Đề thi violympic môn toán 6 huyện kinh môn tỉnh hải dương năm học 2017 2018 có đáp án

5 55 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 15:00

UBND HUYỆN KINH MƠN PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2017 - 2018 MƠN: TỐN - LỚP Thời gian làm bài: 150 phút ( Đề gồm có: câu, 01 trang) Câu 1: (2,0 điểm) 1 1 ).(1+ ).(1+ ) (1+ ) 15 2499 1 4 1+ + + 4+ + − 27 : 49 343 2) Tính nhanh B = 2 1 2+ + + 1+ + − 27 49 343 1) Rút gọn biểu thức A = (1+ Câu 2: (2,0 điểm)  1 1  23 1) Tìm x, biết:  + + + + ÷.x = 8.9  45  1.2 2.3 3.4 201899 − 201898 − 2) So sánh: E = F = 2018100 − 201899 − Câu 3: (2,0 điểm) 1) Tìm số tự nhiên x, y biết 5x + 11y = 26 2) Tìm số nguyên tố ab (a > b > ), biết ab − ba số phương Câu 4: (3,0 điểm) 1) Trên tia Ox lấy điểm A, B cho OA = 6cm, OB =10cm Gọi E, F trung điểm OA, AB Tính độ dài đoạn thẳng EF · 2) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy, Oz cho xOy = 500; · = 1000 Vẽ tia Oy' tia đối tia Oy Tính số đo ·y ,Oz xOz 3) Cho 2018 điểm phân biệt điểm thẳng hàng Qua hai điểm ta kẻ đường thẳng Tính số đường thẳng kẻ Câu 5: (1,0 điểm) Cho abc số tự nhiên ba chữ số Tìm giá trị lớn A = - Hết abc + 1918 a+b+c Họ tên học sinh:……………………………………Số báo danh:……………… Giám thị 1:………………………………… Giám thị 2:……………………………… UBND HUYỆN KINH MƠN PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Câu Ý HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2017 - 2018 MƠN: TỐN - LỚP Thời gian làm bài: 150 phút ( Hướng dẫn gồm có: câu, 04 trang) Đáp án 1 1 ).(1+ ).(1+ )……… (1+ ) 15 2499 16 2500 A = 15 2499 2.2 3.3 4.4 50.50 = 1.3 2.4 3.5 49.51 2.3.4 50 2.3.4 50 A= 1.2.3 49 3.4.5 51 50 100 100 = = Vậy A= 51 51 51 1 4 1+ + + 4+ + − 27 : 49 343 B= 2 1 2+ + + 1+ + − 27 49 343   1   1  + + + ÷ 1 + + − ÷  27  :  49 343  B=   1   1 1 + + + ÷  + + − ÷  27   49 343  1 B = :4 = Vậy B = Biểu điểm A = (1+ 1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 0,25 0,25 1  23  + + + +  ÷.x = 8.9  45  1.2 2.3 3.4 1 23 1 1 1  − + − + − + + − ÷.x = 9 45 1 2 3 0,25 23 1   − ÷.x = 45 1  0,25 23 x = 45 0,25 23 23 23 x= : = Vậy x = 45 40 40 0,25 201899 − 2018100 − 2018 ⇒ 2018.E = 2018100 − 2018100 − 2017 ⇒ 2018.E = 12018100 − 201899 − 201899 − 2018 ⇒ F= 2018.F = 201899 − 201899 − 2017 ⇒ 2018.F = 1201899 − 2017 2017 2017 2017 ⇒1 Vì < > 1100 99 100 201820182018 − 201899 − hay 2018 E > 2018 F ⇒ E > F Ta E = Vậy E > F + Với y = 2, ta 112 = 121 > 26 ⇒ y = không thỏa mãn Do y số tự nhiên nên y ∈ { 0;1} + Với y = 1, ta 5x +11 = 26 ⇒ 5x = 15 x số tự nhiên ⇒ khơng giá trị x thỏa mãn 5x = 15 ⇒ y =1 không thỏa mãn + Với y = ta 5x + = 26 ⇒ 5x = 25 = 52 nên x = (thỏa mãn) Vậy x = 2; y = Ta ab − ba = 9.(a − b) Do a, b chữ số, ab số nguyên tố, nên ≤ b ⇒ 9.(a - b) số phương a - b ∈ { 1; 4} + Với a - b =1 mà ab số nguyên tố ⇒ ta số ab = 43 + Với a - b = mà ab số nguyên tố ⇒ ta số ab = 73 Vậy ab ∈ { 43;73} O E F A B x Vì hai điểm A,B nằm tia Ox mà OA 2018 F ⇒ E > F Ta có E = Vậy E > F + Với y = 2, ta có 112 = 121 > 26 ⇒ y = không thỏa mãn Do y số tự nhiên nên y ∈ { 0;1} + Với y = 1, ta có 5x
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi violympic môn toán 6 huyện kinh môn tỉnh hải dương năm học 2017 2018 có đáp án, Đề thi violympic môn toán 6 huyện kinh môn tỉnh hải dương năm học 2017 2018 có đáp án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay