MỘT SỐ CHỨC NĂNG ĐÁNG NHỚ TRÊN TRÌNH ĐƠN

25 28 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 18:44

Linear : Nhân bản theo hệ tọa độ Đề Các (X,Y,Z)Radial: Nhân bản theo hệ tọa độ cầu (R,q)Mirror: Nhân bản đối xứngLinear : Nhân bản theo hệ tọa độ Đề Các (X,Y,Z)Radial: Nhân bản theo hệ tọa độ cầu (R,q)Mirror: Nhân bản đối xứngLinear : Nhân bản theo hệ tọa độ Đề Các (X,Y,Z)Radial: Nhân bản theo hệ tọa độ cầu (R,q)Mirror: Nhân bản đối xứngLinear : Nhân bản theo hệ tọa độ Đề Các (X,Y,Z)Radial: Nhân bản theo hệ tọa độ cầu (R,q)Mirror: Nhân bản đối xứng MỘT SỐ CHỨC NĂNG ĐÁNG NHỚ TRÊN TRÌNH ĐƠN Giao diện chương trình Nhập xuất (File) Biên tập / Chỉnh sửa (Edit) Phối cảnh / Đồ họa (View) Công cụ vẽ (Draw) Công cụ lựa chọn (lọc) phần tử Công cụ gán (Assign) Xem biểu diễn (Display) Các tùy chọn (Options) BÀI GIẢNG Sap 2000 - Biên soạn: KS Đặng Tuấn Phong Bộ môn: KCCT Trường ĐH Thủy Lợi Giao diện Sap2000 v14.2.4 Biên Soạn: KS Đặng Tuấn Phong Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi Nhập xuất file File > Print tables Biên Soạn: KS Đặng Tuấn Phong Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi Nhập xuất file - Joint Displacement Chuyển vị nút - Element Forces-Frame Nội lực - Element Joint Forces Nội lực nút (trên thanh) - Select Load Patterns… Chọn thành phần lực tham gia vào tính tốn - Select Load Cases… Chọn tổ hợp tải trọng cần lấy kết - TXT Text File Định dạng file dạng chữ - Print to file Lưu file kết để xem Biên Soạn: KS Đặng Tuấn Phong Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi Biên tập / Chỉnh sửa Merge Joints Replicate Edit Line Edit Area Biên Soạn: KS Đặng Tuấn Phong Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi Biên tập / Chỉnh sửa Merge Joints Edit > Edit Points > Merge Joints Merge Tolerance Khoảng cách nút cần trộn lại với Biên Soạn: KS Đặng Tuấn Phong Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi Biên tập / Chỉnh sửa Replicate Edit > Replicate (Nhân phần tử) Linear : Nhân theo hệ tọa độ Đề Các (X,Y,Z) Radial: Nhân theo hệ tọa độ cầu (R,q) Mirror: Nhân đối xứng Increment Data Number Số phần tử cần nhân Delete Original Objects Xóa gốc Biên Soạn: KS Đặng Tuấn Phong Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi Biên tập / Chỉnh sửa Edit Lines Edit > Edit Lines > Divide Frames… (Chia phần tử thanh) Number of Frames: Số phần chia Last/First Length Ratio: Tỉ số (về chiều dài) phần chia cuối / đầu Biên Soạn: KS Đặng Tuấn Phong Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi Biên tập / Chỉnh sửa Edit Areas Edit > Edit Areas > Divide Areas … (Chia phần tử tấm/vỏ) Along Edge from Point to 2: Số phần chia theo phương trục Along Edge from Point to 3: Số phần chia theo phương trục Biên Soạn: KS Đặng Tuấn Phong Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi Phối cảnh / Đồ họa Set 3D/2D View Set limit Set display options Biên Soạn: KS Đặng Tuấn Phong Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi Phối cảnh / Đồ họa Set 3D/2D View View > Set 3D View / Set 2D View (Thiết lập phối cảnh) View Direction Chọn hướng xem Plan: Mặt Elevation: Cao độ Aperture: Độ mở góc nhìn (khi cần xem hình chiếu) Biên Soạn: KS Đặng Tuấn Phong Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi Phối cảnh / Đồ họa Set 3D/2D View View > Set 3D View / Set 2D View (Thiết lập phối cảnh) Biên Soạn: KS Đặng Tuấn Phong Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi Phối cảnh / Đồ họa Set Limits View > Set Limits… (Thiết lập giới hạn vùng kết cấu cần xem) Cho phép quan sát giới hạn phần kết cấu xuất hình Biên Soạn: KS Đặng Tuấn Phong Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi Phối cảnh / Đồ họa View > Set Display Options… (Hiển thị thông số phần tử) Set Display Options Local Axes: Xem hệ trục tọa độ cục phần tử Extrude View: Xem phần tử dạng mô 3D Fill Objects: Xem phần tử tấm/ vỏ tô mặt Top, Bottom Apply to All Windows: Áp dụng cho tất cửa sổ hành Biên Soạn: KS Đặng Tuấn Phong Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi Công cụ vẽ Set Select Mode: Chuyển sang chế độ chọn Draw Frame/Cable/Tendon: Vẽ phần tử Quick Draw Frame/Cable/Tendon: Vẽ nhanh phần tử Draw Poly Area: Vẽ phần tử / vỏ dạng đa giác cạnh Draw Rectangular Area : Vẽ phần tử / vỏ dạng hình chữ nhật Quick Draw Area: Vẽ nhanh phần tử / vỏ bao nút (3 nút) * Chú ý: Cần để ý thứ tự nút 1, 2, 3, chiều vẽ hướng Biên Soạn: KS Đặng Tuấn Phong Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi Công cụ lựa chọn/lọc phần tử Group: Chọn phần tử theo nhóm gán Specified Coordinate Range…: Chọn theo giới hạn hệ trục tọa độ Biên Soạn: KS Đặng Tuấn Phong Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi Công cụ lựa chọn/lọc phần tử Specified Coordinate Range… Between Two Values: Nằm giá trị Outside Two Values: Nằm giá trị Biên Soạn: KS Đặng Tuấn Phong Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi Công cụ gán Assign to group: Gán phần tử thành nhóm Releases :Giải phóng liên kết End Offset: Gán vùng cứng cho phần tử Output Station: Xác định số mặt cắt đưa kết nội lực Area>Reverse Local 3: Đổi chiều trục phần tử vỏ Biên Soạn: KS Đặng Tuấn Phong Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi Công cụ gán Assign to group Add New Group: Tạo tên nhóm Biên Soạn: KS Đặng Tuấn Phong Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi Công cụ gán Releases Assign>Frame>Releases / Partial Fixity Start: Giải phóng liên kết đầu phần tử End: Giải phóng liên kết cuối phần tử Axial Load: Giải phóng thành phần lực dọc Shear Force 2,3 :Giải phóng thành phần lực cắt theo trục địa phương 2,3 Torsion: Giải phóng thành phần mơ men xoắn Moment 2,3: Giải phóng thành phần mơ men quay quanh trục địa phương 2,3 No Release: Khơng giải phóng liên kết Biên Soạn: KS Đặng Tuấn Phong Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi Công cụ gán End Offset Assign>Frame>End (Length) Offset Gán vùng cứng cho phần tử Automatic from Connectivity: Tự động xác định vùng cứng từ kết cấu End-i: Nhập chiều dài vùng cứng đầu i End-j: Nhập chiều dài vùng cứng đầu j Biên Soạn: KS Đặng Tuấn Phong Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi Công cụ gán Output Station Assign>Frame>Output Stations… Xác định số khoảng chia mặt cắt nội lực Max Station Spacing: Khoảng cách lớn cho phép khoảng chia Min Number Stations: Số khoảng chia phải có Biên Soạn: KS Đặng Tuấn Phong Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi Công cụ gán Area > Reverse Local Assign>Area> Reverse Local 3… Đổi chiều trục hệ tọa độ địa phương phàn tử vỏ Biên Soạn: KS Đặng Tuấn Phong Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi Xem, biểu diễn thông số Show Undeformed Shape: Xem kết cấu trước bị biến dạng Show Load Assign: Xem biểu diễn lực gán Show Misc Assign: Xem biểu diễn tên nhãn, trục tọa độ địa phương … phần tử Show Deformed Shape: Xem biểu diễn kết biến dạng Show Forces/ Stresses: Xem kết nội lực/ ứng suất Biên Soạn: KS Đặng Tuấn Phong Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi Các mục tùy chọn Lock/Unlock Model: Khóa/ Mở khóa mơ hình kết cấu Reset toolbar: Khơi phục cơng cụ trạng thái ban đầu Windows: Chọn chế độ số cửa sổ làm việc lên đồng thời Biên Soạn: KS Đặng Tuấn Phong Bộ môn: KCCT – ĐH Thủy Lợi ... Lines Edit > Edit Lines > Divide Frames… (Chia phần tử thanh) Number of Frames: Số phần chia Last/First Length Ratio: Tỉ số (về chiều dài) phần chia cuối / đầu Biên Soạn: KS Đặng Tuấn Phong Bộ môn:... > Divide Areas … (Chia phần tử tấm/vỏ) Along Edge from Point to 2: Số phần chia theo phương trục Along Edge from Point to 3: Số phần chia theo phương trục Biên Soạn: KS Đặng Tuấn Phong Bộ môn:... Station Assign>Frame>Output Stations… Xác định số khoảng chia mặt cắt nội lực Max Station Spacing: Khoảng cách lớn cho phép khoảng chia Min Number Stations: Số khoảng chia phải có Biên Soạn: KS Đặng
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ CHỨC NĂNG ĐÁNG NHỚ TRÊN TRÌNH ĐƠN, MỘT SỐ CHỨC NĂNG ĐÁNG NHỚ TRÊN TRÌNH ĐƠN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay