tieu luan nhom ve Phân tích biến động chỉ tiêu

30 36 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 20:50

PHẦN MỞ ĐẦU Hơn 30 năm đổi hội nhập quốc tế, Việt Nam đạt nhiều thành tựu to lớn phát triển kinh tế-xã hội Nền kinh tế liên tục trì tốc độ tăng trưởng khá, từ quốc gia thuộc nhóm nước nghèo giới, Việt Nam khỏi tình trạng phát triển, trở thành nước có thu nhập trung bình kinh tế thị trường động Tổng sản phẩm nước (GDP) bình quân đầu người năm 2015 đạt 2.109 USD Tuy nhiên, năm gần kinh tế Việt Nam bộc lộ yếu nội Tăng trưởng kinh tế mức tương đối cao có xu hướng chậm lại; chất lượng tăng trưởng thấp, thiếu bền vững; hiệu sức cạnh tranh kinh tế chưa cao Ngun nhân mơ hình tăng trưởng theo chiều rộng nước ta có số bất cập, khơng khả trì tăng trưởng cao bền vững Tăng trưởng chủ yếu nhờ vào tăng vốn đầu tư, đóng góp suất nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng thấp; suất lao động khoảng cách xa so với nước khu vực suất lao động không đồng vùng nước Thực tế cho thấy việc tăng trưởng theo chiều rộng bị thu hẹp dần, chí có yếu tố tận khai, động lực tăng trưởng theo chiều sâu (hiệu sử dụng nguồn lực, suất lao động, suất nhân tố tổng hợp) lại chưa cải thiện nhiều Chính thế, để tránh nguy tụt hậu vượt qua bẫy thu nhập trung bình, Việt Nam cần phải chuyển sang mơ hình tăng trưởng dựa suất, chất lượng hiệu quả, trung tâm cải thiện suất lao động để tăng sức cạnh tranh kinh tế, đưa đất nước phát triển nhanh bền vững tương lai Một giải pháp nhằm nâng cao khả cạnh tranh đất nước nâng cao suất lao động tất vùng miền của nước Để hiểu làm điều cần nắm rõ lí luận suất lao động, yếu tố ảnh hưởng đến suất lao động cần thiết vùng miền Vì nhóm chọn đề tài: Phân tích biến động tiêu suất lao động trung bình Việt Nam (GDP thực tế/quy mơ nguồn lao động) qua năm 2005, 2010 2015 ảnh hưởng cua hai nhân tố: suất lao động miền cấu trúc nguồn lao động miền Phân tích biến động tiêu GDP thực tế quốc gia qua năm 2005, 2010 2015 ảnh hưởng nhân tố: suất lao động miền, cấu trúc nguồn lao động quy mô nguồn lao động miền qua năm 2005, 2010 2015.” CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG Khái niệm, phương pháp tính Năng suất thước đo mức độ hiệu người đơn vị sản xuất (doanh nghiệp) chuyển đổi nguồn lực sản xuất (ví dụ lao động vốn) để tạo sản phẩm hàng hóa dịch vụ cho xã hội Trong số phương pháp đo lường suất suất đa yếu tố suất vốn, suất lao động tiêu đặc biệt quan trọng phân tích kinh tế thống kê quốc gia Năng suất lao động (NSLĐ) phản ánh lực tạo cải, hiệu suất lao động cụ thể trình sản xuất, đo số sản phẩm hay lượng giá trị tạo đơn vị thời gian, hay lượng thời gian lao động hao phí để sản xuất đơn vị sản phẩm NSLĐ thể tính chất trình độ tiến tổ chức, đơn vị sản xuất, hay phương thức sản xuất; yếu tố quan trọng định sức cạnh tranh doanh nghiệp kinh tế Theo Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (OECD), NSLĐ tính số sản phẩm hàng hóa dịch vụ cuối tạo cho đơn vị lao động tham gia vào hoạt động sản xuất Hàng hoá dịch vụ cuối tạo kinh tế tổng sản phẩm nước (GDP) Lao động tham gia vào hoạt động sản xuất tạo GDP phản ánh thời gian, công sức kỹ lực lượng lao động thường tính lao động làm việc, công lao động, hay lực lượng lao động điều chỉnh theo chất lượng Ở Việt Nam, theo Hệ thống tiêu thống kê quốc gia 1, NSLĐ xã hội tiêu phản ánh hiệu suất làm việc lao động, đo GDP tính bình quân lao động thời kỳ tham chiếu, thường năm NSLĐ xã hội tính theo cơng thức sau: Tổng sản phẩm nước Năng suất lao động xã hội = (GDP) Tổng số người làm việc bình quân2 Chỉ tiêu NSLĐ thường phân tổ theo ngành kinh tế (hoặc khu vực kinh tế) loại hình kinh tế Nguồn số liệu tính NSLĐ lấy từ: (i) Số liệu GDP hàng năm; (ii) Số lao động làm việc bình qn (số lao động có việc làm) Cả hai tiêu thu thập, tính tốn theo tiêu chuẩn quốc tế, tiêu GDP Tổng cục Thống kê áp dụng khái niệm, nguyên tắc, nguồn thông tin phương pháp tính theo quy định hệ thống tài khoản quốc gia Liên hợp quốc; tiêu lao động làm việc (lao động có việc làm) tính theo khuyến nghị Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) Phân loại suất lao động: Theo nội dung: chia làm loại Năng suất lao động sống tiêu biểu suất lao động thông qua kết sản xuất với chi phí số lao động tạo kết Năng suất lao động vật hóa : tiêu biểu suất lao động thông qua kết sản xuất với chi phí trung gian (C) ( vd: chi phí nguyên vật liệu, khấu hao máy móc…) để tạo sản phẩm Trong tiêu biểu suất lao động phân tích nhiều tiêu suất lao động tùy theo chi tiêu kết chi phí Các tiêu kết dùng để tính suất lao động là:   Giá trị sản xuất-GO  Giá trị gia tăng-VA  Giá trị gia tăng thuần-NVA  Doanh thu –DT  Lợi nhuận-M Cá tiêu chi phí là: Tổng số lao động doanh nghiệp Tổng số ngày người làm việc Tổng số công nhân sản xuất Theo phương pháp chọn giá gốc so sánh Năng suất lao động thuận: biểu cách lấy tiêu kết chia cho chi phí Năng suất lao động nghịch: biểu tiêu chi phí chia cho tiêu kết Hai tiêu biểu suất lao động có ý nghĩa khác nên có tác dụng phân tích khác suất lao động thuận nói lên : đơn vị lao động hao phí kỳ tạo đơn vị kết cần chi phí cho lao động kỳ  Theo ý nghĩa tiêu : chia NSLĐ thành loại - Năng suất lao động trung bình - Năng suất lao động cận biên - Năng suất lao động ca biệt Ngồi có số cách phân loại suất lao động khác dựa nhiều quan điểm tiêu thức phân loại khác I TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2005 Tổng sản phẩm nước năm 2005 tăng 8,4% so với năm 2004, khu vực nơng, lâm nghiệp thuỷ sản tăng 4%; khu vực công nghiệp xây dựng tăng 10,6% khu vực dịch vụ tăng 8,5% Trong 8,4% tăng trưởng chung, cơng nghiệp xây dựng đóng góp 4,2 điểm phần trăm; dịch vụ 3,4 điểm phần trăm nông lâm nghiệp thuỷ sản 0,8 điểm phần trăm Khu vực nông, lâm nghiệp thuỷ sản năm đạt mức tăng thấp so với số ước tính từ tháng 9, chủ yếu sản lượng lúa mùa tỉnh miền Bắc giảm (ảnh hưởng trực tiếp bão số 7, bão số 8) thiệt hại dịch cúm gia cầm Thuỷ sản tăng mạnh, cầu nước tăng (bù vào thịt gia cầm sản phẩm chế biến từ gia cầm) xuất tăng so với năm trước Lâm nghiệp tăng nhẹ, chủ yếu tăng sản lượng gỗ khai thác Khu vực công nghiệp xây dựng đạt mức tăng trưởng 10,6%, giá trị tăng thêm khu vực công nghiệp chế biến tăng 13,1% (9 tháng tăng 12,5%, cao mức tăng 11% ước tính vào cuối tháng cơng nghiệp chế biến q IV tăng 14,7%); giá trị tăng thêm công nghiệp khai thác năm tăng 0,9%, chủ yếu dầu thô khai thác suốt quí thấp sản lượng quí tương ứng năm 2004 sản lượng dầu thô khai thác năm đạt mức 92,3% sản lượng năm 2004 Công nghiệp điện, ga, nước tăng 12,2%; xây dựng tăng 10,8% Khu vực dịch vụ có mức tăng trưởng 8,5%, cao hẳn mức tăng trưởng 7,3% năm 2004 Trong khu vực này, ngành có tỷ trọng lớn thuộc lĩnh vực dịch vụ kinh doanh thương nghiệp; khách sạn, nhà hàng; vận tải, bưu điện, du lịch; tài chính, ngân hàng, bảo hiểm có mức tăng cao so với mức tăng ngành năm trước: Thương nghiệp năm tăng 8,3% (năm 2004 tăng 7,8%); Khách sạn nhà hàng tăng 17% (2004 tăng 8,1%); Vận tải, bưu điện, du lịch tăng 9,6% (2004 tăng 8,1%) Do khu vực công nghiệp xây dựng tiếp tục tăng trưởng cao mức tăng chung tăng nhanh khu vực khác nên cấu kinh tế ngành tiếp tục chuyển dịch theo chiều hướng tăng khu vực công nghiệp, xây dựng giảm khu vực nông, lâm nghiệp, thuỷ sản Tỷ trọng công nghiệp xây dựng tăng từ 38,13% năm 2001 lên 41,03% năm 2005, dịch vụ tăng từ 36,63% lên 38,08% nông lâm nghiệp thuỷ sản giảm từ 23,24 xuống 20,89% Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2005 ước tính tăng 16,6% so với năm 2004 đạt 115% dự toán năm Trong tổng số, khoản thu nội địa đạt 109,2% dự toán; thu từ dầu thô đạt 146,1% (chủ yếu giá dầu tăng cao so với lập dự toán); thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập dự A&- B#% &-1& 6$B# #C &+DB TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2010 Kinh tế giới năm 2010 phục hồi sau khủng hoảng tài tồn cầu có chuyển biến tích cực, song nhìn chung chưa thực ổn định tiềm ẩn nhiều yếu tố bất lợi tác động đến kinh tế nước ta Ở nước, thiên tai liên tiếp xảy ra, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất đời sống dân cư Năm 2010 năm có ý nghĩa to lớn tầm quan trọng, năm cuối thực Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2006-2010 Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2001-2010 Kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2010 sở đặt tảng cho việc xây dựng thực Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011, năm đầu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011-2015 Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 20112020 Với tâm cao nước, Việt Nam đánh giá nước sớm vượt qua giai đoạn khó khăn phục hồi nhanh sau khủng hoảng tài tồn cầu Tổng sản phẩm nước (GDP) năm 2010 ước tính tăng 6,78% so với năm 2009, quý I tăng 5,84%; quý II tăng 6,44%; quý III tăng 7,18% quý IV tăng 7,34% Đây mức tăng cao so với mức tăng 6,31% năm 2008 cao hẳn mức 5,32% năm 2009, vượt mục tiêu đề 6,5% Trong 6,78% tăng chung kinh tế, khu vực nơng, lâm nghiệp thuỷ sản tăng 2,78%, đóng góp 0,47 điểm phần trăm; cơng nghiệp, xây dựng tăng 7,7%, đóng góp 3,20 điểm phần trăm khu vực dịch vụ tăng 7,52%, đóng góp 3,11 điểm phần trăm Kết khẳng định tính đắn, kịp thời, phù hợp hiệu biện pháp giải pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mơ Chính phủ ban hành đạo liệt các cấp, ngành, địa phương thực Tốc độ tăng tổng sản phẩm nước theo giá so sánh 1994 % 2009 2010 5,32 6,78 Nông, lâm nghiệp thuỷ sản 1,82 2,78 Công nghiệp xây dựng 5,52 7,70 Dịch vụ 6,63 7,52 Quý I Quý II 3,14 5,84 4,41 6,44 Quý III 5,98 7,18 Quý IV 6,99 7,34 Tổng số Phân theo khu vực kinh tế Phân theo quý năm Tổng sản phẩm nước (GDP) năm 2015 ước tính tăng 6,68% so với năm 2014, quý I tăng 6,12%; quý II tăng 6,47%; quý III tăng 6,87%; quý IV tăng 7,01% Mức tăng trưởng năm cao mục tiêu 6,2% đề cao mức tăng năm từ 2011-2014 1[1], cho thấy kinh tế phục hồi rõ nét Trong mức tăng 6,68% tồn kinh tế, khu vực nơng, lâm nghiệp thủy sản tăng 2,41%, thấp mức 3,44% năm 2014, đóng góp 0,4 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp xây dựng tăng 9,64%, cao nhiều mức tăng 6,42% năm trước, đóng góp 3,2 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 6,33%, đóng góp 2,43 điểm phần trăm Trong khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản, ngành lâm nghiệp có mức tăng cao với 7,69%, chiếm tỷ trọng thấp nên đóng góp 0,05 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành nông nghiệp tăng thấp mức 2,03% ảnh hưởng thiên tai, hạn hán, quy mô khu vực lớn (chiếm khoảng 75%) nên đóng góp 0,26 điểm phần trăm; ngành thủy sản tăng 2,80%, đóng góp 0,09 điểm phần trăm, mức tăng trưởng thấp ngành năm qua2[2] đối mặt với nhiều khó khăn thời tiết, dịch bệnh, giá thị trường tiêu thụ sản phẩm Trong khu vực công nghiệp xây dựng, ngành công nghiệp tăng 9,39% so với năm trước, cơng nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,60%, cao nhiều mức tăng số năm trước3[3], đóng góp đáng kể vào tốc độ tăng khu vực II góp phần quan trọng mức tăng trưởng chung Ngành khai khoáng tăng 6,50% Ngành xây dựng đạt mức tăng 10,82% so với năm trước, mức tăng cao kể từ năm 2010 Trong khu vực dịch vụ, đóng góp số ngành có tỷ trọng lớn vào mức tăng trưởng chung sau: Bán buôn bán lẻ chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt mức tăng 9,06% so với năm 2014, đóng góp 0,82 điểm phần trăm vào mức tăng chung; hoạt động tài chính, ngân hàng bảo hiểm tăng 7,38%, đóng góp 0,41 điểm phần trăm; hoạt động kinh doanh bất động sản cải thiện với mức tăng 2,96%, cao mức tăng 2,80% năm trước chủ yếu tập trung vào mua nhà ở, đóng góp 0,16 điểm phần trăm Quy mô kinh tế năm theo giá hành đạt 4192,9 nghìn tỷ đồng; GDP bình quân đầu người năm 2015 ước tính đạt 45,7 triệu đồng, tương đương 2109 USD, tăng 57 USD so với năm 2014 Cơ cấu kinh tế năm tiếp tục có chuyển dịch tốc độ chậm, khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản chiếm tỷ trọng 17,00%; khu vực công nghiệp xây dựng chiếm 33,25%; khu vực dịch vụ chiếm 39,73% (thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 10,02%) Cơ cấu tương ứng năm 2014 là: 17,70%; 33,21%; 39,04% (thuế 10,05%) Xét góc độ sử dụng GDP năm 2015, tiêu dùng cuối tăng 9,12% so với năm 2014, đóng góp 10,66 điểm phần trăm vào mức tăng chung; tích lũy tài sản tăng 9,04%, đóng góp 4,64 điểm phần trăm; chênh lệch xuất, nhập hàng hóa dịch vụ làm giảm 8,62 điểm phần trăm mức tăng trưởng chung Bảng Tốc độ tăng tổng sản phẩm nước CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG VIỆT NAM Năng suất lao động toàn kinh tế NSLĐ toàn kinh tế năm 2015 theo giá hành ước tính đạt 79,3 triệu đồng/lao động (tương đương khoảng 3.657 USD/lao động) Theo giá so sánh năm 2010, NSLĐ Việt Nam năm 2015 tăng 6,4% so với năm 2014, bình quân giai đoạn 2006-2015 tăng 3,9%/năm, giai đoạn 20062010 tăng 3,4%/năm; giai đoạn 2011-2015 tăng 4,3%/năm NSLĐ tốc độ tăng NSLĐ Việt Nam giai đoạn 2006-2015 Nguồn: Tổng cục Thống kê Cùng với trình đổi phát triển kinh tế, NSLĐ Việt Nam thời gian qua có cải thiện đáng kể theo hướng tăng qua năm, khoảng cách tương đối NSLĐ với nước ASEAN thu hẹp dần Tính chung giai đoạn 1994-2013, NSLĐ tính theo sức mua tương đương năm 2005 (PPP 2005)3 Việt Nam tăng trung bình 4,87%/năm, mức tăng cao số nước ASEAN Nhờ đó, Việt Nam thu hẹp khoảng cách tương nước ASEAN có trình độ phát triển cao (NSLĐ nước so với NSLĐ Việt Nam qua số tuyệt đối) Cụ thể, năm 1994 NSLĐ Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Thái Lan, Phi-li-pin In-đô-nê-xi-a gấp 29,2 lần; 10,6; 4,6; 3,1 2,9 lần NSLĐ Việt Nam năm 2013 khoảng cách tương đối giảm xuống tương ứng 18 lần; 6,6; 2,7; 1,8 1,8 lần NSLĐ nước so với Việt Nam (NSLĐ Việt Nam = 1) 009 010 in-gapo 1,2 a-laixi-a 2,4 hái Lan 2,5 iệt Nam 7,0 1,7 4 4,4 4 2,5 4 5,0 011 012 1,7 1,7 4,4 4,9 2,5 2,7 5,6 5,2 Số làm việc trung bình tuần (giờ) 2 009 3,4 4 1 ,2 ,0 ,1 012 3 6,0 1 5,0 6,7 4,4 ,8 011 6,2 4,5 010 4,7 6 ,5 2 ,3 ,2 ,2 NSLĐ làm việc (USDPPP2005 CHƯƠNG III: Phân tích biến động tiêu suất lao động trung bình Việt Nam (GDP thực tế/quy mô nguồn lao động) qua năm 2005, 2010 2015 ảnh hưởng cua hai nhân tố: suất lao động miền cấu trúc nguồn lao động miền Năng suất lao động toàn kinh tế NSLĐ toàn kinh tế năm 2015 theo giá hành ước tính đạt 79,3 triệu đồng/lao động (tương đương khoảng 3.657 USD/lao động) Theo giá so sánh năm 2010, NSLĐ Việt Nam năm 2015 tăng 6,4% so với năm 2014, bình quân giai đoạn 2006-2015 tăng 3,9%/năm, giai đoạn 2006-2010 tăng 3,4%/năm; giai đoạn 2011-2015 tăng 4,3%/năm NSLĐ tốc độ tăng NSLĐ Việt Nam giai đoạn 20062015 Nguồn: Tổng cục Thống kê Cùng với trình đổi phát triển kinh tế, NSLĐ Việt Nam thời gian qua có cải thiện đáng kể theo hướng tăng qua năm, khoảng cách tương đối NSLĐ với nước ASEAN thu hẹp dần Tính chung giai đoạn 1994-2013, NSLĐ tính theo sức mua tương đương năm 2005 (PPP 2005)3 Việt Nam tăng trung bình 4,87%/năm, mức tăng cao số nước ASEAN Nhờ đó, Việt Nam thu hẹp khoảng cách tương nước ASEAN có trình độ phát triển cao (NSLĐ nước so với NSLĐ Việt Nam qua số tuyệt đối) Cụ thể, năm 1994 NSLĐ Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Thái Lan, Phi-li-pin In-đô-nê-xi-a gấp 29,2 lần; 10,6; 4,6; 3,1 2,9 lần NSLĐ Việt Nam năm 2013 khoảng cách tương đối giảm xuống tương ứng 18 lần; 6,6; 2,7; 1,8 1,8 lần NSLĐ nước so với Việt Nam (NSLĐ Việt Nam = 1) Nguồn: Tính tốn từ số liệu ILO - Key Indicators of the Labour Market Tuy nhiên, suất lao động nước ta mức thấp so với nước khu vực, khoảng cách tuyệt đối ngày có xu hướng tăng lên Ngoại trừ Bru-nây Phi-li-pin, khoảng cách tuyệt đối (chênh lệch GDP lao động) NSLĐ Việt Nam với hầu ASEAN trình độ phát triển cao lại gia tăng giai đoạn trên: Chênh lệch NSLĐ (tính theo PPP 2005) Xin-ga-po Việt Nam tăng từ 62.052 USD năm 1994 lên 92.632 USD năm 2013; tương tự, Ma-lai-xi-a từ 21.142 USD lên 30.311 USD; Thái Lan từ 7.922 USD lên 9.314 USD; In-đô-nê-xi-a từ 4.104 USD lên 4.408 USD Đáng ý so với Trung Quốc Ấn Độ, NSLĐ Việt Nam tăng chậm đáng kể, dẫn tới gia tăng khoảng cách tuyệt đối tương đối so với hai nước Điều cho thấy khoảng cách thách thức kinh tế Việt Nam phải đối mặt việc bắt kịp mức suất nước Nguyên nhân chủ yếu tình hình do: Quy mơ kinh tế nước ta nhỏ, xuất phát điểm thấp; cấu kinh tế chậm chuyển dịch; lao động nông nghiệp lao động khu vực phi thức chiếm tỷ lệ cao, NSLĐ ngành nơng nghiệp khu vực phi thức nước ta thấp Máy móc, thiết bị quy trình cơng nghệ lạc hậu; chất lượng, cấu hiệu sử dụng lao động chưa đáp ứng yêu cầu Trình độ tổ chức, quản lý hiệu sử dụng nguồn lực nhiều bất cập, tăng trưởng chủ yếu dựa vào đóng góp yếu tố vốn lao động, đóng góp suất nhân tố tổng hợp (TFP) thấp Ngồi ra, số “điểm nghẽn” “rào cản” cải cách thể chế thủ tục hành chậm khắc phục NSLĐ Việt Nam nước khu vực tính theo PPP 2005 Đơn vị tính: USD 1994 2000 2002 2004 2006 Ước tính 2008 2010 2012 2013 Bru-nây Xin-gapo Ma-laixi-a Thái Lan In-đônê-xi-a Phi-lipin Lào Campu-chia Trung Quốc Ấn Độ Việt Nam 11 7579 64 256 23 345 10 125 63 07 68 34 23 90 19 25 29 74 35 99 22 03 10 5696 79 135 26 150 10 337 61 01 75 41 30 19 23 26 48 11 46 78 29 48 10 7163 79 048 26 545 10 654 66 28 75 00 32 47 24 56 55 65 48 28 32 25 05987 3939 8722 1724 090 054 530 734 610 301 582 10 6842 88 084 30 622 12 636 76 86 84 52 38 55 31 75 81 46 61 83 40 57 10 1015 90 987 32 868 13 205 82 53 89 20 42 16 34 79 10 119 70 24 45 16 98 831 97 151 33 344 13 813 87 63 91 52 46 36 35 02 12 092 83 59 48 96 00057 6573 5036 4443 536 571 114 849 4003 821 250 Nguồn: Tính tốn từ số liệu ILO - Key Indicators of the Labour Market Năng suất lao động miền cấu trúc nguồn lao động miền 10 0015 98 072 35 751 14 754 98 48 10 026 53 96 39 89 14 985 93 07 54 40 Các vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) Đảng Nhà nước xác định vùng động lực làm đầu tàu lôi kéo phát triển vùng khác nước Hiện nay, nước có vùng kinh tế trọng điểm vùng KTTĐ Bắc Bộ, KTTĐ miền Trung, KTTĐ phía Nam KTTĐ vùng Đồng sông Cửu Long Tuy nhiên, để Phân tích biến động tiêu suất lao động trung bình Việt Nam (GDP thực tế/quy mô nguồn lao động) qua năm 2005, 2010 2015 ảnh hưởng cua hai nhân tố: suất lao động miền cấu trúc nguồn lao động miền nhóm nghiên cứu chọn vùng KTTĐ làm sở để phân tích bao gồm vùng KTTĐ Bắc Bộ, KTTĐ miền Trung, KTTĐ phía Nam Q trình thị hóa điều kiện địa lý vùng miền kênh có tác động mạnh làm chuyển đổi cấu lao động ngành kinh tế từ lao động có trình độ thấp sang ngành sử dụng cơng nghệ đại, nâng cao NSLĐ Nhìn chung q trình thị hóa Việt Nam diễn chậm (tỷ lệ dân số thành thị năm 2015 đạt 34,3%), đồng nghĩa với lượng cung lao động cho khu vực công nghiệp dịch vụ thấp; lao động chủ yếu làm việc khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản, khó có điều kiện để thúc đẩy tăng NSLĐ khu vực công nghiệp dịch vụ Ngày 13 tháng năm 2004, Thủ tướng Phan Văn Khải ký định phương hướng phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, phía Nam miền Trung đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020 Theo đó, vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) phía Bắc tỷ trọng đóng góp GDP nước từ 21% năm 2005 lên khoảng 23-24% vào năm 2010 khoảng 28-29% vào năm 2015 Vùng KTTĐ phía Nam đến tỷ lệ đóng góp vùng GDP nước từ 36% lên khoảng 40-41% vào năm 2010 43-44% vào năm 2020 Vùng KTTĐ miền Trung đến năm tỷ lệ đóng góp vùng GDP nước từ 5% lên khoảng 5,5% vào năm 2010 6,5% vào năm 2020 Bảng Tỷ trọng đóng góp GDP vùng kinh tế trọng điểm 200 2010 2015 Vùng KTTĐ phía 36% 40% 44% Vùng KTTĐ Bắc 21% 24% 28% Nam Bộ Vùng KTTĐ miền Trung 5% 5,5% 6,5% Nguồn: quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bảng GĐP Vùng Kinh tế tỷ đông) 200 2010 2015 Vùng KTTĐ phía Nam 329.040 863,131.2 Vùng KTTĐ Bắc Bộ Vùng KTTĐ miền Trung Cả nước 191.940 844,859 517,878.7 45.700 1,174,001 443,433.6 914.001 1, 2.157.828 865,826 4.192.8 62,00 Tại vùng KTTĐ hình thành hệ thống đô thị phát triển hẳn so vùng khác,tạo cục diện cho tăng trưởng giao thương quốc tế Các vùng KTTĐ tập trung đô thị lớn, tiêu biểu thành phố trực thuộc trung ương (Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ) Trong Hà Nội thủ đô trung tâm nước; thành phố Hồ Chí Minh trung tâm kinh tế lớn phía nam đất nước, xếp vào loại thành phố lớn khu vực Do đô thị phát triển mạnh nên tạo sức hút mạnh nhà đầu tư nước thu hút lực lượng lao động từ vùng nơng thơn tới làm việc Đã hình thành sở công nghiệp lớn tiêu biểu nước, tập trung đội ngũ công nhân công nghiệp tương đối đơng, có trình độ kỹ cao hẳn vùng khác Đến năm 2009, vùng KTTĐ có khoảng 155,3 nghìn doanh nghiệp với khoảng triệu lao động tạo giá trị sản xuất cơng nghiệp 550,6 nghìn tỷ đồng, đóng góp 91,4% giá trị xuất nước 94,4% giá trị nhập nước chiếm tới 71,6% thị trường bán lẻ nước Đã hình thành hệ thống sở đào tạo nghiên cứu khoa học, trung tâm y tế trình độ cao, định việc đào tạo chăm sóc sức khoẻ cho nước Bốn vùng KTTĐ nơi tập trung toàn tiềm lực khoa học công nghệ đất nước Đây nơi bước đầu có ứng dụng thành tựu nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ thời gian qua Ba Vùng tập trung hầu hết sở y tế quan trọng, hàng đầu nước, có sở y tế trang bị tương đội đại, cán y tế trình độ cao làm việc Việc phát triển kinh tế xã hội NSLĐ vùng miền phục thu vào hút đầu tư nhằm tạo giá trị sản phẩm địa phương đóng góp tổng sản phầm quốc nội quốc gia Tuy nhiên phát triển phụ thuộc vào với tiềm năng, lợi kiện địa trị khu vực Trong ba vùng KTTĐ đại diện cho ba vùng Bắc, Trung, Nam việt Nam , NSLĐ vùng KTTĐ phía Nam ln dẫn đầu thơng qua tỷtrọng đóng góp GDP cảu Việt Nam Theo đó, năm 2015 đạt 1,844,859 tỷ đồng (theo giá hành), gấp 1,57 lần vùng KTTĐ Bắc Bộ (1,174,001 tỷ đồng) 2,1 lần vùng KTTĐ miền Trung (865,826 tỷ đồng) Việc gia tăng diện doanh nghiệp đầu tư nước vùng kinh tế trọng điểm có tác động tích cực định đến cải thiện NSLĐ thông qua việc doanh nghiệp mang công nghệ sản xuất quản lý tiên tiến vào đầu tư nước Tuy có mức NSLĐ tăng trưởng NSLĐ vùng KTTĐ miền Trung khu vực đạt tthấp nhiều so với NSLĐ chung kinh tế CHƯƠNG IV: Phân tích biến động tiêu GDP thực tế quốc gia qua năm 2005, 2010 2015 ảnh hưởng nhân tố: suất lao động miền, cấu trúc nguồn lao động quy mô nguồn lao động miền qua năm 2005, 2010 2015 Theo số liệu niên giám thống kê qua năm Tổng cục Thống kê, lập biểu tổng hợp tính tốn tốc độ tăng tiêu GDP (theo giá so sánh năm 1994) qua năm xem bảng 1: Bảng 1: tiêu GDP từ năm 2005 đến năm 2015 Nguồn Tổng cụ Thông kê Từ kết tính tốn thấy rằng: thời kỳ 2005-2015 GDP phạm vi chung toàn kinh tế quốc dân tăng bình quân năm là: năm Tuy nhiên số gốc số liệu tính theo giá so sánh cố định năm 1994 số năm 2010 2015 tính theo giá so sánh cố định 2015 nên việc tính tốn tốc độ tăng trưởng số liệu chưa phản ảnh thật tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam năm qua GDP bình quân đầu người năm 2005 đạt gần 11,4 triệu tương đương 715 USD GDP bình quân đầu người năm 2010 đạt gần 22,8 triệu đồng tương đương 438 USD GDP bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 45,7 triệu đồng/người, tương đương 2.109 USD 30 CHƯƠNG V CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA VIỆT NAM Năng suất lao động việc làm yếu tố tác động đến tăng trưởng GDP Tăng trưởng GDP dựa tăng việc làm thường không cao thiếu bền vững, tăng trưởng GDP theo hướng tăng NSLĐ thách thức có tiềm để tạo tăng trưởng cao, bền vững nâng cao lực cạnh tranh kinh tế Với suất cao hơn, tăng việc làm tạo “lợi ích theo cấp số nhân” Theo số nghiên cứu, mức đóng góp lý tưởng tăng trưởng GDP yếu tố NSLĐ chiếm khoảng 65-75%45 Có ba phương thức để nâng cao NSLĐ: Thứ nhất, đầu tư tài sản nâng cao chất lượng đầu tư: Tăng cường đầu tư, đặc biệt vào tài sản dây chuyền công nghệ tiên tiến cần thiết nhằm cải tiến tốc độ chất lượng sản xuất, bao gồm công nghệ thông tin tài sản phi công nghệ thông tin Cải cách thủ tục hành khuyến khích khu vực tư nhân tăng cường đầu tư nhằm đổi quy trình sản xuất ứng dụng khoa học công nghệ; tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp cạnh tranh tốt Thứ hai, nâng cao chất lượng kỹ lao động: NSLĐ cải thiện thông qua nâng cao chất lượng lao động, tính linh hoạt thị trường lao động tăng tính kết nối kỹ cơng việc Để đạt thay đổi lĩnh vực cần xây dựng chương trình khuyến khích đào tạo người lao động, phổ biến kiến thức, yêu cầu kỹ công việc, đồng thời tự hóa quy định lao động nhằm khơi thơng dòng chảy lao động khu vực, doanh nghiệp, ngành cơng nghiệp Thứ ba, hồn thiện thể chế, môi trường pháp lý cho sản xuất kinh doanh sử dụng hiệu nguồn lực: NSLĐ nâng lên qua việc sử dụng hiệu nguồn lực kinh tế, đặc biệt tăng suất nhân tố tổng hợp (TFP) thông qua: (1) Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, sử dụng hiệu sở hạ tầng quy hoạch phát triển ngành công nghiệp; (2) Thực hiệu hội nhập kinh tế quốc tế, có sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nước tham gia vào thị trường toàn cầu; (3) Thúc đẩy nghiên cứu đổi sáng tạo cấp độ doanh nghiệp; (4) Khuyến khích doanh nghiệp nâng cao chất lượng quản lý; (5) Thúc đẩy hình thành cụm cơng nghiệp, quản lý tốt q trình thị hóa Để nâng cao NSLĐ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững, thời gian tới cần tập trung thực giải pháp sau: Giải pháp thể chế, sách (1) Tiếp tục thực cải cách thể chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quản trị 31 Nhà nước phát triển kinh tế-xã hội Tăng cường vai trò chế thị trường, tạo lập mơi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng cho tất ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp, phù hợp với cam kết quốc tế lộ trình hội nhập Đa dạng hóa nâng cao hiệu hoạt động loại thị trường, thị trường hàng hóa, lao động, tài chính, bất động sản, khoa học cơng nghệ…, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội (2) Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực xã hội tham gia cung cấp dịch vụ công Cơ cấu lại đơn vị nghiệp công, giao quyền tự chủ phù hợp, nâng cao lực quản trị, hiệu hoạt động theo chế doanh nghiệp (3) Chính phủ Bộ, ngành có liên quan cần nhận thức việc tạo lập sách nhằm nâng cao NSLĐ giải pháp quan trọng, ưu tiên hàng đầu nâng cao lực cạnh tranh tăng trưởng bền vững kinh tế Cần có tâm trị cam kết thực giải pháp nâng cao NSLĐ Việt Nam Định kỳ tổ chức đánh giá tình hình thực giải pháp đề để kịp thời có điều chỉnh phù hợp (4) Sớm thành lập Ủy ban Năng suất quốc gia Việt Nam gồm đại diện Chính phủ, doanh nghiệp, hiệp hội, cơng đồn giới học thuật Thiết lập quan thường trực, chuyên sâu NSLĐ, có nhiệm vụ phối hợp động lực tăng suất quốc gia Việt Nam (5) Xây dựng tâm triển khai thực Chiến lược quốc gia nâng cao NSLĐ Việt Nam với mục tiêu chung cụ thể trong giai đoạn để NSLĐ nước ta bắt kịp nước khu vực Nghiên cứu, bổ sung số tiêu phản ánh suất, chất lượng, hiệu quả: Tốc độ tăng suất lao động, Tốc độ tăng suất nhân tố tổng hợp (TFP), Hiệu sử dụng vốn đầu tư (ICOR) vào hệ thống tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm hàng năm (6) Phát động phong trào tăng suất tất khu vực kinh tế Chọn tháng năm “Tháng Năng suất Quốc gia” nhằm thúc đẩy phong trào tăng NSLĐ, thể tâm hệ thống trị thu hút quan tâm, đồng thuận toàn xã hội việc thúc đẩy tăng NSLĐ (7) Chọn số lĩnh vực (may mặc, sản xuất máy móc thiết bị, điện tử) số tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương thực thí điểm chương trình thúc đẩy tăng NSLĐ Thành cơng chương trình thí điểm tạo đà hiệu cho việc thúc đẩy động lực tăng suất nước (8) Thường xuyên theo dõi, đánh giá tiến Việt Nam việc thu hẹp khoảng cách NSLĐ so với nước khu vực Phổ biến rộng rãi kiến thức, phương pháp cải thiện suất trường hợp thành công điển hình 32 quốc tế tăng suất phương tiện truyền thông, công nghệ di động (9) Học tập kinh nghiệm tranh thủ trợ giúp từ nước phát triển khu vực thực thành công chiến lược nâng cao suất Nhật Bản, Hàn Quốc, Xin-ga-po tổ chức quốc tế (ILO, OECD…) việc nghiên cứu, xây dựng sách, biện pháp nhằm nâng cao NSLĐ Giải pháp nâng cao NSLĐ cho khu vực doanh nghiệp (1) Tiếp tục tăng cường khả tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ vừa để doanh nghiệp có điều kiện tăng cường đầu tư trang thiết bị, ứng dụng khoa học, cơng nghệ thơng tin, đào tạo nhân lực… góp phần nâng cao NSLĐ Sử dụng Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa để hỗ trợ vốn cho nuôi dưỡng triển khai ý tưởng sáng tạo, đổi doanh nghiệp (2) Doanh nghiệp cần xác định lại chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế sở trường, lực tài doanh nghiệp Lựa chọn quy mô phù hợp, phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng hàm lượng công nghệ cao Tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu Giữ vững thị trường truyền thống bước thâm nhập vào thị trường phân đoạn thị trường cao cấp (3) Nâng cao lực khoa học công nghệ đổi sáng tạo doanh nghiệp Đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình hỗ trợ chuyển giao, đổi cơng nghệ nâng cao suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Tăng cường đầu tư hoạt động nghiên cứu phát triển doanh nghiệp Phát huy liên kết Nhà nước - Nhà khoa học - Doanh nghiệp để ứng dụng, chuyển giao kết nghiên cứu khoa học công nghệ vào sản xuất (4) Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp theo hướng trọng vào chất lượng, hiệu quả; đào tạo có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ vừa số ngành, lĩnh vực theo định hướng hỗ trợ Nhà nước 33 (5) Nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp đội ngũ doanh nhân, trọng đào tạo kiến thức, kỹ quản trị đại, chuyên nghiệp; ngoại ngữ, tin học quản lý hệ thống thông tin doanh nghiệp cho nhà quản trị doanh nghiệp doanh nhân (6) Có sách xây dựng vùng kinh tế, ngành kinh tế trọng điểm phù hợp với lợi tiềm vùng, ngành Khuyến khích doanh nghiệp tham gia chương trình cụm liên kết ngành, liên kết vùng phát triển công nghiệp hỗ trợ Phát triển cụm công nghiệp, khu công nghiệp gắn với phát triển công nghiệp hỗ trợ, tạo mạng liên kết sản xuất hình thành chuỗi giá trị (7) Tăng cường chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người lao động doanh nghiệp, lao động khu công nghiệp, tạo điều kiện để người lao động ổn định đời sống, tham gia hoạt động xã hội, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển (8) Tiếp tục đẩy nhanh trình cải cách doanh nghiệp Nhà nước với việc cổ phần hoá cải tiến quản trị doanh nghiệp Nhà nước để nâng cao hiệu doanh nghiệp (9) Cải thiện dịch vụ công tăng cường công tác thông tin hỗ trợ doanh nghiệp Phổ biến kịp thời văn quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động doanh nghiệp, sách thơng tin khác hỗ trợ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp để doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp nâng cao chất lượng xây dựng điều hành chiến lược đầu tư, sản xuất kinh doanh Giải pháp nâng cao NSLĐ cho toàn kinh tế (1) Duy trì ổn định kinh tế vĩ mơ, thực hiệu đột phá chiến lược, đẩy mạnh cấu lại kinh tế gắn với đổi mơ hình tăng trưởng, nâng cao suất, chất lượng, hiệu sức cạnh tranh sản phẩm, doanh nghiệp, kinh tế Nâng cao hiệu lực, hiệu quản trị nhà nước phát triển kinh tế - xã hội Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng cơng nghệ thơng tin công tác quản lý Nhà nước Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thực thi công vụ (2) Đẩy mạnh cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn Tăng cường ứng dụng tiến khoa học công nghệ, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin phát triển mạnh công nghiệp phục vụ nông nghiệp Tăng nhanh sản phẩm nơng nghiệp có lợi thế, có giá trị gia tăng sức cạnh tranh cao Thu hút mạnh doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn để chuyển nhanh lao động nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ có suất cao 34 (3) Thúc đẩy chuyển dịch cấu ngành dựa vào lợi thế, tiềm phát triển vùng, ngành kinh tế gắn với khía cạnh đóng góp chuyển dịch cấu vùng, ngành vào NSLĐ ngành NSLĐ toàn kinh tế Chuyển dịch từ nông nghiệp sang công nghiệp dịch vụ có giá trị cao; đồng thời trọng chuyển dịch cấu nội ngành công nghiệp từ sản xuất dựa vào lao động sang dựa vào cơng nghệ từ sản xuất hàng có giá trị gia tăng thấp sang hàng có giá trị gia tăng cao Chuyển dịch lao động từ khu vực phi thức sang khu vực thức có NSLĐ cao (4) Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng gắn kết với đổi kinh tế-xã hội nước để nâng cao hiệu tăng cường hợp tác hỗ trợ Việt Nam với nước mục tiêu phát triển chung đất nước Tập trung khai thác hiệu Hiệp định, cam kết thương mại cho phát triển chuyển dịch cấu ngành theo hướng cơng nghiệp hóa; mở rộng thị trường; khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng tồn cầu, tranh thủ nguồn vốn, cơng nghệ, kỹ quản lý từ bên để nâng cao NSLĐ sức cạnh tranh (5) Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động đầu tư cho khoa học cơng nghệ (KHCN), thu hút thành phần xã hội tham gia hoạt động KHCN, tăng cường gắn kết chặt chẽ KHCN với sản xuất, gắn kết viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp nhằm thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu Phát triển mạnh, đầy đủ thị trường khoa học công nghệ Cần nghiên cứu xây dựng hệ thống tổ chức hỗ trợ trung gian hiệu nhằm gắn kết hai bên cung - cầu thị trường KHCN, đẩy mạnh trình thương mại hóa sản phẩm, gia tăng sản phẩm KHCN thị trường tăng cường đổi công nghệ doanh nghiệp Tăng cường hiệu chợ cơng nghệ, cần định hướng phát triển số loại hình chợ theo hướng cơng nghệ ưu tiên, công nghệ mũi nhọn, công nghệ cần phổ biến đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội đất nước theo thời kỳ (6) Thực hiệu giải pháp xác định Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020 theo Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19/4/2011 Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 Thủ tướng Chính phủ Tăng cường phát triển tồn diện nguồn nhân lực để đáp ứng mơ hình phát triển Xây dựng chương trình khuyến khích đào tạo người lao động, phổ biến kiến thức, yêu cầu kỹ công việc (7) Đổi giáo dục, đào tạo dạy nghề theo hướng đại, đáp ứng nhu cầu xã hội hội nhập quốc tế Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục để tăng cường huy động nguồn vốn cho phát triển nhân lực Tập trung triển khai thực có hiệu Nghị số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần 35 thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo theo hướng mở, hội nhập, xây dựng xã hội học tập, phát triển toàn diện lực, thể chất, nhân cách, đạo đức, lối sống, ý thức tôn trọng pháp luật trách nhiệm cơng dân (8) Nghiên cứu cải cách sách tiền lương, tiền công theo nguyên tắc thị trường, phù hợp tăng tiền lương tăng NSLĐ Thực điều chỉnh mức lương sở, mức lương tối thiểu theo lộ trình phù hợp, bảo đảm mức sống tối thiểu người lao động Xây dựng vận hành hệ thống thông tin thị trường lao động; nâng cao lực dự báo, kế hoạch hóa nguồn nhân lực (9) Thực tốt nhiệm vụ giải pháp Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa./ Kết luận Trong điều kiện kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế, doanh nghiệp phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt Việc sử dụng hiệu nguồn lực, tăng suất lao động có ý nghĩa định sống phát triển doanh nghiệp Vì phân tích biến động suất lao động để tìm giải pháp giúp cho vùng kinh tế biết đề phòng tình xấu chủ động việc quản lý nguồn lực, thu hút đầu tư thành phần kinh tế đồng thời giúp doanh nghiệp tìm giải pháp thích hợp để giải vấn đề khó khăn khơng gây lãng phí tiền của, đưa định sáng suốt Tóm lại, suất lao động tiêu chất lượng có vai trò quan trọng doanh nghiệp, vùng miền toàn kinh tế Để nâng cao suất lao động, nỗ lực toàn diện nhiều mặt thường xuyên liên tục doanh nghiệp, cần có hỗ trợ Chính phủ cấp quyền theo tinh thần hướng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động Tài liệu tham khảo - Văn kiện kỳ Đại hội đại biểu tồn quốc Nghị Hội nghị Trung ương khóa XII hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN - Báo cáo năm 2011-2016 Chỉ số Hiệu Quản trị Hành cơng cấp tỉnh Việt Nam nguồn http://papi.org.vn/ - Báo cáo suất cảu Viện Năng suất Việt Nam - Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI nguồn http://www.pcivietnam.org - Giáo trình Quản lý nhà nước Kinh tế - NXB Chính trị quốc gia - Một số vấn đề đổi quan điểm, thể chế, sách phát triểnTS Lưu Bích Hồ- Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển - Tạp chí Kinh tế Dự báo số 3/2015 - Bộ kế hoạch Đầu tư - ... 831 97 151 33 344 13 813 87 63 91 52 46 36 35 02 12 092 83 59 48 96 00 057 657 3 50 36 4443 53 6 57 1 114 849 4003 821 250 10 00 15 98 072 35 751 14 754 98 48 10 026 53 96 39 89 14 9 85 93 07 54 40 Nguồn:... 256 23 3 45 10 1 25 63 07 68 34 23 90 19 25 29 74 35 99 22 03 10 56 96 79 1 35 26 150 10 337 61 01 75 41 30 19 23 26 48 11 46 78 29 48 10 7163 79 048 26 54 5 10 654 66 28 75 00 32 47 24 56 55 65 48 28... 256 23 3 45 10 1 25 63 07 68 34 23 90 19 25 29 74 35 99 22 03 10 56 96 79 1 35 26 150 10 337 61 01 75 41 30 19 23 26 48 11 46 78 29 48 10 7163 79 048 26 54 5 10 654 66 28 75 00 32 47 24 56 55 65 48 28
- Xem thêm -

Xem thêm: tieu luan nhom ve Phân tích biến động chỉ tiêu, tieu luan nhom ve Phân tích biến động chỉ tiêu, CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG   , Khái niệm, phương pháp tính, CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG VIỆT NAM, Năng suất lao động của toàn nền kinh tế, Năng suất lao động theo khu vực kinh tế và ngành kinh tế, Năng suất lao động theo giờ, CHƯƠNG III: Phân tích biến động của chỉ tiêu năng suất lao động trung bình Việt Nam (GDP thực tế/quy mô nguồn lao động) qua các năm 2005, 2010 và 2015 do ảnh hưởng cua hai nhân tố: năng suất lao động các miền và cấu trúc nguồn lao động các miền., Năng suất lao động các miền và cấu trúc nguồn lao động các miền., CHƯƠNG IV: Phân tích biến động chỉ tiêu GDP thực tế quốc gia qua các năm 2005, 2010 và 2015 do ảnh hưởng của các nhân tố: năng suất lao động các miền, cấu trúc nguồn lao động và quy mô nguồn lao động các miền qua các năm 2005, 2010 và 2015., Giải pháp nâng cao NSLĐ cho toàn nền kinh tế

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay