Thuyết trình tài chính quốc tế cao học_Chương 5_Giá cả linh hoạt: Mô hình tiền tệ

28 64 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 21:43

5.1 Mô hình tiền tệ giản đơn với tỷ giá thả nổi5.2 Mô hình tiền tệ giản đơn với tỷ giá cố định5.3 Lãi suất trong mô hình tiền tệ5.4 Mô hình tiền tệ là một sự giải thích về sự thật5.1.1 Thiết lập5.1.2 Cân bằng5.1.3 Cung tiền tăng trước tỷ giá thả nổi5.1.4 Thu nhập tăng trước tỷ giá thả nổi5.1.5 Giá ngoại tệ tăng trước tỷ giá thả nổi5.1.6 Mô hình hai quốc gia của tỷ giá thả nổiGiả thiết 1: Đường tổng cung thẳng đứng.Giả thiết 2: Nhu cầu về số dư tiền thực là một hàm ổn định với một vài biến số kinh tế vĩ mô trong nước. Chapter Flexible prices: the monetary model GVHD: Lớp: 17C1INT60500304 • Nguyễn Khắc Quốc Bảo • Huỳnh Lê Hữu Hiếu Nhóm: • • • Nguyễn Minh Trí Trương Thúy Qun Dương Quang Thịnh Nội dung 5.1 hình tiền tệ giản đơn với tỷ giá thả 5.2 hình tiền tệ giản đơn với tỷ giá cố định 5.3 Lãi suất hình tiền tệ 5.4 hình tiền tệ giải thích thật 5.1 hình tiền tệ giản đơn với tỷ giá thả 5.1.1 Thiết lập 5.1.2 Cân 5.1.3 Cung tiền tăng trước tỷ giá thả 5.1.4 Thu nhập tăng trước tỷ giá thả 5.1.5 Giá ngoại tệ tăng trước tỷ giá thả 5.1.6 hình hai quốc gia tỷ giá thả 5.1.1 Thiết lập •   Giả thiết 1: Đường tổng cung thẳng đứng Giả thiết 2: Nhu cầu số dư tiền thực hàm ổn định với vài biến số kinh tế nước (y thu nhập quốc dân thực tế; k tham số tích cực) Giả thiết 3: Thuyết PPP ln xảy 5.1.2 Cân •   Khi cân xảy ta có: Tỷ giá hình đơn giản tỷ lệ khối lượng tiền tệ với nhu cầu, đo lường mức giá ngoại tệ Bất điều làm tăng tỷ số làm cho giá ngoại tệ tăng (đồng nội tệ giá) 5.1.3 Cung tiền tăng trước tỷ giá thả • • Khi tăng cung tiền lên ; biến khác (y, ) không đổi   Ở mức giá cũ xuất dư thừa cung tiền => Cầu hàng hóa tăng => Giá hàng hóa có xu hướng tăng từ điểm c lên đến điểm b ( • Giá hàng hóa nội địa tăng => hàng hóa từ nước ngồi rẻ để giữ tính cạnh tranh => giá ngoại tệ phải tăng => tăng tỷ giá hối đối Trong hình tiền tệ, tỷ lệ phần trăm gia tăng cung tiền nội địa, làm sụt giảm mức tỷ lệ tương ứng giá trị đồng nội tệ (các điều kiện khác không đổi) 5.1.4 Thu nhập tăng trước tỷ giá thả • Ở mức giá, thu nhập tăng hàm ý nhu cầu tiền lớn Nhưng yếu tố khác khơng   đổi nên giá hàng hóa giảm từ c xuống b • Do PPP ln tồn tại, nên Ở hình tiền tệ, tăng lên mức thu nhập thực nước dẫn đến, thứ khác nhau, nâng giá giá đồng nội tệ 5.1.5 Giá ngoại tệ tăng trước tỷ giá thả • Khi độ dốc đường PPP P/S = P*, trở nên dốc hơn, mức giá ban đầu Anh,   gắn liền với mức giá thấp USD, hay nói cách khác có tỷ giá cao cho GBP • Với mức giá USD cao hơn, hàng hóa UK vượt cạnh tranh tỷ giá hối đối cũ Ở trạng thái cân mới, thực tế sản lượng US định giá cao đồng USD so với trước bù đắp mức giá cao tương ứng đồng USD Theo hình tiền tệ, tăng lên mức giá ngoại tệ, thứ khác nhau, liên kết với nâng giá nội tệ (đó là, giảm giá tỷ giá ngoại tệ, S) không thay đổi kinh tế quốc nội 5.1.6 hình hai quốc gia tỷ giá thả • Một nguồn cung tiền Mỹ tăng lên => nguồn cung vượt mức thị trường tiền tệ địa phương => người Mỹ tiêu xài nhiều hơn, thứ khác   nhau, làm giảm số dư họ Kết nỗ lực họ chi tiêu nhiều cuối thức đẩy mức giá họ, P*, gây đồng USD sụt giảm việc ngăn ngừa Mỹ ngập tràn với hàng nhập rẻ • Giả định giống với lượng tiền Anh ban đầu , cung tiền Mỹ 5.2 hình tiền tệ giản đơn tỷ giá cố định 5.2.1 Cung tiền tăng tỷ giá hối đoái cố định 5.2.2 Thu nhập tăng tỷ giá hối đoái cố định 5.2.3 Giá nước ngồi tăng tỷ giá hối đối cố định 5.2.4 Sự giá tỷ giá hối đoái cố định 10 5.2.1 Cung tiền tăng tỷ giá hối đối cố định 14 • Mệnh đề 5.4 Dưới tỷ giá hối đối cố định hình tiền tệ, trạng thái cân bằng, việc gia tăng tín dụng nước bị vơ hiệu hóa, yếu tố khác cân nhau, giảm dự trữ thâm hụt cán cân toán tạm thời Ngược lại, sụt giảm tín dụng nước gây thặng dư cán cân toán tạm thời hậu bù đắp gia tăng dự trữ 5.2.1 Cung tiền tăng tỷ giá hối đoái cố định 15 Nếu cung tiền, mức giá cán cân toán quay lại trạng thái ban đầu nó, thay đổi trạng thái cân mới? • Mặc dù K, cung tiền không thay đổi, thành phần thay đổi tích lũy tác động thâm hụt cán cân toán thời gian điều chỉnh Cung tiền tính lại: • Giới hạn điểm dự trữ giảm xuống tồn lượng cung tiền tín dụng nội địa 5.2.1 Cung tiền tăng tỷ giá hối đoái cố định 16 Vơ hiệu hóa thay đổi dự trữ Vơ hiệu hóa q trình làm cân ảnh hưởng thâm hụt (thặng dư) cán cân tốn cách tạo đủ tín dụng nội địa để bù đắp sụt giảm dự trữ ngoại hối • • • Với tỷ giá hối đối cố định, dòng dự trữ tự động điều chỉnh lượng cung tiền để khôi phục trạng thái cân Thâm hụt (hoặc thặng dư) cán cân tốn, khơng đòi hỏi sách vĩ khắc phục Tuy nhiên, phủ muốn chống lại nguyên tắc ổn định làm sách tạm thời 5.2.2 Thu nhập tăng tỷ giá hối đoái cố định Mệnh đề 5.5 Dưới tỷ giá hối đoái cố định hình tiền tệ, trạng thái cân bằng, kết tăng thu nhập thực (ở nước) làm gia tăng dự trữ dẫn đến thặng dư cán cân toán tạm thời, yếu tố khác Trong trạng thái cân mới, lượng cung tiền nước tăng mức giá nước quay trở lại mức PPP 17 5.2.3 Giá nước ngồi tăng tỷ giá hối đối cố định • Mệnh đề 5.6 Dưới tỷ giá hối đối cố định hình tiền tệ, trạng thái cân bằng, kết việc tăng mức giá giới làm tăng dự trữ dẫn đến thặng dư cán cân toán tạm thời, yếu tố khác Trong trạng thái cân mới, lượng cung tiền nội địa nhiều mức giá nước tăng lên mức PPP 18 5.2.4 Sự giá tỷ giá hối đoái cố định • Khơng có tỷ giá hối đối cố định cố định Các nhà chức trách buộc phải dịch chuyển tỷ lệ sang cấp độ mới, cao thấp Đó lý hệ thống tỷ giá hối đối cố định đơi xem khóa điều chỉnh 19 5.2.4 Sự giá tỷ giá hối đoái cố định 20 Mệnh đề 5.7 Dưới tỷ giá hối đối cố định hình tiền tệ, kết giá lần tất cải thiện tạm thời khả cạnh tranh quốc gia và, hậu thặng dư cán cân toán, dẫn đến gia tăng dự trữ ngoại tệ Tuy nhiên, lạm phát làm giảm giá trị quốc gia, kinh tế trở lại trạng thái bắt đầu, với mức giá cao hơn, dự trữ lớn lượng cung tiền danh nghĩa lớn hơn, trừ cung tiền thực 5.3 Lãi suất hình tiền tệ • 21  Hàm cầu tiền: (cơng thức 4.9 chương 4) • Ý nghĩa: Mức cung tiền không đổi, cầu tiền giảm lãi suất tăng ngược lại • Cung tiền không đổi, lãi suất nước tăng dẫn tới tổng cầu tăng, đường tổng cầu dịch chuyển sang phải, thu nhập quốc gia thực tăng y1 Cầu vượt cung dẫn đến lạm phát Giá tăng, điểm cân c (Hình 5.7b) 5.3 Lãi suất hình tiền tệ 22 5.3 Lãi suất hình tiền tệ Mệnh đề 5.8: Trong hình tiền tệ, với lượng cung tiền thu nhập quốc gia cho trước, tăng lãi suất nước so với nước dẫn tới sụt giảm giá trị đồng nội địa.(Hình 5.7a) 23 5.4 hình tiền tệ giải thích thật Hình 5.8 Tiền, thu nhập tỷ giá Vương quốc Anh, 1975-1999 (1995 = 100) 24 5.4 hình tiền tệ giải thích thật • 25 Điều cần lưu ý ba tỷ giá hối đoái dễ biến động cổ phiếu tiền tệ thu nhập Ví dụ Anh, cổ phiếu tiền tệ có khoảng 55% GDP tương đối có 17% (được đo mức tối đa mức tối thiểu), giá trị đồng bảng Anh dao động 80% • Tiếp theo, nhìn vào xu hướng liệu M1 Anh có gia tăng tương đối so với Mỹ vào cuối năm 1970, mùa thu dài qua hầu hết năm 1980, 15 năm qua, tỷ giá trải qua hai chu kỳ riêng biệt cho mà khơng có kế hoạch rõ ràng Gần đây, cổ phiếu tiền tệ Anh tăng trở lại, tỷ giá hối đoái so với đồng USD ổn định kể từ bắt đầu kỷ nguyên thời kỳ lên năm 1972 • Những chứng trình bày khơng phải đáng khích lệ Tất cho có lợi cho hình tiền tệ để giải thích thật thời gian dài Điều đặc biệt với thời kỳ lãi suất ổn định 5.5 Tổng kết hình tiền tệ tỷ giá thả dự đốn đồng nội tệ giá khi: • • • • Cung tiền nước (nước ngoài) tăng (giảm) Thu nhập quốc dân nước (nước ngoài) giảm (tăng) Mức giá ngoại tệ giảm Sự giá đồng nội tệ tương ứng với gia tăng cung tiền hình tiền tệ tỷ giá cố định dự đoán cán cân toán xấu quốc gia nguồn dự trữ khi: • • • Cung tiền nội địa tăng (gia tăng tín dụng nước) Thu nhập nước (nước ngoài) giảm (tăng) Mức giá ngoại tệ giảm 26 5.5 Tổng kết 27 Kết giá tỷ giá hối đoái cố định thời gian làm cán cân toán thặng dư dẫn đến thặng dư dự trữ ngoại tệ Tuy nhiên lạm phát theo thời gian khắc phục loại bỏ lợi cạnh tranh doanh nghiệp nước, tỷ giá hối đoái quay trở lại mức ban đầu (PPP khôi phục) Lãi suất cao dẫn đến cầu tiền giảm  Tỷ giá cao, giá trị đồng nội tệ giảm ... giá thả 5. 1.1 Thiết lập 5. 1.2 Cân 5. 1.3 Cung tiền tăng trước tỷ giá thả 5. 1.4 Thu nhập tăng trước tỷ giá thả 5. 1 .5 Giá ngoại tệ tăng trước tỷ giá thả 5. 1.6 Mơ hình hai quốc gia tỷ giá thả 5. 1.1... đồng nội địa.(Hình 5. 7a) 23 5. 4 Mơ hình tiền tệ giải thích thật Hình 5. 8 Tiền, thu nhập tỷ giá Vương quốc Anh, 19 7 5- 1999 (19 95 = 100) 24 5. 4 Mô hình tiền tệ giải thích thật • 25 Điều cần lưu ý... tiền Mỹ 5. 2 Mơ hình tiền tệ giản đơn tỷ giá cố định 5. 2.1 Cung tiền tăng tỷ giá hối đoái cố định 5. 2.2 Thu nhập tăng tỷ giá hối đối cố định 5. 2.3 Giá nước ngồi tăng tỷ giá hối đoái cố định 5. 2.4
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết trình tài chính quốc tế cao học_Chương 5_Giá cả linh hoạt: Mô hình tiền tệ, Thuyết trình tài chính quốc tế cao học_Chương 5_Giá cả linh hoạt: Mô hình tiền tệ, 1 Mô hình tiền tệ giản đơn với tỷ giá thả nổi, 2 Mô hình tiền tệ giản đơn của tỷ giá cố định, 3 Lãi suất trong mô hình tiền tệ, 4 Mô hình tiền tệ là một sự giải thích về sự thật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay