TAI LIEU ON THPTQG môn SINH 2018 (GV)

260 93 3
  • Loading ...
1/260 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 16:18

Tài liệu sử dụng cho giáo viên và học sinh luyện thi THPTQG môn sinh học Tài liệu được biên soạn cẩn thận, nhiều phương pháp mới được sử dụng để giải bài tập. Có hệ thống hình ảnh tiện cho việc nghiên cứu kiến thưc... ss KHÁI QUÁT CHƯỜNG TRÌNH SINH HỌC THPT Phần I: Giới thiệu chung giới sống Lớp 10 Phần II: Sinh học tế bào Phần III: Sinh học vi sinh vật Phần IV: Sinh học thể SINH HỌC Lớp 11 THPT  Chương I: Chuyển hóa vật chất lượng  Chương II: Cảm ứng  Chương III: Sinh trưởng phát triển  Chương IV: Sinh sản Phần V: Di truyền học  Chương I: Cơ chế di truyền biến dị  Chương II: Tính quy luật tượng di truyền  Chương III: Di truyền quần thể  Chương IV: Ứng dụng di truyền học  Chương V: Di truyền học người Phần VI: Tiến hóa Lớp 12  Chương I: Bằng chứng tiến hóa  Chương II: Nguyên nhân chế tiến hóa  Chương III: Sự phát sinh phát triển sống trái đất Phần VI: Sinh thái học  Chương I: Cơ thể quần thể sinh vật  Chương II: Quần xã sinh vật  Chương III: Hệ sinh thái,sinh bảo vệ môi trường Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia CẤU TRÚC VÀ ĐỀ THI MINH HỌA 2017 Nguyễn Viết Trung – THPT Thạch Bàn 2/226 Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MINH HỌA (Đề thi có 05 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trong q trình dịch mã, phân tử sau đóng vai trò “ người phiên dịch”? A ADN B tARN C rARN D mARN Câu Đặc điểm chung q trình nhân đơi ADN q trình phiên mã sinh vật nhân thực A diễn toàn phân tử ADN nhiễm sắc thể B thực theo nguyên tắc bổ sung C có tham gia ADN pơlimeraza D diễn hai mạch gen Câu 3: Theo lí thuyết, thể sau có kiểu gen dị hợp tử cặp gen? A AAbb B AaBb C AABb D aaBB Câu Giả sử chuỗi thức ăn quần xã sinh vật mô tả sơ đồ sau: Cỏ → Sâu → Gà → Cáo → Hổ Trong chuỗi thức ăn này, sinh vật tiêu thụ bậc ba A cáo B gà C thỏ D hổ Câu Một quần thể gồm 2000 cá thể có 400 cá thể có kiểu gen DD, 200 cá thể có kiểu gen Dd 1400 cá thể có kiểu gen dd Tần số alen D quần thể A 0,30 B 0,40 C 0,25 D 0,20 Câu Phương pháp sau tạo giống trồng mang nhiễm sắc thể hai lồi khác nhau? A Ni cấy đỉnh sinh trưởng thực vật B gây đột biến nhân tạo C Nuôi cấy hạt phấn noãn chưa thụ tinh D Lai xa kèm theo đa bội hoá Câu Một thể có kiểu gen AaBb tự thụ phấn Theo lí thuyết, số dòng chủng tối đa tạo A B C D Câu Ở người, bệnh mù màu đỏ - xanh lục alen lặn nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X quy định, alen trội tương ứng quy định nhìn màu bình thường Một người phụ nữ nhìn màu bình thường có chồng bị bệnh này, họ sinh người trai bị bệnh mù màu đỏ - xanh lục Theo lí thuyết, người trai nhận alen gây bệnh từ ai? A Bố B Mẹ C Bà nội D Ông nội Câu Theo Đacuyn, đối tượng bị tác động trực tiếp chọn lọc tự nhiên A cá thể B quần thể C quần xã D hệ sinh thái Câu 10 Theo quan niệm tiến hóa đại, nhân tố có vai trò định hướng q trình tiến hóa A đột biến B giao phối khơng ngẫu nhiên C chọn lọc tự nhiên D yếu tố ngẫu nhiên Câu 11 Theo quan niệm tiến hóa đại, chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên A kiểu gen B alen C kiểu hình D gen Câu 12 Trong lịch sử phát triển sinh giới Trái Đất, thực vật có hoa xuất kỉ A Than đá B Đệ tứ C Phấn trắng D Đệ tam Câu 13 Tập hợp sinh vật sau quần thể sinh vật? A Tập hợp cỏ sinh sống cánh đồng cỏ B Tập hợp cá chép sinh sống Hồ Tây C Tập hợp bướm sinh sống rừng Cúc phương D Tập hợp chim sinh sống rừng Amazơn Câu 14 Trong q trình nhân đơi ADN tế bào nhân sơ, nhờ enzim tháo xoắn, hai mạch đơn phân tử ADN tách tạo nên chạc hình chữ Y Khi nói chế q trình nhân đơi chạc hình chữ Y, phát biểu sau sai? A Trên mạch khn 3’ → 5’ mạch tổng hợp liên tục B Enzim ADN pôlimeraza tổng hợp mạch theo chiều 5’ → 3’ C Trên mạch khuôn 5’ → 3’ mạch tổng hợp ngắt quãng tạo nên đoạn ngắn D Enzim ADN pôlimeraza di chuyển mạch khuôn theo chiều 5’ → 3’ Câu 15 Loại đột biến sau làm tăng số loại alen gen vốn gen quần thể sinh vật? A Đột biến điểm B Đột biến dị đa bội C Đột biến tự đa bội D Đột biến lệch bội Nguyễn Viết Trung – THPT Thạch Bàn 3/226 Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia Câu 16 Hình ảnh chụp nhiễm sắc thể bất thường người Người mang nhiễm sắc thể A mắc hội chứng Claiphentơ B mắc hội chứng Đao C mắc hội chứng Tớcnơ D mắc bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm Câu 17 Kiểu phân bố sau có quần xã sinh vật? A Phân bố B Phân bố theo nhóm C Phân bố theo chiều thẳng đứng D Phân bố ngẫu nhiên Câu 18 Cho biết gen phân li độc lập, alen trội trội hoàn tồn khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1? A Aabb × aaBb B AaBb × AaBb C AaBB × AABb D AaBB × AaBb Câu 19 Mối quan hệ hai lồi sau mối quan hệ kí sinh? A Cây tầm gửi thân gỗ B Cá ép sống bám cá lớn cá lớn C Hải quỳ cua D Chim mỏ đỏ linh dương Câu 20 Khi nói đột biến số lượng nhiễm sắc thể, phát biểu sau đúng? A Sự không phân li nhiễm sắc thể nguyên phân tế bào xôma thể ln tạo thể ba B Thể lệch bội có hàm lượng ADN nhân tế bào tăng lên gấp bội C Sử dụng cơnsixin để ức chế q trình hình thành thoi phân bào gây đột biến đa bội thực vật D Các thể đa bội khơng có khả sinh sản hữu tính Câu 21: Hình minh họa chế di truyền sinh vật nhân sơ, (1) (2) kí hiệu q trình chế Phân tích hình này, cho biết phát biểu sau đúng? A (1) (2) xảy theo nguyên tắc bổ sung ngun tắc bán bảo tồn B Hình minh họa chế truyền thông tin di truyền qua hệ tế bào C Thông qua chế di truyền mà thông tin di truyền gen biểu thành tính trạng D (1) (2) chung hệ enzim Câu 22 Trong trường hợp không xảy đột biến, phép lai sau cho đời có nhiều loại kiểu gen nhất? A Dd × Dd B DD × dd C Dd × dd D Dd × dd Câu 23 Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm vùng khơng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X; alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có tất ruồi đực mắt đỏ? A X aX a × XAY B X AX A × XaY A a a C X X × X Y D X AX a × XAY Câu 24 Ở lồi thực vật, màu hoa quy định hai cặp gen A, a B, b phân li độc lập; Khi kiểu gen có hai loại alen trội A B cho hoa đỏ, kiểu gen lại cho hoa trắng Biết khơng xảy đột biến khơng tính phép lai thuận nghịch Theo lí thuyết, có phép lai hai có kiểu hình khác cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ : 1? A B C D Nguyễn Viết Trung – THPT Thạch Bàn 4/226 Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia Câu 25 Ở loài thực vật giao phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định thân thấp Để xác định gen phân li độc lập hay di truyền liên kết, từ hoa đỏ, thân thấp hoa trắng, thân cao; nhóm học sinh đưa dự đoán sau đây: (1) Để xác định gen phân li độc lập hay di truyền liên kết cần thực tối thiểu phép lai (2) Lai hai ban đầu với nhau, đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1 gen phân li độc lập (3) Lai hai ban đầu với nhau, thu F1 có hoa đỏ, thân cao Cho hoa đỏ, thân cao giao phấn với nhau, đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:2:1 gen di truyền liên kết (4) Lai hai ban đầu với thu F1 có hoa đỏ, thân cao Cho hoa đỏ, thân cao giao phấn với nhau, thu đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 9:3:3:1 gen phân li độc lập Biết không xảy đột biến trao đổi chéo; loài thực vật hoa, kết lần đời Trong dự đốn trên, có dự đốn đúng? A B C D Câu 26 Ở quần thể sinh vật lưỡng bội, xét gen có hai alen A a Trong trường hợp không xảy đột biến, trình ngẫu phối tạo quần thể loại kiểu gen thuộc gen Theo lí thuyết, phép lai sau hai cá thể quần thể cho đời có kiểu gen phân li theo tỉ lệ : 1? A AA × Aa B Aa × aa C X AX A × XaY D X AX a × XAY Câu 27 Theo định luật Hacđi - Vanbec, có quần thể sinh vật ngẫu phối sau trạng thái cân di truyền? (1) 0,5AA : 0,5aa (2) 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa (3) 0,2AA : 0,6Aa : 0,2aa (4) 0,75AA : 0,25aa (5) 100% AA (6) 100% Aa A B C D Câu 28 Một quần thể sinh vật ngẫu phối, xét gen có hai alen, alen A trội hoàn toàn so với alen a Giả sử tác động chọn lọc tự nhiên, cấu trúc di truyền quần thể hệ sau: Thế hệ Cấu trúc di truyền P 0,50AA + 0,30Aa + 0,20aa = F1 0,45AA + 0,25Aa + 0,30aa = F2 0,40AA + 0,20Aa + 0,40aa = F3 0,30AA + 0,15Aa + 0,55aa = F4 0,15AA + 0,10Aa + 0,75aa = Phát biểu sau tác động chọn lọc tự nhiên quần thể này? A Chọn lọc tự nhiên đào thải kiểu gen dị hợp đồng hợp lặn B Chọn lọc tự nhiên đào thải cá thể có kiểu hình trội C Chọn lọc tự nhiên đào thải cá thể có kiểu gen đồng hợp tử D Chọn lọc tự nhiên đào thải cá thể có kiểu hình lặn Câu 29 Khi nói quan hệ cá thể quần thể sinh vật, phát biểu sau sai? A Quan hệ cạnh tranh làm cho số lượng phân bố cá thể trì mức độ phù hợp, đảm bảo tồn phát triển B Quan hệ hỗ trợ giúp quần thể khai thác tối ưu nguồn sống mơi trường, làm tăng khả sống sót sinh sản cá thể C Cạnh tranh xảy mật độ cá thể quần thể tăng lên cao dẫn đến quần thể bị diệt vong D Cạnh tranh lồi góp phần nâng cao khả sống sót thích nghi quần thể Nguyễn Viết Trung – THPT Thạch Bàn 5/226 Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia Câu 30 Đường cong tăng trưởng quần thể sinh vật biểu diễn hình Phân tích hình 3, cho biết phát biểu sau đúng? A Đây đường cong tăng trưởng theo tiềm sinh học quần thể B Trong điểm đồ thị, điểm C quần thể có tốc độ tăng trưởng cao C Tốc độ tăng trưởng quần thể điểm E cao tốc độ tăng trưởng quần thể điểm D D Sự tăng trưởng quần thể không bị giới hạn điều kiện môi trường Câu 31 Cho thông tin bảng đây: Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng cấp so với bậc dinh dưỡng cấp bậc dinh dưỡng cấp so với bậc dinh dưỡng cấp là: A 0,5% 4% B 2% 2,5% C 0,5% 0,4% D 0,5% 5% Hình Bậc dinh dưỡng Cấp Cấp Cấp Cấp Câu 32 Khi sinh cảnh tồn nhiều loài gần nguồn gốc có chung nguồn sống cạnh tranh lồi A làm cho chúng có xu hướng phân li ổ sinh thái B làm cho loài bị tiêu diệt C làm tăng thêm nguồn sống sinh cảnh D làm gia tăng số lượng cá thể loài Câu 33 Những biện pháp sau góp phần phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên? (1) Duy trì đa dạng sinh học (2) Lấy đất rừng làm nương rẫy (3) Khai thác sử dụng hợp lí tài nguyên tái sinh (4) Kiểm sốt gia tăng dân số, tăng cường cơng tác giáo dục bảo vệ môi trường (5) Tăng cường sử dụng loại phân bón hố học sản xuất nông nghiệp A (1), (2), (5) B (2), (3), (5) C (1), (3), (4) D (2), (4), (5) Câu 34 Khi nói chu trình sinh địa hóa, có phát biểu sau đúng? (1) Việc sử dụng nhiều nhiên liệu hóa thạch làm cho khí hậu Trái Đất nóng lên (2) Tất lượng cacbon quần xã trao đổi liên tục theo vòng tuần hồn kín (3) Vi khuẩn cố định đạm, vi khuẩn nitrit hóa vi khuẩn phản nitrat hóa ln làm giàu nguồn dinh dưỡng khống nitơ cung cấp cho (4) Nước Trái Đất ln ln chuyển theo vòng tuần hồn A B C D Câu 35 Bảng cho biết trình tự nuclêơtit đoạn vùng mã hóa mạch gốc gen quy định prơtêin sinh vật nhân sơ alen tạo từ gen đột biến điểm: Gen ban đầu: Alen đột biến 1: Mạch gốc: 3'… TAX TTX AAA XXG…5' Mạch gốc: 3'…TAX TTX AAA XXA…5' Alen đột biến 2: Alen đột biến 3: Mạch gốc: 3'…TAX ATX AAA XXG…5' Mạch gốc: 3'…TAX TTX AAA TXG…5' Biết cơđon mã hóa axit amin tương ứng là: 5’AUG3’: Met; 5’AAG3’: Lys; 5’UUU3’: Phe; 5’GGX3’ 5’GGU3’: Gly; 5’AGX3’: Ser Nguyễn Viết Trung – THPT Thạch Bàn 6/226 Tài liệu ơn thi THPT Quốc gia Phân tích liệu trên, cho biết dự đoán sau sai? A Chuỗi pôlipeptit alen đột biến mã hóa khơng thay đổi so với chuỗi pơlipeptit gen ban đầu mã hóa B Các phân tử mARN tổng hợp từ alen đột biến alen đột biến có cơđon bị thay đổi kể từ điểm xảy đột biến C Alen đột biến gây hậu nghiêm trọng cho trình dịch mã D Alen đột biến hình thành gen ban đầu bị đột biến thay cặp nuclêôtit Câu 36 Lai hai cá thể (P) dị hợp cặp gen, thu F1 Trong tổng số cá thể F1, số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn cặp gen chiếm tỉ lệ 4% Cho biết hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường khơng xảy đột biến Dự đốn sau phù hợp với phép lai trên? A Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 20% B Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 16% C Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 10% D Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 30% Câu 37 Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định bầu dục Các cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường Cho H thuộc loài giao phấn với loài, thu kết sau: - Với thứ nhất, thu đời gồm: 210 thân cao, tròn; 90 thân thấp, bầu dục; 150 thân cao, bầu dục; 30 thân thấp, tròn - Với thứ hai, thu đời gồm: 210 thân cao, tròn; 90 thân thấp, bầu dục; 30 thân cao, bầu dục; 150 thân thấp, tròn Cho biết khơng xảy đột biến, theo lí thuyết, kiểu gen H A B C D Câu 38 Một quần thể thực vật, xét gen có hai alen, alen A trội hoàn toàn so với alen a Thế hệ xuất phát (P) quần thể có tỉ lệ kiểu gen 0,25AA : 0,40Aa : 0,35aa Cho biết quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa khác Qua tự thụ phấn, theo lí thuyết hệ quần thể số cá thể có kiểu hình trội chiếm tỉ lệ 47,5%? A Thế hệ F3 B Thế hệ F2 C Thế hệ F4 D Thế hệ F5 Câu 39 Cho biết gen mã hóa loại enzim số lồi khác trình tự nuclêơtit sau đây: Lồi Trình tự nuclêơtit khác gen mã hóa enzim xé Lồi A XAG GTXAGTT Lồi B X X G GTXAGGT Loài C XAG GAXATTT Loài D X X G G T X AA G T Phân tích bảng liệu trên, dự đốn mối quan hệ họ hàng loài A A C hai lồi có mối quan hệ họ hàng gần gũi nhất, B D hai lồi có mối quan hệ xa B B D hai lồi có mối quan hệ họ hàng gần gũi nhất, B C hai lồi có mối quan hệ xa C A B hai lồi có mối quan hệ họ hàng gần gũi nhất, C D hai lồi có mối quan hệ xa D A D hai lồi có mối quan hệ họ hàng gần gũi nhất, B C hai loài có mối quan hệ xa Câu 40 Cho phả hệ di truyền bệnh người alen gen quy định: Nguyễn Viết Trung – THPT Thạch Bàn 7/226 Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia Cho biết không phát sinh đột biến tất người phả hệ Phân tích phả hệ trên, có suy luận sau đúng? (1) Bệnh alen trội nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X quy định (2) Có thể xác định xác tối đa kiểu gen 10 người phả hệ (3) Xác suất sinh không bị bệnh cặp vợ chồng hệ III 1/2 (4) Có người phả hệ có kiểu gen đồng hợp tử (5) Những người không bị bệnh hệ I III có kiểu gen giống A B C D Hết PHẦN V: DI TRUYỀN HỌC HỆ THỐNG KIẾN THỨC VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Nguyễn Viết Trung – THPT Thạch Bàn 8/226 Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ TRUYỀN ĐẠT TTDT CƠ CHẾ TRUYỀN ĐẠT TTDT VÀ CƠ CHẾ PHÂN TỬ CỦA HIỆN TƯỢNG BIẾN DỊ Nguyễn Viết Trung – THPT Thạch Bàn 9/226 Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia CƠ CHẾ BIỂU HIỆN TTDT Ở MỨC PHÂN TỬ VÀ CƠ THỂ 10 Nguyễn Viết Trung – THPT Thạch Bàn 10/226 Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia + P: AB/ab x Ab/aB B P: AB/ab x AB/ab Dúng phương pháp loại trừ ta dễ nhận thấy ĐA B không phù hợp Chọn Câu 26: Một loài hoa: gen A: thân cao, a: thân thấp, B: hoa kép, b: hoa đơn, D: hoa đỏ, d: hoa trắng Trong di truyền khơng xảy hốn vị gen Xét phép lai P(Aa,Bb,Dd) × (aa,bb,dd) F b xuất tỉ lệ thân cao, hoa kép, trắng: thân cao, hoa đơn, đỏ: thân thấp, hoa kép, trắng: thân thấp, hoa đơn, đỏ kiểu gen bố mẹ là: A B C D HD giải + Xét đáp án A: Loại Fb khơng xuất KH thấp, đơn, trắng + Xét đáp án B: Loại Fb khơng xuất KH thấp, kép, đỏ + Xét đáp án D: Loại Fb khơng xuất KH thấp, đơn, trắng Chọn đáp án C Câu 27: Ở ruồi giấm có kiểu gen , theo dõi 2000 tế bào sinh trứng điều kiện thí nghiệm, người ta phát 360 tế bào có xẩy hốn vị gen V v Như khoảng cách B V là: A 18 cM B cM C 36 cM D 3,6 cM HD giải - f = 360/(2*2000) = 0,09 = 9% = 9cM AB AB Câu 28: Cho biết tính trạng gen quy định tính trạng trội trội hoàn toàn phép lai: ab Dd x ab dd, xảy hoán vị gen giới với tần số 20% kiểu hình A-B-D- đời chiếm tỷ lệ A 45% B 33% C 35% D 30% HD giải Xét cặp ta có: + AB/ab x AB/ab với f = 0,2 Suy tỷ lệ A-B- = (3-f-f+f.f)/4 = 0,66 + Dd x dd suy tỷ lệ D- = 0,5 - Tỷ lệ KH A-B-D- = 0,66 * 0,5 = 0,33 = 33% Câu 29 Quá trình giảm thể có kiểu gen Aa hốn vị tạo là: xảy hoán vị với tần số 25% Tỉ lệ phần trăm loại giao tử A ABD = Abd = aBD = abd = 6,25% B ABD = abD = Abd = aBd = 6,25% C ABD = aBD = Abd = abd = 12,5% D ABD = ABd = aBD = Abd = 12,5% Đáp án: A Câu 30: Xét tế bào sinh dục cá thể ruồi giấm đực có kiểu gen AB/ab De/dE Gen A cách gen B 15 cM, gen D cách gen E 20 cM Ba tế bào giảm phân tạo số loại tinh trùng tối đa có A B 16 C 12 246 Nguyễn Viết Trung – THPT Thạch Bàn 246/226 D Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia HD giải - TB sinh dục đực giảm phân cho tinh trùng, TB giảm phân cho 3*4 = 12 tinh trùng ĐA C XDXd với ruồi giấm Câu 31 Ở phép lai ruồi giấm XDY cho F1 có kiểu hình đồng hợp lặn tất tính trạng chiếm tỉ lệ 4,375% Tần số hoán vị gen A 40% B 30% C 35% D 20% HD giải + AB/ab x AB/ab Vì ruồi giấm đực khơng có HVG nên ta có: ab/ab = (1-f)/2*0,5 + XDXd x XDY suy Xdy = 0,5 Tỷ lệ KH lặn tính trạng là: (1-f)/2*0,5 *0,5 = 0,04375 Giải ta f = 0,3 = 30% ĐA B Câu 32 Cơ thể A 20% có hốn vị gen B b với tần số 20% tỉ lệ giao tử Ab CD B 10% B 15% D 5% HD giải - Xét cặp gen AB/ab, f = 0,2 suy % Ab = 0,1 - Xét cặp gen CD/cd khơng có HVG suy % CD = 0,5 Tỷ lệ giao tử Ab CD = 0,1*0,5 = 0,05 =5% Câu 33 Ở ruồi giấm, gen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, gen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt Hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường Gen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng Gen quy định màu mắt nằm nhiễm sắc thể giới tính X, khơng có alen tương ứng Y Phép lai: cho F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 15% Tính theo lí thuyết, tần số hoán vị gen A 20% B 18% C 15% D 30% HD giải - Xét phép lai AB/ab x AB/ab ví ruồi giấm đực khơng có HVG nên tỷ lệ KG ab/ab = (1-f)/2*0,5 - Xét phép lai + XDXd x XDY tỷ lệ KH đỏ = ¾ = 0,75 - Tỷ lệ KH thân đen, cụt, mắt đỏ = (1-f)/2*0,5*0,75 = 0,15 từ tính f = 20% Câu 34 Ở ruồi giấm, tính trạng thân xám trội hồn tồn so với tính trạng thân đen, cánh dài trội hoàn toàn so với cánh ngắn Các gen quy định màu thân chiều dài cánh nằm nhiễm sắc thể cách 40 cM Cho ruồi giấm chủng thân xám, cánh dài lai với ruồi thân đen, cánh cụt; F thu 100% thân xám, cánh dài Cho ruồi F lai với ruồi thân đen, cánh dài dị hợp F2 thu kiểu hình thân xám, cánh cụt chiếm tỉ lệ A.20% B.10% C.30% 247 Nguyễn Viết Trung – THPT Thạch Bàn 247/226 D.15% Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia HD giải Quy ước A-xám, a-đen; B-dài, b- ngắn Theo ta có SĐL: Pt/c: AB/AB x ab/ab F1: AB/ab F1 AB/ab x đực aB/ab F2 xám, ngăn (Ab/ab) = 0,2 * 0,5 = 0,1 = 10% ĐA B Câu 35 Hai gen A B nằm NST vị trí cách 40cM Nếu cặp gen quy định cặp tính trạng trội hồn tồn phép lai A 25% , kiểu hình mang hai tính trạng trội (A-B-) chiếm tỉ lệ B 35% C 30% D 20% HD giải A cách B 40 cM suy f = 40% = 0,4 P: Ab/aB x Ab/ab suy tỷ lệ KH A-B- = (% AB * % ab) + ( % AB % Ab) + (% aB * % Ab)= 0,35=35% Câu 36 Một cá thể có kiểu gen Aa A 5% (tần số hoán vị gen hai gen B D 20%) Tỉ lệ loại giao tử abD : B 20% C 15% D 10% HD giải Câu 37: Theo dõi di truyền cặp tính trạng quy định cặp gen di truyền trội hồn tồn Nếu F có tỷ lệ kiểu hình 7A-B- : 5A-bb : 1aaB- : 3aabb kiểu gen P tần số hốn vị gen A x ; hoán vị bên với f = 25% B x ; f = 8,65% C x ; f = 25% D x ; f = 37,5% HD giải Tỷ lệ aabb = 3/16 = 0,1875 - Xét đáp án A: aabb = (1-0,25)/2* (1-0,25)/2 = 0,140625 khác 0,1875 (loại) - Xét đáp án B: aabb = 0,0865/2*0,0865/2 = 0,001870 khác 0,1875 (loại) - Xét đáp án C: (1-0,25)/2*0,5 = 0,1875 ĐA C Câu 38: Cho biết tính trạng gen quy định tính trạng trội trội hồn tồn Trong phép lai: AB AB ab Dd x ab dd, xảy hoán vị gen giới với tần số 20% kiểu hình aaB-D- đời chiếm tỷ lệ A 12 % B % C 4,5% D % HD giải - Xét phép lai AB/ab x AB/ab, f = 0,2, HVG bên: Tỷ lệ KH aaB- = (f+f-f*f)/4 = (0,2+0,2-0,04)/4 = 0,09 248 Nguyễn Viết Trung – THPT Thạch Bàn 248/226 Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia - Xét phép lai Dd x dd: Tỷ lệ D- = 0,5 - Tỷ lệ KH aaB-D- = 0,09*0,5 = 0,045 = 4,5% ĐA C Câu 39: lúa A: Thân cao trội so với a: Thân thấp; B: Hạt dài trội so với b: Hạt tròn Cho lúa F thân cao hạt dài dị hợp tử hai cặp gen tự thụ phấn thu F2 gồm 4000 với loại kiểu hình khác 640 thân thấp hạt tròn Cho biết diễn biến NST giảm phân hoàn tồn giống bố mẹ Tần số hốn vị gen là: A 10% B 16% C 20% D 40% HD giải - Tỷ lệ aabb = 640/4000 = 0,16 0,125 < 0,16 < 0,25 nên F có KG AB/ab x AB/ab Tần số HVG tính theo cơng thức sau: aabb = (1-f-f+f*f)/4, ta có (1-2f+f 2)/4 = 0,16 giải ta nghiệm f = 1,8 > 0,5 loại f = 0,2 = 20% ĐA C Câu 40: Ở ớt, thân cao (do gen A) trội so với thân thấp (a); đỏ (B) trội so với vàng (b) Hai gen nói nằm NST thường Cho P dị hợp tử cặp gen tự thụ phấn, thu F có tỉ lệ phân tính: cao, vàng : cao, đỏ : thấp, đỏ Kết luận sau đúng? A P dị hợp tử đều, hốn vị gen giới tính với tần số 50% B Hai cặp gen liên kết hoàn toàn, P dị hợp tử chéo C P dị hợp tử chéo, hai cặp gen liên kết hoàn toàn có hốn vị gen giới tính D Ở P, gen bị ức chế, cặp gen lại trội - lặn khơng hồn tồn HD giải Câu 41: Ở cà chua gen A quy định thân cao, a quy định thân thấp, B quy định tròn, b quy định bầu dục, gen nằm cặp NST tương đồng Tiến hành lai phân tích F1 dị hợp , F2 thu được: 800 thân cao, bầu dục; 800 thân thấp, tròn; 200 thân cao, tròn; 200 thân thấp, bầu dục F có kiểu gen tần số hoán vị gen A , 20 % B , 20 % C , 10 % D , 10 % HD giải Tỷ lệ KH thấp, BD (aabb) = 200/2000 = 0,1 Vì lai phân tích, tỷ lệ KH lăn = 0,1 < 0,25 KH hoán vị, nên KG F1 Ab/aB x ab/ab, Fa: ab/ab = f/2 * = 0,1 => f = 0,2 = 20% ĐA A Câu 42: Một thể có kiểu gen AB // ab có 200 tế bào thể giảm phân tạo tinh trùng, có 100 tế bào xảy tượng hốn vị gen cặp NST chứa cặp gen Tần số hoán vị gen là: A 25% B 50% C 12,5% D 75% HD giải Câu 43: Ở ruồi giấm thân xám (A), thân đen (a), cánh dài (B), cánh cụt (b) Các gen nằm cặp NST tương đồng Tiến hành lai ruồi giấm đực có kiểu gen với ruồi giấm dị hợp tử, F thu kết : xám, cánh dài : xám, cánh cụt Ruồi giấm dị hợp tử đem lai có kiểu gen đặc điểm di truyền sau 249 Nguyễn Viết Trung – THPT Thạch Bàn 249/226 Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia A , gen di truyền liên kết hoàn toàn B C , gen di truyền liên kết hoàn toàn D , gen di truyền liên kết hồn tồn hốn vị , gen di truyền liên kết hoàn toàn HD giải - F2 có tỷ lệ X-D : X-C Phân tích ta thấy: + Hạn chế BDTH => tượng LKG + Xám = 100% => Ruồi có KG AA Aa + Dài / cụt = 3:1 => ruồi có KG Bb + Tổng hợp trường hợp ta có KG ruồi DHT là: AB/Ab AB/ab Ab/aB Chọn đáp án D Câu 44: Cho P dị hợp cặp gen lai với thu F có 600 cây, có 90 có kiểu hình mang tính lặn Kết luận A P xảy hoán vị gen với tần số 40% P lại liên kết hoàn toàn B hai P liên kết hồn tồn C P có hốn vị gen với tần số 30% P lại liên kết gen hoàn toàn D hai P xảy hoán vị gen với tần số HD giải - aabb = 0,15 0,125 < 0,15 < 0,25 => P: AB/ab x AB/ab Loại B chắn có HVG + Xét đáp án A: ab/ab = 0,3 * 0,5 = 0,15 Chọn A Câu 45: Hiện tượng sau nhiễm sắc thể xảy giảm phân không xảy nguyên phân? A Nhân đôi B Co xoắn C Tháo xoắn D Tiếp hợp trao đổi chéo Câu 46: Một thể chứa cặp gen dị hợp giảm phân bình thường thấy xuất loại giao tử AE BD = 17,5% Hãy cho biết loại giao tử sau tạo từ q trình trên, xảy hốn vị cặp gen Aa? A Giao tử Ae BD = 7,5% B Giao tử aE bd = 17,5% C Giao tử ae BD = 7,5% D Giao tử AE Bd = 17,5% HD giải Vì HVG xảy cặp gen Aa nên giao tử BD giao tử LK có tỷ lệ 0,5 suy tỷ lệ giao tử AE = 0,175/0,5 = 0,35 > 0,25 giao tử LK => giao tử LK lại ae, giao tử HV aE Ae có tỷ lệ = 0,15 Dùng phép thử dễ dàng chọn đáp án A 250 Nguyễn Viết Trung – THPT Thạch Bàn 250/226 Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia Câu 47: Ở loài thực vật: A - quăn trội hoàn toàn so với a – thẳng; B- hạt đỏ trội hoàn toàn so với b – hạt trắng Khi lai hai thứ chủng loài quăn, hạt trắng với thẳng, hạt đỏ với F1 Cho F1 giao phấn với thu 20 000 cây, có 4800 quăn, hạt trắng Số lượng thẳng, hạt trắng A 1250 B 400 C 240 D 200 HD giải - Tỷ lệ quăn, trắng (A-bb) = 4800/20000 = 0,24 tỷ lệ HVG - Vì Pt/c: Ab/Ab (quăn, trắng) x aB/aB (thẳng, đỏ) => F 1: Ab/aB x Ab/aB => số lượng thẳng, trắng (aabb) = (f*f)/4 Tính f: Dựa vào CT A-bb = (1-f*f)/4, ta có (1-f2)/4 = 0,24 tính f = 0,2, thay vào (f*f)/4 ta được: 0,2*0,2/4=0,01 = 1% = 200 ĐA D Câu 48: F1 có kiểu gen AB De, gen tác động riêng rẽ, trội lặn hoàn toàn, xảy trao đổi chéo ab dE giới Cho F1 x F1 Số loại kiểu gen F2 A 20 B 100 C 81 D 256 HD giải - Phép lai AB/ab x AB/ab cho số loại KG - Phép lai De/dE cho số loại KG  số loại KG F2 là: 9*9 = 81 Câu 49: Khi cho giao phối hai ruồi giấm F1 người ta thu hệ lai sau: 70% thân xám, cánh dài; 20% thân đen, cánh ngắn; 5% thân xám, cánh ngắn; 5% thân đen, cánh dài Kiểu gen tần số hoán vị gen F1 A Ab/aB ; 20% B AB/ab; 20% C Ab/aB; 10% D.AB/ab; 10% HD giải Phân tích ta được: Xám/đen = 3/1 => xám trội so với đen; dài/ngắn = 3/1 => dài trội so với ngắn Tỷ lệ ruồi đen, ngắn (ab/ab) = 20/100 = 0,2 = %ab *0,5 (vì ruồi giấm đực khơng có HVG) => %ab = 0,2/0,5 = 0,4 > 0,25 => tỷ lệ giao tử LK => KG ruồi F1 AB/ab Tỷ lệ giao tử HV = 0,5-0,4=0,1 => f = 0,1*2 = 0,2 =20% ĐA B Câu 50.: Cho hai F1 dị hợp tử hai cặp gen lai với F2 thu 15% số có kiểu hình mang hai tính trạng lặn Kết luận F1 A hai F1 hoán vị gen với tần số 40% B hai F1 hoán vị gen với tần số 15% C hai F1 có hốn vị gen với tần số 40% D hai F1 có hốn vị gen với tần số 15% HD giải - aabb = 0,15 + xét đáp án A: Nếu giao tử ab hoán vị giao tử LK % aabb = 0,3*0,5 = 0,15 phù hợp đầu => chọn A Câu 51: Ở lồi thực vật, A- chín sớm, a- chín muộn, B- ngọt, b- chua Cho lai hai thể bố mẹ chủng , F1 thu 100% mang tính trạng chín sớm, Cho F lai với cá thể khác, hệ lai thu 251 Nguyễn Viết Trung – THPT Thạch Bàn 251/226 Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia loại kiểu hình có tỉ lệ 42,5% chín sớm , chua: 42,5% chín muộn, : 7,5% chín sớm, : 7,5 % chín muộn, chua Phép lai F1 tính chất di truyền tính trạng A AaBb(F1) x aabb, phân li độc lập C D (F1) x (F1) x B (F1) x , hoán vị gen với tần số 15% , hoán vị với tần số 15% , liên kết gen hoán vị gen bên với tần số 30% HD giải F1 thu KH với tỷ lệ => tỷ lệ HVG loại A Tỷ lệ KH chín muộn, chua (aabb) = 7,5% = 0,075 + Xét B: aabb = % ab (HV)* ab = 0,15 /2*1 = 0,075 phù hợp với KQ đầu bài=> chọn B Câu 52: Lai phân tích ruồi giấm dị hợp cặp gen thu kiểu sau: A-B-D- 160 ; A-bbdd: 45 ; aabbD- 10 ; A-B-dd: ; aaB-D-: 48 ; aabbdd : 155 ; A-bbD- :51 ; aaB-dd : 53 Hãy xác định trật tự xếp gen NST A BAD B Abd C ADB D ABD HD giải Vì lai phân tích thu KH => thể dị hợp cho loại giao tử, tỷ lệ loại KH Fa phụ thuộc hoàn toàn vào tỷ lệ loại giao tử thể DHT, KH có tỷ lệ cao thi giao tử giao tử LK, KH có tỷ lệ thấp thi giao tử giao tử HV Từ phân tích ta thấy: + A-B-D- = 160 => Giao tử ABD giao tử liên kết = 160/530 = 0,30 + aabbdd = 155 => giao tử abd giao tử LK = 155/530 = 0,30 + A-bbdd = 45 => G Abd (HV A B) = 45/530 = 0,09 + aaB-D- = 48 => G aBD ( HV A B) = 48/530 = 0,09 + A-B-dd = => G Abd ( HV B D) = 8/530 = 0,02 + aabbD- = 10 => G abD (HV B D) = 10/530 = 0,02 + A-bbD- = 51 => G AbD (TĐC kép) = 51/530 = 0,1 + aaB-dd = 53 => G aBd (TĐC kép) = 53/530 = 0,1 Vậy khoảng cách giữa: + A B là: 0,09 + 0,1 = 0,19 + B D là: 0,02 + 0,1 = 0,12 + hai đầu mút A D là: 0,19 + 0,12 = 0,31 Vây trình tự xếp gen NST là: ABD Đáp án D 252 Nguyễn Viết Trung – THPT Thạch Bàn 252/226 Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia Câu 53: Cho biết tính trạng gen quy định tính trạng trội trội hồn tồn phép lai: AB AB ab Dd x ab dd, xảy hoán vị gen giới với tần số 20% kiểu hình A-B-D- đời chiếm tỷ lệ A 30% B 35% C 33% D 45% HD giải - Xét phép lai: AB/ab x AB/ab, f = 0,2 KH A-B- = (3-f-f+f*f)/4 = (3-0,2-0,2+0,2*0,2)/4 = 0,66 - Xét phép lai: Dd x dd => D- = 0,5 - KH A-B-D- = 0,66*0,5 = 0,33 Câu 54 Cho bướm tằm có KH kén trắng, dài Có kiểu gen dị hợp hai cặp gen giống (Aa, Bb) giao phối với nhau, thu F2 có KH, KH kén vàng, bầu dục chiếm 7,5% Mỗi gen q.định1 tính trạng, trội trội hồn tồn Tỷ lệ giao tử bướm tằm đực F1 A AB = ab = 50% B AB = aB = 50% C.Ab =aB =35%;AB = ab = 15% D AB = ab =42,5%;Ab = aB = 7,5% HD giải - Vì bướm tằm hốn vị gen xảy tằm đực - F2 kén vàng, BD (aabb) = 0,075 => ab/ab = %ab (đực) x % ab (LK cái) => %ab (đực) = 0,075/0,5 = 0,15 giao tử HV => giao tử HV AB = ab = 0,15; giao tử LK Ab = aB = 0,35 ĐA C Câu 55 Ở lúa A: Thân cao trội so với a: Thân thấp; B: Hạt dài trội so với b: Hạt tròn Cho lúa F thân cao hạt dài dị hợp tử hai cặp gen tự thụ phấn thu F2 gồm 4000 với loại kiểu hình khác 640 thân thấp hạt tròn Cho biết diễn biến NST giảm phân hoàn toàn giống bố mẹ Tần số hoán vị gen là: A 10% B 16% C 20% D 40% HD giải - Tỷ lệ thấp, tròn (aabb) = 640/4000 = 0,16 > 0,125 < 0,25 => P : AB/ab x AB/ab => ab/ab = (1-f-f+f*f)/4 => (1-ff+f*f)/4 = 0,16 Giải ta nghiệm : + f = 1,8 > 0,5 (loại) + f = 0,2 = 20% Chọn C Câu 56: Một có kiểu gen lai mang kiểu gen A 4% tự thụ phấn, tần số hoán vị gen tế bào sinh hạt phấn tế bào nỗn 30%, sinh có tỉ lệ: B 10% C 10,5% D 8% HD giải - F mang KG Ab/ab = % GLK * % GHV = 0,35 * 0,15 = 0,0525 = 5,25% Khi lai Ab/aB x Ab/aB, F thu KG Ab/ab => Tỷ lệ KG Ab/ab = 2*5,25 = 10,5% Đáp án C Câu 57:Lai hai cá thể dị hợp cặp gen (Aa Bb) Trong tổng số cá thể thu đời con, số cá thể có 253 Nguyễn Viết Trung – THPT Thạch Bàn 253/226 Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia kiểu gen đồng hợp lặn cặp gen chiếm tỉ lệ 4% Biết hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường khơng có đột biến xảy Kết luận sau kết phép lai khơng đúng? A Hốn vị gen xảy bố mẹ với tần số 20% B Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 16% C Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 40% D Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 16% HD giải - Vì aabb = 0,04 - Xét A: + Nếu ab/ab = ab(LK) * ab(LK)=> 0,4*0,4 = 0,16 khác 0,04 + Nếu ab/ab = ab (HV)*ab(HV) => 0,1*0,1 = 0,01 khác 0,04 + Nếu ab/ab = ab (HV)*ab(HV) => 0,1*0,4 = 0,04 = 0,04 - Xét B: + Nếu ab/ab = ab(LK) * ab(LK)=> 0,42*0,42 = 0,1764 khác 0,04 + Nếu ab/ab = ab (HV)*ab(HV) => 0,08*0,08 = 0,0064 khác 0,04 + Nếu ab/ab = ab (HV)*ab(LK) => 0,08*0,42 = 0,0336 khác 0,04 Vậy B không phù hợp Chọn B Câu 58: Trong trường hợp gen liên kết hồn tồn, với gen quy định tính trạng, quan hệ tính trạng trội hồn tồn, tỉ lệ phân li kiểu gen kiểu hình phép lai (ABD/ abd) x (ABD/ abd) có kết giống kết của: A tương tác gen B gen đa hiệu C lai hai tính trạng D lai tính trạng HD giải - Vì LKG hồn toàn nên bên cho loại G, nên kết phân li KG KH giống lai cặp TT Chọn D Câu 59 Ở ruồi giấm gen A quy định tính trạng thân xám, a: thân đen; B: cánh dài; b: cánh cụt Các gen cách 18 centimogan(cM) Lai ruồi giấm chủng thân xám, cánh dài với thân đen, cánh cụt F1 toàn ruồi thân xám, cánh dài Cho ruồi thân xám, cánh dài F1 lai với ruồi đực chưa biết kiểu gen F2 thu kết 25 thân xám, cánh cụt: 50% thân xám, cánh dài: 25% thân đen, cánh dài Hãy cho biết kiểu gen ruồi đực F1 đem lai? A B C D HD giải - F2 thu tỷ lệ 1:2:1 tỷ lệ LHG Vì P: AB/AB x ab/ab => F1 : AB/ab => KG ruồi đực Ab/aB Chọn A Câu 60 Ở cà chua gen A quy định thân cao; a: thân thấp; B: tròn; b: bầu dục Hai cặp gen nằm cặp NST tương đồng Cho lai thứ cà chua chủng khác cặp tính trạng tương phản F1 tồn cà chua thân cao, tròn Cho F1 giao phấn F2 thu kết sau: 295 thân cao, tròn; 79 thân cao, bầu dục; 81 thân thấp, tròn; 45 thân thấp, bầu dục Hãy xác định kiểu gen cà chua F1 với tần số hoán vị gen Biết trình giảm phân tạo giao tử giống A f = 40% B f = 20% C 254 Nguyễn Viết Trung – THPT Thạch Bàn 254/226 f = 20% D f = 40% Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia HD giải - Tỷ lệ thấp, BD (ab/ab) = 45/500 = 0,09 0,0625 aabb= (1-f-f+f*f)/4 = 0,09 Giải ta nghiệm f = 1,6 >0,5 (loại) f= 0,4 = 40% Chọn D Câu 61 Khi thể F1 chứa cặp gen dị hợp giảm phân, thu loại giao tử với số lượng thành phần gen sau: ABD = 50, ABd = 200, aBD =50, aBd = 200, Abd =50, AbD =200, abd = 50, abD = 200 Kiểu gen thể F1 tần số trao đổi chéo là: A Aa.BD/bd f = 20 B Aa.Bd/bD f = 25 C Aa.Bd/bD f = 10 D Aa.bD/Bd f = 20 HD giải Dựa vào phương án trả lời ta thấy cặp gen có cặp Aa PLĐL, cặp lại HVG - Tỷ lệ giao tử abd = 50/800 = 0,0625 => bd = 0,0625/0,5 = 0,125 cặp gen lại dị hợp tử chéo (Bd/bD) - Tính f: Giao tử bd = 0,125 => f = 0,125*2 = 0,25 = 25% Chọn B Câu 62: Ở loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng Lai thân cao, hoa đỏ với thân thấp, hoa trắng thu F1 phân li theo tỉ lệ: 37,5% thân cao, hoa trắng : 37,5% thân thấp, hoa đỏ : 12,5% thân cao, hoa đỏ : 12,5% thân thấp, hoa trắng Cho biết khơng có đột biến xảy Hai tính trạng di truyền theo quy luật nào? A Phân ly độc lập B Liên kết gen C Hoán vị gen D tương tác gen HD giải - Lai TT, lai phân tích, F thu KH có tỷ lệ khác 1:1:1:1 => Hốn vị gen Câu 63: Ở loài thực vật, kiểu gen có mặt hai alen trội A B cho kiểu hình thân cao, thiếu hai alen trội nói cho kiểu hình thân thấp Alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng Cho giao phấn dị hợp cặp gen thu đời phân li theo tỉ lệ thân cao, hoa đỏ : thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa trắng Biết gen quy định tính trạng nằm nhiễm sắc thể thường, trình giảm phân khơng xảy đột biến hốn vị gen Phép lai sau phù hợp với kết trên? ABD A AbD × abd Bd B aBd Bd Aa × bD ABd Aa C bD Abd × abD AD aBD D AD Bb × ad Bb ad HD giải - Có mặt A-B- cho thân cao, lại cho thân thấp => tuân theo QL tương tác bổ sung - D – đỏ, d- trắng theo QL phân ly Phân tích cặp TT ta được: + Cao/thấp = 9: = 16 = x => cặp gen Aa Bb di truyền riêng rẽ (nằm cặp NST khác nhau) => loại A C + Đỏ/ trắng = 3/1 , F xuất KH thấp, trắng => gen d LK hồn tồn với a b Từ phân tích ta chọn D Câu 64: Ở loài thực vật, tình trạng hình dạng hai gen khơng alen phân li độc lập quy định Khi kiểu gen có mặt đồng thời hai alen trội A B cho dẹt, có hai alen cho tròn khơng có alen trội cho dài Tính trạng màu sắc hoa gen có alen quy định, alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng Cho dẹt hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F có kiểu hình phân li theo tỉ lệ dẹt, hoa đỏ : tròn, hoa trắng : dẹt, hoa trắng :1 tròn hoa trắng : dài, hoa đỏ 255 Nguyễn Viết Trung – THPT Thạch Bàn 255/226 Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia Biết không xảy đột biến, kiểu gen (P) sau phù hợp với kết trên? A B C D Giải: *Hinh dạng quả: Dẹt : tròn : dài = 9:6:1 => F1 dị hợp cặp gene Tính trạng gene phân ly độc lập với tương tác quy định *Màu sắc hoa: Trắng : Đỏ = : => F1 dị hợp cặp gene T nh trạng gene phân ly độc lập với tương tác quy định Trong gene quy định Vậy có gene có gene tác động đa hiệu tới hình dạng mầu sắc hoa F2 có + + + + = 16 tổ hợp Vậy gene nằm cặp gene nằm cặp liên kết hoàn toàn với Do vai trò A, B nên A D nằm cặp B D nằm cặp Từ thấy đáp án B D giống (loại) Tỉ lệ KG F1 6:5:3:1:1 F1 có 16 tổ hợp = 4x4 P cho loại giao tử nên cặp gen quy định màu sắc liên kết hoàn toàn với cặp gen quy định hình dạng hạt Xét kiểu hình dài, hoa đỏ F1 có KG tổ hợp aabb D- nên có KG từ ta kết luận a liên kết hoàn toàn với D b liên kết hoàn toàn với D.vậy P vào đáp án, đáp án A Câu 65: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; alen D quy định tròn trội hồn tồn so với alen d quy định dài Cho thân cao, hoa đỏ, tròn (P) tự thụ phấn, thu F gồm 301 thân cao, hoa đỏ, dài ; 99 thân cao, hoa trắng, dài; 600 thân cao, hoa đỏ, tròn; 199 thân cao, hoa trắng , tròn; 301 thân thấp, hoa đỏ, tròn; 100 thân thấp,hoa trắng, tròn Biết không xảy đột biến, kiểu gen (P) là: A B C D HD: Tỉ lệ F1 : 301 thân cao, hoa đỏ, dài ; 99 thân cao, hoa trắng, dài; 600 thân cao, hoa đỏ, tròn; 199 thân cao, hoa trắng , tròn; 301 thân thấp, hoa đỏ, tròn; 100 thân thấp,hoa trắng, tròn ≈ : 1: : : : = (1:2:1)(3:1) => có 16 tổ hợp kết luận có cặp gen nằm cặp NST F1 dị hợp cặp gen: Xét Kh thân thấp,hoa trắng, tròn tổ hợp aa,bb,DNhận xét a b khơng nằm cặp NST chúng lk hệ sau có KH thấp, trắng, dài (F1 ko có) Vậy a lk với D b lk với D 256 Nguyễn Viết Trung – THPT Thạch Bàn 256/226 Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia TH1: Xét a lk với D KG P tỉ lệ đời (1cao, dài: cao tròn: thấp tròn)(3 đỏ: trắng)=3cao, đỏ, dài: 1cao, trắng, dài: 6cao, đỏ, tròn: cao, trắng, tròn: thấp đỏ tròn: thấp trắng tròn Đúng với kết F1 KG p (dị hợp tử chéo) ko cần xét TH2→ đáp án B Câu 66: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định vàng Cho thân cao, đỏ giao phấn với thân cao, đỏ (P), tổng số thu F1, số có kiểu hình thân thấp, vàng chiếm tỉ lệ 1% Biết khơng xảy đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thân cao, đỏ có kiểu gen đồng hợp tử hai cặp gen nói F1 là: A.1% B 66% C 59% D 51% Giải: + Vì số có KG thân thấp, vàng thu F chiếm tỉ lệ 1% < 6,25 % nên ta suy ra: xảy trường hợp P: AB/ab x Ab/aB P: Ab/aB x Ab/ab * Xét trường hợp AB/ab x Ab/aB Tính f: (f-f*f)/4 = 0,01 Tính đenta lẻ (loại) * Xét trường hợp Ab/aB x Ab/aB Tính f: f 2/4 = 0,01=> f = 0,2 Vì khơng xảy đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thân cao, đỏ có kiểu gen đồng hợp tử hai cặp gen nói F1 là: % ( thân cao, đỏ) = 10 % AB * 10 % AB = % → đáp án A % HD : tỉ lệ KG đồng hợp lặn = tỉ lệ kg đồng hợp trội đáp án A Câu 67: Biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn Phép lai sau cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ : : : 1? A x B x C x D x Giải: + Cách 1: Vì đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ : : : tỉ lệ phép lai phân tích nên theo phương án đưa ta thấy có A đáp án đảm bảo phép lai Aa * aa Bb * bb + Cách 2: đời có tổ hợp = 2x2 (phép lai A thỏa mãn) 4x1 (khơng có phép lai TM) đáp án A Câu 68:Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa tím trội hồn tồn so với alen b quy định hoa trắng; alen D quy định đỏ trội hoàn toàn với alen d quy định vàng; alen E quy định tròn trội hồn tồn so với alen e quy định dài Tính theo lí thuyết, phép lai (P) x trường hợp giảm phân bình thường, trình phát sinh giao tử đực giao tử xảy 257 Nguyễn Viết Trung – THPT Thạch Bàn 257/226 Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia hoán vị gen alen B b với tần số 20%, alen E e có tần số 40%, cho F có kiểu hình thân cao, hoa tím, đỏ, tròn chiếm tỉ lệ: A.38,94% B.18,75% C 56,25 % D 30,25% Cách : Với dạng toán di truyền này, ta cần áp dụng cơng thức tổng qt để tính tốn cho nhanh cách xét riêng phép lai cho cặp NST chứa gen liên kết tương ứng: + Với cặp NST chứa (A,a) (B,b) liên kết với ta có phép lai P: (f1= 20 %) * (f2= 20 %) Có (1) + Với cặp NST chứa (D,d) (E,e) liên kết với ta có phép lai P: (f1= 40 %) * (f2= 40 %) Có (2) Từ kết (1) (2) ta có kết chung Tính theo lí thuyết, phép lai (P) x trường hợp giảm phân bình thường, trình phát sinh giao tử đực giao tử xảy hoán vị gen alen B b với tần số 20%, alen E e có tần số 40%, cho F1 có kiểu hình thân cao, hoa tím, đỏ, tròn ( ) chiếm tỉ lệ: 0,59 * 0,66 = 0,3894 = 38,94 % → đáp án A 38,94% Câu 69: Trong q trình giảm phân thể có kiểu gen xảy hoán vị gen alen D d với tần số 18% Tính theo lí thuyết, 1000 tế bào sinh tinh thể giảm phân số tế bào khơng xảy hốn vị gen alen D d A 180 B 820 C 360 D 640 Giải:: Gọi a số tế bào xảy hoán vị gen f = a/(2*1000) => a/(2*1000) = 0,18 => a = 360 Vậy số tế bào không xảy HVG 1000 – 360 = 640 Câu 70 (MD 724): Cho lưỡng bội (I) giao phấn với lưỡng bội khác loài, thu kết sau: 258 Nguyễn Viết Trung – THPT Thạch Bàn 258/226 Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia - Với thứ nhất, đời gồm: 210 thân cao, tròn; 90 thân thấp, bầu dục; 150 thân cao, bầu dục; 30 thân thấp, tròn - Với thứ hai, đời gồm: 210 thân cao, tròn; 90 thân thấp, bầu dục; 30 thân cao, bầu dục; 150 thân thấp, tròn Cho biết: Tính trạng chiều cao quy định gen có hai alen (A a), tính trạng hình dạng quy định gen có hai alen (B b), cặp gen nằm nhiễm sắc thể thường khơng có đột biến xảy Kiểu gen lưỡng bội (I) A B C D Hướngdẫngiải - Xét phép lai 1: cao/thấp = 360/120 = 3/1 => cao trội so với thấp - Xét phép lai 2: Tròn/BD = 360/120 = 3/1 => tròn trội so với BD - Xét phép lai 1: Tỷ lệ phân ly KH đời lai là: 7:3:5:1 = 16 = 4*4 => bên cho loại giao tử nên có KG DHT.=> loại B D + TT thấp, bd (ab/ab) = 0,1875 (0,125 < 0,1875 < 0,25)=> Cây lưỡng bội I có KG AB/ab x AB/ab Chọn A Câu 71: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng Hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng số Alen D quy định tròn trội hồn tồn so với alen d quy định dài, cặp gen Dd nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng số Cho giao phấn hai (P) chủng F1 dị hợp cặp gen Cho F1 giao phấn với thu F2, có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, dài chiếm tỉ lệ 4% Biết hoán vị gen xảy trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số Tính theo lí thuyết, có kiểu hình thân cao, hoa đỏ, tròn F2 chiếm tỉ lệ A 54,0% B 49,5% C 66,0% D 16,5% Hướngdẫngiải - Cây thấp, vàng, dài (ab/ab dd) = 0,04 => ab/ab = 0,04/0,25 = 0,16 (0,125 < 0,16 F 1: AB/ab x AB/ab => A-B-D- = (3-f-f+f*f)/4 (1) Tính f: (1-f-f+f*f)/4 = 0,16 Giải ta nghiệm f = 1,8 > 0,5 (loại), f= 0,2 thay vào (1) ta được: (3-0,2-0,2+0,2*0,2)/4 = 0,66 = 66% ĐA C Câu 72: Trong trình giảm phân tế bào sinh tinh thể có kiểu gen AB/ab xảy hốn vị alen A a Cho biết khơng có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, số loại giao tử tỉ lệ loại giao tử tạo từ trình giảm phân tế bào A loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen C loại với tỉ lệ : B loại với tỉ lệ : : : D loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen Hướngdẫngiải Đáp án B TB sinh tinh giảm phân cho giao tử với tỷ lệ Câu 73: Lai hai cá thể dị hợp cặp gen (Aa Bb) Trong tổng số cá thể thu đời con, số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn cặp gen chiếm tỉ lệ 4% Biết hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường khơng có đột biến xảy Kết luận sau kết phép lai khơng đúng? A Hốn vị gen xảy bố mẹ với tần số 20% B Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 16% 259 Nguyễn Viết Trung – THPT Thạch Bàn 259/226 Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia C Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 16% D Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 40% Hướngdẫngiải - aabb = 0,04 P: AB/ab x Ab/aB Ab/aB x Ab/aB - Xét A: + ab/ab = 0,04 = ab (LK) *ab(HV) = 0,4*0,1 = 0,04 (đúng-loại) - Xét B: + ab/ab = 0,04 = ab (LK) *ab(HV) = 0,42*0,08 = 0,0336 (Sai) + ab/ab = 0,04 = ab (HV) *ab(HV) = 0,08*0,08 = 0,0064 (Sai) Chọn B 260 Nguyễn Viết Trung – THPT Thạch Bàn 260/226 ... số đoạn Intron Exon Số đoạn Exon = số Intron+1 Dạng 3: Số cách xếp E cắt đoạn I khỏi gen Lưu ý: Khi cắt Intron nối Exon xảy khả năng: Số đoạn Exon giũ nguyên số đoạn E bị giảm 3.1 Trong trường... gia Câu 30 Đường cong tăng trưởng quần thể sinh vật biểu diễn hình Phân tích hình 3, cho biết phát biểu sau đúng? A Đây đường cong tăng trưởng theo tiềm sinh học quần thể B Trong điểm đồ thị,... gen Câu 12 Trong lịch sử phát triển sinh giới Trái Đất, thực vật có hoa xuất kỉ A Than đá B Đệ tứ C Phấn trắng D Đệ tam Câu 13 Tập hợp sinh vật sau quần thể sinh vật? A Tập hợp cỏ sinh sống cánh
- Xem thêm -

Xem thêm: TAI LIEU ON THPTQG môn SINH 2018 (GV), TAI LIEU ON THPTQG môn SINH 2018 (GV), III. Tính thời gian tự nhân đôi, TG tự sao = N : tốc độ tự sao, Số phân tử ARN = Số lần sao mã = K, II. Tính số liên kết peptit, Tốc độ giải mã = số bộ của mARN : t, PHẦN I . NHIỄM SẮC THỂ VÀ CƠ CHẾ NGUYÊN PHÂN, Số hợp tử tạo thành = Số tinh trùng thụ tinh = Số trứng thụ tinh, II. BÀI TẬP KẾT HỢP GIỮA NGUYÊN PHÂN , GIẢM PHÂN VÀ THỤ TINH:, BẢNG NHẬN DẠNG QUY LUẬT DI TRUYỀN, Bài toán: Giả sử cho cơ thể dị hợp các cặp gen lai với nhau, mỗi gen quy định một tính trạng và trội hoàn toàn.Xác định số tính trạng trội, lặn, Quy tắc số T (total) - Nhân dạng nhanh phép lai chi phối, Dạng 5: Xác định tỷ lệ các loại giao tử tạo ra trong các trường hợp TĐC, *Dạng 4: Cho QT cân bằng dạng p2AA + 2pqAa + q2aa = 1. Vợ chồng bình thường sinh n con trong n1 con bình thường và n2 con bị bệnh (n = n1 + n2), Áp dụng công thức: n = => q(n) =, k: số KH lặn, n - k là số KH trội, Công thức tổng quát dạng 5.2:, (Trong đó: p = 0,4; q = 0,6; n = 1; k = 1; x = 1/2), c. XS kiểu gen có 6 alen trội (6 alen trội và 2 alen lặn) = C68 (1/2)6(1/2)2  = 7/64  

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay