Luận văn thạc sỹ: Cơ sở khoa học lập dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định”

97 18 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 09:58

Để duy trì sự tồn tại và phát triển của nhà nước và của quốc gia, nhà nước quy định hệ thống pháp luật về tài chính vụ thuế bắt buộc mọi pháp nhân và thể nhân phải nộp một phần thu nhập của mình cho nhà nước. Hoạt động thu, chi của ngân sách nhà nước thể hiện quá trình phân phối và phân phối lại tổng sản phẩm xã hội. Nghiệp vụ chủ yếu của ngân sách nhà nước là thu, chi nhưng không đơn thuần là việc tăng giảm số lượng tiền tệ mà còn phản ánh mức độ quyền lực, ý chí và sơ nguyện của nhà nước, đồng thời biểu hiện quan hệ lợi ích kinh tế giữa nhà nước với các chủ thể khác của nền kinh tế trong qúa trình phân bổ các nguồn lực và phân phối thu nhập mới sáng tạo ra. Để nâng cao hiệu quả ngân sách nhà nước, nhà nước ban hành cơ chế quản lý để quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả ngân sách sách nhà nước, trong đó lập dự toán ngân sách là một trong những công cụ quan trọng nhằm phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Trong quá trình thực hiện lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, ở địa phương còn nhiều bất cập từ cơ chế chính sách, hệ thống văn bản, quy trình thực hiện, chất lượng cán bộ... nên chất lượng dự toán ngân sách nhà nước chưa cao, chưa phát huy vai trò trong quản lý tài chính. Xây dựng kế hoạch tài chính trung hạn để tạo cơ sở nâng cao chất lượng dự toán ngân sách. Tăng cường phân cấp quản lý ngân sách, bảo đảm tính thống nhất về thể chế của ngân sách nhà nước và vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương. Hàng năm, theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm sau. Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm lập dự toán ngân sách địa phương báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến, gửi Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan để tổng hợp, lập dự toán ngân sách nhà nước trình Chính phủ. Từ những vấn đề cấp thiết nêu trên, tôi chọn đề tài “ Cơ sở khoa học lập dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định” làm đề tài luận văn thạc sỹ kinh tế của mình. MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BIỂU TÓM TẮT LUẬN VĂN MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Ngân sách nhà nước lập dự toán ngân sách nhà nước 1.1.1 Ngân sách nhà nước vai trò ngân sách .5 1.1.2 Lập dự toán ngân sách nhà nước: Quan niệm vai trò lập dự tốn ngân sách nhà nước .9 1.2 Căn lập dự toán ngân sách nhà nước cần thiết luận giải sở khoa học lập dự toán ngân sách nhà nước .12 1.2.1 Những lập dự toán ngân sách nhà nước 12 1.2.2 Nội dung lập dự toán ngân sách 14 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến lập dự toán ngân sách nhà nước 18 1.2.4 Sự cần thiết luận giải sở khoa học lập dự toán ngân sách nhà nước 19 1.3 Kinh nghiệm quốc tế nước để đảm bảo sở khoa học lập dự toán ngân sách nhà nước học Nam Định 22 1.3.1 Kinh nghiệm quốc tế 22 1.3.2 Kinh nghiệm lập dự toán tỉnh .27 Chương 2: THỰC TRẠNG LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở TỈNH NAM ĐỊNH 32 2.1 Những điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội ảnh hưởng đến lập dự toán ngân sách nhà nước 32 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên, xã hội địa phương 32 2.1.2 Tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nam Định từ năm 2006 đến .33 2.2 Thực trạng lập dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2006-2010 40 2.2.1 Xác định lập dự toán ngân sách giai đoạn 2006-2010 42 2.2.2 Việc thực quy trình lập dự tốn ngân sách nhà nước 43 2.2.3 Tình hình lập dự tốn lập dự toán ngân sách nhà nước sở khoa học 44 2.2.4 Quy trình lập dự tốn ngân sách 47 2.3 Những thành cơng hạn chế lập dự tốn ngân sách giai đoạn 2006-2010 51 2.3.1 Một số thành công .51 2.3.2 Một số hạn chế nguyên nhân hạn chế 57 Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ NHẰM ĐẢM BẢO TÍNH KHOA HỌC TRONG LẬP DỰ TOÁN NSNN Ở NAM ĐỊNH 63 3.1 Quan điểm đảm bảo tính khoa học lập dự toán ngân sách nhà nước Nam Định 63 3.1.1 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội Nam Định 63 3.1.2 Quan điểm nhằm đảm bảo tính khoa học lập dự tốn ngân sách nhà nước Nam Định .69 3.2 Giải pháp đảm bảo tính khoa học lập dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định .73 3.2.1 Nhóm giải pháp xác định sở khoa học để lập dự toán ngân sách nhà nước 74 3.2.2 Nhóm giải pháp quy trình lập dự tốn ngân sách nhà nước 75 3.2.3 Nhóm giải pháp liên quan đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tinh gọn máy lập dự toán .80 3.2.4 Nhóm giải pháp liên quan đến tổ chức thực lập dự toán giao dự toán .84 PHẦN KẾT LUẬN 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 DANH MỤC CÁC BIỂU Biểu số 2.1: Tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2006-2010 .34 Biểu số 2.2: Dự toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2006-2010 .40 Biểu số 2.3: Dự toán chi ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2006-2010 41 Biểu số 2.4: Cơ cấu chi ngân sách tỉnh Nam Định năm 2006-2010 55 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Để trì tồn phát triển nhà nước quốc gia, nhà nước quy định hệ thống pháp luật tài vụ thuế bắt buộc pháp nhân thể nhân phải nộp phần thu nhập cho nhà nước Hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước thể trình phân phối phân phối lại tổng sản phẩm xã hội Nghiệp vụ chủ yếu ngân sách nhà nước thu, chi không đơn việc tăng giảm số lượng tiền tệ mà phản ánh mức độ quyền lực, ý chí sơ nguyện nhà nước, đồng thời biểu quan hệ lợi ích kinh tế nhà nước với chủ thể khác kinh tế qúa trình phân bổ nguồn lực phân phối thu nhập sáng tạo Để nâng cao hiệu ngân sách nhà nước, nhà nước ban hành chế quản lý để quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu ngân sách sách nhà nước, lập dự tốn ngân sách công cụ quan trọng nhằm phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại Trong q trình thực lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, địa phương nhiều bất cập từ chế sách, hệ thống văn bản, quy trình thực hiện, chất lượng cán nên chất lượng dự toán ngân sách nhà nước chưa cao, chưa phát huy vai trò quản lý tài Xây dựng kế hoạch tài trung hạn để tạo sở nâng cao chất lượng dự toán ngân sách Tăng cường phân cấp quản lý ngân sách, bảo đảm tính thống thể chế ngân sách nhà nước vai trò chủ đạo ngân sách trung ương Hàng năm, theo quy định Luật ngân sách nhà nước, Thủ tướng Chính phủ định việc lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm sau Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm lập dự tốn ngân sách địa phương báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến, gửi Bộ Tài quan có liên quan để tổng hợp, lập dự tốn ngân sách nhà nước trình Chính phủ Từ vấn đề cấp thiết nêu trên, chọn đề tài “ Cơ sở khoa học lập dự toán ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Nam Định” làm đề tài luận văn thạc sỹ kinh tế Tình hình nghiên cứu đề tài Lập dự tốn ngân sách nhà nước công tác thường xuyên cấp uỷ, quyền cấp việc đạo thực nhiệm vụ cấp cấp Việc thực quy trình, chất lượng cơng tác dự tốn ngân sách nhà nước góp vai trò quan trọng việc thực thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương Hiện có nhiều đề tài nghiên cứu chế quản lý tài như: Đổi sách tài q trình xã hội hố hoạt động giáo dục Đại học Việt Nam tác giả Nguyễn Quốc Huy, Vụ Kế hoạch tài vụ, Bộ Giáo dục Đào tạo; Hoàn thiện chế quản lý ngân sách nhà nước nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh Nghệ An tác giả Hoàng Xuân Thành; Hoàn thiện chế chi ngân sách nhà nước cho giáo dục đào tạo tỉnh Nghệ An tác giả Nguyễn Thanh Tùng đề cập khía cạnh lập, chấp hành, kế tốn ngân sách nhà nước với góc độ phận chế quản tài ngân sách Tác giả người triển khai lập dự toán ngân sách địa phương báo cáo Bộ Tài theo quy định; lựa chọn nghiên cứu đề tài góc độ kinh tế trị mẻ thiết thực, khơng trùng lắp với cơng trình đề tài cơng bố Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu: 3.1 Mục đích nghiên cứu: Làm rõ sở khoa học lý luận thực tiễn lập dự toán ngân sách nhà nước địa phương; Tìm hiểu thực trạng việc triển khai lập dự toán ngân sách nhà nước địa phương thời gian qua đảm bảo sở khoa học hay không; Nghiên cứu tồn tại, khuyết điểm q trình lập dự tốn chưa thực thực lập dự toán chưa khoa học 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: Xác định sở khoa học thực tiễn để để áp dụng vào việc lập dự toán ngân sách địa phương mang tính khoa học; Phân tích q trình lập dự tốn ngân sách địa phương tỉnh Nam Định thời gian qua đảm bảo tính khoa học mức độ Đề xuất phương hướng giải pháp nhằm đảm bảo lập dự toán ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Nam Định thời gian tới có sở khoa học Đối tượng, phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: Căn lý luận thực tiễn việc lập dự toán ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Nam Định (bao gồm dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, đơn vị, tổ chức, cá nhân phải nộp thuế, phí đơn vị thụ hưởng ngân sách địa phương theo quy định) Phạm vi lãnh thổ: Trên địa bàn tỉnh Nam Định Phạm vi thời gian từ năm 2007 đến 2010 Phương pháp nghiên cứu: - Luận văn sử dụng phương pháp lý luận Chủ nghĩa Mác – Lê nin tư tưởng Hồ Chí Minh - Các phương pháp nghiên cứu kinh tế trị coi trọng sử dụng luận văn phương pháp khảo sát thực tiễn, phân tích tổng hợp, phương pháp trừu tượng hoá khoa học, phương pháp thống kê, phân tích kinh tế Đóng góp luận văn: Hệ thống vấn đề lý luận chung sở khoa học lập dự tốn ngân sách nhà nước nói chung, lập dự tốn ngân sách địa phương nói riêng Đánh giá tổng quát xây dựng khoa học thực tiễn q trình lập dự tốn ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định gắn với việc chấp hành, kế toán, toán kiểm toán nhà nước địa bàn tỉnh từ năm 2007 đến 2010 Đề xuất nhóm giải pháp nhằm đảm bảo tính khoa học lập dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định Kế cấu luận văn: Ngoài phần mở đầu, kế luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn chia làm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn dự toán ngân sách nhà nước Chương 2: Thực trạng lập dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định Chương 3: Quan điểm giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo tính khoa học lập dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1 Ngân sách nhà nước lập dự toán ngân sách nhà nước 1.1.1 Ngân sách nhà nước vai trò ngân sách 1.1.1.1 Quan niệm ngân sách nhà nước Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH 11 ngày 16/12/2002 quy định: Ngân sách nhà nước toàn khoản thu, chi nhà nước quan nhà nước có thẩm quyền định thực năm để bảo đảm thực chức năng, nhiệm vụ nhà nước Nội dung ngân sách nhà nước là: - Ngân sách nhà nước hoạt động lĩnh vực phân phối nguồn tài thể mối quan hệ lợi ích kinh tế nhà nước xã hội - Quyền lực ngân sách nhà nước thuộc Nhà nước Mọi khoản thu, chi tài nhà nước nhà nước định, nhằm mục đích phục vụ yêu cầu thực chức năng, nhiệm vụ nhà nước Bản chất ngân sách nhà nước toàn khoản thu, chi nhà nước, hoạt động ngân sách nhà nước động viên nguồn lực tài vào tay nhà nước (những khoản đóng góp theo nghĩa vụ tự nguyện thành viên xã hội cho nhà nước), khoản cấp phát nhà nước cho nhu cầu tiêu dùng đầu tư tích luỹ, khoản chi phí mà nhà nước cấp cho thành viên Như vậy, hoạt động ngân sách nhà nước khơng mang tính tự cấp tự phát nằm ngồi kiểm sốt nhà nước Mọi khoản thu, chi ngân sách nhà nước tính tốn, dự định có chủ định nhằm thực mục tiêu quản lý kinh tế xã hội Các khoản thu chế định luật, pháp lệnh, khoản chi phân bổ theo quy định theo văn quy phạm pháp luật quan có thẩm quyền ban hành Như vậy, ta hiểu khái quát chất ngân sách nhà nước sau: Ngân sách nhà nước phạm trù kinh tế phản ánh mối quan hệ nhà nước chủ thể khác phân phối tổng sản phẩm quốc dân, chuyển dịch phận thu nhập tiền chủ thể kinh tế khác thành thu nhập nhà nước phân phối chuyển dịch nguồn thu nhập đến đối tượng sử dụng để thực chức năng, nhiệm vụ nhà nước Ngân sách nhà nước toàn khoản thu, chi nhà nước quan nhà nước có thẩm quyền định thực năm để bảo đảm thực chức năng, nhiệm vụ nhà nước Ngân sách nhà nước gồm ngân sách trung ương ngân sách địa phương Ngân sách địa phương bao gồm ngân sách đơn vị hành cấp có hội đồng nhân dân uỷ ban nhân dân Cụ thể ngân sách cấp tỉnh; ngân sách cấp huyện (huyện, thành phố); ngân sách cấp xã (xã, phường, thị trấn) 1.1.1.2 Nội dung ngân sách nhà nước Nội dung ngân sách nhà nước bao gồm: thu ngân sách nhà nước chi ngân sách nhà nước Thứ nhất: Nội dung thu ngân sách nhà nước Thu ngân sách nhà nước trình nhà nước sử dụng quyền lực để huy động phận giá trị cải xã hội hình thành quỹ ngân sách nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu nhà nước Theo quy định Luật ngân sách nhà nước: Thu ngân sách nhà nước bao gồm khoản thu từ thuế, phí, lệ phí; khoản thu từ hoạt động kinh tế nhà nước; khoản đóng góp tổ chức cá nhân; khoản viện trợ; khoản thu khác theo quy định pháp luật Cụ thể sau: - Thuế tổ chức, cá nhân nộp theo quy định pháp luật; - Phần nộp ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật từ khoản phí, lệ phí; - Các khoản thu từ hoạt động kinh tế nhà nước theo quy định pháp luật, gồm: Tiền thu hồi vốn nhà nước sở kinh tế; thu hồi tiền cho vay nhà nước (cả gốc lãi); thu nhập từ vốn góp nhà nước vào sở kinh tế, kể thu từ lợi nhuận sau thực nghĩa vụ thuế tổ chức kinh tế có tham gia góp vốn nhà nước theo quy định Chính phủ; - Phần nộp ngân sách theo quy định pháp luật từ hoạt động nghiệp; - Tiền sử dụng đất, thu từ hoa lợi cơng sản đất cơng ích; - Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước; - Huy động từ tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật; - Các khoản đóng góp tự nguyện tổ chức, cá nhân nước; - Thu từ huy động vốn đầu tư xây dựng cơng trình kết cấu hạ tầng theo quy định Luật ngân sách nhà nước; - Phần nộp ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật từ tiền bán cho thuê tài sản thuộc sở hữu nhà nước; - Các khoản viện trợ khơng hồn lại Chính phủ nước, tổ chức, cá nhân nước ngồi cho Chính phủ Việt Nam, tổ chức nhà nước thuộc địa phương theo quy định; - Thu từ quỹ dự trữ tài theo quy định; - Thu kết dư ngân sách theo quy định; - Các khoản thu khác theo quy định pháp luật, gồm: Các khoản di sản nhà nước hưởng; phần nộp ngân sách theo quy định pháp luật từ khoản phạt, tịch thu; thu hồi dự trữ nhà nước; thu bổ sung từ ngân sách cấp trên; thu chuyển nguồn ngân sách từ ngân sách năm trước chuyển sang Thứ hai:Nội dung chi ngân sách nhà nước Chi ngân sách nhà nước trình phân phối sử dụng quỹ ngân sách nhằm thực nhiệm vụ nhà nước thời kỳ Xuất phát từ vai trò quản lý vĩ mơ nhà nước việc phát triển kinh tế - xã hội, nội dung chi ngân sách đa dạng Theo quy định Luật ngân sách chi ngân sách nhà nước bào 80 tiêu thu ngân sách sát với thực tế có khả thực Nơi nắm cứ, yêu cầu, định hướng phát triển kinh tế xã hội địa phương nơi chủ động lường đón lập dự tốn chi xác phù hợp với q trình điều hành năm Tuy nhiên, trình thực đòi hỏi cán quản lý phải giỏi, có kinh nghiệm cơng tác có khả tổng hợp phân tích thực nhiệm vụ này; đồng thời máy quản lý phải thường xuyên cập nhật, xử lý thơng tin giúp lãnh đạo có định xác 3.2.3 Nhóm giải pháp liên quan đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tinh gọn máy lập dự tốn 3.2.3.1 Tăng cường cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán Chất lượng công tác xây dựng dự tốn thực quy trình thời gian bước theo quy định chủ yếu chất lượng đội ngũ cán quan Vì vậy, từ tuyển phải đảm bảo yêu cầu, tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ; đồng thời tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại tập huấn cập nhật chế độ sách cán công chức thực nhiệm vụ Bố trí, xếp cán có trình độ, lực cơng tác phẩm chất đạo đức trị để hướng dẫn triển khai thực dự toán ngân sách hàng năm quan tổng hợp tham mưu tài chính, kế hoạch Chăm lo bồi dưỡng hướng dẫn nghiệp vụ cho cán quản lý tài ngân sách cấp xã, cấp huyện đơn vị thụ hưởng ngân sách Có giải pháp chủ yếu sau: - Đối với lực lượng cán có trình độ yếu tổ chức phân loại để có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, cập nhật kiến thức theo phương pháp hướng dẫn trực tiếp, cầm tay việc, người có chun mơn giỏi giúp người có chun mơn yếu - Đối với cán tuyển mới: Sinh viên học trường đại học kinh tế, hệ quy đưa sở để rèn luyện cử cán có kinh nghiệp hướng dẫn nghiệp vụ quản lý tài phương pháp lập dự toán ngân sách 81 - Đối với cán trẻ, có lực chuyên môn tốt, điều chuyển quan quản lý tổng hợp tỉnh 3.2.3.2 Đẩy mạnh tuyên truyền chế độ sách ý thức thi hành Luật ngân sách nhà nước; Luật, pháp lệnh thuế Trong trình vận động phát triển xã hội, nhiều chế độ sách liên quan đến tài ngân sách phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế; vậy, phải thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn cho đối tượng nộp thuế đơn vị thụ hưởng ngân sách hiểu, thực chế độ sách, không vi phạm quy định nhà nước Đối với chế độ sách ban hành, quy định chế độ, định mức chi tiêu; luật, pháp lệnh liên quan đến thu ngân sách phải tập trung tuyên truyền rộng rãi đến đối tượng thực tầng lớp nhân dân để tăng cường giám sát cộng đồng dân cư việc thực luật pháp Hình thức tuyên truyền cần thay đổi cho phù hợp, phát huy hiệu công tác tuyên truyền việc thực thi pháp luật Có giải pháp cụ thể, thích hợp để nâng cao nhận thức chấp hành luật pháp cán nhân dân, trang bị tủ sách pháp luật, in tờ rơi tuyên truyền, xây dựng chuyên trang tìm hiểu sách báo địa phương, tạp chí 3.2.2.3 Tiếp tục cải cách hành Trước hết, phải rà soát văn quy phạm pháp luật cấp có thẩm quyền ban hành có thẩm quyền hiệu lực thi hành hay khơng để có đề xuất, giải pháp triển khai thực Nâng cao lực đội ngũ cán nhằm nâng cao hiệu lực hiệu máy quản lý nhà nước lĩnh vực tài chính, thuế Thực công khai, minh bạch phân bổ tốn ngân sách nhà nước, khoản thu đóng góp dân để xây dựng kết cấu hạ tầng theo quy định pháp luật; tạo điều kiện để nhân dân đoàn thể quần chúng thực giám 82 sát hoạt động quan nhà nước Thực công khai bước công việc, thủ tục, mẫu biểu, cứ, nguyên tắc việc phân bổ ngân sách lập dự toán ngân sách để cán quan cấp có thực Loại bỏ đơn giản thủ tục xét thấy không cần thiết để giảm bớt hồ sơ, thời gian chi phí đảm bảo cắn pháp lý cho việc lập dự tốn ngân sách, quản lý tài chính, kiểm tra, giám sát cần thiết Trong thời gian qua, số địa phương cán không nắm lập dự tốn khơng đầy đủ thơng tin nên việc đánh giá, phân tích kết năm trước nên chưa đánh giá mức kết thu, chi ngân sách, ảnh hưởng đến vai trò cơng tác lập dự tốn Việc tính thu ngân sách sở tăng tỷ lệ so với số thực năm trước khơng có khoa học Tính chi khơng loại trừ phân việc đột xuất phát sinh năm Việc cải cách thủ tục hành tập trung vào nội dung chủ yếu sau: - Từng bước quy chuẩn thống phương pháp phân tích, đánh giá kết thu, chi ngân sách tháng đầu năm trước nhằm đảm bảo công địa phương, đơn vị - Đơn giản hoá bước làm không cần thiết, thời gian hiệu khơng cao mời doanh nghiệp lên tính tốn thu; làm việc với đơn vị dự toán xét thấy không cần thiết - Các mẫu biểu cũ khơng cần thiết, trùng tiêu loại bỏ bớt để đỡ thời gian 3.2.3.4 Tăng cường mối quan hệ hợp tác, phối hợp phận liên quan lập dự toán ngân sách nhà nước - Đối với quan hệ thống tài Tăng cường phối hợp quan hệ thống tài 83 địa phương như: Sở Tài chính, Cục thuế, Kho bạc nhà nước, Hải quan, Dự trữ quốc gia địa phương, quan tài nòng cốt, trung tâm công tác tham mưu đề xuất tổ chức thực sách tài địa bàn Xây dựng quy chế phối hợp tổ chức giao ban hàng quý để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc tổ chức thực nhiệm vụ tham mưu cho cấp uỷ, quyền địa phương thu chi quản lý tài ngân sách địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân việc thực nghĩa vụ nộp ngân sách sử dụng kinh phí - Đối với quan chun mơn có liên quan Lập dự tốn thu chi ngân sách cơng việc liên quan đến cấp, ngành, đơn vị địa bàn; phải thường xuyên phối hợp với sở, ban, ngành, đồn thể trị xã hội tỉnh để nắm thay đổi chế, sách, quan điểm chủ trương ngành, địa phương để lập dự toán thu chi ngân sách nhà nước sát hợp với thực tế Quá trình diễn thường xuyên năm, không đến lập dự tốn triển khai; cơng việc chậm trễ thụ động Đối với Sở Kế hoạch đầu tư, Thống kê phải chủ động phối hợp để đánh giá tình hình thực nhiệm vụ kinh tế xã hội tỉnh địa phương, đơn vị; sở có nhận định, đánh giá đưa tiêu cho kế hoạch năm sau cách phù hợp Thực tế chứng minh rằng, quan tài cấp không phối hợp chặt chẽ với quan chuyên môn uỷ ban nhân dân cấp việc thực nhiệm vụ chung địa phương khơng thể lập dự tốn ngân sách nhà nước xác khả thi Trong năm qua, việc xác định thu chi ngân sách chưa thống quan cấp, quan với nên điều hành nhiều bất cập Gải pháp khâu nhằm giải vấn đề sau: - Các quan hệ thống tài cấp 3.2.4 Nhóm giải pháp liên quan đến tổ chức thực lập dự toán giao 84 dự toán 3.2.4.1 Định mức phân bổ ngân sách: - Căn xây dựng định mức: Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước Thủ tướng Chính phủ ban hành sở để xây dựng dự toán chi ngân sách cho bộ, quan ngang dự toán chi ngân sách tỉnh, thành phố Định mức phân bổ chi thường xuyên số liệu dân số, biên chế số đối tượng bảo trợ xã hội năm 2011 quan có thẩm quyền cung cấp; đảm bảo công bằng, công khai phân bổ dự toán chi cho địa phương, lĩnh vực chi - Nguyên tắc xây dựng định mức: Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2011 phải phù hợp với khả cân đối ngân sách địa phương năm 2011 giai đoạn 2011-2015; đảm bảo kinh phí để góp phần thực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh theo Nghị Đại hội Đảng tỉnh lần thứ XVIII; nghị đại hội đảng cấp Nghị Hội đồng nhân dân; ưu tiên bố trí kinh phí cho lĩnh vực quan trọng giáo dục đào tạo, dạy nghề, khoa học công nghệ, mơi trường, y tế kinh phí thực chương trình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Kế thừa kết đạt định mức phân bổ chi ngân sách giai đoạn 2007-2010 theo Nghị số 48/2006/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2006 Hội đồng nhân dân tỉnh Đối với sở, ban, ngành; định mức đảm bảo phù hợp với định hướng tiếp tục đổi chế quản lý hoạt động, chế tài quan quản lý nhà nước, đơn vị nghiệp công cải cách tiền lương thời gian tới Thúc đẩy tạo quyền chủ động sở, ban, ngành việc phân bổ dự toán chi ngân sách cho đơn vị trực thuộc, đảm bảo phù hợp với đặc điểm riền đơn vị, đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu 85 sử dụng ngân sách Đối với chi nghiệp ngân sách huyện, thành phố, tiếp tục lấy tiêu chí dân số tiêu chí chính, đồng thời sử dụng tiêu chí bổ sung lĩnh vực chi để đảm bảo tính đặc thù huyện, thành phố 3.2.4.2 Cải tiến hoạt động kế toán, toán kiểm toán ngân sách Cần nâng cao trách nhiệm quan, đơn vị việc tổ chức kế toán toán ngân sách nhà nước: Đối với đơn vị dự toán cấp I có trách nhiệm thực phân bổ, giao dự toán ngân sách cho đơn vị cấp trực thuộc; chịu trách nhiệm trước nhà nước việc tổ chức, thực cơng tác kế tốn tốn ngân sách đơn vị cơng tác kế tốn toán ngân sách đơn vị trực thuộc cấp theo quy định Cơ quan tài cấp địa phương có trách nhiệm đạo cơng tác kế tốn ngân sách phạm vi quản lý, lập tốn thu, chi ngân sách cấp mình, tổng hợp báo cáo toán thu ngân sách nhà nước địa bàn, chi ngân sách địa phương, tốn chi kinh phí uỷ quyền cấp Kho bạc nhà nước cấp có trách nhiệm tổ chức thực hạch toán, kế toán thu, chi ngân sách nhà nước, định kỳ báo cáo tình hình thực thu, chi ngân sách theo dự toán giao theo mục lục ngân sách nhà nước cho quan tài đồng cấp Kho bạc nhà nước cấp huyện, ngồi việc hạch tốn kế tốn thu, chi ngân sách nhà nước địa bàn huyện, thực hạch toán kế toán thu chi ngân sách xã, phường, thị trấn địa bàn huyện gửi báo cáo cho uỷ ban nhân dân xã theo quy định Đơn vị dự tốn, quan tài cấp kho bạc nhà nước phải tổ chức công tác kế toán, toán ngân sách theo quy định pháp luật kế toán Tăng cường áp dụng tiến kỹ thuật để tiến hành cơng tác kế tốn, tốn ngân sách nhanh, xác, chế độ 86 Thơng qua số liệu kế tốn, tốn ngân sách nhà nước hàng năm để phân tích, đánh giá kết thực dự toán ngân sách năm báo cáo, đồng thời có để lập dự tốn ngân sách nhà nước năm sau đơn vị, địa phương Giải pháp cải tiến cơng tác kế tốn tập trung vào nội dung chủ yếu sau: - Áp dụng tiến khoa học, công nghệ thông tin kế toán đơn vị nghiệp, cấp ngân sách nhằm đảm bảo nhanh, xác, số liệu trung thực - Cải tiến chứng từ đơn giản, đủ thông tin cho quản lý nhằm giảm thao tác trùng, không cần thiết dẫn đến chứng từ kế toán nhiều - Báo cáo kế toán phải đảm bảo cho quan ngành tài sử dụng thuận tiện; phân tích, đánh giá tình hình thu, chi ngân sách xác, thuận tiện sở khoa học cho việc lập dự toáaungan sách năm sau năm 3.2.4.3 Cải tiến cơng tác giao dự tốn ngân sách Sau Chính phủ giao dự tốn ngân sách nhà nước; địa phương phải tiến hành giao dự toán cho địa phương cấp đơn vị dự toán cấp xong trước 31 tháng 12 năm trước Dự toán thu ngân sách giao cho đơn vị trực thuộc phải đảm bảo nguyên tắc không thấp tổng số mà cấp giao; đảm bảo công để cân đối thu chi cấp ngân sách dự tốn giao thực Sau giao dự toán, uỷ ban nhân dân phải gửi quan tài cấp để kiểm tra tổng hợp chung Dự toán giao cho đơn vị sử dụng ngân sách phân bổ chi tiết theo nhóm mục chi chủ yếu mục lục ngân sách nhà nước Đối với khoản chi có tính thời vụ phát sinh vào thời điểm đầu tư xây dựng bản, mua sắm, sửa chữa lớn khoản có tính chất khơng thường xuyên khác phải phân theo tiến độ thực quý 87 Trong trình điều hành dự toán năm, khoản thu, chi phải thực quy định pháp luật hành (thoái thu, chậm nộp, miễn, giảm thuế ; khoản chi có tính chất đặc thù phải tổ chức đấu thầu hoặch thẩm định giá); không thực quy định cơng tác lập dự tốn khơng tác dụng quản lý Thông qua công tác chấp hành dự tốn để phát thiếu sót bất cập chế độ, sách đưa vào thực tế; đồng thời có đề xuất, kiến nghị với quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung bãi bỏ Cần xây dựng kế hoạch tài trung hạn dài hạn sở dự báo cáo tiêu kinh tế - xã hội sách tài đồng thời với việc xây dựng dự tốn hàng năm để tăng tính chủ động điều hành ngân sách, đảm bảo nguồn lực thực sách, chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương Trọng tâm việc cải tiến cách giao dự toán là: - Giao dự toán thời gian quy định để đơn vị thụ hưởng ngân sách có thẩm phân bổ dự tốn chi tiết gửi kho bạc nơi kiểm soát chi trước ngày 31 tháng 12 hàng năm, tạo điều kiện cho hoạt động dĩên bình thường, dịp đầu năm, Tết nguyên đán - Giao dự toán phải gắn với cơng tác điều hành, kiểm tra, kiểm sốt năm, phải cấp quyền, đơn vị chủ động phân bổ giao dự tốn theo định hướng Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Không nên giao định khoản thu, chi không sát với địa phương, đơn vị Trên sở cơng khai dự tốn, quan chức kiểm tra, kiểm soát việc lập giao dự toán - Giao dự toán phải đảm bảo rõ ràng, công khai minh bạch để dễ thực hiện, dễ kiểm tra, kết toán, kiểm toán 3.2.4.4 Tăng cường tra, kiểm tra cơng khai dự tốn ngân sách nhà nước Tiếp tục tăng cường công tác tra, kiểm tra, kiểm toán quản lý sử dung 88 ngân sách, phát chấn chỉnh vi phạm chế độ sách; thơng qua hoạt động thực tiễn, đề xuất với cấp có thẩm quyền quy định chuyển việc kiểm soát, kiểm tra trước sang kiểm tra sau có chế tài cụ thể xử lý sai phạm quản lý sử dụng ngân sách, nghĩa vụ nộp thuế, tăng cường quản lý theo luật, đề cao trách nhiệm tập thể, cá nhân việc chấp hành luật thuế, luật ngân sách nhà nước Tích cực phòng chống tham ơ, lãng phí, tiêu cực, tham Cần xây dựng chế phối hợp công tác quan tra, kiểm tra như: Thanh tra nhà nước, quan kiểm tra đảng, tra tài chính, tra thuế để tránh chồng chéo, trùng lắp Đối với đơn vị nội dung nên tiến hành tra, kiểm tra lần, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật Thường xuyên kiểm tra uốn nắn thiếu sót q trình cơng khai dự tốn theo quy định Chính phủ hướng dẫn Bộ Tài Cơng khai dự toán ngân sách nhà nước hàng năm sở để cán nhân dân kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng ngân sách; việc chấp hành luật thuế đối tượng nộp thuế Nghiên cứu bỏ quy định xét duyệt, thẩm định tốn quan tài đơn vị dự tốn cấp ngân sách, thực tế Kho bạc nhà nước quan kiểm soát chứng từ thu, chi đơn vị trước chi, đồng thời quan tài đồng cấp, quan chủ quản khơng có thời gian, lực lượng để thẩm tra toán cấp đơn vị dự toán Thời gian quy định cho việc xét duyệt, thẩm định tổng hợp ngắn hầu hết quan đơn vị thực tổng hợp tốn xơng xét duyệt, kiểm tra Đề nghị sửa lại theo hướng đơn vị sử dụng ngân sách có trách nhiệm tính xác báo cáo tốn Thay việc xét duyêt, thẩm tra toán việc kiểm tra việc chấp hành chế độ, sách tài kế tốn quan tài cấp đơn vị chủ quản; thời gian kiểm tra sau kết thúc năm thời gian thích hợp (gọi kiểm tra sau 89 toán) PHẦN KẾT LUẬN Trong năm qua, thực chương trình cải cách hành tăng cường quản lý tài ngân sách, nâng cao hiệu lực hiệu máy quản lý nhà nước, sử dụng nguồn lực tài để phục vụ nhiệm vụ trị địa phương; công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước địa phương có nhiểu triển biến tích cực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân Xuất phát từ lý luận chung sở khoa học lập dự toán ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Nam Định; đối chiếu với mục đích nghiên cứu (phần mở đầu) luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau đây: Luận văn hệ thống hoá vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến sở khoa học để nâng cao chất lượng dự toán ngân sách nhà nước Luận văn nêu lên học kinh nghiệm vận dụng vào điều kiện Việt Nam, tỉnh Nam Định sau nghiên cứu tình hình nước giới tỉnh bạn 90 Những vấn đề trình bày tạo nên sở lý luận thực tiễn để lập dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định Luận văn phân tích thực trạng trình triển khai lập dự tốn ngân sách địa phương; từ nêu lên đánh giá thực trạng, ưu điểm, hạn chế nguyên nhân; đề xuất số giải pháp nhằm đảm bảo tính khoa học lập dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định Luận văn đề xuất quan điểm, mục tiêu hướng hoàn thiện thời gian tới trình quản lý kinh tế, làm để nâng cao hiệu đòn bẩy kinh tế trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có quản lý nhà nước DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2005), Thơng tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2005 Bộ Tài việc hướng dẫn thực quy chế cơng khai tài cấp ngân sách chế độ báo cáo tình hình thực cơng khai tài Bộ Tài (2005), Thơng tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02 tháng 02 năm 2005 Bộ Tài việc hướng dẫn thực quy chế cơng khai tài việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước Bộ Tài (2005), Thơng tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng năm 2003 Bộ Tài hướng dẫn thực Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng năm 2003 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước Bộ Tài (2003), Dự án Đức - Bộ Tài “Hỗ trợ cải cách ngân sách”, 100 câu hỏi đáp Luật ngân sách nhà nước 91 Bộ Tài chính: Các Thơng tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2006, 2007, 2008, 2009 2010 Bộ Tài chính: Các Thơng tư hướng dẫn số điểm tổ chức thực dự toán ngân sách nhà nước năm 2006, 2007, 2008, 2009 2010 Bộ Tài chính: Các Quyết định Bộ Tài việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2006, 2007, 2008, 2009 2010 Bộ Tài (2007), Thơng tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2007 Bộ Tài hướng dẫn xét duyệt, thẩm định thơng báo tốn năm quan hành chính, đơn vị nghiệp, tổ chức ngân sách nhà nước hỗ trợ ngân sách cấp Bộ Tài (2007), Thông tư số 06/2007/TT-BTC ngày 26 tháng 01 năm 2007 Bộ Tài hướng dẫn lập dự tốn, quản lý sử dụng kinh phí bảo đảm cho cơng tác kiểm tra việc thực sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 10 Bộ Tài (2006), Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17 tháng 01 năm 2006 Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 Chính phủ quy chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan nhà nước 11 Bộ Tài (2006), Thơng tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng năm 2006 Bộ Tài hướng dẫn thực Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2006 Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập 12 Chính phủ (2005), Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 Chính phủ quy chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan nhà nước 13 Chính phủ (2006), Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2006 Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực 92 nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập 14 Thủ tướng Chính phủ: Các Chỉ thị việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm 2006, 2007, 2008, 2009 2010 15 Thủ tướng Chính phủ (2006), Quyết định số 109/2006/QĐ-TTg ngày 19 tháng năm 2006 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể thành phố Nam Định trở thành trung tâm kinh tế, văn hố, xã hội vùng Nam Đồng sơng Hồng 16 Thủ tướng Chính phủ (2006), Quyết định số 151/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng năm 2006 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007 17 Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định (2006), Quyết định số 2919/2006/QĐUBND ngày 11 tháng 12 năm 2006 Uỷ ban nhân dân tỉnh việc ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007 18 Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định: Các Quyết định việc giao tiêu kế hoạch dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho sở, ban ngành huyện, thành phố năm 2006, 2007, 2008, 2009 2010 19 Bộ Chính trị (2005), Nghị số 54-NQ/TW ngày 14 tháng năm 2005 Bộ Chính trị phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng sông Hồng đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 20 PGS TS Ngô Thắng Lợi – Giáo trình Kế hoạch hố phát triển Nhà xuất đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 2009 21 Niên giám thông kê tỉnh Nam Định 2009- Nhà xuất thống kế - Hà Nội 2010 22 Quốc hội (1996), Luật ngân sách nhà nước năm 1996 văn hướng dẫn thi hành Luật, Hà Nội 23 Quốc hội (1998), Luật ngân sách nhà nước năm 1998 văn hướng dẫn thi hành Luật, Hà Nội 93 24 Quốc hội (2002), Luật ngân sách nhà nước năm 2002 văn hướng dẫn thi hành Luật, Hà Nội 25 Quốc hội (2003), Nghị số 387/2003/NQ-UBTVQH 11 Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11 ngày 17/3/2003 việc ban hành quy chế lập, kiểm tra, trình Quốc hội Quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương phê chuẩn toán ngân sách 26 Quốc hội (2006), Nghị số 1051/2006/NQ-UBTVQH 12 Uỷ ban thường vụ Quốc hội ngày 07/11/2006 tỷ lệ % phân chia khoản thu ngân sách trung ương ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 27 Quốc hội (2006), Nghị số 68/2006/QH 12 ngày 31/10/2006 dự toán ngân sách nhà nước năm 2007 28 Quốc hội (2007), Nghị số 08/2007/QH 12 ngày 25/10/2007 dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 29 Quốc hội (2008), Nghị số 21/2008/QH 12 ngày 31/11/2008 dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 30 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nam Định 2001-2010 31 Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định đến năm 2025 – Hà Nội, tháng 11 năm 2010 32 Văn kiện Đại hội Đảng tỉnh Nam Định lần thứ XVII – Nam Định tháng năm 2006 33 Văn kiện Đại hội Đảng tỉnh Nam Định lần thứ XVIII – Nam Định tháng 10 năm 2010 34 Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia: Mơ hình kinh tế tổng qt thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam, sở lý luận thực tiễn- Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội tháng năm 2009 35 Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia: Đổi hoạt động khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực kinh tế - quản trị kinh doanh trường đại học phục vụ phát triển kinh tế xã hội- 94 Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội tháng 01 năm 2010
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sỹ: Cơ sở khoa học lập dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định”, Luận văn thạc sỹ: Cơ sở khoa học lập dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định”

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay