Đề thi THPTQG môn sinh 2018, tệp word , sắp xếp theo chủ đề

7 40 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 20:33

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THƠNG QUỐC GIA NĂM 2018 ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đềđề thi 201 CĐ 1.0 TT 1.1 1.2 1.3 1.4 24 14 2.0 2.1 2.2 2.3 15 2.4 22 Chủ đề/ Câu hỏi CHUYỂN HÓA VC VÀ NL Ở THỰC VẬT Câu 82 THPTQG 2018 Ở thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu sau nguyên tố đại lượng? A Nitơ B Sắt C Mangan D Bo Câu 81 THPTQG 2018 Ở thực vật sống cạn, nước ion khoáng hấp thụ chủ yếu quan sau đây? A Thân B Hoa C Lá D Rễ Câu 104 THPTQG 2018 Khi nói quang hợp thực vật, có phát biểu sau đúng? I Phân tử O2 giải phóng q trình quang hợp có nguồn gốc từ phân tử H 2O II Để tổng hợp phân tử glucơzơ pha tối phải sử dụng phân tử CO III Pha sáng cung cấp ATP NADPH cho pha tối IV Pha tối cung cấp NADP+ glucôzơ cho pha sáng A B C D Câu 94 THPTQG 2018 Để phát hô hấp thực vật, nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm sau: Dùng bình cách nhiệt giống đánh số thứ tự 1, 2, 3, Cả bình đựng hạt giống lúa: Bình chứa kg hạt nhú mầm, bình chứa kg hạt khơ, bình chứa kg hạt nhú mầm luộc chín bình chứa 0,5 kg hạt nhú mầm Đậy kín nắp bình để Biết điều kiện khác bình phù hợp với thí nghiệm Theo lý thuyết, có dự đốn sau kết thí nghiệm? I Nhiệt độ bình tăng II Nhiệt độ bình cao III Nồng độ O2 bình bình giảm IV Nồng độ O2 bình tăng A B C D CHUYỂN HÓA VC VÀ NL Ở ĐỘNG VẬT Câu 86 THPTQG 2018 Động vật sau có hệ tuần hồn kín? A Trai sơng B Chim bồ câu.C Ốc sên D Châu chấu Câu 88 THPTQG 2018 Động vật sau có q trình trao đổi khí thể mơi trường diễn mang? A Mèo rừng B Tôm sông C Chim sâu D Ếch đồng Câu 95 THPTQG 2018 Khi nói q trình tiêu hóa thức ăn động vật có túi tiêu hóa, phát biểu sau đúng? A Trong túi tiêu hóa, thức ăn biến đổi mặt học B Thức ăn tiêu hóa ngoại bào nhờ enzim lizôzzim C Trong ngành Ruột khoang, có Thủy tức có quan tiêu hóa dạng túi D Thức ăn tiêu hóa ngoại bào tiêu hóa nội bào Câu 102 THPTQG 2018 Khi nói hơ hấp tuần hồn động vật, có phát biểu sau đúng? I Tất động vật có hệ tuần hồn kép phổi cấu tạo nhiều phế nang II Ở tâm thất cá lưỡng cư có pha trộn máu giàu giàu O máu giàu CO2 III Trong hệ tuần hoàn kép, máu động mạch giàu O2 máu tĩnh mạch IV Ở thú, huyết áp tĩnh mạch thấp huyết áp mao mạch Trang 1/6 - Mã đề thi 201 A 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 18 19 28 29 30 B C D CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Câu 87 THPTQG 2018 Loại axit nuclêic sau thành phần cấu tạo ribôxôm? A rARN B mARN C tARN D ADN Câu 98 THPTQG 2018 Một phân tử ADN vi khuẩn có tỉ lệ (A + T) / (G + X) = 1/4 Theo lý thuyết, tỉ lệ nuclêôtit loại A phân tử A 25% B 10% C 20% D 40% Câu 99 THPTQG 2018 Thể đột biến sau hình thành thụ tinh giao tử đơn bội với giao tử lưỡng bội? A Thể ba B Thể tứ bội C Thể tam bội D Thể Câu 108 THPTQG 2018 Khi nói thể đa bội thực vật, có phát biểu sau đúng? I Thể đa bội lẻ thường khơng có khả sinh sản hữu tính bình thường II Thể dị đa bội hình thành nhờ lai xa kèm đa bội hóa III Thể đa bội hình thành khơng phân ly tất NST lần nguyên phân hợp tử IV Dị đa bội dạng đột biến làm tăng số nguyên lần NST đơn bội loài A B C D Câu 109 THPTQG 2018 Một loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên có NST lưỡng bội 2n = Xét cặp gen A, a; B, b; D, D nằm cặp NST, gen qui định tính trạng alen trội trội hoàn toàn Giả sử đột biến, loài xuất dạng thể ba tương ứng với cặp NST thể ba có sức sống khả sinh sản Cho biết không xảy dạng đột biến khác Theo lý thuyết, có phát biểu sau đúng? I Lồi có tối đa 42 loại kiểu gen II Ở lồi này, mang kiểu hình trội tính trạng có tối đa 20 loại kiểu gen III Ở lồi này, thể ba có tối đa 33 loại kiểu gen IV Ở loài này, mang kiểu hình lặn tính trạng có tối đa 10 loại kiểu gen A B C D Câu 110 THPTQG 2018 Khi nói hoạt động opêron Lac vi khuẩn E.coli, có phát biểu sau đúng? I Nếu xảy đột biến gen cấu trúc Z làm cho prơtêin gen qui định bị bất hoạt II Nếu xảy đột biến gen điều hòa R làm cho gen khơng phiên mã gen cấu trúc Z, Y, A không phiên mã III Khi prôtêin ức chế liên kết với vùng vận hành gen cấu trúc Z, Y, A không phiên mã IV Nếu xảy đột biến cặp nuclêôtit gen điều hòa R làm cho gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã mơi trường khơng có lactơzơ A B C D Trang 2/6 - Mã đề thi 201 3.7 36 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 12 16 27 32 Câu 116 THPTQG 2018 Một loài thực vật, xét gen mã hóa chuỗi pơlipeptit nằm đoạn không chứa tâm động nhiễm sắc thể Từ đầu mút nhiễm sắc thể, gen xếp theo thứ tự: M, N, P, Q, S, T Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Đột biến cặp nuclêôtit gen M làm thay đổi trình tự côđon phân tử mARN phiên mã từ gen N, P, Q, S T II Nếu xảy đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể làm cho gen N chuyển vào vị trí gen S gen T làm thay đổi mức độ hoạt động gen N III Nếu xảy đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể chứa gen N gen P tạo điều kiện cho đột biến gen, tạo nên gen IV Nếu xảy đột biến điểm gen S ln làm thay đổi thành phần loại nuclêôtit gen A B C D TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DT Câu 92 THPTQG 2018 Theo lý thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu gen đồng hợp tử trội? A AA x Aa B Aa x Aa C Aa x aa D AA x AA Câu 96 THPTQG 2018 Một loài thực vật, biết gen qui định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Theo lý thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu hình phân ly theo tỉ lệ : 1? Ab aB aB ab Ab AB AB ab A ab x ab B ab x ab C ab x aB D x Ab ab Câu 107 THPTQG 2018 Một loài thực vật, alen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với alen a qui định thân thấp; alen B qui định trội hoàn toàn so với alen b qui định chua Cho thân cao, (P) tự thụ phấn, thu F gồm loại kiểu hình, có 54% số thân cao, Biết không xảy đột biến Phát biểu sau đúng? A Trong số thân thấp, F 1, có 3/7 số có kiểu gen đồng hợp tử cặp gen B Quá trình giảm phân P xảy hoán vị gen với tần số 20% C F1 có tối đa loại kiểu gen D F1 có loại kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, chua Câu 112 THPTQG 2018 Một loài thực vật, xét cặp gen nằm cặp NST; gen qui định tính trạng, gen có alen alen trội trội hồn tồn Cho hai có kiểu hình trội tính trạng (P) giao phấn với nhau, thu F1 có 1% số mang kiểu hình lặn tính trạng Cho biết khơng xảy đột biến, xảy hoán vị gen trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số Theo lý thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở F1, tỉ lệ đồng hợp tử cặp gen tỉ lệ dị hợp tử cặp gen II Ở F1, có 13 loại kiểu gen qui định kiểu hình trội tính trạng III Nếu hai P có kiểu gen khác xảy hốn vị gen với tần số 40% IV Ở F1, có 18,5% số mang kiểu hình trội tính trạng A B C D Trang 3/6 - Mã đề thi 201 4.5 4.6 4.7 4.8 33 34 35 37 Câu 113 THPTQG 2018 Một loài động vật, tính trạng màu mắt gen có alen nằm NST thường quy định Thực phép lai, thu kết sau: - Phép lai 1: Cá thể đực mắt đỏ lai với cá thể mắt nâu (P), thu F có kiểu hình phân ly theo tỉ lệ cá thể mắt đỏ : cá thể mắt nâu : cá thể mắt vàng - Phép lai 2: Cá thể đực mắt vàng lai với cá thể mắt vàng (P), thu F có kiểu hình phân ly theo tỉ lệ cá thể mắt vàng : cá thể mắt trắng Cho biết không xảy đột biến Theo lý thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở lồi này, kiểu hình mắt đỏ quy định nhiều loại kiểu gen II Ở loài này, cho cá thể đực mắt nâu giao phối với cá thể có kiểu hình khác, có tối đa phép lai thu đời gồm toàn cá thể mắt nâu III F1 phép lai có kiểu gen phân ly theo tỉ lệ : : IV Cho cá thể đực mắt đỏ P phép lai giao phối với cá thể mắt vàng P phép lai 2, thu đời có kiểu hình phân ly theo tỉ lệ : : A B C D Câu 114 THPTQG 2018 Một loài động vật, xét cặp gen nằm cặp NST thường; gen quy định tính trạng, gen có alen alen trội trội hoàn toàn Biết khơng xảy đột biến Theo lý thuyết, có dự đoán sau đúng? I Lai hai cá thể với thu đời gồm toàn cá thể dị hợp tử cặp gen II Lai hai cá thể với thu đời có loại kiểu gen III Cho thể dị hợp tử cặp gen lai với thể dị hợp tử cặp gen, thu đời có số cá thể dị hợp tử cặp gen chiếm 25% IV Lai hai cá thể với thu đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ : A B C D Câu 115 THPTQG 2018 Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát (P) quần thể có thành phần kiểu gen 0,2 AABb : 0,2 AaBb : 0,2 Aabb : 0,4 aabb Cho quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa khác Theo lý thuyết, có phát biểu sau đúng? I F2 có tối đa loại kiểu gen II Tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử giảm dần qua hệ III Trong tổng số thân cao, hoa đỏ F2, có 8/65 số có kiểu gen dị hợp tử cặp gen IV Ở F3, số có kiểu gen dị hợp tử cặp gen chiếm tỉ lệ 3/64 A B C D Câu 117 THPTQG 2018 Một loài động vật, xét gen nằm nhiễm sắc thể thường theo thứ tự gen - gen - gen Cho biết gen quy định tính trạng, gen có alen, alen trội trội hoàn toàn khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cho cá thể đực mang kiểu hình trội tính trạng lai với cá thể mang kiểu hình lặn tính trạng lồi có tối đa 60 phép lai II Lồi có tối đa loại kiểu gen đồng hợp tử cặp gen III Cho cá thể đực mang kiểu hình trội tính trạng, dị hợp tử cặp gen lai với cá thể mang kiểu hình lặn tính trạng, thu đời có loại kiểu hình IV Cho cá thể đực mang kiểu hình trội tính trạng lai với cá thể mang kiểu hình trội tính trạng, thu đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ : : : A B C D Trang 4/6 - Mã đề thi 201 4.9 4.10 38 39 5.0 5.1 5.2 5.3 6.0 26 31 Câu 118 THPTQG 2018 Một loài thực vật, xét cặp gen phân li độc lập tham gia vào trình chuyển hóa chất K màu trắng tế bào cánh hoa: alen A quy định enzim A chuyển hóa chất K thành sắc tố đỏ; alen B quy định enzim B chuyển hóa chất K thành sắc tố xanh Khi tế bào có sắc tố đỏ sắc tố xanh cánh hoa có màu vàng Các alen đột biến lặn a b quy định prơtêin khơng có hoạt tính enzim Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cho dị hợp tử cặp gen tự thụ phấn cho giao phấn với hoa trắng phép lai cho đời có loại kiểu hình II Cho hoa đỏ giao phấn với hoa xanh, thu đời có tối đa loại kiểu gen III Cho hai hoa đỏ có kiểu gen khác giao phấn với nhau, thu đời gồm toàn hoa đỏ IV Cho hoa vàng giao phấn với hoa trắng, cóthể thu đời có 75% số hoa đỏ A B C D Câu 119 THPTQG 2018 Một lồi thực vật, tính trạng màu hoa cặp gen (A, a B, b) phân li độc lập quy định; tính trạng cấu trúc cánh hoa cặp gen (D, d) quy định Cho hai (P) chủng giao phấn với nhau, thu F Cho F1 tự thụ phấn, thu F có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 49,5% hoa đỏ, cánh kép : 6,75% hoa đỏ, cánh đơn : 25,5% hoa trắng, cánh kép : 18,25% hoa trắng, cánh đơn Biết không xảy đột biến xảy hốn vị gen q trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? Bd bD I Kiểu gen P AA Bd x aa bD II F2 có số hoa đỏ, cánh kép dị hợp tử cặp gen chiếm 12% III F2 có tối đa 11 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng, cánh kép IV F2 có số hoa trắng, cánh đơn chủng chiếm 8,25% A B C D DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ Câu 89 THPTQG 2018 Một quần thể có thành phần kiểu gen 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa Tần số alen A quần thể A 0,7 B 0,3 C 0,4 D 0,5 Câu 106 THPTQG 2018 Một quần thể ngẫu phối có tần số kiểu gen 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa Theo lý thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu khơng có tác động nhân tố tiến hóa F1 có 84% số cá thể mang alen A II Nếu có tác động nhân tố đột biến chắn làm giảm đa dạng di truyền quần thể III Nếu có tác động yếu tố ngẫu nhiên alen a bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể IV Nếu chịu tác động di - nhập gen làm tăng tần số alen A A B C D Câu 111 THPTQG 2018 Một quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên, xét cặp gen A, a; B, b; D, d; E, e phân ly độc lập, gen quy định tính trạng alen trội trội hồn tồn Cho biết khơng xảy đột biến NST, alen đột biến không ảnh hưởng tới sức sống khả sinh sản thể đột biến Theo lý thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu A, B, D, E alen đột biến thể đột biến có tối đa 80 loại kiểu gen II Nếu A, B, D, e alen đột biến thể đột biến gen có tối đa loại kiểu gen III Nếu A, B, d, e alen đột biến thể đột biến gen có tối đa loại kiểu gen IV Nếu a, b, d, e alen đột biến thể đột biến có tối đa 65 loại kiểu gen A B C D ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC Trang 5/6 - Mã đề thi 201 6.1 7.0 7.1 DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI Câu 120 THPTQG 2018 Ở người, gen quy định nhóm máu gen quy định dạng tóc nằm nhiễm sắc thể thường phân ly độc lập Theo dõi di truyền hai gen dòng học, người ta vẽ phả hệ sau: 40 8.0 8.1 8.2 8.3 13 10 11 9.0 9.4 9.5 Câu 83 THPTQG 2018 Phương pháp sau ứng dụng để tạo sinh vật mang đặc điểm hai lồi? A Ni cấy hạt phấn B Gây đột biến gen C Dung hợp tế bào trần D Nhân vơ tính Biết gen quy định nhóm máu gồm alen, kiểu gen I AIA IAIO quy định nhóm máu A, kiểu gen IBIB IBIO quy định nhóm máu B, I AIB quy định nhóm máu AB kiểu gen IOIO quy định nhóm máu O; gen quy định dạng tóc có alen, alen trội trội hồn tồn; người số mang alen quy định tóc thẳng không phát sinh đột biến tất người phả hệ Theo lý thuyết, có phát biểu sau đúng? I Xác định tối đa kiểu gen người phả hệ II Người số người số 10 có kiểu gen giống III Xác suất sinh có nhóm máu AB tóc xoăn cặp - 17/32 IV Xác suất sinh có nhóm máu O tóc thẳng cặp 10 - 11 1/4 A B C D TIẾN HĨA Câu 93 THPTQG 2018 Khi nói nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau đúng? A Giao phối không ngẫu nhiên dẫn đến trạng thái cân di truyền quần thể B Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen quần thể không theo hướng xác định C Đột biến gen cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho trình tiến hóa D Di - nhập gen làm thay đổi tần số alen quần thể có kích thước nhỏ Câu 90 THPTQG 2018 Theo thuyết tiến hóa đại, tượng trao đổi cá thể giao tử quần thể loài gọi A chọn lọc tự nhiên B đột biến C di - nhập gen D giao phối không ngẫu nhiên Câu 91 THPTQG 2018 Trong lịch sử phát triển sinh giới qua đại địa chất, đại sau phát sinh nhóm linh trưởng? A Đại Cổ sinh B Đại Nguyên sinh C Đại Tân sinh D Đại Trung sinh SINH THÁI HỌC Câu 84 THPTQG 2018 Vào mùa sinh sản, cá thể quần thể cò tranh giành nơi thuận lợi để làm tổ Đây ví dụ mối quan hệ A hỗ trợ loài B cạnh tranh loài C hội sinh D hợp tác Câu 85 THPTQG 2018 Khu sinh học sau có độ đa dạng sinh học cao nhất? A Rừng mưa nhiệt đới B Hoang mạc C Rừng rụng ôn đới D nguyên Thảo Trang 6/6 - Mã đề thi 201 9.6 9.7 9.8 9.9 17 20 21 23 Câu 97 THPTQG 2018 Khi nói lưới thức ăn, phát biểu sau đúng? A Lưới thức ăn rừng mưa nhiệt đới thường đơn giản lưới thức ăn lưới thức ăn thảo nguyên B Quần xã đa dạng thành phần lồi lưới thức ăn đơn giản C Lưới thức ăn quần xã vùng ôn đới phức tạp so với quần xã vùng nhiệt đới D Trong diễn sinh thái, lưới thức ăn quần xã đỉnh cực phức tạp so với quần xã suy thoái Câu 100 THPTQG 2018 Khi nói kích thước quần thể sinh vật, phát biểu sau đúng? A Kích thước quần thể khoảng không gian mà cá thể quần thể sinh sống B Kích thước quần thể có ảnh hưởng đến mức sinh sản mức tử vong quần thể C Nếu kích thước quần thể đạt mức tối đa cá thể quần thể thường tăng cường hỗ trợ D Kích thước quần thể ổn định, không phụ thuộc vào điều kiện môi trường làm tăng độ ẩm làm giàu thêm nguồn dinh dưỡng hữu cơ, tạo thuận lợi cho cỏ thay Theo thời gian, sau cỏ trảng thân thảo, thâ ngỗ cuối rừng nguyên sinh Theo lý thuyết, nói q trình này, có phát biểu sau đúng? I Đây trình diễn sinh thái II Rừng nguyên sinh quần xã đỉnh cực trình biến đổi III Độ đa dạng sinh học có xu hướng tăng dần q trình biến đổi IV Một nguyên nhân gây trình biến đổi cạnh tranh gay gắt loài quần xã A B C D Câu 103 THPTQG 2018 Khi nói chu trình sinh địa hóa, có phát biểu sau đúng? I Chu trình sinh địa hóa chu trình trao đổi chất tự nhiên II Cacbon vào chu trình cacbon dạng cacbon đioxit (CO 2)   III Trong chu trình nitơ, thực vật hấp thụ nitơ dạng NH NO3 IV Khơng có tượng vật chất lắng đọng chu trình sinh địa hóa A B C 9.10 25 D.2 Câu 105 THPTQG 2018 Khi nói ổ sinh thái, có phát biểu sau đúng? I Các lồi có ổ sinh thái độ ẩm trùng phần sống sinh cảnh II Ổ sinh thái loài khác với nơi chúng III Kích thước thức ăn, hình thức bắt mồi, … loài tạo nên ổ sinh thái dinh dưỡng IV Các loài sống sinh cảnh có ổ sinh thái nhiệt độ khác A B C D Trang 7/6 - Mã đề thi 201 ... sắc th , gen xếp theo thứ tự: M, N, P, Q, S, T Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Đột biến cặp nuclêôtit gen M làm thay đổi trình tự cơđon phân tử mARN phiên mã từ gen N, P, Q, S T II Nếu... gen (D, d) quy định Cho hai (P) chủng giao phấn với nhau, thu F Cho F1 tự thụ phấn, thu F có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 4 9,5 % hoa đ , cánh kép : 6,7 5% hoa đ , cánh đơn : 2 5,5 % hoa trắng, cánh... Câu 89 THPTQG 2018 Một quần thể có thành phần kiểu gen 0,1 6AA : 0,4 8Aa : 0,3 6aa Tần số alen A quần thể A 0,7 B 0,3 C 0,4 D 0,5 Câu 106 THPTQG 2018 Một quần thể ngẫu phối có tần số kiểu gen 0,3 6AA
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi THPTQG môn sinh 2018, tệp word , sắp xếp theo chủ đề, Đề thi THPTQG môn sinh 2018, tệp word , sắp xếp theo chủ đề

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay