Bai giang thuy nang

82 21 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 18:30

Thuỷ năng là năng lượng tiềm tàng trong nước, thể hiện dưới 3 dạng: Hoánăng, nhiệt năng và cơ năng. Hoá năng: thể hiện trong việc làm thành các dung dịch muối Nhiệt năng: thể hiện ở sự chênh lệch giữa các lớp nước trên mặt và dưới sâu Cơ năng: thể hiện trong dòng chảy, sóng nước, thuỷ triều ....2 loại: Hoá và nhiệt năng hiện vẫn chưa khai thác được.) Môn học Thuỷ năng: là ngành khoa học nghiên cứu sử dụng, khai thác cácnguồn năng lượng nước. ( trong phần này chỉ nghiên cứu sử dụng trữ năng của dòngchảy ở dạng cơ năng)Năng lượng dòng chảy ở các đoạn sôngThuỷ năng là năng lượng tiềm tàng trong nước, thể hiện dưới 3 dạng: Hoánăng, nhiệt năng và cơ năng. Hoá năng: thể hiện trong việc làm thành các dung dịch muối Nhiệt năng: thể hiện ở sự chênh lệch giữa các lớp nước trên mặt và dưới sâu Cơ năng: thể hiện trong dòng chảy, sóng nước, thuỷ triều ....2 loại: Hoá và nhiệt năng hiện vẫn chưa khai thác được.) Môn học Thuỷ năng: là ngành khoa học nghiên cứu sử dụng, khai thác cácnguồn năng lượng nước. ( trong phần này chỉ nghiên cứu sử dụng trữ năng của dòngchảy ở dạng cơ năng)Năng lượng dòng chảy ở các đoạn sông HỌC PHẦN I: THUỶ NĂNG CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ VÀ BIỆN PHÁP KHAI THÁC THUỶ NĂNG( 6T) BÀI 1-1 TRỮ NĂNG DÒNG CHẢY ( 2-3 T) *) Khái niệm - Thuỷ năng lượng tiềm tàng nước, thể dạng: Hoá năng, nhiệt - Hoá năng: thể việc làm thành dung dịch muối - Nhiệt năng: thể chênh lệch lớp nước mặt sâu - Cơ năng: thể dòng chảy, sóng nước, thuỷ triều loại: Hố nhiệt chưa khai thác *) Môn học Thuỷ năng: ngành khoa học nghiên cứu sử dụng, khai thác nguồn lượng nước ( phần nghiên cứu sử dụng trữ dòng chảy dạng năng) Năng lượng dòng chảy đoạn sông lớn, người khai thác phần nhỏ Từ việc phát minh Turbin để phát điện với việc truyền tải điện xa, người ngày khai thác, biến thuỷ dòng chảy thành điện để phục vụ đời sống Đánh giá trữ đoạn sông ( Điện lượng công suất) Xét đoạn song giới hạn hai mặt cắt 1-1 2-2 hình vẽ 1-1: Muốn xác định lượng tiềm tàng dòng chảy sơng thiên nhiên (hình 1-1) từ mặt cắt (1-1) đến (2-2) ta xét lượng mà khối nước W di chuyển đoạn tiêu hao đi, nghĩa tìm hiệu số lượng hai mặt cắt đó: Eđs =E1-E2 Dựa vào phương trình Becnuli biết lượng tiềm tàng chứa thể tích nước W(m3) chảy qua mặt cắt (1-1) mặt cắt (2-2) thời gian t(s) là:  P1 α 1V12 E1 =  Z + + γ 2g   .W γ (Jun)   P2 α 2V22  Z + + E2 =  γ 2g  (1-1)  .W γ (Jun)   (1-2) + Z1; Z2 - cao trình mặt nước mặt cắt 1-1 mặt cắt 2-2 + p1; p2 - áp suất mặt nước mặt cắt 1-1 mặt cắt 2-2 + γ - trọng lượng thể tích nước; γ= 9,81.103 N/m3 + V1; V2 - vận tốc dòng chảy mặt cắt 1-1 mặt cắt 2-2 + α1; α2 - hệ số xét đến phân bố lưu tốc mặt cắt 1-1 mặt cắt 2-2 + g - gia tốc trọng trường Khi đó, lượng tiềm tàng đoạn sông:  P − P2 α 1V12 − α 2V22  E1− = E1 − E = ( Z − Z ) + + .W γ (Jun) γ 2g   (1-3) Năng lượng cơng sản t(s) để chuyển khối nước W từ xuống với cột nước toàn phần:  P − P2 α 1V12 − α 2V 22  H 1− = ( Z − Z ) + +  γ 2g   (1-4) Cột nước toàn phần bao gồm: - Cột nước địa hình: Hđh = Z1 – Z2 - Cột nước áp suất: Has = (P1 – P2)/γ - α 1V12 − α 2V22 Cột nước lưư tốc: H lt = 2g Viết lại: H1-2 = Hđh + Has + Hlt = Htĩnh + Hlt Trong thực tế thì: P1 ≈ P2 , V1 ≈ V2 Do đó: Has ≈ 0; Hlt ≈ Từ đó: E1-2 = H1-2.Wγ (jun) E12 = γ.W.(Z1- Z2) (Jun) (1-5) (1-6) E12 = γ.W.H (Jun) (1-7) Công thức (1-7) công thức xác định lượng tiềm tàng đoạn song bất kỳ, thay γ = 9,81.103 (N/m3) vào cơng thức (1-7) ta có: E = 9,81.103.W.H = 9,81.103.Q.H.t (J) (1-8) 12 Thay: 1kw = 3600.103 jun, có: E= H Q.t (KWh) 367,0 (1-9) Cơng suất sinh khối nước là: N12 = E12/t Khi đó: N = 9,81.10 Q.H (W) (1-10) N = 9,81.Q.H (kW) (1-11) Công thức (1-11) coi công thức để tính tốn thuỷ hay phương trình để tính tốn thủy Nó thường áp dụng nhiều công tác quy hoạch, khảo sát, điều tra trữ lượng thuỷ tiềm tàng sơng ngòi Trữ theo lưu vực sơng Để tính trữ lưu vực sơng, ta phải phân thành nhiều đoạn, theo sơng Sau dùng cơng thức (1-10) để tính trữ cho đoạn, cộng dồn lại Nguyên tắc phân đoạn cần ý: - Phân đoạn từ đầu nguồn tới cửa sông nhánh sông trước, sơng sau thuộc lưu vực, chiều dài phân đoạn ko lớn - Mặt cắt phân đoạn lấy nơi có Q H thay đổi đặc biệt ( hợp lưu nhánh, nơi có độ dốc thay đổi rõ rệt, nơi có thác ghềnh thiên nhiên làm H thay đổi đột ngột ) C¸c phân đoạ n bắt buộc Hỡnh 1-2 Cỏc bc tin hành: B1) Điều tra thu thập tài liệu: - Ngoài chọn mặt cắt phân đoạn cần ý nơi thuận tiện, cho khai thác chọn làm tuyến xây dựng cơng trình Căn đồ địa hình, dự kiến vị trí cần phân đoạn, chuẩn bị bố trí cơng việc cần thiết khác Sau thực địa để điều tra khảo sát, chọn tuyến phù hợp với thực tế Tại phân đoạn, đo đạc cao trình mặt nước, lưu lượng bình qn từ vẽ quan hệ Z~L Q~L ( L chiều dài đoạn sơng) B2) Tính công suất vẽ biểu đồ trữ lượng thuỷ - Công suất cho đoạn sông: Sử dụng công thức: N = 9,81.Q.H (kw) Trong đó: + Cột nước H = cao trình đầu đoạn – cao trình cuối đoạn ( cao trình đầu đoạn i cao trình cuối đoạn i+1 ) Hi = Zid - Zic + Lưu lượng đoạn: tính trung bình Qi = Qid + Qic Bỏ qua tổn thất nước vào đoạn qua mạch ngầm, suối nhỏ phân đoạn không loại trừ hết Từ tính Ni , Có trị số Ni vẽ đường biểu diễn công suất cho đoạn sông: N i ~ Li , đường biểu diễn công suất đơn vị dài: N i/Li ~ Li ; đường biểu diễn tổng công suất theo chiều dài đoạn sông: - ∑ Ni ~ Li Vẽ biểu đồ trữ năng: Biểu đồ thể trữ sông, chưa kể sông nhánh Z, N L , Q, N N Nhận xét: + Độ dốc mặt nước cuối giảm( đoạn miền núi dốc đoạn đồng bằng) Ngoại trừ trường hợp đặc biệt có thác ghềnh Q Z NL + Đường biểu diễn lưu lượng, nhiều chỗ tăng đột ngột có lưu lượng ngồi đổ vào + Cơng suất đơn vị dài (NL) đầu cuối sơng nhỏ L (km) Hình 1-3 Bởi vì, đầu có cột nước cao, lưu lượng nhỏ; cuối có lưu lượng lớn, cột nước nhỏ Đánh giá trữ theo lãnh thổ 3.1 Trữ lý thuyết Theo lý thuyết nêu trên, tính trữ tiềm tàng dòng nước, thực tế khơng thể sử dụng hết lượng Do gọi trữ lý thuyết Về lý luận, ta tính lượng tiềm tàng đoạn sơng Thực tế lợi dụng hết lượng đó, nguyên nhân sau: - Có thể đoạn sơng khơng thể lợi dụng khó khăn kỹ thuật, ngập lụt công trình, mỏ quý khu dân cư lớn, khu canh tác phì nhiêu… dẫn đến khơng thuận lợi mặt kinh tế - Mặt khác trình khai thác tránh khỏi tổn thất lưu lượng bốc hơi, rò rỉ thấm, tổn thất cột nước chảy qua cơng trình lấy nước dẫn nước máy móc thuỷ lực.vv… Cho nên đồng thời với việc tính tốn trữ lượng thuỷ tiềm tàng, cần tiến hành tính tốn trữ lượng thuỷ khai thác (thường gọi trữ kỹ thuật) Trữ kỹ thuật phụ thuộc điều kiện thiên nhiên dòng sơng,mà phụ thuộc vào trình độ kỹ thuật, hồn cảnh kinh tế xã hội sơ đồ khai thác hợp lý hay chưa Phải thơng qua tính tốn kinh tế kỹ thuật định phương án hợp lý, lợi dụng tối đa nguồn lượng thiên nhiên 3.2 Trữ kỹ thuật Trữ kỹ thuật sông phần trữ lý thuyết mà người khai thác góc độ kỹ thuật phù hợp với trình độ kỹ thuật Trữ kỹ thuật phụ thuộc vào điều kiện thiên nhiên, trình độ kỹ thuật, hồn cảnh kinh tế xã hội sơ đồ khai thác thuỷ 3.3 Trữ kinh tế Trữ kinh tế phần trữ kỹ thuật mà người muốn khai thác có hiệu kinh tế Trên thực tế có nhiều tuyến đáp ứng điều kiện kỹ thuật để XD, nhiên có tuyến đem lại hiệu ktế cao, có tuyến đem lại hiệu ktế thấp Khi trình độ khoa học ngày phát triển nguồn lượng yêu cầu ngày lớn, trữ ktế tiến gần đến trữ kỹ thuật Thông thường trữ ktế chiếm 20-40% trữ lý thuyết Bảng 1.1Trữ lý thuyết kinh tế-kỹ thuật số lưu vực lớn Việt Nam *) Trạm thuỷ điện - khai thác lượng tiềm tàng dòng chảy - Để khai thác thuỷ phát điện, cần phải xây dựng trạm thuỷ điện bao gồm hạng mục chính: Đập, hồ chứa, tuyến lượng, NMTĐ Hình 1-4 Cơng suất NMTĐ: tổn thất lưu lượng, cột nước tổn thất qua thiết bị, máy móc nên cơng suất NMTĐ ln nhỏ cơng suất tự nhiên dòng chảy tính theo (1-2) Công suất trạm thuỷ điện là: N = 9,81 QHη Trong đó: Q, H trừ phần tổn thất η: hiệu suất trạm thuỷ điện ( η Wtrữ : Nctmax xác định ban đầu 73 Bài giảng Thuỷ điện + Trường hợp Vhi < Wtrữ ⇒ tính khả phủ đỉnh với Vhi E dØnh= η H Vhi 367,0 (Kwh) Sau từ Eđỉnh dựa vào đường luỹ tích phụ tải để xác định N đỉnh biết ( thay Etrữ = Eđỉnh hình vẽ ) Phần điện lượng lại ( Ebđng – Eđỉnh) cho làm việc phần gốc với cs Ngốc N gèc = Ebdng − E dØnh 24 Như vậy: Nctmax = Ngốc + Nđỉnh 2.2 Xác định Nd TTĐ điều tiết ngày HT TTĐ điều tiết ngày đảm nhận tốt phần dự trữ phụ tải (giải thích) Tuy nhiên, thường thường bố trí Ndp trạm có NTĐctmax ≥ ( 15 ÷ 20%) NHTctmax Công suất dự trữ cố sửa chữa thường không giao cho TTĐ điều tiết ngày trừ trường hợp hồ trữ lượng nước đủ đảm bảo cho phần khối N dscố Ndsc chạy liên tục khoảng 10 ÷ 15 ngày Trường hợp có Ntr sử dụng làm sửa chữa cho thân TTĐ 2.3 Xác định Ntr + Dựa vào lượng nước thừa ( tương ứng cơng suất thừa) dòng nước thời hạn ( thường chọn ngày) để xác định phần công suất thừa ∆ N xác định cách lấy N thời đoạn trừ công suất tết yếu ∆ N = N – Nty ( Nty = Nctmax + Ndp) N: Cơng suất trung bình thời đoạn ( thường lấy ngày) N = K Qngày H H: cột nước trung bình Như ứng với thời đoạn ta xác định phần ∆ N thừa ứng với thời gian sử dụng ∆ N tương ứng dựa vào thơng qua tính tốn kinh tế để xem có chọn lắp Ntr hay khơng + Theo tiêu chuẩn kinh tế ( thời gian bù vốn chênh lệch) TTĐ điều tiết năm Xác định Nlm TTĐ không điều tiết HT - Đối với TTĐ không điều tiết làm việc HT, Nctmax lấy Nbđ Nctmax = Nbđ (chứng minh hình vẽ gợi ý cho HS làm) - Ngoài để tận dụng lượng nước thừa thường lắp thêm Ntr trường hợp 74 Bài giảng Thuỷ điện - Nlm = Nctmax + Ntr = Nbđ + Ntr - ( trạm khơng đảm nhận phần dự trữ) - Công suất trùng xác định tương tự TTĐ điều tiết ngày Với N lấy Z tl = MNDBT Xác định Nlm TTĐ làm việc độc lập Các TTĐ làm việc độc lập trạm cung cấp theo yêu cầu phụ tải vùng định, khơng hồ vào mạng lưới điện HT, thường mức bảo đảm loại trạm thấp khoảng 75 – 85% Xác định Nlm TTĐ điều tiết năm a Xác định Nctmax + Nếu có biểu đồ phụ tải ⇒ xác đình Nctmax giống TTĐ điều tiết năm HT ( trình bày) Để trạm phủ kín BĐPT cần thoả mãn cơng trình bình qn( P) BĐPT ngày cao ≤ ( 1,1 ÷ 1,3) trạm + Nếu chưa có BĐPT lấy Nctmax = ( ÷ 5) Nbđ Sau so sánh kinh tế với trạm thay để chọn có lợi b Xác định Nd Ndp lấy theo kinh nn cần ý hộ dùng có N lớn khởi động để chọn Ndp lớn Đối với hộ dùng quan trọng cần bố trí dự trữ cố sửa chữa Thường bố trí riêng tổ máy để đảm nhận Tuy nhiên cần tính tốn so sánh kinh tế để định c Xác định Nmùa Nếu yêu cầi dùng điện vùng vào đùng thời kỳ nhiều nước, mùa kiệt khơng dùng được, lắp thêm Nmùa ngồi Nty nêu Nmùa cần so sánh, tính toán kinh tế N tr TTĐ làm việc HT giới thiệu Như Nlm Nlm = Nctmax + Nd + Nmùa 4.2 Xác định Nlm TTĐ điều tiết ngày Xác định Nctmax cách giới thiệu phần Để trạm đảm nhận Nctmax phủ kín BĐPT giao N BĐPT ngày cao ≤ Nbd, đồng thời dung tích đủ để đảm nhận Nctmax ( trình bày tiết trước) 75 Bài giảng Thuỷ điện Cơng suất dự trữ bố trí trạm Có thể lắp cơng suất mùa ( N mùa) để phát điện vào mùa lũ * Đối với trạm TĐ không điều tiết: Nctmax ≤ Nbđ, để lúc phụ tải thấp hơn, nước không bị xả vơ ích xuống hạ lưu Ngồi lắp N mùa có yêu cầu sử dụng vào mùa lũ theo năm trung bình nước 50% theo năm điển hình theo đường dung tải cơng suất Bài 3-6 XÁC ĐỊNH ĐIỆN NĂNG TRUNG BÌNH CỦA TTĐ * Khái niệm ( En ) Điện trung bình nhiều năm TTĐ giá trị điện lượng thu trung bình liệt năm tính tốn Xác định En theo năm trung bình nước - Năm trung bình nước có lượng nước đến trung bình liệt năm thủy văn Do điện lượng năm gần tương đương với điện lượng trung bình nhiều năm En = E(p=50%) Xác định En theo năm điển hình Chọn năm điển hình: En = E1 + E + E 3 Trong đó: Ei điện lượng năm thứ i Xác định En theo chuỗi dòng chảy năm * Xác định xác tính tốn thuỷ cho liệt năm thuỷ văn với N lm có Sau lấy trung bình điện lượng năm tính tốn n En = ∑ Enam i (kwh) i =1 n n : Số năm tính tốn +) Trường hợp số năm q dài, để giảm khối lượng tính tốn chọn m năm đại biểu đại diện cho thời kỳ tính E Năm cho m năm ⇒ E m ⇒E Năm cho tất liệt n năm là: E Năm = Wn Wm E m (kwh) W n : Tổng lượng nước năm tính trung bình cho tồn n năm 76 Bài giảng Thuỷ điện Wn = ∑Wi n W m : Tổng lượng nước năm tính trung bình cho m năm Xác định En theo đường trì cơng suất * Xác định xác dùng đường tần suất cơng suất trung bình thời đoạn Cách tính Tính cơng suất trung bình thời đoạn cho liệt năm thuỷ văn dãy năm đại biểu Nt = K Qt H Từ vẽ đường tần suất cơng suất trung bình thời đoạn sau đổi trục hồnh (ứng với P%) thành số năm với ý nghĩa P = 100% số năm = 8760 N N Nlm Nlm 100% P (%) 8760 giê Diện tích phần gạch chéo, giới hạn Nlm điện lượng năm trung bình nhiều năm E năm Cách tính ứng dụng cho loại TTĐ, đặc biệt TTĐ điều tiết ngày không điều tiết Bài 3.7 XÁC ĐỊNH CÁC CỘT NƯỚC ĐẶC TRƯNG CỦA TTĐ Cột nước lớn Hmax Là cột nước lớn xảy q trình vận hành NMTĐ thời đoạn tính tốn Hay cột nước xảy MNTL MNDBT, mực nước hạ lưu mực nước thấp ứng với QTĐ Hmax = MNDBT – Zhlmin Zhlmin = Zhl(Qmin); Qmin lưu lượng nhỏ chảy qua nhà máy thủy điện, Qmin phụ thuộc vào yêu cầu LDTH yêu cầu kỹ thuật tối thiểu tuabin (công suất phát tối thiểu để tuabin làm việc có hiệu suất cao) 77 Bài giảng Thuỷ điện Đối với TB tâm trục Nmin = (50 ÷ 60)%.Ntm Đối với TB cánh quay Nmin = (20 ÷ 30)%.Ntm Trong giai đoạn tính thuỷ ⇒ chưa chọn số tổ máy NM nên lấy − QTĐmin = Q ( PTK%) mk Cột nước bình quân: Hbq Là cột nước bình quân gia quyền thời đoạn tính tốn n H bq = ∑ E H i i =1 i n ∑E i =1 i Ni: công suất thời đoạn i Hi: Hi cột nước TTĐ thời đoạn i N: Số thời đoạn tính tốn Cột nước tính tốn Là cột nước nhỏ mà TTĐ phát Nlm thường lấy theo kinh nghiệm Htt = ( 0,9 ÷ 0,95)Hbq Cột nước nhỏ nhất: Hmin - Là cột nước nhỏ thời đoạn tính tốn Hmin = MNC – Zhl { QTDmax ( MNC)} + để xác định Zhl { QTDmax ( MNC)}, cần xây dựng quan hệ Qxả ~ Ztlxả ứng với Ztl = MNC tra quan hệ ⇒ QTDmax (MNC) Có: QTDmax (MNC) → Zhl +) Khi mở cánh hướng nước coi d/c qua TB chảy qua lỗ vòi Qxả = µω gHx QTĐmax= µω gHtt Qxa = TD Qmax Hx Hx TD ⇒ Qxa = Qmax Htt Htt Trong TD Qmax = Nlm ; K = 9.81*η K Htt Từ công thức (*) giả thiết Hx ⇒ Qxả ⇒ Zhl ( Qxả ) 78 Bài giảng Thuỷ điện ⇒ Ztl xả = Zhlxả + Hx ⇒ Vẽ quan hệ Qxả ∼ Ztlxả → ứng với Ztl = MNC tra ⇒ Qxả →Zhl ( Qxả) →Hmin = MNC – Zhl ( Qxả) Ztl MNC Qx (MNC) Qx Có thể lập bảng tính toán Hx (1) Qx (2) Zhlx (3) Ztlx (4) Bài 3.8 XÁC ĐỊNH CÁC NGÀNH THAM GIA LỢI DỤNG TỔNG HỢP (0,5T) Phương pháp bù vốn chênh lệch ⇒ Nguyên tắc: ngành tham gia LDTH có thời gian bù vốn chênh lệch ≤ T0 ngành có lợi Ki + Kđri - Kiti ≤ T0 Ti = Ctti – Ci – Cdri Ki, Ci: vốn đầu tư chi phí vận hành CT tổng hợp Kdri, Cdri vốn đầu tư chi phí vận hành CT dùng riêng Ktti, Ctti : vốn đầu tư chi phí vận hành phương án thay lợi ngành i, khơng tham gia vào LDTH * Nhược điểm: cần tìm Ki, Ci xem có nên cho ngành i tham gia LDTH để tỉnh Nếu khơng lợi bỏ, lợi cho tham gia Phương pháp chi phí tính tốn - Có thể dùng cách đơn giản 79 Bài giảng Thuỷ điện Zth trừ i + Ztti ≥ Zth Zth trừ i : tổng chi phí phương án thay cho ngành i khơng tham gia LDTH Zth: Tổng chi phí phương án LDTH có ngành i tham gia + điều kiện công thức thoả mãn → ngành i tham gia LDTH có lợi Ngược lại khơng có lợi + Nhược điểm: chưa biết vốn đầu tư chi phí vận hành cho ngành mà biết tổng chi phí chung cho ngành gộp lại Do khơng biết kế hoạch huy động vốn phương án có lợi nhiều hay (thời gian bù vốn chênh lệch lớn hay nhỏ) CHƯƠNG 4: XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA TTĐ Bài 4.1 CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TỐN THUỶ NĂNG XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA TTĐ Mục đích tính tốn thủy xác định chế độ làm việc cuả TTĐ - Trong chương trước, nghiên cứu xác định thông số TTĐ, chưa xét đến ảnh hưởng chế độ làm việc có lợi Đối với TTĐ lớn, đóng vai trò chủ chốt lưới điện, việc xác định chế độ làm việc có lợi ảnh hưởng lớn đến hiệu ích kinh tế HT Nhất quản lý vận hành, cần tìm chế độ làm việc tối ưu HT - Phần nghiên cứu khả đáp ứng yêu cầu phụ tải với điều kiện thuỷ văn cụ thể, tức tìm trình N = F (t) E = F (t) cho hợp lý ⇒ Đó tính tốn thuỷ xác định chế độ làm việc trạm Có thể có trường hợp + Trường hợp I: Đã có thơng số TTĐ ( Nlm, V hi, MNDBT, vv ) trường hợp tính tốn để phục vụ công tác quản lý vận hành + Trường hợp II: tính tốn thuỷ giai đoạn thiết kế để xác định thông số trạm Trường hợp này, khối lượng tính tốn nhiều, phải lựa chọn nhiều phương án tính Các phương pháp tính Để tính tốn thủy ho loại trạm, có nhiều phương pháp tính káhc Trong có phương pháp tính - Phương pháp tính theo thời gian - Phương pháp thống kê toán học 80 Bài giảng Thuỷ điện + Phương pháp thống kê toán học dùng cho TTĐ có hồ chứa điều tiết nhiều năm + Phương pháp thơng dụng đơn giản phương pháp tính theo thời gian phương pháp tính theo cách lập bảng or đồ giải + Phương pháp lập bảng: áp dụng cho loại TTĐ, dùng cho trạm điều tiết nhiều năm * Phương pháp đồ giải : Thường áp dụng cho TTĐ điều tiết năm điều tiết nhiều năm Trong phần giới thiệu phương pháp lập bảng phương pháp đồ giải để tính tốn thuỷ cho trường hợp đảm bảo chế độ công suất định, cho phù hợp yêu cầu giảng dạy Phương pháp lập bảng Q trình tính tốn theo bảng sau ∆t N Qtn Qtđ Qhồ ∆Vhồ h (m3/s) (m3/s) ( m3/s) (1) (2) (3) (4) (5) c V (6) (7) − V h (8) − Z tl (9) − V hl (10) − H Ntt (m) (kw) (11) (12) - Cột (1): Thời đoạn tính tốn : ∆t - Cột (2) : công suất biết ( theo chế độ yêu cầu) - Cột (4): Qtđ cần để phát N biết thời đoạn cần phải giả thiết để tính - Cột (5) : Qhồ = Qtn - Qtđ ( âm dương) - Cột (6): ∆Vhồ = Qhồ ∆t ( cấp trữ) - Cột (7): Dung tích hồ cuối thời đoạn + ∆Vhồ - Cột (8): V = V ± 1/2 ∆Vhồ ( m3) - Cột (9): Z = Ztl ( V − c h h − − tl h − - Cột (10) : Z = Zhl ( Qtđ) cột (4) - Cột (11): - Cột (12) : Ntt = 9,81 η Qtđ hl H − Nếu | Ntt – N | ≤ − − tl hl Z - Z H − ε ⇒ Qtđ | Ntt – N | ≥ ε ⇒ Giả thiết lại Qtđ ⇒ tính tốn lại theo bước Từ kết tính toán vẽ đường quan hệ Ztl với thời gian TTĐ N biết 81 Bài giảng Thuỷ điện Phương pháp đồ giải Mát – chi – S… (Xem GT) MỤC LỤC 82 ... nhỏ Đánh giá trữ theo lãnh thổ 3.1 Trữ lý thuy t Theo lý thuy t nêu trên, tính trữ tiềm tàng dòng nước, thực tế khơng thể sử dụng hết lượng Do gọi trữ lý thuy t Về lý luận, ta tính lượng tiềm tàng... ngày lớn, trữ ktế tiến gần đến trữ kỹ thuật Thông thường trữ ktế chiếm 20-40% trữ lý thuy t Bảng 1.1Trữ lý thuy t kinh tế-kỹ thuật số lưu vực lớn Việt Nam *) Trạm thuỷ điện - khai thác lượng tiềm... hợp lý, lợi dụng tối đa nguồn lượng thiên nhiên 3.2 Trữ kỹ thuật Trữ kỹ thuật sông phần trữ lý thuy t mà người khai thác góc độ kỹ thuật phù hợp với trình độ kỹ thuật Trữ kỹ thuật phụ thuộc vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai giang thuy nang, Bai giang thuy nang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay