Nguyễn bá tuấn đề TỔNG DUYỆT HÌNH KHÔNG GIAN

6 45 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 09:37

https://www.facebook.com/NguyenBaTuan.gvToan 0986427986 ĐỀ TỔNG DUYỆT HÌNH KHƠNG GIAN (F1) GV: NGUYỄN TUẤN Đại học cánh cửa chọn lọc, khác biệt 99% ý chí học sinh Hình khơng gian chun đề thể ý chí Nếu em thực muốn vào đại học mong muốn coi Hình Khơng Gian bạn Câu 1: Hình lăng trụ tam giác có mặt phẳng đối xứng ? A mặt phẳng B mặt phẳng C mặt phẳng D mặt phẳng Câu : Cho tứ diện ABCD có tam giác BCD vng C, AB vng góc với mặt phẳng  BCD  , AB  5a, BC  3a CD  4a Tính bán kính R mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD A R  5a B R  5a C R  5a 3 D 5a 2 Câu : Cho khối chóp S.ABC có SA vng góc với đáy , SA  4, AB  6, BC  10 CA  Tính thể tích V khối chóp S.ABC A V  24 C V  192 B V  32 D V  40 Câu 4: Cho khối chóp S.ABCD có đáy hình vng cạnh a, SA vng góc với đáy khoảng cách từ A đến mặt phẳng  SBC  a3 B V  a3 A V  a Tính thể tích khối chóp cho C V  a 3a D V  Câu : Xét khối chóp S.ABC có đáy tam giác vuông cân A, SA vuông góc với đáy, khoảng cách từ A đến mặt phẳng  SBC  Gọi  góc hai mặt phẳng  SBC   ABC  , tính cos  thể tích khối chóp S.ABC nhỏ A cos   3 B cos   2 C cos   D cos   Câu 6: Cho mặt cầu bán kính R ngoại tiếp hình lập phương cạnh a Mệnh đề ? A a  3R B a  3R C a  3R D a  R Trang|1 Facebook: www.facebook.com/NguyenBaTuan.gvToan https://www.facebook.com/NguyenBaTuan.gvToan 0986427986 Câu 7: Mặt phẳng  AB ' C ' chia khối lăng trụ ABC.A’B’C’ thành phối đa diện nào? A Hai khối chóp tứ giác B Hai khối chóp tam giác C Một khối chóp tam giác khối chóp ngũ giác D Một khối chóp tam giác khối chóp tứ giác Câu 8: Cho khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có BB '  a , đáy ABC tam giác vuông cân B AC  a Tính thể tích V khối lăng trụ cho A V  a3 B V  a3 C V  a3 D V  a3 Câu 9: Cho khối chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật , AB  a, AD  a , SA vng góc với đáy mặt phẳng A V  a3  SBC  tạo với đáy góc 60o Tính thể tích V khối chóp S.ABCD B V  a3 3a 3 D V  C V  3a3 Câu 10: Xét khối tứ diện ABCD có cạnh AB  x cạnh lại Tìm x để thể tích khối tứ diện ABCD đạt giá trị lớn A x  14 D x  C x  B x  Câu 11: Cho khối chóp tứ giác có cạnh đáy a , cạnh bên gấp hai lần cạnh đáy Tính thể tích V khối chóp cho A V  2a B V  14a C V  2a D V  14a Câu 12: Hình hộp chữ nhật có ba kích thước đơi khác có mặt phẳng đối xứng A mặt phẳng B mặt phẳng C mặt phẳng D mặt phẳngCâu 38: Cho khối chóp S ABCD có đáy hình vng cạnh a , SA vng góc với đáy SC tạo với mặt phẳng  SAB  góc 30o Tính thể tích V khối chóp cho Trang|2 Facebook: www.facebook.com/NguyenBaTuan.gvToan https://www.facebook.com/NguyenBaTuan.gvToan 0986427986 A V  6a 3 B V  2a 2a 3 C V  2a 3 D V  Câu 13: Cho tứ diện ABCD có cạnh a Gọi M , N trung điểm cạnh AB, BC E điểm đối xứng với B qua D Mặt phẳng  MNE  chia khối tứ diện ABCD thành hai khối đa diện, khối đa diện chứa đỉnh A tích V Tính V A V  2a 216 B V  2a 18 C V  11 2a 216 D V  13 2a 216 Câu 14: Cho khối chóp tam giác S.ABC có cạnh đáy a cạnh bên 2a Thể tích V khối chóp S.ABC : A V  11a3 B V  13a3 12 11a3 12 C V  D V  11a3 Câu 15: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật với AB  3a, BC  4a, SA  12a SA vng góc với đáy Tính bán kính R mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD A R 13a B R  6a C R  17a D R  5a Câu 16: Cho hình bát diện cạnh a Gọi S tổng diện tích tất mặt hình bát diện Mệnh đề ? A S  3a B S  8a C S  3a 2 D S  3a Câu 17: Cho khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC tam giác cân với AB  AC  a, BAC  120o , mặt phẳng  AB ' C ' tạo với đáy góc 60o Tính thể tích V khối lăng trụ cho A V  3a3 B V  3a3 C V  a3 D V  9a Câu 18: Trong tất hình chóp tứ giác nội tiếp mặt cầu có bán kính , tính thể tích V khối chóp tích lớn A V  144 B V  144 C V  576 D V  576 Câu 19 : Tính thể tích V khối lập phương ABCD A ' B ' C ' D ', biết AC '  a Trang|3 Facebook: www.facebook.com/NguyenBaTuan.gvToan https://www.facebook.com/NguyenBaTuan.gvToan 0986427986 6a D V  a 3 A V  a B V  C V  3a3 Câu 20 : Cho hình chóp tứ giác S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a cạnh bên SA vng góc với mặt phẳng đáy SA  a Tính thể tích V khối chóp S ABCD A V  a3 C V  a B V  a3 D V  a3 Câu 21 : Cho tứ diện ABCD có cạnh AB, AC AD đơi vng góc với nhau; AB  6a, AC  7a AD  4a Gọi M , N , P tương ứng trung điểm cạnh BC , CD, BD Tính thể tích V tứ diện AMNP a 28 a C V  A V  B V  14a D V  7a Câu 22 : Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy hình vng cạnh 2a Tam giác SAD cân S mặt bên (SAD) vng góc với mặt phẳng đáy Biết thể tích khối chóp S.ABCD a Tính khoảng cách h từ B đến mặt phẳng (SCD) A h  a B h  a C h  a D h  a Câu 23 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh 1, mặt bên SAB tam giác nằm mặt phẳng vng góc với mặt phẳng đáy Tính thể tích V khối cầu ngoại tiếp hình chóp cho A V  5 18 B V  5 54 C V  3 27 D V  5 Câu 24: Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác cạnh 2a thể tích a3 Tính chiều cao hình chóp cho A h  3a B h  3a C h  3a D h  3a Câu 25: Hình đa diện khơng có tâm đối xứng? Trang|4 Facebook: www.facebook.com/NguyenBaTuan.gvToan https://www.facebook.com/NguyenBaTuan.gvToan 0986427986 A Tứ diện B Bát diện C Hình lập phương D Lăng trụ lục giác Câu 26: Cho tứ diện ABCD tích 12 trọng tâm G tam giác BCD Tính thể tích V khối chóp A.GBC A V=3 B V=4 C V=6 D V=5 Câu 27: Cho hình lăng trụ tam giác (ABC.A’B‘C’) có đáy ABC tam giác vuông cân A, cạnh AC=2 Biết AC’ tạo với mặt phẳng (ABC) góc 600 AC’=4 Tính thể tích V khối đa diện ABCB’C’ A V  B V  16 C V  3 D V  16 3 Câu 28: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B ‘C’D’ có AB=a, AD=2a AA’ =2a Tính bán kính R mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABB’C’ A R=3a B R= a C R= a D R=2a Câu 29: Tính thể tích V khối lăng trụ tam giác có tất cạnh a A V  a3 B V  a3 12 C V  a3 D V  a3 Câu 30 : Tính thể tích V khối trụ ngoại tiếp hình lập phương có cạnh a A V  a B V  a C V  a D V  a Câu 31: Hình đa diện hình vẽ bên có mặt A B 10 C 12 D 11 Trang|5 Facebook: www.facebook.com/NguyenBaTuan.gvToan https://www.facebook.com/NguyenBaTuan.gvToan 0986427986 Câu 32 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng cạnh a, SA vng góc với mặt đáy, SD tạo với mặt phẳng (SAB) góc 300 Tính thể tích V khối chóp S.ABCD A V  6a 18 B V  3a 6a 3 C V  D V  3a 3 Câu 33 : Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh đáy 2a, cạnh bên 5a Tính bán kính R mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD A R  3a B R  2a C R  25a D R  2a Câu 50 : Cho khối tứ diện tích V Gọi V’ thể tích khối đa diện có đỉnh trung điểm cạnh khối tứ diện cho, tính tỉ số A V'  V B V'  V V' V C V'  V D V'  V Trang|6 Facebook: www.facebook.com/NguyenBaTuan.gvToan ... vng góc với đáy Tính bán kính R mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD A R 13a B R  6a C R  17a D R  5a Câu 16: Cho hình bát diện cạnh a Gọi S tổng diện tích tất mặt hình bát diện Mệnh đề ?... cho A V  3a3 B V  3a3 C V  a3 D V  9a Câu 18: Trong tất hình chóp tứ giác nội tiếp mặt cầu có bán kính , tính thể tích V khối chóp tích lớn A V  144 B V  144 C V  576 D V  576 Câu 19 : Tính... www.facebook.com/NguyenBaTuan.gvToan https://www.facebook.com/NguyenBaTuan.gvToan 0986427986 A Tứ diện B Bát diện C Hình lập phương D Lăng trụ lục giác Câu 26: Cho tứ diện ABCD tích 12 trọng tâm G tam
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyễn bá tuấn đề TỔNG DUYỆT HÌNH KHÔNG GIAN, Nguyễn bá tuấn đề TỔNG DUYỆT HÌNH KHÔNG GIAN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay