Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP công thương ngũ hành sơn trong hai năm 2016 2017

60 38 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 13:39

Chuyên đề thực tập GVHD:TH.S Trịnh Thị Trinh LỜI MỞ ĐẦU Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo chế thị trường có quản lý cua Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nước ta thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Thực chủ trương trên, từ Đại hội Đảng lần thứ VI (tháng 12 - 1990) đến nay, Đảng Nhà nước ban hàng số chủ trương, sách nhằm khuyến khích tạo điều kiện cho thành phần kinh tế phát triển Từ đó, loại hình doanh nghiệp doanh nghiêp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần phát triển nhanh chóng, trở thành lực lượng đáng kể nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nước ta Song nhìn mơ hoạt động doanh nghiệp đến nước ta có tới 70% doanh nghiệp nhà nước (DNNN) hầu hết doanh nghiệp quốc doanh thuộc loại vừa nhỏ Hiện nay, DNNN nước ta có tốc độ phát triển tương đối gặp khó khăn: thiết bị, cơng nghệ lác hậu, trình độ tổ chức quản lý yếu kém, giá thành sản phẩm cao, thị trường không ổn định, bị hàng hoá nhập lậu hàng hoá doanh nghiệp lớn cạnh tranh gay gắt Nhưng khó khăn lớn vốn có DNNN nhu cầu vốn để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đổi thiết bị, cơng nghệ lại đòi hỏi lớn Do đó, việc nghiên cứu thực trạng tín dụng ngân hàng nhằm tìm biện pháp chủ yếu mở rộng vấn đề đặt cấp thiết Xuất phát từ nhận thức tầm quan trọng nói trên, em xin chọn đề tài: "Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Công Thương Ngũ Hành Sơn Trong hai năm 2016-2017 Chuyên đề thực tập GVHD:TH.S Trịnh Thị Trinh CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÂN HÀNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA I.NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Khái niệm: Theo điều 20 Luật Tổ chức tín dụng (TCTD) Việt Nam (Luật số 02/1997/QH10) ban hành ngày 26/12/97 thì: ”Tổ chức tín dụng doanh nghiệp thành lập theo quy định luật quy định khác pháp luật để hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ tốn.” Như vậy, Ngân hàng loại hình TCTD thực toàn hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liên quan Theo tính chất mục tiêu hoạt động, loại hình ngân hàng gồm có: ngân hàng thương mại(NHTM), ngân hàng phát triển, ngân hàng đầu tư, ngân hàng sách, ngân hàng hợp tác loại hình ngân hàng khác Trong đó, NHTM loại hình doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ, hoạt động chủ yếu thường xuyên huy động tiền gửi khách hàng vay, cung cấp dịch vụ ngân hàng nhằm mục đích sinh lời Chức NHTM Chức trung gian tài chính: Đây việc NHTM thực trung gian tiết kiệm đầu tư.Trong kinh tế nào, tiếp cận chủ thể có tiền nhàn rỗi chủ thể có nhu cầu tiền gặp phải nhiều hạn chế, khó khăn người có nhu cầu khó tìm gặp người có khả cung cấp ngược lại Hoạt động NHTM góp phần khắc phục hạn chế trên, cụ thể NHTM thu nhận nguồn tiền nhiều cách huy động tiền gửi, phát hành kỳ phiếu, trái phiếu hay vay TCTD khác đem số tiền cho vay chủ thể có nhu cầu cần tiền để sử dụng vào sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt đời sống Hiện tổ chức tài khác thực chức NHTM tổ chức thực chức nhiều Như vậy, NHTM thực chức trung gian tín dụng với tư cách vừa người cho vay vừa người vay Ngân hàng tập trung nguồn vốn từ người mà lý đ khơng trực tiếp dùng để sinh lợi chuyển sang người có ý muốn dùng để sinh lợi Chính nhờ có tham gia Chun đề thực tập GVHD:TH.S Trịnh Thị Trinh ngân hàng mà tốc độ điều chuyển vốn đầu tư trở nên nhanh chóng hơn, góp phần đắc lực vào việc nâng cao hiệu sử dụng đồng vốn 2.2 Chức thủ quỹ khách hàng: NHTM tổ chức tài trung gian nên cóï chức trung gian toán nghĩa NHTM thủ quỹ khách hàng (công chúng, tổ chức) Sau nhận tiền gửi, vốn huy động khác, NHTM người bảo quản tiền, thực giao dịch toán lẫn khách hàng theo yêu cầu khách hàng Đồng thời NHTM mở sổ sách theo dõi dòng tiền giao dịch Ngồi ra, ngân hàng nhận bảo quản tài sản theo ủy thác khách hàng Thực chức này, ngân hàng tiết kiệm tiền mặt, tiết kiệm chi phí lưu thông tiền mặt, hạn chế vốn ứ đọng khâu toán, thúc đẩy việc luân chuyển tiền tệ cách nhanh chóng 2.3 Chức tạo tiền: Kể từ có phân hóa hệ thống Ngân hàng, hình thành nên Ngân hàng phát hành Ngân hàng trung gian Ngân hàng trung gian khơng thực chức phát hành giấy bạc Ngân hàng Tuy nhiên, thơng qua chức trung gian tín dụng trung gian tốn, Ngân hàng Thương mại có khả tạo tiền ghi sổ (hay bút tệ) thể tài khoản tiền gởi toán khách hàng Ngân hàng Thương mại Thông qua chức làm trung gian tín dụng, Ngân hàng sử dụng số vốn huy động vay, số tiền cho vay lại khách hàng sử dụng để mua hàng hóa, dịch vụ, tốn Nếu Ngân hàng thực chức nhận tiền gởi mà chưa cho vay Ngân hàng chưa thể tạo tiền ghi sổ, Ngân hàng thực nghiệp vụ cho vay, Ngân hàng thực tạo tiền Các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu ngân hàng thương mại 3.1Nghiệp vụ tài sản nợ: Huy động nguồn vốn xã hội để hoạt để hoạt động lẽ sống quan trọng ngân hàng thương mại.bằng công cụ cần thiết mà pháp luật chô phép NHTM huy động vốn từ nguồn tiền xã hội làm nguồn vốn vay thành phần kinh tế.Kết nghiệp vụ tạo nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu kinh tế Thành phần nguồn vốn NHTM gồm: - Vốn điều lệ :Là số vốn ban đầu thành lập ngân hàng ghi vào điều lệ Chuyên đề thực tập GVHD:TH.S Trịnh Thị Trinh ngân hàng.Vốn điều lệ phải vốn pháp định Chính Phủ qui định -Các quỹ dự trữ: quỹ bắt buộc phải trích lập q trình tồn phát triển ngân hàng.Gồm có quỹ sau : - + Quỹ dự trữ + Quỹ dự phòng rủi ro + Quỹ khen thưởng phúc lợi + Quỹ phát triển kỹ thuật nghiệp vụ Vốn huy động: nguồn vốn chủ yếu NHTM, gồm có: + Tiền gửi không kỳ hạn đơn vị, cá nhân + Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn + Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn + Phát hành kỳ phiếu, trái phiếu + Các khoản tiền gửi khác + Vốn vay: vay từ thị trường tiền tệ, vay từ Ngân hàng Trung ương Vốn tiếp nhận: vốn Nhà nước cấp hay tổ chức tài uỷ thác cho ngân hàng cho vay theo mục đích định Vốn khác: nguồn vốn phát sinh trình hoạt động ngân hàng( đại lý, chuyển tiền, dịch vụ ) 3.2 Nghiệp vụ tài sản có: Nghiệp vụ tài sản có: nghiệp vụ phản ảnh khả sử dụng nguồn vốn với mục đích sinh lời NHTM Bao gồm: Nghiệp vụ ngân quỹ (Dự trữ), cho vay, đầu tư, tài sản Có khác Trong nghiệp vụ tài sản Có nghiệp vụ tín dụng đầu tư nghiệp vụ sử dụng vốn quan trọng Đây nghiệp vụ cấu thành phận chủ yếu quan trọng tài sản Có NHTM Tài sản ngân quỹ (dự trữ): Hoạt động NHTM nhằm mục đích sinh lời Song, cần phải đảm bảo an toàn tốn để giữ vững lòng tin khách hàng Muốn vậy, NHTM dành phần nguồn vốn, khơng sử dụng để đáp ứng, đảm bảo nhu cầu toán, chi trả Phần vốn để dành gọi dự trữ, tỷ lệ phần dự trữ tổng số dư tiền gửi gọi tỷ lệ dự trữ bắt buộc, NHNN quy định thời kỳ Có hai cấp dự trữ là: sơ cấp thứ cấp Tài sản tín dụng: Là khoản ngân hàng cấp tín dụng cho đơn vị tổ chức kinh tế hình thức Đây xem hoạt động tạo nguồn thu nhập lớn cho NHTM Tuy nhiên, hoạt động tín dụng hoạt động hàm chứa xác suất rủi ro cao Do đó, NHTM xây dựng sách Tín dụng cho riêng nhằm đem lại an toàn sinh lợi tốt cho hoạt động kinh doanh Tài sản tín dụng thơng thường Chun đề thực tập GVHD:TH.S Trịnh Thị Trinh phân bổ theo nguyên tắc phân tán (rủi ro) nguyên tắc lựa chọn (khách hàng) Tài sản đầu tư: Nghiệp vụ Đầu tư có vị trí quan trọng thứ hai sau khoản mục cho vay; nghiệp vụ mang lại khoản thu nhập đáng kể cho NHTM Nhờ hoạt động đầu tư mà rủi ro hoạt động ngân hàng phân tán, đồng thời ngân hàng đa dạng hóa hoạt động kinh doanh Trong nghiệp vụ NHTM dùng nguồn vốn nguồn vốn ổn định khác để đầu tư hình thức như: Góp vốn, mua cổ phần, cổ phiếu cơng ty; Mua trái phiếu Chính phủ, quyền địa phương; mua trái phiếu cơng ty Tài sản có khác: Là khoản mục lại tài sản Có, chủ yếu tài sản lưu động sở vật chất để tiến hành hoạt động ngân hàng, Bao gồm: + kho quỹ Xây dựng mua thêm nhà cửa làm trụ sở, văn phòng, hệ thống + Mua sắm trang thiết bị, máy móc dụng cụ làm việc + Mua sắm phương tiện vận chuyển + Các khoản phải thu, khoản khác 3.3 Nghiệp vụ trung gian: NHTM thực nghiệp vụ trung gian nhằm đem lại tiện ích cho khách hàng để thu phí dịch vụ hoa hồng dịch vụ Có loại dịch vụ sau: - Các dịch vụ toán, thu chi hộ cho khách hàng Bảo quản tài sản quý giá, giấy tờ, chứng thư quan trọng công chúng Bảo quản, mua bán hộ chứng khoán theo ủy nhiệm khách hàng Kinh doanh mua bán ngoại tệ, vàng bạc, đá quý Tư vấn tài chính, giúp đỡ Công ty phát hành cổ phiếu, trái phiếu II TÍN DỤNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG Khái niệm tín dụng: Tín dụng hiểu chuyển nhượng việc sử dụng lượng giá trị dạng tiền tệ tài sản phi tiền tệ từ người cho vay sang người vay với điều kiện định để sau khoảng thời gian định theo thỏa thuận vốn hoàn trả với lượng giá trị danh nghĩa lớn ban đầu.(Theo quan điểm Mác) Khái niệm Tín dụng Ngân hàng: TDNH giao dịch tài sản(tiền) bên cho vay( ngân hàng ) bên vay (cá nhân, doanh nghiệp chủ thể khác), bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên vay sử dụng thời hạn định theo thoả thuận, bên vay có trách nhiệm hồn trả vơ điều kiện với gốc lãi cho bên vay đến hạn toán Từ khái niệm trên, chất tín dụng ngân hàng giao dịch tài sản sở hồn trả có đặc trưng sau: - Tài sản giao dịch quan hệ TDNH hình thức cho vay tiền Chuyên đề thực tập GVHD:TH.S Trịnh Thị Trinh Xuất phát từ ngun tắc hồn trả, người cho vay chuyển giao tài sản cho người vay sử dụng phải có sở để tin người vay trả hạn Đây yếu tố quan hệ tín dụng Giá trị hồn trả thơng thường phải lớn giá trị lúc cho vay, hay nói cách khác người vay phải trả them phần lãi vốn gốc Trong quan hệ tin dụng ngân hàng tiền vay cấp sở cam kết hồn trả vơ điều kiên Các nguyên tắc tín dụng ngân hàng Khách hàng vay vốn cần đảm bảo nguyên tắc sau: - Vay phải hoàn trả nợ gốc lãi đầy đủ, hạn Vay phải có mục đích đảm bảo sử dụng vốn vay mục đích thỏa thuận - Vay phải có bảo đảm theo qui định Phân loại tín dụng: 4.1 Căn vào thời hạn cho vay: Tín dụng ngắn hạn: thời hạn cho vay đến 12 tháng, sử dụng để bù đắp thiếu hụt vốn lưu động doanh nghiệp, nhu cầu chi tiêu ngắn hạn cá nhân Tín dụng trung hạn: thời hạn vay từ 12 tháng đến năm, vốn vay thường dùng để đầu tư vào TSCĐ; cải tiến, đổi thiết bị công nghệ, mở rộng sản xuất, xây dựng dự án quy mô nhỏ thời hạn thu hồi vốn nhanh Tín dụng dài hạn: loại cho vay có thời hạn năm, loại tín dụng cung cấp để đáp ứng nhu cầu dài hạn xây dựng bản, cơng trình sở hạ tầng, thiết bị, phương tiện vận tải, mở rộng sản xuất với quy mô lớn 4.2 Phân loại theo hình thức đảm bảo: Tín dụng có đảm bảo : việc thiết lập sở pháp lý để NHTM có nguồn thu hợp pháp thứ hai từ tài sản cụ thể ngồi nguồn thu nợ thức Loại thực hình thức: cầm cố, chấp, đảm bảo tài sản hình thành từ vốn vay bảo lãnh tài sản bên thứ ba Tín dụng khơng có đảm bảo : hình thức cho vay mà sở để hình thành tín dụng chủ yếu dựa vào uy tín của thân khách hàng Từng ngân hàng có cách xác định lựa chọn, nhiên ngân hàng thường dựa vào: uy tín, lực tài chính, tính khả thi hiệu mục đích sử dụng vốn 4.3 Phân loại theo mục đích sử dụng vốn: Tín dụng tiêu dùng: cho vay để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, sinh hoạt cá nhân, gia đình xã hội: cán công chức, viên chức, công nhân, hưu trí Tín dụng sản xuất lưu thơng hàng hoá : cho vay doanh nghiệp cá thể khác để tiến hành đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh 4.4 Phân loại theo hình thái giá trị tín dụng; Tín dụng tiền: loại cho vayhình thái giá trị tín dụng cung cấp tiền Chuyên đề thực tập GVHD:TH.S Trịnh Thị Trinh Tín dụng tài sản: loại cho vayhình thái giá trị tín dụng cung cấp loại tài sản dịnh 4.5 Phân loại theo thành phần kinh tế: Tín dụng thành phàn kinh tê úquốc doanh: loại tín dụng cấp cho thành phần kinh tế thuộc sở hửu nhà nước để bổ sung vốn lưu động vốn cố định đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, cải tạo đổi sở vật chất kỹ thuật đất nước nhằm phục vụ cho nhu cầu xã hội Tín dụng thành phần kinh tế ngồi quốc doanh:là loại tín dụngđược cấp phátcho thành phần kinh te úkhông thuộc sở hửu nhà nước để bổ sung vốn lưu động cố định phục vụ cho nhu càu sản xuất kinh doanh họ Vai trò tín dụng ngân hàng: Tín dụng Ngân hàng hoạt động thiếu quốc gia nào, có vai tro ìrất quan trọng kinh tế thị trường, đòn bẩy sử dụng cách linh hoạt thành phần kinh tế Điều thể rõ qua vai trò Tín dụng Ngân hàng Tín dụng ngân hàng giúp thúc đẩy sản xuất phát triển : Tín dụng Ngân hàng cơng cụ tích tụ tập trung vốn tạm thời nhàn rỗi dân cư, cung ứng kịp thời đầy đủ nhu cầu vốn Doanh nghiệp để tăng quy mô sản xuất, tăng suất lao động, đổi thiết bị từ góp phần thúc đẩy q trình sản xuất liên tục phát triển Tín dụng Ngân hàng góp phần đầu tư phát triển kinh tế: Tín dụng Ngân hàng giúp cho Doanh nghiệp đầu tư vao ngành có tỉ suất lợi nhuận cao, kích thích cạnh tranh lành mạnh Doanh nghiệp, tạo điều kiện để Doanh nghiệp chuyển hướng phát triển kinh doanh cho phù hợp với tình hình Qua Doanh nghiệp có sách sản xuất kinh doanh mềm dẻo linh hoạt Tín dụng ngân hàng góp phần ổn định đời sống, ổn định xã hội ,tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động III HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA Khái niệm Doanh Nghiệp nhỏ vừa Hiện nay, với phát triển kinh tế thị trường, Các doanh nghiệp vừa nhỏ loại hình doanh nghiệp ngày phổ biến hầu Tuy nhiên, khơng có tiêu chuẩn chung cho việc phân định ranh giới quy mô doanh nghiệp nước Ở nhiều nước giới, người ta dựa vào hai tiêu thức chủ yếu quy mô vốn lao động để phân loại doanh nghiệp thành doanh nghiệp lớn doanh nghiệp vừa nhỏ Tuy nhiên, việc lượng hóa quy mơ vừa nhỏ theo tiêu thức vốn lao động mang tính tương đối, hai tiêu thức phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: trình độ phát triển nước, tính chất ngành nghề, tính chất vùng, lãnh thổ, tính chất lịch sử Chuyên đề thực tập GVHD:TH.S Trịnh Thị Trinh Ở Việt Nam, đời phát triển lực lượng DNNVV năm gần coi sản phẩm mang đậm dấu ấn đường lối đổi Đảng Nhà nước ta theo mà phân định DNNVV có thay đổi phù hợp Ngày 20/06/1998, Chính phủ có văn số 681/CP-KTN việc định hướng chiến lược sách phát triển DNVVN, theo đó, tiêu chí xác định DNNVV doanh nghiệp có số vốn điều lệ tỷ đồng có số lao động trung bình hàng năm 200 người Tuy nhiên, với tăng trưởng kinh tế quy mơ hoạt động doanh nghiệp có bước phát triển vượt bậc Để hoàn thiện văn pháp luật DNNVV, Nghị định số 90/2001/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 23/11/2001 quy định việc trợ giúp phát triển DNNVV có định nghĩa: “DNNVV sở sản xuất, kinh doanh độc lập, đăng ký kinh doanh theo pháp luật hành, có vốn đăng ký không 10 tỷ đồng số lao động trung bình hàng năm khơng q 300 người” Với tiêu chí xác định tỷ trọng DNNVV tăng lên đáng kể với số lượng 100.000 doanh nghiệp, chiếm khoảng 90% tổng số doanh nghiệp nước Đa phần DNNVV hoạt động lĩnh vực Thương mại dịch vụ, công nghiệp chế biến, xây dựng vận tải với mức đóng góp đáng kể cấu GDP năm Ưu Doanh nghiệp vừa nhỏ 2.1 DNNVV động, nhạy bén dể thích ứng với thay đổi thị trường Đây ưu trội DNNVV Với quy mô nhỏ vừa, máy quản lý gọn nhẹ, DNNVV dể dàng tìm kiếm đáp ứng u cầu có hạn thị trường chun mơn hóa Mặt khác, DNNVV thường có mối liện hệ trực tiếp với thị trường người tiêu thụ nên có phản ứng nhanh nhạy với biến động thị trường Với sở vật chất kỷ thuật không lớn, DNVVN đổi linh hoạt hơn, dể dàng chuyển đổi sản xuất thu hẹp quy mô mà không gây hậu nặng nề cho xã hội 2.2 DNNVV tạo lập dể dàng, hoạt động hiệu với chi phí cố định thấp Để thành lập DN NVV cần số vốn đầu tư ban đầu tương đối ít, mặt sản suất nhỏ, quy mô nhà xưởng không lớn Với ưu nhỏ gọn, động, dể quản lý, không cần nhiều vốn vậy, DN NVV vừa linh hoạt việc học hỏi, phát triển tránh thiệt hại to lớn môi trường khách quan tác động lên Mặt khác, số Doanh nghiệp vừa nhỏ thành lập mang tính gia đình, bè bạn nên mối gặp khó khăn, cơng nhân chủ DN dể Chuyên đề thực tập GVHD:TH.S Trịnh Thị Trinh dàng tự hạ thấp tiền lương, có tinh thần nỗ lực vượt bậc để vượt qua khó khăn Điều làm cho DN NVV giảm chi phí cố định, tận dụng lao động để thay vốn tiền 2.3 DNNVV tạo điều kiện trì tự cạnh tranh, hạn chế độc quyền Khác với DN lớn, cần thị trường lớn, đòi hỏi phải có bảo hộ Chính phủ, độc quyền, DNNVV nhỏ với số lượng đông đảo, thường khơng có tình trạng độc quyền Các DNNVV dể dàng sẵn sàng chấp nhận tự cạnh tranh So với doanh nghiệp lớn, DNNVV có tình tự chủ cao Các DNNVV không ỷ lại vào giúp đỡ Nhà nước mưu lợi, DN NVV sẵn sàng khai thác hội để phát triển mà khơng ngại rủi ro Chính điều làm cho kinh tế thật sống động thúc đẩy việc sử dụng tối đa tiềm đất nước Đây ưu quan trọng DNNVV 2.4 DNNVV phát huy tiềm lực địa phương Thành công DNNVV nắm bắt điều kiện cụ thể đất nước tài nguyên, lao động Trong DN lớn, việc sử dụng nguyên liệu sẵn có đia phương thường gặp khó khăn trữ lượng thấp, không đảm bảo cho sản xuất lớn Ngược lại, DNNVV có lợi việc tuyển dụng lao động địa phương tận dụng tài nguyên, tư liệu sản xuất sẵn có địa phương, phát huy hết tiềm lực nước cho sản xuất kinh doanh 2.5 DNNVV góp phần tạo lập phát triển cân vùng lãnh thổ quốc gia Với tạo lập dể dàng, DNNVV phát triển rộng rãi vùng lãnh thổ tạo sản phẩm phong phú đa dạng, đồng thời tạo phát triển cân vùng nước Đặc biệt DNNVV diện khắp miền đất nước, kể vùng nông thôn miền núi, nơi thưa dân, có cấu kinh tế chưa phát triển nhờ đó, chúng cung cấp hàng hóa dịch vụ cho dân cư địa phương vùng phụ cận Thông thường, DNNVV cung ứng sản phẩm chỗ với 95% sản phẩm tiêu thụ nội địa mà chủ yếu tiêu thụ vùng, khoảng 5% sản phẩm dành cho xuất Như vậy, DNNVV vừa thực góp phần đắc lực cho tăng trưởng kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế đất nước Hạn chế Doanh nghiệp Nhỏ vừa Bên cạnh ưu kể trên, DNNVV tồn hạn chế vốn có Những hạn chế chủ yếu DNNVV bao gồm: Chuyên đề thực tập 3.1 GVHD:TH.S Trịnh Thị Trinh Khả tài DNNVV hạn chế Với ưu tạo lập dể dàng cần lượng vốn ít, Doanh nghiệp vừa nhỏ gặp phải hạn chế lực tài thấp, từ dẫn đến loạt bất lợi cho DNVVN sản xuất kinh doanh Trước hết, vốn chủ sở hữu nên khả vay vốn vủa DNNVV hạn chế Các DNNVV thường thiếu tài sản chấp cho khoản tiền dự định vay Tiếp đến, khả tài hạn chế, quy mơ kinh doanh khơng lớn, khó khăn có khả huy động vốn thị trường Chính thế, DNNVV ln tình trạng thiếu vốn Điều khiến cho khả thu lợi nhuận DNNVV bị giới hạn có hội kinh doanh có u cầu mở rộng sản xuất Với tình trạng đó, khả tự tích lũy DNNVV bị hạn chế 3.2 DNNVV thiếu thơng tin, trình độ quản lý, điều hành thường bị hạn chế Trong thời đại ngày nay, thông tin yếu tố đầu vào vô quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tuy nhiên, doanh nghiệp vừa nhỏ khả tài hạn chế mà DNVVN thường khó khăn việc tiếp cận thông tin thị trường, tiếp cận công nghệ sản xuất công nghệ quản lý tiên tiến Do đó, trình độ quản lý đội ngũ điều hành doanh nghiệp vừa nhỏ bị hạn chế 3.3 DNNVV bị bất lợi việc mua nguyên vật liệu, trang bị máy móc thiết bị tiêu thụ sản phẩm Với quy mô kinh doanh khơng lớn, khả tài hạn hẹp, DNVVN thường không hưởng khoản chiết khấu hay giảm giá mua với số lượng Trong trường hợp cần phải nhập máy móc, thiết bị nước ngồi, DNNVV thường thiếu ngoại tệ khơng mua trực tiếp mà thường qua đại lý nước nên giá bị đắt Bên cạnh đó, khả tài hạn hẹp nên DN NVV khó dành khoản tiền đủ lớn để thực chiến lược marketing, khïo có khả vươn thị trường giới 3.4 DNNVV có khả thu hút nhà quản lý lao động giỏi Với quy mô sản xuất kinh doanh không lớn, sản phẩm tiêu thụ không nhiều, Doanh nghiệp vừa nhỏ khó trả lương cao cho người lao động với thiếu vững hoạt động sản xuất kinh doanh, DNNVV vừa khó có khả thu hút lao động có trình độ cao sản xuất kinh doanh quản lý, điều hành Chuyên đề thực tập GVHD:TH.S Trịnh Thị Trinh Để đẩy mạnh đầu tư thu hút vốn trung, dài hạn cho DNNVV cần phải giải số vấn đề: - Cần có quan tư vấn đầu tư để giúp DNNVV xây dựng dự án khả thi, lựa chọn công nghệ phù hợp, áp dụng vào sản xuất quan trọng Bởi vì, DNNVV thường không đủ điều kiện để giải vấn đề công nghệ, họ thường thiếu thông tin nguồn công nghệ nước Trong thời gian qua, việc đầu tư cho DNNVV chủ yếu đầu tư nhập thiết bị lẻ dây chuyền đại với mức đầu tư vốn mà DNNVV có khả trả Còn nhà xưởng có sẵn, thiết bị nhập lắp ráp nhanh đưa vào sản xuất, phát huy hiệu - Quy định rõ quan có thẩm quyền xét duyệt thủ tục xét duyệt dự án đầu tư để cấp phép cho DNNVV nhanh chóng, thuận lợi - Ngân hàng nhà nước cần quy định lại tỷ lệ vốn tự có DN tham gia vào dự án - Đề nghị Ngân hàng nhà nước cho phép NHTM sử dụng tỷ lệ vốn ngắn hạn ổn định để đầu tư trung, dài hạn DNNVV - Cho phép DN chấp tài sản hình thành từ vốn vay NHTM để khắc phục tình trạng số DN có dự án khả thi, có đủ vốn tự có khơng đủ tài sản chấp để vay vốn ngân hàng - Chính quyền cấp cần tạo điều kiện giúp đỡ DN đất đai, thủ tục xây dựng để dự án thực cách thuận lợi Mở rộng cho vay thành phần kinh tế, điều chỉnh cấu đầu tư phục vụ mục tiêu chiến phát triển kinh tế - xã hội đất nước Thích ứng với kinh tế hàng hố nhiều thành phần, nội dung phương thức hoạt động ngân hàngđổi bản: từ ngân hàng đơn DNNN chuyển sang hệ thống ngân hàng thành phần kinh tế năm qua, NH TMCP Công Thương Ngũ hành Sơn mở rộng đầu tư vốn cho DNNVV quốc doanh, song nhìn chung việc đầu tư cho lĩnh vực theo u cầu, có tính chất dàn đều, chưa tập trung cho vay trọng điểm, chưa khai thác mạnh điều kiện thuận lợi nguồn nguyên liệu, lao động chỗ, mạnh vùng kinh tế ngành kinh tế Để khắc phục tồn nói năm tới tín dụng ngân hàng cần tập trung đầu tư vào ngành kinh tế sau: Chuyên đề thực tập GVHD:TH.S Trịnh Thị Trinh - Ngành sản xuất vật liệu gạch, ngói, vối, loại cửa gỗ, cửa sắt để phục vụ xây dựng cơng trình Nhà nước tư nhân - Ngành sản xuất thủ công mỹ nghệ truyền thống mây tre, chiếu cói, đá mỹ nghệ để xuất phục vụ tiêu dùng nhân dân - Ngành dệt may xuất ngành phát triển với nhiều triển vọng - Ngành sản xuất da giày, đồ nhựa ngành chế biến nông - lâm - hải sản thực phẩm Đó ngành phù hợp với cấu đầu tư cách cân đối hợp lý ngành thương mại - dịch vụ khuyến khích đầu tư cho xuất Hiện nay, chưa có chế khuyến khích cho ngành sản xuất Hơn nữa, tình hình sản xuất sản xuất cơng nghiệp, tiểu thủ cơng nghiệp gặp nhiều khó khăn nên việc đầu tư vốn ngân hàng vào khu vực sản xuất chiếm tỷ trọng thấp so với khu vực lưu thông Để thực mục tiêu đẩy mạnh phát triển sản xuất sản xuất hàng xuất khẩu, tín dụng ngân hàng cần phải có chế ưu tiên cung ứng vốn ưu đãi lãi suất Vì vây, cần đảm bảo kịp thời nhu cầu vốn hợp pháp, hợp lý cho doanh nghiệp sản xuất Tập trung vốn cho doanh nghiệp sản xuất hàng xuất sử dụng nhiều lao động làm ăn có hiệu Cần có sách lãi suất tín dụng ưu đãi DN sản xuất, đặc biệt hàng xuất Mức độ ưu đãi tuỳ theo mức chênh lệch bình quân lãi suất đầu vào lãi suất đầu ngân hàng mà quy định phải thấp so với cho vay để kinh doanh thương mại dịch vụ Tóm lại, sách tín dụng nói phải cụ thể hoá chế, biện pháp cho vay, kiểm tra, kiểm soát sử dụng tiền vay phải thể sách lãi suất ngân hàng Nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng bảo đảm an toàn vốn hạn chế rủi ro Chất lượng tín dụng ln vấn đề quan tâm hàng đầu hoạt động ngân hàng Song chất lượng tín dụng ngân hàng nước ta vấn đề đặc biệt quan tâm nhiều người Đó tình trạng nợ q hạn rủi ro tín dụng phát sinh ngày tăng Mặc dù thời gian qua số NHTM dã thực biện pháp đảm bảo an toàn vốn vay hạn chế đến mức thấp rủi ro tín dụng như: + Ban hành số chế tín dụng với điều kiện cho vay chặt chẽ + Thành lập hội đồng tín dụng, xem xét lại việc phân cấp uỷ quyền xét duyệt cho vay Chuyên đề thực tập GVHD:TH.S Trịnh Thị Trinh + Ban hành sách khách hàng, phân loại khách hàng cho vay, quy định khách hàng vay ngân hàng + Thực biện pháp đồng taì trợ + Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt, thơng tin rủi ro, nâng cao trình độ quản lý, chun mơn nghiệp vụ cho CBoCNV ngân hàng Nhìn chung, chất lượng tín dụng chưa nâng lên Do đó, cần có biện pháp để nâng chất lượng tín dụng NHTMCP Công Thương Ngũ Hành Sơn: Tăng cường biện pháp quản lý tín dụng, trước hết cần nâng chất lượng thẩm định cho vay, trọng thẩm định điều kiện vay vốn, tư cách người vay, thẩm định tính khả thi cảu dự án thẩm định kỹ phương diện thị trường, hợp đồng mua bán, khả toán người mua hàng Khi giải vay khơng nên coi tài sản chấp điều kiện tiên xét duyệt cho vay, vấn đề khả tài người vay, tính khả thi cảu dự án Nếu tài sản chấp đầy đủ, bảo đảm tính pháp lý, gấp nhiều lần số tiền cho vay dự án cho vay khơng chắn, khả hồn trả từ hiệu vay khơng đảm bảo cần phải xem xét kỹ Khi cho vay phải chấp hành chế, quy chế, chấp hành quy trình cho vay, đặc biệt ý tính pháp lý tài sản chấp Tài sản chấp thiết phải qua công chứng, qua UBND Quận, huyện, phường, xã xác nhận Tăng cường công tác kiểm tra sử dụng vốn vay để ngăn ngừatình trạng người vay sử dụng vốn sai mục đích lấy vốn lưu động sử dụng cho xây dựng Quy định thời hạn cho vay phải sát, phân thưopì hạn ngắn để thu nợ Từng bước tiêu chuẩn hoá cán tín dụng (CBTD) cán lãnh đạo trực tiếp đội ngũ CBTD ngày chủ yếu đào tạo thời kỳ bao cấp lực hiểu biết kinh tế thị trường nghiệp vụ ngân hàng nhiều hạn chế Do đó, việc đào tạo đào tạo lại đội ngũ CBTD ván đề cần thiết Cần ban hành quy chế CBTD Quy định rõ tiêu chuẩn chức danh CBTD, chức nhiệm vụ quền hạn phải xác định cách rõ ràng Nâng cao chất lượng cơng tác thơng tin phòng ngừa rủi ro: nay, NHNN có hệ thống trung tâm phòng ngừa rủi ro, NHTM có phòng chuyên trách thông tin khách hàng, hoạt động thị trường tín dụng, có tác dụng tốt ho việc nâng cao chất lượng tín dụng, bảo đảm an tồn vốn Song việc thơng tin chậm, chưa đầy đủ, hình thức đơn điệu Thời gian tới cần có hình thức Chun đề thực tập GVHD:TH.S Trịnh Thị Trinh thông tin nhanh, đầy đủ kịp thời Thông tin khách hàng vay vốn ngân hàng địa bàn cần thiết để đảm bảo khách hàng không vay vốn nhiều ngân hàng Tăng cường kiểm tra, giám sát khách hàng vay vốn, theo dõi rủi ro xảy Ra khoản vay: kiểm tra thường xuyên, đột xuất sở sản xuất kinh doanh khách hàng Kiểm tra việc đánh giá tài sản chấp, bảo quản tài sản chấp, cầm cố Kiểm tra thông tin thu thập từ nguồn khác khách hàng Kiểm tra tình hình sử dụng tiền vay, đơn đốc khách hàng trả nợ khoản gốc lãi đến hạn Đổi chế tín dụng ngân hàng phù hợp đặc điểm DNNVV: 4.1 Sửa đổi, bổ sung thể lệ cho vay: 4.1.1 Về nguyên tắc tín dụng: tín dụng quan hệ vay trả, nguồn vốn huy động có thời hạn, việc cho vay vốn phải đảm bảo nguyên tắc hoàn trả lãi gốc thời hạn Trong thời kỳ bao cấp tín dụng có ba ngun tắc cho vay có mục đích có kế hoạch, có vật tư hàng hố tương đương làm đảm bảo, hồn trả gốc lãi thời hạn Trong ba nguyên tắc suy cho thực theo nguyên tắc ngun tắc hồn trả Hiện nay, ngân hàng chuyển sang hạch toán kinh doanh, tín dụng ngân hàng khơng tình trạng bao cấp, nguyên tắc tín dụng ngân hàng chế thị trường phải có nội dung Đó phải đáp ứng yêu cầu hạch toán kinh doanh ngân hàng phải tơn trọng quyền tự chủ tài khách hàng việc sử dụng vốn vay mục đích, linh hoạt chủ động với chế thị trường 4.1.2 Mở rộng đối tượng tín dụng: nghiên cứu cho vay DNNVV số nước khu vực, đối tượng cho vay ngân hàng đa dạng thích hợp với chế thị trường Vì đứng phương diện kinh doanh ngân hàng nơi có cầu tín dụng ngân hàng cho vay Do mục đích tín dụng ngân hàng khơng đầu tư vào sản xuất kinh doanh mà đầu tư vào lĩnh vực tiêu dùng cá nhân Cơ chế tín dụng nước khơng phân biệt đối tượng cho vay ngắn hạn đầu tư vào khâu dự trữ vật tư hàng hoá, cho vay trung hạn đầu tư vào tài sản cố định Việt Nam Để mở rộng đối tượng đầu tư đáp ứng yêu cầu tín dụng, điều kiện quy định hạn hẹp, cho vay tiêu dùng Để thích hợp với nhu cầu vay vốn DNNVV để đảm bảo mối quan hệ tích luỹ tiêu dùng, thúc đẩy kinh tế phát triển, chế tín dụng ngân hàng cần phải sửa đổi mở rộng đối tượng cho vay Chuyên đề thực tập GVHD:TH.S Trịnh Thị Trinh - Cho vay ngắn hạn không thiết đầu tư vào lĩnh vực mua sắm cơng cụ sản xuất, máy móc thiết bị, (thuộc tài sản cố định), phương án vay vốn khách hàng đảm bảo trả nợ vòng 12 tháng khách hàng khơng có nguồn vốn khác cam kết trả nợ vòng tháng ngân hàng xét cho vay ngắn hạn để đầu tư vào đối tượng làm tài sản cố định Biện pháp nhằm làm tháo gỡ cho DN làm thủ tục xin vay vốn trung, dài hạn, không bị lệ thuộc vào nguồn vốn mức phán ngân hàng sở - Đối tượng cho vay tiêu dùng cá nhân cần mở rộng cho vay vào mục đích sau: cho vay mua, xây dựng sửa chữa nhà ở; cho vay mua sắm phương tiện lại, nghe nhìn; cho vay du lịch; cho vay đóng học phí, học nghề, du học nước ngồi, cho vay chữa bệnh Tất nhiên, việc cho vay phải xem xét khả thực người vay việc đảm bảo hoàn trả kỳ hạn 4.1.3.Đổi phương thức cho vay: Phương thức cho vay biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ ngân hàng để đảm bảo cho vay nguyên tắc, đối tượng, quản lý khoản vay Nhưng vấn đề quy định thủ tục có liên quan đến khách hàng vay vốn Nếu phương thức cho vay đề có nhiều thủ tục rườm rà thĩe gây khó khăn, phiền phức cho người vay Trái lại, phương hướngcho vay, quy trìnhcho vay khơng chặt chẽ dẫn tới khơng an tồn Việc đổi phương thức cho vay phải chặt chẽ pháp lý, an toàn tài sản, đơn giản thủ tục, linh hoạt chủ động sử dụng vốn Ở NHTM thường sử dụng phương thức cho vay phổ biến cho vay lần, song thủ tục cho vay quy định q phức tạp, khơng phù hợp với trình độ DN Việt Nam Theo em cần phải đơn giản số biểu mẫu, bỏ bớt số thủ tục khơng cần thiết Ví dụ: phương án kinh doanh khơng thiết vay phải xây dựng phương án Tờ trình xin vay vốn cần làm lần đầu thay đơn xin vay, giấy nhận nợ, cam kết chấp hợp đồng chấp hợp đồng tín dụng Để phù hợp với chế tín dụng kinh tế thị trường nghiên cứu xem áp dụng số phương thức tín dụng mà nước áp dụng phổ biến như: - Cho vay theo số dư (thấu chi): khách hàng có số dư tiền gửi số dư tiết kiệm ngân hàng năm ngân hàng cho vay thấu chi, tức khách hàng rút tiền để chi tiêu toán vượt mức dư tiền gửi khách Chuyên đề thực tập GVHD:TH.S Trịnh Thị Trinh hàng Chênh lệch số tiền gửi số tiền rút số tiền ngân hàng cho vay thấu chi, mức rút tiền phải có giới hạn ngân hàng xác định - Chiết khấu chứng từ: mà thị trường chứng khoán nước ta dần phát triển, luật lưu thông hối phiếu kỳ phiếu ban hành nghiệp vụ chiết khấu chứng từ nghiệp vụ áp dụng phổ biến Hiện nay, số NHTM có chế hướng dẫn nghiệp vụ thực tế ngân hàng sở cho vay chấp chứng từ xuất 4.2 Đa dạng hoá hình thức tín dụng Những năm tới NHTM tổ chức tín dụng nước ta áp ụng số hình thức tín dụng thích ứng với hoạt động ngày đa dạng DN tiến công nghệ ngân hàng Những hình thức tín dụng thực Việt Nam là: tín dụng bảo lãnh; tín dụng thuê mua; tín dụng đồng tài trợ; nghiệp vụ cầm đồ, mơi giới, chứng khốn Các hình thức tín dụng Việt Nam có văn hướng dẫn thời gian qua hoạt động phát triển Do quan điểm đạo chưa quán, chế pháp luật chưa ban hành để tạo điề kiện cho hình thức tín dụng phát triển Về nghiệp vụ bảo lãnh: Nhà nước ban hành định "Quy chế nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng" Đây hình thức tín dụng tạo điều kiện cho DN tranh thủ nguồn vơn nước ngồi hình thức nhập vật tư, thiết bị trả chậm có bảo lãnh ngân hàng Hình thức phát triển n ăm gần đây, giải nhu cầu vốn, vốn ngoại tệ để thiết bị đồng với công nghệ bảo lãnh phát huy hiệu Về chủ trương nên mở rộng hình thức bảo lãnh để nhập thiết bị đồng hiện, để thực dự án cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt Cấm nhập vật tư, hàng hố mà nước có khả cung ứng để bảo vệ hàng nội địa Về tín dụng thuê mua: Tín dụng thuê mua hoạt động cho thuê máy móc, thiết bị động sản khác phục vụ cho sản xuất kinh doanh tổ chức tín dụng mua theo yêu cầu bên thuê Bên th tốn tiền cho tổ chức tín dụng suốt thời hạn thuê hai bên thoả thuận không huỷ bỏ kết thúc thời hạn thuê Bên thuê quyền quản lý, sử dụng tài sản, thuê mua lại tài sản theo hay tiếp tục thuê điều kiện thoả thuận hợp đồng thuê mua Do đặc điểm DNNVV vốn ít, điều kiện để vay vốn ngân hàng khơng đảm bảo, đặc biệt khơng có tài sản chấp để vay vốn ngân hàng, tín Chuyên đề thực tập GVHD:TH.S Trịnh Thị Trinh dụng thuê mua thuê mua thiết bị phát triển tạo điều kiện thuận lợi cho DNNVV Về tín dụng hợp vốn: hình thức tín dụng đồng tài trợ vào dự án đòi hỏi quy mơ vốn đáa tư khó khăn nguồn vốn, nguy rủi ro Hình thức tín dụng hợp vốn hay nói cách khác nhiều ngân hàng tham gia đầu tư vào dự án giải khó khăn Ở hình thức tín dụng áp dụng có hiệu Song để mở rộng hình thức tín dụng NHNN cần ban hành thể lệ cho vay vốn đồng tài trợ 4.3Thực sách lãi suất hỗ trợ cho Doanh Nghiệp nhỏ vừa Để lãi suất trở thành cơng cụ điều hành sách tiền tệ, NHNN thực bước quan trọng chuyển từ lãi suất âm sang lãi suất dương, việc chuyển có ý nghĩa quan trọng việc sử dụng lãi suất làm công cụ điều hành vĩ mô Từ chỗ Nhà nước quy định cụ thể mức lãi suất ngành, thành phần kinh tế, đối tượng đầu tư áp dụng thống NHTM Hiện nay, NHNN quy định trần lãi suất, sở có ngân hàng, tổ chức tín dụng tự xác định mức lãi suất cụ thể thu hẹp dần khoảng cách lãi suất ngoại tệ nội tệ, ngắn hạn dài hạn Những đổi chế lãi suất tầm vĩ mô NHNN phù hợp với chế thị trường Song chế lãi suất cụ thể cần nghiên cứu có chế độ ưu đãi, kích thích số ngành sản xuất phát triển theo đường lối chinh sách Đảng Ngân hàng nên áp dụng lãi suất tối đa, tối thiểu để phân biệt sach stín dụng ngành kinh tế, mục đích sử dụng vốn Những ngành cần khuyến khích đầu tư, loại hình doanh nghiệp cần khuyến khích phát triển hưởng lãi suất ưu đãi với mức lãi suất tối thiểu ngược alị áp dụng lãi suất tối đa Lãi suất tối thiểu ưu đãi với khách hàng vay nhiều vốn, vay trả ngân hàng sòng phẳng, khơng vi phạm quy chế tín dụng để thực sách khách hàng 4.4 Xác lập hồn thiện điều kiện mơi trường cho tín dụng ngân hàng hỗ trợ DNNVV phát triển: Tại hội thảo phát triển DNNVV Việt Nam nhiều tham luận sau phân tích vai trò, đặc điểm, khó khăn thuận lợi DNNVV đến thống nhất: để đẩy mạnh phát triển DNNVV cần xem xét giải vấn đề tạo vốn để phát triển DNNVV; nâng cao trình độ cơng nghệ, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật tạo điều kiện để DNNVV thâm nhập vào thị trường nước nước; hỗ trợ xử lý thông tin cần thiết cho Chuyên đề thực tập GVHD:TH.S Trịnh Thị Trinh DNNVV, tạo hành lang pháp lý bảo đảm cho DNNVV tự hoạt động sản xuất kinh doanh khuôn khổ pháp luật Nhà nước B ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định hành tài nhằm tạo mơi trường kinh doanh bình đẳng nghĩa vụ ưu đãi Nhà nước loại hình doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế Thông qua sách phát triển kinh tế xã hội, phát triển sở hạ tầng, sách đầu tư khai thác huy động tiềm sẵn có doanh nghiệp, phát huy mạnh tính động DNNVV kinh tế Nhà nước nên khẩn trương quan tâm nghiên cứu sớm ban hành quy định riêng cho DNNVV (luật Nghị định), thành lập Hiệp hội DNNVV Qua DNNVV có điều kiện giao lưu trao đổi kinh nghiệm hợp tác; Hiệp hội xác định đối tượng doanh nghiệp cần hỗ trợ, tiêu chi phân loại, xác định lĩnh vực ngành nghề ưu tiên, ưu đãi, đơn giản hóa thủ tục hành Khi khung pháp lý cho DNNVV đời khẳng định rõ ràng chủ trương khuyến khích phát triển DNNVV Nhà nước Tạo điều kiện thuận lợi cho DNNVV hoạt động lĩnh vực lưu thông hàng hóa nơng thơn, góp phần thúc đẩy nơng nghiệp nông thôn phát triển, thu hút lực lượng lao động nơng thơn, góp phần thay đổi cấu lao động Có sách khuyến khích phát triển DNNVV hoạt động lĩnh vực, ngành mà doanh nghiệp lớn khơng có lợi thế, sách liên kết DNNVV với doanh nghiệp lớn sản xuất kinh doanh nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đào đạo tay nghề, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nâng cao lực cạnh tranh cho DNNVV NHNN sớm tham mưu cho Chính phủ ban hành sách chương trình trợ giúp DNVVN Trước mắt, cần khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy chế thành lập tổ chức hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNVVN vốn nhiều bất cập tranh cãi nên chưa có tỉnh thành nước thực theo quy định Đây bước quan trọng để tháo gỡ khó khăn vốn đầu tư phát triển sản xuất DNNVV nước Bên cạnh Quỹ bảo lãnh tín dụng, cần nghiên cứu thành lập Quỹ bảo hiểm tiền vay Quỹ đầu tư mạo hiểm để khuyến khích DNNVV đầu tư vào hoạt động công nghệ cao để hướng tới hình thành nên doanh nghiệp cơng nghệ cao Mặt khác, tăng cường hỗ trợ cho DNNVV thông qua hạ bớt thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp để doanh nghiệp có điều kiện tự tạo vốn, đẩy mạnh cho vay ưu đãi qua quỹ hỗ trợ xuất khẩu, quỹ hỗ trợ phát triển, quỹ xúc tiến thương mại Triển khai xây dựng hệ thống khai thác liệu thơng tin tư vấn tài giúp cho DNNVV phát triển mạnh mẽ theo định hướng Nhà nước Về phía NHNN nên Chuyên đề thực tập GVHD:TH.S Trịnh Thị Trinh có giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng ngân hàng đặc biệt Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) Ngân hàng Nhà nước Chính phủ cần sớm ban hành chế quản lý tài DNNVV, bổ sung chế độ kế tốn cho phù hợp với trình độ DNNVV Quy định chế độ kiểm toán chặc chẽ, bắt buộc năm doanh nghiệp nhằm cung cấp báo cáo tài chính xác cho ngân hàng việc định cho vay nhằm hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu cho vay Trong thời gian qua, chương trình trợ giúp cho DNNVV tổ chức nước như: ADB, EU, UNDP, WB tỏ hiệu Do năm tới Nhà nước cần tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại để tăng cường tranh thủ chương trình dự án tài trợ khơng hồn lại trợ giúp phát triển DNNVV C ĐỐI VỚI CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Năm 2017 vừa qua, Sở Tài Chính thành phố trình lên Chính phủ xin chế thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp, đối tượng chủ yếu cho DNNVV Dự kiến, số vốn ban đầu Quỹ 100 tỷ đồng, Ngân sách thành phố đóng góp 30 - 50 tỷ đồng Đây nỗ lực lớn quyền thành phố việc đầu tư cho phát triển DNNVV Vấn đề lại khả huy động đủ số vốn điều lệ lại, từ 50 - 70 tỷ đồng Trong năm qua, phần vốn góp mà hầu hết địa phương nước Quỹ chưa thành lập Theo Quyết định 193/2001/QĐ-TTg phần vốn doanh nghiệp, TCTD, hiệp hội, ngành nghề góp vào để hình thành đủ số vốn điều lệ hoạt động Tuy nhiên trước thực trạng hoạt động khó khăn doanh nghiệp khả huy động vốn góp từ doanh nghiệp thấp; TCTD địa bàn lại phần lớn đơn vị hạch tốn phụ thuộc, mặt khác lại khơng muốn rơi vào tình trạng “cho vay tay này, bảo lãnh tay kia”; huy động từ hiệp hội, ngành nghề lại khó họ chưa có thơng tin hoạt động Quỹ Giải pháp Quỹ bảo lãnh tín dụng sớm hình thành đưa vào hoạt động Thành phố nên có sách thu hút, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA); có phương án quy định cụ thể phương thức góp tỷ lệ góp vốn doanh nghiệp, TCTD, vốn hỗ trợ đồng thời huy động thêm từ Ngân sách Trung Ương tỷ lệ định hoàn trả thông qua vốn bổ sung từ kết hoạt động Quỹ Ngồi ra, Thành phố nên có kiến nghị với Trung Ương theo đó, nên giảm mức phí bảo lãnh tín dụng (hiện quy định 0,8%/năm số tiền bảo lãnh cao), bỏ phí thẩm định hồ sơ bảo lãnh tín dụng, đồng thời gia tăng giá trị bảo lãnh để tạo thuận lợi tối đa cho DNNVV có nhu cầu vay vốn, giúp Quỹ vào hoạt động thật có ý nghĩa Thành lập ngân hàng liệu cung cấp thông tin Hiện việc thu thập thông tin kinh tế, tổng hợp thường khai thác qua Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tuy nhiên chất lượng thơng tin khơng cao hầu hết dựa báo cáo đơn vị Chuyên đề thực tập GVHD:TH.S Trịnh Thị Trinh cung cấp Các thông tin khai thác từ Cục Thống Kê chi tiết, xác khơng đảm bảo tính kịp thời Đề nghị Ngân hàng Nhà nước có kiến nghị với quan chức bảo vệ thi hành luật pháp như: Sở Tư pháp, Sở Địa chính, cơng chứng cần phối hợp chặc chẽ với việc thành lập Cơ quan đăng ký giao dịch tài sản đảm bảo, phận bán đấu giá tài sản phát tài sản chấp, cầm cố nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng thu hồi vốn kịp thời, đầy đủ; qua ngân hàng mạnh dạn việc đẩy mạnh cho vay Trên sở quy hoạch phát triển kinh tế xã hội quy hoạch, kế hoạch sử dụng đát địa bàn, Thành phố cần tạo điều kiện thuận lợi cho DNNVV có mặt sản xuất phù hợp, có sách khuyến khích xây dựng khu, cụm cơng nghiệp cho DNNVV có mặt sản xuất, ưu đãi việc thuê đất, chuyển nhượng, chấp theo quy định pháp luật Thường xuyên tổ chức chương trình hành động hỗ trợ DNNNV bồi dưỡng kiến thức pháp luật, thương mại cho DNNVV; chương trình liên kết xuất khẩu, kích cầu cho doanh nghiệp, tổ chức nhiều hội chợ thương mại nội địa quốc tế để DNNVV giới thiệu lực sản xuất kinh doanh tìm kiếm khách hàng Ngồi ra, Lãnh đạo thành phố cần thường xuyên đứng tổ chức buổi tọa đàm Ngân hàng DNNVV địa bàn để tìm cách tháo gỡ khó khăn vướng mắt quan hệ tín dụng ngân hàng - khách hàng, phục vụ tốt nhu cầu phát triển Doanh nghiệp địa bàn thành phố Chuyên đề thực tập GVHD:TH.S Trịnh Thị Trinh KẾT LUẬN Lĩnh vực Ngân Hàng lĩnh vực quan trọng kinh tế, đặc biệt với nước ta giai đoạn chuyển sang kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế Do việc tìm giải pháp nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ việc vô cần thiết Tuy nhiên kiến thức hạn chế nên chuyên đề em khơng tránh khỏi thiếu sai sót, kính mong thầy cô, cô Ngân hàng bạn đóng góp ý kiến để chun đề hồn thiện Một lần em xin bày tỏ lòng biết ơn hướng dẫn tận tình Cơ Trịnh Thị Trinh, phòng tín dụng Ngân hàng Cơng Thương Ngũ Hành Sơn giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề Đà Nẵng, tháng năm 2010 Sinh viên thực Đỗ Thị Thu Thảo TÀI LIỆU THAM KHẢO Tín dụng ngân hàng dành cho doanh nghiệp Nhà xuất thống kê Hà Nội – 2002 Tín dụng nghiệp vụ ngân hàng PTS Nguyễn Đăng Dờn – TP.HCM – 1998 Chuyên đề thực tập GVHD:TH.S Trịnh Thị Trinh Giáo trình tín dụng ngân hàng TS Hồ Diệu – Hà Nội – 2001 Chính sách hỗ trợ phát triển doang nghiệp vừa nhỏ Việt Nam – 2001 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại PTS Nguyễn Văn Tề Quy trình tín dụng ngắn hạn Ngân hàng Thương Mại CP Ngũ Hành Sơn Sổ tay tín dụng Ngân hàng Thương mại CP Cơng Thương Ngũ hành sơn Tạp chí ngân hàng Báo cáo cân đối kế tốn Ngân hàng TMCP Cơng Thương Ngũ Hành Chuyên đề thực tập GVHD:TH.S Trịnh Thị Trinh Nhận xét giáo viên hướng dẫn Nhận xét đơn vị thực tập Chuyên đề thực tập GVHD:TH.S Trịnh Thị Trinh Chuyên đề thực tập MỤC LỤC GVHD:TH.S Trịnh Thị Trinh ... Trinh PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG NGŨ HÀNH SƠN I KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA NH TMCP CƠNG THƯƠNG NGŨ HÀNH SƠN Tình. .. HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG NGŨ HÀNH SƠN A TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG NGŨ HÀNH SƠN I VÀI NÉT GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG NGŨ HÀNH SƠN Quá trình hình thành phát triển ngân hàng TMCP. .. Trinh Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn Doanh Nghiệp nhỏ vừa theo loại hình doanh nghiệp Bảng 5: Tình hình cho vay ngắn hạn theo loại hình DNNVV năm 2016, 2017 ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2016
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP công thương ngũ hành sơn trong hai năm 2016 2017, Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP công thương ngũ hành sơn trong hai năm 2016 2017, II. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU CỦA NH TMCP CÔNG THƯƠNG NGŨ HÀNH SƠN TRONG THỜI GIAN ĐẾN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay