Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại sở tư pháp thành phố hải phòng

38 42 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 13:48

Lêi nãi ®ÇuCải cách hành chính ở nước ta, nhằm đổi mới một cách căn bản nền hành chÝnh Nhà nước với mục đích xây dựng một nền hành chÝnh trong sạch, vững mạnh, có chất lượng chính trị và chất lượng chuyên môn thích hợp với điều kiện mới, tạo thuận lợi cho c¸c hoạt động sản xuất, kinh doanh và phục vụ nhân dân có hiệu quả cao, gãp phần ổn định chính trị xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển, giữ vững độc lập dân tộc. Môc tiªu ch­¬ng tr×nh c¶i c¸ch tæng thÓ nÒn hµnh chÝnh n­íc ta tõ 20012010 ®Ò ra 4 néi dung c¶i c¸ch C¶i c¸ch thÓ chÕ cña nÒn hµnh chÝnh; C¶i c¸ch bé m¸y; C¶i c¸ch tµi chÝnh c«ng; X©y dùng mét ®éi ngò c«ng chøc vµ chÕ ®é c«ng vô.Trong chØ ®¹o c¶i c¸ch thÓ chÕ Nhµ n­íc, c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh lµ kh©u ®ét ph¸. Nó xuất phát từ chính những yếu kém mà nền hành chính của nước ta đã và đang mắc phải. Mục tiêu đặt ra ở đây là nhanh chóng khắc phục những khâu yếu kém, những khuyết điểm của quá trình điều hành trong các cơ quan đụng chạm trực tiếp đến đời sống và hoạt động của nhân dân và các doanh nghiệp, như các thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực trọng điểm như đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, xuất nhập cảnh, cấp giấy phép xây dựng và quyền sử dụng đất, cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Đồng thời cũng thông qua việc rà soát các thủ tục hành chính hiện hành mà phát hiện những chỗ cần bổ sung, đổi mới trong chính sách, pháp luật, tổ chức bộ máy, quy chế làm việc và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Các thủ tục hành chính được xây dựng và thực hiện cần đảm bảo yêu cầu đơn giản và phù hợp, rõ ràng, thống nhất, đúng pháp luật, công khai và thuận tiện cho việc kiểm tra của dân, của các cơ quan chức năng, góp phần ngăn chặn tệ cửa quyền, quan liêu, sách nhiễu và tham nhũng trong bộ máy nhà nước.Tháng 5 năm 1995, khi kiểm điểm 1 năm thực hiện Nghị quyết số 38CP về cải cách một bước thủ tục hành chính và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VII, Chính phủ đã đề ra chủ trương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên 07 lĩnh vực trọng điểm, đồng thời ra Quyết định cho thí điểm áp dụng mô hình “một cửa” trong việc giải quyết công việc của công dân, tổ chức.Thời gian qua, thành phố Hải Phòng đã đặc biệt chú trọng, quan tâm đến công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, coi đó là một nội dung quan trọng trong kế hoạch cải cách hành chính các cấp của thành phố và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Thực hiện cơ chế “một cửa” góp phần hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân.Trong thời gian học tập tại Học viện Hành chính, được sự quan tâm của lãnh đạo Học viện, sự nhiệt tình giảng dạy của các thầy cô, đồng thời qua thời gian thực tập tại Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng, với sự giúp đỡ nhiệt tình của Ban lãnh đạo Sở cùng các cô, chú Văn phòng Sở, đã giúp em quyết định lựa chọn và hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp với đề tài: “ Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng”. Ngoài phần Lời nói đầu và Kết luận, báo cáo gồm 03 chương: Chương 1. Khái quát chung về Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng. Chương 2. Thực trạng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng. Chương 3. Một số kiến nghị đề xuất. MỤC LỤC Báo cáo thực tập tốt nghiệp BÁO CÁO Q TRÌNH THỰC TẬP CUỐI KHỐ Mục tiêu: - Hồn thành xuất sắc báo cáo thực tập cuối khố; - Áp dụng lý thuyết học vào thực tiễn; - Làm quen với môi trường làm việc tương lai NHẬT KÝ THỰC TẬP Thời gian Tuần thứ ( 02/3 đến 6/3/2009 ) Tuần thứ hai (09/3 đến 13/3/2009 ) Tuần thứ 3, ( 16/3 đến 27/3/2009 ) Tuần 5, 6, 7, ( 30/3 đến 24/4/2009 ) Tuần ( 27/4 đến 29/4/2009 ) 30/4-1/5: Nghỉ lễ Nội dung thực tập - Gặp mặt cán Sở Tư pháp Hải Phòng, giới thiệu thân mục đích thực tập; - Làm quen nhận nhiệm vụ; - Đọc tài liệu tìm hiểu khái quát quan thực tập; - Hoàn thành sơ lược đề cương báo cáo thực tập - Đọc tài liệu, tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Sở Tư pháp; - Gặp gỡ giao lưu với cán bộ, cơng chức, viên chức Sở Tư pháp Hải Phòng; - Hoàn thành chi tiết đề cương báo cáo thực tập - Đọc tài liệu, tập làm nghiệp vụ hành ( kiểm tra văn bản, thể thức văn bản….) - Tập soạn thảo văn bản, chỉnh sửa văn theo thơng tư 55; - Tìm tài liệu, hồn thành sơ lược báo cáo thực tập - Tiếp tục làm công việc tuần 2,3,4; - Chỉnh sữa lỗi kỹ thuật báo cáo thực tập - Nộp báo cáo thực tập; - Tổ chức giao lưu chia tay đồn thực tập với trưởng, phó đồn thực tập, giảng viên hướng dẫn cán bộ, công chức viên chức quan thực tập./ Ghi Báo cáo thc tt nghip Lời nói đầu Ci cỏch hnh nước ta, nhằm đổi cách hành chÝnh Nhà nước với mục đích xây dựng hành chÝnh sạch, vững mạnh, có chất lượng trị chất lượng chun mơn thích hợp với điều kiện mới, tạo thuận lợi cho c¸c hoạt động sản xuất, kinh doanh phục vụ nhân dân có hiệu cao, gãp phần ổn định trị - xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển, gi vng c lp dõn tc Mục tiêu chơng trình cải cách tổng thể hành nớc ta từ 2001-2010 đề nội dung cải cách - Cải cách thể chế hành chính; - Cải cách máy; - Cải cách tài công; - Xây dựng đội ngũ công chức chế độ công vụ Trong đạo cải cách thể chế Nhà nớc, cải cách thủ tục hành khâu đột phá Nó xuất phát từ yếu mà hành nước ta mắc phải Mục tiêu đặt nhanh chóng khắc phục khâu yếu kém, khuyết điểm trình điều hành quan đụng chạm trực tiếp đến đời sống hoạt động nhân dân doanh nghiệp, thủ tục hành số lĩnh vực trọng điểm đầu tư nước vào Việt Nam, xuất nhập cảnh, cấp giấy phép xây dựng quyền sử dụng đất, cấp phát vốn đầu tư xây dựng bản, giải khiếu nại, tố cáo công dân Đồng thời thông qua việc rà sốt thủ tục hành hành mà phát chỗ cần bổ sung, đổi sách, pháp luật, tổ chức máy, quy chế làm việc hoạt động quan hành nhà nước Các thủ tục hành xây dựng thực cần đảm bảo yêu cầu đơn giản phù hợp, rõ ràng, thống nhất, pháp luật, công khai thuận tiện cho việc kiểm tra dân, quan chức năng, Báo cáo thực tập tốt nghiệp góp phần ngăn chặn tệ cửa quyền, quan liêu, sách nhiễu tham nhũng máy nhà nước Tháng năm 1995, kiểm điểm năm thực Nghị số 38/CP cải cách bước thủ tục hành triển khai Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VII, Chính phủ đề chủ trương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 07 lĩnh vực trọng điểm, đồng thời Quyết định cho thí điểm áp dụng mơ hình “một cửa” việc giải cơng việc công dân, tổ chức Thời gian qua, thành phố Hải Phòng đặc biệt trọng, quan tâm đến cơng tác cải cách hành chính, đặc biệt cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa”, coi nội dung quan trọng kế hoạch cải cách hành cấp thành phố đạt kết đáng khích lệ Thực chế “một cửa” góp phần đại hóa hành nhà nước, xây dựng quyền dân, dân, dân Trong thời gian học tập Học viện Hành chính, quan tâm lãnh đạo Học viện, nhiệt tình giảng dạy thầy cô, đồng thời qua thời gian thực tập Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng, với giúp đỡ nhiệt tình Ban lãnh đạo Sở cơ, Văn phòng Sở, giúp em định lựa chọn hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp với đề tài: “ Cải cách thủ tục hành theo chế cửa Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng” Ngồi phần Lời nói đầu Kết luận, báo cáo gồm 03 chương: - Chương Khái quát chung Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng - Chương Thực trạng cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng - Chương Một số kiến nghị - đề xuất Báo cáo thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HẢI PHỊNG Vị trí, chức năng: - Sở Tư pháp Hải Phòng quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực chức quản lý nhà nước công tác xây dựng văn quy phạm pháp luật, kiểm tra xử lý văn quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; công chứng, chứng thực; hộ tịch, quốc tịch, ni có yếu tố nước ngồi; lý lịch tư pháp; luật sư, tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; dịch vụ bán đấu giá tài sản; giám định tư pháp công tác tư pháp khác theo quy định pháp luật - Sở Tư pháp Hải Phòng chịu đạo, quản lý tổ chức, biên chế công tác Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, đồng thời chịu đạo, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ Bộ Tư pháp Nhiệm vụ, quyền hạn: Theo Quyết định số 1185/2006/QĐ-UBND, ngày 01 tháng năm 2006 Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Tư pháp Hải Phòng, Sở Tư pháp trực tiếp đảm nhiệm nhiệm vụ, quyền hạn sau: 2.1 Trình Ủy ban nhân dân thành phố chương trình, kế hoạch dài hạn, năm hàng năm lĩnh vực quản lý Sở phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố tổ chức, hướng dẫn thực chương trình, kế hoạch sau phê duyệt 2.2 Về xây dựng văn quy phạm pháp luật: - Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, điều chỉnh chương trình xây dựng văn quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân thành phố Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành định, thị công tác tư pháp địa bàn thành phố theo quy định pháp luật phân cấp Chính phủ - Tham gia soạn thảo dự thảo văn quy phạm pháp luật quan chuyên môn khác Ủy ban nhân dân chủ trì soạn thảo theo phân công Ủy ban nhân dân thành phố - Thẩm định chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố nội dung thẩm định dự thảo văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân thành phố ban hành theo quy định pháp luật - Tổ chức việc rà sốt, hệ thống hóa văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân thành phố - Tổ chức lấy ý kiến nhân dân dự án, dự thảo văn quy phạm pháp luật theo đạo Ủy ban nhân dân thành phố Bộ Tư pháp 2.3 Về kiểm tra văn quy phạm pháp luật: - Giúp Ủy ban nhân dân thành phố tự kiểm tra văn quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân thành phố ban hành - Kiểm tra văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã; hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã kiểm tra văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn theo quy định pháp luật - Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố định biện pháp xử lý theo quy định pháp luật văn trái pháp luật 2.4 Về phổ biến, giáo dục pháp luật: - Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân thành phố kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hành năm thành phố; tổ chức, hướng dẫn thực kế hoạch sau phê duyệt Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Làm Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố - Chủ động biên soạn, biên tập phát hành tài liệu sách, báo phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật địa bàn thành phố theo phân công Ủy ban nhân dân thành phố - Xây dựng tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo pháp luật cấp địa bàn thành phố - Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật phường, xã, thị trấn quan đơn vị khác địa bàn thành phố theo quy định pháp luật - Chủ trì, phối hợp với Sỏ Văn hóa – Thông tin giúp Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn việc xây dựng hương ước, quy ước thôn, làng, khu dân cư phù hợp với quy định pháp luật thực tế địa phương 2.5 Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ công tác pháp chế quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, doang nghiệp nhà nước thành phố 2.6 Hướng dẫn, kiểm tra cơng tác hòa giải sở địa bàn thành phố theo quy định pháp luật 2.7 Quản lý Nhà nước tổ chức, hoạt động công chứng Phòng cơng chứng thuộc Sở theo quy định pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ hoạt động chứng thực Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã phường, xã, thị trấn địa bàn thành phố 2.8 Giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước công tác thi hành án dân địa bàn thành phố theo quy định pháp luật; thực số nhiệm vụ quản lý tổ chức, cán quan thi hành án dân địa bàn thành phố theo ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp 2.9 Về quản lý hộ tịch, quốc tịch, ni có yếu tố nước lý lịch tư pháp: Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Hướng dẫn, kiểm tra công tác đăng ký quản lý hộ tịch địa bàn thành phố - Chịu trách nhiệm giải công việc hộ tịch, quốc tịch, ni ni có yếu tố nước theo quy định pháp luật đạo Ủy ban nhân dân thành phố - Cấp Phiếu lý lịch tư pháp chịu trách nhiệm việc cập nhật nội dung Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định pháp luật 2.10 Quản lý luật sư hoạt động tư vấn pháp luật: - Trình Ủy ban nhân dân thành phố định cho phép thành lập, tổ chức lại, giải thể Đoàn luật sư - Cấp, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng luật sư, Cơng ty luật hợp danh, Chi nhánh Văn phòng luật sư, Chi nhánh Cơng ty luật hợp danh, Trung tâm tư vấn pháp luật; Giấy chứng nhận tư vấn viên pháp luật địa bàn thành phố theo quy định pháp luật - Thực đăng ký hoạt động, đăng ký thay đổi nội dung Giấy phép thành lập tổ chức hành nghề luật sư nước Việt Nam địa bàn thành phố theo quy định pháp luật - Cung cấp thông tin việc đăng ký hoạt động tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam tổ chức hành nghề luật sư nước Việt Nam địa bàn thành phố cho quan, tổ chức cá nhân có yêu cầu theo quy định pháp luật - Theo dõi việc thuê luật sư nước ngoài, luật sư Việt Nam, việc hợp tác hành nghề, việc nhận luật sư tập Việt Nam tổ chức hành nghề luật sư nước Việt Nam, việc thuê hoạt động hành nghề luật sư nước ngồi Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh Việt Nam địa bàn thành phố - Tổ chức bồi dưỡng kỹ tư vấn pháp luật cho tư vấn viên pháp luật Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Giúp Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra hoạt động Đoàn luật sư, tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật su nước Việt Nam Trung tâm tư vấn pháp luật theo thẩm quyền 2.11 Giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước trực tiếp tổ chức số hoạt động trợ giúp pháp lý cho người nghèo đối tượng sách địa phương theo quy định pháp luật 2.12 Giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước công tác giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại phạm vi thành phố theo quy định pháp luật 2.13 Xây dựng, trình ủy ban nhân dân thành phố chương trình cải cách hành lĩnh vực tư pháp tổ chức thực chương trình sau phê duyệt 2.14 Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi quản lý Sở; giải khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định pháp luật theo phân công Ủy ban nhân dân thành phố 2.15 Thực hợp tác quốc tế lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi quản lý Sở theo quy định pháp luật theo phân công, ủy quyền Ủy ban nhân dân thành phố 2.16 Chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước hoạt động quản lý tư pháp cấp quận, huyện, thị xã 2.17 Thống với Sở Nội vụ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng Phó Trưởng phòng Tư pháp quận, huyện, thị xã địa bàn thành phố 2.18 Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quyết định quy định số lượng cán bộ, công chức tư pháp – hộ tịch phường, xã, thị trấn địa bàn thành phố 10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2.19 Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước tư pháp 2.20 Thực công tác thông tin, báo cáo định kỳ đột xuất tình hình thực nhiệm vụ lĩnh vực công tác giao theo quy định Ủy ban nhân dân thành phố Bộ Tư pháp 2.21 Quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức người lao động Sở; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, cán làm công tác tư pháp địa bàn thành phố theo quy định pháp luật 2.22 Quản lý tài chính, tài sản Sở theo quy định pháp luật phân cấp Ủy ban nhân dân thành phố 2.23 Thực nhiệm vụ khác Ủy ban nhân dân thành phố giao Tổ chức biên chế: - Cơ cấu tổ chức Sở Tư pháp Hải Phòng gồm có: 3.1 Lãnh đạo Sở có Giám đốc 03 Phó Giám đốc Giám đốc người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ trưởng Bộ Tư pháp trước pháp luật hoạt động Sở Giám đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định theo quy định quản lý cơng tác cán Phó Giám đốc giúp Giám đốc phụ trách lĩnh vực công tác chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật nhiệm vụ công tác phân công Phó Giám đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định theo đề nghị Giám đốc quy định quản lý công tác cán 24 Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Nhận xét, đánh giá cán hàng năm theo pháp lệnh cán công chức cán làm việc phận tiếp nhận hồ sơ trả kết giải thủ tục hành Gửi nhận xét, đánh giá cho Giám đốc Sở Tư pháp cán có vi phạm quy chế hoạt động phận tiếp nhận hồ sơ hành chính; - Báo cáo định kỳ tình hình hoạt động phận tiếp nhận hồ sơ trả kết giải thủ tục hành với Giám đốc Sở quan hành cấp * Cán phân cơng tiếp nhận trả hồ sơ hành phải người có lực, trình độ quản lý Nhà nước, am hiểu pháp luật, thành thạo chuyên môn, nghiệp vụ, nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giao Cán tiếp nhận hồ sơ hành làm việc theo chế độ kiêm nhiệm nên cần đào tạo, bồi dưỡng để cán có khả tiếp nhận tất hồ sơ hành thuộc thẩm quyền Sở Tư pháp Cán bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả kết giải thủ tục hành có nhiệm vụ: - Kiểm tra tính hợp pháp đầy đủ hồ sơ, hướng dẫn cụ thể hồ sơ chưa đầy đủ để cơng dân, tơ chức hồn thiện; - Cập nhật số liệu hồ sơ hành hàng ngày vào sổ tiếp nhận trả kết hồ sơ, sau bàn giao cho cán chuyên môn lĩnh vực; Kiểm tra, đôn đốc cán chuyên môn trả kết thụ lý theo thời gian quy định; - Tất hồ sơ cán tiếp nhận hoàn trả hồ sơ chuyển đến cá ban, ngành phải đại diện ban, ngành ký vào sổ theo dõi (ngày nhận, ngày giao ) giao lại cho cán tiếp nhận; - Lưu trữ hồ sơ sau thủ tục hành giải xong, trả kết hướng dẫn công dân, tổ chức nộp lệ phí quy định; - Hướng dẫn cơng dân, tổ chức đến quan có thẩm quyền giải hồ sơ không thuộc thẩm quyền tiếp nhận Báo cáo thực tập tốt nghiệp * Đối với công dân, tổ chức liên hệ công việc cần thực hiện: 25 - Xuất trình giấy tờ có liên quan đến cơng việc cần giải quyết; - Không gây ồn ào, lại lộn xộn làm trật tự nơi công sở, tuân thủ nguyên tắc làm việc quan cần liên hệ; - Có thái độ mực, nghiêm chỉnh thực hướng dẫn cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ Kết thực 3.1 Năm 2008: Tiếp tục thực Quyết định số 2332/2006/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân thành phố quy định trình tự, thủ tục, thời hạn lệ phí giải việc Hộ tich – Quốc tịch, Lý lịch tư pháp, Công chứng, Chứng thực theo chế “Một cửa”, áp dụng thống từ thành phố đến quận, huyện xã, phường, thị trấn; đạo đơn vị toàn ngành thực nghiêm túc quy định cải cách hành chính, trình tự, thủ tục, thời hạn giải công việc; nâng cao chất lượng phục vụ hiệu hoạt động Bộ phận “một cửa” độc lập, chuyên trách Sở Tư pháp, giải nhanh chóng, xác, pháp luật yêu cầu công việc tổ chức công dân * Công tác Hộ tịch – Quốc tịch, Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố Quyết định số 620/QĐ-UB ngày 16/4/2008 việc miễn toàn lệ phí Hộ tịch theo quy định Thủ tướng địa bàn thành phố; Trong năm, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả kết theo chế “một cửa” Sở Tư pháp tiếp nhận phối hợp giải quyết: - Đăng ký kết có yếu tố nước ngoài: 532 trường hợp; - Ghi việc thay đổi hộ tịch có yếu tố nước ngồi: 458 trường hợp; - Đăng ký khai sinh yếu tố nước ngoài: 25 trường hợp; - Đăng ký khai tử yếu tố nước ngoài: 06 trường hợp; Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Đăng ký nuôi nuôi yếu tố nước ngoài: 05 trường hợp; 26 - Sao lục hộ tịch yếu tố nước ngoài: 14 trường hợp; - Các việc hộ tịch khác: 67 trường hợp; - Cấp phiếu xác nhận Lý lịch tư pháp: 2.853 trường hợp * Công tác Công chứng, Chứng thực Năm 2008, công tác công chứng, chứng thực thực hiện: - Số việc: Chứng nhận (tính đến tháng năm 2008): 237.320 trường hợp; Chứng nhận hợp đồng: 8.785 trường hợp Chứng nhận dịch (tính đến tháng năm 2008): 11.412 trường hợp; Việc khác: 916 trường hợp - Thu lệ phí nộp ngân sách: 4.257.685.000 đồng 3.2 Tháng - Quý I năm 2009 * Công tác Công chứng, Chứng thực - Chứng nhận hợp đồng: 3.813 trường hợp; - Thu lệ phí nộp ngân sách: 2.071.956.000 đồng * Công tác Hộ tịch – Quốc tịch, Lý lịch tư pháp Trong tháng, Bộ phận “một cửa” độc lập, chuyên trách Sở Tư pháp tiếp nhận làm thủ tục: 27 Báo cáo thực tập tốt nghiệp STT Tên việc Đăng ký kết có yếu tố nước Số việc Số việc tiếp nhận giải 172 147 Ghi Số liệu trả kết Ghi thay đổi hộ tịch 239 256 tính Đăng ký khai sinh có yếu tố nước 18 26 trường Đăng ký lại việc sinh Cấp lại Giấy khai sinh 18 18 Đăng ký khai tử có yếu tố nước 1 ngồi Đăng ký ni ni 1 Đăng ký nhận cha, mẹ, Xác nhận quốc tịch Việt Nam 10 Thay đổi, cải hộ tịch 11 Sao lục kết có yếu tố nước ngồi 4 12 Sao lục khai sinh 57 51 13 Phiếu xác nhận Lý lịch tư pháp 997 1239 Tổng số 1522 1748 hợp tiếp nhận trước ngày 16/3/2009 III/ Nhận xét – Đánh giá trình thực cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1.Những kết đạt 28 - Do q trình giải cơng việc thiết lập cách khoa học, giải thủ tục hành cách triệt để, thống nên tạo điều kiện giải yêu cầu tổ chức, công dân cách hợp lý, nhanh chóng; - Loại bỏ thủ tục rườm rà, phức tạp không cần thiết, hạn chế tùy tiện xử lý giải cơng việc; - Thủ tục hành quy trình giải công việc đổi theo hướng hợp lý, khoa học Thời gian xử lý công việc rút ngắn, đảm bảo công khai, minh bạch, thủ tục, hồ sơ, giấy tờ, phí, lệ phí; cơng dân, tổ chức đồng tình ủng hộ; - Do quan tâm đầu tư sở vật chất người nên góp phần giúp mặt quan bước đại hóa; - Cán bộ, công chức phận tiếp nhận trả kết phòng ban chun mơn có phối hợp tốt giải cơng việc cơng dân tổ chức, qua nâng cao tinh thần trách nhiệm cán công chức công việc giao, hoạt động quan có hiệu lực, hiệu trước; - Góp phần xây dựng lề lối làm việc khoa học, xây dựng công sở văn minh; - Thực giải công việc theo chế “một cửa” khắc phục tình trạng đùn đẩy cơng việc Từ áp dụng mơ hình này, cán cơng chức có ý thức thời gian chất lượng hồn thành cơng việc Nếu xảy sai sót khâu định, cán cơng chức phải tự chịu trách nhiệm kết cơng tác mình, kết cơng việc nâng lên; - Góp phần chống tệ quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu, tham nhũng phận cán công chức Đồng thời người công chức thấy rõ trách nhiệm việc chấp hành nội quy, quy chế quan, ý thức chấp 29 Báo cáo thực tập tốt nghiệp hành kỷ luật lao động nâng lên Từ đó, cán cơng chức có tinh thần trách nhiệm giữ gìn bảo vệ cơng, tiết kiệm khoản chi phí quản lý hành chính; - Cơ chế “một cửa” đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán công chức có thái độ coi nhân dân đối tượng phục vụ, giải khó khăn họ; - Do phải đảm bảo thời gian trả hồ sơ hẹn tổ chức, công dân nên buộc cán cơng chức phải đơn đốc, bố trí cơng việc cách hợp lý, tạo phối hợp đồng bộ, chặt chẽ ban, ngành để hồn thành cơng việc; - Cán công chức bước nâng cao chất lượng, trình độ, lực chun mơn để đáp ứng u cầu cơng việc; - Góp phần nâng cao quyền giám sát nhân dân quan Người dân cơng khai góp ý, phản ánh việc làm trái pháp luật cán công chức nhà nước Qua người dân bảo vệ quyền lợi đáng họ trước pháp luật; - Giảm phiền hà tốn cho công dân tổ chức phải quan hệ với quyền, lại nhiều nơi, nhiều lần trước Qua góp phần ngăn chặn tiêu cực hoạt động phận cán công chức thực thi nhiệm vụ; - Do thủ tục hành cơng khai, minh bạch, quy mối làm cho người dân hiểu tuân theo, từ củng cố lòng tin nhân dân vào quyền; - Sở triển khai thực Đề án chế độ phụ cấp cho cán công chức làm việc phận “một cửa” Hạn chế - Khó khăn Có kết trước hết cần có lãnh đạo, đạo cấp Ủy quyền cấp, phối hợp đoàn thể, tổ chức xã hội công dân việc thực cải cách hành chính, đặc biệt đầu tư sở vật chất cán cho phận tiếp nhận trả kết Sở Tư pháp; mặt khác, dội ngũ cán công chức phận "một cửa" bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp 30 Báo cáo thực tập tốt nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm công tác giao Tuy nhiên, cơng tác cải cách hành làm chưa mạnh, thực chế "một cửa" Sở Tư pháp Hải Phòng gặp phải khó khăn tồn sau: - Trong trình thực chế "một cửa" nảy sinh hạn chế chưa có thống đồng Sở, ban, ngành Do vậy, việc thực chế "một cửa" phạm vi Sở, ngành Việc tiếp nhận trả kết chưa thực đến kết cuối mà dừng công đoạn Mỗi công đoạn rút ngắn thời gian thời gian chờ kết cửa kéo dài; - Mặc dù việc thực cải cách hành thực bước đầu có kết khơng trì thường xun hoạt động trở thành hình thức Việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ cán công chức phải gắn với ý thức: người công chức “cơng bộc dân” Từ nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật công chức làm việc để phục vụ dân; - Trang bị sở vật chất Bộ phận "một cửa" ưu tiên, chi phí hành hàng tháng nhiều hạn hẹp, biên chế người phận khơng có, phải kiêm nhiệm nên ảnh hưởng tới hiệu công việc Việc ứng dụng công nghệ thông tin bước đầu triển khai chưa thực có hiệu cao chưa có phối kết hợp nhịp nhàng với phòng Sở, ban, ngành thành phố Đặc biệt chưa có đồng phục cho cán công chức làm việc Bộ phận "một cửa" chưa có chế độ phụ cấp cho cán công chức làm việc * Nguyên nhân hạn chế trên: - Do ban hành văn chưa thống nên dẫn đến cách làm khác nhau; - Do Sở thí điểm cải cách hành theo mơ hình "một cửa liên thơng", việc thông tin liên lạc quan, ban, ngành hạn chế, dẫn tới hiệu cơng việc chưa thực cao; - Chưa có chế độ phụ cấp, đãi ngộ xứng đáng cho cán làm việc phận nên người cán công chức chưa thực cơng việc; 31 Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Chưa có cán chuyên trách mà kiêm nhiệm nên q trình giải cơng việc nhiều hạn chế Biện pháp giải Nhận thức mặt hạn chế việc thực cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” Sở thời gian qua, xác đinh rõ nguyên nhân nó, Ban giám đốc Sở Tư pháp Hải Phòng đạo tiến hành số biện pháp sau: - Tăng cường công tác đạo, điều hành kiện tồn ban đạo cải cách hành Gắn cơng tác cải cách hành với việc thực quy chế dân chủ sở xây dựng, chỉnh đốn Đảng; - Đối với Nhà nước, phải thực cải cách hành đồng với đổi hệ thống trị đồng từ Trung ương đến địa phương; - Hồn thiện quy trình, thủ tục hệ thống văn pháp quy Đặc biệt văn quy phạm pháp luật lĩnh vực cải cách thủ tục hành theo chế "một cửa" Tiếp tục rà soát, loại bỏ thủ tục hành mang tính quan liêu, rườm rà Xây dựng hồn thiện thủ tục hành theo hướng cơng khai, minh bạch, đơn giản, thuận tiện, giảm tối đa thủ tục, thời gian giải công việc, tránh phiền hà cho tổ chức, công dân Thực cải cách thủ tục hành theo chế "một cửa", vào thực chất chiều sâu - Hoàn thiện đội ngũ cán công chức: Tiếp tục nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ ý thức làm việc cho đội ngũ cán công chức, đặc biệt cán công chức làm việc Bộ phận "một cửa" cần phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn nghiệp vụ thường xuyên để họ đảm nhận nhiều nhiệm vụ Phải có kế hoạch đào tạo đội ngũ cán công chức kế cận, sẵn sàng thay cho đội ngũ cán công chức hưu để đáp ứng yêu cầu công việc thời đại Xử lý nghiêm cán công chức có hành vi sách nhiễu dân hay tham nhũng, gây khó dễ cho người dân 32 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Có chế khen thưởng thích đáng cán cơng chức hồn thành tốt nhiệm vụ giao đặc biệt phải có chế độ phụ cấp cho đội ngũ cán công chức làm việc phận - Bố trí đủ nguồn tài nhân lực - Áp dụng khoa học cơng nghệ vào hoạt động hành để đạt hiệu cao Đặc biệt áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2000 vào hoạt động quan hành nhà nước Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 (gọi chung hệ thống quản lý chất lượng ) tiến hành thông qua việc xây dựng thực hệ thống quy trình xử lý cơng việc hợp lý, phù hợp với quy định pháp luật nhằm tạo điều kiện để người đứng đầu quan hành nhà nước kiểm sốt q trình giải công việc nội quan, thơng qua bước nâng cao chất lượng hiệu công tác quản lý cung cấp dịch vụ cơng - Xây dựng văn hóa cơng sở Xây dựng mơi trường làm việc đại, văn hóa Hiện đại hóa cơng sở cơng tác quản lý, điều hành quan nhà nước Đặc biệt, xây dựng hiệu “4 không” hoạt động công vụ: “Không chậm trễ, tồn đọng – Không cứng nhắc, quan liêu – Không sách nhiễu, phiền hà – Không tiêu cực, tham nhũng” Hay nguyên tắc công khai: “ Cơng khai sách pháp lý, quy trình giải quyết, thủ tục hồ sơ cần có, thời gian lệ phí” - Tăng cường biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính: tivi, báo, đài…để người dân hiểu biết rõ quy trình thủ tục hành - Xây dựng kế hoạch tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên - Đối với người dân: Mỗi người phải tự trang bị kiến thức cho để tiếp xúc với cơng việc cần giải khơng bỡ ngỡ không bị cán công chức sách nhiễu Mỗi người dân phải tự nhận thức hiệu giải công việc không phụ thuộc vào tinh thần, thái độ người cơng chức mà phụ thuộc vào hiểu biết thân người dân Báo cáo thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG MỘT SỐ KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT 33 Qua năm hoạt động tiếp nhận trả kết phận "một cửa" Sở Tư pháp Hải Phòng có hiệu định, đầu mối giúp cơng dân tổ chức có nhu cầu giải thủ tục hành có liên quan Song để phận "một cửa" vào hoạt động có chất lượng, đạt hiệu cao, em xin mạnh dạn có số đề xuất sau dựa hiểu biết thân nghiên cứu thời gian qua: Đối với Trung ương - Cần đạo thực đồng cơng tác cải cách hành hệ thống trị: Đảng – Chính quyền – Đoàn thể - Kịp thời sửa đổi bổ sung văn quy phạm pháp luật ( Luật, Nghị định, Thông tư ) theo lĩnh vực liên quan đến thủ tục hành đề nghị báo cáo kết rà soát văn quy phạm pháp luật hang năm địa phương; tạo thống nhất, đồng - Nghiên cứu ban hành Tiêu chuẩn phân loại cấp hành nhà nước đơn vị nghiệp, qua xác định rõ chức năng, nhiệm vu, quyền hạn đơn vị, xây dựng mối liên kết giải công việc quan - Đề nghị Chính Phủ đôn đốc tỉnh thực nhanh phụ cấp cho cán công chức làm việc phận “một cửa” cấp, tạo điều kiện làm việc tốt cho cán công chức Đối với quan thành phố - Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố đẩy mạnh đạo việc thực “cơ chế cửa liên thơng” tồn thành phố (đã thử nghiệm đạt kết cao số quận trọng điểm thành phố ); - Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp xây dựng kế hoạch bố trí kinh phí, trình Hội đồng nhân dân cấp phê duyệt để thực nhiệm vụ cải cách hành chính, trước hết phận “một cửa” quan hành nhà nước, bước đại hóa cơng sở 34 Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Thủ trưởng Sở, ban, ngành Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cần quan tâm, tập trung đạo đơn vị đẩy mạnh cơng tác cải cách hành theo quy định cấp trên, đặc biệt cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” Đối với Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng - Đối với cán làm việc phận “một cửa”, đề nghị với Sở cần bố trí từ 1-3 cán chun trách có trình độ, lực, kinh nghiệm, phẩm chất trị, đạo đức tốt để lĩnh vực giải phận giải quyết, đảm bảo thủ tục, pháp luật thời gian quy định - Đề nghị Sở Tư pháp trang bị đồng phục cho cán công chức làm việc phận “một cửa”, bước nâng tính chuyên nghiệp cho hoạt động này; đồng thời thực chế độ phụ cấp cho cán công chức - Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ rèn luyện phẩm chất đạo đức khả giao tiếp cho số cán công chức phân công nhiệm vụ phận “một cửa” Sở Tư pháp Có thể khẳng định rằng, nghiên cứu để cải cách thủ tục hành nhiệm vụ nặng nề giai đoạn tới Chúng ta có số kinh nghiệm bước đầu phát huy để làm tốt nhiệm vụ Đồng thời với kinh nghiệm mình, học tập nước khác Một có đạo kiên quyết, biết tổng kết có tinh thần học hỏi, hồn tồn đổi thủ tục hành hành theo hướng phù hợp áp dụng có hiệu 35 Báo cáo thực tập tốt nghiệp KẾT LUẬN Thực tập nội dung quan trọng chương trình đào tạo đại học Học viện Hành Đây thời gian giúp sinh viên cuối khóa có hội tiếp xúc với mơi trường làm việc thực tế, có điều kiện so sánh, gắn kết lý luận với thực tiễn, góp phần tạo tiền đề tốt tâm lý, kỹ năng, nghiệp vụ cơng tác cho sinh viên nói chung sinh viên Học viện Hành nói riêng sau trường Trong trình thực tập ( từ ngày 02/3/2009 đến 02/5/2009 ) Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng, với kiến thức lĩnh hội qua năm học tập nghiên cứu Học viện, giúp em tìm hiểu vị trí, chức năng, cấu tổ chức hoạt động Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng Sở Tư pháp – quan chuyên môn Ủy ban nhân dân thành phố có chức tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước tư pháp Qua trình tìm hiểu, em sâu vào thực tế thực hành kỹ hành Những kiến thức thực tiễn giúp em hồn thành báo cáo Và quan trọng hơn, qua thời gian thực tập quan giúp em hiểu cơng tác hành chính, lương tâm, trách nhiệm người cán cơng chức, điều có ích cho q trình cơng tác sau thân – công chức nhà nước tương lai Thời gian qua, em nhận hướng dẫn, bảo tận tình giáo Đào Thị Thanh Thủy thầy giáo khoa Hành học phương pháp nghiên cứu, kiến thức lý luận thực tiễn xung quanh đề tài này, bên cạnh giúp đỡ nhiệt tình chun viên Sở Tư pháp Hải Phòng, đặc biệt Văn phòng Sở cơ, chú, anh, chị phận “một cửa” Nhưng hạn chế thời gian kiến thức kinh nghiệm thực tế nên báo cáo khơng tránh khỏi thiếu sót Em kính mong nhận đánh giá, nhận xét, đóng góp ý kiến Quý thầy cô để báo cáo em hoàn chỉnh đầy đủ Em xin chân thành cảm ơn! Báo cáo thực tập tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 36 Nghị Đại hội Đảng lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam ( Nhà xuất trị Quốc gia 1996 ); Văn kiện Đại hội lần thứ VIII Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VII năm 2005; Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2001-2010; Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg Chính phủ ngày 27 tháng năm 2006 phê duyệt Kế hoạch cải cách hành giai đoạn 2006-2010; Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực chế “một cửa”, chế “một cửa liên thơng” quan hành nhà nước địa phương; Quyết định số 07/2008/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực Đề án đơn giản hóa thủ tục hành lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010; Nghị số 07/2006/NQ-HĐND ngày 07/4/2006 Kỳ họp thứ Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIII Đề án số 1187/ĐA-UBND ngày 08/3/2006 Ủy ban nhân dân thành phố đẩy mạnh cải cách hành giai đoạn 2006-2010; Quyết định số 351/2007/QĐ-UBND ngày 08/3/2007 Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực chủ đề “Đẩy mạnh cải cách hành 2007”; Quyết định số 1185/2006/QĐ-UBND ngày 01/6/2006 Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng; 37 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 10 Quyết định số 07/QĐ-STP, ngày 19 tháng năm 2007 Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng Thành lập Bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả kết theo chế “một cửa” độc lập, chuyên trách; 11 Báo cáo số 45/BC-STP ngày tháng 11 năm 2008 tổng kết công tác năm 2008 Ngành Tư pháp thành phố Hải Phòng; 12 Báo cáo số 08/BC-STP ngày 16 tháng năm 2009 Công tác Quý I, phương hướng công tác Quý II năm 2009 Ngành Tư pháp thành phố Hải Phòng; 13 Giáo trình số sách tham khảo Học viện Hành 38 Báo cáo thực tập tốt nghiệp CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Hà nội, ngày 10 tháng năm 2009 NHẬN XÉT QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đối với sinh viên: Phùng Phương Ngân Lớp: KH6A Niên khoá 2005-2009 Đoàn thực tập số Với tư cách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp, tơi có số nhận xét sau: Về trình thực tập: Về nội dung báo cáo: Giảng viên hướng dẫn ... tổ chức Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng Các quy định để thực chế một cửa Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng 2.1 Các lĩnh vực giải theo chế một cửa : - Hộ tịch – Quốc tịch; - Lý lịch tư pháp; -... TẠI SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG I/ Một số vấn đề chung thủ tục hành cải cách thủ tục hành theo chế một cửa 1 .Thủ tục hành 1.1 Khái niệm: Trong nghiên cứu thủ tục hành chính, có nhiều quan... theo chế cửa Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng Ngồi phần Lời nói đầu Kết luận, báo cáo gồm 03 chương: - Chương Khái quát chung Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng - Chương Thực trạng cải cách thủ tục hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại sở tư pháp thành phố hải phòng, Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại sở tư pháp thành phố hải phòng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay