Hoàn thiện quản trị chất lượng nhằm hạn chế RR TD tại NH đông á chi nhánh đà nẵng

106 30 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 13:28

LỜI CẢM ƠN !  Sau gần năm tiếp cận với môi trường học tập nghiên cứu tiên tiến trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng đặc biệt khoa Quản Trị KD, với thời gian thực tập Ngân hàng Đông Á Đã Giúp em rèn luyện tiếp thu nhiều kiến thức chuyên môn kinh nghiệm thực tiễn Đó tảng để em hồn thành luận văn tốt nghiệp Đạt kết em xin gởi lời cảm ơn chân thành đến : - Tồn thể q thầy khoa Quản Trị KD tận lòng dạy suốt gần bốn năm học, giúp em xác lập tảng tư tưởng kinh tế, phong cách tư hệ thống - độc lập, tác phong công việc chuyên nghiệp qua nhận thấy giá trị cốt lõi cử nhân kinh tế đặc biệt nhà Quản trị - Em xin cảm ơn thầy giáo Đặng Công Tuấn hướng dẫn dạy em suốt thời gian thực tập, thực luận văn Luận văn khơng thể khơng hồn thành thiếu môi trường tác nghiệp thực tiễn Ngân hàng Đông Á chi nhánh Đà Nẵng thực tiễn quan trọng Qua đó, em xin chân thành gởi lời cảm tạ đến : - Anh Nguyễn An – GĐ Chi nhánh Ngân hàng Đống Á Đà Nẵng – giúp em trãi nghiệm thực tiễn quan - Anh Phan Nhật Thanh - Trường phòng TD – tạo nhiều điều kiện thuận lợi suốt thời gian thực tập phận TD - Cùng toàn thể anh chị phòng TD hướng dẫn vấn đề thực tiễn công tác Ngân hàng Xin chân thành cảm tạ ! Sinh viên Mai Văn trị MỤC LỤC    LỜI CẢM ƠN ! MỤC LỤC DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .5 GIỚI THIỆU .1 PHẦN I - CƠ SỎ LÝ LUẬN 2.1 Làm rõ khái niệm liên quan 1.1.1 Thế chất lượng chất lượng TD ? .4 1.1.2 Thế quản lý chất lượng quản lý chất lượng TD ? 2.2 Sơ lược ngân hàng thương mại (NHTM) .7 2.2.1 Thế NHTM 2.2.2 Hoạt động NHTM 2.2.3 Vai trò NHTM 10 2.3 Khái quát chung TD 11 2.3.1 TD gì? 11 2.3.2 Phân loại TD ngân hàng 12 2.4 Rủi ro TD 15 2.4.1 Rủi ro TD gì? 15 2.4.2 Sự cần thiết phải xem xét RR TD .16 2.4.3 Chất lượng khoản TD .19 2.4.4 Các tiêu chí đối tượng vay nợ cần xem xét 22 2.5 Đảm bảo TD 27 2.5.1 Tại phải đảm bảo TD 27 2.5.2 Các hình thức đảm bảo TD .30 a Đảm bảo đối nhân 30 b Đảm bảo đối vật .31 2.6 Một số phướng sách an toàn khác để bảo đảm TD 33 2.7 Các thông số đánh giá chất lượng TD NHTM 34 2.7.1 Tỷ lệ dư nợ tổng nguồn vốn huy động .34 2.7.2 Tỷ lệ dư nợ tổng nguồn vốn 34 2.7.3 Tỷ lệ NQH tổng dư nợ 35 PHẦN II - THỰC TRẠNG 36 2.1 Sơ lược Chi nhánh cấp I NHĐA Đà nẵng .36 2.1.1 Sơ lược NHĐA 36 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Chi nhánh cấp I NHĐA Đà nẵng .37 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý .37 2.1.4 Chính sách cho vay NHĐA Đà Nẵng .44 2.2 Thực trạng hoạt động TD NHĐA 50 2.2.1 Hoạt động cho vay 50 2.2.2 Tình hình dư nợ 53 2.2.3 Tình hình NQH .55 2.2.4 Đánh giá chất lượng TD NHĐA Đà nẵng .56 PHẦN III - GIẢI PHÁP 59 3.1 Nguyên nhân gây nên RR TD Ngân hàng 59 3.1.1 Chất lượng nguồn nhân lực 69 3.1.2 Chính sách TD cạnh tranh, nhiều bất cập thiếu rõ ràng 71 3.1.3 Kỹ thuật cho vay nhiều điểm chưa hoàn thiện 72 3.2 Định hướng giải pháp hạn chế RR TD 73 3.2.1 Quá trình sàn lọc KH (chính sách TD) 75 3.2.2 Quá trình chọn lọc KH (kỹ thuật thẩm định xét duyệt cho vay) 77 3.2.3 Quá trình kiểm tra – giám sát TD 79 3.2.4 Quá trình chuyển nợ thu hồi TD (kỹ thuật thu hồi TD) 82 3.2.5 Định hướng giải pháp nâng cao chất lượng nhân 84 3.2.6 Giải pháp với phận có liên quan 88  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ VỚI NGÂN HÀNG 91  Kiến nghị có tính định hướng tổng qt .91 PHỤ LỤC 94 Danh mục tài liệu tham khảo 95 Các kí hiệu viết tắt chuyên đề 97 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ    Sơ đồ I : biểu diễn hoạt động NHTM : 13 Sơ đồ II : biểu diễn chất hoạt động TD : 15 Sơ đồ III : biểu diễn quan hệ TD trực tiếp : 18 Sơ đồ IV : biểu diễn quan hệ TD gián tiếp : 19 Sơ đồ V : biểu diễn quan hệ lãi suất nhu cầu vốn : 20 Sơ đồ VI : biểu diễn quan hệ đảm bảo TD đối vật : .34 Sơ đồ VII : biễu diện hoạt động bao toán : 37 Sơ đồ VIII : minh hoạ vòng an tồn TD : 37 Sơ đồ IX :biểu diễn cấu quản lý Ngân hàng .43 Biểu đồ X : biểu diễn DSCV theo thờì gian 54 Biểu đồ XI : biểu diễn Tỷ trọng DSCV theo thờì gian 56 Sơ đồ XII : biểu diễn Dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế .57 Sơ đồ XIII : biểu diễn tỷ trọng NQH so Dư nợ .59 Biểu đồ Pareto XIV : diễu diễn nguyên nhân tổn thất TD .66 Biểu đồ (pareto) XV : diễu diễn nhóm nguyên nhân tổn thất TD 69 Biểu đố (Xương cá) XVI : biểu diễn nguyên nhân tiềm ẩn .72 Sơ đồ XVII : Biễu diễn trình rủi ro TD .78 Biểu đồ XVIII : Biểu diễn cách trả lương khuyến kích LĐ 92 Sơ đồ XIX : biễu diễn phối hợp q trình TD bơ phận 93 Sơ đồ XX : biểu diễn đường thông tin TD 96 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU    Biểu 1.4 - Hệ thống phân loại khoản vay 30 Biểu 2.1 DSCV theo thời hạn TD 54 Biểu 2.1 DSCV theo thành phần kinh tế 55 Biểu 2.2 Dư Nợ CV theo thành phần kinh tế 57 Biểu 2.3 Phân loại dư nợ cho vay 59 Biểu 2.4 Bảng tiêu đánh giá hoạt động TD 60 Biểu 3.1 - Bảng thông kê nguyên nhân - số lượng tổn thất TD 66 Biểu 3.1 - Bảng tổng hợp phiếu đáng giá nhân viên TD 71 GIỚI THIỆU I Xác định vấn đề nghiên cứu Một chuyên gia kinh tế nói : đâu có thị trường tài ngân hàng phát triển có kinh tế phát triển Thực tế nhứng năm gần đây, hoạt động hiệu hệ thông ngân hàng thương mại Việt Nam đóng góp khơng nhỏ cung ứng vốn cho tăng trưởng phát triển kinh tế mà thị trường vốn nước ta nhỏ lẻ, giai đoạn sơ khai Vì kinh tế Việt Nam năm gần có tốc độ tăng trưởng cao, đạt tiêu kế hoạch phủ năm 2001-2017 tăng trưởng kinh tế Sự động hệ thống ngân hàng thương mại tạo động lực cho kinh tế phát triển, đóng góp NHTMCP khơng nhỏ mà hệ thống cung ứng vốn cho phần lớn DN vừa nhỏ, vốn hoạt động nhanh nhạy, hiệu đóng góp lớn cho kinh tế Trong TD hoạt động trọng tâm ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn cho kinh tế Trong xu hội nhập quốc tế nay, Việt Nam đã, điểm đến nhiều tổ chức tài ngân hàng lớn giới Đây xu tất yếu, kéo theo thách thức lớn ngân hàng nước với ngân hàng lớn giới mà tổ chức tài ngân hàng gần tự hoạt động vào năm 2010 Cạnh tranh điều tất yếu quy luật, đứng vững NHTM Việt Nam NHTMCP phụ thuộc vào chất lượng hoạt động mà trọng tâm chất lượng TD Vì hoạt động hoạt động vừa đem lại phần lớn thu nhập cho ngân hàng, lại đóng góp vào hiệu hoạt động kinh tế hoạt động chứa đựng tiểm ẩn nhiều RR phía ngân hàng Chất lượng TD thấp đưa ngân hàng đến nguy vỡ nợ, kinh tế bị khủng hoảng mà khủng hoảng tài tiền tệ Đơng Á 1997 điển hình; đưa đến hội thao túng cho tổ chức tài ngân hàng nước ngồi lũng đoạn Vì nâng cao khả canh tranh, đồng thời nâng cao chất lượng, giảm thiểu RR TD vấn đề mang tính cấp bách ngân hàng Xuất phát từ vấn đề đặt trên, qua trình thực tập tìm hiểu NHĐA Đà Nẵng; em định chọn đề tài : “ Hoàn thiện quản trị chất lượng nhằm hạn chế RR TD NHĐA Chi nhánh Đà Nẵng “, để tìm hiểu làm sáng tỏ thêm vấn đề đồng thời tìm số giải pháp nhằm góp phần giảm thiểu, nâng cao chất lượng TD chi nhánh NHĐA Đà Nẵng II Phạm vi nghiên cứu vấn đề Hoạt động TD ngân hàng có nhiều thể thức : cho vay, bao toán, khấu thương phiếu, bão lãnh, Nhưng xét bình diện nghĩa hẹp TD hiểu đồng nghĩa với hoạt động cho vay Do kiến thức chuyên môn thân hạn hẹp kinh nghiệm nhiều hạn chế nên vấn đề nghiên cứu theo nghĩa hẹp khái niệm TD phương diện TD ngắn hạn Tức vấn đề hạn chế Ngân hàng chất lượng cho vay đối tượng nghiên cứu mà luận văn hướng đến III Kế hoạch nghiên cứu Vấn đề nghiên cứu tiến hành qua ba giai đoạn, gồm ba phần sau : Phần Một : Tổng hợp sở lý luận quản trị chất lượng TD ngân hàng Phần tổng hợp sở lý thuyết nhà chun mơn lãnh vức chất lượng, tài ngân hàng nước giới nghiên cứu qua báo, sách chuyên đề, tạp chí chuyên ngành phương tiện truyền thông tài liệu thu thập từ NHĐA chi nhánh Đà nẵng Nhằm làm rõ vấn đề liên quan đến quản rị chất lượng chất lượng TD : Quản trị chất lượng ? NHTM gì? TD ngân hàng gì? Vai trò TD ngân hàng? Vì TD ngân hàng chứa đựng nhiều RR? Các biện pháp giảm thiểu RR TD?,… Phần Hai : Đánh giá thực trạng hoạt động TD NHTMCP Đông Á chi nhánh Đà Nẵng Vấn đề đạt cần giải phần xem xét tình hình cung cấp TD NHĐA Đà Nẵng sau giới thiệu sơ lược NHĐA nói chung NHĐA Đà nẵng nói riêng Cụ thể vấn đề xem xét đánh giá thông qua số thực trạng : Quy trình TD? Tình hình cho vay? Tình hình thu nợ? NQH? Chỉ tiêu NQH/Tổng dư nợ,…qua tài liệu số liệu thu thấp NHĐA Đà Nẵng năm gần để đánh giá Phần Ba : Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng TD NHĐA Đà Nẵng Trên sở tìm hiểu quy trình TD đánh giá thực tế hoạt động TD NHĐA Đà Nẵng để tìm số vấn đề tồn hoạt động TD Ngân hàng Kết hợp với sở lý thuyết nghiên cứu tổng hợp để đưa giải pháp giải vấn đề tồn hoạt động TD Ngân hàng IV Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp chủ yếu sử dụng để nghiên cứu gốm : Phương pháp thông kê Phương pháp so sánh V Kết nghiên cứu Trên sở quy trình TD thực tế hoạt động TD, để tìm số nguyên nhân tồn chất lượng TD chi nhánh NHĐA Đà Nẵng Từ đề giải pháp mang tính tổng quát, định hướng nhằm hạn chế rủi ro góp phần nâng cao chất lượng hoạt động TD chi nhánh PHẦN I - CƠ SỎ LÝ LUẬN Các vấn đề quản trị chất lượng RR TD 2.1Làm rõ khái niệm liên quan 1.1.1 Thế chất lượng chất lượng TD ? Nhiều học giả nghiên cứu đưa nhiều đình nghĩa liên quan : - Với Tiến sĩ W.E.Deming : “Chất lượng mức độ dự đốn trước tính đồng điều tin cậy được, mức chi phí thấp thị trường chấp nhận.” - Tiến sĩ Joseph M Juran đưa định nghĩa: “Chất lượng phù hợp với mục đích yêu cầu sử dụng” - Tổ chức kiểm tra chất lượng Châu Âu (Europen Oganization of Quanlity Control) định nghĩa : “Chất lượng mức độ phù hợp sản phẩm với yêu cầu người tiêu dùng.” - Tổ chức quốc tế tiêu chuẩn hoá (ISO) ISO 8402 : 1999 : “Chất lượng tập hợp đặc tính thực thể (đối tượng) tạo cho thực thể (đối tượng) khả thoả mãn nhu cầu nêu hay thoả mãn.” Thuật ngữ “thực thể” hay “đối tượng” bao gồm thuật ngữ sản phẩm theo nghĩa rộng, hoạt động, trình, tổ chức hay cá nhân - Theo tiêu chuẩn ISO 9000 : 2000 định nghĩa : “Chất lượng mức độ tập hợp đặc tính vốn có sản phẩm, hệ thống hay trình thoả mãn yêu cầu khách hàng bên liên quan.” Yêu cầu nhu cầu hay mong đợi công bố, hiểu ngầm hay bắt buộc Các bên liên quan : khách hàng bên tổ chức, người thường xuyên cộng tác, người cung ứng nguyên liệu, luật pháp,… Các học giả tổ chức đưa định nghĩa có khía cạnh ngơn ngữ khác chúng có điểm chung nội hàm rút như:  Chất lượng phải thoả mãn yêu cầu nhu nhu cầu khách hàng, bên hữu quan (Nhu cầu hữu nhu cầu tiểm ẩn chưa khách hàng nhân thức)  Ln gắn bó với điều kiện kinh tế xã hội định, tức phải phù hợp với xu hướng vận động biến đổi thị trường kinh tế Từ đặc điểm trên, đứng phương diện lãnh vực hoạt động TD Ngân hàng, cụ thể hoạt động cho vay cụ thể hoá thành số điểm mấu chốt làm nên chất lượng TD - Các yêu cầu khách hàng tiếp cận TD Ngân hàng thể qua số đặc tính TD : đáp ứng đầy đủ lượng giá trị đủ cho nhu cầu thực tiễn, với thời gian nhanh để khơng bỏ lở hội kinh doanh, giá vay hợp lý với thu nhập dự kiến, thời hạn đủ đáp ứng chu kỳ kinh doanh, điều kiện ràng buộc TD khơng q chặc chẽ, Các thuộc tính thể đặc tính sản phẩm TD Ngân hàng - Với yêu cầu xã hội TD phải thể : TD Ngân hàng phải gắn liên với vận động vật chất (sự vận động tiền hàng) tránh tượng lạm phát, TD phải cung ứng từ nôi thừa vốn sang nơi (khu vực, ngành nghề SX-KD) sử dụng hiệu nguồn vốn đáp ứng mục tiêu kinh tế xã hội (tăng trưởng, việc làm, thu nhập, ) - Với thân Ngân hàng , TD có chất lượng : phải khoản TD cấp đối tượng cần vốn, thực cam kết sử dụng vốn sử dụng có hiệu điều quan trọng phải khoản TD thu hồi đầy đủ hạn vốn gốc lẫn lãi Qua đó, tác giả xin đưa khái niệm chất lượng có liên quan tới TD gọi chất lượng TD : “chất lượng TD tập hợp thuộc tính TD ngân hàng làm thoả mãn yêu cầu đáng khách hàng bên hữu quan, đáp ứng mong đợi Ngân hàng mục tiêu chung kinh tế xã hội” Qua sơ đồ trình TD, người đóng vai trò xun suốt với tư cách chủ thể tạo lập thực thi trình Dù bước tạo lập thực thi có sai sót dẫn đến RR cho quy trình lại Qua đó, người lại nhân tố tạo lập chuyển dịch chuổi giá trị đến Ngân hàng, đến KH đồng thời đến kinh tế Vì lý mà cần phải định hướng giải pháp xa cho vấn đề 3.2.5 Định hướng giải pháp nâng cao chất lượng nhân Có bốn yếu tố RR mà Ngân hàng gặp phải : thiếu kinh nghiệm, yếu chuyên môn, tác nghiệp tiêu cực tắc trách Trong đó, hai yếu tố đầu có ảnh hưởng lớn hơn, cấp bách Để tiện đưa giải pháp tác giả chia bốn yếu tố thành hai nhóm : nhóm yếu tố lực nhóm yếu tố phẩm chất 3.2.5.1Nâng cao lực chuyên môn nguồn nhân Coi trọng chất lượng đầu vào nguồn nhân lực, tư cần có  người có thẩm quyền điều quan trọng phải cụ hoá tư khơng thể chậm trể thể tính dứt khốt kỹ lãnh đạo  Chủ động tìm kiếm thu hút nhân lực có “chất lượng” Hiện nay, việc thu hút nhân đối thủ cạnh tranh ngành giải pháp tốt gặp phải trả đũa Tốt trọng thu hút, tìm kiếm nhân từ lực lượng sinh viên trường đại học, sinh viên du học tối ưu Vì lực lượng trẻ có kiến thức tảng phẩm chất dễ đào tạo có bầu nhiệt huyết cho cơng việc  Đầu tiên cần liên hệ với số trường đại học để tìm hiều chất lượng đào tạo chất lượng sinh viên  Sau đó, thực việc hỗ trợ cho việc học : tài trợ học phí, chi phí sinh hoạt, chi phí ngiên cứu Và có đề nghị tham gia tác nghiệp Ngân hàng sau tốt nghiệp  Để có NV đủ yêu cầu cơng viêc khâu tuyển chọn đầu vào quan trọng cơng tác tuyển dụng Trong đó, ngồi u cầu khả chun môn kỹ bổ trợ (tin học, ngoại ngữ, kỹ giao tiếp), phẩm chất cần trọng khả tư duy, khả tự phát triển ứng viên Để đạt yêu cầu cần nhờ chuyên gia tuyển  dụng xây dựng hệ thống trắc nghiệm có khả trắc nghiệm nhiều phương diện : khả nhận thức, phong cách làm việc (cá nhân nhóm), kiến thức tổng hợp lĩnh vực liên quan, tính nhạy cảm, tư tưởng kiên định, khả xét đoán tâm lý KH… Ngồi ra, người có trách nhiệm tuyển dụng phải người  thật có chun mơn lãnh vực kinh nghiệm điều quan trọng Có thể nhạy cảm nhìn nhận ứng viên có khả năng, đọc cử phi ngôn ngữ thể chất ứng viên Với nguồn nhân tác nghiệp taị Ngân hàng tiến hành rà soát  phân loaị theo khả chuyên môn nhằm xác định đối tượng nào, hạn chế điều gì, có khả ưu điểm thực việc đào tạo nâng cao khả tác nghiệp Trong đó:  Chú trọng cung cấp thêm kiến thức tổng hợp liên quan cho tác nghiệp TD : kiến thức chung đặc thù kinh tế, kinh tế theo nhành ; kiến thức môi trường pháp luật (luật DN, luật cạnh tranh, thuế, luật tổ chức TD, ) Cũng kỹ giao tiếp hướng đến việc xác lập phong cách văn hoá phục vụ riêng Ngân hàng, tãng lớn lợi cạnh tranh  Tổ chức buổi hội thảo ngân hàng thông qua việc mời chuyên gia lĩnh vực tài ngân hàng, chuyên gia luật để họ thình bày tượng lừa đảo tín dụng, hay vụ án liên quan xảy thực tế,… số biện pháp hạn chế RR thực tế triển khai áp dụng  Thực việc kèm cặp NV thiếu kinh nghiệm NV trẻ tuyển dụng Tức đạo tạo trình tác nghiệp, cụ thể : cho NV trưc tiếp thực thi trình bảo bước RR sai sót dễ gặp q trình tác nghiệp Tận dụng triệt để khả chun mơn nhân sự, thơng qua việc bố trí cơng  tác phù hợp với lực chun mơn sở thích sau làm xong việc phân loại nhân Việc này, giúp nâng cao hiểu công việc lên nhiều, họ làm việc theo sở nguyện khả thực Nhưng, để thực điều cần phải :  Tuyệt đối khơng nể mối quan hệ cá nhân mà cất nhắc sai đổi tượng với chuyên môn, hay cho đảm nhận chức vụ quan trọng với ứng viên từ bên ngoài,…Điều dẫn tới tượng xấu ảnh hưởng tới tình thần đóng góp NV trung thành họ  Người có thẩm quyền phải quán triệt sâu sắc sách TD liên quan tới hoạt động tuyển dụng đào tạo 3.2.5.2Chú trọng đến phẩm chất nhân Phần lớn hành vi tiêu cực hay lạnh nhạt công tác thiếu quan tâm cấp đạo hay cấp có thẩm quyền Việc xác lập nên lợi cạnh tranh cốt lõi huy động tâm trí nguồn nhân cách tự nguyện, hết lòng cho Ngân hàng cho thân Đây khối giá trị bền vững cạnh tranh tổ chức có Để làm điều lãnh đạo vị trí mấu chốt, tạo cảm xúc có “ý nghĩa” đồng điệu lan truyền cách vô thức tự nhiên, cố gắng nhận diện điểm chung phát triển thành riêng tập thể riêng người Hình thành nên chuổi giá trị khối đồn kết, khát khao cơng hiến cho cho Ngân hàng  Cái cốt yếu hài hồ khối lợi ích : lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể lơi ích Ngân hàng  Tức phải làm rõ lợi ích bên gì?  Những điểm chung điểm riêng?  Cách chuyền điểm riêng thành điểm chung điểm riêng có chuyển thành điểm chung hay khơng? Duy trì nào?…đây vấn đề cấp có thẩm quyền cần giải  Cần có quan tâm đến chất lượng sống nhân Ngân hàng, quan tâm đời sống vật chất lẫn đời sống tinh thần  Thường xuyên thăm hỏi NV cấp nguyện vọng, tâm tư, sống thường nhật xem có khó khăn mà NV gặp phải kịp thời động viên giúp đỡ vượt qua khó khăn Điều góp phần nâng cao chất lượng cơng tác NV lên nhiều, NV cảm thấy đối xử tận tâm họ cảm động đem cống hiến cho tổ chức  Xây dựng sách lương thưởng thăng tiến hợp lý, công bằng, thể tâm lý tự khẳng định điều quan trọng phải thực thi cam kết Chính sách phải cụ thể hoá thật rõ ràng bậc lương thưởng địa vị công tác theo mức độ cơng hiến Khơng có phân biệt đối xử, NV thâm niên NV Vì thế, tiêu chí đánh giá cần dựa hai phương diện thâm niên lực, rõ ràng tránh tình trạng lòng “bên này” lại lòng “bên kia” Thâm niên Ghi : Lương theo thâm niên & lực NV Lương thâm niên & lực 1NV khác Năng lực Biểu đồ XVIII : Biểu diễn cách trả lương khuyến kích LĐ 3.2.6 Giải pháp với phận có liên quan Để đạt tiêu TD ngồi giải pháp liên quan đến trình bên phận TD khơng thể thiếu vai trò phận khác Ngân hàng có mối liên hệ mật thiết kế hoạch TD nhằm hoàn thành tiêu TD theo kế hoạch đề Cụ thể, Ngân hàng cần tổ chức có chuổi trình liên kết sau Sơ đồ XIX : biễu diễn phối hợp trình TD bô phận Xu hướng MT Vĩ mô Giám Đốc Chính sách TD Phòng TD Kế hoạch TD Bơ phận Kế toán Kế hoạch Huy động Bộ phận Marketing Khách hàng Trong chuổi q trình phòng TD trình quan trọng hoạt động TD nhưng, để TD an toàn đạt tiêu cần có phối hợp q trình khác có liên quan mối quan hệ mang tính chất tổng thể GĐ có vai trò xun suốt, sách TD xu hướng môi trường vĩ mô (ngành Ngân hàng, kinh tế, quan hệ quốc tế,…), sau tương tác với phòng TD phận khác có liên quan để đưa kế hoạch giải pháp có liên quan việc thực thi kế hoạch TD Phòng TD dựa đạo GĐ sách TD để đề kế hoạch TD làm để thực an tồn TD phạm vi hoạt động phòng TD đề cập phần Vấn đề lại liên quan tới hai phận chuổi trình Đó là, phân Kế tốn phận Marketing Hai phận dựa kế hoạch TD đaọ GĐ để đưa thực thi biện pháp liên quan 3.2.6.1Bộ phận Kế toán Việc phận Kế toán phải đưa kế hoạch phải dựa kế hoạch TD; cụ thể, tổng quy mô TD cần bao nhiêu, tỷ lệ phần trăm TD ngắn hạn dài hạn sao, đối tượng KH dự kiến cấp TD; phải có tương tác tham mưu GĐ Một số nội dung cần đề kế hoạch Bộ phận kế tốn, là:  Quy mô vốn cần huy động để đáp ứng nhu cầu TD  Đối tượng KH cần tiếp cận để thu hút KH truyền thống  Vốn huy động ngắn hạn dài hạn đáp ứng tỷ lệ TD ngắn hạn dài hạn  Sử dụng công cụ để thực việc huy động vốn (nâng quy mơ vốn tự có : phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi; hay công cụ lãi suất, loại lãi suất, ưu đãi lãi suất, kỳ hạn tiền gởi, linh động việc rút tiền trước kỳ hạn với lãi suất không đổi,…) 3.2.6.2Bộ phận Marketing Các thành viên phận dựa tương tác ý kiến với GĐ từ kế hoạch TD từ kế hoạch huy động Để thực việc đưa chương trình marketing theo tiêu số lượng đặc điểm KH cần huy động vốn KH cần sử dụng vốn Đầu tiên tiến hành việc phân loại KH :   KH truyền thống : KH thu hút vốn, KH sử dụng dịch vụ KH dùng vốn nhóm nên phân loaị theo nhóm tuổi, nghề nghiệp hay lãnh vực KD Việc tạo thuận lợi cho công tác sử dụng công cụ marketing phù hợp với đối tượng  KH cần tiếp cận để mở rộng nhu cầu vốn TD ( đó, cần ý khai thác đối tượng KH bạn hàng hay có quan hệ quen biết với KH Ngân hàng) Trong KH cần ý đến KH hoạt động lãnh vực tài phi ngân hàng bảo hiểm Đây nhóm đối tượng có lượng tiền nhàn rỗi lớn kỳ hạn dài đáp ứng hữu ích cho nhu cầu vốn dài hạn Sau đó, áp dụng công cụ marketing để thực kế hoạch   Với KH cần huy động vốn : đưa kế hoạch quảng cáo (phương tiện quảng cáo TV, báo chí…hay tổ chức kiện,…; thời điểm quảng cáo dịp lễ hội, ngày kỷ niệm,…); đợt khuyển với nhiều dạng phong phú ( lãi suất, thời hạn, vật hay rút thăm mở thưởng, …); Cần thiết phải thực tiếp thị trực tiếp sản phẩm dịch vụ đến KH tư gia hay quan  Với KH cần cấp TD : thực tiếp xúc chào hàng qua điện thoại, mail, hay trực tiếp qua giới thiệu nhiều sản phẩm TD thủ tục điều kiện để nhận TD (KH yêu cầu sử dụng dịch vụ KH có nhiều thơng tin chúng) sẵn sàng giúp đỡ KH việc lập thủ tục ; tư vấn giúp đỡ KH vấn đề KD, quản lý đầu tư để đạt hiểu Đương nhiên, hình thức khuyến lãi suất hay điều kiện vay cần thiết không vượt quy định sách TD  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ VỚI NGÂN HÀNG     Kiến nghị có tính định hướng tổng qt Đối chiếu, xử lý Thông tin Thu thập Nhân Làm rõ MT Vĩ mô Ngành Thông tin KH Quyết định Xem xét Kỹ thuật TD Thông tin Sơ đồ XX : biểu diễn đường thông tin TD Đối với hoạt động TD Ngân hàng, thông tin điều định mà RR thông tin bất đối xứng ln cận kề Thơng tin KH mà Ngân hàng có chủ yếu qua hai kênh thơng qua môi trường (ngành môi trường vĩ mô) qua KH cung cấp cho Ngân hàng Trong nhân Ngân hàng có vai trò tìm kiếm thơng tin bên ngồi qua kỹ thuật TD ngân hàng để làm rõ thông tin Ngân hàng cung cấp Như vậy, dễ dàng xác định tầm quan trọng có tính then chốt thơng tin nhân kỹ thuật TD - Ngân hàng nên thiết đặt nặng trọng tâm vào hai yếu tố Ln hồn thiện kỹ thuật TD Vì lại gọi ln hồn thiện chẳng hồn thiện Chính mà ln ln khơng ngừng tìm hiểu để làm rõ nhiều hơn, “biết” KH nhiều Một số điểm cần ý liên quan vấn đề Ngân hàng Tổ chức thêm phận để “săn tìm thơng tin từ mơi trường bên ngồi để phản ảnh KH xác hơn, trung thực so với thông tin chiều từ KH từ NV TD Thông tin để định từ tờ trình TD q thiếu, khơng phản ảnh đủ thông tin quan trọng KH để làm sở TD an toàn thu hồi vốn Cần bổ sung nhiều vấn đề liên quan tới sản xuất KD KH - Nhân yếu tố thiếu cạnh tranh, hạt nhân lợi cạnh tranh Vì thế, đào tạo xây dựng ý thức tự đào tạo phát triển điểm then chốt nguồn phát kiến xây dựng tảng trì cạnh tranh giảm thiểu nguy TD Nâng cao tính cạnh tranh hạn chế thiếu sót sách tín dụng đồng thời cần xây dựng nét tư ln qn triệt việc tham chiếu sách TD tình Một điểm mà Ngân hàng ý : - Tăng trưởng nóng TD, tượng thực trạng Ngân hàng Điều tăng trưởng tạm thời RR thu nhập nguồn vốn Ngân hàng tập trung vào khía cạnh hoạt động Những thay đổi hay biến chuyển liên quan Ngân hàng ảnh hưởng Trong mơi trường có q nhiều tham số tác động quy luật tất yếu xảy thơi Ngân hàng cần tìm hướng để đa dạng lĩnh vực đầu tư khác tìm hướng mở rộng TD để cân đối cấu TD - Tăng vốn tự có, tìm giải pháp tăng vốn huy, điều chuyển vốn đáp ứng cho nhu cầu TD, Tránh tượng yếu khoản dễ xảy Ngân hàng Đây yếu tố nguy hiểm trước biến chuyển lớn nước giới có nhiều liên quan tới tín dụng Ngân hàng LỜI KẾT Trong khoảng thời gian thực tập chưa đủ dài, kiến thức tổng hợp chuyên môn hạn hẹp kinh nghiệm tác nghiệp nhiều hạn chế Do vậy, thân em nhận thức cách đầy đủ xác vấn đề thực tiễn có liên quan hoạt động TD Ngân hàng Vì thế, mà luận văn đề cập tới số điểm tồn mà Ngân hàng gặp phải phạm vi nội Ngân hàng Những vấn đề có tính chất vĩ mơ, liên quan tới nhiều yếu tố nhân tố bên ( rủi ro từ mơi trường pháp luập, trị, quốc tế môi trường ngành, ) tiếp tục hoàn thiện bổ sung tầm nhận thức em đủ khả giải vấn đề Đây vấn đề thiếu sót luận văn Trong q trình thực luận văn, khơng thể tránh khỏi sai sót cáh trình bày số vấn đề nhầm lẫn nội dung có liên quan Em mong nhận thông cảm nhiều phản hồi góp ý để luận văn hoàn chỉnh Em xin gởi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô khoa Quản Trị Kinh Doanh ! PHỤ LỤC Dư Nợ CV theo ngành kinh doanh (Nguồn : Phòng Tín Dụng Kinh doanh ) Danh mục tài liệu tham khảo    Số tháng 7/2000, , GS.TS Lê Văn Tư ( 2016), , TS Nguyễn Hữu Tài (chủ biên) (2002), , PGS.TS Dương Thị Bình Minh (chủ biên) (1998), PGS.TS Lê Văn Tề (chủ biên) (1997), , Số 2/2017 TS.Nguyễn Văn Tiến (2003), Số 3/2017, Số 15/10/2017, 10 Số 4/2017, 11 Nguyễn Văn Hà, Vũ Ngọc Nhung, Hồ Ngọc Cẩn (2000), , 12 Tạ Thị Kiều Oanh (chủ biên) (2000),> 13 Các website hệ thống ngân hàng Việt Nam tổ chức chuyên nghành 14 Miller, Bettye Wells, (Nov 1992), ; 15 G S Sureshchandar; Chandrasekharan Rajendran; R N Anantharaman; T J Kamalanabhan (2002.), ; 16 McDonell, Edwin D.; Rubin, Michael J, (May/Jun 1991),
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quản trị chất lượng nhằm hạn chế RR TD tại NH đông á chi nhánh đà nẵng, Hoàn thiện quản trị chất lượng nhằm hạn chế RR TD tại NH đông á chi nhánh đà nẵng

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay