Thực trạng quy trình thẩm định cho vay vốn ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP công thương việt nam – chi nhánh huế

80 21 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 00:01

h tế H uế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN - - cK in KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC họ THỰC TRẠNG QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH Tr ườ n g Đ ại CHO VAY VỐN NGẮN HẠN DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾ LÊ HUY HOÀNG Huế, 05/2017 h tế H uế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN - - cK in KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC họ THỰC TRẠNG QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH Tr ườ n g Đ ại CHO VAY VỐN NGẮN HẠN DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾ Sinh viên thực hiện: Lê Huy Hồng Lớp: K47A Kiểm tốn Khóa học: 2013 - 2017 Giáo viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Quốc Tú Huế, 05/2017 Lời Cảm Ơn Trước tiên,tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới quý thầy, cô giáo trường Đại học Kinh tế Huế trang bị kiến thức tảng cho thời gian gần bốn năm học trường uế Đặc biệt,tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến thầy giáo Thạc H sĩ Nguyễn Quốc Tú nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo NGÂN HÀNG tế TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾ, cô chú,anh,chị h phòng Khách hàng Doanh Nghiệp nhiệt tình hướng dẫn, bảo kiến in thức thực tế nghiệp vụ ngân hàng vô bổ ích quý báu mà cK kiến thức khó có học trường đại học Sau cùng, tơi muốn cảm ơn gia đình, người thân bạn bè quan tâm, họ ủng hộ giúp đỡ tơi để tơi hồn thành tốt khóa luận ại Mặc dù cố gắng kiến thức thân hạn chế thời Đ gian thực tập không nhiều nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong q thầy bạn đọc góp ý để khóa luận hồn thiện Tr ườ n g Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng năm 2017 Sinh viên thực hiện: Lê Huy Hồng Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.s Nguyễn Quốc Tú MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu uế Phương pháp nghiên cứu Đóng góp đề tài H Tính đề tài: tế Cấu trúc đề tài PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU in h CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .6 cK 1.1 Khái quát hoạt động cho vay doanh nghiệp: .6 1.1.1 Một số khái niệm: họ 1.1.2 Nguyên tắc cho vay .7 1.1.3 Phân loại hoạt động cho vay ại 1.1.4 Điều kiện vay vốn khách hàng doanh nghiệp Đ 1.1.5 Quy trình cho vay vốn doanh nghiệp 10 g 1.2 Tổng quan quy trình thẩm định cho vay doanh nghiệp: 12 ườ n 1.2.1 Khái niệm: 12 1.2.2 Mục tiêu: 12 Tr 1.2.3 Hồ sơ tài liệu thẩm định 13 1.2.4 Quy trình thẩm định cho vay doanh nghiệp 13 1.2.5 Phương pháp thẩm định .14 1.2.6 Nội dung thẩm định cho vay doanh nghiệp .15 1.2.7 Rủi ro quy trình thẩm định .20 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH CHO VAY VỐN NGẮN HẠN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾ .21 2.1 Tổng quan NHTM CP Công Thương Việt Nam .21 SVTH: Lê Huy Hồng i Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.s Nguyễn Quốc Tú 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển NHTM CP Công Thương Việt Nam: 21 2.1.2 Lịch sử phát triển Ngân hàng TCMP Công thương Việt Nam Chi nhánh Thừa Thiên Huế: 23 2.1.3 Lĩnh vực kinh doanh Ngân hàng TCMP Công thương Việt Nam Chi nhánh Thừa Thiên Huế: 24 2.1.4 Cơ cấu tổ chức, chức nhiệm vụ: 25 2.1.5 Tình hình lao động: .28 uế 2.1.6 Khái quát kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2014-2016: 30 H 2.2 Thực trạng quy trình thẩm định cho vay vốn ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp NHTM CP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Huế: 34 tế 2.2.1 Tổng quan quy trình cho vay doanh nghiệp NHTM CP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Huế: 35 h 2.2.2 Phương pháp thẩm định cho vay vốn ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp: .35 cK in 2.2.3 Quy trình thẩm định cho vay vốn ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp NHTM CP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Huế: 37 họ 2.2.4 Những rủi ro tiềm ẩn, hạn chế nguyên nhân quy trình thẩm định cho vay vốn ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp VietinBank Huế: .56 ại CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH CHO VAY VỐN NGẮN HẠN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NHTM CP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾ .61 Đ 3.1 Nhận xét quy trình thẩm định cho vay khách hàng doanh nghiệp VietinBank Huế 61 g 3.2 Đinh hướng phát triển VietinBank Huế 64 ườ n 3.2.1 Định hướng phát triển năm 2017 .64 3.2.2 Những thuận lợi khó khăn 65 Tr 3.3 Một số giải pháp hồn thiện quy trình thẩm định cho vay khách hàng doanh nghiệp VietinBank Huế: 66 Phần III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 71 I Kết luận 71 II Kiến nghị hướng phát triển đề tài 71 SVTH: Lê Huy Hồng ii Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.s Nguyễn Quốc Tú DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Thừa Thiên Huế qua năm: .29 Bảng 2.2: Tình hình nguồn vốn lợi nhuận Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Thừa Thiên Huế 31 Bảng 2.3: Tình hình cho vay VietinBank Huế giai đoạn 2014-2016 33 Bảng 2.4: Tóm tắt kết HĐKD cơng ty Phước Thành giai đoạn 2012 2014 44 uế Bảng 2.5: Kết nhóm tiêu khả sinh lời cơng ty Phước Thành giai đoạn 2012 -2014 45 tế H Bảng 2.6: Các nhóm tiêu bảng phân tích cấu biến động tài sản nguồn vốn công ty Phước Thành giai đoạn 2012 -2014 46 h Bảng 2.7: Các nhóm tiêu khả tốn cơng ty Phước Thành giai đoạn 2012 -2014 .47 cK in Bảng 2.8: Các nhóm tiêu cấu vốn công ty Phước Thành giai đoạn 2012 -2014 48 Tr ườ n g Đ ại họ Bảng 2.9: Các nhóm tiêu khả hoạt động dòng tiên cơng ty Phước Thành giai đoạn 2012 -2014 48 SVTH: Lê Huy Hoàng iii Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.s Nguyễn Quốc Tú DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Bộ máy tổ chức Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế 26 Tr ườ n g Đ ại họ cK in h tế H uế Sơ đồ 2.2: Quy trình thẩm định cho vay vốn ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp VietinBank Huế 38 SVTH: Lê Huy Hồng iv Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.s Nguyễn Quốc Tú DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Báo cáo tài NHTM Ngân hàng thương mại CBTD Cán tín dụng NH Ngân hàng SXKD Sản xuất kinh doanh DN Doanh nghiệp TSBĐ Tài sản bảo đảm NHNN Ngân hàng Nhà nước H tế h in cK Trung tâm thơng tin tín dụng CBTĐ Đ CBTD ại CB QHKH ườ n g TSCĐ họ CIC Tr uế BCTC Cán Bộ Quan hệ khách hàng Cán thẩm định Cán tín dụng Tài sản cố định CN Chi nhánh KH Khách hàng TCTD Tổ chức tín dụng SVTH: Lê Huy Hồng v Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.s Nguyễn Quốc Tú PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Trong kinh tế thị trường, hiệu hoạt động doanh nghiệp định đến tồn phát triển doanh nghiệp Đối với ngân hàng thương mại, tổ chức tài trung gian hiệu hoạt động định tồn tại, phát triển thân ngân hàng mà ảnh hưởng đến hiệu trình uế phân bổ, sử dụng vốn đầu tư an toàn xã hội Ở nước ta năm gần đây, vấn đề rủi ro cho vay ngân hàng H thương mại chủ đề nóng mặt báo Hiện nhiều nguyên nhân dẫn đến tế tình trạng này, phải kể đến hai nguyên nhân chính: Thứ nhất, việc cấp quản lý h thông đồng với nhân viên đối tượng bên để tham gia chiếm đoạt in tài sản, cho vay bất hợp pháp, làm giả chứng từ để giải ngân vốn mục đích rõ cK ràng,…nhằm mục đích chiếm dụng số vốn, tài sản dùng cho mục đích cá nhân; Thứ hai, khách hàng vay vốn có hành vi lừa đảo tinh vi, trình nộp giấy tờ, BCTC họ thiếu minh bạch, thông tin doanh nghiệp cố ý bị bóp méo đệ trình phương án kinh doanh bất khả thi khơng xác để vay vốn ngân hàng Những điều khiến ại ngân hàng có nguy khơng thể thu hồi vốn làm cho tỷ lệ nợ xấu tăng cao Để hạn Đ chế đến mức thấp rủi ro xảy ra, nhiệm vụ khơng thể thiếu g ngày trở nên thiết yếu hoạt động tổ chức tín dụng phải tổ chức ườ n tốt cơng tác kiểm sốt nội thân đơn vị Kiểm soát nội tồn sách, phương pháp, bước kiểm soát thủ tục kiểm soát thiết kế để Tr ngăn chặn gian lận, giảm thiểu sai sót, khuyến khích hiệu hoạt động nhằm đạt tn thủ sách quy trình thiết lập Một quy trình kiểm sốt nội quan trọng quy trình thẩm định cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nhà nước sở đưa định làm khung pháp lý chung giúp Ngân hàng thương mại thực thẩm định Tuy nhiên, tùy vào trường hợp cụ thể quy mô, số vốn ngân hàngngân hàng thương mại bổ sung thêm thủ tục khác SVTH: Lê Huy Hồng Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.s Nguyễn Quốc Tú Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ngân hàng mạnh vị trí tầm cỡ lơn hoạt động kinh doanh tiền tệ Nhận thức tầm quan trọng việc hạn chế rủi ro cho vay, ngân hàng ban hành sách, quy trình thẩm định cho vay để giúp CBTD có sở để đánh giá cho vay khách hàng Từ ý nghĩa đó, để sâu tìm hiểu thủ tục, quy trình thẩm định cho vay ngân hàng, tơi lựa chọn đề tài “Thực trạng quy trình thẩm định cho vay vốn ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Công thương Việt uế Nam Chi nhánh Huế” làm khóa luận tốt nghiệp nhằm giúp không mà tất H người biết thủ tục, công việc thực tế phải làm CBTD phòng tế thẩm định cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp để từ có nhìn sâu sắc ngành tín dụng ngân hàng Việt Nam in h Mục tiêu nghiên cứu cK Nghiên cứu sở lý luận hoạt động cho vay quy trình kiểm sốt hoạt động cho vay NHTM để nắm lý thuyết có nhìn khái quát họ hoạt động cho vay quy trình kiểm sốt hoạt động cho vay NHTM Phân tích đnáh giá thực trạng cho vay quy trình kiểm soát hoạt động ại cho vay ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Huế Đ Đề xt số giải pháp nhằm góp phần hồn thiện quy trình kiểm sốt hoạt động cho vay ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Huế ườ n g Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu sở lý luận hoạt động cho vay tổ chức kinh tế, quy trình cho vay, kiểm sốt hoạt động cho vay nói chung NHTM; Tr thực tế quy trình thẩm định hoạt động cho vay ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Huế Phạm vi nghiên cứu Khơng gian: Phòng Khách hàng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Huế Thời gian: Đề tài nghiên cứu sở thông tin thời gian từ năm 2014 đến 2017 Khóa luận nêu rõ quy trình thẩm định cho vay khách hàng doanh nghiệp SVTH: Lê Huy Hồng Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.s N tăng trưởng chậm hơn, lúc khơng thể kết luận tình hình tài doanh nghiệp tốt - Về tiêu nội dung thẩm định: Ngân hàng không đưa tiêu đầy đủ cho ngành nghề dẫn tới ngân hàng không thống quy trình thẩm định theo điểm, tiêu kinh tế khơng có mốc xác định tốt hay xấu - Về mục tiêu thẩm định: Kết thẩm định dừng lại việc nhận xét, đánh uế giá Ngoài công tác thẩm định cần đưa dự báo khó khăn mà H DN gặp phải tương lai đề từ NH có phương hướng xử lý thích hợp bên tế vay khơng có khả trả nợ - Về thẩm định phương án xin vay, việc kết hợp phương pháp sử dụng in h tiêu q trình thẩm định nhiều hạn chế Các phương pháp sử dụng chưa thực cK hiệu Ví dụ, phương pháp so sánh: tiêu đầu vào đầu ra, mức tiêu hao, chi phí hợp lý chưa có so sánh kỹ lưỡng với số liệu ngành để đánh giá xác Có họ thể trình độ chun mơn, ý thức chấp hành điều kiện khách quan mà tham gia thẩm định phương án trả nợ, CBTĐ trọng vào tính tốn tiêu tài ại để đánh giá khả trả nợ khách hàng tiêu đánh giá tình hình chi Đ trả hiệu phân tích dòng tiền, giá trị ròng NPV, thời gian hồn vốn lại khơng đề cập đến Điều xảy rủi ro dẫn đến định sai lầm cho ng Ban Giám đốc Hơn nữa, phần thực trạng, CBTĐ CBTĐ đưa phương án cho ườ vay trả gốc lãi hàng tháng cán tính tốn phương án trả nợ theo năm Do đó, tính chi tiết việc trả nợ chưa tính tốn kỹ Tr - Về thẩm định tài sản bảo đảm, chi nhánh chưa có biện pháp hiệu để quản lý tài sản chấp trường hợp khách hàng gian lận, dung tài sản chấp vay nhiều nơi Một số nguyên nhân kể đến đây: Nguyên nhân chủ quan: - Thứ nhất, cán thẩm định chưa đáp ứng yêu cầu công tác thẩm định SVTH: Lê Huy Hồng 58 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.s N Cán thẩm định thường có tuổi đời trẻ khoảng từ 24 - 28 tuổi, kinh nghiệm công tác thực tế công việc tích lũy chưa nhiều, mối quan hệ xã hội thiếu, chưa đápứng yêu cầu ngày cao cơng việc Khối lượng cơng việc bình qn CBTĐ phải thực nhiều Ở phòng có cán thẩm định dẫn tới, CBTĐ phải thực việc thẩm định khoảng 30 khách hàng năm Thực tế cho thấy, cường độ khối lượng công việc mà họ phải uế đảm nhiệm căng thẳng, thêm vào sức ép từ phía KH mặt thời gian H nhiều nội dung, quy trình thẩm định bị bỏ qua Việc tìm kiếm thơng tin, tìm hiểu tế thực tế tiếp xúc KH chưa thực thường xuyên Hơn nữa, sựcăng thẳng khối lượng công việc thời gian dẫn đến tư vấn CBTĐ khoản vay bị in h hạn chế cK - Thứ hai, thông tin phục vụ công tác thẩm định chưa tin cậy đầy đủ Hiện nay, nguồn thông tin NH thu thập chủ yếu dựa vào thông tin KH cung họ cấp nguồn thơng tin thường thiếu tính xác đầy đủ Khách hàng thường đưa thông tin có lợi cho họ, thơng tin bất lợi họ giấu thay đổi tính ại chất thơng tin Thông thường CBTĐ thu thập thông tin từ nguồn bên ngồi (như Đ báo chí, internet, tài liệu tham khảo chuyên ngành từ Bộ, ngành, tổng công ty ) nguồn thông tin chất lượng không cao mang tính chắp vá Thơng tin thị ng trường thiếu tính hệ thống khả dự báo dài hạn Việt Nam gia nhập tổ ườ chức thương mại giới WTO song thông tin từ thị trường giới chậm thiếu Chúng ta chưa có kênh thơng tin thống cập nhật diễn biến thị Tr trường giới có độ tin cậy cao phục vụ cơng tác thẩm định Việt Nam chưa có tổ chức cơng ty kinh doanh lĩnh vực cung cấp thông tin thị trường, thông tin chưa thật trở thành hàng hóa Mặt khác, tính xác đầy đủ thông tin không gắn với trách nhiệm pháp lý người hay tổ chức cung cấp thông tin Những điều gây khơng khó khăn cho CBTĐ việc tìm kiếm, thu thập thơng tin phục vụ cho công tác thẩm định Nguyên nhân khách quan: SVTH: Lê Huy Hồng 59 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.s N Trong giai đoạn nay, diễn biến kinh tế giới kinh tế nước phức tạp ảnh hưởng nhiều tới hoạt động kiểm soát cho vay VietinBank Huế như: lạm phát gia tăng, tăng giá mặt hàng, biến động thị trường bất động sản, … Những bất ổn ảnh hưởng nhiều đến định đánh giá ban đầu trình cho vay, dễ dẫn đến việc đưa định không phù hợp Thứ hai, môi trường kinh tế vĩ mô chưa lành mạnh, tiềm ẩn nhiều rủi ro, thông tin thiếu hụt uế Điều kiện tự nhiên Tỉnh không thuận lợi: Thừa Thiên Huế tỉnh thuộc khu H vực miền trung chịu nhiều thiên tai dịch họa Bão lụt thường xảy gây thiệt hại nặng nề tế cho người dân kinh tế tỉnh nhà, gây bất lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng, nguy rủi ro cao khoản cho vay Chi nhánh in h Những nguyên nhân xuất phát từ khách hàng như: kinh doanh thua lỗ, hoạt động cK quản lý yếu kém; che dấu thực trạng, báo cáo không trung thực; sử dụng vốn sai mục đích, số khách hàng cố ý lừa đảo,… họ Hệ thống NH phát triển mạnh mẽ với số lượng NH TMCP ngày gia tăng Điều dẫn tới việc tranh giành thị phần NH cách gay gắt Dĩ ại nhiên muốn có thị phần lớn, lơi kéo nhiều KH đồng nghĩa với việc NH đặt mục Đ tiêu dư nợ tăng cao, NH thành lập Các NH thường mong muốn phát triển thị phần, tăng dư nợ, điều dễ dẫn tới việc dễ dãi khâu thẩm định KH ng Tóm lại, dù cân nhắc kĩ lượng nhiều phương diện, kết thẩm định ườ sai lệch so với thực tế Điều dẫn đến định sai lầm NH hoạt động tín dụng Tr Nhìn chung, cơng tác thẩm định cho vay khách hàng doanh nghiệp VietinBank Huế tồn số thiếu sót nhược điểm cần khắc phục thời gian qua, chi nhánh có nhiều thành tựu đóng góp tích cực vào nghiệp đầu tư phát triển thành phố, NH có chất lượng thẩm định thuộc loại tốt thành phố SVTH: Lê Huy Hoàng 60 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.s N CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH CHO VAY VỐN NGẮN HẠN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NHTM CP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾ 3.1 Nhận xét quy trình thẩm định cho vay khách hàng doanh nghiệp VietinBank uế Huế H Trong năm vừa qua, để có chất lượng cho vay có hiệu tốt, công tác thẩm định NHTM đặt lên hàng đầu Các NHTM nói chung NH TMCP tế Công thương Việt Nam nỗ lực xây dựng cho quy trình chuẩn phù hợp với h quy định Nhà nước, vừa phù hợp với quy mô, tổ chức Ngân hàng nhằm giảm in tình trạng cho vay khách hàng khơng có khả hồn trả nợ Tạo quy trình thẩm cK định chuẩn hạn chế rủi ro bước quan trọng trình cho vay thu hồi vốn vay hiệu quả, đảm bảo nguồn lợi nhuận cho ngân hàng hạn chế họ nợ xấu ại Trong trình nghiên cứu thực trạng quy trình thẩm định cho vay vốn ngắn hạn Đ khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Huế, giúp đỡ anh chị phòng Khách hàng Doanh Nghiệp tiếp xúc thực tế, ng quan sát tìm hiểu nội dung cụ thể mà CB QHKH CBTĐ tiến hành Qua đó, ườ tơi thấy quy trình phương pháp thẩm định cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp VietinBank Huế thực có chất lượng, linh hoạt chặt chẽ, xác, Tr biểu mặt sau:  Tiếp xúc, thu thập hồ sơ khách hàng: - Thông tin, hồ sơ, tài liệu khách hàng nguồn nguyên liệu quan trọng phục vụ q trình thẩm định Do việc xây dựng hệ thống phần mềm nhằm tìm kiếm nhanh, đầy đủ thông tin khách hàng đặc biệt quan trọng VietinBank năm qua xây dựng chuẩn phần mềm việc tìm hiểu khách hàng có tên Core sunshire Ngồi ra, VietinBank quy định SVTH: Lê Huy Hồng 61 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.s N loại hồ sơ tài liệu, phân loại rõ ràng theo thời hạn vay: Hồ sơ thu nhập khoản vay ngắn hạng trung hạn dài hạn Mục đích việc phân loại nhằm thu thập xác đầy đủ loại hồ sơ cần dung quy trình thẩm định khoản vay - Việc thu thập, hồ sơ tài liệu có sáng tạo tiết kiệm thời gian Thay tất khách hàng bắt buộc nộp đầy đủ hồ sơ, ngân hàng yêu cầu cung cấp đầy đủ loại hồ sơ khách hàng vay vốn lần đầu Những khách hàng cũ thu thập uế từ khoảng thời gian mà khách hàng ngừng giao dịch với NH tới thời điểm H - CB QHKH CBTĐ trình thẩm định chịu khó thu thập thơng tin tế từ nhiều nguồn khác nhau: CIC, internet, báo cáo nghiên cứu, sử dụng thơng tin tham in giá xác q trình thẩm định h khảo có vay với mục đích tương tự nhau,….để nhằm đưa nhận xét, đánh cK - CB QHKH có biện pháp cụ thể, rõ ràng trường hợp gặp phải rủi ro thu thập hồ sơ, tài liệu khách hàng khơng thể hồn hảo Về quy trình thẩm định: họ  - Quy trình thẩm định VietinBank Huế thường xuyên đổi theo hướng đơn ại giản hóa cho KH song đảm bảo tính chặt chẽ khoa học Số lần KH đến giao dịch Đ với NH giảm bớt Khách hàng đến NH làm việc với phận hỗ trợ tín dụng, sau hồ sơ liên quan đáp ứng u cầu cơng tác thẩm định thức bắt đầu, ng thông thường khoản vay giao cho CBTĐ đảm trách Quyết định ườ CBTĐ có tác động trực tiếp đến việc cho vay hay không NH Mỗi cá nhân định mang tính chủ quan song tham gia đánh giá trưởng phòng Tr KHDN chi nhánh làm cho khoản vay thẩm định có độ xác tính khách quan cao Trong nội dung thẩm định, công việc thực rõ ràng tách bạch với nhau, từ thẩm định lực pháp lý, lực tài chính, tính khả thi phương án kinh doanh đến thẩm định TSBĐ thực cách riêng biệt sau tổng hợp thành Tờ Trình thẩm định Quyết định cấp giới hạn tín dụng cấp tín dụng ngắn hạn, Báo cáo thẩm định TSBĐ SVTH: Lê Huy Hồng 62 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.s N - Thẩm định khách hàng vay vốn, CB QHKH CBTĐ có trình độ chun môn nghề nghiệp cao, đội ngũ nhân trẻ, đa số có kinh nghiệm làm việc từ 3-5 năm cơng tác thẩm định Do đó, với trình độ kinh nghiệm làm việc lâu năm, CB QHKH, CBTĐ linh hoạt việc sử dụng nguồn thông tin, am hiểu đầy đủ ngành nghề khách hàng, vận dụng phương pháp thẩm định phù hợp với tiêu cần thẩm định, tiếp xúc, khảo sát nơi hoạt động khách hàng cách tốt uế - Việc thu thập xử lý tài liệu, thông tin phục vụ cho công tác thẩm định H quan tâm Từ nguồn số liệu KH cung cấp, CBTĐ VietinBank Huế tiến hành tế phân tích, đánh giá độ xác nguồn thông tin thông qua tham khảo nguồn thông tin từ TCTD NH khác Nếu có khác thường CBTĐ tiến in h hành tìm hiểu ngun nhân Ngồi ra, CBTĐ thu thập thơng tin từ tài liệu phân cK tích thị trường, sách báo, tạp chí ngồi nước, thơng tin từ quan hữu quan - Việc phân tích tài khách hàng, CB QHKH CBTĐ có kiểm họ tra mức độ tin cậy BCTC trước thực tính tốn CBTĐ vận dụng thành thục kỹ việc phân tích BCTC để từ đưa nhìn tổng quan tình ại hình tài khách hàng Đ - CBTĐ coi trọng việc kiểm soát tài khách hàng nhằm hạn chế rủi ro xảy tương lai cách kiểm tra thường xuyên BCTC ng năm sau giải ngân ườ - Đối với thẩm định tài sản đảm bảo, ngân hàngquy định đầy đủ cụ thể thẩm định tài sản đảm bảo, CBTĐ làm tốt việc định giá tài sản đảm Tr bảo từ rút ngắn thời gian thẩm định - Về công nghệ, trang thiết bị: Do tính chất số khoản vay lớn cần thẩm định kĩ lưỡng, cơng nghệ trang thiết bị phục vụ cho trình thẩm định quan trọng Trang thiết bị, công nghệ tốt giúp CBTĐ tiết kiệm thời gian, chi phí chất lượng thẩm định khoản vay tốt Hiện tại, VietinBank Huế trang bị đầy đủ đồng thiết bị kỹ thuật cần thiết phần cứng phần mềm Với phần mềm chuyên dụng phục vụ cho công tác thẩm định, quản lý hồ sơ, thơng tin KH, tính tốn hiệu SVTH: Lê Huy Hồng 63 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.s N khoản vay Phần mềm chấm điểm xếp hạng, VCOMS, CLIMS, CORE, CRLOS, QT LOS; công việc CBTĐ rút ngắn hơn, khả thẩm định bao quát hơn, góp phần nângcao chất lượng thẩm định VietinBank Huế - Về công tác tái thẩm định: VietinBank Huếcơng tác tái thẩm định chặt chẽ, phân rõ hạn mức rõ ràng Đối với khoản vay tỷ trình lên Ban tín dụng Hội sở để tái thẩm định uế - Về thời gian thu nợ cách thức thu nợ: VietinBank Huế linh hoạt việc H xác định thời gian thu nợ cách thức thu nợ khoản vay doanh nghiệp tế Tùy theo hoạt động sản xuất kinh doanh DN, mức độ hiệu khoản vay (đặc biệt năm đầu), VietinBank Huế xác định thời gian gia hạn bao lâu, in h thời gian thu nợ bao lâu, có thu nợ theo hình thức bậc thang để tạo điều kiện cho KH - cK giai đoạn đầu hay không Về thời gian thẩm định: Thời gian thẩm định khoản vay ngày rút họ ngắn theo hướng vừa đảm bảo tính xác, vừa nhanh chóng trả lời KH việc có đồng ý giải ngân hay không Hiện nay, VietinBank Huế xây dựng sở liệu ại KH làm tiến hành thẩm định Bộ sở liệu có sẵn KH giúp NH Đ khơng nhiều thời gian sưu tập tìm kiếm thơng tin, rút ngắn thời gian thẩm định Tất nhiên tuỳ thuộc tính chất khoản vay mà thời gian thẩm định khác ng nhau, nhiên so với năm đầu (2013, 2014) nhờ có hỗ trợ ườ phần mềm, số ngày thẩm định trung bình giảm nhiều, từ ngày giảm xuống ngày Tạo cho khách hàng có niềm tin có kế hoạch để SXKD Điều nâng cao uy tín vị Tr cho NH 3.2 Đinh hướng phát triển VietinBank Huế 3.2.1 Định hướng phát triển năm 2017  Tiếp theo định hướng phát triển năm tiếp theo, năm 2017 VietinBank Tăng trưởng bứt phá KH vừa nhỏ, KH bán lẻ, KHDN FDI, phát triển KH vừa nhỏ nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục cấu đối tượng khách hàng, dư nợ, giảm bớt SVTH: Lê Huy Hồng 64 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.s N phụ thuộc vào đối tượng KHDN lớn, đảm bảo tăng trưởng an toàn bền vững hệ thống  Tập trung cho vay ngắn hạn, đầu tư vốn SXKD, ngành nghề Chính phủ ưu tiên  Phát triển ngân hàng toán, nâng tỷ trọng thu phí dịch vụ/tổng lợi nhuận lên 20%; triển khai công cụ, sản phẩm phục vụ giải pháp khơng dùng tiền mặt uế  Kiểm sốt chặt chẽ tín dụng mới, nợ xấu tối đa 0,5%/tổng dư nợ H  Bám sát tiến độ Đề án nâng cao lực tài cho NHTM, thực đồng tế giải pháp in cương, kỷ luật công tác quản trị điều hành h  Quản trị rủi ro, tăng cường kiểm tra chi nhánh, phòng giao dịch để nâng cao kỷ cK  Cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho khách hàng, tăng suất lao động họ  Triển khai an tồn hiệu hệ thống cơng nghệ thơng tin (CNTT) mới, ngân hàng có hệ thống CNTT hàng đầu khu vực Châu Á Đây nhiệm vụ lớn, quan ại trọng hệ thống nhằm khai thác tối đa tính cơng nghệ, đẩy mạnh bán chéo Đ  Công tác truyền thông cần bám sát chủ trương, chủ động phối hợp báo chí tuyên truyền sách Ngành Ngân hàng tới người dân ng 3.2.2 Những thuận lợi khó khăn ườ 3.2.2.1 Thuận lợi - Có đội ngũ cán chất lượng cao, trẻ động nhiệt huyết với, có phẩm chất đạo Tr đức tốt, đào tạo theo quy định công ty - Mạng lưới ngân hàng rộng khắp nước, đưa VietinBank thành ngân hàng có uy tín hàng đầu - Ln có sách hỗ trợ khách hàng, từ hội sở đếnh chi nhánh 3.3.2.2 Khó khăn Những thuận lợi tạo điều kiện cho Ngân hàng ngày phát triển, đáp ứng yêu cầu hội nhập Bên cạnh đó, Ngân hàng gặp khơng khó khăn: SVTH: Lê Huy Hồng 65 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.s N - Một số CBTĐ tuổi trời trẻ, thiếu kinh nghiệm nhiều lĩnh vực - Hệ thống trang thiết bị nâng cấp, cải tạo, nhiên hiệu - Sự cạnh tranh gay gắt NH thương mại khác dẫn tới thị trường bị thu hẹp - Sản phẩm khách hàng ít, chưa trọng vào luồng khách hàng định uế 3.3 Một số giải pháp hồn thiện quy trình thẩm định cho vay khách hàng doanh H nghiệp VietinBank Huế: tế Nhằm giúp quy trình thẩm định VietinBank Huế ngày hồn thiện có chất lượng hơn, tơi xin đưa số hướng giải vấn đề mang tính chủ quan h thân sau: cK in  Về nâng cao chất lượng thông tin thẩm định: - Nguồn thông tin yếu tố có ảnh hưởng lớn đến chất lượng cơng tác họ phân tích tín dụng doanh nghiệp Thơng tin đầy đủ sở cần thiết để cán tín dụng phân tích đưa nhận định xác khách hàng, từ có định ại hợp lý việc đáp ứng nhu cầu cho vay khách hàng Ngoài nguồn thông tin đầy Đ đủ giúp cho ngân hàng nắm bắt diễn biến môi trường nước, biến động kinh tế thay đổi chủ trương, sách phát triển ng kinh tế Nhà nước, từ ngân hàng đề biện pháp kịp thời, nhằm điều chỉnh ườ hoạt động tránh rủi ro thiệt hại ổn định để phát triển CBTĐ cần kết hợp với quan địa phương để tìm hiểu uy tín, tình hình SXKD, đánh giá nguồn tài Tr khả trả nợ KH; thường xuyên cập nhật thông tin KH hệ thống CIC để nắm rõ tình hình vay nợ KH; thực cách nghiêm túc, khách quan thẩm định KH, tài sản đảm bảo (nếu có) - Hồn thiện hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng doanh nghiệp CBTD cần nâng cao khả thẩm định, sử dụng thành thạo hệ thống chấm điểm KH cá nhân với hệ thống kỹ thuật vi tính cao nhằm đưa định cho vay cách nhanh chóng, xác chế rủi ro SVTH: Lê Huy Hồng 66 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.s N  Nâng cao nội dung quy trình thẩm định: - CBTD cần tuân thủ theo quy định Ngân hàng quy trình thẩm định cho vay khoản vay ngắn hạn, trung dài hạn nhằm tiết kiệm thời gian thẩm định - Về thẩm định tài chính, CBTĐ cần tính tốn, sử dụng tiêu tài với số lượng nhiều giúp phân tích có nhìn sâu sát Khi phân tích tiêu tài uế khơng đánh giá tăng giảm, mà phải nêu liên nguyên nhân tăng giảm, H từ đánh giá tốt hơn, sâu sát tình hình tài doanh nghiệp Khi đánh giá tế chung doanh nghiệp CBTĐ nghiên cứu theo chiến lược SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức) để có nhìn tổng thể xác khách hàng in h - Một điểm cần khắc phục CBTĐ đánh giá rủi ro khoản vay mang cK tính chung chung, chưa lượng hóa rủi ro Thực chất việc phân tích rủi ro khoản vay phân tích Kế hoạch kinh doanh trạng thái động, gắn liền với rủi ro có họ thị trường từ giúp NH lường trước rủi ro có biện pháp phòng tránh thích hợp Rủi ro có kiện khơng mong muốn tác động đến doanh nghiệp làm ại thay đổi doanh thu, chi phí, dòng tiền…, điều ảnh hưởng đến tính khả thi kế Đ hoạch kinh doanh Vì vậy, VietinBank cần bổ sung thêm phân tích rủi ro kế hoạch kinh doanh phân tích độ nhạy, phân tích tình vào nội dung thẩm định vay ngắn ng hạn khách hàng doanh nghiệp ườ - Hồn thiện cơng tác thẩm định TSBĐ: Cơng tác thẩm định TSBĐ cần có quy định thủ tục, giấy tờ nhằm đảm bảo tính pháp lý tài sản chấp, cầm cố Tr Ngân hàng Vietinbank để tránh trường hợp xử lý tài sản gặp nhều khó khăn tính pháp lý chưa đảm bảo Bên cạnh đó, quy trình thẩm định TSBĐ cần quy định rõ thời gian tối đa công tác quản lý, kiểm tra, định giá lại tài sản đảm bảo - NH cần đưa phương án trả nợ, cần tính lịch trả nợ chi tiết cho phương án nhằm giúp khách hàng thấy rõ nghĩa vụ trả nợ ngân hàng có kế hoạch thu hồi nợ tốt SVTH: Lê Huy Hồng 67 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.s N - NH cần xây dựng tiêu hồn chỉnh cho loại hình doanh nghiệp khơng thể dựa vào phán đoán chủ quan CBTĐ để đánh giá tình hình tài DN - NH cần xây dựng hệ thống thông tin nội Hệ thống cần thường xuyên cập nhật bảo đảm tính xác, độ tin cậy Một khách hàng có quan hệ tín dụng với nhiều chi nhánh, hệ thống giúp cho chi nhánh biết thông tin khách hàng cách nhanh xác Điều giúp rút ngắn mà đảm bảo uế chất lượng công tác thẩm định VietinBank cần xây dựng hệ thống, quy trình thẩm H định cụ thể hơn, cập nhật phương pháp tiên tiến giới dựa quy tế định Chính phủ Ngân hàng Nhà nước công tác thẩm định tín dụng, hướng dẫn cụ thể cho cán thẩm định chi nhánh toàn quốc in h - Tăng cường hoạt động tra, giám sát công việc nhân viên Các nhân cK viên nên có lịch làm việc cụ thể ngày để kịp đối chiếu đẩy nhanh tiến độ hiệu công việc họ - Tăng cường kiểm tra sau giải ngân cách hữu hiệu để phát sai sót cơng tác thẩm định khách hàng Từ đó, cán tín dụng rút cho ại học kinh nghiệm cho tình tương tự sau tự nâng cao tinh ngân hàng Đ thần trách nhiệm công việc, bước hồn thiện cơng tác thẩm định tín dụng ng  Nâng cao chất lượng đội ngũ CBTĐ: ườ - Trong công tác thẩm định nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định trình độ lực CBTĐ, điều ảnh hưởng trực tiếp đến công tác thẩm Tr định khách hàng Để nâng cao trình độ lực CBTĐ cần phải có nỗ lực hai bên: Chi nhánh thân CBTĐ Đội ngũ CBTĐ muốn thực tốt công tác thẩm định phải thoả mãn yêu cầu trình độ, kinh nghiệm đạo đức nghề nghiệp: + Về trình độ: CBTĐ phải có trình độ từ đại học trở lên, phải có kiến thức chuyên sâu NH, tài doanh nghiệp kiến thức lĩnh vực liên quan kinh tế thịtrường, pháp luật, thuế SVTH: Lê Huy Hồng 68 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.s N + Về khả năng: CBTĐ phải tính tốn, phân tích tiêu tài chính, áp dụng phương pháp thẩm định nhuần nhuyễn Bên cạnh đó, phải có khả tổng hợp, đánh giá thông tin cách linh hoạt nhạy bén + Về kinh nghiệm: CBTĐ phải trực tiếp tham gia thẩm định khách hàng, bên cạnh kinh nghiệm thẩm định phải có kinh nghiệm lĩnh vực liên quan tới lĩnh vực kinh doanh khách hàng uế + Về đạo đức nghề nghiệp: CBTĐ phải có tư cách đạo đức nghề nghiệp tốt, có H lĩnh, tính cách trung thực có trách nhiệm, tâm huyết với ngành tế - Vì VietinBank Huế cần xây dựng kế hoạch đào tạo dài hạn, ngắn hạn chuyên môn nghiệp vụ cho CBTĐ Thường xuyên mở lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ in h thẩm định, hội nghị tổng kết đánh giá để đúc kết kinh nghiệm Bên cạnh đó, cK khuyến khích CBTĐ tham gia khóa học dài hạn sau đại học để nâng cao trình độ Bên cạnh đó, CBTĐ phải không ngừng nâng cao kiến thức pháp luật, thị họ - trường, ngoại ngữ, tin học để đápứng yêu cầu ngày cao công tác thẩm định ại VietinBank Huế thường xuyên tổ chức buổi báo cáo, hội thảo để trao đổi Đ tình hình kinh tế, xã hội nước quốc tế Điều giúp cho CBTĐ có nhìn tổng thể từ giúp họ hiểu thấu đáo định mang tính chiến lược NH ng - Xây dựng chương trình thu hút sáng kiến, đề xuất có giá trị ườ CBTĐ Đưa sáng kiến hữu ích vào áp dụng thực tế có hình thức khen thưởng kịp thời nhằm động viên, khích lệ tinh thần Tr - Có sách ưu đãi nhằm thu hút cán giỏi làm cho VietinBank Huế - Bên cạnh yếu tố trình độ, kinh nghiệm đạo đức, tư cách lĩnh CBTĐ đóng vai trò quan trọng định chất lượng công tác thẩm định Giáo dục đạo đức, lĩnh cho CBTĐ phải Ban giám đốc chi nhánh xác định nhiệm vụ quan trọng, thường xun Thơng qua tìm hiểu đồng nghiệp, tìm hiểu thực tế cơng việc, lãnh đạo NH nắm bắt tính cách, tư cách cán bộ, từ có SVTH: Lê Huy Hồng 69 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.s N biện pháp giáo dục, thuyết phục từ nhận thức đến hành vi việc làm cụ thể nhằm loại bỏ Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế rủi ro đạo đức nghề nghiệp SVTH: Lê Huy Hồng 70 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.s N Phần III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I Kết luận Qua trình thực tập Chi nhánh, nhận thấy Ngân hàng xây dựng quy trình thẩm định đầy đủ chi tiết Điều chứng tỏ thành công quy trình thẩm định cho vay, xa cho vay hiệu thời gian vừa qua uế - Xét đề tài: “Thực trạng quy trình thẩm định cho vay vốn ngắn hạn H khách hàng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Huế” tế đạt số mục tiêu đề ra: + Tìm hiểu phân tích thực trạng quy trình thẩm định cho vay vốn ngắn hạn in h khách hàng doanh nghiệp cK + Phân tích số nguyên nhân chủ quan khách quan dẫn tới rủi ro thẩm định Từ đó, đưa số nhóm giải pháp giảm thiểu rủi ro nâng cao chất lượng thẩm họ định Ngân hàng ại Bên cạnh đó, đề tài tồn số hạn chế sau: Đ - Do hạn chế hiểu biết thời gian thực tập, trình tìm hiểu đánh giá thực trạng chưa sát với tình hình thực tế Ngân hàng Các số liệu thu thập ng q ít, việc tìm hiểu quy trình đối thẩm định hoạt động khác ườ khó khăn nên đứa đánh giá tổng quát Chi nhánh Tr - Đề tài đưa nguyên nhân dẫn đến rủi ro mà chưa xây dựng mơ hình lượng hóa nguyên nhân gây rủi ro II Kiến nghị hướng phát triển đề tài Do hạn chế nêu nên đề tài nghiên cứu chưa hồn tồn mang tính đại diện cao chưa phản ánh sát thực tiễn tình hình cơng tác thẩm định khách hàng doanh nghiệp VietinBank Huế thời gian vừa qua Chính vậy, kết luận biện pháp hạn chế rủi ro đưa chưa đáp ứng với u SVTH: Lê Huy Hồng 71 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.s N cầu thực tiễn công tác thẩm định khách hàng chi nhánh Trên sở đó, tơi xin đề xuất hướng mở rộng đề tài cho nghiên cứu tiếp theo: - Đánh giá cơng tác thẩm định tín dụng ngân hàng khác TP Huế để có so sánh ngân hàng - Đề tài giới hạn mức độ đánh giá công tác thẩm định cho vay vốn ngắn uế hạn khách hàng doanh nghiệp nên đề tài sau mở rộng phạm vi loại Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H khách hàng khác hàng hàng trung dài hạn SVTH: Lê Huy Hoàng 72 ... hạn khách hàng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Huế Chương 3: Giải pháp hồn thiện quy trình thẩm định cho vay vốn ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Công. .. 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH CHO VAY VỐN NGẮN HẠN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUẾ 2.1 Tổng quan NHTM CP Công Thương Việt Nam 2.1.1 Quá trình. .. tài thẩm định cho vay khách hàng doanh nghiệp cho vay vốn ngắn hạn nhắc qua trình cho vay ngân hàng khác, in h chưa có đề tài nghiên cứu quy trình thẩm định cho vay vốn ngắn hạn khách hàng doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng quy trình thẩm định cho vay vốn ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP công thương việt nam – chi nhánh huế , Thực trạng quy trình thẩm định cho vay vốn ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP công thương việt nam – chi nhánh huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay