BÀI GIẢNG điện tử NHỮNG vẫn đề cơ bản và cấp BÁCH TRONG tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về tôn GIÁO

28 29 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 20:47

Tài liệu bắt buộc:1. Ban Tôn giáo Chính phủ, Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam, Hà Nội, 2006.2. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, (12 tập) Tài liệu mở rộng:1. GS, TS Lê Hữu Nghĩa và PGS, TS Nguyễn Đức Lữ (Đồng chủ biên), Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và công tác tôn giáo, Nxb Tôn giáo, Hà Nội, 2003. Chuyên đề NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN CẤP BÁCH TRONG TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ TƠN GIÁO Nắm nội dung giá trị tưởng Hồ Chí Minh TG Mục đích Tơn trọng tự tín ngưỡng khơng tín ngưỡng TG, nâng cao trách nhiệm việc thực sách TG Đảng nhà nước ta Biết vận dụng sáng tạo TTHCM TG vào xây dựng khối đồn kết lương, giáo, góp phần củng cố, tăng cường khối ĐĐK toàn dân Tài liệu tham khảo: * Tài liệu bắt buộc: Ban Tôn giáo Chính phủ, Tơn giáo sách tơn giáo Việt Nam, Hà Nội, 2006 Hồ Chí Minh, Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, (12 tập) * Tài liệu mở rộng: GS, TS Lê Hữu Nghĩa PGS, TS Nguyễn Đức Lữ (Đồng chủ biên), tưởng Hồ Chí Minh tơn giáo công tác tôn giáo, Nxb Tôn giáo, Hà Nội, 2003 I Những vấn đề chung tôn giáo tín ngưỡng tơn giáo Việt Nam Kết cấu nội dung II tưởng Hồ Chí Minh tơn giáo vấn đề bản, cấp thiết III Vận dụng vấn đề cấp thiết TTHCM TG tình hình Vấn đề trao đổi Vì Hồ Chí Minh coi tơn giáo thành tố văn hóa? I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TƠN GIÁO TÍN NGƯỠNG TƠN GIÁO Ở VIỆT NAM 1.1 1.2 Quan niệm chung tôn giáo tín ngưỡng tơn giáo Một số nét tơn giáo tín ngưỡng tơn giáo Việt Nam CÂU HỎI 1) Tơn giáo tín ngưỡng tơn giáo giống khác nào? 2) Để gọi tơn giáo cần yếu tố nào? 1.1 Quan niệm chung tơn giáo tín ngưỡng tôn giáo Theo từ điển tiếng Việt: a Khái niệm tôn giáo 1) HTYTXH gồm quan niệm dựa sở tin sùng bái lực lượng siêu tự nhiên, cho lực lượng siêu tự nhiên định số phận người, người phải phục tùng tôn thờ 2) hệ thống quan niệm tín ngưỡng hay vị thần linh hình thức lễ nghi thể sùng bái Để tơn giáo cần phải: + giáo chủ sách +kinh tín ngưỡng dựa trênhệ cơthống sở + thần quyền tổ chức giáo hội cấp b Khái niệm tín ngưỡng tơn giáo: 2.1 sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh tơn giáo cơng tác tơn giáo * Từ tinh hoa truyền * Từthống quanđoàn điểmkết của dân tộcthực Việt chủ MácNam – Lênintôn * nghĩa Từ trạng giáo vai trò Nam quần Việt chúng vụ yêu nhân cầu, dân nhiệm tôncách giáo.mạng 2.2 Những vấn đề bản, cấp thiết tưởng Hồ Chí Minh tôn giáo công tác tôn giáo a b Những vấn đề bản, cấp thiết tôn giáo Những vấn đề bản, cấp thiết công tác tôn giáo a Quan điểm HCM tôn giáo * Phát huy truyền thống dân tự đoàn * tộc, Tơnthực trọng dokếttín tơnngưỡng giáo đồn kết lương * Giải hàicủa hồ tơn giáo giáo, vấn khơng ngừng củng đề tôn giáo với lợi nhân dân cố, tăng cường khối đại ích quốc gia, dân tộc đồn kết tồn dân b Quan điểm HCM cơng tác tôn giáo * Phải nhận rõ Xây dựng cán ưu* điểm đội tôn ngũ giáo, trách công * chun Phát vai trò niềm tinhuy vào lòng táccác giáocó sắc tơn giáo *tơnchức Phải nhận thức yêu nước ý vận thức phẩm chất, lực việc vận động đắn nâng cao dân tộc đồng bào bào lòng khoan đồng quản tôn giáo chất lượng lý nhà cáctốt, tôn giáo dung,nước độ lượng tôn giáo Câu hỏi TTHCM tơn giáo cơng tác TG giá trị lý luận, thực tiễn gì? 2.3 Giá trị tưởng Hồ Chí Minh tơn giáo công tác tôn giáo a Giá trị lý luận * Hồ Chí Minh làm * Đã tạophú nên sựthêm đồng thuận phong lý ** Đã tưởng đức tin tôn luận Mác – sở Lênin vềvới Đãlà cơtưgiáo sở để đểmỗi Đảng CNXH, chủ trương, mục tiêutacủa đưa tôn giáo CBĐVvà công ND ta tác nâng cao sách đắn tơn giáo trở thành bộđối tôn giáo nhận trịcủa với tônthức giáo vàvị công tác TG phận không tách rời tơn giáokhối qua ĐĐKTD thờivà kỳvai CNXH cách trò mạng TG nghiệp GPDT xây dựng CNXH b Giá trị thực tiễn * Đã làm thất bại âm mưu lợi * ĐãTG, gópchia phần dụng rẽ mở khốirộng ĐĐK * Đã góp phần làm phong phátdân huy cao độ sức mạnh toàn CNTD phát phú thêm sống tinh *khối Đã lại kinh ĐĐKTD, tạo thêm huy vaiđể tròđời củanhững TG * TTHCM TG thần nhân dân ta, động lựctranh mạnh mẽ bảo đảm đấu CM nghiệm quý, nguyên giálợi trị cho CM giành thắng tạo nên hoà hợp mẫu mực việc đối xử tiếp tục định hướng, soi TG lương với TG công tác vận đường cho công tác với giáo động giáo dân quản lý TG Đảng NN ta III VẬN DỤNG NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN CẤP THIẾT CỦA TTHCM VỀ TƠN GIÁO TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY 3.1 3.2 Sự cần thiết phải vận dụng TTHCM tơn giáo tình hình u cầu biện pháp vận dụng TTHCM tôn giáo tình hình 3.1 Sự cần thiết phải vận dụng TTHCM TG tình hình CÂU HỎI Những yếu tố quy định cần thiết phải vận dụng TTHCM TG tình hình nay? * Xuất phát từ giá trị lịch phát từ âm mưu, sử* Xuất thực * Xuất phát từ mụctưtiêu thủ đoạn củaMinh tưởng Hồ Chí cách mạng điều lực thù địch lợi tôn kiện giáo cầncông thiếttácđểtônhiện dụng tơn giáo để chống giáo thực hố mục tiêu phá cách mạng nước ta xác định 3.2 Yêu cầu biện pháp vận dụng TTHCM tôn giáo tình hình * Nâng cao nhận thức Yêu cầu cho toàn dân, * Quán triệt,trước thực hết tốt hệ thống trị Nghị số 25độiNQ/TW, ngũ CBĐV 12/3/2003 cần ngày thiết phải Ban vận Chấp dụng hành TTHCM TG Trungvề ương Đảng tình khố hình nay.tác tơn giáo IX công 3.2 Yêu cầu biện pháp vận dụng TTHCM tơn giáo tình hình Biện pháp Một là, tăng cường giáo dục CNMLN, quanvai điểm  Hai là,TTHCM, phát huy trò, đường Đảng,   Ba lối là, phátcủa triển KT, VH, trách nhiệm hệchính thống sách pháp luật Nhà nước     Bốn là, ngăn chặn kịp XH, cải thiện bước trị để thực TG, giáo dục lòng yêu nâng cao đời sống nhân thời kiên TTHCM đoàn kết TG nước, truyền thống DT dân, đặc biệt làhiện ND ởđất vùng giaitốt đoạn trừng trịđẹp âm giá trị VH sâu, xa, động vùng nước mưuvùng hành lợi đơng đồng bào theo TG dụng TG để phá hoại khối ĐĐKTD KẾT LUẬN TTHCM TG bao gồm hệ quan điểm vềgiá Tưthống tưởngcác khơng vịtrịtríLL vai docó vàtrò TTcủa lịchTG, sử màtự tín đoàntokết lương giángưỡng, trị thực lớn Những giáo, cách đối xửTG nội dung trongthức TTHCM với tác cơngTG tácthể vậnhiện động TG cơng tính TG cấp thiết CM nước ta Vấn đề nghiên cứu Những sáng tạo Hồ Chí Minh tôn giáo công tác tôn giáo Vieät Nam ... nhiệm tôncách giáo. mạng 2.2 Những vấn đề bản, cấp thiết tư tưởng Hồ Chí Minh tôn giáo công tác tôn giáo a b Những vấn đề bản, cấp thiết tôn giáo Những vấn đề bản, cấp thiết công tác tôn giáo. .. 2003 I Những vấn đề chung tơn giáo tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam Kết cấu nội dung II Tư tưởng Hồ Chí Minh tơn giáo vấn đề bản, cấp thiết III Vận dụng vấn đề cấp thiết TTHCM TG tình hình Vấn đề trao... quản tôn giáo chất lượng lý nhà cáctốt, tôn giáo dung,nước độ lượng tôn giáo Câu hỏi TTHCM tơn giáo cơng tác TG có giá trị lý luận, thực tiễn gì? 2.3 Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh tơn giáo cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG điện tử NHỮNG vẫn đề cơ bản và cấp BÁCH TRONG tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về tôn GIÁO, BÀI GIẢNG điện tử NHỮNG vẫn đề cơ bản và cấp BÁCH TRONG tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về tôn GIÁO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay