MỘT SỐ CHỨC NĂNG ĐÁNG NHỚ TRÊN TRÌNH ĐƠN

25 10 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 18:44

Linear : Nhân bản theo hệ tọa độ Đề Các (X,Y,Z)Radial: Nhân bản theo hệ tọa độ cầu (R,q)Mirror: Nhân bản đối xứngLinear : Nhân bản theo hệ tọa độ Đề Các (X,Y,Z)Radial: Nhân bản theo hệ tọa độ cầu (R,q)Mirror: Nhân bản đối xứngLinear : Nhân bản theo hệ tọa độ Đề Các (X,Y,Z)Radial: Nhân bản theo hệ tọa độ cầu (R,q)Mirror: Nhân bản đối xứngLinear : Nhân bản theo hệ tọa độ Đề Các (X,Y,Z)Radial: Nhân bản theo hệ tọa độ cầu (R,q)Mirror: Nhân bản đối xứng ... Lines Edit > Edit Lines > Divide Frames… (Chia phần tử thanh) Number of Frames: Số phần chia Last/First Length Ratio: Tỉ số (về chiều dài) phần chia cuối / đầu Biên Soạn: KS Đặng Tuấn Phong Bộ môn:... > Divide Areas … (Chia phần tử tấm/vỏ) Along Edge from Point to 2: Số phần chia theo phương trục Along Edge from Point to 3: Số phần chia theo phương trục Biên Soạn: KS Đặng Tuấn Phong Bộ môn:... Station Assign>Frame>Output Stations… Xác định số khoảng chia mặt cắt nội lực Max Station Spacing: Khoảng cách lớn cho phép khoảng chia Min Number Stations: Số khoảng chia phải có Biên Soạn: KS Đặng
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ CHỨC NĂNG ĐÁNG NHỚ TRÊN TRÌNH ĐƠN, MỘT SỐ CHỨC NĂNG ĐÁNG NHỚ TRÊN TRÌNH ĐƠN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay