ kế tốn lên phòng kế tốn để hạch tốn Do đó, cơng tác kế toán phụ thuộc vào chấp hành chế độ chứng từ đơn vị Theo ́ uê quy định, hàng tháng tổ đội tập hợp chứng từ lên phòng kế tốn để hạch tốn nhƣng thƣờng họ thực không thời gian quy định - Việc công ty khốn gọn cơng trình cho đội xây dựng gây khơng khó khan cho việc hạch tốn xác chi phí phát sinh đội Bởi chi phí tập hợp gửi lên cơng ty đội gửi chứng từ lên Hơn nữa, gây khó khan việc theo dõi phát sinh khoản cơng nợ chi phí đội xây dựng mua, vay tạm ứng vƣợt toán cơng trình SVTH: Phạm Thị Thu Hà 70 Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Thị Hải Hà - Ngành xây dựng với đạc thù nhiều nghiệp vụ phát sinh nên việc xử lý thông ờn tin cần nhanh xác Vì cơng ty cần lựa chọn phần mềm kế tốn thích hợp để quản lý tài kế tốn - Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Tất nguyên vật liệu mua g xuất thẳng cho cơng trình nên có xảy trƣờng hợp khơng đảm bảo tiến độ thi công, h ại Đ phải ngƣng thi công thiếu nguyên vật liệu Vật liệu mua đƣợc xuất dùng cho cơng trình vào chứng từ đội đƣa kế toán hạch toán thẳng vào tài khoản 621 nhƣng thực tế có nhiều vật tƣ chƣa đƣa vào sản xuất thi công mà lại nằm cơng trình Mặc khác, giá ngun vật liệu luôn biến động nên số trƣờng hợp giá tăng làm tăng chi phí, dẫn đến giá thành tăng, Cơng ty khơng thể ọc kiểm sốt đƣợc - Đối với chi phí nhân cơng trực tiếp: Cơng ty thuê công nhân trực tiếp xây lắp theo hợp đồng thời vụ, ngắn hạn nên số trƣờng hợp xảy việc thiếu công K nhân vào mùa thời tiết thuận lợi, cơng trình khơng đảm bảo tiến độ thi cơng in 3.2 Giải pháp hồn thiện ứng yêu cầu công việc, hạn chế áp lực công việc h - Về tổ chức máy kế tốn: Cơng ty cần bổ sung thêm nhân viên kế toán để đáp tê - Về luân chuyển chứng từ: Cơng ty có địa bàn hoạt động rộng, số lƣợng cơng trình nằm rải rác, phân tán xa trụ sở cơng ty Do việc chuyển chứng từ gốc lên ́H phòng kế tốn chậm trễ Để khắc phục tình trạng này, ban lãnh đạo cần xây dựng lịch trình cho đội thi cơng thi hành Nếu sai phạm tiến hành xử phạt Đơi với ́ cơng trình xa cần cử ngƣời đến tận cơng trình để cập nhật sổ sách… đảm bảo cơng việc đƣợc nhanh gọn tránh tình trạng chi phí phát sinh kỳ nhƣng kỳ sau đƣợc ghi sổ - Về việc áp dụng phần mềm vào công tác kế tốn: Nhận thấy khả tình hình tài cơng ty đầu tƣ đƣợc phần mềm đồng cho cơng tác kế tốn để thực dễ dàng phù hợp với yêu cầu nhà quản trị Thực tế Công ty tiến hành cơng tác kế tốn phần mềm Excel chƣa thực phù hợp có hiệu quả, ảnh hƣởng tới tiến độ cung cấp thông tin lãng phí thời gian, lực SVTH: Phạm Thị Thu Hà 71 Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Thị Hải Hà kế tốn Vì cơng ty nên áp dụng phần mếm kế toán cơng tác kế tốn ờn có nhiều ƣu điểm tích cực nhƣ: nhanh chóng, xác, kịp thời hoạt động thu thập xử lý, tính tốn xác… - Về hình thức kế tốn: cơng ty sử dụng hình thức chứng từ ghi sổ, g tƣơng lai, công ty mở rộng hoạt động kinh doanh phát triển quy mô hoạt h ại Đ động đồng thời việc sử dụng kế toán máy cần thiết việc thay đổi hình thức sổ kế tốn tất yếu - Đối với chi phí ngun vật liệu trực tiếp: Vật liệu mua đƣợc xuất dùng cho cơng trình vào chứng từ đội ọc đƣa kế toán hạch toán thẳng vào tài khoản 621 nhƣng thực tế có nhiều vật tƣ chƣa đƣa vào sản xuất thi công mà lại nằm cơng trình Để khắc phục đƣợc nhƣợc điểm xí nghiệp phải xây dựng quy chế quản lý lƣu chuyển chứng từ toán K đội thi cơng phòng kế tốn in Đối với nguyên vật liệu khó mua, giá biến động Cơng ty nên mua nhập kho để đảm bảo cho q trình thi cơng Cơng ty nên xây dựng kho bãi h hợp lý, kiên cố tiêu chuẩn Khi thuê thủ kho phải chọn ngƣời có ngƣời uy tín, giàu tinh thần trách nhiệm để đảm bảo nguyên vật liệu khơng bị mát tê q trình thi cơng ́H Hồn thiện cơng tác ln chuyển chứng từ, hàng ngày thủ kho kế toán tập hợp đầy đủ chứng từ, chứng từ phải đƣợc đánh số thự tự nhằm tránh thất thoát Đồng soát chi phí cách hiệu - Đối với chi phí nhân cơng trực tiếp: ́ thời phải thƣờng xuyên kiểm tra đối chiếu sổ sách thủ kho kế tốn nhằm kiểm Cơng ty nên có đội ngũ công nhân trực tiếp xây lắp, để lúc tiến độ thi công đƣợc đảm bảo Đồng thời, trích nộp bảo hiểm cho cơng nhân nhằm đảm bảo quyền lợi họ Đối với máy thi công thƣờng xuyên sử dụng, công ty nên thuê hợp đồng dài hạn công nhân lái máy nên lựa chọn nhà cung cấp uy tín để đảm bảo chất SVTH: Phạm Thị Thu Hà 72 Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Thị Hải Hà lƣợng máy móc lẫn giá phù hợp Cơng ty nên đầu tƣ thêm nhiều máy móc kỹ thuật ờn đại nhằm chủ động thi công - Hàng quý, Công ty nên tiến hành đánh giá sản phẩm dở dang xác định mức g độ hoàn thành cơng trình, để tránh cơng việc bị dồn lại vào cuối năm Mặt khác, cơng trình có hạng mục nhỏ, hồn thành hạng mục đó, Công ty nên đề h ại Đ nghị bên chủ đầu tƣ toán nhằm đảm bảo đủ vốn để sản xuất nhƣ giảm thiểu khoản lãi vay - Công ty nên tổ chức đánh giá thiệt hại sản phẩm hỏng ngừng sản xuất để việc tính giá thành đƣợc xác ọc h in K tê ́H ́ uê SVTH: Phạm Thị Thu Hà 73 Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Thị Hải Hà PHẦN III: KẾT LUẬN ờn Kết luận Trong kinh tế thị trƣờng nay, để tồn phát triển, doanh nghiệp g không ngừng nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm tối thiểu chi h ại Đ phí để hạ giá thành Muốn làm tốt điều vấn đề quan trọng phải tổ chức tốt máy kế tốn, kiểm sốt chi phí phát sinh cho tiết kiệm đạt hiệu Hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm có ý nghĩa lớn q trình điều hành quản lý doanh nghiệp Vì mà vấn đề ngày đƣợc doanh nghiệp quan tâm, với mục tiêu làm để chi phí doanh nghiệp ọc hợp lý, giá thành ngày giảm, kinh doanh đạt hiệu cao Đây mục tiêu hƣớng tới tất doanh nghiệp, nhƣng làm để tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm đòi hỏi doanh nghiệp phải tự tìm hiểu thơng K tin chi phí, giá thành cách xác để tồn phát triển lâu dài Kế in tốn với vai trò cơng cụ quản lý quan trọng, cần thƣờng xuyên đƣợc quan tâm, đổi để phù hợp với yêu cầu thực tiễn, để ngày trở thành cơng cụ hữu ích cho h nhà quản lý đƣa sách đắn Đặc biệt kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm có vai trò quan trọng Vì vậy, việc thực tốt cơng tác kế tê tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm vấn đề mang tính thƣờng ́H xuyên doanh nghiệp uận văn trình bày khoa học, có hệ thống nội dung sở lý ́ uê luận kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất nhƣ chất chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, đối tƣợng phƣơng pháp tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm từ trình bày khái qt số nội dung kế tốn quản trị chi phí, giá thành Trên sở thực tế tìm hiểu nghiên cứu Công ty TNHH Xây Dựng Minh Tiến, luận văn tìm hiểu, phân tích, đánh giá thực trạng kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Qua tìm đƣợc ƣu, nhƣợc điểm kế tốn chi phí, giá thành đơn vị đồng thời phân tích phƣơng hƣớng để hoàn thiện SVTH: Phạm Thị Thu Hà 74 Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Thị Hải Hà Từ thực trạng, luận văn đề xuất giải pháp để hoàn thiện ờn nội dung kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm chƣa phù hợp với chế độ kế tốn tài hành đồng thời đƣa số kiến nghị kế toán quản trị phục vụ cho việc cung cấp thông tin cho nhà quản lý doanh nghiệp Những kiến g nghị đƣa hoàn toàn dựa sở nghiên cứu đặc điểm doanh nghiệp kết hợp h ại Đ với yêu cầu công tác quản lý chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất Kiến nghị Để công tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ngày đạt đƣợc hiểu cao kế tốn cần phải phát huy ƣu nhƣợc điểm đạt đƣợc ọc tìm giải pháp khắc phục tồn Đề tài kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đề tài nhận đƣợc nhiều quan tâm có ý nghĩa đối nghiên cứu rộng tƣơng lai in có thời gian tìm hiểu, em sẽ: K với doanh nghiệp nên cần mở rộng phạm vi nghiên cứu sâu mở rộng phạm vi giá thành tất cơng trình h - Mở rộng quy mơ nghiên cứu tồn quy trình tập hợp chi phí sản xuất tính tê - Nghiên cứu kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp doanh nghiệp khu vực để có sở đánh giá so sánh đắn ́H - Đƣa số giải pháp, hƣớng giải kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty dựa sở đánh giá tiêu chí cụ ́ uê thể, mang tính thực tiễn cao Hi vọng thực đƣợc điều trên, đề tài em hồn thiện xác Do kinh nghiệm thời gian nghiên cứu hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đƣợc đóng góp thầy để đề tài thêm thiết thực hoàn thiện Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn giảng viên hƣớng dẫn Th.S Phan Thị Hải Hà nhân viên phòng kế tốn cơng ty giúp em hồn thành đề tài nghiên cứu SVTH: Phạm Thị Thu Hà 75 Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phan Thị Hải Hà DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ờn TS Huỳnh Lợi (2010), Kế tốn chi phí, Nhà xuất giao thơng vận tải, TP g Hồ Chí Minh PGS.TS Võ Văn Nhị (2005), Kế tốn tài chính, Nhà xuất in Hoàng Diệu h ại Đ TS Phan Đình Ngân, ThS Hồ Phan Minh Đức (2011) Giáo trình lý thuyết kế tốn tài chính, Nhà xuất Đại học Huế Bộ Tài Chính (2006), Chế độ kế toán doanh nghiệp (ban hành theo định số 48/2006/QĐ-BTC, ban hành ngày 14/09/2006 Bộ trƣởng Bộ Tài Chính) Slide giảng Kế tốn chi phí ThS Phan Thị Hải Hà, ThS Nguyễn Ngọc ọc Thủy Các trang web: luanvan.vn, webketoan.com, tailieu.vn… h in K Một số luận văn anh chị khóa trƣớc tê ́H ́ uê SVTH: Phạm Thị Thu Hà 76 ... cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty TNHH Xây Dựng Minh Tiến Chương 3: Một số giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty TNHH. .. khơng tính đến việc sản phẩm hoàn thành kỳ hay chƣa Về mặt giá trị, chi phí sản xuất nhìn chung khác với giá thành sản phẩm xây ọc lắp Tổng chi phí sản xuất = Tổng giá thành sản phẩm xây lắp kỳ giá. .. sản phẩm, chi phí sản xuất lại khơng gắn với sản phẩm cá biệt Giá thành sản phẩm đƣợc tính dựa tiêu chi phí sản xuất phẩm xây lắp hồn thành = Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ + Chi phí phát sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG tác kế TOÁN CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM tại CÔNG TY TNHH xây DỰNG MINH TIẾN , CÔNG tác kế TOÁN CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM tại CÔNG TY TNHH xây DỰNG MINH TIẾN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay