Về mối quan hệ giữa văn học dân gian và văn học viết ở việt nam

4 45 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 20:27

Về mối quan hệ văn học dân gian văn học viết Việt Nam Trên giới, đặc biệt Nga, vấn đề mối quan hệ văn học dân gian văn học viết đặt nghiên cứu sớm nước ta, tình hình có muộn hơn: Mối quan hệ văn học dân gian văn học viết nêu tầm nú từ năm 1954 cơng trình “Đại cương lịch sử văn học Việt Nam” xuất nhà xuất phổ thơng Từ sau đó, vấn đề quan tâm nhiều 2.1.1.Trên lý luận Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu mối quan hệ hai phận văn học này: Vũ Ngọc Phan có viết: “Ảnh hưởng qua lại văn học dân gian truyền miệng văn học thành văn Việt Nam”, “Thử xem thơ khác ca dao nào?” phê bình tiểu luận “Qua trang văn” (NXB Văn học, H, 1976) Ông chứng minh khẳng định ảnh hưởng định văn học dân gian với nhiều thể tài văn học; thấy quan hệ bổ sung, song song tồn hai phận văn học chế độ Các tác giả Đinh Gia Khánh, Chu Xuân Diên, Đỗ Bình Trị qua cơng trình “Văn học dân gian” (Giáo trình Đại học tổng hợp, NXB Giáo dục, 1962),“Nghiên cứu tiến trình lịch sử văn học dân gian miền Nam” (NXB Đại học Sư phạm I, H, 1978) nêu lên vấn đề quan hệ văn học dân gian văn học viết,tính đặc thù văn học viết tương quan với văn học dân gian Việt Nam Trên báo tạp chí, có nhiều viết đáng ý nghiên cứu mối quan hệ hai phận văn học dân tộc Tiờu biểu Lê Kinh Khiêmvới viết “Một số vấn đề lý thuyết chung mối quan hệ văn học dân gian văn học viết” (Tạp chí văn học, số 1, năm 1980) Tác giả nhấn mạnh: “Không thể nghiên cứu văn học dân gian mà khơng tìm hiểu tác động qua lại nú với văn học viết, hiểu đầy đủ, sâu sắc phận văn học viết đến ảnh hưởng văn học dân gian” Tiếp theo Đặng Văn Lung với ý kiến viết “Vai trò văn học dân gian phát triển văn học dân tộc” (Tạp chí văn học số 2, năm 1989): “ “Văn học dân gian văn học ý thức hệmối quan hệ tự nhiên Chúng phụ thuộc lẫn hệ thống mỹ học, trình độ văn húa hoàn cảnh xã hội, lịch sử Chúng quy định lẫn nhau, chế ước lẫn qua yếu tố hợp thành… Văn học dân gian văn học viết có quuan hệ bên trong, bên theo quy luật định.” Ngồi ra, có cơng trình khác như: “Mấy ý kiến nghiên cứu mối quan hệ văn học dân gian văn học viết” (Đỗ Bình Trị, Tạp chí văn học số 1, năm 1980), “Để nghiên cứu mối quan hệ văn học dân gian văn học viết”(Hà Cơng Tài, Tạp chí văn học, số 1, năm 1980) Như vậy, lý luận, nhà nghiên cứu khẳng định mối quan hệ văn học dân gian văn học viết quan hệ tự nhiên, qua lại tất yếu văn học 2.1.2.Trên thực tiễn văn học Quan hệ văn học dân gian văn học viết sáng tác của nhà văn, nhà thơ nhiều nhà nghiên cứu tìm hiểu Họ kết luận: Các nhà văn lớn tắm dòng sữa mẹ văn học dân gian Các cơng trình nghiên cứu tiêu biểu là:: “Để nghiên cứu mối quan hệ văn học dân gian văn học viết [16], “Ảnh hưởng qua lại Truyện Kiều thơ ca dân gian”.Với viết này, tác giả khẳng định: “Truyện Kiều vận dụng thiên tài kho tàng văn học dân gian” Về ảnh hưởng văn học dân gian đến sáng tác Nguyễn Trói Nguyễn Bỉnh khiêm, có số cơng trình đề cập tới Tiêu biểu số là: Tác giả Thanh Lãng, năm 1967, cơng trình “Quốc âm thi tập” cho rằng: “Nguyễn Trói ơng tổ văn học cổ điển, ông tổ nghệ thuật dân tộc…” Tác giả đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò “khai sinh nghệ thuật dùng ngơn ngữ dân gian Nguyễn Trói.” ("Nguyễn Trói tác gia, tác phẩm", Nguyễn Hữu Sơn tuyển chọn giới thiệu, NXBGD,H, 1999); Nguyễn Thiên Thụ, đánh giá tập Quốc âm thi tập nhận định: “Trong Quốc âm thi tập, Nguyễn Trói sử dụng tài nguyên phong phú văn chương Việt Nam, ca dao, tục ngữ” Với “Bạch Vân thi tập’ Nguyễn Bỉnh Khiêm, tiêu biểu viết “Âm vang tục ngữ Bạch Vân quốc ngữ thi tập” Bùi Văn Nguyên (Ngôn ngữ, số năm 1986), Luận văn thạc sĩ khoa học Ngữ văn “Thơ triết lý Nguyễn Bỉnh Khiêm- mối quan hệ văn học dân gian văn học viết”(Đại học Sư phạm Hà Nội, 1997) Các cơng trình nói gợi ý cho chúng tơi q trình triển khai đề tài nghiên cứu Tuy nhiên, cơng trình dừng lại việc nêu khẳng định chưa phân tích sâu sắc, cụ thể tác động văn học dân gian đến tác gia văn học, chưa có nhìn hệ thống để nghiên cứu tác động văn học dân gian đến văn học viết theo trình biện chứng lịch sử văn học 2.2.Về mối quan hệ văn học dân gian văn học viết sáng tác Hồ Xuân Hương Xung quanh tiểu sử văn nghiệp Xn Hương, có nhiều cơng trình nghiên cứu ý kiến đánh giá khác Riêng vấn đề mối quan hệ văn học dân gian văn học viết sáng tác bà, có số cơng trình nghiên cứu sau: “Hồ Xn Hương với văn học dân gian” (Nguyễn Đăng Na, Tạp chí văn học số 2, năm 1991), “Hồ Xuân Hương – Bài thơ Mời trầu cộng đồng truyền thống cá tính sáng tạo mối quan hệ văn học dân gian văn học viết” (Đặng Thanh Lê, Tạp chí văn học số 5, năm 1983)… Các tác giả thống khẳng định: “Hệ thống sáng tác có mơtip trầu cau theo đường lịch sử lôgic từ khẳng định cộng đồng giai cấp đến khẳng định cộng đồng hệ cuối khẳng định tơi cá nhõn” Nguyễn Đăng Na có nghiên cứu sâu sắc tác giả khẳng định: “Hồ Xuân Hương nghĩ nghĩ dân gian, cảm cảm dân gian”, khẳng định mối quan hệ cao đẹp văn học dân gian văn học viết sáng tác nữ sĩ Tuy nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu quan hệ văn học dân gian văn học viết thơ Xuân Hương bình diện ngơn ngữ cách hệ thống cụ thể Đặc biệt, việc đặt vấn đề tương quan so sánh với Quốc âm thi tậpcủa Nguyễn Trói Bạch Vân quốc ngữ thi tậpcủa Nguyễn Bỉnh Khiêm để thấy bước phát triển văn học dân gian sáng tác Xuân Hương lại chưa có cơng trình đề cập tới Vì vậy, q trình nghiên cứu, chúng tơi đặc biệt ý đến thao tác so sánh nhằm biện chứng q trình vận động dần đến hồn thiện ngôn ngữ văn học dân gian từ Nguyễn Trói, Nguyễn Bỉnh khiêm đến Hồ Xuân Hương ... động văn học dân gian đến tác gia văn học, chưa có nhìn hệ thống để nghiên cứu tác động văn học dân gian đến văn học viết theo trình biện chứng lịch sử văn học 2.2 .Về mối quan hệ văn học dân gian. .. nghĩ nghĩ dân gian, cảm cảm dân gian , khẳng định mối quan hệ cao đẹp văn học dân gian văn học viết sáng tác nữ sĩ Tuy nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu quan hệ văn học dân gian văn học viết thơ... định mối quan hệ văn học dân gian văn học viết quan hệ tự nhiên, qua lại tất yếu văn học 2.1.2.Trên thực tiễn văn học Quan hệ văn học dân gian văn học viết sáng tác của nhà văn, nhà thơ nhiều nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Về mối quan hệ giữa văn học dân gian và văn học viết ở việt nam , Về mối quan hệ giữa văn học dân gian và văn học viết ở việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay