HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

83 35 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 20:05

MỞ ĐẦU1.Tính cấp thiết của đề tàiThực tiễn cho thấy, rủi ro trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chưa có sự kiểm soát tốt. Vì vậy, việc áp dụng những công cụ tiên tiến để đo lường, cảnh báo rủi ro là vấn đề hết sức quan trọng trong hoạt động tín dụng của Agribank hiện nay.Theo đó, Agribank đã sử dụng hệ thống xếp hạng tín dụng (XHTD) nội bộ để đo lường, cảnh báo rủi ro và cho một số chính sách khách hàng của mình. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, công tác XHTD nội bộ doanh nghiệp tại Agribank có hiệu quả chưa cao. Vì vậy, để khắc phục những khó khăn, vướng mắc đồng thời để nâng cao hơn nữa công tác XHTD nội bộ của khách hàng là doanh nghiệp tại Agribank .Tôi đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam” làm đề tài luận văn của mình.Mục tiêu nghiên cứuNghiên cứu góp phần hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về XHTDNB của NHTM.Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng công tác XHTDNB của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nhận định những thành công, hạn chế cùng nguyên nhân.Xây dựng hệ thống những quan điểm cơ bản và đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác XHTDNB của Agribank .2.Đối tượng nghiên cứu:Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác XHTD nội bộ doanh nghiệp tại Agribank 3. Phạm vi nghiên cứu:Nội dung: Công tác XHTD nội bộ doanh nghiệp tại Agribank .Thời gian : Nghiên cứu năm 2014.4.Phương pháp nghiên cứuSử dụng phương pháp phân tích tổng hợp, thống kê mô tả, điều tra khảo sát thực tế... Luận văn có tham khảo và sử dụng số liệu trong thống kê, báo cáo nội bộ chính thức, so sánh với một số ngân hàng khác để làm rõ thêm nội dung nghiên cứu của đề tài.5.Bố cục đề tàiĐể luận văn có bố cục khoa học, phù hợp với mục tiêu và phương pháp nghiên cứu trên. Nội dung luận văn bao gồm 3 chương:Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác xếp hạng tín dụng nội bộ doanh nghiệp tại Ngân hàng Agribank .Chương 2: Thực trạng công tác xếp hạng tín dụng nội bộ doanh nghiệp tại Ngân hàng nông nghiệp và phát trien nông thôn Việt Nam Chương 3 : Giái pháp hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ doanh nghiệp tại Ngân hàng nông nghiệp và phát trien nông thôn Việt Nam 1 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 10 1 HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 8Chuyên ngành : Tài Ngân hàng 10 11 12 13 14 Người hướng dẫn khoa học: TS HỒ HỮU TIẾN 15 Sinh viên: Lương Thái Hòa 1 3 1 MỞ ĐẦU 41 Tính cấp thiết đề tài Thực tiễn cho thấy, rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp 6phát triển nông thôn Việt Nam chưa có kiểm sốt tốt Vì vậy, việc áp dụng 7công cụ tiên tiến để đo lường, cảnh báo rủi ro vấn đề quan trọng hoạt 8động tín dụng Agribank 9Theo đó, Agribank sử dụng hệ thống xếp hạng tín dụng (XHTD) nội để đo 10lường, cảnh báo rủi ro cho số sách khách hàng Tuy nhiên, 11trong q trình sử dụng, cơng tác XHTD nội doanh nghiệp Agribank có hiệu 12quả chưa cao Vì vậy, để khắc phục khó khăn, vướng mắc đồng thời để nâng 13cao công tác XHTD nội khách hàng doanh nghiệp Agribank Tơi 14đã chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội doanh nghiệp 15Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam” làm đề tài luận văn 16Mục tiêu nghiên cứu 17Nghiên cứu góp phần hệ thống hóa vấn đề lý luận XHTDNB 18NHTM 1Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng công tác XHTDNB Ngân hàng Nông 2nghiệp Phát triển Nông thôn, nhận định thành công, hạn chế nguyên 3nhân Xây dựng hệ thống quan điểm đề xuất giải pháp 5kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác XHTDNB Agribank 62 Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài công tác XHTD nội doanh nghiệp 8Agribank 93 Phạm vi nghiên cứu: 10Nội dung: Công tác XHTD nội doanh nghiệp Agribank 11Thời gian : Nghiên cứu năm 2014 14 Phương pháp nghiên cứu 2Sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp, thống kê mô tả, điều tra khảo sát thực tế 3Luận văn có tham khảo sử dụng số liệu thống kê, báo cáo nội thức, 4so sánh với số ngân hàng khác để làm rõ thêm nội dung nghiên cứu đề tài 55 Bố cục đề tài Để luận văn có bố cục khoa học, phù hợp với mục tiêu phương pháp nghiên cứu 7trên Nội dung luận văn bao gồm chương: 8Chương 1: Cơ sở lý luận cơng tác xếp hạng tín dụng nội doanh nghiệp Ngân 9hàng Agribank 10Chương 2: Thực trạng công tác xếp hạng tín dụng nội doanh nghiệp Ngân hàng 11nông nghiệp phát trien nông thôn Việt Nam 12Chương : Giái pháp hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội doanh nghiệp 13Ngân hàng nông nghiệp phát trien nông thôn Việt Nam 16 Tổng quan tài liệu XHTD nội nói chung XHTD7 nội doanh nghiệp nói riêng nhiều 3nghiên cứu ứng dụng từ lâu nước Hiện giới có hai tổ chức 4XHTD tiếng lâu đời giới Standar & Poor’s Moody’s Ở Việt Nam, 5kết nghiên cứu XHTD nội nói chung XHTD nội doanh nghiệp nói 6riêng số tác giả công bố cơng trình sau: Nguyễn Ngọc Thu, năm (2007) “Hoàn thiện phương pháp XHTDNB khách hàng 8doanh nghiệp Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam " Luận văn hệ thống hố 9được rủi ro tín dụng, nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 1 Đàm Trần Uyên Ly (2012) “Hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam " Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh tác giả Lê Minh Vương ( 2011) nghiên cứu hệ thống XHTD nội khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam 1 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ DOANH NGHIỆN TẠI AGRIBANK 41.TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH 5NGHIỆP 61.1 Tín dụng rủi ro tín dụng NHTM 7Tín dụng NHTM 81.1.1 Khái niệm: 9Theo Luật tổ chức tín dụng năm 20l0 cấp tín dụng định nghĩa 10thoả thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng khoản tiền cam kết cho phép 11sử dụng khoản tiền theo ngun tắc có hồn trả nghiệp vụ cho vay, 12chiết khấu, cho thuê tài chính, bao tốn, bảo lãnh ngân hàng 13nghiệp vụ cấp tín dụng khác 141.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng 15- Căn vào thời hạn cho vay: 1Cho vay ngắn hạn: Là khoản vay có thời hạn cho vay đến l2 tháng 2Cho vay trung hạn: Là khoản vay có thời hạn cho vay từ l tháng đến 360 tháng 4Cho vay dài hạn: Là khoản vay có thời hạn cho vay 60 tháng 5- Căn vào hình thức đảm bảo tiền vay: 6Cho vay có đảm bảo tài sản 7Cho vay khơng có đảm bảo tài sản 8- Căn vào phương thức cho vay: 9Cho vay lần, cho vay theo hạn mức tín dụng, 10 1 Thứ ba, việc triển khai hệ thống XHTDNB tảng để Agribank bước tăng cường quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế mà cụ thể Hiệp ước quốc tế tiêu chuẩn an toàn vốn (Basel II) Thứ tư, Agribank ban hành văn sách phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro sở kết triển khai hệ thống XHTDNB; ban hành qui định nội cấp tín dụng quản lý khoản vay sở thông tin, số liệu khách hàng kết xếp hạng khách hàng hệ thống XHTDNB Thứ năm, mơ hình chấm điểm phân khúc theo 04 đối tượng khách hàng cá nhân, khách hàng hộ, khách hàng doanh nghiệp khách hàng định chế tài 10 11 Thứ sáu, hệ thống XHTD khách hàng doanh nghiệp xây dựng 12 sở phân khúc khách hàng theo ngành, theo qui mô hình thức sở hữu 13 doanh nghiệp Đây sở đề ngân hàng đánh giá hiệu doanh nghiệp 14 thông qua việc phân tích yếu tố tác động đến ngành sản xuất, kinh doanh khách 15 hàng 16 17 2.3.4 Hạn chế nguyên nhân Thứ là:về triển khaimột số văn liên quan đến thực XHTDNB 18 Việc phân kỳ báo cáo kết chấm điểm xếp hạng khách hàng quy định hàng quý gửi 19 Tổng Giám đốc chưa phù hợp 1 Nguyên nhân: Do đặc thù Agribank, với số lượng khách hàng lớn, cán tín dụng quản lý nhiều khoản vay nên việc quy định báo cáo kết thu thập thông tin đánh giá khách hàng hàng q vơ khó khăn Thứ hai là: hệ thống tiêu chấm điểm XHTDNB Một số tiêu mơ hình chưa lượng hóa phụ thuộc vào chủ quan người đánh giá, như: “Đánh giá nhân thân người thân gia đình”; “Đánh giá CBTD tính khả thi phương án kinh doanh khách hàng ”; “ Gia cảnh người vay”; “ Tính động, nhạy bén với thị trường” 9Việc xác định hệ thống tiêu nhiều bất cập Khi đưa hệ thống 10tiêu khơng có giải thich rõ ràng tác động, ảnh hưởng tiêu 11khả trả nợ khách hàng Các tiêu chưa đánh giá thông qua thông 12số kiểm định định lượng Dựa kết thống kê Điểm a, Mục 2.4.2.2, Chương 2, 13cho thấy số 05 NHTM lớn Việt Nam, hệ thống XHTD cá nhân trùng 07 14tiêu Như vậy, việc xác định tiêu thực chưa có sở xác thực Điều 15ảnh hưởng trực tiếp đến kết xếp hạng chấm điểm NHTM nói chung 16Agribank nói riêng 17 Nguyên nhân: 18- Chưa có phương pháp xây dựng hệ thống XHTDNB thống cho hệ thống NHTM 19Việt Nam 20- Hệ thống công nghệ không đầu tư đồng hệ thống NHTM Việt Nam 1Trình độ chun gia nhiều hạn chế dẫn đến kết việc đánh giá, 2phân tích ảnh hưởng tiêu chưa đạt kết mong muốn Thứ ba là: hệ thống điểm số thang điểm Cũng hệ thống tiêu, việc xác định hệ thống thang điểm điểm số 5gán cho tiêu sở rõ ràng Điều thể khác 6thang điểm, tỷ trọng điểm nhóm tiêu NHTM Việt Nam 7đề cập Mục 2.4.2.2, Chương Hạn chế thể rõ kết 8chấm điểm XHTD Mục 3.2.3, có mâu thuẫn kết chấm điểm XHTD 9và thực trạng cấu khoản vay Agribank 10 Bên cạnh việc chấm điểm quy mô doanh nghiệp phát sinh bất 11cập Agribank NHTM cho rằng: Doanh nghiệp có vốn kinh 12doanh, doanh thu lớn tỷ lệ rủi ro giảm 13 Nguyên nhân: Các tiêu chưa khảo sát đánh giá theo phương pháp 14chuyên gia Do đó, hệ thống điểm, trọng số hình thành ước lượng 15chuyên gia thực xây dựng hệ thống XHTDNB 16 Về phân khúc thị trường XHTDNB 17 Trong 04 nhóm khách hàng lớn NHTM có Agribank, có 18nhóm khách hàng doanh nghiệp phân khúc rõ nét theo ngành sản xuất, kinh 19doanh khách hàng; khách hàng thuộc nhóm khách hàng định chế tài 1phân chia thành 03 nhóm Riêng 03 nhóm khách hàng lại là: khách hàng 2cá nhân, khách hàng hộ nông dân khách hàng hộ kinh doanh, 3nhóm có 01 tiêu chấm điểm áp dụng chung cho tất khách hàng Theo phân tích mục 2.1.2 2.3.3 chất lượng tín dụng thực bị ảnh hưởng 5bởi yếu tố địa lý: Vùng, miền; yếu tố tập quán tiêu dùng, tập quán sản xuất, 6kinh doanh; ảnh hưởng mơi trường kinh tế xã hội Để có sở khẳng định lập 7luận khẳng định: “Ở vùng khác tiêu ảnh hưởng 8đến kết xếp hạng khách hàng khác nhau“, luận án tiếp tục khảo sát mô 9hình phân tích nhân tố chương 07 vùng (số liệu khảo sát thuộc hệ 10thống Agribank) Đây nguyên nhân quan trọng dẫn đến việc đánh giá, chấm điểm 11xếp hạng khách hàng vay vốn thiếu xác thời gian qua Agribank 12 Từ phân tích cho thấy, xét nhiều góc độ khác nhau, hệ thống 13XHTDNB Agribank nhiều hạn chế Là định chế tài lớn Việt 14Nam với gần triệu khách hàng, Agribank cần ứng dụng phương pháp xây dựng 15chỉ tiêu phù hợp; khách hàng cần đánh giá xếp hạng theo hệ thống XHTD 16theo phân khúc thị trường; tiêu cần xác định, tính tốn mức độ ảnh hưởng 17theo thịtrường;loại bỏ tối đa nhữngđánh giá mang tính chủ quan hệ thống 18chỉ tiêu nhằm đảm bảo tính xác hoạt động XHTDNB 19CHƯƠNG 20GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ 21DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN 22NÔNG THÔN VIỆT NAM MỤC TIÊU HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG 2TÍN DỤNG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP 3PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 13.1 4Luận văn đưa mục tiêu hồn thiện cơng tác XHTD nội doanh nghiệp 5Agribank sau: 6Thứ nhất: Việc hoàn thiện phải giúp cho cán làm công tác xếp hạng tín dụng 7Agribank hiểu rõ mục tiêu, chất công tác XHTD nội doanh nghiệp 8Thứ hai: Việc hoàn thiện cần phải tiến đến mục tiêu nâng cao xác kết 9XHTD nội doanh nghiệp Agribank 10Thứ ba: Việc hoàn thiện cần phải tiến đến mục tiêu nâng cao chất lượng tồn q 11trình cơng tác XHTD nội doanh nghiệp Agribank 12Thứ tư: Việc hoàn thiện làm cho công tác XHTD nội doanh nghiệp hỗ trợ 13Agribank cách tốt việc định tín dụng doanh nghiệp, cảnh báo 14sớm rủi ro tín dụng doanh nghiệp, sách chăm sóc khách hàng doanh nghiệp 15Q trình hồn thiện công tác XHTD nội bao gồm nội dung chủ yếu sau: 1- Hồn thiện cơng tác tổ chức thực 2Hoàn thiện chất lượng kết XHTD nội doanh nghiệp Hoàn thiện chế 3kiểm sốt quy trình, kết XHTD 4nội doanh nghiệp 5- Hoàn thiện việc sử dụng kết XHTD nội doanh 6nghiệp 7- Một số giải pháp bổ trợ nhằm hoàn thiện nguồn nhân lực GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP 9HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG 10NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 83.2 11Trên sở mặt chưa được nhận xét chương 2, luận văn đưa nhóm 12giải pháp để hồn thiện công tác XHTD nội doanh nghiệp Agribank sau: 1Hồn thiện cơng tác triển khai thực Agribank 2Nhóm giải pháp bao gồm giải pháp sau: 3- Quán triệt nhận thức cơng tác XHTD nội doanh 4nghiệp 5Hồn thiện việc chun mơn hóa bước quy trình xếp hạng đồng thời 6nâng cao trình độ đội ngũ làm cơng tác xếp hạng 7- Thành lập diễn đàn để học hỏi kinh nghiệm 83.2.1Hoàn thiện chất lượng kết XHTD nội doanh nghiệp Agribank 9Nhóm giải pháp bao gồm giải pháp sau: 10- Nâng cao chất lượng công tác thu thập thông tin, công tác giám sát thơng tin 1để phân tích 2- Tăng tần suất xếp hạng 34toán Quy định sử dụng báo cáo tài doanh nghiệp xếp hạng phải kiểm 5- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học 63.2.2 Hồn thiện việc kiểm sốt cơng tác XHTD nội doanh nghiệp 7Agribank 8Nhóm giải pháp bao gồm giải pháp sau: 9Ra quy chế chịu trách nhiệm công tác XHTD nội doanh nghiệp 10các phận cán làm công tác xếp hạng 11Hằng năm, Agribank nên tổ chức tập huấn cho cán kiểm tra, kiểm sốt 12cơng tác XHTD nội doanh nghiệp Giúp họ thường xuyên cập nhật kiến thức 13mới đồng thời nắm vững kiến thức, nội dung, quy trình cơng tác 1Hằng năm, phòng kiểm tra kiểm sốt nội phải có tổng kết 2sai sót, hạn chế công tác xếp hạng trình kiểm tra, kiểm sốt 3nhằm giúp Agribank có biện pháp xử lý kịp thời 43.2.3 Hoàn thiện sử dụng kết XHTD nội Agribank 5Nhóm giải pháp bao gồm giải pháp sau: 6Thứ nhất: Agribank cần áp dụng mức lãi suất linh hoạt ứng với 7nhóm xếp hạng dựa kết XHTD nội doanh nghiệp 8Thứ hai: Agribank nên áp dụng sách tài sản bảo đảm thơng thống 9hơn nhóm khách hàng xếp loại tốt, khách hàng tiềm 10Thứ ba: Agribank cần mạnh dạn áp dụng sách giảm phí miễn phí giải ngân 11tín dụng, phí trả nợ trước hạn, phí chuyển tiền, cho doanh nghiệp xếp hạng tốt, 12những doanh nghiệp xếp hạng AAA, AA, A 133.2.4 Giải pháp bổ trợ 14Luận văn đưa nhóm giải pháp bổ trợ sau: 1Làm việc với trung tâm đào tạo cán Ngân hàng nông nghiệp PTNT 2Việt Nam để tập huấn định kỳ cho cán 3Thường xuyên mời chuyên gia ngân hàng có uy tín, giảng viên 4giảng dạy lĩnh vực tài ngân hàng đến Agribank để nói chuyện chun đề 5tài ngân hàng 6- Đẩy mạnh công tác tự đào tạo đào tạo lại cho cán 7Thực tốt cơng tác tuyển dụng nhân viên có trình độ, có lực đáp 8ứng cơng tác ngân hàng 9Áp dụngmứclương,thưởng, mức đãi ngộ xứng đáng cho cán 10làm tốt MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 123.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt 13Nam 113.3 14Qua thực tế triển khai thực công tác XHTD nội doanh nghiệp Agribank 15luận văn kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp PTNT Việt Nam sau: 1- Hoàn thiện hệ thống XHTD nội doanh nghiệp 2Xây dựng hệ thống quản lý liệu Ngân hàng Nông nghiệp PTNT Việt 3Nam để cung cấp, trao đổi liệu doanh nghiệp xác 43.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Việt Nam 5Thứ nhất: NHNN cần hồn thiện khung pháp lý theo thơng lệ quốc tế, bắt buộc 6NHTM phải thực XHTD nội doanh nghiệp theo khung chuẩn chung 7Thứ hai: Cần nâng cao chất lượng nguồn thông tin từ trung tâm phòng ngừa rủi ro CIC 8của NHNN 1 Chương KẾT LUẬN 3Qua thời gian nỗ lực nghiêm túc để nghiên cứu vấn đề cơng tác xếp hạng 4tín dụng nội doanh nghiệp, luận văn đạt số nghiên cứu sau: 5Thứ nhất: Tổng hợp, phân tích số vấn đề lý luận tín dụng doanh nghiệp, XHTD 6nội công tác XHTD nội doanh nghiệp Lý văn nghiên cứu đưa 7chất, vai trò XHTD nội doanh nghiệp NHTM Đồng thời luận văn 8đưa tiêu chí để đánh giá công tác XHTD nội doanh nghiệp 9Thứ hai: Luận văn phân tích thực trạng cơng tác XHTD nội Agribank thơng 10qua việc phân tích, đánh giá công tác triển khai tổ chức thực hiện, cơng tác thu thập, 11phân tích thơng tin doanh nghiệp xếp hạng, cơng tác chấm điểm, xếp hạng tín dụng 12doanh nghiệp phân loại nợ, sử dụng kết xếp hạng tín dụng nội doanh nghiệp 13Đồng thời luận văn đánh giá công tác XHTD nội Agribank qua tiêu 14chí: Số lượng doanh nghiệp xếp hạng, tần suất xếp hạng tín dụng nội doanh 15nghiệp khả đo lường rủi ro doanh nghiệp cơng tác xếp hạng tín dụng nội 16bộ doanh nghiệp 17Thứ ba: Đề xuất giải pháp kiến nghị để hồn thiện cơng tác XHTD nội 18Agribank Trong đó, phần giải pháp thuộc phạm vi triển khai Agribank Phần 19kiến nghị thuộc thẩm quyền Ngân hàng Nơng nghiệp PTNT Việt Nam 20Ngân hàng nhà nước Việt Nam Tại phần giải pháp, luận văn đưa nhóm giải pháp 21là: Hồn thiện cơng tác triển khai thực hiện, Hoàn thiện chất lượng kết XHTD nội 22bộ doanh nghiệp, Hồn thiện việc kiểm sốt cơng tác XHTD nội doanh nghiệp 23Hoàn thiện sử dụng kết XHTD nội Agribank 1 1 2Phụ lục 3MỞ ĐẦU 41.Tính cấp thiết đề tài 52 Đối tượng nghiên cứu: 63 Phạm vi nghiên cứu: 74 Phương pháp nghiên cứu 85 Bố cục đề tài 96 Tổng quan tài liệu3 10CHƯƠNG 11CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN -4 12DỤNG NỘI BỘ DOANH NGHIỆN TẠI AGRIBANK 131.TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 141.1Tín dụng rủi ro tín dụng NHTM 151.1.3Vai trò đặc điểm tín dụng ngân hàng doanh nghiệp 161.1.4 Rủi ro tín dụng ngân hàng doanh nghiệp 171.2.TỔNG QUAN VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG 18MẠI 191.2.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng nội 201.2.2 Mục tiêu xếp hạng tín dụng nội Ngân hàng thương mại: 211.2.3.Nội dung XHTDNB NHTM -6 221.2.4 Quy trình XHTDNB NHTM 231.2.5 Các tiêu phản ánh kết XHTDNB NHTM6 241.2.6 Vai trò xếp hạng tín dụng nội Ngân hàng thương mại : 251.2.7 Bản chất xếp hạng tín dụng nội Ngân hàng thương mại: 261.3 CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN 27HÀNG THƯƠNG MẠI 281.3.1 Nội dung hệ thống xếp hạng tín dụng nội doanh nghiệp Ngân hàng 29thương mại: 301.3.2 Nội dung công tác xếp hạng tín dụng nội doanh nghiệp Ngân hàng thương 31mại15 321.3.3 Tiêu chí đánh giá cơng tác xếp hạng tín dụng nội doanh nghiệp Ngân hàng 33thương mại16 341.3.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác xếp hạng tín dụng nội doanh nghiệp 35Ngân hàng thương mại 16 36Kết luận Chương 17 37CHƯƠNG 18 38THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP TẠI 39NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 18 12.1.TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 2VIỆT NAM 18 32.1.1Mạng lưới khách hàng 18 42.2 HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN 5HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆT NAM 23 62.2.1Hệ thống xếp hạng tín dụng nội doanh nghiệp Ngân hàng nông nghiệp 7Phát triển nơng thơn Việt Nam 23 82.2.2.Quy trình xếp hạng tín dụng nội doanh nghiệp Agribank 23 92.3.1 Thực trạng XHTDNB theo phân khúc thị trường Agribank 24 102.3.2 Một số trường hợp chấm điểm khách hàng vay vốn Agribank 34 112.3.3 Kết đạt được:36 122.3.4 Hạn chế nguyên nhân 36 13CHƯƠNG 38 14GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ DOANH 15NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT 16NAM 38 173.1MỤC TIÊU HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ DOANH 18NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆT 19NAM 38 203.2GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ 21DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG 22THÔN VIỆT NAM 39 233.2.1 Hoàn thiện chất lượng kết XHTD nội doanh nghiệp Agribank 39 243.2.2 Hoàn thiện việc kiểm sốt cơng tác XHTD nội doanh nghiệp Agribank 39 253.2.3 Hoàn thiện sử dụng kết XHTD nội Agribank 39 263.2.4 Giải pháp bổ trợ40 273.3MỘT SỐ KIẾN NGHỊ40 283.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 40 293.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Việt Nam 40 30Chương KẾT LUẬN 41 31 32 33
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, DỤNG NỘI BỘ DOANH NGHIỆN TẠI AGRIBANK, 1 Tín dụng và rủi ro tín dụng của NHTM, a) Đối với ngân hàng:, b) Đối với kinh tế xã hội: Hoạt động ngân hàng mang tính xã hội hóa cao, nên một khi RRTD xảy ra quá mức đối với một ngân hàng không lường trước được thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế xã hội. Gây ra hậu quả lớn đối với nền kinh tế, i. Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của BIDV, b. Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của Vietinbank, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, 2 HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, Các bước thực hiện XHTDNB đối với doanh nghiệp, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, 2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, 3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay