Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

4 27 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 20:26

BÀI 5: CHIA HAI SỐ TẬN CÙNG CÁC CHỮ SỐ I.Mục tiêu : Giúp học sinh -Biết cách thực phép chia hai số tận chữ số -Áp dụng để tính nhẩm II.Đồ dùng dạy học : III.Hoạt động lớp: Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Ổn định: 2.KTBC: -GV gọi HS lên bảng yêu cầu HS làm -2 HS lên bảng làm bài, HS lớp tập1b kiểm tra tập nhà số theo dõi để nhận xét làm bạn HS khác * (15 x 24) : = 360 : = 60 -GV chữa bài, nhận xét cho điểm HS * 15 x (24 : 6) = 15 x = 60 3.Bài : a) Giới thiệu -Bài học hôm giúp em biết cách thực chia hai sốcó tận chữ số -HS nghe giới thiệu b ) Phép chia 320 : 40 ( trường hợp số bị chia số chia chữ số tận -HS suy nghĩ nêu cách tính ) -GV ghi lên bảng phép chia 320 : 40 320 : ( x ) ; 320 : ( 10 x ) ; yêucầu HS suy nghĩ áp dụng tính chất 320 : ( x 20 ) số chia cho tích để thực phép chia -HS thực tính 320 : ( 10 x ) = 320 : 10 : -GV khẳng định cách đúng, = 32 : = lớp làm theo cách sau chothuận tiện : - 320 : 40 = 320 : ( 10 x4 ) -Hai phép chia kết -Vậy 320 chia 40 ? -Em nhận xét kết 320 : 40 -Nếu xoá chữ số tận 32 : ? 320 40 ta 32 : -Em nhận xét chữ số 320 -HS nêu kết luận: Khi thực phép 32 , 40 chia hai số tận chữ số * GV nêu kết luận : Vậy để thực 320 : 0, ta xố một, hai, ba,… 40 ta việc xoá chữ số tận chữ số tận số chia số 320 40 để 32 thực bị chia, chia thường phép chia 32 : -1 HS lên bảng làm bài, lớp làm vào giấy nháp 320 -Cho HS đặt tính thực tính 320 : 40, sử dụng tính chất vừa nêu -GV nhận xét kết luận cách đặt tính c) Phép chia 32 000 : 400 (trường hợp số chữ số tận số bị chia nhiều số chia) -GV ghi lên bảng phép chia 32000 : 400, yêu cầu HS suy nghĩ áp dụng tính chất số chia cho tích để thực phép chia -GV khẳng định cách đúng, lớp làm theo cách sau cho thuận tiện 32 000 : (100 x 4) -Vậy 32 000 : 400 -Em nhận xét kết 32 000 : 400 320 : ? -Em nhận xét chữ số 32000 320, 400 -GV nêu kết luận : Vậy để thực 32000 : 400 ta việc xoá hai chữ số tận 32000 400 để 320 thực phép chia 320 : -GV yêu cầu HS đặt tính thực tính 32000 : 400, sử dụng tính chất vừa nêu -GV nhận xét kết luận cách đặt tính 40 -HS suy nghĩ sau nêu cách tính 32 000 : ( 80 x ) ; 32 000 : ( 100 x4 ); 32 000 : ( x 200 ) ; … -HS thực tính 32 000 : ( 100 x ) = 32 000: 100 : = 320 : = 80 - 32 000 : 400 = 80 -Hai phép chia kết 80 -Nếu xoá hai chữ số tận 32000 400 ta 320 : -HS nêu lại kết luận - HS lên bảng làm bài, lớp làm vào giấy nháp 32000 400 00 80 -Ta xố một, hai, ba, … chữ số tận số chia số bị chia chia thường - HS đọc -1 HS đọc đề -Vậy thực chia hai số tận -2 HS lên bảng làm bài, HS làm chữ số thực phần, HS lớp làm vào bảng ? (có đặt tính) -GV cho HS nhắc lại kết luận d ) Luyện tập thực hành Bài 1b -Bài tập yêu cầu làm gì? -Yêu cầu HS lớp tự làm 85 000 : 500 = 170 ; 92 000 : 400 = 230 -Cho HS nhận xét làm bạn bảng -GV nhận xét cho điểm HS Bài -Bài tập yêu cầu làm ? -Yêu cầu HS tự làm -HS nhận xét -Tìm X -2 HS lên bảng làm bài, HS làm phần, lớp làm vào a) X x 40 = 25 600 X = 25 600 : 40 X = 640 b) X x 90 = 37 800 X = 37 800 : 90 X = 420 - HS nhận xét -Vì X thừa số chưa biết phép nhân X x 40 = 25 600, để tính X ta lấy tích (25 600) chia cho thừa số biết 40 -1 HS đọc trước lớp -1 HS lên bảng ,cả lớp làm vào a) Số toa loại 20 hàng là: -Yêu cầu HS nhận xét làm bạn 180 : 20 = (Toa) bảng b) Số toa loại 30 hàng là: -GV hỏi HS lên bảng làm bài: Tại để 180 : 30 = (Toa) tính X phần a em lại thực phép Đáp số: a) toa; b) toa chia 25 600 : 40 ? -GV nhận xét cho điểm HS Bài -HS lớp -Cho HS đọc đề -GV yêu vầu HS tự làm -GV nhận xét cho điểm HS Củng cố, dặn dò : -Dặn dò HS làm tập 1a chuẩn bị sau -Nhận xét tiết học * RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0, Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay