Vui cung mat thu trai ky nang

9 131 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 21:05

các bài tập mật thư cơ bảncủa các hệ thống mật thư giúp các bạn đam mê có thêm nguồn tài liệu tham khảoAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM ỦY BAN HỘI THÀNH PHỐ CLB SAO BẮC ĐẨU Văn phòng: Số Đinh Tiên Hoàng – Quận Tel: (848) 822 5540 Email: clb_saobacdau@yahoo.com Blog: www.360.yahoo.com/clb_saobacdau Wedsite: clbsaobacdau.com lendang.com.vn VUI CÙNG MẬT THƯ I HỆ THỐNG THAY THẾ : Anh số ( Em) NW / 1301012010 – 2008 2123 / AR : X = ( 21/7 ) + NW / 06.05.19 – 18.25.13.20 / AR : Em hát – Anh ca NW / OCV – PYEEXN / AR : Bánh Sáp đi, Bánh Qui lại NW / JQEL – EJCYO / AR : Con Gà gáy … NW / CAFZK – LZSSQX / AR : Tổ ong – ong làm tổ … NW / 11.26.05.25.23 – 19.18.05.01 / AR : Nguyên tích - Phụ tè NW / ya + it + Kelu + o - aiou + z + bmn + aohi / AR : Chứng minh : tích = x te = y NW / yx + yxx + x - x + y + yxyx + xy / AR : Cao tè, Thấp tích NW / Loki + htp + te – lx + dtm + thb + al + bo / AR 10 : SI AB CD GH IJ MN OP EF ST KL UV QR WX YZ ● ● ● ● ● /AR NW / 11 : SM AB CD GH IJ MN OP KL WX QR YZ UV /AR ● ● 12 : ● ● ● ● ● ● ST ● NW/ EF M = SI ● , =M ● MN OP QR ST UV WX YZ AB ● CD EF GH IJ KL ● ● ● ● NW/ /AR 13 ● : / AR SM , ● WX ● CD YZ ● EF AB ● GH IJ KL MN 14  : NW / = : Te ● ST ● - =X OP ● QR NW / UV ● : Tích ● ● / AR II HỆ THỐNG DỜI CHỖ : 15 : Lưng vào trước NW / gnôc – hnàht - nạb – cúhc / AR 16 : “ Được ngọc” đừng chia cho NW / ỷk - mệin – óhk – nêuq / AR 17  : Đi có xi, đầu lọt NW / FOOH – SCAB – NAOGN – SUAHC /AR 18 : Đi vào thành Cổ Loa NW / 19 : : A U S A F H M U A O U M I W O / AR Mùa măng mọc NW / 20 S H A E A D F C A H H D G R D T T F N U D S S H O C I T P N O / AR Đầu chưa có - thừa đuôi NW / HIEEUSN – IEENT – IEENFP – HONGS – AWNXS – ANGFT /AR 21 : Theo chiều ốc sên NW / 22 T J A C A A N M E : T H U W A Y O O A C W E R T R /AR Toà nhà tầng “ Theo hành lang xuống thang máy” NW / 23 : C H U A A N R K H A I M A B L U W A R C I R A I J T J J /AR Đôi bạn luôn ý nghĩ tốt Đôi bạn song đường ray Đôi bạn kết nối NW / T A 24 : N J H G I R I G A I L O R A Z Trọng Thuỷ khỏi thành NW / 25 M O N G S D O O W C D U W S U S U N S W I O O U W Z Z J C W  : Thân em thuyền trơi dạt Sóng xơ sóng lại đưa vào NW / Hãy trưa để gấp nấu nhóm Nay trở ăn trại cơm lửa /AR /AR /AR III.HỆ THỐNG ẨN DẤU: 26 : Đem tử hình tù nhân mang số NW / V1EE2F3 – L4EE5U6F7 – C8H9I10R11 – H12U13Y14 /AR 27 : Em học ABC…xếp hàng đuổi NW / TAINBHF – CBADNEJ – TFHAGATJ – HTRIONG – JSAKNGLS /AR 28 : Trăng già đến trăng non Lòng thiếp sắc son đợi chàng NW / CAC – SOD – DOI – JCO – WRO – LAI – JCT – RON – GOL – EEU – FCC – HOW – FOL – EEN – HJC /AR 29 : Không dùng thuốc Aspirine NW / TAHU – DSONJ – LEPEUF – TIRAIJ – CHUARANR – BIJI – TRONWR – VEEFE 30 : NW / Đuổi ● /AR túi 31 :  ● ● ● Câu chuyện chuột Mickey ●  ● ● ● Em anh để tiền /AR NW / Sửu NUOWCS - Mẹo XUAAN - Tỵ MAI – Mùi THAWMS – Dậu NGUOWIF - Hợi VUI – Tý DDAATS - Dần VAOF – Thìn DDAOF - Ngọ NOWR – Thân MOIJ - Tuất CUNGF / AR 32 : Hoa mai cánh báo xuân NW / Denta CHIR - Tổ ong GIOIR - Cửu Long BA - Thống HOOIJ – Tứ giác HUY – Vô cực THUWS – Con ngỗng THI – Hoa mai DDOOI – Cầu vồng LAANF /AR 33 : Một hang dọc tập hợp : “ Bé trước Lớn sau” NW / Bồ câu PHAPS - Khủng long TRA – Trâu BIJ – Chó THUOWNG – Kiến OON – Voi KIEEMS – Vi khuẩn HAYX – Dê CHUAANR – Bướm PHUOWNG - Ruồi TAAPJ - Vịt CUWUS / AR 34 : Một sống chết NW / XIN CHO CÁC ĐỒNG ĐỘI LÀM CHO NHÀ CỬA VÀ LỀU CHỔNG QUAY TRỞ VỀ BỐN HƯỚNG VIỆT NAM 35 : / AR Điền vào chỗ trống: NW / Ai lấy học …… …… với chó, chó liếm mặt To gan …… mật Giơ cao đánh …… Thả săn sắt …… cá rô Trai thời trung hiếu làm ……… …… sinh tử Sơng có khúc, người có …… Đi …… ngày đàng, học sàng khơn Thời …… tựa chim bay 36 : Mật thư sai gạch chéo bỏ / AR NW / Về minh giáo lệnh Hoàng sơn nhận Thị trưởng hoà cho Trại sinh hoạt gặp 37 : NW / /AR Anh - Em út bị bắt cầm tù Đến không mở cổng Trường hợp Sau có Họp sức làm cho xong /AR IV BÀI TẬP MẬT THƯ MỞ RỘNG: 38 : Chuyển động theo hướng Bát quái NW / T – B – NTN – BTB – N – TTN – NĐN – ĐĐB – BĐB – ĐĐN – TTB – Đ /AR 39 : Chứng minh : ABC thẳng hàng Giả thiết cho : A = -1 , Z = NW / 3-1 +2 ; 7+6+3 3+2 ; 2+5 ; +1 -1 -1 ; -1 +1 -7 40 : /AR Đúng G đồng hồ chạy NW / – 3.30 – 10 – – ; 30 – – 6.30 – 4.30 ; 9.30 – 3.30 – – 6.30 – 3.30 – 2.30 ; – – - 6.30 – /AR CHÚC CÁC BẠN VÀ CÁC EM THÀNH CÔNG ... / T A 24 : N J H G I R I G A I L O R A Z Trọng Thu khỏi thành NW / 25 M O N G S D O O W C D U W S U S U N S W I O O U W Z Z J C W  : Thân em thuyền trơi dạt Sóng xơ sóng lại đưa vào NW / Hãy... NUOWCS - Mẹo XUAAN - Tỵ MAI – Mùi THAWMS – Dậu NGUOWIF - Hợi VUI – Tý DDAATS - Dần VAOF – Thìn DDAOF - Ngọ NOWR – Thân MOIJ - Tuất CUNGF / AR 32 : Hoa mai cánh báo xuân NW / Denta CHIR - Tổ... giác HUY – Vô cực THUWS – Con ngỗng THI – Hoa mai DDOOI – Cầu vồng LAANF /AR 33 : Một hang dọc tập hợp : “ Bé trước Lớn sau” NW / Bồ câu PHAPS - Khủng long TRA – Trâu BIJ – Chó THUOWNG – Kiến OON
- Xem thêm -

Xem thêm: Vui cung mat thu trai ky nang, Vui cung mat thu trai ky nang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay