Luận văn thạc sỹ: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

141 18 0
  • Loading ...
1/141 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 08:52

Xuất phát từ vai trò của Báo cáo Tài chính đối với doanh nghiệp. Báo cáo Tài chính luôn giữ một vai trò rất quan trọng trong doanh nghiệp. Mọi thực trạng tài chính, kết quả kinh doanh, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đều được phản ánh trên hệ thống, hay nói cách khác nó là đại diện cho hiện thực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, do đó mọi đối tượng quan tâm đến doanh nghiệp đều tìm hiểu doanh nghiệp trước hết thông qua hệ thống Báo cáo Tài chính. Nó có ý nghĩa to lớn không chỉ với cơ quan, đơn vị cá nhân bên ngoài doanh nghiệp mà nó còn có ý nghĩa to lớn trong việc điều hành, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Xuất phát từ cơ sở lý luận khoa học về tổ chức hệ thống Báo cáo Tài chính trong doanh nghiệp, đặc biệt là ở các công ty cổ phần hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con đối với việc cung cấp thông tin Báo cáo Tài chính cho các đối tượng sử dụng thông tin nhằm ra quyết định hiệu quả nhất. Xuất phát từ mối quan hệ tất yếu giữa các chuẩn mực kế toán về mối quan hệ tất yếu giữa các Chuẩn mực kế toán về Báo cáo Tài chính với tổ chức hệ thống Báo cáo Tài chính tại Công ty Cổ phần. Xuất phát từ cơ sở thực tiễn tổ chức hệ thống Báo cáo Tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 – VINACONEX 3 hiện nay đang còn nhiều hạn chế và bất cập.
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sỹ: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3, Luận văn thạc sỹ: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3, NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP, 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP, 2 LÝ LUẬN CHUNG VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT, 3 VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP, 4 NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ TRÌNH BÀY BCTCHN THEO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆT NAM, 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 – VINACONEX 3, Sơ đồ 2.2 : Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý của Cụng ty cổ phần xõy dựng số 3, ◙ Cỏc phũng chức năng, 2 THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 3, 3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3, HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3, 1 YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH, 2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3, 3 ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay