Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có hai chữ số

7 9 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 19:38

... tính tính: 989 : 43 ; 8 84 : 26 = 33 2. Bài mới: ’ a Trường hợp chia hết 81 92 : 64 = ? Ta thực phép chia tương tự Nhóm đơi 81 92 64 chia số có ba chữ số cho số có hai 64 128 chữ số 179 HS trao đổi... -Tìm x biết: 528 0 : x = 24 A x = 126 720 B x = 126 72 C x = 22 0 HS làm bảng HS tự làm 75 x x = 1800 x = 1800 : 75 x = 24 HSKG tự làm HS chọn câu C D x = 22 BÀI CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (TT) I.Mục... *Bài 1/ 84 HS làm vào em làm bảng a 23 576 : 56 = 42 1 b/ 18510 : 15= 12 34 31 628 : 48 = 658 42 546 : 37 = 1 149 dư (44 ) dư (33 ) Cả lớp thống chữa 2 HS trình bày lại bảng lớp 10105 43 150 23 5 21 5 00
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có hai chữ số, Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có hai chữ số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay