Giáo án ôn thi THPTQG, sinh 12, hay

22 62 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 20:17

Đề cương ôn thi THPTQG khối 12, 2017-2018 CHỦ ĐỀ 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DI CẤP ĐỘ PHÂN TỬ GỒM NỘI DUNG: (1 gen, mã di truyền, nhân đôi ADN; 2- phiên mã, dịch mã; 3-điều hòa hoạt động củagen; 4- đột biến gen) PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP ADN, GEN Đơn vị thng dựng : micrụmet (àm) = 10 angstron ( A0 ) micrụmet (àm) = 103 nanụmet (nm) mm = 103 micrụmet (àm) = 106 nm = 107 A0 I Tính số nuclêơtit tit lệ % loại ADN gen Số nu ADN (Gen) N Gọi: N tổng số nu gen -> Số nu mạch A1, T1, G1, X1 số nu tùng loại mạch gen A2, T2, G2, X2 số nu tùng loại mạch gen Ta có : - Trong ADN, mạch bổ sung nhau, nên số nu chiều dài mạch Mạch A1 = T1 = G1 = X1 = Mạch T2 A2 X2 G2 II Tính số liên kết Hiđrô Số liên kết Hiđrô ( H ) + A mạch nối với T mạch liên kết hiđrô + G mạch nối với X mạch liên kết hiđrô Vậy số liên kết hiđrô gen : H = 2A + G H = 2T + 3X Số ADN con, số ADN chứa mạch hoàn toàn mới, số mạch ADN cần cung cấp nguyên liệu từ môi trường (a: số ADN tham gia nhân đôi; x số lần nhân đôi) - ADN mẹ qua đợt tự nhân đôi tạo = 21 ADN - ADN mẹ qua đợt tự nhân đôi tạo = 22 ADN - ADN mẹ qua3 đợt tự nhân đôi tạo = 23 ADN - ADN mẹ qua x đợt tự nhân đôi tạo 2x ADN Dù đợt tự nhân đôi , số ADN tạo từ ADN ban đầu , có ADN mà ADN có chứa mạc Nguyễn Viết Trung- Trường THPT Thạch Bàn- Môn Sinh học Page Đề cương ôn thi THPTQG khối 12, 2017-2018 * Tổng số ADN = a x 2x * Số mạch đơn ADN = a 2x * Số mạch đơn ADN cũ: 2a * Số ADN chứa mạch hoàn toàn = a(2x – 2) * Số mạch đơn ADN tổng hợp: 2a(2x - 1) III Mối quan hệ hai mạch gen với mARN - Dựa theo NTBS, biết mạch ta suy mạch khác - Theo NTBS: Trong phân tử ADN A bổ sung với T; G bổ sung với X Trong trình phiên mã tạo ARN A bổ sung với U; G bổ sung với X ADN(gen) mARN Mạch -5` Mạch -5` 5` A1 T2 Am T1 A2 Um G1 X2 Gm X1 G2 Xm 3` 5` 3` Vậy IV Tính số nu loại số lên kết hidro trường hợp gen bị đột biến liên quan đến x cặp nu: Gen bình thường Gen bị đột biến N = 2A + 2G A=T = a G=X = b Dạng ĐB N' H' H = 2A + 3G Nguyễn Viết Trung- Trường THPT Thạch Bàn- Môn Sinh học Page Đề cương ôn thi THPTQG khối 12, 2017-2018 Mất x cập nu Mất AT: A=T = a - x, G=X = b H = 2(a -x) +3b Mất GX: A=T = a , G=X = b – x H= 2a + 3(b-x) Thêm x cập nu Thêm AT: A=T = a + x, G=X = b H= 2(a +x) +3b Thêm GX: A=T = a , G=X = b + x H= 2a + 3(b + x) Thay x cập nu Thay AT= GX: A=T = a - x, G=X = b - x H = 2(a-x) +3(b+x) Thay GX = AT: A=T = a +x , G=X = b - x H= 2(a+x) + 3(b- x) * Lưu ý: Trong trường hợp đột biến điểm x = Do đó: Mất Mất (G – X ) : Số liên kết hiđrô giảm Mất (A – T) : Số liên kết hiđrô giảm Nguyễn Viết Trung- Trường THPT Thạch Bàn- Môn Sinh học Page Đề cương ôn thi THPTQG khối 12, 2017-2018 Thêm Thêm1 (G – X) : Số liên kết hiđrô tăng Thêm (A – T) : Số liên kết hiđrô tăng Thay Thay (G – X) (A – T) : Số liên kết hiđrô giảm Thay (A – T) (G – X) : Số liên kết hiđrô tăng Nguyễn Viết Trung- Trường THPT Thạch Bàn- Môn Sinh học Page Đề cương ôn thi THPTQG khối 12, 2017-2018 Câ N CÂU HỎI u D 1.0 NỘI DUNG 1- GEN, MÃ DI TRUYỀN, NHÂN ĐÔI ADN (TN2009 – MĐ159): Đặc điểm sau có q trình tự nhân đôi ADN sinh vật nhân thực? A Diễn theo nguyên tắc bán bảo tồn 1.1 B Các đoạn Okazaki nối lại với nhờ enzim nối ligaza C Xảy nhiều điểm phân tử ADN tạo nhiều đơn vị nhân đôi (tái bản) D Diễn theo nguyên tắc bổ sung (TN2009 – MĐ159): Trong loại nuclêôtit tham gia cấu tạo nên ADN khơng có loại 1.1 A Guanin (G) B Uraxin (U) C Ađênin (A) D Timin (T) (TN2009 – MĐ159): Theo trình tự từ đầu 3' đến 5' mạch mã gốc, gen cấu trúc gồm vùng trình tự nuclêơtit: A vùng kết thúc, vùng mã hóa, vùng điều hòa 1.1 B vùng mã hố, vùng điều hòa, vùng kết thúc C vùng điều hòa, vùng kết thúc, vùng mã hóa D vùng điều hòa, vùng mã hóa, vùng kết thúc (ĐH 2012 - Mã đề thi 279) Trong q trình nhân đơi ADN, vai trò enzim ADN pơlimeraza A nối đoạn Okazaki để tạo thành mạch liên tục 1.1 B tổng hợp mạch theo nguyên tắc bổ sung với mạch khuôn ADN C tháo xoắn làm tách hai mạch phân tử ADN D bẻ gãy liên kết hiđrô hai mạch phân tử ADN (ĐH 2012 - Mã đề thi 279) Một đặc điểm gen nhân sinh vật nhân thực A không bị đột biến tác động tác nhân gây đột biến 1.1 B không phân phối cho tế bào C tồn thành cặp alen D mã hóa cho prơtêin tham gia cấu trúc nhiễm sắc thể (ĐH 2012 - Mã đề thi 279) Ở cấp độ phân tử, thông tin di truyền truyền từ tế bào mẹ sang 1.1 tế bào nhờ chế A dịch mã B nhân đôi ADN C phiên mã D giảm phân thụ tinh (THPTQG - 2015) Loại nuclêôtit sau đơn phân cấu tạo nên phân tử 1.1 ADN? A Ađênin B Timin C Uraxin D Xitôzin (ĐH 2011 - Mã đề thi 162) Một đặc điểm khác trình nhân đơi ADN sinh vật nhân thực với q trình nhân đôi ADN sinh vật nhân sơ 1.1 A số lượng đơn vị nhân đôi B nguyên tắc nhân đôi C nguyên liệu dùng để tổng hợp D chiều tổng hợp (ĐH 2009 - Mã đề thi 297) Có phân tử ADN tự nhân đơi số lần tổng hợp 112 mạch pơlinuclêơtit lấy ngun liệu hồn tồn từ mơi trường nội bào Số lần tự 1.1 nhân đôi phân tử ADN A B C D 10 1.1 (TN2014- MĐ 918): Khi nói q trình nhân đơi ADN, phát biểu sau sai? (1) Q trình nhân đơi ADN diễn theo nguyên tắc bổ sung bán bảo tồn (2) Q trình nhân đơi ADN diễn đồng thời với trình phiên mã → (3) Trên hai mạch khuôn, ADN pôlimeraza di chuyển theo chiều 5’ 3’ để tổng → hợp mạch theo chiều 3’ 5’ (4) Trong phân tử ADN tạo thành mạch tổng hợp, Nguyễn Viết Trung- Trường THPT Thạch Bàn- Môn Sinh học Page Đề cương ôn thi THPTQG khối 12, 2017-2018 mạch ADN ban đầu A (1), (4) B (1), (3) C (2), (4) D (2), (3) (ĐH 2008 - Mã đề thi 379 ) Trên mạch phân tử ADN có tỉ lệ loại nuclêôtit A+ G/ T + X = 1/2 Tỉ lệ mạch bổ sung phân tử ADN nói A 0,2 B 2,0 C 0,5 D 5,0 11 1.2 (TN2009 – MĐ159): Một phân tử ADN sinh vật nhân thực có số nuclêôtit loại Ađênin chiếm 20% tổng số nuclêôtit Tỉ lệ số nuclêôtit loại Guanin phân tử ADN A 40% B 20% C 30% D 10% 12 1.2 (TN2011- MĐ 146): Một gen sinh vật nhân thực có số lượng loại nuclêơtit là: A = T = 600 G = X = 300 Tổng số liên kết hiđrô gen A 1500 B 1200 C 2100 D 1800 13 1.2 14 1.2 (THPTQG 2017; MĐ205) Nguyễn Viết Trung- Trường THPT Thạch Bàn- Môn Sinh học Page Đề cương ôn thi THPTQG khối 12, 2017-2018 2.0 15 2.1 16 2.1 17 2.1 18 2.1 19 2.1 20 2.1 21 2.1 22 2.1 NỘI DUNG 2- PHIÊN MÃ, DỊCH MÃ (TN2014- MĐ 918): Khi nói q trình dịch mã, phát biểu sau đúng? (1)Dịch mã trình tổng hợp prơtêin, q trình diển nhân tế bào nhân thực (2)Q trình dịch mã chia thành hai giai đoạn hoạt hóa axit amin tổng hợp chuỗi pơlipeptit (3)Trong q trình dịch mã, phân tử mARN thường có số ribơxơm hoạt động (4)Quá trình dịch mã kết thúc ribôxôm tiếp xúc với côđon 5’ UUG 3’ phân tử mARN A (1), (4) B (2), (4) C (1), (3) D (2), (3) (THPTQG2017; Câu 92-MĐ 202): Enzim sau tham gia vào trình tổng hợp ARN? A Restrictaza B ARN pôlimeraza C ADN pôlimeraza D Ligaza (TN2011- MĐ 146): Trên mạch mang mã gốc gen có ba 3'AGX5' Bộ ba tương ứng phân tử mARN phiên mã từ gen A 5'GXU3' B 5'UXG3' C 5'GXT3' D 5'XGU3' (TN2011- MĐ 146): Trong trình dịch mã, phân tử mARN thường có số ribơxơm hoạt động Các ribôxôm gọi A pôliribôxôm B pôlinuclêôxôm C pơlinuclêơtit D pơlipeptit (TN2011- MĐ 146): Trong q trình dịch mã, loại axit nuclêic có chức vận chuyển axit amin A mARN B ADN C rARN D tARN (THPTQG - 2015) Cơđon sau quy định tín hiệu kết thúc trình dịch mã? A 5’UAX3’ B 5’UGX3’ C 5’UGG3’ D 5’UAG3’ (THPTQG - 2016) Ở tế bào nhân thực, trình sau diễn tế bào chất? A Phiên mã tổng hợp tARN B Nhân đôi ADN C Dịch mã D Phiên mã tổng hợp mARN (THPTQG2017; Câu 88-MĐ 205): Nguyễn Viết Trung- Trường THPT Thạch Bàn- Môn Sinh học Page Đề cương ôn thi THPTQG khối 12, 2017-2018 23 2.1 24 2.1 (ĐH 2014 - Mã đề thi 538) Ở sinh vật nhân thực, nguyên tắc bổ sung G-X, A-U ngược lại thể cấu trúc phân tử trình sau đây? (1) Phân tử ADN mạch kép (2) phân tử tARN (3) Phân tử prơtêin (4) Q trình dịch mã A (1) (3) B (1) (2) C (2) (4) D (3) (4) (THPTQG2017; Câu 93-MĐ 205): (THPTQG2017; Câu 114-MĐ 205): 25 2.1 (THPTQG2017; Câu 114-MĐ 206): 26 3.0 27 3.1 28 3.1 29 3.1 30 3.1 NỘI DUNG 3- ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG CỦA GEN (ĐH 2010 - Mã đề thi 381) Theo Jacôp Mônô, thành phần cấu tạo opêron Lac gồm: A gen điều hoà, nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P) B vùng vận hành (O), nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P) C gen điều hồ, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O) D gen điều hồ, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O), vùng khởi động (P) (ĐH 2013 - Mã đề thi 196) Cho thành phần: (1) mARN gen cấu trúc; (2) Các loại nuclêôtit A, U, G, X; (3) ARN pôlimeraza; (4) ADN ligaza; (5) ADN pôlimeraza Các thành phần tham gia vào trình phiên mã gen cấu trúc opêron Lac E.coli A (3) (5) B (2) (3) C (1), (2) (3) D (2), (3) (4) (ĐH 2009 - Mã đề thi 297) Trong mô hình cấu trúc opêron Lac, vùng vận hành nơi A chứa thơng tin mã hố axit amin phân tử prôtêin cấu trúc B ARN pôlimeraza bám vào khởi đầu phiên mã C prôtêin ức chế liên kết làm ngăn cản phiên mã D mang thông tin quy định cấu trúc prôtêin ức chế (ĐH 2011 - Mã đề thi 162) Trong chế điều hoà hoạt động opêron Lac, kiện sau Nguyễn Viết Trung- Trường THPT Thạch Bàn- Môn Sinh học Page Đề cương ôn thi THPTQG khối 12, 2017-2018 diễn mơi trường có lactơzơ mơi trường khơng có lactơzơ? A Một số phân tử lactôzơ liên kết với prôtêin ức chế B Gen điều hồ R tổng hợp prơtêin ức chế C Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo phân tử mARN tương ứng D ARN pôlimeraza liên kết với vùng khởi động opêron Lac tiến hành phiên mã (THPTQG 2017; MĐ 205) 31 32 4.1 33 4.1 34 4.1 35 4.1 36 4.1 37 4.1 38 4.1 39 4.1 NỘI DUNG 4- ĐỘT BIẾN GEN (TN2009 – MĐ159): Tác nhân hoá học sau làm thêm cặp nuclêôtit ADN, dẫn đến dịch khung đọc mã di truyền? A Êtyl mêtal sunphônat (EMS) B 5-brôm uraxin (5BU) C Acridin D Cônsixin (TN2009 – MĐ159):: Dạng đột biến điểm sau xảy gen không làm thay đổi số lượng nuclêôtit gen làm thay đổi số lượng liên kết hiđrô gen? A Thay cặp nuclêôtit A-T cặp G-X B Thêm cặp nuclêôtit C Thay cặp nuclêôtit A-T cặp T-A D Mất cặp nuclêôtit (TN2009 – MĐ159): Phát biểu sau nói đột biến gen? A Đột biến gen biến đổi cấu trúc gen B Tất đột biến gen biểu thành kiểu hình C Tất đột biến gen có hại D Có nhiều dạng đột biến điểm như: đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn (ĐH 2008 - Mã đề thi 379 ) Đột biến gen A phát sinh nguyên phân tế bào mô sinh dưỡng di truyền cho đời sau qua sinh sản hữu tính B phát sinh giảm phân vào giao tử di truyền cho hệ sau qua sinh sản hữu tính C phát sinh giảm phân nhân lên mô thể biểu kiểu hình phần thể D thường xuất đồng loạt cá thể loài sống điều kiện sống (ĐH 2013 - Mã đề thi 196) Khi nói đột biến gen, phát biểu sau không đúng? A Phần lớn đột biến gen xảy q trình nhân đơi ADN B Đột biến gen nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu q trình tiến hố C Phần lớn đột biến điểm dạng đột biến cặp nuclêơtit D Đột biến gen có lợi, có hại trung tính thể đột biến (ĐH 2013 - Mã đề thi 196) Mức độ có lợi hay có hại gen đột biến phụ thuộc vào A tần số phát sinh đột biến B số lượng cá thể quần thể C tỉ lệ đực, quần thể D môi trường sống tổ hợp gen (ĐH 2008 - Mã đề thi 379 ) Một quần thể sinh vật có gen A bị đột biến thành gen a, gen B bị đột biến thành gen b Biết cặp gen tác động riêng rẽ gen trội trội hoàn toàn Các kiểu gen sau thể đột biến? A AABb, AaBB B AABB, AABb C AaBb, AABb D aaBb, Aabb (ĐH 2011 - Mã đề thi 162) Khi nói đột biến gen, phát biểu sau không đúng? Nguyễn Viết Trung- Trường THPT Thạch Bàn- Môn Sinh học Page Đề cương ôn thi THPTQG khối 12, 2017-2018 A Đột biến gen biến đổi cấu trúc gen B Đột biến gen làm thay đổi vị trí gen nhiễm sắc thể C Đột biến gen làm xuất alen khác quần thể D Đột biến gen gây hại vơ hại có lợi cho thể đột biến (THPTQG - 2016) Khi nói đột biến gen, phát biểu sau đúng? A Đột biến gen xảy tế bào sinh dưỡng tế bào sinh dục 40 4.1 B Gen đột biến di truyền cho hệ sau C Gen đột biến biểu thành kiểu hình D Đột biến gen cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho q trình tiến hóa (TN2014- MĐ 918): Một gen sinh vật nhân thực dài 408 nm gồm 3200 liên kết hiđrô Gen bị đột biến thay cặp A – T cặp G – X Số nuclêôtit loại timin (T) guanin (G) gen sau đột biến là: A T = 80; G = 399 B T = 399; G = 801 C T = 799; G = 401 D T = 401; G = 799 41 4.2 (TN2011- MĐ 146): Một gen sinh vật nhân sơ có 3000 nuclêơtit có tỉ lệ A = 2/3G Gen bị đột biến cặp nuclêơtit giảm liên kết hiđrơ so với gen bình thường Số lượng loại nuclêôtit gen hình thành sau đột biến là: A A = T = 600; G = X = 899 B A = T = 600; G = X = 900 C A = T = 900; G = X = 599 D A = T = 599; G = X = 900 42 4.2 Nguyễn Viết Trung- Trường THPT Thạch Bàn- Môn Sinh học Page 10 Đề cương ôn thi THPTQG khối 12, 2017-2018 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM BỔ SUNG CHỦ ĐỀ 1 1 1 1 1 1 1 1.1 1 (ĐH 2010 - Mã đề thi 381) Phát biểu sau khơng nói gen cấu trúc? A Phần lớn gen sinh vật nhân thực có vùng mã hố khơng liên tục, xen kẽ đoạn mã hố axit amin (êxơn) đoạn khơng mã hố axit amin (intron) B Vùng điều hoà nằm đầu 5' mạch mã gốc gen, mang tín hiệu khởi động kiểm sốt q trình phiên mã C Gen khơng phân mảnh gen có vùng mã hố liên tục, khơng chứa đoạn khơng mã hố axit amin (intron) D Mỗi gen mã hố prơtêin điển hình gồm ba vùng trình tự nuclêơtit: vùng điều hồ, vùng mã hố, vùng kết thúc (ĐH 2010 - Mã đề thi 381) Khi nói q trình nhân đơi ADN (tái ADN) tế bào nhân thực, phát biểu sau khơng đúng? A Trong q trình nhân đơi ADN, enzim nối ligaza tác động lên hai mạch đơn tổng hợp từ phân tử ADN mẹ B Sự nhân đôi ADN xảy nhiều điểm phân tử ADN tạo nhiều đơn vị nhân đôi (đơn vị tái bản) C Trong trình nhân đơi ADN, enzim ADN pơlimeraza khơng tham gia tháo xoắn phân tử ADN D Trong trình nhân đơi ADN, có liên kết bổ sung A với T, G với X ngược lại (ĐH 2011 - Mã đề thi 162) Một đặc điểm khác q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân thực với q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân sơ A số lượng đơn vị nhân đôi B nguyên tắc nhân đôi C nguyên liệu dùng để tổng hợp D chiều tổng hợp (ĐH 2012 - Mã đề thi 279) Trong trình nhân đơi ADN, vai trò enzim ADN pôlimeraza A nối đoạn Okazaki để tạo thành mạch liên tục B tổng hợp mạch theo nguyên tắc bổ sung với mạch khuôn ADN C tháo xoắn làm tách hai mạch phân tử ADN D bẻ gãy liên kết hiđrô hai mạch phân tử ADN (ĐH 2012 - Mã đề thi 279) Một đặc điểm gen nhân sinh vật nhân thực A không bị đột biến tác động tác nhân gây đột biến B không phân phối cho tế bào C tồn thành cặp alen D mã hóa cho prơtêin tham gia cấu trúc nhiễm sắc thể 0116: (THPTQG - 2015) Loại nuclêôtit sau đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN? A Ađênin B Timin C Uraxin D Xitôzin (THPTQG - 2016) Trong phát biểu sau, có phát biểu ADN tế bào nhân thực? (1) ADN tồn nhân tế bào chất (2) Các tác nhân đột biến tác động lên ADN nhân tế bào mà không tác động lên ADN tế bào chất (3) Các phân tử ADN nhân tế bào có cấu trúc kép, mạch thẳng phân tử ADN tế bào chất có cấu trúc kép, mạch vòng (4) Khi tế bào giảm phân, hàm lượng ADN nhân hàm lượng ADN tế bào chất giao tử giảm nửa so với tế bào ban đầu A B C D (THPTQG - 2016) Giả sử từ tế bào vi khuẩn có plasmit, qua đợt phân đơi bình thường liên tiếp, thu tế bào Theo lí thuyết, có kết luận sau đúng? (1) Quá trình phân bào vi khuẩn khơng có hình thành thoi phân bào (2) Vật chất di truyền tế bào vi khuẩn phân chia đồng cho tế bào (3) Có tế bào vi khuẩn tạo ra, tế bào ln có 12 plasmit (4) Mỗi tế bào vi khuẩn tạo có phân tử ADN vùng nhân không xác định số plasmit (5) Trong tế bào vi khuẩn tạo ra, ln có phân tử ADN vùng nhân plasmit A B C D Nguyễn Viết Trung- Trường THPT Thạch Bàn- Môn Sinh học Page 11 Đề cương ôn thi THPTQG khối 12, 2017-2018 0068: (ĐH 2008 - Mã đề thi 379 ) Trên mạch phân tử ADN có tỉ lệ loại nuclêôtit A+ G/ T + X = 1/2 Tỉ lệ mạch bổ sung phân tử ADN nói A 0,2 B 2,0 C 0,5 D 5,0 (ĐH 2009 - Mã đề thi 297) Một phân tử mARN dài 2040Å tách từ vi khuẩn E coli có tỉ lệ loại nuclêôtit A, G, U X 20%, 15%, 40% 25% Người ta sử dụng phân tử mARN làm khuôn để tổng hợp nhân tạo đoạn ADN có chiều dài chiều dài phân tử mARN Tính theo lí thuyết, số lượng nuclêơtit loại cần phải cung cấp cho trình tổng hợp đoạn ADN là: A G = X = 320, A = T = 280 B G = X = 280, A = T = 320 C G = X = 240, A = T = 360 D G = X = 360, A = T = 240 10 (ĐH 2009 - Mã đề thi 297) Có phân tử ADN tự nhân đôi số lần tổng hợp 112 mạch pôlinuclêôtit lấy ngun liệu hồn tồn từ mơi trường nội bào Số lần tự nhân đôi phân tử ADN A B C D 11 (ĐH 2009 - Mã đề thi 297) Phân tử ADN vùng nhân vi khuẩn E coli chứa N15 phóng xạ Nếu chuyển vi khuẩn E coli sang mơi trường có N14 tế bào vi khuẩn E coli sau lần nhân đôi tạo phân tử ADN vùng nhân hoàn toàn chứa N14? A 32 B 30 C 16 D 12 Nguyễn Viết Trung- Trường THPT Thạch Bàn- Môn Sinh học Page 12 Đề cương ôn thi THPTQG khối 12, 2017-2018 (ĐH 2010 - Mã đề thi 381) Người ta sử dụng chuỗi pơlinuclêơtit có T + X/ A+ G= 0,25 làm khuôn để tổng hợp nhân tạo chuỗi pơlinuclêơtit bổ sung có chiều dài chiều dài chuỗi khn Tính theo lí thuyết, tỉ lệ loại nuclêơtit tự cần cung cấp cho q trình tổng hợp là: A A + G = 20%; T + X = 80% B A + G = 25%; T + X = 75% C A + G = 80%; T + X = 20% D A + G = 75%; T + X = 25% 13 14 2 (ĐH 2010 - Mã đề thi 381) Gen A có chiều dài 153nm có 1169 liên kết hiđrô bị đột biến thành alen a Cặp gen Aa tự nhân đôi lần thứ tạo gen con, tất gen lại tiếp tục nhân đôi lần thứ hai Trong lần nhân đôi, môi trường nội bào cung cấp 1083 nuclêôtit loại ađênin 1617 nuclêôtit loại guanin Dạng đột biến xảy với gen A A thay cặp A - T cặp G - X B thay cặp G - X cặp A - T C cặp G - X D cặp A - T (ĐH 2010 - Mã đề thi 381) Biết hàm lượng ADN nhân tế bào sinh tinh thể lưỡng bội x Trong trường hợp phân chia bình thường, hàm lượng ADN nhân tế bào kì sau giảm phân I A 1x B 2x C 0,5x D 4x 15 (ĐH 2011 - Mã đề thi 162) Một gen sinh vật nhân thực có 3900 liên kết hiđrơ có 900 nuclêơtit loại guanin Mạch gen có số nuclêôtit loại ađênin chiếm 30% số nuclêôtit loại guanin chiếm 10% tổng số nuclêôtit mạch Số nuclêôtit loại mạch gen là: A A = 450; T = 150; G = 150; X = 750 B A = 750; T = 150; G = 150; X = 150 C A = 450; T = 150; G = 750; X = 150 D A = 150; T = 450; G = 750; X = 150 16 17 2 (ĐH 2012 - Mã đề thi 279) Một gen có tổng số 2128 liên kết hiđrơ Trên mạch gen có số nuclêôtit loại A số nuclêôtit loại T; số nuclêôtit loại G gấp lần số nuclêôtit loại A; số nuclêôtit loại X gấp lần số Nguyễn Viết Trung- Trường THPT Thạch Bàn- Môn Sinh học Page 13 Đề cương ôn thi THPTQG khối 12, 2017-2018 nuclêôtit loại T Số nuclêôtit loại A gen A 112 B 448 C 224 D 336 0104: (ĐH 2012 - Mã đề thi 279) Một phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép, giả sử phân tử ADN có tỉ lệ A+T/G+X = 1/4 tỉ lệ nuclêơtit loại G phân tử ADN A 20% B 40% C 25% D 10% 18 (THPTQG - 2016) Giả sử có tế bào vi khuẩn E coli, tế bào có chứa phân tử ADN vùng nhân đánh dấu 15N hai mạch đơn Người ta nuôi tế bào vi khuẩn môi trường chứa 14N mà không chứa 15N thời gian Trong thời gian nuôi cấy này, thời gian hệ vi khuẩn 20 phút Cho biết khơng xảy đột biến, có dự đoán sau đúng? (1) Số phân tử ADN vùng nhân thu sau 1536 (2) Số mạch đơn ADN vùng nhân chứa 14N thu sau 1533 (3) Số phân tử ADN vùng nhân chứa 14N thu sau 1530 (4) Số mạch đơn ADN vùng nhân chứa 15N thu sau A 19 20 B C D 2 (ĐH 2009 - Mã đề thi 297) Ở sinh vật nhân thực, vùng đầu mút nhiễm sắc thể A điểm mà phân tử ADN bắt đầu nhân đôi B vị trí liên kết với thoi phân bào giúp nhiễm sắc thể di chuyển cực tế bào C vị trí xảy trao đổi chéo giảm phân Nguyễn Viết Trung- Trường THPT Thạch Bàn- Môn Sinh học Page 14 21 22 23 24 25 26 27 Đề cương ôn thi THPTQG khối 12, 2017-2018 D có tác dụng bảo vệ nhiễm sắc thể làm cho nhiễm sắc thể khơng dính vào (ĐH 2009 - Mã đề thi 297) Khi nói chế di truyền sinh vật nhân thực, điều kiện khơng có đột biến xảy ra, phát biểu sau không đúng? A Sự nhân đôi ADN xảy nhiều điểm phân tử ADN tạo nhiều đơn vị tái B Trong dịch mã, kết cặp nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung xảy tất nuclêôtit phân tử mARN C Trong tái ADN, kết cặp nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung xảy tất nuclêôtit mạch đơn D Trong phiên mã, kết cặp nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung xảy tất nuclêôtit mạch mã gốc vùng mã hoá gen (ĐH 2010 - Mã đề thi 381) Phát biểu sau nhiễm sắc thể giới tính đúng? A Nhiễm sắc thể giới tính tồn tế bào sinh dục, không tồn tế bào xôma B Trên nhiễm sắc thể giới tính, ngồi gen quy định tính đực, có gen quy định tính trạng thường C Ở tất loài động vật, cá thể có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX, cá thể đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính XY D Ở tất lồi động vật, nhiễm sắc thể giới tính gồm cặp tương đồng, giống giới đực giới (ĐH 2010 - Mã đề thi 381) Cho kiện diễn trình dịch mã tế bào nhân thực sau: (1) Bộ ba đối mã phức hợp Met - tARN (UAX) gắn bổ sung với côđon mở đầu (AUG) mARN (2) Tiểu đơn vị lớn ribôxôm kết hợp với tiểu đơn vị bé tạo thành ribơxơm hồn chỉnh (3) Tiểu đơn vị bé ribơxơm gắn với mARN vị trí nhận biết đặc hiệu (4) Côđon thứ hai mARN gắn bổ sung với anticôđon phức hệ aa - tARN (aa1: axit amin đứng liền sau axit amin mở đầu) (5) Ribôxôm dịch côđon mARN theo chiều 5' → 3' (6) Hình thành liên kết peptit axit amin mở đầu aa1 Thứ tự kiện diễn giai đoạn mở đầu giai đoạn kéo dài chuỗi pôlipeptit là: A (3) → (1) → (2) → (4) → (6) → (5) B (1) → (3) → (2) → (4) → (6) → (5) C (2) → (1) → (3) → (4) → (6) → (5) D (5) → (2) → (1) → (4) → (6) → (3) (ĐH 2011 - Mã đề thi 162) Cho kiện diễn trình phiên mã: (1) ARN pơlimeraza bắt đầu tổng hợp mARN vị trí đặc hiệu (khởi đầu phiên mã) (2) ARN pôlimeraza bám vào vùng điều hoà làm gen tháo xoắn để lộ mạch gốc có chiều 3' → 5' (3) ARN pơlimeraza trượt dọc theo mạch mã gốc gen có chiều 3' → 5' (4) Khi ARN pôlimeraza di chuyển tới cuối gen, gặp tín hiệu kết thúc dừng phiên mã Trong q trình phiên mã, kiện diễn theo trình tự A (1) → (4) → (3) → (2) B (1) → (2) → (3) → (4) C (2) → (1) → (3) → (4) D (2) → (3) → (1) → (4) (ĐH 2011 - Mã đề thi 162) Cho thông tin sau đây: (1) mARN sau phiên mã trực tiếp dùng làm khuôn để tổng hợp prôtêin (2) Khi ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc mARN q trình dịch mã hồn tất (3) Nhờ enzim đặc hiệu, axit amin mở đầu cắt khỏi chuỗi pôlipeptit vừa tổng hợp (4) mARN sau phiên mã phải cắt bỏ intron, nối êxôn lại với thành mARN trưởng thành Các thông tin phiên mã dịch mã với tế bào nhân thực tế bào nhân sơ A (2) (3) B (3) (4) C (1) (4) D (2) (4) (ĐH 2012 - Mã đề thi 279) Cho biết cơđon mã hóa axit amin tương ứng sau: GGG - Gly; XXX - Pro; GXU - Ala; XGA - Arg; UXG - Ser; AGX - Ser Một đoạn mạch gốc gen vi khuẩn có trình tự nuclêôtit 5'AGXXGAXXXGGG3' Nếu đoạn mạch gốc mang thông tin mã hóa cho đoạn pơlipeptit có axit amin trình tự axit amin A Pro-Gly-Ser-Ala B Ser-Ala-Gly-Pro C Gly-Pro-Ser-Arg D Ser-Arg-Pro-Gly (ĐH 2012 - Mã đề thi 279) Ở cấp độ phân tử, thông tin di truyền truyền từ tế bào mẹ sang tế bào nhờ chế Nguyễn Viết Trung- Trường THPT Thạch Bàn- Môn Sinh học Page 15 28 29 30 31 32 33 Đề cương ôn thi THPTQG khối 12, 2017-2018 A dịch mã B nhân đôi ADN C phiên mã D giảm phân thụ tinh (ĐH 2013 - Mã đề thi 196) Trong trình sinh tổng hợp prơtêin, giai đoạn hoạt hố axit amin, ATP có vai trò cung cấp lượng A để ribôxôm dịch chuyển mARN B để axit amin hoạt hoá gắn với tARN C để cắt bỏ axit amin mở đầu khỏi chuỗi pôlipeptit D để gắn ba đối mã tARN với ba mARN (ĐH 2013 - Mã đề thi 196) Cho thành phần: (1) mARN gen cấu trúc; (2) Các loại nuclêôtit A, U, G, X; (3) ARN pôlimeraza; (4) ADN ligaza; (5) ADN pôlimeraza Các thành phần tham gia vào trình phiên mã gen cấu trúc opêron Lac E.coli A (3) (5) B (2) (3) C (1), (2) (3) D (2), (3) (4) (ĐH 2014 - Mã đề thi 538) Ở sinh vật nhân thực, nguyên tắc bổ sung G-X, A-U ngược lại thể cấu trúc phân tử trình sau đây? (1) Phân tử ADN mạch kép (2) phân tử tARN (3) Phân tử prơtêin (4) Q trình dịch mã A (1) (3) B (1) (2) C (2) (4) D (3) (4) (THPTQG - 2015) Côđon sau quy định tín hiệu kết thúc q trình dịch mã? A 5’UAX3’ B 5’UGX3’ C 5’UGG3’ D 5’UAG3’ 0120: (THPTQG - 2016) Ở tế bào nhân thực, trình sau diễn tế bào chất? A Phiên mã tổng hợp tARN B Nhân đôi ADN C Dịch mã D Phiên mã tổng hợp mARN 0123: (THPTQG - 2016) Cho biết cơđon mã hóa axit amin tương ứng bảng sau: Côđon 5’AAA3’ 5’XXX3’ 5’GGG3’ 5’UUU3’hoặc 5’XUU3’hoặc 5’UXU3’ 5’UUX3’ 5’XUX3’ Axit amin Lizin Prôlin Glixin Phêninalanin Lơxin Xêrin tương ứng (Lys) (Pro) (Gly) (Phe) (Leu) (Ser) Một đoạn gen sau bị đột biến điểm mang thông tin mã hóa chuỗi pơlipeptit có trình tự axit amin: Pro - Gly - Lys - Phe Biết đột biến làm thay nuclêôtit ađênin (A) mạch gốc guanin (G) Trình tự nuclêơtit đoạn mạch gốc gen trước bị đột biến A 3’ XXX GAG TTT AAA 5’ B 3’ GAG XXX TTT AAA 5’ C 5’ GAG XXX GGG AAA 3’ D 5’ GAG TTT XXX AAA 3’ (THPTQG - 2015) Gen M sinh vật nhân sơ có trình tự nuclêơtit sau: 34 2 35 Biết axit amin valin mã hóa triplet là: 3’XAA5’; 3’XAG5’; 3’XAT5’; 3’XAX5’ chuỗi pơlipeptit gen M quy định tổng hợp có 31 axit amin Căn vào liệu trên, cho biết dự đốn sau, có dự đốn đúng? (1) Đột biến thay cặp nuclêơtit G - X vị trí 88 cặp nuclêơtit A - T tạo alen quy định tổng hợp chuỗi pôlipeptit ngắn so với chuỗi pôlipeptit gen M quy định tổng hợp (2) Đột biến thay cặp nuclêơtit vị trí 63 tạo alen quy định tổng hợp chuỗi pôlipeptit giống với chuỗi pôlipeptit gen M quy định tổng hợp (3) Đột biến cặp nuclêơtit vị trí 64 tạo alen quy định tổng hợp chuỗi pôlipeptit có thành phần axit amin thay đổi từ axit amin thứ đến axit amin thứ 21 so với chuỗi pôlipeptit gen M quy định tổng hợp (4) Đột biến thay cặp nuclêơtit vị trí 91 tạo alen quy định tổng hợp chuỗi pôlipeptit thay đổi axit amin so với chuỗi pôlipeptit gen M quy định tổng hợp A B C D (ĐH 2009 - Mã đề thi 297) Trong mơ hình cấu trúc opêron Lac, vùng vận hành nơi Nguyễn Viết Trung- Trường THPT Thạch Bàn- Môn Sinh học Page 16 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Đề cương ôn thi THPTQG khối 12, 2017-2018 A chứa thơng tin mã hố axit amin phân tử prôtêin cấu trúc B ARN pôlimeraza bám vào khởi đầu phiên mã C prơtêin ức chế liên kết làm ngăn cản phiên mã D mang thông tin quy định cấu trúc prôtêin ức chế (ĐH 2010 - Mã đề thi 381) Theo Jacôp Mônô, thành phần cấu tạo opêron Lac gồm: A gen điều hồ, nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P) B vùng vận hành (O), nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P) C gen điều hồ, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O) D gen điều hồ, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O), vùng khởi động (P) (ĐH 2011 - Mã đề thi 162) Trong chế điều hoà hoạt động opêron Lac, kiện sau diễn mơi trường có lactơzơ mơi trường khơng có lactơzơ? A Một số phân tử lactôzơ liên kết với prôtêin ức chế B Gen điều hồ R tổng hợp prơtêin ức chế C Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo phân tử mARN tương ứng D ARN pôlimeraza liên kết với vùng khởi động opêron Lac tiến hành phiên mã (ĐH 2008 - Mã đề thi 379 ) Đột biến gen A phát sinh nguyên phân tế bào mô sinh dưỡng di truyền cho đời sau qua sinh sản hữu tính B phát sinh giảm phân vào giao tử di truyền cho hệ sau qua sinh sản hữu tính C phát sinh giảm phân nhân lên mô thể biểu kiểu hình phần thể D thường xuất đồng loạt cá thể loài sống điều kiện sống (ĐH 2009 - Mã đề thi 297) Một đột biến điểm gen nằm ti thể gây nên chứng động kinh người Phát biểu sau nói đặc điểm di truyền bệnh trên? A Nếu mẹ bình thường, bố bị bệnh tất gái họ bị bệnh B Nếu mẹ bình thường, bố bị bệnh tất trai họ bị bệnh C Bệnh gặp nữ giới mà không gặp nam giới D Nếu mẹ bị bệnh, bố khơng bị bệnh họ bị bệnh (ĐH 2009 - Mã đề thi 297) Nhiều loại bệnh ung thư xuất gen tiền ung thư bị đột biến chuyển thành gen ung thư Khi bị đột biến, gen hoạt động mạnh tạo nhiều sản phẩm làm tăng tốc độ phân bào dẫn đến khối u tăng sinh mức mà thể khơng kiểm sốt Những gen ung thư loại thường A gen trội di truyền chúng xuất tế bào sinh dục B gen trội không di truyền chúng xuất tế bào sinh dưỡng C gen lặn di truyền chúng xuất tế bào sinh dục D gen lặn khơng di truyền chúng xuất tế bào sinh dưỡng (ĐH 2011 - Mã đề thi 162) Khi nói đột biến gen, phát biểu sau không đúng? A Đột biến gen biến đổi cấu trúc gen B Đột biến gen làm thay đổi vị trí gen nhiễm sắc thể C Đột biến gen làm xuất alen khác quần thể D Đột biến gen gây hại vơ hại có lợi cho thể đột biến (ĐH 2012 - Mã đề thi 279) Khi nói đột biến gen, phát biểu sau đúng? A Dưới tác động tác nhân gây đột biến, với cường độ liều lượng tần số đột biến tất gen B Khi bazơ nitơ dạng xuất q trình nhân đơi ADN thường làm phát sinh đột biến gen dạng thêm cặp nuclêôtit C Trong dạng đột biến điểm, dạng đột biến thay cặp nuclêôtit thường làm thay đổi thành phần axit amin chuỗi pơlipeptit gen tổng hợp D Tất dạng đột biến gen có hại cho thể đột biến (ĐH 2013 - Mã đề thi 196) Khi nói đột biến gen, phát biểu sau không đúng? A Phần lớn đột biến gen xảy trình nhân đơi ADN B Đột biến gen nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu trình tiến hoá C Phần lớn đột biến điểm dạng đột biến cặp nuclêôtit D Đột biến gen có lợi, có hại trung tính thể đột biến (ĐH 2013 - Mã đề thi 196) Mức độ có lợi hay có hại gen đột biến phụ thuộc vào A tần số phát sinh đột biến B số lượng cá thể quần thể Nguyễn Viết Trung- Trường THPT Thạch Bàn- Môn Sinh học Page 17 Đề cương ôn thi THPTQG khối 12, 2017-2018 C tỉ lệ đực, quần thể D môi trường sống tổ hợp gen ĐH 2014 - Mã đề thi 538) Khi nói đột biến gen, phát biểu sau đúng? Đột biến thay cặp nuclêôtit dẫn đến kết thúc sớm trình dịch mã Đột biến gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể 45 Đột biến điểm dạng đột biến gen liên quan đến số cặp nuclêơtit Đột biến gen có lợi, có hại trung tính thể đột biến Mức độ gây hại alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen điều kiện môi trường A (1), (3), (5) B (1), (2), (3) C (3), (4), (5) D (2), (4), (5) (THPTQG - 2016) Khi nói đột biến gen, phát biểu sau đúng? A Đột biến gen xảy tế bào sinh dưỡng tế bào sinh dục 46 B Gen đột biến di truyền cho hệ sau C Gen đột biến biểu thành kiểu hình D Đột biến gen cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho trình tiến hóa (ĐH 2008 - Mã đề thi 379 ) Gen S đột biến thành gen s Khi gen S gen s tự nhân đôi liên tiếp lần số nuclêơtit tự mà mơi trường nội bào cung cấp cho gen s so với cho gen S 28 nuclêôtit Dạng đột biến xảy với gen S A cặp nuclêôtit B cặp nuclêơtit C đảo vị trí cặp nuclêôtit D thay cặp nuclêôtit 47 (ĐH 2008 - Mã đề thi 379 ) Một gen có 3000 liên kết hiđrơ có số nuclêơtit loại guanin (G) hai lần số nuclêôtit loại ađênin (A) Một đột biến xảy làm cho chiều dài gen giảm 85Å Biết số nuclêôtit bị có nuclêơtit loại xitơzin (X) Số nuclêơtit loại A G gen sau đột biến A 375 745 B 355 745 C 375 725.D 370 730 48 49 50 (ĐH 2008 - Mã đề thi 379 ) Một quần thể sinh vật có gen A bị đột biến thành gen a, gen B bị đột biến thành gen b Biết cặp gen tác động riêng rẽ gen trội trội hoàn toàn Các kiểu gen sau thể đột biến? A AABb, AaBB B AABB, AABb C AaBb, AABb D.aaBb, Aabb (ĐH 2011 - Mã đề thi 162) Gen A sinh vật nhân sơ dài 408 nm có số nuclêơtit loại timin nhiều gấp lần số nuclêôtit loại guanin Gen A bị đột biến điểm thành alen a Alen a có 2798 liên kết hiđrơ Số lượng loại nuclêôtit alen a là: A A = T = 800; G = X = 399 B A = T = 801; G = X = 400 C A = T = 799; G = X = 401 D A = T = 799; G = X = 400 Nguyễn Viết Trung- Trường THPT Thạch Bàn- Môn Sinh học Page 18 Đề cương ôn thi THPTQG khối 12, 2017-2018 (ĐH 2014 - Mã đề thi 538) Alen B dài 221 nm có 1669 liên kết hiđrô, alen B bị đột biến thành alen Từ tế bào chứa cặp gen Bb qua hai lần nguyên phân bình thường, mơi trường nội bào cung cấp cho q trình nhân đơi cặp gen 1689 nuclêôtit loại timin 2211 nuclêôtit loại xitôzin Dạng đột biến xảy với alen B A thay cặp A-T cặp G-X B cặp A-T C thay cặp G-X cặp A-T D cặp G-X 51 ĐỀ PHÂN TÍCH HÌNH ẢNH Họ tên:………………………………………….Lớp:…………………………… Hình mơ tả diễn biến q trình nhân đơi AND, số I, II, III, IV kí hiệu nuclêơtít mơi trường nội bào đến liên kết với nuclêơtít mạch khn 3` - 5` AND Phân tích hình cho biết phát biểu có phát biểu đúng? (1) Các nuclêơtít tương ứng với số I, II, III, IV X, G, A, T (2) Số liên kết hiđrơ hình thành mạch 3` - 5` liên kết xong nuclêơtít Nguyễn Viết Trung- Trường THPT Thạch Bàn- Môn Sinh học Page 19 Đề cương ôn thi THPTQG khối 12, 2017-2018 (3) Kết thúc q trình nhân đơi tạo tổng số chuỗi polinucleotit (4) Trong q trình nhân đơi ADN mạch sử dụng làm khuôn để tổng hợp mạch A B C D Hình minh họa chế di truyền sinh vật nhân sơ, (1) (2) kí hiệu q trình chế Phân tích hình này, cho biết phát biểu sau đúng? A (1) (2) xảy theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo tồn B Hình minh họa chế truyền thông tin di truyền qua hệ tế bào C Thông qua chế di truyền mà thông tin di truyền gen biểu thành tính trạng D (1) (2) chung hệ enzim Hình mơ tả chế di truyền sinh vật phát biểu hình (1) Hình mơ tả trình phiên mã, dịch mã sinh vật nhân sơ (2) Tổng hợp mARN tổng hợp chuỗi polypeptit diễn gần đồng thời với (3) Có ribôxôm trượt qua phân tử mARN tạo loại chuỗi polipeptit khác (4) Quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit trực tiếp dựa khuôn mẫu phân tử ADN Trong phát biểu trên, có phát biểu đúng: A B C D Hình mơ tả chế di truyền sinh vật, (I) (II) ký hiệu q trình Phân tích hình đây, cho biết phát biểu sau đúng? A (I) (II) xảy theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo toàn Nguyễn Viết Trung- Trường THPT Thạch Bàn- Môn Sinh học Page 20 Đề cương ơn thi THPTQG khối 12, 2017-2018 B Hình minh họa chế truyền thông tin di truyền qua hệ tế bào C Thông qua chế di truyền mà thông tin di truyền gen biểu thành tính trạng D (I) (II) chung hệ enzim Khi nghiên cứu mối quan hệ giũa ADN, ARN, protein, bạn học sinh đưa nhận định (1) Sơ đồ thể chế di truyền cấp độ phân tử (2) TTDT chứa đựng mạch gốc gen dạng ba mã di truyền (3) Bộ ba kết 5` AUG 3` mARN ba mã hóa axit amin (4) Q trình đột biến diễn cấu trúc mARN dẫn tới biến đổi cấu trúc prơtêin Quan sát hình cho biết nhận định số nhận định A B C D Câu 2: Hình mơ tả chế truyền đạt thông tin di truyền cấp độ phân tử Phân tích hình cho biết chữ số (1), (2), (3) q trình nào? A Nhân đơi, phiên mã, dịch mã C Phiên mã, nhân đôi, dịch mã B Nhân đôi, dịch mã, phiên mã D Dịch mã, phiên mã, nhân Câu 40: Hình mơ tả chế di truyền sinh vật, phân tích hình cho biết phát biểu có phát biểu đúng? Nguyễn Viết Trung- Trường THPT Thạch Bàn- Môn Sinh học Page 21 Đề cương ơn thi THPTQG khối 12, 2017-2018 (1) Hình mô tả chế di truyền sinh vật nhân sơ (2) Tổng hợp mARN tổng hợp chuỗi polipeptit diễn đồng thời với (3) Có ribơxơm trượt qua phân tử mARN tạo loại chuỗi polipeptit khác (4) Phân tử mARN có chiều dài ngắn phân tử mARN sơ khai A B Nguyễn Viết Trung- Trường THPT Thạch Bàn- Môn Sinh học C D Page 22 ... tắc bán bảo toàn Nguyễn Viết Trung- Trường THPT Thạch Bàn- Môn Sinh học Page 20 Đề cương ôn thi THPTQG khối 12, 2017-2018 B Hình minh họa chế truyền thông tin di truyền qua hệ tế bào C Thông qua... 205): Nguyễn Viết Trung- Trường THPT Thạch Bàn- Môn Sinh học Page Đề cương ôn thi THPTQG khối 12, 2017-2018 23 2.1 24 2.1 (ĐH 2014 - Mã đề thi 538) Ở sinh vật nhân thực, nguyên tắc bổ sung G-X, A-U... aaBb, Aabb (ĐH 2011 - Mã đề thi 162) Khi nói đột biến gen, phát biểu sau không đúng? Nguyễn Viết Trung- Trường THPT Thạch Bàn- Môn Sinh học Page Đề cương ôn thi THPTQG khối 12, 2017-2018 A Đột biến
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ôn thi THPTQG, sinh 12, hay, Giáo án ôn thi THPTQG, sinh 12, hay, Số ADN con, số ADN chứa mạch hoàn toàn mới, số mạch ADN cần cung cấp nguyên liệu từ môi trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay