Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có hai chữ số

7 27 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 19:38

BÀI CHIA CHO SỐ HAI CHỮ SỐ I.Mục tiêu: Biết đặt tính thực phép chia số ba chữ số cho số hai chữ số (chia hết, chia dư) II.Các hoạt động dạy học: T Hoạt động thầy Hoạt động trò L 5’ 1.Bài cũ: Tìm x biết: x 900 = 341000 + HS làm vào bảng 235000 A x = 64 B x = 6400 33 C x = 6040 D x = 640 ’ 2.Bài mới: a.Trường hợp chia hết 672 : 21 = ? * Đặt tính Thực từ trái sang phải 672 HS theo dõi 21 GV vừa thực vừa nói 63 32 hướng dẫn SGK 42 Lưu ý : Hướng dẫn 42 HS cách ước lượng tìm thương lần chia 67 : 21 ta lấy chia nhẩm cho Vậy 67 : 21 42 :21 ta lấy chia 779 18 Vậy 42 :21 b.Trường hợp chia dư 779 : 18 = ? HS lớp giải bảng HS giải bảng nêu cách chia hướng dẫn SGK Lưu ý: Hướng dẫn HS cách ước lượng tìm thương lần chia 77: 18 = ? thể làm tròn 80 : 20 = Vậy 77:18 Hoặc ước lượng theo hang chục chia cho hàng chục 77 : 18 nhiều lần : = hang đơn vị số chia lớn số lần bé c.Thực hành: *Bài / 81 Cả lớp làm vào em làm bảng yêu cầu HS nêu miệng bước chia Cả lớp thống nhât chữa *Bài / 81 2’ HS đọc đề Tóm tắt đề Muốn tìm số bàn ghế xếp vào phòng em làm ?(Chia 240 cho 15) HS giải vào em giải bảng 72 59 54 43 HS ghi nhớ cách ước lượng HS làm cá nhân vào HS tự làm bài, em làm bảng Số bàn ghế xếp vào phòng 240 :15 = 16 (bộ) Đáp số :16 bàn ghế HS chọn câu C Cả lớp thống chữa *HSKG: Làm thêm SGK 3.KT: 855 chia cho 12 số dư : A B C 3D 15 BÀI CHIA CHO SỐ HAI CHỮ SỐ (tt) I.Mục tiêu : Thực phép chia số bốn chữ số cho số hai chữ số (chia hết, chia dư) II.Các hoạt động dạy học: T Hoạt động thầy Hoạt động trò L 5’ 1.Bài cũ: HS tính vào bảng - Đặt tính tính: 989 : 43 ; 884 : 26 = 33 2.Bài mới: ’ a Trường hợp chia hết 8192 : 64 = ? Ta thực phép chia tương tự Nhóm đơi 8192 64 chia số ba chữ số cho số hai 64 128 chữ số 179 HS trao đổi nhóm đơi Vừa thực 128 phép chia vừa nói cho bạn nghe 512 cách chia SGK 512 Đai diện nhóm trình bày bảng Cả lớp nhận xét GV hướng dẫn HS ước lượng lần chia 179 : 64 thể ước lượng 17 : = (dư5) 512 : 64.Có thể ước lượng 51: = (dư3) b.Trường hợp chia dư 1154 : 62 = ? HS làm bảng em trình bày phép chia lên bảng Nêu cách chia cách ước lượng tìm thương lần chia c.Thực hành *Bài /82 HS tự đặt tính tính.vào HSTB,Y làm bảng Yêu cầu nêu cách chia bước HS nhận xét chữa *Bài 3a /82 2’ Nêu cách tìm thừa số chưa biết ? Cách tìm số chia chưa biết ? HSTB làm bảng, lớp tự làm vào em Cả lớp nhận xét chữa *HSKG : Làm thêm 3b, SGK/82 3.KT : -Tìm x biết: 5280 : x = 24 A x = 126720 B x = 12672 C x = 220 HS làm bảng HS tự làm 75 x x = 1800 x = 1800 : 75 x = 24 HSKG tự làm HS chọn câu C D x = 22 BÀI CHIA CHO SỐ HAI CHỮ SỐ (TT) I.Mục tiêu : Thực phép chia số năm chữ số cho số hai chữ số (chia hết, chia dư) II.Các hoạt động dạy học: T Hoạt đơng thầy Hoạt động trò L 5’ 1.Bài cũ: Số điền vào ô trống cho biểu thức sau ? HS ghi KQ vào bảng con: A.9045 : 45 =  A.201 B.502 B.12550 : 25 =  2.Bài mới: 33 a Trường hợp chia hết ’ 10105 : 43=? * Đặt tính HS lắng nghe * Tính từ trái sang phải GV hướng dẫn HS lớp thực phép chia Vừa thực vừa nói SGK Cả lớp làm bảng Gọi HS trình bày lại nêu cách chia SGK Chú ý: Hướng dẫn HS ước lượng tìm thương lần chia *101: 43 = ? thể ước lượng 10 : = (dư 2) Nên 101: 43 *150 : 43 = ? thể ước lượng 15 : = (dư 2) Nên 150 : 43 *215 : 43 = ? thể ước lượng 20: = Nên 215:43 b Trường hợp dư 26345: 35=? HS lớp tự đặt tính tính vào bảng Gọi HS lên bảng thực phép chia Vừa làm vừa trình bày miệng SGK Cả lớp theo dõi , nhận xét c.Thực hành: *Bài 1/84 HS làm vào em làm bảng a 23576 : 56 = 421 b/ 18510 : 15= 1234 31628: 48 = 658 42546 : 37 = 1149 dư (44 ) dư (33 ) Cả lớp thống chữa 2’ HS trình bày lại bảng lớp 10105 43 150 235 215 00 10105: 43 = 235 HS tự giải 26345 35 184 752 095 25 26345 : 35 = 752 (dư 25) HS làm cá nhân vào theo cách đặt tính, HSTB,Y làm bảng lớp HSKG biết: tóm tắt, đổi đơn vị 1giờ15 : 38 km 400m 1phút : …m ? 1giờ15phút = 75phút 38 km 400m = 38400m *HSKG: Làm thêm 2/84SGK Trung bình phút người là: 38400 : 75 = 512(m) HS làm vào bảng con: 3.KT: tìm số thích hợp điền vào ô trống: a.203 b.22 a.59885 : 295 =  b) 2970 : 135 =  ... tính tính: 989 : 43 ; 8 84 : 26 = 33 2. Bài mới: ’ a Trường hợp chia hết 81 92 : 64 = ? Ta thực phép chia tương tự Nhóm đơi 81 92 64 chia số có ba chữ số cho số có hai 64 128 chữ số 179 HS trao đổi... -Tìm x biết: 528 0 : x = 24 A x = 126 720 B x = 126 72 C x = 22 0 HS làm bảng HS tự làm 75 x x = 1800 x = 1800 : 75 x = 24 HSKG tự làm HS chọn câu C D x = 22 BÀI CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (TT) I.Mục... *Bài 1/ 84 HS làm vào em làm bảng a 23 576 : 56 = 42 1 b/ 18510 : 15= 12 34 31 628 : 48 = 658 42 546 : 37 = 1 149 dư (44 ) dư (33 ) Cả lớp thống chữa 2 HS trình bày lại bảng lớp 10105 43 150 23 5 21 5 00
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có hai chữ số, Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có hai chữ số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay