Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có hai chữ số

10 30 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 19:38

BÀI CHIA CHO SỐ HAI CHỮ SỐ I.MỤC TIÊU : Giúp học sinh - Biết cách thực phép chia cho số hai chữ số - Áp dụng phép chia cho số hai chữ số để giải toán II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bảng con, số tờ giấy khổ to III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động dạy 1.Ổn định: - Yêu cầu HS ngồi ngắn, chuẩn bị sách để học 2.Kiểm tra cũ: - Oân lại chia cho số chữ số : + Cả lớp làm phép tính vào bảng : 672 :2 185 : - GV chữa bài, nhận xét 3.Bài : a) Giới thiệu - Giờ học tốn hơm giúp em biết cách thực phép chia cho số hai chữ số b Tìm hiểu : * Trường hợp chia hết - GV nêu phép chia 672 : 21 - Yêu cầu HS chia vào bảng lần chia thứ - Gọi HS thực lại lần chia thứ ? Hoạt động học - Cả lớp thực - Cả lớp làm vào bảng - Nhận xét làm - HS nghe - Cả lớp quan sát - HS thực phép chia bảng - HS gắn bảng kết - HS thực - Yêu cầu chia tiếp lần chia thứ hai - HS thực vào bảng - HS gắn bảng phèp chia - Nêu cách chia lần chia thứ hai hoàn thành - Gợi ý cho HS ước lượng tìm thương - HS nêu lần chia - Cả lớp lắng nghe Ví dụ : 67 : 21 lấy : = - Gọi HS thực lại phép chia * Trường hợp chia dư : - HS thực Phép chia 779 : 18 - Yêu cầu HS thực đặt tính để tính - HS thực phép chia lần chia thứ - Cả lớp làm vào bảng ? - HS nêu - HS thực phép chia lần chia thứ - HS nêu hai ? - HS thực - Chia lại phép tính - HS nêu - Muốn chia cho số hai chữ số em ? - HS lắng nghe * Tập ước lượng thương - Khi thực phép chia cho số hai chữ số, để tính tốn nhanh, - HS lên bảng làm lớp cần biết cách ước lượng thương làm vào nháp - GV viết lên bảng phép chia sau : - … từ trái sang phải 75 : 23 ; 89 : 22 ; 68 : 21 + Để ước lượng thương phép chia nhanh lấy hàng chục + HS nhẩm để tìm thương sau kiểm tra lại chia cho hàng chục + GV cho HS ứng dụng thực hành ước + HS lớp theo dõi nhận xét lượng thương phép chia + Cho HS nêu cách nhẩm phép tính trước lớp - GV viết lên bảng phép tính 75 : 17 yêu cầu HS nhẩm - GV hướng dẫn thêm: Khi giảm dần thương xuống 6, 5, … tiến hành nhân trừ nhẩm - Để tránh phải thử nhiều, làm tròn số phép chia 75 : 11 sau : 75 làm tròn đến số tròn chục gần 80; 17 làm tròn đến số tròn chục gần 20, sau lấy chia cho 4, ta tìm thương 4, ta nhân trừ ngược lại - Nguyên tắc làm tròn ta làm tròn đến số tròn chục gần nhất, VD số 75, 76, 87, 88, 89 hàng đơn vị lớn ta làm lên đến số tròn chục 80, 90 Các số 41, 42, 53, 64 hàng đơn vị nhỏ ta làm tròn xuống thành 40, 50, 60,… - GV cho lớp ước lượng với phép chia khác 79 : 28 ; 81 : 19 ; 72 : 18 c) Luyện tập , thực hành * Bài 1: SGK/81 : Hoạt động cá nhân - Gọi HS nêu yêu cầu - HS làm vào vở, HS nhận phiếu làm - Gọi HS thực lại phép chia -Yêu cầu HS nhận xét làm bảng bạn - Muốn chia cho số chữ số em ? - HS nghe GV huớng dẫn - HS làm vào phiếu, lớp làm vào - HS thực - HS nhận xét - HS nêu - HS đọc đề - HS nêu - HS thảo luận cách giải sau giải vào vở, nhóm giải vào phiếu * Bài 2: SGK/81 : Hoạt động nhóm - Gọi HS đọc đề - Bài tốn cho biết hỏi ? - u cầu HS thảo luận nhóm đơi cách giải chọn phép tính thích hợpcho giải - nhóm nhận phiếu, làm giải vào phiếu - Chữa - Muốn tính số bàn ghế xếp phòng em ? - GV chốt lại giải : Bài giải Số bàn ghế phòng 240 : 15 = 16 ( ) Đáp số : 16 * Bài 2: SGK/81 : Hoạt động cá nhân - Gọi HS nêu yêu cầu đề - Yêu cầu : Đọc kĩ dề bài, xem thành phần chưa biết thành phần ? Và vận dụng công thức để giải - HS nhận phiếu để giải - Tìm thành phần chưa biết phép nhân gọi ? - Muốn tìm thừa số chưa biết em ? - Nêu cách giải b - GV chốt làm : a) X x 34 = 714 b) 846 : X = 18 X = 714 : 34 X = 846 :18 - Dán phiếu trình bày - nhận xét làm - HS nêu - HS đọc lại giải - HSnêu - Cả lớp làm - HS nhận phiếu học tập làm - Dán kết làm - Thừa số - HS nêu -Tìm số chia= số bị chia chia cho thương - HS nêu - HS lớp lắng nghe nhà thực X = 21 X = 47 4.Củng cố: - Muốn chia cho số chữ số em ? Dặn dò : - Nhận xét tiết học - Về nhà hoàn thành tập chuẩn bị bài: Chia cho số hai chữ số(tiếp theo) BÀI CHIA CHO SỐ HAI CHỮ SỐ(Tiếp theo) I.MỤC TIÊU : Giúp HS: - Rèn luyện kỹ thực phép chia số nhiều chữ số cho số hai chữ số - Áp dụng phép chia để giải tốn liên quan II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bảng con, số tờ giấy khổ to III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Ổn định: - Yêu cầu HS ngồi ngắn, chuẩn bị - Cả lớp thực sách để học 2.Kiểm tra cũ: - HS làm bảng : 725 : 25 ; 318 : 26 - Cả lớp làm vào bảng - GV nhận xét chung - Nhận xét làm 3.Bài : a) Giới thiệu - Giờ học toán hôm em rèn luyện kỹ chia số nhiều chữ số cho số hai chữ số b Tìm hiểu : * Trường hợp chia hết : + Phép chia 192 :64 - Yêu cầu HS thực lần chia thứ - Nêu cách thực lần chia thứ - Tiếp tục lần chia thứ hai - Yêu cầu HS thực lần chia thứ hai - Lần chia thứ ba hạ chữ số lại để chia - Nêu cách thực lần chia thứ ba - Gọi HS thực lại * Trường hợp chia dư : + Phép chia 154 : 62 - Cho HS chia vào bảng - Nêu cách thực phép chia - Nhận xét số dư với số chia - HS lắng nghe - HS thực phép chia vào bảng - HS gắn bảng - HS nêu - HS chia vào bảng - HS nêu - HS thực vào bảng - HS nêu - HS nêu - Cả lớp thực phép chia vào bảng - Gắn bảng lên bảng, bạn nhận xét - HS nêu - HS nêu : Số dư bé số chia c) Luyện tập , thực hành * Bài : SGK/82 : Hoạt động cá nhân : - Gọi HS nêu yêu cầu - HS nêu - Yêu cầu lớp làm vào vở, HS làm -2 HS làm vào phiếu, lớp vào phiếu làm vào - Dán kết quả, bạn nhận xét - Nêu cách thực phép chia : 674 : - HS nêu 82 - Muốn chia cho số chữ số em ? * Bài : SGK/82 : Hoạt động nhóm : - Gọi HS đọc đề trước lớp - Yêu cầu thảo luận cách giải chọn phép tính thích hợp , sau giải vào vở, nhóm giải phiếu - Một tá ? - Để giải toán em ? - GV nhận xét chốt giải : Bài giải Ta 3500 : 12 = 291 ( dư ) Vậy đóng gói nhiều 291 tá bút chì thừa Đáp số: 281 tá thừa bút * Bài : SGK/82 : Hoạt động cá nhân : - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS đọc kĩ đề để vâïn dụng cơng thức tìm thành phần chưa biết phép tính để giải - Muốn tìm thừa số chưa biết, số chia chưa biết em ? - GV nhận xét chốt làm : 75 x X = 1800 1855 : X = 35 X = 1800 : 75 X=1 800:35 X= 24 X = 53 4.Củng cố: - Muốn chia cho số chữ số em làm - HS đọc đề tốn - Nhóm đơi thảo luận cách giải, sau giải vào vở, nhóm giải vào phiếu - Dán kết trình bày -12 - HS nêu - HS đọc đề -2 HS làm phiếu, lớp làm vào - Dán kết trình bày - HS nêu - HS nêu - HS lớp lắng nghe nhà thực sao ? Dặn dò : - Nhận xét tiết học - Về nhà hoàn thành tập chuẩn bị : Luyện tập BÀI CHIA CHO SỐ HAI CHỮ SỐ (Tiếp theo) I.MỤC TIÊU : Giúp học sinh - Rèn luyện kỹ thực phép chia số nhiều chữ số cho số hai chữ số - Áp dụng để giải tốn liên quan II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bảng con, số tờ giấy khổ to III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Ổn định: - Yêu cầu HS ngồi ngắn, chuẩn bị - Cả lớp thực sách để học 2.Kiểm tra cũ: - Kiểm tra lớp : 180 : 18 ; 428 : - Cả lớp làm vào bảng 17 - GV nhận xét chung 3.Bài : a) Giới thiệu - HS nghe giới thiệu - Giờ học tốn hơm em rèn luyện kỹ chia số chữ số cho số - HS quan sát có hai chữ số b) Tìm hiểu : * GV ghi phép chia 10 105 : 43 lên bảng - Yêu cầu HS đặt tính tính theo thứ tự từ trái sang phải - Yêu cầu HS thực lần chia thứ ? - Yêu cầu HS thực lần chia thứ hai ? - Cả lớp làm vào bảng -1 HS nêu ; 101 chia cho 43 - Nhận xét cách chia bạn - HS nêu ; Hạ 150 ; 150 chia cho 43 viết - HS nêu : Hạ 215 ; 215 chia cho 43 viết - HS lắng nghe - Yêu cầu HS thực lần chia thứ ba ? - GV hướng dẫn HS cách ước lượng thương lần chia * GV viết phép chia 26 345 : 35 lên bảng - Hướng dẫn HS tương tự cách thực - Yêu cầu HS chia hoàn thiện vào bảng - Kiểm tra bảng - Gọi HS thực lại phép chia - GV nhận xét chung c ) Luyện tập thực hành * Bài : SGK/83 : Hoạt động cá nhân - Gọi HS nêu yêu cầu - GV cho HS tự đặt tính tính làm vào vở, HS làm phiếu - Cho HS lớp nhận xét làm bạn bảng - Yêu cầu HS thực phép chia : 23 576 : 56 - HS thực chia vào bảng - HS giơ bảng - HS nêu - HS lắng nghe - HS nêu - lớp làm vào vở, HS làm phiếu - Dán kết quả, trình bày, bạn nhận xét - HS thực - HS nêu - Muốn chia cho số hai chữ số em ? - GV nhận xét chung * Bài : SGK/83 : Hoạt động nhóm đơi - GV gọi HS đọc đề toán - Bài toán yêu cầu làm ? - Yêu cầu thảo luận cách giải, chọn phép tính thích hợp để giải giải nhanh vào vở, Hs giải phiếu - Muốn tính trung bình phút vận động viên mét em ? - GV nhận xét chốt lại giải Bài giải 15 phút = 75 phút 38 km 400m = 38400m Trung bình phút vận động viên là: 38400 : 75 = 512 (m) Đáp số : 512 m 4.Củng cố: - Muốn chia cho số chữ số em ? dặn dò : - Nhận xét tiết học - Về nhà hoàn thành tập chuẩn bị : Luyện tập - HS đọc đề toán - HS nêu - Thảo luận nhóm đơi tìm cách giải - HS giải vào - Dán phiếu làm nhận xét - HS nêu - HS đọc lại giải - HS nêu - HS lớp lắng nghe nhà thực ... bài: Chia cho số có hai chữ số( tiếp theo) BÀI CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ(Tiếp theo) I.MỤC TIÊU : Giúp HS: - Rèn luyện kỹ thực phép chia số có nhiều chữ số cho số có hai chữ số - Áp dụng phép chia. .. bị : Luyện tập BÀI CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (Tiếp theo) I.MỤC TIÊU : Giúp học sinh - Rèn luyện kỹ thực phép chia số có nhiều chữ số cho số có hai chữ số - Áp dụng để giải tốn có liên quan II.ĐỒ... phép chia lần chia thứ - HS nêu hai ? - HS thực - Chia lại phép tính - HS nêu - Muốn chia cho số có hai chữ số em ? - HS lắng nghe * Tập ước lượng thương - Khi thực phép chia cho số có hai chữ số,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có hai chữ số, Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có hai chữ số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay