Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marx Lenin

3 23 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 16:41

Slide 1: Giới thiệu thành viên Slide 2: Giới thiệu thuyết trình Slide 3: Khái niệm chất tượng Bản chất phạm trù tổng hợp tất mặt, mối liên hệ tất nhiên, tương đối ổn định bên vật, quy định vận động phát triển vật Hiện tượng phạm trù biểu bên chất Phạm trù chất gắn liền với phạm trù chung, không đồng với chung chung chất, chung khơng phải chất Phạm trù chất phạm trù quy luật loại, hay bậc Bản chất tổng hợp nhiều quy luật Slide 4: Quan hệ biện chứng chất tượng a) Sự thống chất tượng Sự thống chất tượng trước hết thể chỗ chất ln ln bộc lộ ngồi qua tượng khác nhau; tượng biểu chất mức độ định Khơng chất tồn túy bên ngồi tượng; đồng thời khơng tượng hồn tồn khơng biểu chất Nhấn mạnh thống này, V.I.Lênin viết: "Bản chất Hiện tượng tính chất" Sự thống chất tượng thể chỗ chất tượng phù hợp với Một Bản chất biểu tượng tương ứng với Bản chất tượng ấy, chất khác bộc lộ tượng khác Bản chất thay đổi tượng biểu thay đổi theo Khi chất biến tượng biểu theo Slide 5+6: Sự đối lập chất tượng Bản chất tượng thống với nhau, thống hai mặt đối lập Do chất tượng phù hợp hoàn toàn mà bao hàm đối lập, đối lập thể chỗ • Bản chất phản ánh chung, tất yếu, tượng phản ánh riêng, cá biệt việc định tồn phát triển vật • Bản chất mặt bên trong, ẩn giấu sâu xa thực khách quan, tượng mặt bên ngồi thực khách quan • Bản chất khơng biểu lộ hồn tồn tượng mà biểu nhiều tượng khác Hiện tượng khơng biểu hồn tồn chất mà biểu khía cạnh chất, biểu chất hình thức biến đổi, nhiều xuyên tạc chất phản ánh khơng chất (ví dụ: Hiện tượng khúc xạ,ảo ảnh) Slide 7+8: Ví dụ chất tượng Ảnh 1: Một đặc tính chất ánh sáng tính sóng Hiện tượng biểu qua thực nghiệm giao thoa bước sóng mà ta quan sát Ảnh 2: Bản chất nguyên tố hóa học mối liên hệ điện tử hạt nhân, tính chất hóa học nguyên tố tương tác với nguyên tố khác tượng thể bên mối liên kết điện tử hạt nhân Slide 9: Ý nghĩa phương pháp luận • Bản chất không tồn túy mà tồn vật, tượng biểu thông qua vật, tượng, muốn nhận thức chất vật, tượng phải xuất phát từ nhiều vật, tượng, trình thực tế khác • Bản chất vật khơng biểu đầy đủ tượng định biến đổi trình vận động, phát triển vật Do phải phân tích, tổng hợp biến đổi nhiều tượng, tượng điển hình hiểu rõ chất vật Nhận thức chất vật trình phức tạp từ tượng đến chất, từ chất sâu sắc đến chất sâu sắc V.I.Lênin viết rằng: "Tư tưởng người ta sâu cách vô hạn, từ tượng đến chất, từ chất cấp một, nói vậy, đến chất cấp hai, v.v., mãi" • Vì chất tất nhiên, tương đối ổn định bên vật, quy định vận động phát triển vật, tượng không ổn định, không định vận động phát triển vật Do nhận thức không dừng lại tượng mà phải tiến đến nhận thức chất vật Còn hoạt động thực tiễn, phải dựa vào chất vật để xác định phương thức hoạt động cải tạo vật không dựa vào tượng Slide 10: Khái niệm khả thực Khả “cái chưa có”, nói cho dễ hiểu chưa có, chưa tới tới điều kiện thích hợp Hiện thực không đồng nghĩa với khái niệm thực khách quan, tất có, tồn thực (là khả thực hiện) Như dấu hiệu để phân biệt khả với thực chỗ: khả chưa có, thực có, tồn Slide 11: Quan hệ biện chứng khả thực • Khả thực tồn mối quan hệ chặt chẽ với nhau, không tách rời nhau, thường xuyên chuyển hóa lẫn q trình phát triển vật • Ngồi khả vốn sẵn có, điều kiện vật xuất thêm khả mới, đồng thời khả thay đổi theo thay đổi điều kiện • Để biến khả thành thực thường cần điều kiện mà tập hợp nhiều điều kiện Slide 12+13: Ví dụ khả thực Ảnh 1: Những năm 80, nước ta gặp nhiều khó khăn, dân ta sống cực khổ thực Và khả nuớc ta phát triển, dân ta sống ấm no Để thực khả ấy, Đảng nhà nước ta thực nhiều sách đổi lĩnh vực khác nhau, cuối cùng, kinh tế nước ta cải thiện phát triển Ảnh 2:Một sinh viên theo học trường thực Và khả sinh viên trở thành giảng viên tương lai sinh viên học rât giỏi đủ tố chất trung thực, sáng tạo, tự giác,… Slide 14: Ý nghĩa phương pháp luận • Vì thực tồn thực sự, khả chưa có, nên hoạt động thực tiễn cần dựa vào thực để định chủ trương, phương hướng hành động mình; dựa vào dạng khả dễ rơi vào ảo tưởng Theo V.I.Lênin, sử dụng thực chứng minh rõ rệt chối cãi để làm cho sách, khả • Khả chưa tồn thật biểu khuynh hướng phát triển vật tương lai Do đó, khơng dựa vào khả phải tính đến khả để việc đề chủ trương, kế hoạch hành động sát hợp Khi tính đến khả phải phân biệt loại khả gần, khả xa, khả tất nhiên ngẫu nhiên Từ tạo điều kiện thích hợp để biến khả thành thực, thúc đẩy vật phát triển Slide 15: Ý nghĩa phương pháp luận Việc chuyển khả thành thực giới tự nhiên thực cách tự động, xã hội, điều phụ thuộc nhiều vào hoạt động người Vì vậy, xã hội, chúng ta: • Phải ý đến việc phát huy nguồn lực người, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát huy tính động sáng tạo người để biến khả thành thực thúc đẩy xã hội phát triển • Trên ý nghĩa đó, Đảng ta chủ trương lấy việc phát huy nguồn lực người làm nhân tố cho phát triển nhanh bền vững đất nước Tuy nhiên cần tránh hai thái cực sai lầm, là: tuyệt đối hóa vai trò nhân tố chủ quan; hai là: hạ thấp vai trò nhân tố chủ quan việc biến khả thành thực Slide 16: Tổng kết lại cho bảng so sánh Slide 17: Tổng kết tồn • Đây phạm trù triết học thể qui luật phát triển mâu thuẫn • Chúng tính thống bên cạnh tính mâu thuẫn tính đa dạng, phong phú lẫn tính khách quan, • Cả phạm trù thể vận động phát triển phức tạp vật, tượng giới để lại học khách quan quý giá cho trình rèn luyện người sống Luôn phải làm việc theo khả phù hợp với thực biết cách nỗ lực biến khả chưa phù hợp với thực trở thành thực điều kiện khách quan cụ thể Ln phải nhìn nhận vật, tượng cách tồn diện, trí (ko phải ý chí nhé) để nhận biết rõ chất tượng tượng chất để tránh phán đốn, nhìn nhận sai lầm sống phán xét người, kiện, vật tượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marx Lenin, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marx Lenin

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay