“Tìm hiểu công tác lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC

104 15 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 00:01

ư Tr ĐẠI HỌC HUẾ ờn TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁNKIỂM TOÁN g - - ọc h ại Đ in K KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC h TÌM HIỂU CƠNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN HỒNG THỊ LIÊN ́H tê KẾ TỐN AAC ́ Khóa học: 2014 – 2018 Tr ĐẠI HỌC HUẾ ờn TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁNKIỂM TOÁN - - g ọc h ại Đ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC h in K Giáo viên hướng dẫn: HOÀNG THỊ LIÊN ThS NGUYỄN TRÀ NGÂN Lớp: K48C-KIỂM TỐN Niên khóa: 2014 – 2018 ́H tê Sinh viên thực hiện: ́ Huế, tháng 04 năm 2018 Tr ờn g LỜI CẢM ƠN h ại Đ Để hồn thành khóa luận này, ngồi nỗ lực thân, nhận nhiều giúp đỡ tận tình từ thầy cơ, quan thực tập người thân gia đình bạn bè Lời đầu tiên, tơi xin chân thành cám ơn quý thầy cô giáo trường Đại học Kinh tế Huế truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt bốn năm ọc học vừa qua Đặc biệt, tơi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giảng viên, ThS Nguyễn Trà Ngân, người trực tiếp hướng dẫn, bảo tận tình để tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp K Tơi gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo Cơng ty TNHH in Kiểm tốn Kế tốn AAC anh chị phòng Kiểm tốn Báo cáo tài 05 giúp đỡ tơi có hội tiếp cận thực tế với công việc, tạo điều kiện cho thu h thập số liệu để thực khóa luận Cuối cùng, tơi xin cảm ơn người thân bạn bè bên cạnh động tê viên, quan tâm, giúp đỡ để tơi hồn thành khóa luận với kết tốt ́H Mặc dù cố gắng hồn thành khóa luận cách tốt song hạn chế kiến thức, kinh nghiệm thời gian tìm hiểu nên khóa luận q thầy để khóa luận hồn thiện ́ Tơi xin chân thành cảm ơn! khơng thể tránh khỏi số thiếu sót Vì vậy, tơi mong nhận góp ý từ Huế, Tháng 04 năm 2018 Sinh Viên HOÀNG THỊ LIÊN Tr DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ờn AAC Cơng ty TNHH Kiểm tốn Kế tốn AAC BCĐKT Bảng cân đối kế toán g Báo cáo kết kinh doanh BCLCTT Báo cáo lưu chuyển tiền tệ BCKT Báo cáo kiểm toán BCTC BGĐ BQT h ại Đ BCKQKD CSDL Ban giám đốc Ban quản trị ọc CTKTM Báo cáo tài Chương trình kiểm tốn mẫu Cơ sở dẫn liệu Doanh nghiệp kiểm toán ĐH Đại học HĐQT Hội đồng quản trị KSNB Kiểm soát nội KTV Kiểm toán viên RRKS Rủi ro kiểm soát RRKT Rủi ro kiểm toán RRPH Rủi ro phát RRTT Rủi ro tiềm tàng TNHH Trách nhiệm hữu hạn TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh VACPA Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam VSA Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam XDCB Xây dựng h in K DNKiT uê ́H tê ́ i Tr DANH MỤC BẢNG BIỂU ờn Bảng 1.1 – Ma trận Rủi ro phát Bảng 2.2 – Xác định mức trọng yếu theo hướng dẫn VACPA g Bảng 1.3 – Xác định hệ số rủi ro dựa mức độ đảm bảo h ại Đ Bảng 2.1 – Phân tích BCĐKT Công ty XYZ ngày 31/12/2016 Bảng 2.2 – Phân tích BCKQKD Cơng ty XYZ ngày 31/12/2016 Bảng 2.3 – Một số câu hỏi đánh giá môi trường kiểm soát Bảng 2.4 – Xác định mức trọng yếu Kế hoạch – Thực tế ọc Bảng 2.5 – Xác định mức trọng yếu để áp dụng thực kiểm toán Bảng 2.6 – Xác định khoảng cách mẫu áp dụng cho khoản mục kiểm toán K chọn mẫu tiền h in Bảng 3.1 – Ví dụ đánh giá sơ RRKS khoản mục tiền tương đương Bảng 3.2 – Câu hỏi đánh giá RRTT phương diện BCTC Bảng 3.4 – Câu hỏi đánh giá hoạt động kiểm soát chung uê ́H Bảng 3.5 – Câu hỏi đánh giá hoạt động kiểm soát ứng dụng tê Bảng 3.3 – Đánh giá RRTT khoản mục tiền mặt ́ ii Tr DANH MỤC SƠ ĐỒ ờn Sơ đồ 1.1 – Quy trình lập kế hoạc kiểm toán BCTC theo VACPA Sơ đồ 1.2 – Đồ thị biểu mối quan hệ rủi ro chi phí kiểm tốn g Sơ đồ 2.1 – Mơ hình tổ chức Cơng ty TNHH Kiểm toán Kế toán AAC h ại Đ Sơ đồ 2.2 – Mơ hình tổ chức phòng Kiểm tốn BCTC Sơ đồ 2.3 – Chu trình kiểm tốn chung AAC Sơ đồ 3.1 – Lưu đồ minh họa quy trình bán hàng Cơng ty XYZ ọc h in K uê ́H tê ́ iii Tr MỤC LỤC ờn DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG BIỂU ii g DANH MỤC SƠ ĐỒ iii h ại Đ MỤC LỤC .Error! Bookmark not defined PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ I.1 Lý chọn đề tài .1 I.2 Mục tiêu nghiên cứu ọc I.3 Đối tượng nghiên cứu I.4 Phạm vi nghiên cứu .2 K I.5 Phương pháp nghiên cứu .3 I.6 Kết cấu đề tài in PHẦN II: NỘI DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU h CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TỐN TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH .5 tê 1.1 Khái quát chung kiểm toán BCTC .5 ́H 1.1.1 Khái niệm kiểm toán BCTC 1.1.2 Đối tượng kiểm toán BCTC uê 1.1.3 Mục tiêu kiểm toán BCTC 1.1.4 Cơ sở pháp lý phương pháp kiểm toán BCTC ́ 1.1.5 Quy trình kiểm toán BCTC 1.2 Lập kế hoạch kiểm toán BCTC .9 1.2.1 Khái niệm lập kế hoạch kiểm toán BCTC .9 1.2.2 Vai trò lập kế hoạch kiểm tốn BCTC 10 1.2.3 Những yêu cầu lập kế hoạch kiểm toán BCTC .10 iv Tr 1.2.4 Quy trình lập kế hoạch kiểm toán BCTC .11 ờn 1.2.4.1 Xem xét chấp nhận khách hàng đánh giá rủi ro hợp đồng 12 1.2.4.2 Hợp đồng kiểm tốn lựa chọn nhóm kiểm tốn 15 g 1.2.4.3 Tìm hiểu khách hàng môi trường hoạt động 17 h ại Đ 1.2.4.4 Tìm hiểu sách kế tốn chu trình kinh doanh quan trọng 18 1.2.4.5 Thực thủ tục phân tích .20 1.2.4.6 Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận 21 1.2.4.7 Thiết lập mức trọng yếu 27 ọc 1.2.4.8 Xác định phương pháp chọn mẫu – cỡ mẫu 31 1.2.4.9 Tổng hợp kế hoạch kiểm toán 35 in K CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN & KẾ TỐN AAC 37 h 2.1 Khái quát cơng ty TNHH Kiểm tốn Kế tốn AAC 37 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 37 tê 2.1.2 Phương châm mục tiêu hoạt động 38 ́H 2.1.3 Các dịch vụ công ty 39 2.1.3.1 Kiểm toán 39 uê 2.1.3.2 Tư vấn thuế 39 2.1.3.4 Tư vấn tài đầu tư 40 2.1.3.5 Đào tạo tuyển dụng 40 2.1.4 Cơ cấu tổ chức công ty .41 2.1.5 Khái qt quy trình kiểm tốn BCTC công ty thực 44 v ́ 2.1.3.3 Kế toán 40 Tr 2.1.5.1 Lập kế hoạch kiểm toán 45 ờn 2.1.5.2 Thực kiểm toán 45 2.1.5.3 Hồn thành kiểm tốn 46 g 2.2 Thực trạng công tác lập kế hoạch kiểm tốn BCTC Cơng ty TNHH Kiểm toán Kế toán AAC 46 h ại Đ 2.2.1 Xem xét chấp nhận khách hàng đánh giá rủi ro hợp đồng (A100) 47 2.2.2 Lập hợp đồng kiểm toán lựa chọn nhóm kiểm tốn (A200) 49 2.2.3 Tìm hiểu khách hàng môi trường hoạt động (A300) 51 ọc 2.2.4 Tìm hiểu sách kế tốn chu trình kinh doanh quan trọng (A400) 52 2.2.5 Phân tích sơ BCTC (A500) 53 2.2.6 Đánh giá chung hệ thống KSNB rủi ro gian lận (A600) 58 K 2.2.6.1 Đánh giá hệ thống KSNB cấp độ doanh nghiệp (A610) 58 in 2.2.6.2 Đánh giá rủi ro gian lận 60 h 2.2.7 Xác định mức trọng yếu (A700) .64 tê 2.2.8 Phương pháp chọn mẫu – cỡ mẫu (A800) .67 2.2.9 Tổng hợp kế hoạch kiểm toán (A900) 69 ́H CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GĨP PHẦN HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN & KẾ TỐN AAC 70 3.1 Nhận xét công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán kiểm toán BCTC 3.1.1 Ưu điểm 70 3.1.2 Một số vấn đề tồn .71 3.2 Một số biện pháp góp phần hồn thiện cơng tác lập kế hoạch kiểm tốn kiểm tốn BCTC cơng ty TNHH Kiểm tốn & Kế tốn AAC 73 3.2.1 Tìm hiểu thông tin khách hàng 73 vi ́ Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC 70 Tr 3.2.2 Xây dựng nhóm làm việc thực lập kế hoạch kiểm toán .74 ờn 3.2.3 Xây dựng cách đánh giá bảng câu hỏi 77 3.2.4 Sử dụng lưu đồ để mô tả hệ thống KSNB khách hàng 82 g 3.2.5 Hồn thiện thủ tục phân tích giai đoạn lập kế hoạch 84 h ại Đ 3.2.6 Đánh giá hệ thống KSNB môi trường tin học 85 PHẦN III: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ .92 III.1.Kết luận 92 III.2.Kiến nghị .92 PHỤ LỤC ọc DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 h in K GIẤY XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP uê ́H tê ́ vii Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Trà Ngân Bảng 3.2 - Câu hỏi đánh giá RRTT phương diện BCTC ờn Mức điểm Câu hỏi -1 g Môi trường kinh doanh h ại Đ Có hay khơng việc tình hình kinh tế xấu (như lạm phát, thất nghiệp, điều kiện kiện kinh tế bất ổn)? Cơng ty có chịu ảnh hưởng biến động kinh tế (như thay đổi đột ngột lãi suất, tỷ giá hối đoái)? Khả sinh lợi chịu tác động mạnh thay đối sách Nhà nước? ọc Cơng ty có mức tăng trưởng vượt xa so với đơn vị khác ngành? Chịu tác động mạnh mẽ thay đổi khoa học công nghệ? K Mức độ cạnh tranh ngành cao? Đặc điểm tình hình hoạt động kinh doanh đơn vị in Sản phẩm dịch vụ đơn vị mau lỗi thời? Sản phẩm dịch vụ đơn vị theo mua vụ? h Có nhiều nghiệp vụ thường xuyên sử dụng tiền mặt? Công ty làm ăn thua lỗ tiến hành hoạt động kinh doanh lĩnh vực sa sút? I.9 ́ I.8.Các kiện, hoạt động nước ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh đơn vị? uê I.7.Công ty phụ thuộc nhiều vào khoản nợ? ́H Lĩnh vực cơng ty hoạt động có mức cạnh tranh cao không? tê Bản chất hoạt động kinh doanh cơng ty có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp? Doanh nghiệp hoạt động dựa vào nguồn tài chính? I.10 Có nghiệp vụ phức tạp quan trọng với bên liên quan? I.11 Đơn vị chịu áp lực phải đáp ứng kỳ vọng nhà phân tích, chủ nợ…? I.12 Có vấn đề tranh chấp doanh nghiệp với khách SVTH: Hồng Thị Liên – K48C Kiểm Tốn 80 Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Trà Ngân hàng hãng dẫn tới việc tranh chấp lợi ích khơng? ờn I.13 Có nhân tố tồn chứng tỏ doanh nghiệp tiếp tục hoạt động thời gian dự báo hay không? Hội đồng quản trị ban quản lý g Người quản lý cao cấp thiếu kỹ cần thiết marketing, tài chính, kỹ thuật? h ại Đ Các cấp quản lý trung gian khơng đủ trình độ chuyên môn lĩnh vực ngành, quản lý tài chính? Đơn vị bị chi phối số cá nhân quyền lực tập trung vào tay người? Nhà quản trị có gây áp lực để thực mục tiêu? ọc Ban quản lý có thường xuyên thay đổi ngân hàng giao dịch, tư vấn pháp luật, KTV khơng? Lợi ích công việc kinh doanh tập trung vào số người K Có khó khăn lớn đời sống cá nhân thành viên Ban Giám đốc khơng? in Có cá nhân khơng có mối liên quan lợi ích điều hành tác động lên nội công ty không? h Thiếu độc lập từ quản lý? ́ 13 Kế toán trưởng nhân viên kế toán chủ yếu thiếu kinh nghiệm chuyên môn? uê 12 Cách sống cá nhân chủ chốt mâu thuẫn với bề ngồi? ́H 11 Cơng ty thay đổi thường xun nhân viên quản lý phận? tê 10 Mối quan hệ nhà quản lý nhân viên có bất hòa? Các yếu tố khác Cơng ty đặt giới hạn phạm vi kiểm toán? Đây kiểm toán năm đầu tiên? Nếu kiểm tốn năm đầu tiên, có lý nghi vấn việc thay đổi KTV tiền nhiệm hay không? Ban quản lý không cung cấp đầy đủ thơng tin hoạt SVTH: Hồng Thị Liên – K48C Kiểm Tốn 81 Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Trà Ngân động cho KTV? ờn Hàng loạt nghiệp vụ bất thường phát sinh vào thời điểm kết thúc nên độ? g Ban quản trị có chịu áp lực việc đưa kết tài cụ thể hay khơng? Đơn vị có đặt giới hạn phạm vi kiểm tốn? h ại Đ Đơn vị tập trung vào việc giảm thuế đến mức tối thiểu? Tỷ lệ rủi ro (%) Kết luận  Đánh giá rủi ro tiềm tàng cho khoản mục ọc KTV trọng đến việc đánh giá rủi ro tiềm tàng khoản mục, ước lượng qua phán đốn KTV Nắm bắt vấn đề này, tơi xin đề xuất thiết kế “Bảng Đánh giá rủi ro tiềm tàng cho khoản mục” mà đặc biệt K khoản mục Tiền mặt theo định hướng bảng câu hỏi thiết kế Mức điểm h Câu hỏi in Bảng 3.3 – Đánh giá RRTT khoản mục tiền mặt Tiền đơn vị có cất két sắt khơng? -1 Mật két sắt có biết ngồi thủ quỹ giám đốc không? ́ Tiền DN có bao gồm ngoại tệ hay vàng bạc, đá quý, kim loại quý hay không? uê Các nghiệp vụ liên quan đến tiền có phát sinh thường xuyên với số tiền lớn không? ́H tê Tiền mặt lưu quỹ nhiều không? Tiền DN có liên quan đến nhiều chu trình nghiệp vụ hay khơng? Khoản mục có hay bị u cầu điều chỉnh trước không? Tỷ lệ rủi ro (%) Kết luận 3.2.4 Sử dụng lưu đồ để mô tả hệ thống KSNB khách hàng SVTH: Hoàng Thị Liên – K48C Kiểm Tốn 82 Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Trà Ngân Trong việc đánh giá hệ thống KSNB giai đoạn lập kế hoạch AAC thực ờn chủ yếu sử dụng bảng câu hỏi để tìm hiểu, việc sử dụng bảng câu hỏi có nhiều thuận lợi tiếp xúc trực tiếp với nhân khách hàng, kết thu dễ phân tích, tốn thời gian chi phí Tuy nhiên có số điểm bất lợi sử g dụng bảng câu hỏi như: Tính khách quan câu trả lời, câu hỏi mang tính h ại Đ chung chung khơng đặc thù cho doanh nghiệp nên khó nhìn nhận cách trực quan tồn diện hệ thống KSNB Vì muốn đề xuất ý kiến công ty nên sử dụng nhiều việc dùng lưu đồ để tìm hiểu hệ thống KSNB khách hàng Ví dụ: Khi tiến hành tìm hiểu chu trình “bán hàng, phải thu, thu tiền” công ty XYZ, KTV thu tường thuật sau: ọc Phòng kinh doanh (PKD) nhận đơn hàng từ khách hàng thông qua điện thoại trực tiếp gặp khách hàng Sau nhận đơn đặt hàng (ĐĐH) từ khách hàng, PKD trình giám đốc phê duyệt Sau đó, PKD lập hợp đồng mua bán với khách hàng với ký K duyệt Giám đốc Tiếp theo, PKD lập hóa đơn thành liên: liên lưu, liên in chuyển đến phòng kế tốn (PKT) Căn vào liên hóa đơn mà PKD xuất, PKT báo số lượng cho thủ kho, thủ kho kiểm tra hàng hóa lập phiếu xuất kho h (PXK) làm liên (liên lưu, liên gởi đến PKD, liên gởi đến PKT) xuất hàng hóa Sau kiểm tra PXK với hóa đơn (liên 2), PKD tiến hành giao hàng cho khách tê hàng Kế toán PKT hóa đơn PXK ghi nhận doanh thu, cập nhật nợ phải ́H thu, số dư hàng tồn kho đồng thời phụ trách việc thu tiền hàng Qua tường thuật ta vẽ lưu đồ sau: uê Các ký hiệu dùng để vẽ lưu đồ: ́ Các phòng ban, phận Lưu Chứng từ Đường luân chuyển Xử lý công việc thủ công SVTH: Hồng Thị Liên – K48C Kiểm Tốn 83 Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Trà Ngân P Kinh doanh ờn yêu cầu KH Kho P Kế toán GĐ ĐĐH A C đặt hàng g phê duyệt ĐĐH (đã pd) PXK Hóa đơn báo SL h ại Đ Lập hợp đồng ĐĐH (đã pd) thông Hợp đồng GĐ KT, đối chiếu C Nhập liệu B KT hàng, Lập PXK, xuất hàng PXK PXK PXK ọc phê duyệt Hợp đồng (đã pd) Ghi nhận Dthu, cập nhật NPThu, số dư HTK B Hóa đơn in A K Lập hóa đơn Tập tin PXK PXK Hóa đơn Hóa đơn Hóa đơn h Hợp đồng (đã pd) KH uê ́H tê KT, giao hàng ́ Sơ đồ 3.1 – Lưu đồ minh họa quy trình bán hàng Cơng ty XYZ 3.2.5 Hồn thiện thủ tục phân tích giai đoạn lập kế hoạch - Cơng ty nên phân tích biến động tiêu từ 03 năm trở lên Nếu khách hàng cũ KTV lấy số liệu từ hồ sơ kiểm toán năm trước mà cơng ty kiểm tốn Còn kiểm tốn KTV nên yêu cầu KH cung SVTH: Hoàng Thị Liên – K48C Kiểm Tốn 84 Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Trà Ngân cấp số liệu kiểm tốn năm trước cơng ty kiểm tốn khác thực ờn - Ngồi ra, cơng ty nên mở rộng việc phân tích BCLCTT doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp có quy mơ lớn, có lưu chuyển dòng tiền g thường xuyên h ại Đ Theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 24: “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phận hợp thành Báo cáo tài chính, cung cấp thơng tin giúp người sử dụng đánh giá thay đổi tài sản thuần, cấu tài chính, khả chuyển đổi tài sản thành tiền, khả toán khả doanh nghiệp việc tạo luồng tiền trình hoạt động Báo cáo lưu chuyển tiền tệ làm tăng khả ọc đánh giá khách quan tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp khả so sánh doanh nghiệp loại trừ ảnh hưởng việc sử dụng phương pháp kế toán khác cho giao dịch tượng.” Trên Báo cáo K lưu chuyển tiền tệ, luồng tiền vào xếp theo ba luồng tiền: từ hoạt in động kinh doanh, luồng tiền từ hoạt động đầu tư từ hoạt động tài Phân tích BCLCTT nhằm đánh giá lực tài doanh nghiệp: Năng lực h tài doanh nghiệp khả đảm bảo nguồn lực tài cho sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Năng lực tài vừa điều kiện, vừa kết tê trình vận hành kinh doanh doanh nghiệp Có nhiều tiêu để đánh giá ́H lực tài chính, phân tích tiêu qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ nội dung phân tích quan trọng nhằm đánh giá cách hiệu lực 3.2.6 Đánh giá hệ thống KSNB môi trường tin học uê tài doanh nghiệp thống KSNB mơi trường tin học Do đó, cơng ty nên có hướng giải để khắc phục nhược điểm phải tăng cường trình độ hệ thống thơng tin cho KTV thơng qua việc tổ chức khóa học, đồng thời xây dựng nên bảng câu hỏi riêng để đánh giá hệ thống KSNB môi tường tin học SVTH: Hồng Thị Liên – K48C Kiểm Tốn 85 ́ Như đề cập phần hạn chế, AAC chưa trọng đến việc đánh giá hệ Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Trà Ngân Do hạn chế định mặt kiến thức vấn đề liên quan đến môi ờn trường tin học, dựa tài liệu tìm hiểu được, tơi xin đưa bảng câu hỏi tìm hiểu đánh giá sơ hệ thống KSNB áp dụng môi trường tin học, bao gồm bảng câu hỏi đánh giá hoạt động kiểm soát chung bảng câu hỏi đánh giá hoạt động g kiểm soát ứng dụng h ại Đ - Thứ nhất, bảng câu hỏi đánh giá hoạt động kiểm soát chung: Hoạt động kiểm soát chung hoạt động kiểm soát xây dựng để áp dụng cho tất phần hành môi trường tin học Sự hữu hiệu hoạt động kiểm soát chung tiền đề cho tồn hoạt động kiểm soát ứng dụng, yếu kiểm soát chung làm tác dụng thủ tục kiểm soát kiểm soát ứng dụng ọc Khi xây dựng bảng câu hỏi liên quan đến hoạt động KTV nên đánh giá hoạt động kiểm sốt theo tiến trình để có nhìn rõ ràng hơn, cụ thể hơn, bao gồm 05 tiến K trình sau:  Thiết lập phát triển chương trình hệ thống  Truy cập chương trình liệu h in  Thay đổi chương trình hệ thống hữu  Các hoạt động vận hành máy tính kiểm sốt liệu tê  Các hoạt động kiểm soát vật chất Ở tiến trình, câu hỏi xây dựng cần xoay quanh vấn đề liên quan ́H đến tiến trình đó, cần khái quát lên hoạt động kiểm sốt chung đơn vị Ví dụ, tiến trình thiết lập phát triển chương trình hệ thống, KTV cần xem xét việc thiết lập xuất phát từ đâu, phục vụ cho nhu cầu ai, có tài liệu ́ hướng dẫn hay khơng… Hay tiến trình truy cập chương trình liệu việc có hay khơng việc xảy tượng mát, thiệt hại, sửa chữa hay truy cập trái phép liệu, tập tin, chương trình… vấn đề cần quan tâm Dưới bảng câu hỏi đánh giá hoạt động kiểm soát chung xây dựng cho tiến trình SVTH: Hồng Thị Liên – K48C Kiểm Tốn 86 Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Trà Ngân Bảng 3.4 - Câu hỏi đánh giá hoạt động kiểm soát chung ờn Mức điểm Câu hỏi -1 g Thiết lập phát triển chương trình hệ thống h ại Đ Chương trình kế tốn sử dụng đơn vị có đáp ứng nhu cầu người sử dụng hay khơng? Có thực thử nghiệm thích hợp trước ứng dụng chương trình? Có xây dựng tài liệu hệ thống (gồm tài liệu quản trị, tài liệu ứng dụng, tài liệu vận hành hệ thống) hay không? ọc Thay đổi chương trình hệ thống hữu Các đề nghị thay đổi có trình bày báo cáo đề nghị thay đổi chương trình khơng? K Những thay đổi có cấp phê duyệt hay khơng? in Mọi thay đổi đề nghị có xem xét thích hợp trước phê duyệt khơng? h Sau điều chỉnh, thay đổi có thử nghiệm trước đưa vào sử dụng thức khơng? Truy cập chương trình liệu ́ Có sử dụng mật hay chương trình nhận dạng khác để kiểm soát việc truy cập hệ thống hay không? uê Những người dùng cấp quyền truy cập hệ thống có tương thích với chức nhiệm vụ khơng? ́H Có thực phân quyền cho người dùng quyền truy cập – sử dụng hệ thống quyền truy cập liệu không? tê Lý nội dung thay đổi có lưu trữ tài liệu khơng? Có kiểm sốt mật nhằm bảo đảm chúng bảo mật thay đổi định kỳ khơng? Danh sách người phép sử dụng có cập nhập thường xuyên không? Những hoạt động kiểm soát việc chuyển liệu qua thiết bị truyền thơng (gồm kiểm tra ngang bậc, mã hóa liệu, sử SVTH: Hồng Thị Liên – K48C Kiểm Tốn 87 Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Trà Ngân dụng kỹ thuật thông tin phản hồi, sử dụng đường truyền riêng) có thiết lập khơng? ờn Lập trình viên có bị hạn chế truy cập vào chương trình ứng dụng tập tin liệu sử dụng hay không? g Có xây dựng thư viện liệu nhằm đảm bảo lập trình viên khơng sử dụng tập tin liệu chương trình sử dụng hay không? h ại Đ Các nhân viên vận hành máy tính có bị hạn chế truy cập vào chương trình nguồn hay khơng? 10 Có kiểm sốt chặt chẽ chương trình tiện ích có khả thay đổi liệu mà không để lại dấu vết kiểm tốn khơng? ọc 11 Hệ điều hành máy tính có lập trình để theo dõi trường hợp truy cập không đũng tên người sử dụng nhập sai mật khẩu? K 12 Có thiết kế chương trình có khả ghi nhận tất hoạt động chương trình vận hành để người quản lý kiểm tra hay không? in Các hoạt động vận hành máy tính kiểm sốt liệu h Nhân viên vận hành có truy cập vào tài liệu chi tiết chương trình vận hành khơng? Các hoạt động kiểm sốt vật chất Có sách thủ tục văn bảo mật hệ thống thơng tin máy tính hay khơng? ́H Việc rà sốt nhật ký vận hành có phận kiểm soát liệu thực thường xuyên không? tê Việc quy định bước công việc giám sát có thực chặt chẽ để kiểm soát khả sửa đổi trái phép chương trình khơng? ́ Có thủ tục kiểm sốt vật chất thích hợp nhằm hạn chế cá nhân tiếp cận phòng máy khơng? Các thiết bị mạng quan trọng (như tủ Hub, Switch, đường dây mạng, thiết bị đầu cuối, thiết bị mã hoá liệu đường truyền…) thiết bị hệ thống máy tính có bảo quản nơi an tồn, tránh tình trạng bị hư hỏng hay cắp? Có sử dụng phần mềm chống virus hay phần mềm an ninh mạng? Nếu có, chúng có hiệu việc ngăn chặn liệu bị phá SVTH: Hồng Thị Liên – K48C Kiểm Tốn 88 Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Trà Ngân huỷ, chép không? ờn Các tập tin chương trình có chép, lưu trữ, cập nhật thường xuyên phương tiện lưu trữ không? g Các có lưu trữ tách biệt với nơi lưu trữ gốc không? h ại Đ Có thủ tục tái khơi phục liệu trường hợp liệu bị đánh cắp hay mát lỗi khách quan, vơ tình Tất vi phạm có ghi nhận điều tra tức thời nhà quản lý có thẩm quyền không? Tỷ lệ rủi ro (%) Kết luận Thứ hai, bảng câu hỏi đánh giá hoạt động kiểm soát ứng dụng: Sau ọc - thực đánh giá hoạt động kiểm soát chung, KTV tiến hành đánh giá hoạt động kiểm soát ứng dụng Đây hoạt động kiểm soát liên quan đến phần hành cụ K thể, đến ứng dụng máy tính trường hợp cụ thể trính bán in hàng, mua hàng…, bao gồm hoạt động kiểm sốt lập sẵn máy tính hoạt động kiểm soát người thực Các hoạt động nhằm đảm bảo cho liệu h q trình nhập xử lý xác đầy đủ hệ thống máy tính, liệu lưu trữ, kiểm soát nghiêm ngặt Để tiến hành đánh giá tê hoạt động kiểm soát ứng dụng, KTV phân hoạt động kiểm sốt thành ba ́H loại, câu hỏi đặt dựa sở ba loại đó, gồm: kiểm sốt liệu đầu vào, kiểm sốt quy trình xử lý liệu kiểm sốt thơng tin đầu Bảng câu hỏi đánh giá với ba loại hoạt động kiểm soát ứng dụng uê hoạt động kiểm soát ứng dựng minh họa số thông tin cần tìm hiểu đối ́ SVTH: Hồng Thị Liên – K48C Kiểm Tốn 89 Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Trà Ngân Bảng 3.5 - Câu hỏi đánh giá hoạt động kiểm soát ứng dụng ờn Mức điểm Câu hỏi -1 g Kiểm soát liệu đầu vào h ại Đ Các chứng từ gốc có đánh số thứ tự liên tục trước khơng? Dữ liệu trước nhập vào có phê duyệt không? Chứng từ sau nhập liệu có đánh dấu để phân biệt khơng? ọc Có thực mã hóa đối tượng (nhà cung cấp, khách hàng, chủ nợ, ngân hàng, nhân viên…) Hệ thống thiết kế để đảm bảo nhập xác loại số hiệu khách hàng, mã số nhân viên … không? K Dữ liệu nhập vào hệ thống có phải theo thứ tự định khơng? in Hệ thống có đảm bảo khả phát liệu nhập không loại khai báo không? h Khi khai báo liệu khơng hợp lý hệ thống có báo lỗi không? uê ́ 11 Các thông tin mẫu tin có bắt buộc phải nhập liệu đầy đủ, khơng bỏ trống khơng? ́H 10 Có đặt giới hạn (mức tồn kho tối thiểu, số công, ngày công tối đa tối đa…) để phát liệu nhập không hợp lệ? tê Đối với liệu khai báo trước, nhập thơng tin số thơng tin thơng tin khác có tự động nhập vào khơng? 12 Hệ thống có thiết kế để tự động tính số tổng kiểm sốt nhập liệu? Kiểm sốt quy trình xử lý liệu Các liệu có liên kết với qua mối liên hệ liệu thay đổi xóa ràng buộc liệu tồn không? SVTH: Hồng Thị Liên – K48C Kiểm Tốn 90 Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Trà Ngân ờn Có thực thường xuyên kiểm tra xóa khỏi danh mục liệu liệu khơng sử dụng khơng? Hệ thống có phát sai sót liệu chứng từ mệnh lệnh chứng từ chấp hành không? g Các chênh lệch làm tròn số có xử lý không? h ại Đ Các thông tin bất thường trình xử lý (như hàng tồn âm, khoản tiền âm…) có phát thơng báo khơng? Định kỳ có thực đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, đối chiếu ngân hàng … khơng? Kiểm sốt thơng tin đầu ọc Định kì đơn vị có tiền hành đối chiếu liệu đầu với liệu nhập vào máy tính khơng? Có thực đối chiếu kết xuất với liệu nhập thông qua số tổng kiểm soát? K in Các báo cáo in có phù hợp với nhu cầu thơng tin người sử dụng không? Dữ liệu đầu kiểm tra lại phê duyệt khơng? h Có quy định hủy liệu, thơng tin bí mật sau tạo kết xuất giấy than, in thử, nháp… không? uê Kết luận ́H Tỷ lệ rủi ro (%) tê Các giải pháp an tồn cho hệ thống mạng có tăng cường chuyển giao thông tin hệ thống mạng máy tính khơng? ́ SVTH: Hồng Thị Liên – K48C Kiểm Tốn 91 Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Trà Ngân PHẦN III: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ ờn III.1 Kết luận Lập kế hoạch kiểm toán giai đoạn có vai trò quan trọng g kiểm toán BCTC Việc lập kế hoạch cách khoa học hợp lý góp phần làm giảm thiểu chi phí, nâng cao chất lượng đồng thời làm tăng hiệu h ại Đ kiểm toán, tạo điều kiện phát triển vững mạnh cho cơng ty kiểm tốn mơi trường cạnh tranh Chính lý mà người viết sâu vào tìm hiểu tình hình thực tế cơng tác lập kế hoạch kiểm tốn BCTC Cơng ty TNHH Kiểm tốn Kế tốn AAC, để từ ọc đưa vấn đề tồn đề xuất số giải pháp hợp lý nhằm góp phần hồn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm tốn BCTC Cơng ty Trên sở vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu, luận văn gải vấn đề sau đây: Các lý luận công tác lập kế hoạch kiểm tốn BCTC tìm hiểu, tổng hợp hệ thống hóa in - K - Mơ tả trình tự, phương pháp mà KTV Công ty AAC áp dụng, phản cụ thể Trên sở đánh giá tồn từ thực tế, luận văn đưa số giải tê - h ánh thực trạng công tác lập kế hoạch kiểm toán BCTC số khách hàng pháp nhằm hồn thiện cơng tác lập kế hoạch kiểm tốn BCTC cơng ty ́H Bên cạnh đó, hạn chế mặt kiến thức khả có giới hạn, thời gian tham gia kiểm tốn thực tế chưa nhiều với việc tiếp xúc lượng kiến thức III.2 Kiến nghị uê lớn thời gian ngắn nên đề tài chắn nhiều hạn chế sai sót ́ Nhằm hồn thiện đề tài tìm hiểu cơng tác lập kế hoạch kiểm tốn Công ty AAC, người viết xin phép đưa số kiến nghị sau: - Việc tiến hành tìm hiểu cơng tác lập kế hoạch hồn thiện mở rộng tìm hiểu khoảng thời gian dài với nhiều đối tượng khách hàng hoạt động lĩnh vực khác qua nhiều năm Như giúp cho việc nhận xét đầy đủ xác SVTH: Hồng Thị Liên – K48C Kiểm Tốn 92 Tr Khóa luận tốt nghiệp - GVHD: ThS Nguyễn Trà Ngân Khi tiến hành nghiên cứu, thu thập thơng tin cách thức thực giai ờn đoạn lập kế hoạch kiểm tốn số cơng ty ngành để có so sánh đối chiếu tồn diện - Có thể anh/chị KTV cơng ty sử dụng khuôn mẫu chung để làm việc g tiến hành kiểm toán thực tế, người có nhìn nhận riêng h ại Đ trình lập kế hoạch cách thức làm việc khơng giống Nếu có thời gian hội, người viết mong muốn làm việc nhiều với anh/chị để có thêm nhiều kinh nghiệm, đồng thời có nhận xét đa dạng phương pháp làm việc, cách nhận định đánh giá giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán ọc h in K uê ́H tê ́ SVTH: Hoàng Thị Liên – K48C Kiểm Tốn 93 Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Trà Ngân DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ờn A A Arens & J K Locbbecke (2012), Auditing: An integrated approach, Prentice Hall g Bộ mơn Kiểm tốn, Khoa Kế tốn – Kiểm tốn, Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ h ại Đ Chí Minh (2014), Kiểm toán Tập 1, Nhà xuất Kinh tế TP.HCM, TP.HCM Bộ tài (2012), Hệ thống 37 chuẩn mực kiểm toán đợt (ban hành theo Thơng tư 214/2012/TT-BTC ngày 06/12/2012 Bộ tài chính) Bộ tài (2015), Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế tốn, kiểm tốn Việt Nam (Ban hành theo Thơng tư số 70/2015/TT-BTC ngày 08/05/2015 Bộ Tài chính) ọc Bộ tài (2002), Chuẩn mực kế tốn Việt Nam số 24 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Ban hành công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 K Bộ trưởng Bộ Tài chính) năm 2016 h in Cơng ty TNHH Kiểm tốn Kế tốn AAC, Hồ sơ kiểm tốn Cơng ty XYZ, ABC Đỗ Thị Giáng Tiên (2015), Chuyên đề tốt nghiệp: Nghiên cứu cơng tác lập kế hoạch kiểm tốn kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty TNHH kiểm toánkế toán AAC, Khoa Kế toánKiểm toán, Trường Đại Học Kinh tế Huế ́H Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) (2013), Chương trình kiểm tốn mẫu, ban hành theo QĐ số 368/QĐ-VACPA ngày 23/12/2013 Chủ tịch uê VACPA Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế quốc dân (2008), Lý thuyết kiểm toán, Nhà ́ xuất tài chính, Hà Nội 10 Lê Thị Hồi Anh (2016), Slide giảng mơn Kiểm tốn đại cương, Đại học Kinh tế Huế 11 Th.S Nguyễn Thị Đoan Trang – Trường ĐH Duy Tân (2017), “Vai trò báo cáo lưu chuyển tiền tệ phân tích lực tài doanh nghiệp”, Tapchitaichinh.vn SVTH: Hồng Thị Liên – K48C Kiểm Toán 94 ... hợp kế hoạch kiểm toán 35 in K CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TỐN TRONG KIỂM TỐN BCTC TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TOÁN & KẾ TOÁN AAC 37 h 2.1 Khái quát công ty TNHH. .. dung kết nghiên cứu Chương 1: Cơ sở lý luận công tác lập kế hoạch kiểm toán kiểm toán ờn - BCTC Chương 2: Thực trạng công tác lập kế hoạch kiểm toán kiểm toán BCTC g - cơng ty TNHH Kiểm tốn Kế. .. MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ờn AAC Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán AAC BCĐKT Bảng cân đối kế toán g Báo cáo kết kinh doanh BCLCTT Báo cáo lưu chuyển tiền tệ BCKT Báo cáo kiểm toán BCTC BGĐ BQT h ại
- Xem thêm -

Xem thêm: “Tìm hiểu công tác lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC , “Tìm hiểu công tác lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay