Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn quận hai bà trưng

20 41 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 19:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC QUẢN NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦUXÂY DỰNG CƠNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI TRƢNG NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Học viên: TRỊNH LÊ ĐỨC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN MINH DUỆ HÀ NỘI - NĂM 2013 QLNN DAĐTXDCT sử dụng vốn NSNN địa bàn quận Hai Trưng MỤC LỤC Lời cam đoan Danh mục sơ đồ, bảng biểu Danh mục từ viết tắt MỞ ĐẦU CHƢƠNG CỞ SỞ KHOA HỌC CỦA CÔNG TÁC QLNN ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ XDCB SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NSNN 1.1- Tầm quan trọng công tác QLNN dự án đầu tƣ XDCB sử dụng nguồn vốn NSNN 1.1.1- Tổng quan đầu tƣ 1.1.2- Đầuxây dựng 11 1.1.3- Đầu tƣ XDCB NSNN 16 1.1.4- Những yêu cầu đầutừ NSNN 19 1.2- Quản nhà nƣớc - Khâu thực đầu tƣ XDCB 21 1.2.1- Tổng quan quản nhà nƣớc lĩnh vực đầu tƣ 21 1.2.2- Nội dung quản NSNN cho đầu tƣ XDCB địa bàn cấp quận 21 1.2.3- Sự cần thiết hồn thiện cơng tác quản NSNN cho đầu tƣ XDCB 32 Tóm tắt Chƣơng 36 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QLNN ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ XDCB SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NSNN Ở QUẬN HAI TRƢNG, HÀ NỘI 38 2.1- Khái quát hoạt động đầu tƣ hình thành NSNN cho xây dựng từ vốn NSNN quận Hai Trƣng quản thời gian qua 38 2.2- Hiện trạng quản NSNN cho đầu tƣ XDCB địa bàn quận Hai Trƣng 41 2.2.1- Về hệ thống sách, pháp luật liên quan cơng tác quản NSNN cho đầu tƣ XDCB địa bàn quận 41 2.2.2- Về thực trạng cơng tác quy hoạch giải phóng mặt 47 2.2.3- Về quy trình quản NSNN cho đầu tƣ XDCB 47 2.2.4- Về tổ chức thực quản NSNN cho đầu tƣ XDCB máy nhà nƣớc 56 2.2.5- Về tra, kiểm tra, giám sát thực quản NSNN cho đầu tƣ XDCB 57 2.3- Những nhận xét rút từ nghiên cứu thực trạng công tác quản NSNN cho đầu tƣ XDCB quận Hai Trƣng, Thành phố Hà Nội 59 2.3.1- Những thành tựu 59 2.3.2- Những hạn chế nguyên nhân 60 Tóm tắt Chƣơng 66 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QLNN ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐTXDCB SỬ DỤNG VỐN NSNN TẠI QUẬN HAI TRƢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 69 Trịnh Lê Đức - Quản trị kinh doanh 2011A QLNN DAĐTXDCT sử dụng vốn NSNN địa bàn quận Hai Trưng 3.1- Giải pháp 1: Hoàn thiện chế sách liên quan đến quản ĐTXD sử dụng vốn NSNN 69 3.1.1- Căn hình thành giải pháp: 69 3.1.2- Mục tiêu giải pháp: 69 3.1.3- Nội dung giải pháp: 70 3.1.4- Lợi ích giải pháp: 71 3.2- Giải pháp 2: Hoàn chỉnh quy trình quản vốn NSNN cho đầu tƣ XDCB 72 3.2.1- Căn hình thành giải pháp: 72 3.2.2- Mục tiêu giải pháp: 72 3.2.3- Nội dung giải pháp: 72 3.2.4- Lợi ích giải pháp: 75 3.3- Giải pháp 3: Nâng cao lực máy quyền thực quản vốn NSNN cho đầu tƣ XDCB 75 3.3.1- Căn hình thành giải pháp: 75 3.3.2- Mục tiêu giải pháp: 75 3.3.3- Nội dung giải pháp: 75 3.3.4- Lợi ích giải pháp: 78 4- Giải pháp 4: Tăng cƣờng công tác tra, kiểm tra, giám sát việc thực quản vốn NSNN cho đầu tƣ XDCB 79 3.4.1- Căn hình thành giải pháp: 79 3.4.2- Mục tiêu giải pháp: 79 3.4.3- Nội dung giải pháp: 79 3.4.4- Lợi ích giải pháp: 81 3.5- Giải pháp 5: Đẩy nhanh tiến trình cải cách thủ tục hành quản vốn NSNN cho đầu tƣ XDCB 81 3.5.1- Căn hình thành giải pháp: 81 3.5.2- Mục tiêu giải pháp: 81 3.5.3- Nội dung giải pháp: 81 3.5.4- Lợi ích giải pháp: 84 Tóm tắt Chƣơng 84 KẾT LUẬN 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 Phô Lôc I Kế hoạch vốn điều chỉnh 2012 - Các dự án phân cấp quản 89 Phô lôc II Kế hoạch vốn điều chỉnh 2012 - Các dự án nghiệp kiến thiết thị 93 Phơ lơc Iii Báo cáo kết qủa thực toán vốn đầuxây dựng cơng trình hồn thành đƣa vào sử dụng năm 2012 99 Trịnh Lê Đức - Quản trị kinh doanh 2011A QLNN DAĐTXDCT sử dụng vốn NSNN địa bàn quận Hai Trưng LỜI CAM ĐOAN Tên Trịnh Lê Đức, học viên lớp Cao học chuyên ngành Quản trị kinh doanh - Trƣờng Đại học Bách Khoa Hà Nội - Khóa học 2011A Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu riêng Các số liệu, tài liệu, kết phân tích, đánh giá luận văn dựa vào thực tế phân tích cá nhân Tôi xin chịu trách nhiệm vấn đề liên quan tới nội dung đề tài Trịnh Lê Đức - Quản trị kinh doanh 2011A QLNN DAĐTXDCT sử dụng vốn NSNN địa bàn quận Hai Trưng DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU S đ Mơ hình hóa hệ thống văn pháp luật văn pháp quy liên quan quản NSNN cho đầu tƣ XDCB 24 S đ Mơ hình hóa quản lý, vận hành quản dự án đầu tƣ XDCB sử dụng NSNN 26 S đ Nguyên tắc quản dự án đầu tƣ XDCB 29 S đ Tổn thất vốn NSNN XDCB 34 S đ Quy trình lập phân bổ kế hoạch NSNN cho đầu tƣ XDCB địa bàn Quận Hai Trƣng 50 S đ S đ Quy trình quản vận hành dự án đầu tƣ XDCB 51 Quy trình cấp phát tốn VĐT XDCB Kho bạc nhà nƣớc Hai Trƣng 54 S đ Bộ máy quan nhà nƣớc tham gia trình quản vốn NSNN cho đầu tƣ XDCB địa bàn quận Hai Trƣng 56 S đ 1: Quy trình quản vận hành dự án XDCB địa bàn quận 73 S đ 2: Quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ XDCB Kho bạc nhà nƣớc quận 74 Bảng số Tổng hợp giá trị giải ngân dự án đầu tƣ XDCB 41 Bảng số 2: Đánh giá công tác quản dự án năm 2011 - 2012 52 Bảng số 3: Thống kê mức độ trƣợt giá dự án Xây dựng nhà A1, A2 phục vụ tái định cƣ khu Cánh Đồng Mơ, phƣờng Vĩnh Tuy 53 Trịnh Lê Đức - Quản trị kinh doanh 2011A QLNN DAĐTXDCT sử dụng vốn NSNN địa bàn quận Hai Trưng DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN CNH - HĐH : Cơng nghiệp hóa - đại hóa DAĐTNSNN : Dự án đầungân sách nhà nƣớc DAĐTXDCT : Dự án đầuxây dựng cơng trình ĐTNSNN : Đầungân sách nhà nƣớc ĐTXD : Đầuxây dựng ĐTXDCB : Đầuxây dựng GPMB : Giải phóng mặt HĐND : Hội đồng nhân dân KT - XH : Kinh tế - xã hội 10 NSĐP : Ngân sách địa phƣơng 11 NSNN : Ngân sách nhà nƣớc 12 NSTW : Ngân sách trung ƣơng 13 QLDA : Quản dự án 14 QLĐTXD : Quản đầuxây dựng 15 QLNN : Quản nhà nƣớc 16 QSDĐ : Quyền sử dụng đất 17 XDCB : Xây dựng 18 TW : Trung ƣơng 19 UBND : Ủy ban nhân dân 20 VĐT : Vốn đầu tƣ 21 VLXD : Vật liệu xây dựng Trịnh Lê Đức - Quản trị kinh doanh 2011A QLNN DAĐTXDCT sử dụng vốn NSNN địa bàn quận Hai Trưng MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NSNN giữ vai trò quan trọng, Việt Nam hàng năm Nhà nƣớc dành khoảng 30% ngân sách để chi cho lĩnh vực đầu tƣ XDCB Trên thực tế việc quản sử dụng ngân sách cho đầu tƣ bộc lộ tƣợng thất thốt, lãng phí, tiêu cực hiệu Để quản sử dụng có hiệu nguồn ngân sách này, Nhà nƣớc ban hành văn pháp quy nhƣ: Luật, Nghị định, Thông tƣ…quy định quản đầuxây dựng từ nguồn vốn NSNN Tuy nhiên, đến việc quản NSNN cho đầu tƣ XDCB nhiều bất cập, từ việc định cấp vốn, sử dụng vốn đến việc toán vốn đầu tƣ, chồng chéo văn hƣớng dẫn dẫn đến việc sử dụng ngân sách dành cho đầu tƣ XDCB chƣa thực phát huy hiệu Trong hệ thống quan hành nhà nƣớc, quận đơn vị hành nhà nƣớc có Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân Về mặt không gian hành nhà nƣớc, địa bàn cấp quận nói chung q trình thị hóa nhu cầu đầu tƣ XDCB lớn, đầu tƣ XDCB cho hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật thị, cơng trình cơng cộng xã hội khơng có khả thu hồi vốn… Do đó, đòi hỏi phải có nguồn lực để đầu tƣ, nguồn lực tài Trong đó, nguồn NSNN cho đầuđịa bàn cấp quận có vai trò quan trọng Để có nguồn ngân sách đáp ứng nhu cầu đầu tƣ phải có chế, sách để tạo nguồn theo muốn sử dụng có hiệu ngân sách cho đầu tƣ phải có chế quản phù hợp Trên thực tế hoạt động quản dự án đầuxây dựng sử dụng vốn NSNN thời gian qua tồn hạn chế định Vì việc nâng cao hiệu lực, hiệu công tác quản nhà nƣớc dự án đầuxây dựng sử dụng nguồn vốn NSNN cấp quận, thuộc thành phố Hà Nội cần thiết Trong vài năm gần ảnh hƣởng suy thối kinh tế tồn cầu nên tốc độ tăng trƣởng kinh tế chậm, khối lƣợng vốn đầu tƣ đƣợc huy động hạn hẹp so với nhu cầu vốn đầu tƣ Mặt khác, tình trạng thất thốt, lãng phí hoạt động Trịnh Lê Đức - Quản trị kinh doanh 2011A QLNN DAĐTXDCT sử dụng vốn NSNN địa bàn quận Hai Trưng đầu tƣ XDCB diễn phổ biến phạm vi nƣớc, làm cho vốn đầu tƣ đƣợc sử dụng đạt hiệu thấp Năng lực, trình độ quản nhà nƣớc dự án đầuxây dựng sử dụng nguồn vốn NSNN đầuxây dựng nhiều vấn đề bất cập Nhận thức đƣợc ý nghĩa tầm quan trọng việc QLNN lĩnh vực đầuxây dựng sử dụng vốn NSNN, tác giả lựa chọn đề tài luận văn cao học sau: “Quản nhà nƣớc dự án đầuxây dựng cơng trình sử dụng vốn NSNN địa bàn quận Hai Trƣng” MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN Trên sở nghiên cứu khoa học, luận văn đánh giá thực chất công tác Quản nhà nƣớc dự án đầuxây dựng sử dụng vốn NSNN địa bàn quận Hai Trƣng, thành phố Hà Nội Cấp quan quản trung gian địa phƣơng mà Nhà nƣớc phân cấp mạnh mẽ lĩnh vực đầuxây dựng Từ góp phần tìm ngun nhân hạn chế việc quản nhƣ việc thực chƣa tốt để đề xuất giải pháp quản làm cho hoạt động ngày hiệu quả, minh bạch ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tƣợng nghiên cứu: UBND quận Hai Trƣng; Các phòng ban chun mơn trực thuộc UBND quận Hai Trƣng; Kho bạc nhà nƣớc Hai Trƣng Phạm vi nghiên cứu: Chỉ nghiên cứu hoạt động quản nhà nƣớc dự án đầuxây dựng cơng trình sử dụng nguồn vốn NSNN Trong tập trung phân tích, nghiên cứu việc phân bổ vốn đầu tƣ, cấp phát toán vốn đầu tƣ, quản triển khai thực dự án ĐTXD cơng trình; Cơng tác thanh, kiểm tra, giám sát máy nhà nƣớc Làm rõ tình hình thực tế hoạt động UBND quận Hai Trƣng, phòng ban chun mơn trực thuộc UBND quận Hai Trƣng; Kho bạc nhà nƣớc Hai Trƣng thời gian vừa qua PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Luận văn sử dụng nguyên tắc luận kết hợp phƣơng pháp vật biện chứng, vật lịch sử, kết hợp lịch sử với logic phƣơng pháp thống kê, so sánh, phân tích đồng thời kết hợp với tổng kết rút kinh nghiệm từ thực tiễn địa phƣơng để Trịnh Lê Đức - Quản trị kinh doanh 2011A QLNN DAĐTXDCT sử dụng vốn NSNN địa bàn quận Hai Trưng nghiên cứu, giải vấn đề đặt đề tài NHỮNG ĐĨNG GĨP CỦA LUẬN VĂN - Hệ thống hố, bổ sung kiến thức để hình thành sở khoa học việc QLNN hoạt động đầu tƣ XDCB, quản triển khai thực dự án đầuxây dựng cơng trình từ nguồn vốn NSNN - Đƣa nhận định, đánh giá thực trạng hoạt động QLNN lĩnh vực đầuxây dựng sử dụng vốn NSNN quận Hai Trƣng, Hà Nội - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu công tác quản nhà nƣớc hoạt động đầuxây dựng sử dụng nguồn vốn NSNN KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN Luận văn có bố cục nhƣ sau: Phần Mục lục; Phần mở đầu; Phần nội dung; Kết luận; Phần Danh mục tài liệu tham khảo Nội dung luận văn gồm chƣơng: Chương Cơ sở khoa học công tác quản nhà nước dự án đầu xây dựng sử dụng nguồn vốn NSNN Chương Thực trạng hoạt động quản nhà nước dự án đầu xây dựng sử dụng nguồn vốn NSNN quận Hai Trưng, thành phố Hà Nội Chương Giải pháp hồn thiện cơng tác quản nhà nước dự án đầu xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước quận Hai Trưng, thành phố Hà Nội Trịnh Lê Đức - Quản trị kinh doanh 2011A QLNN DAĐTXDCT sử dụng vốn NSNN địa bàn quận Hai Trưng CHƢƠNG CỞ SỞ KHOA HỌC CỦA CÔNG TÁC QUẢN NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦUXÂY DỰNGBẢN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1- TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC QLNN ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐTXDCB SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NSNN 1.1.1- Tổng quan đầu tƣ 1.1.1.1- Khái niệm đặc trưng đầu a- Khái niệm đầu Đầu tƣ khái niệm có nội hàm rộng Tuỳ theo phạm vi nghiên cứu mà hình thành nên khái niệm khác đầuvốn đầu tƣ, với phạm vi đầu tƣ lại có loại vốn đầu tƣ tƣơng ứng Theo nghĩa rộng, đầu tƣ có nghĩa hy sinh nguồn lực để tiến hành hoạt động nhằm đem lại cho nhà đầu tƣ kết định tƣơng lai mà kết thƣờng phải lớn chi phí nguồn lực bỏ Nguồn lực bỏ tiền, tài nguyên thiên nhiên, tài sản vật chất khác sức lao động Sự biểu tiền tất nguồn lực bỏ gọi vốn đầu tƣ Trong kết đạt đƣợc tài sản vật chất, tài sản trí tuệ, nguồn nhân lực tăng thêm Những kết đầu tƣ đem lại tăng thêm tài sản tài (tiền vốn), tài sản vật chất (nhà máy, đƣờng xá, cải vật chất khác), tài sản trí tuệ (trình độ văn hố, chun mơn, khoa học, kỹ thuật,… ngƣời dân) Các kết đạt đƣợc đầu tƣ đem lại góp phần tăng thêm lực sản xuất xã hội Theo nghĩa hẹp, đầu tƣ bao gồm hoạt động sử dụng nguồn lực nhằm đem lại cho nhà đầu tƣ xã hội kết tƣơng lai lớn nguồn lực sử dụng để đạt đƣợc kết Đặc trưng hoạt động đầu + Khi thực công việc phải bỏ lƣợng vốn định ban đầu + Mục tiêu đầu tƣ hiệu kinh tế, hiệu xã hội hiệu kinh Trịnh Lê Đức - Quản trị kinh doanh 2011A QLNN DAĐTXDCT sử dụng vốn NSNN địa bàn quận Hai Trưng tế - xã hội Đầuxây dựng sở vật chất thể gắn kết hiệu kinh tế hiệu xã hội Hoạt động đầu tƣ tồn dƣới dạng: bỏ tiền mua cổ phiếu, trái phiếu, gửi tiết kiệm, xây dựng kết cấu hạ tầng … + Đầu tƣ kéo dài thời gian, thƣờng từ năm tới 70 năm lâu dài Những hoạt động kinh tế ngắn hạn vòng năm thƣờng không gọi đầu tƣ Đặc điểm cho phép phân loại hoạt động đầu tƣ hoạt động kinh doanh Kinh doanh thƣờng đƣợc coi giai đoạn đầu tƣ Nhƣ đầu tƣ kinh doanh thống tính sinh lời nhƣng khác thời gian thực hiện; kinh doanh nhân tố quan trọng để nâng cao hiệu đầu tƣ 1.1.1.2- Vai trò hiệu đầu Vai trò đầu phát triển kinh tế xã hội Đầu tƣ chìa khóa tăng trƣởng kinh tế, nƣớc muốn giữ đƣợc tốc độ tăng trƣởng GDP mức trung bình phải đảm bảo đƣợc tỷ trọng vốn đầu tƣ thỏa đáng Tỷ trọng thƣờng khơng thấp 15% GDP Ở Việt Nam, thời gian qua, tổng mức đầu tƣ tồn xã hội trì đƣợc tốc độ tăng trƣởng, ln đạt 40% GDP Bên cạnh đó, đầu tƣ góp phần xóa đói giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách thành thị - nông thôn, xây dựng sở kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, tăng hiệu kinh tế Đầucông cụ điều tiết vĩ mơ Chính phủ, lạm phát Chính phủ thực cắt giảm đầu tƣ, đặc biệt đầucông Ngƣợc lại, kinh tế thiểu phát, Chính phủ thực chi tiêu cho đầu tƣ nhiều nhằm kích cầu kinh tế Hiệu đầu Hiệu đầu tƣ đƣợc hiểu mối quan hệ lợi ích thu đƣợc đầu tƣ mang lại chi phí bỏ để thực đầu tƣ Do mục đích đầu tƣ khác nhau, nên cách đánh giá hiệu đầu tƣ khác Có hoạt động đầu tƣ mang lại hiệu kinh tế nhƣng khơng mang lại hiệu xã hội, nhƣng có hoạt động đầu tƣ mang lại hiệu kinh tế thấp khơng có hiệu kinh tế trƣớc mắt nhƣng lại có hiệu mặt xã hội lâu dài (Trồng rừng, xây trƣờng học, bệnh viện…) Đối với NSNN, mục đích đầu tƣ khơng lợi ích kinh tế xã hội trƣớc mắt mà lợi ích kinh tế xã hội lâu dài Do đó, đối tƣợng sử dụng vốn NSNN để đầudự án mang lại lợi ích trực tiếp lợi ích gián tiếp cho tồn xã hội Trịnh Lê Đức - Quản trị kinh doanh 2011A 10 QLNN DAĐTXDCT sử dụng vốn NSNN địa bàn quận Hai Trưng Để đánh giá hiệu sử dụng vốn kinh tế, ngƣời ta sử dụng hệ số ICOR với ý nghĩa: Để tạo đơn vị tăng trƣởng GDP cần thêm đồng vốn đầu tƣ, ICOR cao chứng tỏ việc sử dụng chi phí đầu tƣ hiệu Để đánh giá hiệu kinh tế dự án sử dụng vốn NSNN thƣờng đƣợc phân tích tiêu xã hội kinh tế xã hội nhƣ: dự án tạo đƣợc việc làm, nhờ dự án mà ngƣời dân hƣởng đƣợc lợi ích gì…? 1.1.2- Đầuxây dựng 1.1.2.1- Khái niệm, chất đặc điểm đầu XDCB Khái niệm Đầuxây dựng loại hình đầu tƣ, việc bỏ vốn đƣợc xác định rõ giới hạn phạm vi tạo sản phẩm xây dựng cơng trình: sở vật chất kỹ thuật kết cấu hạ tầng kinh tế nhƣ hệ thống: giao thông vận tải, hồ đập thủy lợi, trƣờng học bệnh viện… Đầu tƣ XDCB hoạt động có vai trò định việc tạo sở vật chất kỹ thuật cho xã hội, nhân tố quan trọng làm thay đổi chuyển dịch cấu kinh tế quốc dân quốc gia, thúc đẩy tăng trƣởng phát triển kinh tế đất nƣớc a- Bản chất đầu XDCB Xét chất đầu tƣ XDCB đầu tƣ tài sản vật chất sức lao động ngƣời có tiền bỏ tiền để tiến hành hoạt động nhằm tăng thêm tạo tài sản cho đồng thời cho kinh tế, từ làm tăng thêm tiềm lực sản xuất kinh doanh hoạt động sản xuất khác, điều kiện chủ yếu tạo việc làm, nâng cao đời sống ngƣời dân xã hội Đó việc bỏ tiền để xây dựng, sửa chữa nhà cửa kết cấu hạ tầng, mua sắm trang thiết bị lắp đặt chúng bệ, bồi dƣỡng đào tạo nguồn nhân lực, thực chi phí thƣờng xuyên gắn liền với hoạt động tài sản nhằm trì tăng thêm tiềm lực hoạt động sở tồn tại, bổ sung tài sản tăng thêm tiềm lực lĩnh vực hoạt động kinh tế - xã hội đất nƣớc Kết ĐTXDCB tăng thêm tài sản vật chất (trƣờng học, nhà xƣởng thiết bị…), từ làm cho tài sản trí tuệ (trình độ văn hố, chun môn, khoa Trịnh Lê Đức - Quản trị kinh doanh 2011A 11 QLNN DAĐTXDCT sử dụng vốn NSNN địa bàn quận Hai Trưng học kỹ thuật ) tài sản vơ hình (những phát minh sáng chế, quyền…) có hội phát triển Thực tế, có khoản đầu tƣ khơng trực tiếp tạo tài sản cố định tài sản lƣu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhƣ đầu tƣ cho y tế, giáo dục, xố đói giảm nghèo… nhƣng lại quan trọng để nâng cao chất lƣợng sống mục tiêu phát triển Do đó, đƣợc xem đầu tƣ ĐTXDCB Mục đích ĐTXDCB phát triển bền vững, lợi ích quốc gia, cộng đồng nhà đầu tƣ Trong đó, đầunhà nƣớc nhằm thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế, tăng thu nhập quốc dân, góp phần giải việc làm nâng cao đời sống thành viên xã hội Đầu tƣ doanh nghiệp nhằm tối thiểu chi phí, tối đa lợi nhuận, nâng cao khả cạnh tranh chất lƣợng nguồn nhân lực… Đầu tƣ XDCB thƣờng đƣợc thực Chủ đầu tƣ định Xác định rõ chủ đầu tƣ có ý nghĩa quan trọng q trình quản đầu tƣ nói chung vốn đầu tƣ nói riêng Chủ đầu tƣ ngƣời sở hữu vốn đƣợc giao quản lý, sử dụng vốn đầu tƣ Chủ đầu tƣ chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát đầu tƣ, chịu trách nhiệm toàn diện sai phạm hậu ảnh hƣởng đầu tƣ đến mơi trƣờng mơi sinh đó, có ảnh hƣởng quan trọng đến việc nâng cao hiệu hoạt động đầu tƣ Đặc điểm + Đầu tƣ XDCB hình thức đầu tƣ, hoạt động bỏ vốn, định đầu tƣ trƣớc hết định tài chính, thể tiêu: Tổng mức đầu tƣ, nguồn, cấu tài chính, khả hoàn vốnĐầu tƣ XDCB hoạt động có tính lâu dài, kết đầu tƣ XDCB sản phẩm có giá trị lớn Có dự án kéo dài hàng chục năm, điểm khác biệt so với loại hình đầu tƣ khác Do cơng trình thƣờng lớn, nên ngƣời sử dụng khơng thể “mua” cơng trình lúc mà phải “mua” phần (từng hạng mục hay phận cơng trình hồn thành) Việc cấp vốn đầu tƣ XDCB phải phù hợp với đặc điểm đƣợc thể qua việc chủ đầu tƣ tạm ứng cho nhà thầu q trình thi cơng xây lắp + Sản phẩm đầu tƣ XDCB có tính đơn chiếc, phí cho sản phẩm khác Đây đặc điểm cần lƣu ý trình quản vốn đầuQuản Trịnh Lê Đức - Quản trị kinh doanh 2011A 12 QLNN DAĐTXDCT sử dụng vốn NSNN địa bàn quận Hai Trưng vốn đầuxây dựng cơng trình phải dựa vào dự tốn chi phí đầu tƣ xác định cho cơng trình + Đầuxây dựng hoạt động mang tính rủi ro cao thời gian đầu tƣ dài, hoạt động phụ thuộc nhiều vào điều kiện thiên nhiên 1.1.2.2- Nguồn vốn đầu XDCB dự án đầu a Ngu n vốn đầu XDCB Ở Quốc gia, nguồn vốn đầu tƣ XDCB trƣớc hết chủ yếu đƣợc tích lũy từ kinh tế, tức phần tiết kiệm sau tiêu dùng (của cá nhân Chính phủ) từ GDP Nguồn tích lũy từ nội kinh tế xét lâu dài nguồn đảm bảo cho tăng trƣởng kinh tế ổn định, điều kiện đảm bảo tính độc lập tự chủ quốc gia Tuy nhiên, nguồn tích lũy nội bộ, quốc gia huy động nguồn vốn nƣớc cho đầu tƣ XDCB Từ đó, thấy nguồn vốn đầu tƣ phát triển nói chung đầu tƣ XDCB nói riêng bao gồm nguồn vốn sau: - Vốn nƣớc gồm: vốn Nhà nƣớc vốn tƣ nhân; + Vốn Nhà nƣớc gồm: Vốn NSNN, vốn tín dụng đầu tƣ phát triển Nhà nƣớc, vốn Trái phiếu (Chính phủ, địa phƣơng), vốn tín dụng Nhà nƣớc bảo lãnh, vốn Doanh nghiệp Nhà nƣớc; + Vốn tƣ nhân: Tƣ nhân tham gia hoạt động đầu tƣ XDCB, nhƣng dự án có khả thu hồi vốn thấp thu hồi vốn trực tiếp họ lại khơng muốn đầu tƣ Vì vậy, vốn đầutừ NSNN phải có vai trò “vốn mồi”, dẫn dắt thu hút nguồn vốn khác - Vốn nƣớc ngoài: bao gồm đầu tƣ trực tiếp (FDI) đầu tƣ không trực tiếp (ODA) b Dự án đầu XDCB, phân loại, trình tự đầu xây dựng Các hoạt động đầu tƣ XDCB, đặc biệt đầutừ nguồn vốn NSNN đƣợc thực qua dự án đầu tƣ Theo Luật Xây dựng: Dự án đầuxây dựng tập hợp đề xuất liên quan đến việc bỏ vốn để xây dựng mới, mở rộng cải tạo cơng trình xây dựng nhằm mục đích phát triển, trì, nâng cao chất lƣợng cơng trình sản phẩm, dịch vụ thời gian định Trịnh Lê Đức - Quản trị kinh doanh 2011A 13 QLNN DAĐTXDCT sử dụng vốn NSNN địa bàn quận Hai Trưng Phân loại dự án - Căn vào quy mơ tính chất bao g m Dự án quan trọng Quốc gia Quốc Hội xem xét, định chủ trƣơng đầu tƣ, dự án lại đƣợc phân thành nhóm A,B,C (theo quy định Nghị định 12/NĐ-CP ngày 12/02/2009) - Căn theo ngu n vốn bao g m + Dự án thuộc nguồn vốn Nhà nƣớc gồm: Vốn NSNN, vốn tín dụng đầu tƣ phát triển Nhà nƣớc, Vốn trái phiếu (Chính phủ, Chính quyền địa phƣơng), vốn đầu tƣ phát triển DNNN; + Dự án đầutừ nguồn vốn hỗn hợp: sử dụng hỗn hợp nhiều nguồn vốn (giữa Nhà nƣớc thành phần kinh tế khác) 1.1.2.3- Vai trò đầu phát triển kinh tế - xã hội - Đầu tác động đến tổng cung tổng cầu Đầu tƣ làm biến đổi cầu Do đầu tƣ mà xuất cầu tƣ liệu sản xuất nhƣ: Vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị …cho giai đoạn xây dựng, nhu cầu nguyên vật liệu cho giai đoạn sau xây dựng, cơng trình đƣợc huy động vào sản xuất Đầu tƣ làm biến đổi cung, giai đoạn xây dựng kết thúc, cung có thêm loại hàng hố - Đầu giúp nâng cao hiệu kinh tế Trên giác độ này, vai trò chủ đầu tƣ tạo cơng cụ có sức nhân lên mạnh ngƣời Bí nhân sức mạnh ngƣời đầucông cụ chỗ, lao động để tạo công cụ nhỏ nhiều so với lao động mà cơng cụ thay đƣợc dùng cho lƣợng lao động Nhƣng có cơng cụ, ngƣời làm đƣợc việc với hao phí lao động đi, mà khơng có cơng cụ, lao động phải chia để giải cơng việc lớn nhiều - Đầu làm thay đổi cấu kinh tế vĩ mô Thông thƣờng đầu tƣ tỷ lệ thuận với tốc độ tăng trƣởng Tuy nhiên mức độ đầu tƣ lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố Điều thể qua tiêu: ICOR = Vốn đầu tƣ/Mức tăng GDP 1.1.2.4- Quy trình dự án đầu Trịnh Lê Đức - Quản trị kinh doanh 2011A 14 QLNN DAĐTXDCT sử dụng vốn NSNN địa bàn quận Hai Trưng Quy trình bao gồm khâu sau đây: a- Hình thành ý tưởng đầu Đây giai đoạn mà ngƣời có vốn trách nhiệm sử dụng vốn, nghĩ việc dùng vốn Câu hỏi đặt khác nhau, tuỳ thuộc vào chỗ, ngƣời sử dụng vốn ai? tổ chức cấp Nhà nƣớc hay cá nhân? Nếu ngƣời có vốn cá nhân họ xem nên sử dụng tích luỹ vào việc lo cho tƣơng lai nào: Chuyển vào kinh doanh mở rộng sản xuất kinh doanh hay gửi tiết kiệm để hƣởng lãi suất tiền gửi Khi định phƣơng hƣớng sử dụng tích luỹ đƣờng đầu tƣ, khâu hình thành ý tƣởng coi nhƣ kết thúc để chuyển sang giai đoạn sau Nếu ngƣời có vốn Nhà nƣớc, khâu hình thành ý tƣởng đầu tƣ việc suy nghĩ Nhà nƣớc trách nhiệm giữ tay khoản NSNN Nhà nƣớc phải nghĩ đến trách nhiệm phải dùng NSNN để thực chức gì, từ hình thành định Nhà nƣớc việc sử dụng NSNN để đạt mục đích gì? b- Hình thành phương hướng đầu Ngƣời ta gọi khâu khâu sáng kiến đầu tƣ bƣớc này, ngƣời có vốn phải suy nghĩ tìm câu trả lời câu hỏi: Đầu tƣ nào, đầu tƣ vào đâu? Nếu cá nhân, câu hỏi cụ thể: đầu tƣ vào ngành nghề gì: kinh tế, giáo dục, y tế,… Nếu kinh tế kinh tế gì: Bn bán, cơng nghiệp, canh nơng,… Nếu Nhà nƣớc, câu hỏi đặt rộng hơn: Đầu tƣ vào lĩnh vực nào, địa bàn nào?,… Câu hỏi đƣợc trả lời phƣơng hƣớng đầu tƣ, nội dung đề hƣớng đầu tƣ, có lập luận chặt chẽ tính cấp thiết hƣớng đầu tƣ này, dự định sơ mơ hình kết cuối cùng, kết xây dựng, vấn đề cần giải hƣớng sơ cho việc giải vấn đề đƣợc phát hiện, dự định sơ tổ chức bƣớc thực c- Giai đoạn chuẩn bị đầu Giai đoạn bao gồm khâu: - Quyết định cho phép thực đầuTrịnh Lê Đức - Quản trị kinh doanh 2011A 15 QLNN DAĐTXDCT sử dụng vốn NSNN địa bàn quận Hai Trưng - Kinh phí chuẩn bị đầu tƣ: khảo sát, lập dự án, thẩm định dự án đầu tƣ - Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng - Lập dự án đầu tƣ (Tổng mức đầu tƣ) - Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tƣ d- Giai đoạn thực đầu Giai đoạn gồm khâu sau: - Xin giao đất thuê đất (đối với dự ánsử dụng đất); - Xin giấy phép xây dựng (nếu yêu cầu phải có giấy phép xây dựng) giấy phép khai thác tài nguyên (nếu có khai thác tài nguyên); - Thực đền bù, giải phóng mặt bằng, thực kế hoạch tái định cƣ (đối với dự án có yêu cầu tái định cƣ), chuẩn bị mặt xây dựng (nếu có); - Thực việc lập thiết kế vẽ thi cơng - dự tốn; - Thẩm định, phê duyệt thiết kế tổng dự toán, dự tốn cơng trình; - Lựa chọn nhà thầu tham gia thực dự án - Tiến hành thi công xây lắp; - Mua sắm thiết bị công nghệ; - Kiểm tra thực hợp đồng; - Quản kỹ thuật, chất lƣợng thiết bị chất lƣợng xây dựng; Việc thực hiện, lựa chọn nhà thầu để thực nội dung nêu đƣợc thực theo quy định Quyết định đầudự án, Luật đấu thầu văn hƣớng dẫn có liên quan e- Giai đoạn kết thúc đầu Vận hành thử, nghiệm thu, bàn giao thực bảo hành, bảo trì sản phẩm; Quyết tốn vốn đầuxây dựng hoàn thành 1.1.3- Đầu tƣ XDCB NSNN 1.1.3.1- Sự cần thiết đầu XDCB từ NSNN NSNN toàn khoản thu chi Nhà nƣớc dự toán đƣợc quan có thẩm quyền phê duyệt đƣợc thực năm để đảm bảo thực chức nhiệm vụ Nhà nƣớc NSNN đƣợc phân chia thành hai hệ thống NSTW NSĐP (bao gồm ngân Trịnh Lê Đức - Quản trị kinh doanh 2011A 16 QLNN DAĐTXDCT sử dụng vốn NSNN địa bàn quận Hai Trưng sách cấp tỉnh, huyện cấp xã), gắn với quyền hạn trách nhiệm cấp hành đƣợc phân cơng, phân cấp hệ thống máy nhà nƣớc Xét mặt chất, phân định ngân sách thành cấp ngân sách mang tính tƣơng đối so với tính thống theo nguyên tắc tập trung dân chủ cân đối tổng thể phạm vị toàn quốc gia NSNN NSNN vốn thuộc sở hữu nhà nƣớc, đƣợc hình thành từ khoản thu NSNN bao gồm: thu từ thuế, phí, lệ phí; khoản thu từ hoạt động kinh tế nhà nƣớc; khoản đóng góp tổ chức cá nhân; khoản viện trợ; khoản thu khác theo quy định pháp luật, nhằm phục vụ nhu cầu chi tiêu nhà nƣớc, nhƣ chi cho hoạt động máy nhà nƣớc, chi đầu tƣ phát triển, chi trả nợ, viện trợ Nhà nƣớc phải đầu sau đây: Thứ nhất, đầu để có phương tiện, công cụ thực ý tưởng, đường lối Điều đƣợc chứng minh phần nói vai trò tác dụng đầu tƣ nói chung Nhà nƣớc cần có máy làm việc để cai trị xã hội theo ý chí mình, nên Nhà nƣớc phải đầu tƣ cho máy Vậy để có máy phải có sở hạ tầng, cơng trình trụ sở để hoạt động, để có cai trị, để xã hội thực theo ý tƣởng, đƣờng lối Nhà nƣớc đầu tƣ để hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ Nhà nƣớc nhân dân, nhƣ việc xố đói giảm nghèo, cải thiện mơi trƣờng sinh thái, phòng chống dịch bệnh, phát triển giáo dục phổ thơng, bảo tồn văn hố dân tộc Thứ hai, Tạo sở vật chất, kỹ thuật cho phát triển KT- XH Việc Nhà nƣớc xây dựng hạ tầng sở kinh tế - xã hội, với quốc lộ, nhà ga, bến cảng biển, sân bay, đƣờng sắt…chính để giúp xã hội phát triển văn minh 1.1.3.2- Vai trò, chức đầu XDCB từ NSNN Đầu tƣ NSNN cho đầu tƣ XDCB có vai trò quan trọng toàn xã hội, đặc biệt kinh tế đà chuyển dịch cấu nƣớc phát triển - Làm tăng t ng cầu ng n hạn n n kinh tế để kích thích tăng trư ng phát triển kinh tế Trịnh Lê Đức - Quản trị kinh doanh 2011A 17 QLNN DAĐTXDCT sử dụng vốn NSNN địa bàn quận Hai Trưng Dƣới giác độ đầu tƣ, NSNN cho đầu tƣ XDCB làm tăng tổng cầu kinh tế ngắn hạn, qua làm tăng nhu cầu tiêu dùng cho sản xuất đời sống để kích thích tăng trƣởng kinh tế Mặt khác, mục đích NSNN đầu tƣ XDCB cho đầu tƣ cho trì, phát triển hệ thống hàng hóa cơng cộng phát triển ngành, lĩnh vực kinh tế mũi nhọn có quy mơ lớn Từ đó, đầu tƣ hồn thành làm tăng tổng cung dài hạn tạo tiền đề sở vật chất kỹ thuật hạ tầng cho phát triển kinh tế - Đ y nhanh chuyển dịch c cấu kinh tế, tạo thêm nhi u việc làm cho ngưới lao động NSNN cho đầu tƣ XDCB tiềm lực kinh tế Nhà nƣớc, với vai trò chủ đạo, định hƣớng đầu tƣ kinh tế vào mục tiêu chiến lƣợc định Nhà nƣớc, làm chuyển dịch nhanh cấu kinh tế, sử dụng, bố trí lại hợp có hiệu nguồn lực, tạo thêm nhiều hội việc làm cho ngƣời lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp xã hội - Phát triển lực lư ng sản xuất củng cố quan hệ sản xuất NSNN cho đầu tƣ XDCB tạo lập sở vật chất kỹ thuật cho tăng trƣởng phát triển kinh tế, làm chuyển dịch nhanh cấu kinh tế, giải phóng phân bổ hợp nguồn lực sản xuất Trên sở đó, làm cho lực lƣợng sản xuất khơng ngừng phát triển mặt lƣợng chất Đồng thời, lực lƣợng sản xuất phát triển tạo tiền đề vững cho củng cố quan hệ sản xuất - Tăng cư ng xây dựng c s vật chất k thuật, phát triển kinh tế xã hội Với chức tạo lập, trì, phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội phát triển kinh tế mũi nhọn, NSNN cho đầu tƣ XDCB làm phát triển nhanh hệ thống hàng hóa cơng cộng, tạo sở vững cho phát triển lực lƣợng sản xuất…Từ sở vật chất xã hội không ngừng đƣợc tăng cƣờng, làm nên tiền đề vững cho phát triển kinh tế đất nƣớc - Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, áp dụng nhanh thành tựu tiến khoa h c để phát triển đất nước Thông qua đầu tƣ phát triển ngành, lĩnh vực kinh tế mũi nhọn có lợi so sánh quốc gia, NSNN cho đầu tƣ XDCB tạo điều kiện cho kinh tế tham gia Trịnh Lê Đức - Quản trị kinh doanh 2011A 18 QLNN DAĐTXDCT sử dụng vốn NSNN địa bàn quận Hai Trưng phân công lao động quốc tế áp dụng nhanh thành tựu tiến khoa học kỹ thuật nhân loại thơng qua nhập máy móc, thiết bị, cơng nghệ tiên tiến Q trình tham gia phân công lao động quốc tế áp dụng nhanh tiến khoa học kỹ thuật làm cho kinh tế chủ động hợp tác hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng - Không ng ng nâng cao lực quản l vĩ mô Nhà nước Từ vai trò chủ đạo Kinh tế Nhà nƣớc, NSNN cho đầu tƣ XDCB điều tiết đầu tƣ toàn xã hội, tác động vào tổng cung tổng cầu kinh tế với hiệu ứng phản hồi sau tác động cung cấp kịp thời thông tin cho Nhà nƣớc để điều chỉnh tác động Thơng qua điều chỉnh tác động vĩ mô theo yêu cầu thƣờng xuyên biến đổi thực tiễn làm cho lực quản Nhà nƣớc không ngừng đƣợc nâng cao 1.1.4- Những yêu cầu đầutừ NSNN Đầutừ NSNN để tạo nên phƣơng tiện cho Nhà nƣớc thực ý tƣởng đƣờng lối điều chỉnh quan hệ xã hội nhằm phục vụ hệ thống quản Yêu cầu quan trọng, liên quan đến việc bảo đảm cho Nhà nƣớc có đủ điều kiện cần thiết để thực chức nhiệm vụ nhân dân giao phó trƣớc xã hội Vốn đầu tƣ XDCB từ nguồn NSNN loại vốn đầu tƣ XDCB, mang đầy đủ đặc điểm vốn đầu tƣ XDCB nói chung Bên cạnh đó, việc quản vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN có đặc điểm riêng Những đặc điểm có tính chất vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN gồm: - Vốn đầu xây dựng c t NSNN thư ng có quy mơ lớn Vốn đầuNhà nƣớc chiếm tỷ trọng lớn tổng vốn đầu tƣ tồn xã hội (>30%), góp phần tạo sở vật chất phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế Tốc độ quy mô tăng đầuxây dựng góp phần quan trọng tốc độ tăng GDP hàng năm, tăng tiềm lực kinh tế, cải thiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân Vì vậy, quản cấp vốn đầu tƣ XDCB phải thiết lập biện pháp quản cấp vốn đầu tƣ phù hợp nhằm đảm bảo tiền vốn đƣợc sử dụng mục đích, khơng ứ đọng, thất vốn, đảm bảo Trịnh Lê Đức - Quản trị kinh doanh 2011A 19 ... khoa học công tác quản lý nhà nước dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn NSNN Chương Thực trạng hoạt động quản lý nhà nước dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn NSNN quận Hai Bà Trưng, thành... tác quản lý nhà nước dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội Trịnh Lê Đức - Quản trị kinh doanh 2011A QLNN DAĐTXDCT sử dụng vốn NSNN địa bàn. .. quận Hai Bà Trưng CHƢƠNG CỞ SỞ KHOA HỌC CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1- TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC QLNN ĐỐI VỚI
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn quận hai bà trưng, Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn quận hai bà trưng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay