Luận văn thạc sỹ: Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng liên doanh VID Public chi nhánh Hải Phòng

103 48 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 10:48

Trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại, tín dụng là hoạt động cơ bản mang lại 75% 85% thu nhập. Tuy nhiên, rủi ro trong hoạt động tín dụng không phải là nhỏ. Rủi ro trong hoạt động ngân hàng mang tính hệ thống, và chủ yếu bắt nguồn từ rủi ro tín dụng. Nếu không có biện pháp xử lý phù hợp, rủi ro có thể lây lan, gây mất niềm tin đối với khách hàng, thậm chí có thể làm ngân hàng sụp đổ. Đứng trước những thời cơ và thách thức trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề nâng cao khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thương mại trong nước mà cụ thể là nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro là vấn đề mang tính sống còn, là thước đo năng lực quản lý và là trọng tâm trong chiến lược hoạt động của bất kỳ ngân hàng nào.Tại Ngân hàng liên doanh VID Public chi nhánh Hải Phòng, trong những năm qua, công tác quản lý rủi ro tín dụng đã được ngân hàng chú trọng, song cho đến nay công tác này vẫn còn một số bất cập, do đó rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động tín dụng của VID Public Bank vẫn ở mức cao.Xuất phát từ lý luận và thực tiễn nêu trên, tác giả đã lựa chọn thực hiện đề tài “Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng liên doanh VID Public chi nhánh Hải Phòng” với mong muốn tiếp tục quá trình nghiên cứu và đưa ra những giải pháp hữu hiệu để hạn chế rủi ro tín dụng ở NHLD VID Public chi nhánh Hải Phòng nói riêng và hệ thống NHTM nói chung, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của NHTM trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan, cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu trung thực Những kết nêu luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Nguyễn Thị Quỳnh Phương MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ TÓM TẮT LUẬN VĂN 1.1 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 KHÁI NIỆM TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1.2 TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TRONG NỀN KINH TẾ .6 1.1.3 PHÂN LOẠI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG .6 1.1.4 VAI TRỊ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 11 1.2.1 KHÁI NIỆM RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 11 .6 1.2.2 CÁC LOẠI RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 12 .6 1.2.3 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 14 1.3 HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 27 1.3.1 KHÁI NIỆM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG 27 1.3.2 CÁC PHƯƠNG THỨC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 28 1.3.3 NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ CỦA HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 31 .6 35 2.1 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VID PUBLIC CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 35 .6 2.1.1 HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN 37 2.1.2 HOẠT ĐỘNG CHO VAY 41 2.1.3 MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHÁC 43 .6 2.2.2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VID PUBLIC CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 51 2.3 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VID PUBLIC CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 57 2.3.1 CÁC PHƯƠNG THỨC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ĐÃ VÀ ĐANG ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VID PUBLIC CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 57 2.3.2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VID PUBLIC CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 67 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VID PUBLIC CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 78 3.2 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VID PUBLIC CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 79 3.2.1 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TÍN DỤNG 79 3.2.2 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG 81 3.2.3 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KHÁCH HÀNG 83 .7 3.2.4 TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA SỬ DỤNG VỐN SAU KHI GIẢI NGÂN 84 3.2.5 THÀNH LẬP BỘ PHẬN KIỂM SOÁT NỘI BỘ NGÂN HÀNG TẠI CHI NHÁNH 85 .7 3.2.6 ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 86 .7 3.3 KIẾN NGHỊ 87 3.3.1 KIẾN NGHỊ VỚI HỘI SỞ CHÍNH NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VID PUBLIC 87 3.3.2 KIẾN NGHỊ VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 88 .7 3.3.3 KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC, CHÍNH PHỦ VÀ CÁC BỘ NGÀNH LIÊN QUAN 91 CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Tính tất yếu khách quan tín dụng ngân hàng kinh tế 1.1.3 Phân loại hoạt động tín dụng ngân hàng 1.1.4 Vai trò tín dụng ngân hàng kinh tế thị trường 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại 1.2.2 Các loại rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại 1.2.3 Rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng thương mại 1.3 HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.3.1 Khái niệm hạn chế rủi ro tín dụng 1.3.2 Các phương thức hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.3.3 Nhân tố ảnh hưởng đến kết hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 35 2.1 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VID PUBLIC CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 2.1.1 Hoạt động huy động vốn 2.1.2 Hoạt động cho vay 2.1.3 Một số hoạt động khác 2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng liên doanh VID Public chi nhánh Hải Phòng 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHÁNH NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VID PUBLIC CHI HẢI PHÒNG 2.3.1 Các phương thức hạn chế rủi ro tín dụng áp dụng Ngân hàng liên doanh VID Public chi nhánh Hải Phòng 2.3.2 Đánh giá thực trạng cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng liên doanh VID Public chi nhánh Hải Phòng CHƯƠNG .78 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG .78 TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VID PUBLIC .78 CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 78 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VID PUBLIC CHI NHÁNH HẢI HÀNG LIÊN DOANH VID PUBLIC CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 3.2 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN PHỊNG 3.2.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán tín dụng 3.2.2 Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng 3.2.3 Xây dựng chiến lược khách hàng 3.2.4 Tăng cường công tác kiểm tra sử dụng vốn sau giải ngân 3.2.5 Thành lập phận kiểm soát nội ngân hàng Chi nhánh 3.2.6 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Hội sở Ngân hàng liên doanh VID Public 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 3.3.3 Kiến nghị với Nhà nước, Chính phủ Bộ ngành liên quan DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NHTM: Ngân hàng Thương mại NHNN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHLD: Ngân hàng liên doanh NQH: Nợ hạn TCTD: Tổ chức tín dụng DPRR: Dự phòng rủi ro RRTD: Rủi ro tín dụng DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU BẢNG 1.1 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 KHÁI NIỆM TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1.2 TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TRONG NỀN KINH TẾ .3 1.1.3 PHÂN LOẠI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG .3 1.1.4 VAI TRỊ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 11 1.2.1 KHÁI NIỆM RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 11 .3 1.2.2 CÁC LOẠI RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 12 .3 1.2.3 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 14 1.3 HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 27 1.3.1 KHÁI NIỆM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG 27 1.3.2 CÁC PHƯƠNG THỨC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 28 1.3.3 NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ CỦA HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 31 .3 35 2.1 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VID PUBLIC CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 35 .3 2.1.1 HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN 37 2.1.2 HOẠT ĐỘNG CHO VAY 41 2.1.3 MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHÁC 43 .3 2.2.2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VID PUBLIC CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 51 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VID PUBLIC CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 57 2.3.1 CÁC PHƯƠNG THỨC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ĐÃ VÀ ĐANG ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VID PUBLIC CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 57 2.3.2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CƠNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VID PUBLIC CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 67 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VID PUBLIC CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 78 3.2 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VID PUBLIC CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 79 3.2.1 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TÍN DỤNG 79 3.2.2 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG 81 3.2.3 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KHÁCH HÀNG 83 .4 3.2.4 TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA SỬ DỤNG VỐN SAU KHI GIẢI NGÂN 84 3.2.5 THÀNH LẬP BỘ PHẬN KIỂM SOÁT NỘI BỘ NGÂN HÀNG TẠI CHI NHÁNH 85 .4 3.2.6 ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 86 .4 3.3 KIẾN NGHỊ 87 3.3.1 KIẾN NGHỊ VỚI HỘI SỞ CHÍNH NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VID PUBLIC 87 3.3.2 KIẾN NGHỊ VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 88 .4 3.3.3 KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC, CHÍNH PHỦ VÀ CÁC BỘ NGÀNH LIÊN QUAN 91 CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Tính tất yếu khách quan tín dụng ngân hàng kinh tế 1.1.3 Phân loại hoạt động tín dụng ngân hàng 1.1.4 Vai trò tín dụng ngân hàng kinh tế thị trường 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại 1.2.2 Các loại rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại 1.2.3 Rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng thương mại 1.3 HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.3.1 Khái niệm hạn chế rủi ro tín dụng 1.3.2 Các phương thức hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.3.3 Nhân tố ảnh hưởng đến kết hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 35 2.1 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VID PUBLIC CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 2.1.1 Hoạt động huy động vốn 2.1.2 Hoạt động cho vay 2.1.3 Một số hoạt động khác 2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng liên doanh VID Public chi nhánh Hải Phòng 2.3 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHÁNH NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VID PUBLIC CHI HẢI PHÒNG 2.3.1 Các phương thức hạn chế rủi ro tín dụng áp dụng Ngân hàng liên doanh VID Public chi nhánh Hải Phòng 2.3.2 Đánh giá thực trạng công tác hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng liên doanh VID Public chi nhánh Hải Phòng CHƯƠNG .78 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG .78 TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VID PUBLIC .78 CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 78 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VID PUBLIC CHI NHÁNH HẢI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VID PUBLIC CHI NHÁNH HẢI PHỊNG 3.2 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI PHÒNG 3.2.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán tín dụng 3.2.2 Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng 3.2.3 Xây dựng chiến lược khách hàng 3.2.4 Tăng cường công tác kiểm tra sử dụng vốn sau giải ngân 3.2.5 Thành lập phận kiểm soát nội ngân hàng Chi nhánh 3.2.6 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Hội sở Ngân hàng liên doanh VID Public 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 3.3.3 Kiến nghị với Nhà nước, Chính phủ Bộ ngành liên quan MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại, tín dụng hoạt động mang lại 75% - 85% thu nhập Tuy nhiên, rủi ro hoạt động tín dụng khơng phải nhỏ Rủi ro hoạt động ngân hàng mang tính hệ thống, chủ yếu bắt nguồn từ rủi ro tín dụng Nếu khơng có biện pháp xử lý phù hợp, rủi ro lây lan, gây niềm tin khách hàng, chí làm ngân hàng sụp đổ Đứng trước thời thách thức tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề nâng cao khả cạnh tranh ngân hàng thương mại nước mà cụ thể nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro vấn đề mang tính sống còn, thước đo lực quản lý trọng tâm chiến lược hoạt động ngân hàng Tại Ngân hàng liên doanh VID Public chi nhánh Hải Phòng, năm qua, công tác quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng trọng, song cơng tác số bất cập, rủi ro tiềm ẩn hoạt động tín dụng VID Public Bank mức cao Xuất phát từ lý luận thực tiễn nêu trên, tác giả lựa chọn thực đề tài “Hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng liên doanh VID Public chi nhánh Hải Phòng” với mong muốn tiếp tục trình nghiên cứu đưa giải pháp hữu hiệu để hạn chế rủi ro tín dụng NHLD VID Public chi nhánh Hải Phòng nói riêng hệ thống NHTM nói chung, nhằm nâng cao hiệu kinh doanh NHTM điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Mục đích nghiên cứu Mục tiêu tổng quát đề tài nghiên cứu, đề xuất quan điểm giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng, từ góp phần nâng cao hiệu hoạt động tín dụng NHLD VID Public chi nhánh Hải Phòng Nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể mà đề tài tập trung giải bao gồm: - Hệ thống hóa làm rõ lý luận hoạt động tín dụng, rủi ro tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng NHTM - Đánh giá thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng NHLD VID Public chi nhánh Hải Phòng, rõ kết đạt được, hạn chế nguyên nhân - Đề xuất số quan điểm giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng NHLD VID Public chi nhánh Hải Phòng Đối tượng phạm vi nghiên cứu Về đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung vào hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng với giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Về phạm vi nghiên cứu: Trong phạm vi luận văn, đề tài chủ yếu tập trung nghiên cứu hạn chế rủi ro hoạt động cho vay NHLD VID Public chi nhánh Hải Phòng, số liệu nghiên cứu giới hạn giai đoạn 2008 – 2010 Phương pháp nghiên cứu Về phương pháp nghiên cứu: Bên cạnh phương pháp truyền thống phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử, thống kê, so sánh, tổng hợp phân tích, đề tài sử dụng phương pháp khảo sát thực tiễn tình hình hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng Ngân hàng liên doanh VID Public chi nhánh Hải Phòng Đóng góp đề tài nghiên cứu Những giải pháp nhằm hạn chế rủi ro hoạt động NHTM nói chung rủi ro tín dụng nói riêng có nhiều cơng trình nghiên cứu dạng đề tài, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ Kết nghiên cứu cơng trình nhà quản lý vĩ mô, nhà quản trị ngân hàng tham khảo việc xây dựng chế, sách biện pháp triển khai thực tiễn Tại Ngân hàng liên doanh VID Public chi nhánh Hải Phòng, q trình nghiên cứu rủi ro tín dụng dừng lại giải pháp nội ngân hàng Do cần có nghiên cứu chuyên sâu rủi ro tín dụng giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng, nên việc chọn đề tài “Hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng liên doanh VID Public Bank chi nhánh Hải Phòng” cần thiết, có ý nghĩa khoa học thực tiễn Cấu trúc đề tài nghiên cứu Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu thành chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận rủi ro tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng liên doanh VID Public chi nhánh Hải Phòng Chương 3: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng liên doanh VID Public chi nhánh Hải Phòng 82 có liên quan phòng tránh tiềm ẩn rủi ro hoạt động tín dụng Chi nhánh Những giải pháp để nâng cao chất lượng thẩm dịnh tín dụng bao gồm: - Xây dựng kế hoạch tín dụng phải phù hợp với lực thực tế phạm vi, mức độ, giới hạn tín dụng phù hợp, đảm bảo tính cạnh tranh thị trường với nguyên tắc hoàn trả hạn gốc lãi Kế hoạch tín dụng cao khiến cho cán tín dụng gặp nhiều khó khăn việc bng lỏng kiểm sốt, tìm kiếm, thu thập xử lý thông tin cần thiết khách hàng vay vốn, làm cho nguy tiềm ẩn RRTD có hội phát triển nhanh - Xem xét sở khoa học việc lập dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh, tổ chức đủ tư cách pháp nhân lập dự án đầu tư, thời gian lập đến xin vay vốn, đối chiếu với quy định nhà nước; dự kiến lực sản xuất, kinh doanh, mặt hàng, dịch vụ, giá thành, thị trường cung ứng vật tư, hàng hóa, dự kiến thu nhập, lãi thời gian hoàn vốn - Những dự án vay vốn lớn Chi nhánh nên thuê tổ chức tư vấn độc lập, có tư cách pháp nhân, có lực, uy tín để thẩm định xác nhận trước chấp thuận cho vay, việc làm gia tăng chi phí cho ngân hàng lại đảm bảo an toàn cho vay, cán thẩm định ngân hàng có kinh nghiệm chưa tồn diện nên việc chấp thuận từ chối cho vay chưa xác - Giám sát, đảm bảo cán tín dụng phải tuân thủ chặt chẽ quy định, đảm bảo việc thẩm định tín dụng, kiểm tra, kiểm sốt hoạt động tín dụng theo chiều sâu, tránh mang tính hình thức, đối phó Nâng cao chất lượng tính chủ động thường xuyên giám sát, kiểm soát cấp lãnh đạo trung gian hoạt động nghiệp vụ cán tín dụng - Tăng chất lượng việc thu thập thông tin: tiếp xúc khách hàng, cán thẩm định cần tạo không khí thân mật, cởi mở hướng nói chuyện vào chủ đề định nhằm thu thông tin cần thiết khả trả nợ, tình hình toán vị doanh nghiệp lịch sử tín dụng quan hệ khách hàng với TCTD khác Qua đó, cán thẩm định xác định mức độ thành thật, mức độ tin tưởng vào thông tin khách hàng đưa Bên cạnh đó, cán 83 thẩm định cần phải tìm hiểu, thu thập xử lý thơng tin từ nhiều nguồn khác khách hàng kiểm tra mức độ trung thực báo cáo tài khách hàng cung cấp thơng qua hỗ trợ cơng ty kiểm tốn 3.2.3 Xây dựng chiến lược khách hàng Việc xây dựng chiến lược khách hàng điều cần thiết tình trạng cạnh tranh khốc liệt ngân hàng với nhằm giữ chân khách hàng cũ, thu hút khách hàng theo hướng đa dạng hóa thành phần khách hàng từ khách hàng cá nhân đến tổ chức kinh tế để vừa mở rộng thị phần, vừa phân tán rủi ro Để xây dựng chiến lược khách hàng hiệu quả, sử dụng số biện pháp sau: - Lựa chọn khách hàng Việc lựa chọn khách hàng việc xây dựng hệ thống khách hàng đủ tin cậy, đánh giá phân loại khách hàng theo mức độ RRTD Đây việc làm quan trọng mà thực khâu trình thẩm định Việc thẩm định khách hàng phải tuân thủ số nguyên tắc định quy định ngân hàng Đối với đối tượng khách hàng cá nhân: Cán tín dụng Chi nhánh phải quan tâm tới hồ sơ xin vay khách hàng, xem xét khách hàng có đủ tin cậy khơng qua số kênh thơng tin xung quanh người vay Đó số thông tin qua quan, đơn vị mà người vay công tác, qua mối quan hệ bạn bè, hàng xóm…, tiếp xúc với khách hàng để nắm bắt tâm lý người vay xem có trung thực hành vi vay vốn hay khơng, từ xếp hạng tín dụng khách hàng đưa định cho vay hay không Đối với khách hàng doanh nghiệp: Ngoài hồ sơ xin vay khách hàng ngân hàng xem xét tiền sử vay nợ doanh nghiệp nào, tình hình tài doanh nghiệp quan hệ bạn hàng doanh nghiệp - Đa dạng hóa khách hàng Việc đa dạng hóa khách hàng giúp cho ngân hàng mở rộng mạng lưới khách hàng, quan hệ khách hàng Hiện đối tượng khách hàng NHLD VID Public 84 chi nhánh Hải Phòng chủ yếu đối tượng doanh nghiệp vừa nhỏ, nên việc mở rộng khách hàng doanh nghiệp Nhà nước lớn tập đoàn lớn việc làm cần thiết xu hướng phát triển kinh doanh Ngân hàng Việc đa dạng hóa khách hàng khơng việc mở rộng đối tượng khách hàng mà phải mở rộng lĩnh vực cho vay Nên mở rộng lĩnh vực cho vay rộng so với nay, nên xâm nhập mạnh vào số lĩnh vực tiềm như: lượng, dầu khí, viễn thơng Ngồi phát triển thêm sang ngành thi công xây lắp số lĩnh vực khác tùy thuộc vào tình hình thực tế kinh tế giai đoạn tới - Duy trì mối quan hệ khách hàng truyền thống Xây dựng hệ thống khách hàng truyền thống, có mối quan hệ lâu dài với ngân hàng việc làm tích cực công tác quản lý RRTD, hệ thống khách hàng truyền thống đem lại nguồn thu ổn định mà khơng tốn thêm chi phí tìm hiểu khách hàng Nếu khách hàng có tài khoản ngân hàng thời gian dài, sử dụng nhiều dịch vụ ngân hàng, có quan hệ vay vốn, quan hệ tiền gửi với ngân hàng việc xét duyệt vay dễ dàng nhiều đối tượng khách hàng khác 3.2.4 Tăng cường công tác kiểm tra sử dụng vốn sau giải ngân Một khoản vay có hiệu phụ thuộc khơng vào việc kiểm tra tín dụng Ngay khoản vay coi tốt cần có s ố kiểm tra định, định kỳ để đảm bảo hoạt động theo dự kiến Do vậy, giai đoạn mang ý nghĩa quan trọng việc phòng ngừa hạn chế rủi ro tiềm ẩn cho hoạt động kinh doanh ngân hàng Việc kiểm tra tình hình sử dụng vốn sau cho vay cần phải thực nghiêm ngặt cán tín dụng cần phải thực tốt giai đoạn quy trình để đánh giá môi trường hiệu công việc doanh nghiệp Các vấn đề cần phải xem xét sau giải ngân bao gồm: - Nắm vững theo dõi sát tình hình sử dụng vốn vay khách hàng xem việc sử dụng vốn có mục đích hay khơng 85 - Mơ tả thực tế sử dụng vốn vay so với chứng từ xuất trình dự kiến ban đầu - Chi nhánh phải quản lý nguồn doanh thu khách hàng Trong thư đề nghị tín dụng, Chi nhánh phải thỏa thuận với khách hàng việc chuyển doanh thu sử dụng dịch vụ khác Chi nhánh, qua đó, vừa kiểm sốt nguồn trả nợ vừa tăng thêm phí dịch vụ thu Để khách hàng thực thỏa thuận việc chuyển doanh thu Ban giám đốc yêu cầu cán tín dụng phụ trách khoản vay phải theo dõi sát việc chuyển doanh thu khách hàng qua tài khoản mở Chi nhánh Trong trình kiểm tra tình hình sử dụng vốn sau giải ngân, cán tín dụng phát dấu hiệu bất thường khách hàng ảnh hưởng đến khả hoàn trả khoản vay phải có trách nhiệm báo cáo kịp thời với lãnh đạo Chi nhánh để có hướng giải kịp thời thích hợp Ngồi việc trực tiếp kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay, Chi nhánh cần xây dựng chế kiểm tra chéo giai đoạn để đảm bảo tính khách quan kiểm tra Bên cạnh đó, có thay đổi nhân việc chuyển giao hồ sơ từ cán tín dụng sang cán tín dụng khác cần phải quy định cụ thể trách nhiệm bàn giao, nội dung bàn giao Có thể quy định việc lập sổ nhật ký tín dụng lần phát vay, thu nợ, biến động tài sản đảm bảo, tình hình kinh doanh tài để đảm bảo liên tục, thuận tiện việc theo dõi chuyển giao hồ sơ cán tín dụng 3.2.5 Thành lập phận kiểm soát nội ngân hàng Chi nhánh Cơng tác kiểm sốt nội hoạt động tín dụng cơng cụ vơ quan trọng, thơng qua hoạt động kiểm sốt phát hiện, ngăn ngừa chấn chỉnh sai sót trình thực nghiệp vụ tín dụng Bên cạnh đó, hoạt động kiểm soát phát hiện, ngăn chặn rủi ro đạo đức cán tín dụng gây NHLD VID Public chi nhánh Hải Phòng chưa có phận kiểm sốt nội nên việc thành lập phận kiểm sốt tín dụng nội Chi nhánh việc làm cần thiết để phòng ngừa rủi ro hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý rủi ro ngân hàng Để thành lập phận kiểm sốt tín dụng nội bộ, Chi nhánh cần thực số biện pháp sau: 86 - Tuyển dụng điều chuyển cán có trình độ, qua nghiệp vụ tín dụng làm nhân cho phòng kiểm sốt Và tiêu chuẩn nhân làm cơng tác kiểm tốn nội càn phải có là: phẩm chất trung thực, ý thức chấp hành pháp luật nhìn nhận khách quan, có kiến thức, có hiểu biết chung pháp luật, quản trị kinh doanh nghiệp vụ ngân hàng, có khả thu thập, phân tích, đánh giá tổng hợp thơng tin, có kiến thức, kỹ kiểm tốn nội - Trong q trình kiểm tra hoạt động tín dụng, Chi nhánh tăng cường cán làm trực tiếp từ phận tín dụng, thẩm định quản lý tín dụng phối hợp kiểm tra - Thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ, luật pháp cho cán phòng kiểm sốt - Quy định trách nhiệm cán kiểm sốt, có chế độ khuyến khích thưởng phạt để nâng cao tinh thần trách nhiệm hoạt động kiểm sốt - Hồn thiện thường xun đổi phương pháp kiểm tra, áp dụng linh hoạt biện pháp kiểm tra tùy thuộc vào thời điểm, đối tượng mục đích kiểm tra 3.2.6 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng Đa dạng hóa sản phẩm biện pháp hữu hiệu phòng ngừa RRTD mang tính hệ thống, loại rủi ro tác động tới một nhóm hoạt động ngân hàng yếu tố nội bên ngân hàng kiểm sốt Q trình phân tán tối thiểu hóa rủi ro hình thức đa dạng hóa Theo đó, Ngân hàng nên tiến hành kinh doanh nhiều loại sản phẩm dịch vụ khác để tạo thành danh mục đầu tư cho tổng mức rủi ro toàn danh mục giới hạn mức nhỏ Ban lãnh đạo Ngân hàng liên doanh VID Public nói chung Chi nhánh NHLD VID Public nói riêng quan tâm tới việc phát triển nhiều loại hình dịch vụ khác ngồi dịch vụ tiền gửi, tiền vay toán Để giảm thiểu rủi ro hoạt động ngân hàng, NHLD VID Public chi nhánh Hải Phòng cần phát triển loại hình dịch vụ tăng cường cho hoạt động coi mạnh Chi nhánh để tạo nguồn thu lớn từ dịch 87 vụ phi tín dụng cho ngân hàng, nâng cao uy tín hình ảnh Chi nhánh địa bàn thành phố - Tiếp tục phát triển đại dịch vụ ngân hàng triển khai toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, bảo lãnh, tư vấn - Liên kết với số tổ chức loại hình dịch vụ khác bảo hiểm, bưu điện - Cải tiến ngày hồn thiện quy trình để nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ ngân hàng để thu hút sử dụng vốn hiệu ngân hàng Chất lượng phục vụ bao gồm nhiều lĩnh vực có liên quan đến khách hàng: thủ tục giấy tờ gọn nhẹ, thời gian xử lý nghiệp vụ nhanh chóng, tư vấn cho khách hàng hiệu quả, phong cách, thái độ giao tiếp tốt để làm vừa lòng khách hàng, nơi giao dịch sẽ, thuận tiện,… 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Hội sở Ngân hàng liên doanh VID Public - Thành lập phận quản lý rủi ro tín dụng Để nâng cao chất lượng quản lý RRTD, Hội sở NHLD VID Public cần thành lập phòng quản lý RRTD phân cơng nhân phòng chuyên quản lý khoản tín dụng danh mục tín dụng Chi nhánh Quản lý rủi ro khoản tín dụng đòi hỏi kiến thức cụ thể hoạt động kinh doanh điều kiện tài đối tác quản lý rủi ro danh mục tín dụng u cầu kiến thức bao qt tồn diện để giám sát toàn thành phần chất lượng danh mục tín dụng Ngân hàng cần phải có hệ thống giám sát chất lượng toàn danh mục tín dụng phù hợp với tính chất, quy mơ tính phức tạp danh mục tín dụng Việc giám sát chất lượng tồn danh mục tín dụng giúp cho ngân hàng có nhìn tổng thể RRTD, từ dễ dàng nhận biết rủi ro đầu tư tập trung vào hạng mục (khách hàng, khu vực, ngành nghề, ), sở có điều chỉnh thích hợp để tránh đầu tư mức nhằm làm giảm thiểu rủi ro - Thành lập phận nghiên cứu, phân tích dự báo kinh tế vĩ mô Một phần lớn rủi ro hoạt động tín dụng xuất phát từ việc thiếu thông tin tiếp nhận thông tin không xác từ khách hàng, xử lý thơng tin thị trường 88 xơ xài Ngồi ra, hệ thống cung cấp thơng tin tín dụng từ Ngân hàng nhà nước Việt Nam hoạt động hiệu chưa cao thông tin cung cấp túy số thống kê mà thiếu nhận định chuyên môn mang tính dự báo định hướng Để phòng tránh rủi ro từ nguyên nhân này, Hội sở Ngân hàng VID Public nên thành lập phận nghiên cứu, phân tích dự báo kinh tế vĩ mơ Bộ phận dựa tất kênh thông tin, nguồn nghiên cứu dự báo khác để làm định hướng cho hoạt động tín dụng, chiến lược quản lý RRTD, chiến lược khách hàng chiến lược đầu tư vốn tín dụng Bộ phận tiến hành phân tích, đánh giá quy mơ, cấu hiệu tín dụng thành phần kinh tế, ngành kinh tế Các thông tin cập nhật cách thường xuyên liên tục mạng nội hệ thống Ngân hàng VID Public để Chi nhánh tham khảo thực giải pháp mở rộng tín dụng an toàn, hiệu bền vững - Tiếp tục hồn chỉnh hệ thống xếp hạng tín dụng nội Hiện tại, hệ thống xếp hạng tín dụng nội NHLD VID Public tuân theo chuẩn mực Ngân hàng mẹ Public Berhard - Malaixia, quy định rõ ngành nghề kinh doanh khuyến khích hay hạn chế cho vay Tuy nhiên, cần phải nhận thức kinh tế Malaixia kinh tế Việt Nam có phát triển khơng giống nên việc quy định khuyến khích hay hạn chế cho vay với thành phần kinh tế hệ thống xếp hạng tín dụng nội đơi lúc khơng phù hợp Vì vậy, định kỳ năm lần Hội sở NHLD VID Public cần khảo sát tính xác hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, từ đưa kiến nghị hợp lý với Ngân hàng mẹ để hệ thống phản ánh cách xác phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế Việt Nam, làm sở cho việc định cấp tín dụng cho khách hàng cán tín dụng 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Một là, nâng cao chất lượng Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) Một nguồn thông tin NHTM thường xun sử dụng Trung tâm thơng tin tín dụng (mạng CIC) Và điều kiện cần thiết để thực quản trị rủi ro tốt hệ thống thơng tin phải đầy đủ, xác, cập nhật 89 Chất lượng thơng tin cao rủi ro hoạt động tín dụng TCTD giảm Vì vậy, việc hồn thiện hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng cần thiết Hiện nay, thơng tin tình hình quan hệ tín dụng gốm khoản vay TCTD, tổ chức khác, thời hạn trả nợ khoản vay, lịch sử quan hệ tín dụng khách hàng TCTD vay; Thơng tin xếp loại tín dụng khách hàng từ quan xếp loại bên kết xếp loại nội NHTM chưa cập nhật hệ thống Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) Do vậy, thơng tin tín dụng phải bao hàm tất thơng tin tình hình vay vốn khách hàng TCTD, phải có phân tích tổng hợp thơng tin khách hàng để làm nguồn thông tin tham khảo cho Ngân hàng Bên cạnh đó, việc đổi ngày hoàn thiện trang thiết bị, thiết lập hệ thống cho thông tin mà Ngân hàng cần thông suốt, kịp thời đồng thời tăng cường điều phối tổ chức cung cấp thông tin quốc tế đầu mối thông tin nước như: Tổng cục thống kê, Bộ, ngành liên quan,… Ngồi ra, nhân Trung tâm thơng tin tín dụng cần phải đào tạo bản, chuyên sâu, không am hiểu công nghệ thông tin khai thác thông tin qua mạng công cụ hỗ trợ khác mà phải có khả thu thập thơng tin, phân tích, đánh giá đưa nhận định, cảnh báo thích hợp thay số báo cáo thống kê cho Ngân hàng tham khảo Một phần ngun nhân thơng tin tín dụng mạng CIC khơng đầy đủ, xác xuất phát từ NHTM như: chậm trễ việc cung cấp báo cáo tài cho Trung tâm thơng tin tín dụng; muốn giữ bí mật thơng tin khách hàng để cạnh tranh nên thông tin đưa khơng xác, thiếu tính cập nhật, vậy, dễ dẫn đến tình trạng nhiều ngân hàng cho dự án vay vốn cho khách hàng vay để trả nợ ngân hàng khác Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước nên có biện pháp thích hợp để Ngân hàng nhận thức quyền lợi nghĩa vụ việc báo cáo khai thác thơng tin tín dụng từ CIC nhằm góp phần ngăn ngừa hạn chế RRTD Ngân hàng nhà nước cần có biện pháp khuyến khích sau là quy định bắt buộc NHTM hợp tác, cung cấp thơng tin cách đầy đủ xác cho 90 trung tâm Bên cạnh đó, Ngân hàng nhà nước cần có biện pháp khuyến khích NHTM sử dụng thơng tin từ Trung tâm thơng tin tín dụng CIC tài liệu bắt buộc trình thẩm định định cho vay Hai là, tăng cường cơng tác tra, kiểm sốt hoàn thiện chế giám sát Hiện xu phát triển kinh tế theo hướng khu vực hoá, quốc tế hoá với phát triển tiến khoa học kỹ thuật, hệ thống ngân hàng phát triển mạnh Các hoạt động ngân hàng ngày đa dạng phong phú nên nhiều ngân hàng khơng thể tự kiểm sốt hết hoạt động mình, thơng qua hoạt động tra, giám sát giúp cho ngân hàng kịp thời có biện pháp chấn chỉnh hoạt động phòng ngừa, hạn chế rủi ro xảy ra, bảo vệ an toàn hoạt động ngân hàng Thực thường xuyên công tác tra, kiểm sốt nhiều hình thức để kịp thời phát ngăn chặn vi phạm tiêu cực hoạt động tín dụng, hạn chế hậu nặng nề mà rủi ro hoạt động tín dụng gây cho kinh tế xã hội Chương trình tra cần phải xây dựng chi tiết, khoa học, thông tin thu thập cần phải đánh giá phân tích kỹ lưỡng, nội dung tra cần phải thay đổi để phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế, thể vai trò tra ngân hàng nhà nước cảnh báo, ngăn chặn phòng ngừa rủi ro, khơng gây ảnh hưởng nhiều đến hoạt động ngân hàng Đối với đội ngũ tra, giám sát cần phải yêu cầu trình độ chun mơn nghiệp vụ đạo đức nghề nghiệp: chuẩn nghiệp vụ ngân hàng, nghiệp vụ kiểm tra, có phẩm chất đạo đức tốt, cập nhật thường xun thơng tin sách, pháp luật, thị trường để cán tra giám sát vừa thực tốt cơng tác tra, giám sát hoạt động ngân hàng, vừa đưa nhận định, kết luận giúp NHTM nâng cao hiệu hoạt động Trong thời gian qua, Ngân hàng nhà nước ban hành quy định việc khống chế số tỷ lệ để đảm bảo an toàn hoạt động tín dụng ngân hàng như: tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu; tỷ lệ an toàn khoản; tỷ lệ an toàn sử dụng vốn 91 ngắn hạn tỷ lệ an toàn dư nợ Tuy nhiên, chế giám sát để đảm bảo ngân hàng thực nghiêm chỉnh quy định chưa thật ý Công tác tra phải chặt chẽ khoa học hơn, tránh triển khai chống chéo, gây khó khăn cho hoạt động NHTM Do vậy, phải nâng cao vai trò giám sát tra, đặc biệt q trình hội nhập, cơng tác kiểm tra, giám sát yêu cầu chủ thể kinh tế 3.3.3 Kiến nghị với Nhà nước, Chính phủ Bộ ngành liên quan Một là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật đòi hỏi cấp bách khách quan Nhà nước cần tạo mơi trường pháp lý lành mạnh để khuyến khích sản xuất kinh doanh, tạo hành lang pháp lý vững để thành phần kinh tế yên tâm bỏ vốn đầu tư Trong việc ban hành thực chế sách pháp luật cần nắm bắt nhanh kịp thời phát triển kinh tế xã hội, cần phải thu thập ý kiến đầy đủ, khách quan từ quan ban ngành, doanh nghiệp để đảm bảo việc thực thi xác, hiệu quả, công phù hợp với điều kiện thực tế, tránh tình trạng văn pháp lý đưa không phù hợp, gây khó khăn q trình thực doanh nghiệp kinh tế Bên cạnh đó, Nhà nước cần hoàn thiện quy định pháp lý liên quan đến đảm bảo tiền vay, làm để trường hợp ngân hàng thực quy định chấp, cầm cố đăng ký giao dịch bảo đảm cho tài sản chấp xử lý nợ vay, ngân hàng phải toàn quyền việc lý tài sản đảm bảo với thời gian ngắn để thu hồi công nợ nhằm khác phục khó khăn quy trình, thủ tục thời gian xử lý tài sản đảm bảo tiền vay thu hồi vốn Hai là, Nhà nước cần tạo môi trường kinh tế ổn định, lành mạnh nhằm tạo môi trường kinh doanh hiệu cho thành phần kinh tế Với tư cách người tạo lập môi trường vĩ mơ, Nhà nước cần hồn thiện hệ thống pháp lý để tạo sở cho hoạt động tài chính, tín dụng ngân hàng Đối với doanh nghiệp, Nhà nước cần hoàn thiện luật doanh nghiệp, luật kinh tế, luật đầu tư nước để phù hợp với tình hình tạo hành lang pháp lý lâu dài 92 cho hoạt động doanh nghiệp Định hướng phát triển kinh tế Nhà Nước cần Đồng tránh tình trạng thường xuyên thay đổi sách dẫn đến khó khăn tổn thất doanh nghiệp Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện, đổi mơi trường kinh tế, coi giải pháp tổng thể trình đổi lĩnh vực kinh doanh nói chung lĩnh vực kinh doanh tiền tệ nói riêng Thúc đẩy thị trường tài chính, trước hết thị trường liên ngân hàng thị trường tiền tệ nhằm xác định khuôn khổ hoạt động ngân hàng, tạo thêm nhiều hội đầu tư để ngân hàng thực việc phân tán rủi ro, nâng cao hiệu sử dụng vốn đa dạng hóa cơng cụ tốn nhằm hạn chế rủi ro hoạt động ngân hàng Trong việc hoạch định sách, Nhà nước cần cân đối cách thích hợp mục tiêu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, ổn định tiền tệ phát triển bền vững hệ thống NHTM, tránh tình trạng thắt chặt thả lỏng mức, gây thay đổi định hướng đột ngột làm ảnh hưởng đến hoạt động NHTM Hoàn thiện sở hạ tầng kỹ thuật hệ thống thơng tin, kiểm tốn, kế toán theo chuẩn mực quốc tế,…; tăng cường việc thực cơng tác kế tốn, kiểm tốn tài doanh nghiệp doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế quốc doanh để tạo phát triển ổn định kinh tế, thúc đẩy hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nói chung hệ thống ngân hàng nói riêng phát triển bền vững, an toàn, hội nhập kinh tế khu vực quốc tế Ba là, chấn chỉnh hoạt động doanh nghiệp - Sủa đổi, bổ sung quy định kiểm tốn độc lập, bổ sung đối tượng kiểm tốn bắt buộc cơng ty cổ phần, giúp cho ngân hàng thẩm định lực tài doanh nghiệp vay vốn an toàn, sau cho vay tạo điều kiện để doanh nghiệp thích ứng với q trình hội nhập - Chính phủ cần xem xét kỹ cấp giấy phép hoạt động cho doanh nghiệp tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động doanh nghiệp sau cấp giấy phép hoạt động - Tăng cường lực tài để nâng số vốn tự có doanh nghiệp ngồi quốc doanh, tránh tình trạng vốn vay ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn tổng 93 vốn kinh doanh doanh nghiệp 94 KẾT LUẬN Với kiến thức thân tích luỹ suốt khố học, kinh nghiệm cơng tác Ngân hàng liên doanh VID Public – chi nhánh Hải Phòng 03 năm hướng dẫn, bảo tận tình thầy, khoa Ngân hàng Tài trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nghiên cứu khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tuy nhiên, nghiên cứu đạt thành công bước đầu việc nghiên cứu, tổng hợp kiến thức mặt lý luận tương đối phong phú hoạt động tín dụng hạn chế RRTD NHTM bối cảnh kinh tế có cách nhìn tổng quan hiểu sâu công tác hạn chế RRTD NHTM: khái niệm, nhân tố ảnh hưởng, tiêu thức đánh giá… từ làm sở để nhìn nhận vào cơng tác hạn chế RRTD Ngân hàng liên doanh VID Public – chi nhánh Hải Phòng Trên sở xem xét thực tế hoạt động, với thực trạng RRTD giai đoạn 2008 - 2010 làm minh chứng cho sở lý luận, từ kết hợp với lý luận để phân tích, đánh giá nguyên nhân chủ quan khách quan làm ảnh hưởng đến công tác hạn chế RRTD Ngân hàng liên doanh VID Public – chi nhánh Hải Phòng Đề tài làm sáng tỏ lý thuyết gắn với thực tiễn công tác hạn chế RRTD NHTM, cụ thể hoạt động Ngân hàng liên doanh VID Public – chi nhánh Hải Phòng đưa số giải pháp mang tính thực tiễn, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực trạng công tác hạn chế RRTD Ngân hàng liên doanh VID Public – chi nhánh Hải Phòng để từ giúp cho chi nhánh khắc phục tồn việc hạn chế RRTD thông qua việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng, thành lập phận kiểm soát nội tai Chi nhánh việc đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ ngân hàng thời gian tới Cuối cùng, đóng góp lớn thông qua việc hạn chế 95 RRTD đảm bảo an tồn hoạt đơng Chi nhánh nói riêng hệ thống Ngân hàng liên doanh VID Public nói chúng đứng trước tình hình nợ xấu NHTM ngày gia tăng giai đoạn Đồng thời viết đưa số kiến nghị mang tính thời tới NHNN Việt nam, Chính phủ, ngành để giải tạo hành lang pháp lý cho hệ thống NHTM Việt Nam có hội tốt nữa, trước hết hoạt động tín dụng, để phát triển khai thác có hiệu tiềm năng, vươn lên cạnh tranh với NHTM nước hội nhập vào thị trường Việt Nam 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tài (2008, 2009, 2010), Ngân hàng liên doanh VID Public chi nhánh Hải Phòng , Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động tín dụng (2008, 2009, 2010), Ngân hàng liên doanh VID Public chi nhánh Hải Phòng Báo cáo doanh số cho vay, thu nợ phân theo ngành kinh tế (2008, 2009, 2010), Ngân hàng liên doanh VID Public chi nhánh Hải Phòng Báo cáo thường niên (2008, 2009, 2010), Ngân hàng liên doanh VID Public PGS TS Phan Thu Hà (2004), Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê PGS TS Lưu Thị Hương, PGS TS Vũ Duy Hào (2007), Tài doanh nghiệp, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội PGS-TS Nguyễn Thị Mùi (2004), Quản trị Ngân hàng Thương mại, Nhà xuất Tài Ngân hàng liên doanh VID Public (tháng 4/2006), Sổ tay tín dụng phiên Peter S.Rose (2004), Quản trị Ngân hàng Thương mại, Nhà xuất Tài 10 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12, NXB Thống kê, Hà Nội 11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2000), Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, NXB Thống kê, Hà Nội 12 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Bộ Luật Dân sự, NXB Chính trị Quốc gia 13 Tạp chí Ngân hàng (các số xuất năm 2009, 2010)
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sỹ: Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng liên doanh VID Public chi nhánh Hải Phòng, Luận văn thạc sỹ: Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng liên doanh VID Public chi nhánh Hải Phòng

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay