Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

3 15 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 20:27

BÀI CHIA HAI SỐ TẬN CÙNG CÁC CHỮ SỐ I.Mục tiêu: Thực chia hai số tận chữ số II.Các hoạt động dạy học: T Hoạt động thầy Hoạt động trò L 5’ 1.Bài cũ: Tìm x biết x : 98 = 76 HS ghi kết vào A x = 6764 B x = 1157 bảng C x = 7764 D x = 6774 2.Bài mới: 33 a.Trường hợp số bị chia số chia chữ số tận 320 : 40 = ? Làm để giải tốn trên? Em tìm cách đưa toán Dạng số chia cho dạng mà em giải tích 320 : 40 = 320 : (10 x 4) được? = 320 : 10 : Hãy đưa dạng số chia cho = 32 : tích để giải =8 Vậy 320 : 40 = 32 : Khi phép chia 320 : 40 em phải làm để 32 :4? * Đặt tính: 320 40 Cùng xoá chữ số tận số chia số bị chia Thực phép chia 32 : b Trường hợp số chữ số tận số bị chia nhiều số chia 32000 : 400 = ? GV hướng dẫn tương tự để HS rút nhận xét: 32000 : 400 = 320 : HS nêu cách chia 32000 : 400 = 320 : Đặt tính: 32000 400 00 80 * Kêt luận: HS đọc ghi SGK/80 c)Thực hành: Bài1 /80 a HS đọc đề GV viết đề lên bảng Hãy áp dụng quy tắc SGK để giải a Số bị chia khơng chữ số b Số bị chia chữ số HS làm vào em làm bảng nêu phương pháp giải Bài 2a /76 x x 40 = 25600 Xác định thành phần x phép nhân nêu cách tìm x Cả lớp làm em làm bảng Cả lớp thống chữa .x x 40=25600 Bài 3a /80 2’ HS đọc đề ,tìm hiểu đề 32000 : 400= = 32000 : (100 x 4) = 32000 :100 : = 320 : = 80 a 420 : 60 = 42 : = b/ 85000 : 500 = = 850 : = x thừa số chưa biết Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số biết Đáp số: toa xe HSKG tự làm HS tự giải vào em giải bảng Cả lớp thống chữa *HSKG: Làm thêm 3b, 2b SGK 3.KT: Kết phép chia: 9800 : 200 =? A 4900 B 409 C 49 D 490 ... Trường hợp số chữ số tận số bị chia nhiều số chia 3 20 00 : 40 0 = ? GV hướng dẫn tương tự để HS rút nhận xét: 3 20 00 : 40 0 = 3 20 : HS nêu cách chia 3 20 00 : 40 0 = 3 20 : Đặt tính: 3 20 00 40 0 00 80 * Kêt... x 40 = 25 600 Xác định thành phần x phép nhân nêu cách tìm x Cả lớp làm em làm bảng Cả lớp thống chữa .x x 40 =25 600 Bài 3a / 80 2 HS đọc đề ,tìm hiểu đề 3 20 00 : 40 0= = 3 20 00 : ( 100 x 4) = 3 20 00. .. 4) = 3 20 00 : 100 : = 3 20 : = 80 a 42 0 : 60 = 42 : = b/ 8 500 0 : 500 = = 8 50 : = x thừa số chưa biết Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số biết Đáp số: toa xe HSKG tự làm HS tự giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0, Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay