he thong cau hoi on thi sinh hoc

7 41 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 15:29

ðỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP SINH HỌC (Các câu hỏi thường gặp) A.Cấu trúc ñề thi TN: nằm chương trình Sgk Sinh học 12 gồm phần: Cơ sở di truyền học Chương III : Biến dị :11 câu.* Chương IV : Ứng dụng di truyền học vào chọn giống : câu* Chương V : Di truyền học người : câu Sự phát sinh phát triển sống Chương I : Sự phát sinh sống : câu Chương II : Sự phát triển sinh vật : câu Chương III : Nguyên nhân chế tiến hóa : 12 câu* Chương IV : Phát sinh loài người : câu B.Hệ thống câu hỏi thường gặp : Download eBook, Tài liệu học tập nhiều Hãy vào Onbai.Org PHẦN : ñiểm Chương Biến dị Câu 1: ðột biến ñược ñịnh nghĩa sau A ðột biến biến ñổi bất thường cấu trúc di truyền mức phân tử (ADN) B ðột biến biến ñổi vật chất di truyền ñã thể kiểu hình thể C ðột biến biến ñổi vật chất di truyền ñã thể hiên kiểu hình thể D ðột biến biến ñổi vật chất di truyền,xảy cấp ñộ phân tử (ADN) cấp ñộ tế bào ( nhiễm sắc thể ) Thể ñột biến ñược ñịnh nghĩa sau : Câu : A.Là biến ñổi cấu trúc gen, liên quan ñến số cặp nuclêơtit, xảy điểm phân tử ADN B.Là biến đổi vật chất di truyền C.Là cá thể mang ñột biến ñã thể kiểu hình thể D.Là biến ñổi bất thường cấu trúc di truyền mức tế bào (biến ñổi bất thường cấu trúc nhiễm sắc thể) Câu : Trong dạng biến ñổi vật chất di truyền ñây,dạng ñột biến ñột biến gen: I Chuyển ñoạn nhiễm sắc thể(NST) II.Mất cặp nuclêơtít III.Tiếp hợp trao đổi chéo giảm phân IV.Thay cặp nuclêơtít V.ðảo đoạn NST VI.Thêm cặp nuclêơtít VII.Mất đoạn NST A B C D I,II,III,IV,VI II,IV,VI II,III,IV,VI I,V,VII Câu : ðột biến gen biến đổi A kiểu hình ảnh hưởng môi trường B vật chất di truyền cấp ñộ tế bào C kiểu gen thể lai giống D cấu trúc gen, liên quan tới cặp nuclêôtit, xảy điểm phân tử ADN Câu 5: Dạng đột biến gen làm thay đổi cấu trúc phân tử prơtêin gen ñó huy tổng hợp A thay cặp nuclêơtit ba mã hố cuối B cặp nuclêơtit ba mã hố thứ 10 C thêm cặp nuclêơtit ba mã hố thứ 10 D đảo vị trí cặp nuclêơtit ba mã hoá cuối Câu : ðột biến nguyên nhân ñây gây ra: A.Do tác nhân mơi trường ngồi thể, gồm có tác nhân vật lý tác nhân hoá học B.Do nguyên nhân bên thể gây biến đổi sinh lý, hố sinh tế bào C.Do sai sót ngẫu nhiên q trình nhân đơi ADN q trình phân ly nhiễm sắc thể D.Tất nguyên nhân Câu 7: Nguyên nhân gây ñột biến : A Mơi trường khơng thay đổi B Các tác nhân lý hóa ngoại cảnh rối loạn sinh lý, hóa sinh tế bào C Sự thay đổi thường xun mơi trường D Sự thay đổi mang tính chu kỳ mơi trường (thay đổi khơng thường xuyên) Câu 8: Những dạng ñột biến gen sau khơng làm thay đổi tổng số nuclêotít số liên kết hrơ so với gen ban đầu? A Thay cặp nuclêôtit thêm1 cặp nuclêôtit B ðảo vị trí cặp nuclêơtit thay cặp nuclêơtit có số liên kết hrơ C Mất cặp nuclêơtit thay cặp nuclêơtit có số liên kết hiđrơ D Mất cặp nuclêơtit đảo vị trí cặp nuclêơtit Câu Những dạng ñột biến gen sau ñây không làm thay ñổi tổng số nuclêotít số liên kết hrơ so với gen ban đầu ? A Thay cặp nuclêơtit thêm cặp nuclêôtit B Mất cặp nuclêôtit thay cặp nuclêơtit có số liên kết hiđrơ C ðảo vị trí cặp nuclêơtit thay cặp nuclêôtit A-T T-A D Mất cặp nuclêơtit đảo vị trí cặp nuclêơtit Câu 10 : Trong bệnh sau ñây người, bệnh ñột biến gen lặn nhiễm sắc thể giới tính X gây nên bệnh A máu khó ñông B ðao C tiểu ñường D thiếu máu hồng cầu hình liềm Câu 11: Loại đột biến khơng di truyền qua sinh sản hữu tính đột biến A giao tử B xôma C tiền phôi D gen Câu 12 ðột biến dị bội 2n + người liên quan ñến bệnh tật di truyền : A Tật sứt môi, hội chứng ðao, ung thư máu B Bệnh bạch tạng, hội chứng tiếng mèo kêu, hồng cầu hình liềm C Hội chứng 3X, Claiphentơ, ðao D Hội chứng ðao, tật thừa ngón, bệnh bạch tạng (giải thích : Vì 2n + có NST cặp, gọi thể ba nhiễm 3X XXX, Claiphentơ XXY, ðao NST cặp số 21) Câu 13: Trong dạng ñột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, dạng làm cho số lượng vật chất di truyền khơng thay đổi A ñoạn B lặp ñoạn C chuyển ñoạn D ñảo ñoạn Câu 14: Ở cà chua (2n = 24 nhiễm sắc thể), số nhiễm sắc thể thể tam bội là: A 48 B 36 (vì tam bội 3n) C 27 D 25 Câu 15: Thể ñột biến mà tế bào sinh dưỡng có cặp nhiễm sắc thể tương ñồng tăng thêm ñược gọi A thể ña bội B thể tam bội C thể ña nhiễm D thể tam nhiễm Câu 16 : ðột biến ñoạn nhiễm sắc thể thường gây hậu A khả sinh sản sinh vật B giảm cường độ biểu tính trạng C tăng cường ñộ biểu tính trạng D giảm sức sống làm chết sinh vật Câu 17: Bệnh hồng cầu hình liềm người dạng ñột biến A thay cặp nuclêơtit B đảo vị trí cặp nuclêôtit C thêm cặp nuclêôtit D cặp nuclêơtit Câu 18: Ở người, số đột biến trội gây nên bệnh, tật: A mù màu, bạch tạng, hồng cầu hình liềm B máu khó đơng, mù màu, bạch tạng C bạch tạng, máu khó đơng, câm điếc D tay ngón, ngón tay ngắn Câu 19: Cơ chế phát sinh ñột biến số lượng nhiễm sắc thể là: A Q trình tự nhân đơi nhiễm sắc thể bị rối loạn B Sự phân ly khơng bình thường hay nhiều cặp NST kỳ sau trình phân bào C Cấu trúc nhiễm sắc thể bị phá vỡ D Quá trình tiếp hợp trao ñổi chéo nhiễm sắc thể bị rối loạn Câu 20 : Các dạng ñột biến làm thay ñổi vị trí gen phạm vi nhiễm sắc thể A ñảo ñoạn nhiễm sắc thể chuyển ñoạn nhiễm sắc thể B ñảo ñoạn nhiễm sắc thể lặp ñoạn nhiễm sắc thể C ñảo ñoạn nhiễm sắc thể ñoạn nhiễm sắc thể D ñoạn nhiễm sắc thể lặp ñoạn nhiễm sắc thể Câu 21 : Hiện tượng sau ñây thường biến? A Cây rau mác cạn có hình mũi mác, mọc nước có thêm loại hình dài B Bố mẹ bình thường sinh bạch tạng C Trên hoa giấy ñỏ xuất cành hoa trắng.(Vd SGK) D Lợn có vành tai bị xẻ thuỳ, chân dị dạng Câu 22 : Thường biến : A Một loại ñột biến kiểu hình, phát sinh trình phát triển cá thể, ảnh hưởng môi trường B Một loại biến dị di truyền ñược C Là biến đổi kiểu hình kiểu gen, phát sinh trình phát triển cá thể ảnh hưởng mơi trường D Là biến đổi vật chất di truyền, xảy cấp ñộ phân tử ( ADN) cấp ñộ tế bào (nhiễm sắc thể) Câu 23: Hội chứng siêu nữ có đặc điểm gì? A Có nhiễm sắc thể X (còn gọi hội chứng 3X) B Nữ, buồng trứng không phát triển, thường rối loạn kinh nguyệt, khó có C Nữ, lùn, cổ ngắn, trí tuệ chậm phát triển D A B Câu 24 : Hội chứng Tơcnơ là: A Một hậu thể dị bội NST giới tính người B Tế bào có NST X (0X) C Nữ, lùn, cổ ngắn, khơng có kinh nguyệt, vú khơng phát triển, âm ñạo hẹp, nhỏ, trí tuệ chậm phát triển D Tất ñặc ñiểm Câu 25 : Thể đột biển dị bội NST giới tính người có đặc điểm : nam, mù màu, thân cao, chân tay dài, tinh hồn nhỏ, si đần, vơ sinh, cặp NST giới tính XXY? A Hội chứng ðao B Hội chứng Tơcnơ C Hội chứng Claiphentơ D A,B,C ñều sai Câu 26: Hội chứng ðao : A Một hậu ðB dị bội: NST số 21 người B Người mắc ðao có đặc điểm :cổ ngắn, gáy rộng dẹt, khe mắt xếch, lông mi ngắn thưa, lưỡi dài dày, ngón tay ngắn, thể chậm pt, si đần, thường vơ sinh C.Gặp giới D Tất phương án Câu 27 : Mức phản ứng : A.Giới hạn thường biến kiểu hình B Giới hạn thường biến kiểu gen trước ñiều kiện môi trường khác C Mức tương tác kiểu gen mơi trường D Mức độ phản ứng gen trước tác nhân gây ñột biến Câu 28: ðặc ñiểm tế bào ña bội : A Lượng ADN tăng gấp đơi nên q trình sinh tổng hợp chất hữu diễn mạnh mẽ B Lượng ADN tăng gấp bội,quá trình sinh tổng hợp chất hữu diễn mạnh mẽ C Tế bào to, quan sinh dưỡng to, phát triển khỏe, chống chịu tốt D B C Câu 29 : ðột biến ñoạn nhiễm sắc thể thường gây hậu A tăng cường độ biểu tính trạng B giảm sức sống làm chết sinh vật C khả sinh sản sinh vật D giảm cường độ biểu tính trạng Câu 30: Mức phản ứng thể yếu tố sau ñây quy định? A ðiều kiện mơi trường B Kiểu gen thể C Thời kỳ phát triển D Thời kỳ sinh trưởng Câu 31: Một ñặc ñiểm thường biến A khơng thay đổi kiểu gen, thay đổi kiểu hình B khơng thay đổi kiểu gen, khơng thay đổi kiểu hình C thay đổi kiểu gen khơng thay đổi kiểu hình D thay đổi kiểu gen thay đổi kiểu hình Câu 32: Khi nói biến dị sinh vật, nhận ñịnh sau ñây không ñúng ? A ðột biến di truyền được, thường biến khơng di truyền B ðột biến biến ñổi theo hướng xác ñịnh, thường biến xảy số cá thể C ðột biến biến ñổi kiểu gen,thường biến biển đổi kiểu hình D ðột biến biến đổi đột ngột khơng xác định, thường biến diễn đồng loạt tương ứng với điều kiện mơi trường Câu 33: Ở người, bệnh ung thư máu ñược phát ñột biến : A.Lặp ñoạn NST số B.Mất ñoạn NST số 21 C.Mất ñoạn NST số D.Lặp ñoạn NST số Câu 34: Ở người, biến dị sau ñây thường biến ? A hồng cầu có dạng hình lưỡi liềm B người bạch tạng có da trắng, tóc trắng, mắt hồng C bàn tay bị dính ngón 2-3, mù màu D da bị sạm ñen phơi nắng, số lượng hồng cầu tăng lên di cư lên vùng cao Câu 35: Nội dung sau khơng nói ñến ñột biến ñảo ñoạn NST? A Các gen nhóm liên kết khơng thay đổi số lượng thành phần gen B ðoạn NST chứa khơng chứa tâm động C ðảo đoạn NSTgóp phần tăng cường sai khác NST tương ứng nòi lồi D ðoạn NST bị đảo phải nằm đầu cách hay NST khơng mang tâm ñộng Câu 36: Ở người , bệnh tật di truyền sau ñây liên quan ñến NST giới tính? A Mù màu, ngón tay ngắn, câm điếc bẩm sinh B Mù màu, máu khó đơng, có túm lơng tai C Xương chi ngắn, sáu ngón tay, bạch tạng D ðao, Tớcnơ, hồng cầu hình lưỡi liềm Câu 37 : Theo quan ñiểm ñại, sở vật chất chủ yếu sống A ADN prôtêin B ARN prôtêin C axit nuclêic prôtêin D ADN ARN Câu 38 : Phát biểu sau khơng đột biến gen : A ðột biến gen làm biến ñổi ñột ngột tính trạng thể sinh vật B ðột biến gen làm phát sinh alen quần thể C ðột biến gen làm biến đổi cặp nuclêơtit cấu trúc gen D ðột biển gen thay ñổi vị trí gen nhiễm sắc thể Câu 39 : Những dạng ñột biến phát sinh trình ngun phân : A.xơma đột biến tiền phơi B.giao tử đột biến xơma C.cấu trúc NST đột biến tiền phơi D.tiền phơi đột biến giao tử Câu 40 : Sự thay ñổi số cặp nuclêơtit trường hợp sau khơng phải cảu ñột biến gen ? A Chuyển số cặp nuclêôtit từ NSt sang NST khác B Thay cặp nuclêôtit cặp nuclêôtit khác C ðảo vị trí số cặp nuclêơtit D Thêm số cặp nuclêôtit ******************************** Chương Ứng dụng di truyền học vào chọn giống Câu1: Trong kỹ thuật di truyền người ta thường dùng thể truyền A thực khuẩn thể plasmit B plasmit nấm men C plasmit vi khuẩn D thực khuẩn thể vi khuẩn Câu 2: Các vi khuẩn lồi có số lượng plasmit khác Sự khác plasmit : A Có số lượng nuclêơtit khác B Là ADN trần, xoắn kép, dạng vòng C Nằm tế bào chất D Có khả nhân đơi độc lập với ADN nhiễm sắc thể Câu 3: Công nghệ ADN tái tổ hợp khơng trực tiếp sản xuất hợp chất sinh học sau ñây : A Văcxin chống bệnh virut gây B Hoocmôn sinh trưởng tự nhiên động vật C Hoocmơn sinh trưởng tự nhiên thực vật D Insulin Câu : ðể nối ñoạn ADN tế bào cho vào ADN plasmit, người ta sử dụng enzim A reparaza B pôlymeraza C restrictaza D ligaza Câu 5: Những loại enzim sau ñây ñược sử dụng kỹ thuật tạo ADN tái tổ hợp? A Amilaza ligaza B ARN-pôlimeraza peptidaza C ADN-pôlimezara amilaza D Restrictaza ligaza Câu : Một ứng dụng kỹ thuật di truyền A tạo giống ăn không hạt B tạo thể song nhị bội C sản xuất lượng lớn prôtêin thời gian ngắn D tạo ưu lai Câu : Trong kỹ thuật di truyền, ADN tái tổ hợp ñược tạo cách A chuyển ADN tế bào cho vào tế bào nhận B Nối ñoạn ADNcủa tế bào cho với ADN tế bào nhận C Nối ñoạn ADNcủa tế bào cho với ADN thể truyền vị trí xác định Câu : Trong kỹ thuật cấy gen, người ta chọn vi khuẩn E.Coli làm tế bào nhận E.Coli có A Kích thước lớn, dễ nhận ADN tái tổ hợp B Khả sinh sản nhanh, dễ nuôi cấy C Sẵn tự nhiên, nuôi cấy D Nhiều plasmit tế bào chất Câu : Tia tử ngoại thường ñược dùng ñể gây ñột biến nhân tạo đối tượng A hạt khơ bào tử B vi sinh vật, hạt phấn, bào tử C hạt nẩy mầm vi sinh vật D hạt phấn hạt nảy mầm Tia tử ngọai ñược phân tử ADN hấp thụ nhiều có bước sóng Câu 10: A 257 nm B 340 nm C 175 nm D 280 nm Câu 11: Cơ chế tác dụng tia phóng xạ việc gây đột biến nhân tạo gây A kích thích ion hóa ngun tử xun qua mơ sống B kích thích ngun tử xun qua mơ sống C kích thích khơng ion hóa ngun tử xun qua mơ sống D ion hóa ngun tử xuyên qua mô sống Câu 12: Các loại tia phóng xạ dùng để gây đột biến nhân tạo có khả : A kích thích khơng gây ion hóa ngun tử xun qua mô sống B Cản trở phân ly NST trình phân bào C Thay làm số cặp nuclêơtit, gây đột biến gen D Kích thích ion hóa ngun tử xuyên qua mô sống Câu 13: Chất cônsixin thường ñược dùng ñể gây ñột biến thể ña bội thực vật, có khả A kích thích quan sinh dưỡng phát triển B tăng cường trao ñổi chất tế bào C cản trở hình thành thoi vơ sắc làm cho nhiễm sắc thể khơng phân ly D tăng cường q trình sinh tổng hợp chất hữu Câu14: Cơnsixin thường dùng để gây đột biến thể đa bội thực vật có khả A Ngăn cản hình thành thoi vô sắc, làm cho cặp NST kép không phân ly phân bào B Kích thích tế bào phân chia mạnh mẽ, làm cho quan sinh dưỡng lớn mức bình thường C Cản trở hình thành vách ngăn trình phân bào D Cản trở hình thành màng nhân trình phân bào Thể ña bội thường gặp Câu 15 : A vi sinh vật B thực vật C thực vật ñộng vật D ñộng vật bậc cao Câu 16: Hiện tượng thối hố giống số lồi sinh sản hữu tính A lai khác giống, lai khác thứ B tự thụ phấn, giao phối cận huyết C lai khác lồi, khác chi D lai khác dòng Câu 17: ðể kích thích tế bào lai phát triển thành lai người ta dùng A xung ñiện cao áp B vi rút xenđê C mơi trường ni dưỡng chọn lọc D hc mơn thích hợp Câu 18 : Phép lai biểu rõ ưu lai lai A khác thứ B khác loài C khác dòng D dòng Câu 19: Trong lai khác dòng tạo ưu lai, người ta thường cho lai thuận nghịch nhằm mục đích : A Tìm tổ hợp lai có giá trị kinh tế B Xác định tính trạng trội C Xác định tính trạng lặn
- Xem thêm -

Xem thêm: he thong cau hoi on thi sinh hoc, he thong cau hoi on thi sinh hoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay