Luận văn thạc sỹ: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

141 85 0
  • Loading ...
1/141 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 08:52

Xuất phát từ vai trò của Báo cáo Tài chính đối với doanh nghiệp. Báo cáo Tài chính luôn giữ một vai trò rất quan trọng trong doanh nghiệp. Mọi thực trạng tài chính, kết quả kinh doanh, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đều được phản ánh trên hệ thống, hay nói cách khác nó là đại diện cho hiện thực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, do đó mọi đối tượng quan tâm đến doanh nghiệp đều tìm hiểu doanh nghiệp trước hết thông qua hệ thống Báo cáo Tài chính. Nó có ý nghĩa to lớn không chỉ với cơ quan, đơn vị cá nhân bên ngoài doanh nghiệp mà nó còn có ý nghĩa to lớn trong việc điều hành, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Xuất phát từ cơ sở lý luận khoa học về tổ chức hệ thống Báo cáo Tài chính trong doanh nghiệp, đặc biệt là ở các công ty cổ phần hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con đối với việc cung cấp thông tin Báo cáo Tài chính cho các đối tượng sử dụng thông tin nhằm ra quyết định hiệu quả nhất. Xuất phát từ mối quan hệ tất yếu giữa các chuẩn mực kế toán về mối quan hệ tất yếu giữa các Chuẩn mực kế toán về Báo cáo Tài chính với tổ chức hệ thống Báo cáo Tài chính tại Công ty Cổ phần. Xuất phát từ cơ sở thực tiễn tổ chức hệ thống Báo cáo Tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 – VINACONEX 3 hiện nay đang còn nhiều hạn chế và bất cập. 1 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận văn TRẦN THỊ PHƯƠNG THÚY MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ LỜI MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.2.1 1.2.2 1.2.3 .3 Khái niệm, ý nghĩa Báo cáo Tài Mục đích, vai trò Báo cáo Tài .4 Các nguyên tắc, yêu cầu lập trình bày Báo cáo Tài LUẬN CHUNG VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 13 Khái niệm, ý nghĩa Báo cáo tài hợp 13 Phương pháp lập báo cáo tài hợp .16 Ngun tắc lập trình bày Báo cáo tài hợp 16 1.3 VẤN ĐỀ BẢN VỀ TỔ CHỨC HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP 19 1.3.1 Vấn đề tổ chức hệ thống BCTC riêng 19 1.3.2 Vấn đề tổ chức hệ thống Báo cáo Tài hợp .27 1.4 NỘI DUNG BẢN VỀ PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH BÀY BCTCHN THEO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆT NAM .34 1.4.1 Nội dung phương pháp lập trình bày BCTCHN theo chuẩn mực kế tốn quốc tế 34 1.4.2 So sánh chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 27 chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS 25 35 1.4.3 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam hợp BCTC 37 Chương 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ – VINACONEX 41 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ – VINACONEX 41 2.1.1 Quá trình hình thành, chức năng, nhiệm vụ Cơng ty CP Xây dựng Số 41 2.1.2 cấu tổ chức quản lý Công ty Cổ phần Xây dựng số 44 2.1.3 Đặc điểm tổ chức công tác kế tốn cơng ty 50 2.2 THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 52 2.2.1 Hệ thống Báo cáo Tài riêng .52 2.2.2 Hệ thống Báo cáo Tài Tổng hợp 67 2.2.3 Hệ thống Báo cáo Tài Hợp .69 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ .77 2.3.1 Những ưu điểm 77 2.3.2 Những nhược điểm 80 Chương 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC TỔ CHỨC HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 84 3.1 YÊU CẦU NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH 84 3.1.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức hệ thống Báo cáo Tài Cơng ty Cổ phần Xây dựng số .84 3.1.2 Yêu cầu ngun tắc hồn thiện Cơng tác tổ chức hệ thống Báo cáo Tài 85 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 90 3.2.1 Hoàn thiện sở pháp lý hành vấn đề liên quan đến tổ chức lập trình bày Báo cáo Tài .90 3.2.2 Những nội dung cần hồn thiện Cơng tác tổ chức hệ thống Báo cáo Tài Cơng ty Cổ phần Xây dựng số .98 3.3 ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 120 3.3.1 Về phía Nhà nước quan chức liên quan .120 3.3.2 Về phía Cơng ty Cổ phần Xây dựng số 3- VINACONEX 123 KẾT LUẬN 125 NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT 01 BCTC Báo cáo Tài 02 BCTCHN Báo cáo Tài hợp 03 CĐKT Bảng cân đối kế toán 04 KQHĐKD Kết hoạt động kinh doanh 05 IAS Chuẩn mực kế toán quốc tế 06 VAS Chuẩn mực kế toán Việt Nam 07 SXKD Sản xuất kinh doanh 08 XDCB Xây dựng 09 TK Tài khoản 10 BCLCTT Báo cáo lưu chuyển tiền tệ DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ đồ 2.1: đồ tổ chức Công ty cổ phần xây dựng số - Vinaconex .44 đồ 2.2: đồ cấu máy quản lý Cụng ty cổ phần xõy dựng số 3.45 đồ 2.3: Tổ chức máy kế toán 51 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xuất phát từ vai trò Báo cáo Tài doanh nghiệp Báo cáo Tài ln giữ vai trò quan trọng doanh nghiệp Mọi thực trạng tài chính, kết kinh doanh, hoạt động kinh doanh doanh nghiệp phản ánh hệ thống, hay nói cách khác đại diện cho thực sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, đối tượng quan tâm đến doanh nghiệp tìm hiểu doanh nghiệp trước hết thông qua hệ thống Báo cáo Tài ý nghĩa to lớn khơng với quan, đơn vị cá nhân bên doanh nghiệp mà ý nghĩa to lớn việc điều hành, đạo hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Xuất phát từ sởluận khoa học tổ chức hệ thống Báo cáo Tài doanh nghiệp, đặc biệt cơng ty cổ phần hoạt động theo mơ hình Cơng ty mẹ – Công ty việc cung cấp thơng tin Báo cáo Tài cho đối tượng sử dụng thông tin nhằm định hiệu Xuất phát từ mối quan hệ tất yếu chuẩn mực kế toán mối quan hệ tất yếu Chuẩn mực kế toán Báo cáo Tài với tổ chức hệ thống Báo cáo Tài Cơng ty Cổ phần Xuất phát từ sở thực tiễn tổ chức thống Báo cáo Tài Công ty Cổ phần Xây dựng số – VINACONEX nhiều hạn chế bất cập Mục đích đề tài nghiên cứu Hệ thống chuẩn mực kế toán luật kế toán ban hành quy định bắt buộc với nội dung hình thức trình bày Báo cáo Tài Chính mục đích nghiên cứu đề tài nghiên cứu hệ thống Báo cáo Tài Cơng ty Cổ phần Xây dựng số đáp ứng đủ yêu cầu chuẩn mực chưa Nghiên cứu thực trạng công tác tổ chức hệ thống Báo cáo Tài Cơng ty Cổ phần Xây dựng số đề xuất phương hướng giải pháp thực với Công ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống Báo cáo Tài riêng Báo cáo Tài hợp Cơng ty Cổ phần Xây dựng số Phạm vi nghiên cứu: Nguồn số liệu thông tin sử dụng luận văn lấy từ Công ty Cổ phần Xây dựng số Phương pháp nghiên cứu Để thực nghiên cứu đề tài, tác giả kết hợp nghiên cứu lý luận với khảo sát thực tế Công ty cổ phần Xây dựng số Đồng thời sử dụng tổng hợp phương pháp phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử kết hợp với phương pháp phân tích tổng hợp, hệ thống hóa, phương pháp quy nạp, suy luận diễn giải Từ đưa quan điểm giải pháp để đạt mục tiêu đề đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Luận văn góp phần làm sáng tỏluận tổ chức hệ thống Báo cáo Tài cơng ty cổ phần Luận văn góp phần hồn thiện cơng tác tổ chức hệ thống Báo cáo Tài VINACONEX3, từ đóng góp cho phát triển Cơng ty sở minh bạch hóa thơng tin Báo cáo Tài Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu thành chương: Chương 1: Những vấn đề chung tổ chức hệ thống Báo cáo Tài doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác tổ chức hệ thống Báo cáo Tài Cơng ty Cổ phần Xây dựng số – VINACONEX Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức hệ thống Báo cáo Tài Cơng ty cổ phần Xây dựng số – VINACONEX Chương NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm, ý nghĩa Báo cáo Tài Báo cáo Tài phương pháp tổng hợp số liệu từ sổ kế toán theo tiêu kinh tế tài tổng hợp, phản ánh hệ thống tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản doanh nghiệp, tình hình hiệu sản xuất kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ tình hình quản lý, sử dụng vốn … doanh nghiệp thời kỳ định vào hệ thống mẫu biểu quy định thống Hệ thống BCTC áp dụng cho tất loại hình doanh nghiệp thuộc ngành thành phần kinh tế Hệ thống BCTC bao gồm: ● Báo cáo tài năm Báo cáo tài năm bao gồm: - Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01 - DN - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 - DN - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03 - DN - Thuyết minh Báo cáo Tài Mẫu số B09 – DN BCTC bao gồm hệ thống số liệu kinh tế tài tổng hợp, rút từ sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết thuyết minh cần thiết văn số liệu BCTC phương pháp quan trọng để chuyển tải thơng tin kế tốn tài đến người định, thơng tin cơng khai sản nghiệp, kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp… phục vụ cho đối tượng bên bên doanh nghiệp Điều khác biêt với báo cáo kế toán nội cung cấp thông 121 Chỉ tiêu A người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ(*) Mã số Công ty Mẹ B Công ty Tổng cộng Điều chỉnh Số liệu hợp Nợ 10 11 12 332 333 385.817.613.994 1.204.434.924 387.022.048.918 334 3.813.500.000 3.813.500.000 335 336 186.646.300 387.022.048.918 3.813.500.000 186.646.300 186.646.300 337 411 80.000.000.000 300.000.000 80.300.000.000 300.000.000 80.000.000.000 412 52.046.936.000 52.046.936.000 52.046.936.000 (2.259.530.935) (2.259.530.935) (2.259.530.935) 413 414 122 Chỉ tiêu A Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Nguồn vốn đầu tư XDCB Quỹ khen thưởng, phúc lợi Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Lợi ích cổ đơng Mã số B 415 Công ty Mẹ Công ty Tổng cộng Điều chỉnh Số liệu hợp Nợ 10 11 12 416 417 418 22.210.584.786 8.279.230.540 22.210.584.786 8.279.230.540 22.210.584.786 8.279.230.540 419 924.267.153 924.267.153 924.267.153 420 30.916.322.132 20.728.779 30.937.050.911 30.937.050.911 3.682.875.201 10.557.252 3.693.432.453 3.693.432.453 421 431 432 433 439 123 Chỉ tiêu Mã số Công ty Mẹ A B thiểu số Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Giá vốn hàng bán Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Thu nhập khác Chi phí khác Phần lãi lỗ công ty liên kết, liên doanh Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế Chi phí thuế TNDN 01 Công ty Tổng cộng Điều chỉnh Số liệu hợp Nợ 10 11 336.627.661.496 4.719.084.583 341.346.746.079 1.176.090.000 293.937.875.724 4.290.189.108 8.496.844.955 148.092.712 298.228.064.832 8.644.937.667 12 340.170.656.079 02 11 21 22 24 25 197.090.381 1.510.537.208 9.765.901.304 31 32 45 1.176.090.000 297.051.974.832 8.584.844.955 60.092.712 136.997.669 1.510.537.208 10.322.147.147.562 60.092.712 556.246.258 197.090.381 1.510.537.208 10.322.147.147.562 1.435.065.642 34.090.973 13.150 1.435.065.642 34.104.123 1.435.065.642 34.104.123 50 41.114.076.503 20.728.779 41.134.805.282 41.134.805.282 51 10.197.754.371 10.197.754.371 10.197.754.371 124 Chỉ tiêu Mã số Công ty Mẹ Công ty Tổng cộng A hành Chi phí thuế TNDN hoãn lại Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số B 52 60 30.916.322.132 20.728.779 30.937.050.911 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 62 Cộng điều chỉnh 80 Điều chỉnh Số liệu hợp Nợ 10 11 12 30.937.050.911 61 2.315.226.455 2.315.226.455 125 3.3.2.4 Các giải pháp hồn thiện cơng khai phân tích BCTC * Về việc cơng khai nộp BCTC Theo thơng tư 23/2005/TT-BTC, doanh nghiệp ngồi việc cơng khai BCTCHN phải cơng khai BCTC Công ty mẹ BCTC Công tycơng ty cần phảI cơng khai cơng bố thêm BCTC Công ty mẹ Công ty * Về việc tổ chức phân tích tình hình tài Cơng ty thơng qua hệ thống Báo cáo Tài Cơng ty cần phận riêng biệt chịu trách nhiệm phân tích tình hình tài Cơng ty Qua cung cấp đầy đủ thơng tin cho đối tượng quan tâm đến tình hình tài doanh nghiệp ủy ban Chứng khốn Nhà nước, Sở giao dịch chứng khốn, cổ đơng, nhà đầu tư… Cơng ty tiến hành phân tích thơng qua hệ thống tiêu sau: * Phân tích mức độ tạo tiền tình hình lưu chuyển tiền tệ thông qua tiêu - Tỷ trọng dòng tiền thu vào hoạt động - Hệ số khả trả nợ ngắn hạn - Hệ số trả lãi * Phân tích tình hình cơng nợ khả tốn thơng qua tiêu - Hệ số khả toán tổng quát - Hệ số khả toán nợ ngắn hạn - Hệ số khả toán nhanh - Hệ số khả toán nợ dài hạn - Hệ số khả tốn lãI vay - Số vòng thu hồi nợ - Hệ số khoản phảI thu * Phân tích tốc độ ln chuyển vốn lưu động thơng qua tiêu - Số vòng luân chuyển vốn lưu động 126 - Số ngày luân chuyển vốn lưu động * Phân tích hiệu sử dụng vốn thơng qua tiêu - Hiệu sử dụng toàn vốn - Hiệu sử dụng vốn vay - Hiệu sử dụng vốn chủ * Phân tích tăng trưởng thông qua tiêu - Tăng trưởng tài sản - Tăng trưởng vốn chủ sở hữu - Tăng trưởng giá trị sản xuất - Tăng trưởng doanh thu - Tăng trưởng lợi nhuận * Phân tích rủi ro tài thơng qua tiêu - Hệ số quay vòng Hàng tồn kho - Thời hạn hàng tồn kho bình qn * Phân tích tốc độ ln chuyển vốn thơng qua tiêu - Tốc độ luân chuyển Vốn bình quân - Tốc độ luân chuyển vốn cố định - Tốc độ luân chuyển vốn lưu động 3.3 ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 3.3.1 Về phía Nhà nước quan chức liên quan Thứ nhất, hồn thiện khn khổ pháp lý kế toán: - Hiện nay, hệ thống văn pháp luật điều chỉnh lĩnh vực hoạt động kế toán tài Việt Nam hồn chỉnh từ văn quy định hành lang pháp lý lớn Luật kế toán đến chuẩn mực kế toán thông tư hướng dẫn kèm theo; đặc biệt chế độ kế toán ban hành đáp ứng kịp thời yêu cầu trình hội nhập, đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp, tổ chức kinh tế Việt Nam họ bắt đầu thực kêu gọi vốn đầu tư nước, phát hành cổ phiếu nước vốn đầu tư nước ngồi 127 Tuy nhiên, khn khổ pháp lý kế tốn nói chung hệ thống BCTC nói riêng cần liên tục hoàn thiện Cụ thể + Bộ Tài cần tiếp tục xây dựng thêm văn mới, sửa đổi bổ sung văn pháp luật nhằm cập nhật thay đổi quốc tế nhằm đáp ứng ngày cao nhu cầu minh bạch hóa tài doanh nghiệp , giúp cho doanh nghiệp giảm thiểu chi phí + Tiếp tục nghiên cứu hướng dẫn sửa đổi chuẩn mực kế toán quốc tế liên quan đến chuẩn mực kế toán Việt Nam ban hành Cũng nghiên cứu ban hành nội dung chủ yếu số chuẩn mực kế toán quốc tế mà đến Việt Nam chưa nghiên cứu, ban hành như: Chuẩn mực BCTC điều kiện siêu lạm phát, cơng cụ tài chính, đánh giá ghi nhận thơng tin tài chính… + Hướng dẫn cách tính tốn tiêu BCTC phảI thống xác Trong hệ thống BCTC hành tồn nhiều tiêu với khái niệm mẻ, mang tính kỹ thuật cao hướng dẫn cách tính tốn, sử dụng lại thiếu xác quán văn - Nhà nước cần tạo lập mơi trường pháp lý hồn chỉnh chế tổ chức hoạt động quy chế tài mơ hình Cơng ty mẹ – Cơng ty Do kế tốn cơng cụ quản lý kinh tế, mối liên hệ mật thiết với chế tổ chức hoạt động quy chế tài đơn vị, môi trường pháp lý thiếu đồng gây khó khăn định cho kế tốn Đối với mơ hình Cơng ty mẹ – Cơng ty con, Nhà nước cần phải mở rộng quy định pháp lý chế hoạt động quy chế tài loại hình Cơng ty mẹ – Công ty con, không nên giới hạn phạm vi công ty mẹ – công ty chuyển đổi từ công ty ( tổng công ty Nhà nước ) - Bộ Tài cần tiếp tục hồn thiện hệ thống pháp lý kế toán 128 BCTCHN Đây yếu tố quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc hoàn thiện kỹ thuật hợp BCTC, đặc biệt hướng dẫn kế toán BCTCHN Thứ hai: Quy định kiểm tốn cơng khai BCTC Để thơng tin BCTC chất lượng,đáng tin cậy, trung thực, khách quan, BCTC cần phải xác định thông qua tổ chức kiểm tốn Nhà nước phải quy định bắt buộc văn vấn đề kiểm tốn BCTC: doanh nghiệp bắt buộc, doanh nghiệp khuyến khích, xác định tổ chức kiểm tốn giá trị pháp lý BCTC gì? Loại báo cáo cần thiết phảI kiểm tốn, loại khơng cần thiết phải kiểm tốn? Bộ Tài cần hỗ trợ Hội nghề nghiệp cơng ty kiểm tốn lớn Việt Nam để quốc tế cơng nhận, điều kiện kiểm toán BCTC nhà đầu tư nước ngồi chấp nhận Luật kế tốn Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 17/06/2003 quy định nội dung công khai BCTC đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực hoạt động kinh doanh bao gồm: Tình hình tài sản, Nợ phải trả vốn chủ sở hữu, Kết hoạt động kinh doanh, Trích lập sử dụng quỹ, thu nhập người lao động BCTC đơn vị kế tốn kiểm tốn công khai phải kèm theo kết luận tổ chức kiểm tốn Nhưng thực tế đặt kết luận tổ chức kiểm tốn liệu BCTC quan quản lý Nhà nước chấp nhận khơng, ví dụ quan thuế, quan kiểm tra kế toán… Hơn nữa, Nhà nước cần văn quy định cụ thể trách nhiệm quan kiểm toán, kiểm toán viên trường hợp phát sai sót thơng tin BCTC quan kiểm tốn, kiểm tốn viên kiểm tốn Thứ ba: Bộ Tài chính, Hội kế tốn Việt Nam cần biện pháp nhằm 129 phát triển nâng cao chất lượng tổ chức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Thứ tư: Cần tổ chức đào tạo,bồi dưỡng trình độ, lực cho cán quản lý, kế toán viên, kiểm toán viên tập đồn kinh tế theo mơ hình cơng ty mẹ – cơng ty con, BCTCHN 3.3.2 Về phía Cơng ty Cổ phần Xây dựng số 3- VINACONEX Thứ nhất: Đào tạo cán kế toán Những năm qua, hệ thống kế tốn thay đổi Những thay đổi chưa phảI thay đổi cuối phải tiếp tục sửa đổi, bổ sung Điều xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn kinh tế thành phần kinh tế thay đổi, hoạt động kin tế ngày đa dạng, hình thức vận động đồng tiền ngày đa dạng, phức tạp Sẽ khó thực cơng tác kế tốn thay đổi nêu chưa nắm vững Chuẩn mực kế tốn liên quan Đó thách thức lớn đội ngũ cán kế toán doanh nghiệp nói chung Cơng ty CP Xây dựng số nói riêng Vì vậy,những người làm kế tốn, cấp quản lý khơng thường xuyên cập nhật bị tụt hậu, không đáp ứng u cầu cơng tác kế tốn thời kỳ Một giảI pháp quan trọng Công ty CP Xây dựng số không ngừng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán kế toán Giúp cho cán kế toán nhận thức kinh tế – tài chính, nắm bắt nhanh nhạy chế độ, sách Đảng, Nhà nước ta ngành thời kỳ phát triển nèn kinh tế, nhận thức đắn nội dung hoạt động kinh tế, tài chính, biết xử lý thơng tin xác, hiểu biết thấu đáo hệ thống BCTC hệ thống BCTCHN, thay đổi hệ thống tiêu BCTC biết phân tích tổng hợp số liệu để đảm bảo tính so sánh thơng tin khả nhìn nhận, phân tích tình hình tài Cơng ty cách hiệu quả, giúp cho lãnh đạo định quản lý sản xuất kinh doanh kịp thời đem lại lợi ích lớn cho Cơng ty 130 Cần triển khai nhiều hình thức,nhiều phương thức đào tạo cán kế toán huấn luyện chỗ, tập trung ngắn hạn, dài hạn, tổ chức nghiên cứu sách, chế độ … Bên cạnh thân cán kế tốn Cơng ty cần tự thân tự nghiên cứu, học hỏi thêm, nâng cao hiệu lao động thân, góp phần nâng cao hiệu cho Cơng ty Thứ hai: Tăng cường tin học hóa khoa học quản lý đại Cơng tác kế tốn Thứ ba: Cần nhận thức tầm quan trọng mức độ phức tạp việc lập BCTCHN tồn Cơng ty Việc hồn thiện kỹ thuật lập BCTCHN đòi hỏi phảI điềukiện định từ Cơng ty,cụ thể - Nâng cao nhận thức Công ty mơ hình Cơng ty mẹ – Cơng ty vấn đề liên quan đến BCTCHN - Thiết lập mối quan hệ hạch toán kế toán nội Công ty nhằm phục vụ tốt cho việc luân chuyển tài liệu kế tốn, hướng dẫn sách hợp báo cáo tài kỹ thuật xử lý giao dịch nội cho thành viên - Vận dụng sách kế tốn thống tồn Công ty: phápCông ty công ty mẹ áp dụng sách kế tốn riêng Tuy nhiên để thuận lợi cho việc hợp BCTC nên thống sách kế tốn áp dụng Trường hợp khơng thể thống sách kế toán hợp BCTC cần thực điều chỉnh thích hợp - Tổ chức cơng tác thu thập tài liệu phục vụ cho việc hợp BCTC Để thu thập tài liệu sử dụng thông tin thuận lợi cần mở bổ sung sổ kế tốn phục vụ lập BCTCHN, hệ thống B cáo nội phục vụ cho hợp BCTC phảI quy định thời điểm lập, hệ thống 131 tiêu, mẫu biểu 132 KẾT LUẬN Tổ chức hệ thống BCTC nói chung vấn đề gặp nhiều khó khăn hầu hết cơng ty hoạt động theo mơ hình cơng ty mẹ – công ty Việt Nam, điều kiện áp dụng chuẩn mực kế tốn liên quan VAS 21, VAS 25 Khó khăn khơng gặp thực tế Công ty, tập đồn hoạt động theo mơ hình cơng ty mẹ – cơng ty mà tồn lý luận, tập trung chủ yếu vào phương pháp, kỹ thuật lập BCTC , việc tổ chức hệ thống kế toán để đạt mục đích lập BTCT chưa bàn tới Công ty cổ phần Xây dựng số cơng ty đứng vị trí hàng đầu hệ thống Công ty Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập xây dựng Việt Nam – VINACONEX phát triển nhanh thời gian vừa qua Thông tin BCTC công ty cơng bố cơng khai từ năm 2006 góp phần quan trọng vào việc minh bạch hóa thơng tin tài thị trường chứng khốn đẩy mạnh khả thu hút vốn tư xã hội Song, nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan, trình lập, trình bày cung cấp BCTC khơng tránh khỏi hạn chế Để khắc phục tồn cần phải hệ thống giải pháp xây dựng sở tảng lý luận tổ chức hệ thống BCTC kết hợp với kết nghiên cứu, phân tích tìm ngun nhân thực trạng tổ chức hệ thống BCTC Công ty Cổ phần Xây dựng số – VINACONEX Xuất phát từ mục tiêu phương hướng đó, luận văn thực trình nghiên cứu theo logic từ lý luận chung đến thực trạng tìm giải pháp, điều kiện hoàn thiện Các kết đạt luận văn gồm - Hệ thống hóa vấn đề lý luận tổ chức hệ thống Báo cáo Tài 133 - Nghiên cứu cách hệ thống thực trạng tổ chức hệ thống BCTC Công ty Cổ phần Xây dựng số theo nội dung khái quát phầnluận - Đánh giá công tác tổ chức hệ thống BCTC Công ty Cổ phần Xây dựng số 3, hạn chế nguyên nhân - Đề xuất phương hướng giải pháp hồn thiện cơng tác tổ chức hệ thống BCTC VINACONEX theo nội dung hạn chế phân tích, tổng hợp phần thực trạng Mặc dù đạt kết song thời gian viết hạn, sởluận chung quy định pháp lý Việt Nam BCTC chưa thực đầy đủ nên luận văn hạn chế Vì vậy, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp từ phía nhà nghiên cứu người làm thực tế nhằm giúp cho luận văn hoàn thiện Tác giả chân thành cảm ơn hướng dẫn khoa học TS Chúc Anh Tú, giúp đỡ nhà quản lý Công ty cổ phần Xây dựng số anh chị kế toán trưởng, kế toán viên Cơng ty mẹ việc hồn thành luận văn “ Hồn thiện cơng tác tổ chức hệ thống Báo cáo Tài Cơng ty Cổ phần Xây dựng số – VINACONEX3" DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO GS.TS Ngô Thế Chi, TS Trương Thị Thủy (2007), Giáo trình kế tốn tài chính, NXB Tài TS Nguyễn Phú Giang (2009), Kế toán hợp kinh doanh & hợp Báo cáo Tài chính, NXB Tài Bộ Tài (2008), 26 chuẩn mực kế tốn Việt Nam, NXB Tài GS.TS Ngơ Thế Chi, TS Trương Thị Thủy (2010), Giáo trình Chuẩn mực kế tốn quốc tế nghiên cứu tổng hợp tình huống, NXB Tài Bộ Tài (2007), Thơng tư 161/2007/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2007 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn thực 16 chuẩn mưc kế toán ban hành theo QĐ số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001, QĐ số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 QĐ số 234/2003/QĐBTC ngày 30/12/2003 GS TS Ngô Thế Chi (2005), Lập Báo cáo Tài hợp theo chuẩn mực kế tốn Việt Nam VAS 25, NXB Thống kê Hà Nội Bộ Tài (2006), Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC Bộ trưởng Bộ Tài việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp, ban hành ngày 20/03/2006 Báo cáo Tài năm 2009 – Nhà máy sản xuất vật liệu Xây dựng Vinaconex Báo cáo Tài năm 2009 – Khối văn phòng Cơng ty Cổ phần Xây dựng số 10 Báo cáo Tài năm 2009 – Công ty Cổ phần đầu tư khai thác chợ BOT 11 Báo cáo Tài hợp năm 2009 – Công ty cổ phần Xây dựng số PHỤ LỤC Phụ lục số 01 Hệ thống sổ kế tốn Cơng ty cổ phần Xây dựng số Phụ lục số 02 Báo cáo Tài năm 2009 Khối văn phòng Cơng ty Cổ phần Xây dựng số Phụ lục số 03 Báo cáo Tài năm 2009 Nhà máy sản xuất vật liệu Xây dựng Vinaconex Phụ lục số 04 Báo cáo Tài tổng hợp năm 2009 Công ty Cổ phần Xây dựng số Phụ lục số 05 Báo cáo Tài năm 2009 Công ty CP Đầu tư khai thác chợ BOT Phụ lục số 06 Báo cáo Tài hợp năm 2009 Công ty Cổ phần Xây dựng số
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sỹ: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3, Luận văn thạc sỹ: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3, NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP, 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP, 2 LÝ LUẬN CHUNG VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT, 3 VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP, 4 NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ TRÌNH BÀY BCTCHN THEO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆT NAM, 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 – VINACONEX 3, Sơ đồ 2.2 : Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý của Cụng ty cổ phần xõy dựng số 3, ◙ Cỏc phũng chức năng, 2 THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 3, 3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3, HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3, 1 YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH, 2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3, 3 ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay