ĐỊA LÝ ĐẠI CƯƠNG ÔN THI THPT QUỐC GIA

327 35 0
  • Loading ...
1/327 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 07:42

Nguyễn Hồng Sơn Tài liệu ơn tập mơn Địa lý đại cương MỤC LỤC A ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN PHẦN I: CÁC QUYỂN CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÝ 1 Thạch địa hình 1.1 Cấu trúc bên Trái Đất ảnh hưởng đến lớp vỏ địa lý 1.1.1 Cấu trúc bên Trái Đất 1.1.2 Ảnh hưởng cấu trúc bên Trái Đất đến lớp vỏ địa lý 1.2 Các nhân tố thành tạo địa hình dạng địa hình phát sinh bề mặt Trái Đất 10 1.2.1 Các nhân tố thành tạo địa hình 10 1.2.2 Các dạng địa hình phát sinh bề mặt Trái Đất 18 Khí thủy 41 2.1 Thành phần cấu tạo khí 41 2.1.1 Thành phần khí 41 2.1.2 Cấu trúc khí 55 2.2.2 Chế độ nhiệt khơng khí 73 2.3.2 Hồn lưu khí 90 2.3.3 Một số loại gió địa phương 92 2.3.4 Gió vùng khí áp cao khí áp thấp 96 2.4 Phân loại khí hậu 97 2.4.1 Các phương pháp phân loại khí hậu 97 2.4.2 Phương pháp phân loại khí hậu Cơpen 98 2.4.3 Phương pháp phân vùng khí hậu Alisơp.B.P 101 2.5 Các đới khí hậu Trái Đất 103 2.5.1 Khí hậu miền nhiệt đới 103 2.5.2 Khí hậu cận nhiệt 109 2.5.3 Khí hậu miền ơn đới 114 2.5.4 Khí hậu miền cực 121 2.6 Khái niệm, thành phần, phân bố nước tự nhiên 125 2.6.1 Khối lượng 125 2.6.2 Phân bố 126 2.7 Những hiểu biết khái quát sông, thủy triều hải lưu biển đại dương Vai trò đại dương phát triển lớp vỏ Địa lý 127 2.7.1 Những hiểu biết khái quát sông 127 2.7.2 Những hiểu biết khái quát thủy triều 135 2.7.3 Những hiểu biết khái quát hải lưu 144 Thổ nhưỡng sinh 152 3.1 Khái niệm đất độ phì đất 152 Nguyễn Hồng Sơn Tài liệu ơn tập mơn Địa lý đại cương 3.2 Quy luật phân bố thổ nhưỡng phân bố thổ nhưỡng bề mặt Trái Đất 153 3.2.1 Quy luật phân bố thổ nhưỡng 153 3.2.2 Sự phân bố thổ nhưỡng bề mặt Trái Đất 155 3.3 Khái niệm, đặc tính vai trò sinh lớp vỏ Địa lý 158 3.3.1 Khái niệm sinh 158 3.3.2 Đặc tính sinh 158 3.3.3 Vai trò sinh lớp vỏ địa lý 159 3.4 Khu phân bố 161 3.4.1 Khái niệm khu phân bố 161 3.4.2 Động lực học khu phân bố 163 3.4.3 Con ngưòi đường ranh giới khu phân bố 165 3.4.4 Các trung tâm xuất xứ trồng giới 167 3.5 Đặc điểm đới sinh vật Trái Đất 168 3.5.1 Đới băng 168 3.5.2 Đới đài nguyên 169 3.5.3 Đới ôn đới 170 3.5.4 Đới cận nhiệt 174 3.5.5 Đới nhiệt đới 175 3.5.6 Đới cận xích đạo 176 3.5.7 Đới xích đạo 177 PHẦN II: TRÁI ĐẤT VÀ NHỮNG QUY LUẬT CHUNG CỦA TRÁI ĐẤT, CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÝ 179 Trái Đất 179 1.1 Hình dạng kích thước Trái Đất 179 1.2 Sự vận động Trái Đất hệ địa lý 180 1.2.1 Vận động tự quay quanh trục Trái Đất hệ địa lý 180 1.2.2 Vận động quay quanh Mặt Trời Trái Đất hệ địa lý 182 Những quy luật địa lý chung Trái Đất 186 2.1 Tính thống hồn chỉnh lớp vỏ địa lý 186 2.1.1 Mối quan hệ tương hỗ thành phần cấu tạo lởp vỏ địa lý 186 2.1.2 Một số ví dụ mối quan hệ tương hỗ thành phần 187 2.1.3 Ý nghĩa thực tiễn quy luật tính thơng hồn chỉnh lớp vỏ địa lý 189 2.2 Tuần hoàn vật chất, lượng lớp vỏ địa lý 190 2.2.1 Vòng tuần hồn nguồn nặng lượng lớp vỏ địa lý 190 2.2.2 Vòng tuần hoàn vật chất lớp vỏ địa lý 191 2.2.3 Nhận xét 195 2.3 Các tượng nhịp điệu 195 2.3.1 Khái niệm 195 Nguyễn Hoàng Sơn Tài liệu ôn tập môn Địa lý đại cương 2.3.2 Phân loại nhịp điệu 196 2.3.3 Biếu quy luật 196 2.3.4 Nhận xét chung 198 2.4 Quy luật địa đới phi địa đới 198 2.4.1 Quy luật địa đới 198 2.4.2 Quy luật phi địa đới 202 2.4.3 Nhận xét chung 205 2.5 Mối quan hệ quy luật địa đới phi địa đới 206 Con người môi trường địa lý 206 3.1 Các dạng tác động người đến tự nhiên hậu địa lý 206 3.1.1 Tham gia vào việc vận chuyển giới khối vật chất rắn trình trọng lực 207 3.1.2 Làm biến đổi cân nước cân ẩm 207 3.1.3 Sự phá hủy cân sinh vật 208 3.1.4 Sự di cư có nguồn gốc kỹ thuật nguyên tố hóa học 208 3.1.5 Sự phá hủy cân nhiệt 209 3.2 Sự biến đổi cảnh quan Vấn đề bảo vệ, sử dụng cải tạo tự nhiên 209 3.2.1 Sự biến đổi cảnh quan 209 3.2.2 Vấn đề bảo vệ, sử dụng cải tạo tự nhiên 210 3.3 Các vấn đề hện đại được loài người quan tâm 212 3.3.1 Biến đổi khí hậu toàn cầu 213 3.3.2 Vấn đề dân số giới 215 3.3.3 Vấn đề lương thực thực phẩm 219 3.3.4 Vấn đề tài nguyên lượng nguyên liệu 220 3.3.5 Vấn đề nước 227 3.3.6 Vấn đề ô nhiễm lớp vỏ cảnh quan 230 B ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI 232 PHẦN III MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÝ VÀ SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI, ĐỊA LÝ DÂN CƯ 232 Môi trường địa lý phát triển xã hội 232 1.1 Khái niệm môi trường phát triển 232 1.1.1 Khái niệm môi trường 232 1.1.2 Phát triển 233 1.2 Môi trường tự nhiên môi trường địa lý 234 1.2.1 Môi trường tự nhiên 234 1.2.2 Môi trường địa lí 235 1.2.3 Sự khác biệt môi trường tự nhiên mơi trưòng địa lí 236 1.3 Vai trò mơi trường địa lý phát triển xã hội 237 1.3.1 Theo định luận địa lí 237 1.3.2 Theo phủ định luận Địa lí 240 Nguyễn Hồng Sơn Tài liệu ơn tập môn Địa lý đại cương 1.3.3 Theo khả luận Địa lí 241 1.3.4 Theo quan điểm 241 1.4 Mối quan hệ phát triển môi trường 243 1.4.1 Nhận thức cũ 243 1.4.2 Nhận thức 244 Địa lý dân cư 246 2.1 Động lực phát triển dân số 246 2.1.1 Gia tăng tự nhiên 246 2.1.2 Gia tăng học 249 2.1.3 Dự báo phát triển dân số 250 2.2 Kết cấu dân số 251 2.2.1 Kết cấu sinh học 252 2.2.2 Kết cấu dân tộc 254 2.2.3 Kết cấu xã hội 255 2.3 Bùng nổ dân số giải pháp 257 2.3.1 Thực trạng bùng nổ dân số nguyên nhân 257 2.3.2 Giải pháp khắc phục bùng nổ dân số 260 2.4 Đơ thị hóa 263 2.4.1 Quan điểm thị hóa 263 2.4.2 Đặc điểm chung 265 2.4.3 Đặc điểm đô thị hóa nước phát triển phát triển 270 2.4.4 Đơ thị hóa Việt Nam 272 PHẦN IV: ĐỊA LÝ CÔNG NGHIỆP, ĐỊA LÝ NÔNG NGHIỆP VÀ ĐỊA LÝ DỊCH VỤ 274 Địa lý công nghiệp 274 1.1 Sự phát triển phân bố sản xuất công nghiệp 274 1.1.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển phân bố sản xuất công nghiệp 274 1.1.2 Tình hình phát triển phân bố sản xuất cơng nghiệp 275 1.2 Đặc điểm sản xuất công nghiệp 279 1.3 Cách mạng khoa học - kỹ thuật công nghiệp 280 1.3.1 Những biến đổi sản xuất công nghiệp ảnh hưởng cách mạng khoa học - kỹ thuật 281 1.3.2 Cách mạng khoa học kỹ thuật công nghiệp vấn đề môi trường 285 Địa lý nông nghiệp 287 2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển phân bố nông nghiệp 287 2.1.1 Các nhân tố tự nhiên 287 2.1.2 Các nhân tố kinh tế - xã hội 290 2.2 Đặc điểm sản xuất nông nghiệp 292 Nguyễn Hoàng Sơn Tài liệu ôn tập môn Địa lý đại cương 2.2.1 Sản xuất nông nghiệp được tiến hành địa bàn rộng lớn, phức tạp lệ thuộc vào điều kiện tự nhiên nên mang tính khu vực rõ rệt 292 2.2.2 Đối tượng sản xuất nông nghiệp sinh vật nên trình phát triển tuân theo quy luật tự nhiên 292 2.2.3 Sản xuất nông nghiệp mang tính thời vụ cao 294 2.2.4 Trong nơng nghiệp diện tích đất trồng, mặt nước tư liệu sản xuất thay được 295 2.3 Các hình thức tổ chức chủ yếu sản xuất nông nghiệp 295 2.3.1 Hình thức kinh tế hộ gia đình 295 2.3.2 Hình thức kinh tế trang trại 299 2.3.3 Hợp tác xã nông nghiệp 301 2.4 Một số xu hướng tổ chức phát triển nông nghiệp 303 2.4.1 Quan điểm phát triển nông nghiệp giới 303 2.4.2 Xu hướng đại hoá cơng nghiệp hố nơng nghiệp giới 304 2.4.3 Xu hướng chuyển dịch cấu ngành sản xuất nông nghiệp 309 Địa lý dịch vụ 311 3.1 Khái niệm phân loại dịch vụ 311 3.1.1 Khái niệm dịch vụ 311 3.1.2 Phân loại dịch vụ 314 3.2 Vị trí, vai trò dịch vụ 317 3.2.1 Vị trí dịch vụ 317 3.2.2 Vai trò dịch vụ 318 3.3 Đặc điểm ngành dịch vụ 318 3.3.1 Tính vơ hình hay phi vật chất 318 3.3.2 Tính khơng thể phân chia 319 3.3.3 Tính thay ngành dịch vụ rấ tkém 319 3.3.4 Sử dụng nhiều lao động “sống” 319 3.3.5 Sự gắn liền dịch vụ đại vài sản xuất công nghiệp điện tử 319 3.3.6 Sự tăng nhu cầu dịch vụ đôi với việc tăng thu nhập 320 Nguyễn Hoàng Sơn Tài liệu ôn tập môn Địa lý đại cương A ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN PHẦN I: CÁC QUYỂN CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÝ Thạch địa hình 1.1 Cấu trúc bên Trái Đất ảnh hưởng đến lớp vỏ địa lý 1.1.1 Cấu trúc bên Trái Đất Dạng khối cầu nên Trái Đất có cấu trúc vật chất gồm lớp đồng tâm (quyển) bên trong, bên lớp vỏ: bên ngồi gồm lớp khí nước; bên gồm lớp: vỏ - bao manti - nhân Hình Cấu trúc bên Trái Đất * Vỏ Trái Đất Vỏ Trái Đất lớp Trái Đất, cấu tạo loại đá khác (thạch quyển) Chiều dày trung bình lớp vỏ Trái Đất khoảng từ - 70 km, với hai kiểu kiểu vỏ lục địa kiểu vỏ đại dương - Vỏ kiểu lục địa: Vỏ kiểu lục địa trung bình dày 30 đến 40 km, miền núi tới 70 đến 80 km, tỷ trọng trung bình khoảng 2,7 g/cm3, cấu tạo gồm lớp: + Trên lớp trầm tích dày từ - 20 km, đá trầm tích tạo thành, cấu tạo vật liệu vụn bị nén chặt Tuy nhiên, số nơi lục địa, lớp trầm tích hồn tồn vắng mặt + Dưới lớp trầm tích lớp granit dày 10 - 15 km, loại đá nhẹ tương tự granit tạo thành Nguyễn Hồng Sơn Tài liệu ơn tập môn Địa lý đại cương + Dưới lớp granit đến lớp badan dày từ 15 - 35 km, loại đá nặng tương tự đá badan tạo thành - Vỏ kiểu đại dương: Vỏ kiểu đại dương dày khoảng - 15 km, tỷ trọng trung bình g/cm3, cấu tạo gồm lớp: + Trên lớp trầm tích biển mỏng (dày km) + Dưới lớp trầm tích đến lớp badan dày - 2,5 km + Dưới lớp badan lớp gabrô dày khoảng km Thành phần vật chất lớp vỏ gồm hầu hết nguyên tố có bảng tuần hồn Menđêlêép Trong thành phần oxy chủ yếu silic nhơm, nên vỏ Trái Đất gọi Sial Hình Cấu tạo Trái Đất (dẫn theo p Bellair Ch Pomerol, 1982) * Bao Manti Bao Manti vỏ Trái Đất, ranh giới chúng mặt Moho, tốc độ truyền sóng có thay đổi đột ngột từ 6,5 lên 8,2 km/s Mặt mang tên nhà địa chấn học Nam Tư Mohorovisic Nguyễn Hồng Sơn Tài liệu ơn tập mơn Địa lý đại cương Bao Manti được gọi trọng hay trung gian, chiếm 80% thể tích khoảng 68,5% khối lượng Trái Đất Thành phần hóa học chủ yếu bao Manti nguyên tố silic magie, nên gọi Sima Bao Manti được chia làm hai lớp: - Lớp Manti trên: Vật chất lớp trạng thái quánh dẻo, đậm đặc, nhiệt độ áp suất cao, thường có chuyển động đối lưu vật chất theo chiều thẳng đứng nằm ngang Các dòng đối lưu di chuyển với vận tốc vài chục centimet năm dẫn tới phân chia thạch mảng lớn Sự di chuyển theo chiều ngang mảng sinh tượng “trôi lục địa” Đây nơi phát sinh lò macma núi lửa, ranh giới độ sâu khoảng 900 km - Lớp Manti dưới: Từ độ sâu khoảng 900 - 2900 km, nhiệt độ cao (nhiệt độ dự đoán từ 2.900 - 4.700 oC) áp suất cao (áp suất 340.000 - 1.370.000 atm), vật chất trạng thái cứng kết tinh * Nhân Trái Đất Nhân Trái Đất nằm từ ranh giới Manti, độ sâu 2900 km Nhân Trái Đất chứa đựng nhiều vấn đề mà ta chưa hiểu biết hết Tuy nhiên, vào sóng địa chấn phân chia nhân làm lớp: nhân nhân - Nhân ngoài: Ở độ sâu từ 2900 - 5000 km, trạng thái vật chất lỏng, nén chặt, áp suất từ 1.370.000 - 3.120.000 atm Theo suy đoán thành phần vật chất chủ yếu niken sắt - Nhân trong: Ở độ sâu 5000 - 6371 km vật chất siêu rắn, gồm kim loại nặng niken sắt, áp suất cao từ - 3,5 triệu atm Vì vậy, vỏ điện tử nguyên tử bị phá vỡ, hạt nhân hòa vào khối lượng chung điện tử Trong thành phần hóa học nhân, sắt chiếm khoảng 85 - 90%, chủ yếu niken sắt nên gọi nhân Nife Bảng Đặc điểm lớp bên Trái Đất Ký hiệu lớp, tên lớp Độ sâu (km) A Vỏ Trái Đất B Bao Trên - 70 40 - 400 Tỷ trọng Nhiệt độ Khôi lượng so với (g/cm3) dư đốn oC tơng khối lượng % 2,7 – 2,9 1000 0,8 3,6 1400 -1700 10,4 Nguyễn Hồng Sơn C D Manti Giữa Dưới Tài liệu ơn tập môn Địa lý đại cương 400 - 960 960 - 2900 4,7 1700 - 2400 5,6 2900 - 4700 E - G Nhân Trái Đất 2900 - 6371 Trên 11,5 5000 16,4 41,0 31,5 Bảng Thành phần vật chất vỏ Trái Đất Các nguyên tô Si AI Fe Ca Na K Mg Các nguyên tô Cộng khác F Clark (1920) A Fersman (1933) A.Vinogradov(1950 50,02 49,13 46,8 )27,3 25,80 26 7,30 7,45 8,7 4,18 4,20 5,1 3,22 3,25 3,6 2,36 2,40 2,6 2,28 2,35 2,6 2,08 2,35 2,1 2,76 2,78 1,2 100 100 100 1.1.2 Ảnh hưởng cấu trúc bên Trái Đất đến lớp vỏ địa lý * Các giả thuyết chuyển động vật thể vật chất lòng Trái Đất - Giả thuyết thành phần hóa học khơng đồng Giả thuyết cho rằng, phân hóa nội Trái Đất thành lớp phân dị vật chất xảy Trái Đất hình thành Theo giả thuyết, Trái Đất sau hình thành từ vật chất nguội lạnh Vũ trụ dần nóng lên Nguồn nhiệt cung cấp cho nén trọng lực phân rã phóng xạ Nhiệt độ bên cao dẫn đến nóng chảy kim loại, chủ yếu độ sâu không lớn Các chất silicat nhẹ nối lên hình thành lớp vỏ Trái Đất, kim loại nặng chìm xuống hình thành Manti nhân Giả thuyết cho vật chất bao Manti nhân Trái Đất có tỉ trộng lớn áp suất lớn, nguyên tố hóa học bị biến dạng nguyên tử bị nén chặt đến mức tối đa - Giả thuyết chuyển thể vật chất Giả thuyết giải thích trạng thái vật chất bao Manti nhân Trái Đất giả thuyết trên, cho điều kiện áp suất lớn, vật chất lòng Trái Đất chuyển thể chưa có thành phần hóa học khác Nguyễn Hồng Sơn Tài liệu ơn tập môn Địa lý đại cương Hiện tượng chuyển thể vật chất có nén chặt lớp vỏ điện tử rút ngắn khoảng cách điện tử nguyên tử Ở độ sâu 2900 km áp lực 1.370.000 atm vật chất chuyển sang thể siêu rắn Đặc tính hóa học thay đổi, vật chất trạng thái kim loại tổng hợp Theo tài liệu thành phần hóa học nhân, sắt chiếm 85 - 90% lại ơxi, niken Ở Manti tác dụng nhiệt độ áp suất vật chất bị chảy mềm Ở trạng thái phân dị vật chất xảy ra, vật chất nặng lắng xuống vật chất nhẹ lên hình thành nên dòng đối lưu * Một số tính chất lý hóa Trái Đất - Trọng lực bề mặt Trái Đất Lực hút Trái Đất vào vật gần mặt đất gọi trọng lực vật Trái Đất vật thể có khối lượng lớn, có sức hút khơng vật thể gần mặt đất mà có sức hút thiên thể khác Hệ Mặt Trời Ngay từ cuối kỷ XVII, Niutơn đốn trọng lực lực buộc Mặt Trăng chuyển động xung quanh Trái Đất Trọng lực bề mặt Trái Đất có phân bố khác nhau: Dưới tác dụng trọng lực, vật rơi tự theo phương thẳng đứng với gia tốc trọng trường (g) khác điểm mặt đất Trị số gia tốc trọng trường phụ thuộc vào khoảng cách từ bề mặt đất tới tâm Trái Đất, cấu trúc vật chất lớp vỏ Trái Đất (do tỷ trọng vật chất khác nhau) bề dày Trị số tăng dần từ xích đạo (vĩ tuyến 0o) đến cực, Trái Đất dẹt cực phình xích đạo (nghĩa bán kính xích đạo dài bán kính cực) Trọng lượng vật trọng lực tác dụng vào vật, được tính theo biểu thức là: P = mg Trong đó: P: trọng lực; m: khối lượng vật; g: gia tốc trọng trường Vì gia tốc trọng trường (gia tốc rơi tự do) thay đổi theo vĩ độ địa lý, nên trọng lượng vật thay đổi theo Thí dụ vật có trọng lượng 1000g cực, đem xích đạo 994g Nói tóm lại, trọng lượng vật khơng có tính cố định mà thay đổi tùy theo vĩ độ địa lý Nguyễn Hoàng Sơn Tài liệu ôn tập môn Địa lý đại cương + Từ năm 90, cơng nghệ thơng tin, máy vi tính tự động hóa bắt đầu xâm nhập vào số lĩnh vực ngành nông nghiệp, chăn nuôi bò sữa, trồng rau, trồng hoa + Việc đưa nguồn lượng điện vào phục vụ sản xuất nông nghiệp được nước phát triển sử dụng dùng tia laze để kích thích nảy mầm, dùng động lực để hoạt động máy móc nơng nghiệp + Về hóa học hóa, ngồi việc sử dụng máy di động mặt đất để phun thuốc trừ sâu, trừ cỏ, rải phân hóa học sử dụng máy bay loại để phục vụ công nghệ (ở Mỹ, Nga, Canađa ) + Về thủy lợi hóa, ngồi việc sử dụng máy bơm nước tưới tràn, tưới rãnh, có thiết bị kỹ thuật tưới giọt, tưới ngầm để tiết kiệm nước Diện tích trồng trọt được tưới nước giới nãm 1995 249,5 triệu hecta, chiếm 17,2% tổng diện tích canh tác Trong cơng nghệ sản xuất nơng nghiệp, ngồi cơng nghệ cổ truyền sản xuất đất tự nhiên, có cơng nghệ sản xuất nhà kính đặc biệt công nghệ trồng dung dịch nước chất độn (hydrôpnic) được đưa vào sản xuất tạo nơng sản hàng hóa, chủ yếu loại rau hoa nước công nghiệp phát triển Công nghệ sản xuất nông nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đem lại hiệu kinh tế rõ rệt, làm tăng nhanh sản lượng nông sản, đáp ứng nhu cầu ngày cao người Chỉ tính riêng giới hóa nơng nghiệp đem lại hiệu trực tiếp, làm giảm nhiều chi phí lao động đơn vị sản xuất: chi phí lao động để sản xuất tạ ngô thời kỳ 1910 - 1930 Mỹ 5,3 công, đến thời kỳ 1955 - 1959 giảm xuống 0,79 cơng đến thời kỳ 1978 - 1981 0,12 cơng tức cần khoảng phút để sản xuất tạ ngô hạt Ở nước công nghiệp phát triển, đến năm 90, số dân chiếm khoảng 30% dân số giới, bình qn đầu người có 0,6 hecta đất canh tác lao động nông nghiệp chiếm 10% lao động xã hội, bình quân lao động nơng nghiệp có 10 hecta đất canh tác, hàng năm sản xuất 50% sản lượng trồng trọt 75% sản lượng chăn ni tồn giới Nguyên nhân chủ yếu nông nghiệp khu vực được cơng nghiệp hóa, đại hóa với mức độ cao, đặc biệt nửa cuối kỷ XX sử dụng, tới 308 Nguyễn Hồng Sơn Tài liệu ơn tập mơn Địa lý đại cương 80% lượng, gần 70% lượng phân hóa học khoảng 80% số lượng máy kéo tồn giới Một lao động nơng nghiệp nước công nghiệp phát triển hàng năm sản xuất - 14 hạt cốc 1500 - 2500 kg thịt, đủ cung cấp cho nhu cầu 30 - 80 người Trong thời gian trên, nước phát triển, số dân chiếm 70% dân số giới, bình qn đầu người có 0,2 hécta đất canh tác lao động nông nghiệp chiếm 58% lao động xã hội, bình qn lao động nơng nghiệp có đất canh tác, hàng năm sản xuất được 50% sản lượng trồng trọt 25% sản lượng chăn nuôi giới Nguyên nhân, nông nghiệp khu vực chưa được công nghiệp hóa, đại hóa, sử dụng 30% lượng phân bón 20% số lượng máy kéo tồn giới Một lao động nông nghiệp hàng năm sản xuất khoảng hạt cốc 50 - 100 kg thịt, đủ nhu cầu cho - người Thực tế nông nghiệp giới kỷ XX cho thấy cơng nghiệp hóa đại hóa đường tất yếu để phát triển sản xuất, tạo nhiều nơng sản hàng hóa Nhưng đường cơng nghiệp hóa nơng nghiệp nước công nghiệp phát triển qua đem lại hiệu trước mắt lại gây hậu lâu dài, ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái Vì vậy, nước phát triển cần kịp thời rút học cần thiết để vừa phát huy hiệu vừa hạn chế đến mức tối đa hậu cơng nghiệp hóa nơng nghiệp 2.4.3 Xu hướng chuyển dịch cấu ngành sản xuất nông nghiệp 2.4.3.1 Xu hướng chuyển dịch từ nông nghiệp đa canh tự cấp tự túc sang chuyên canh sản xuất nơng sản hàng hố Trong điều kiện sản xuất nông nghiệp sơ khai, suất lao động thấp, mối liên kết kinh tế chưa phát triển hình thành nên tính chất tự cung tự cấp Sự trao đổi ban đầu sản xuất hàng hóa mà trao đổi sản phẩm giản đơn Do vậy, quy mơ, khối lượng hàng hóa trao đổi nhỏ bé, tản mạn, chủng loại nghèo nàn Đặc điểm sản xuất nơng nghiệp mang tính chất đa canh nhằm thoả mãn nhu cầu chổ dân cư Mỗi hộ gia đình sản xuất nhiều loại nơng sản trước hết cung cấp cho nhu cầu Phần đem trao đổi phần nhỏ dư thừa hồn tồn khơng phải lợi nhuận tính hẳn hiệu sản xuất Mặt khác, sản xuất phong kiến chưa hội tụ đủ 309 Nguyễn Hồng Sơn Tài liệu ơn tập mơn Địa lý đại cương điều kiện để hình thành sản xuất hàng hố giao thơng vận tải, chế biến bảo quản sản phẩm, thị trường tiêu thụ Sự phát triển cách mạng khoa học kĩ thuật tạo sở để nâng cao suất lao động hình thành thị trường tiêu thụ nơng sản Việc sử dụng cơng cụ lao động khí, phân bón hố học cho phép người lao động nơng nghiệp đảm nhận canh tác với diện tích rộng có khả ni sống được nhiều người Cơng nghiệp hình thành phát triển mạnh tạo nên thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp với khối lượng lớn ổn định Cùng với phát triển công nghiệp làm tăng phận dân cư tiêu thụ nông sản không sản xuất nông nghiệp Công nghiệp chế biến nông - lâm - thuỷ sản có khả tiêu thụ tương đối ổn định khối lượng lớn nông sản Do vậy, xu hướng sản xuất hàng hố nơng nghiệp phát triển tất yếu phù hợp với tính quy luật vận động Sự phát triển kinh tế - xã hội làm tăng lực sản xuất đồng thời làm phong phú nhu cầu tiêu dùng người Sự phân hố tài ngun thiên nhiên góp phần tạo chênh lệch chi phí sản xuất khác chủng loại sản phẩm địa phương Tình hình sản xuất nơng nghiệp giới cho thấy quốc gia khu vực mạnh riêng số loại nơng sản định, phụ thuộc vào đặc điểm điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội Khác với tính phân dị, tính đặc thù sản xuất sản phẩm nông nghiệp, nhu cầu tiêu dùng người có tính đồng tính tổng hợp Điều đòi hỏi người phải tăng cường liên kết trao đổi sản phẩm Xu hướng chuyển dịch từ nông nghiệp đa canh tự cấp tự túc sang chuyên canh sản xuất nơng sản hàng hố được xuất châu Âu Sự tan rã chế độ phong kiến, thành công cách mạng công nghiệp lần thứ phát triển thương mại châu Âu tiền đề cho hình thành tính chất sản xuất hàng hố nơng nghiệp Thời kì đế quốc, nước thuộc địa phụ thuộc sản xuất hàng hố được hình thành nơi cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp nước đế quốc Hiện nay, vấn đề thực chuyên canh sản xuất nơng sản hàng hố thực hiện, phân cơng lao động hợp lí, tối ưu hố sản xuất nhằm đem lại hiệu kinh tế cao Hầu có nơng nghiệp phát triển hiệu kinh tế cao nước thực chuyên canh sản xuất hàng hoá 310 Nguyễn Hồng Sơn Tài liệu ơn tập mơn Địa lý đại cương sớm có khối lượng nơng sản hàng hoá chiểm tỉ trọng lớn Tỉ trọng sản phẩm hàng hố tổng sản lượng nơng nghiệp nước Hoa Kỳ, Pháp, Ôxtralia, Nhật Bản đạt 90% Các nước phát triển có chuyển biến mạnh mẽ theo hướng chuyên canh sản xuất hàng hoá Thái Lan, Malaixia, Achentina, Brazin Đây nước thành công việc chiếm lĩnh thị trường nông sản giới 2.4.3.2 Xu hướng kết hợp sản xuất nông nghịệp phát triển ngành nghề phi nông nghiệp Phát triển ngành nghề sản xuất phi nông nghiệp xu hướng quan trọng nhằm tận dụng tổng hợp nguồn lực tạo nguồn thu nhập nâng cao mức sống người lao động nông nghiệp Nông nghiệp khu vực kinh tế tập trung đông nguồn lao động, đặc biệt nước phát triển Tính thời vụ sản xuất nơng nghiệp làm cho việc sử dụng phương tiện sản xuất lao động không đồng năm Mặt khác, môi trường nơng nghiệp nơi tiểu thủ công nghiệp Hiện nay, việc kết hợp sản xuất nông nghiệp với sản xuất phi nông nghiệp phát triển nhiều nước thu nhập hộ gia đình từ ngành phi nông nghiệp ngày chiếm tỉ lệ cao Năm 1980, Pháp có 295 số hộ gia đình có hoạt động phi nơng nghiệp, 2/3 số hộ gia đình có nguồn thu phi nơng nghiệp chiếm 42% thu nhập nông dân Ở Nhật Bản số hộ sản xuất nông giảm từ 44% năm 1965 đến 10% năm 1990 Số hộ sản xuất phi nông nghiệp tăng từ 56% lên 84% thời gian Trong tổng số hộ gia đình có khoảng 15% số hộ dùng hồn tồn thời gian cho sản xuất nơng nghiệp, lại 85% dùng phần thời gian cho sản xuất nông nghiệp, Hà Lan năm 1985, 17% thu nhập nông dân nguồn phi nông nghiệp Địa lý dịch vụ 3.1 Khái niệm phân loại dịch vụ 3.1.1 Khái niệm dịch vụ Từ thập kỷ 70 trở lại đây, kinh tế xã hội tồn cầu có nhiều biến động tồn diện sâu sắc Sự biến động bắt nguồn từ tác động tiến khoa học kỹ thuật vào lực lượng sảo xuất xã hội làm nảy sinh nhiều cơng 311 Nguyễn Hồng Sơn Tài liệu ơn tập môn Địa lý đại cương nghệ sản xuất Hoạt động sản xuất công nghiệp đến phân thành khu vực với tính chất khác nhau: - Khu vực chế biến (đòi hỏi kỹ thuật cao) - kí hiệu B - Khu vực khai thác nguyên nhiên liệu từ hầm mỏ, từ rừng, biển, từ đồng ruộng cung cấp cho khu vực chế biến - ký hiệu A - Khu vực lo toan tất cho khu vực chế biến hoạt động được gọi khu vực dịch vụ - ký hiệu C Công nghệ làm thay đổi tính chất sản xuất Sự phân cơng sản xuất hình thành khu vực: khai thác (A), chế biến (B) dịch vụ (C) làm thay đổi phân công truyền thống ngành trước đây: Công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải ngành phi sản xuất vật chất, vốn rành rẻ Các ngành phi sản xuất trước đây, gắn với cơng nghệ có vai trò cung ứng có vai trò phân phối ngành kinh tế thật Kinh tế dịch vụ mối liên quan với hoạt động khác được thể theo mơ hình sau đây: Hình 76 Mối liên quan khu vực dịch vụ với hoạt động khác Công nghệ tác động đến lĩnh vực khác nông nghiệp, công nghệ sinh học, công nghệ giải trí, cơng nghệ nghỉ dưỡng, cơng nghệ siêu thị, công nghệ khách sạn, công nghệ thông tin, công nghệ vận tải Như kinh tế dịch vụ ngành kinh tế thật được nảy sinh sản xuất xã hội mới, dựa sở công nghệ kỹ thuật cao, hoạt động 312 Nguyễn Hồng Sơn Tài liệu ơn tập mơn Địa lý đại cương bao quanh gắn bó với cơng nghệ mặt sản xuất xã hội người sản xụất người tiêu dùng sản phẩm cơng nghệ sản xuất Chính nhiều tổ chức, cá nhân đầu tư khơng vào hoạt động dịch vụ đem lại hiệu kinh tế cao phù hợp với xu thời đại Nói cách cụ thể hơn, dịch vụ bao gồm nhiều hoạt động kinh tế xã hội không trực tiếp tạo sản phẩm vật chất mà không thuộc ngành nông nghiệp, công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến xây dựng Ngày nay, nước người ta coi dịch vụ ngành sản xuất, dịch vụ hao phí lao động, vốn đầu tư, thiết bị, phương tiện dịch vụ, lượng tạo sản phẩm đáp ứng nhu cầu vật chất tinh thần xã hội, tạo giá trị đóng góp vào quy mơ kinh tế (GDP) cua nước hay vùng Vậy dịch vụ gì? Có nhiều quan niệm cách hiểu khác đề cập đến khái niệm dịch vụ - Theo Mac: Dịch vụ đẻ kinh tế sản xuất hàng hóa, mà kinh tế hàng hóa phát triển mạnh, đòi hỏi lưu thông trôi chảy, thông suốt, liên tục để thỏa mãn nhu cầu ngày cao người dịch vụ phát triển Như góc độ kinh tế, Mac nguồn gốc đời động lực phát triển dịch vụ - Theo cách hiểu thử nhất: + Nghĩa rộng: Dịch vụ được coi ngành kinh tế thứ ba Những hoạt động kinh tế nằm ngồi hai ngành cơng nghiệp nơng nghiệp được coi thuộc ngành dịch vụ Ví dụ ngành hàng không, thông tin thuộc lĩnh vực dịch vụ + Nghĩa hẹp: Dịch vụ phần mềm sản phẩm, hổ trợ cho khách hàng trước, sau bán - Theo cách hiểu thứ hai: + Nghĩa rộng: Dịch vụ khái niệm toàn hoạt động mà kết chúng khơng tồn dạng hình thái vật thể Hoạt động dịch vụ bao trùm lên tất lĩnh vực với trình độ cao, chi phối lớn đến q trình phát triển kinh tế xã hội, mơi trường quốc gia, khu vực toàn giới Dịch vụ không bao gồm lĩnh vực truyền thống vận tải, du lịch, thương mại, ngân hàng, bưu điện, bảo hiểm, truyền thông liên lạc mà dịch vụ lan tỏa đến 313 Nguyễn Hồng Sơn Tài liệu ôn tập môn Địa lý đại cương lĩnh vực bảo vệ môi trường, dịch vụ văn hóa, dịch vụ hành chính, tư vấn pháp luật, tư vấn tình cảm + Nghĩa hẹp: Dịch vụ làm công việc cho người khác hay cộng đồng, việc mà hiệu đáp ứng mơt nhu cầu người vận chuyển, cung cấp nước, đón tiếp, sữa chữa, bảo dưỡng thiết bị máy móc hay cơng trình - Cách hiểu thứ ba: Dịch vụ hoạt động hay lợi ích cung ứng nhằm để trao đổi, chủ yếu vơ hình khơng dẫn đến việc chuyển quyền sở hữu Việc thực dịch vụ gắn liền không gắn liền với sản phẩm vật chất Ví dụ: Th phòng khách sạn, gửi tiền ngân hàng, khám chữa bệnh xin ý kiến tư vấn luật sư Tổng hợp tất cách hiểu trên, định nghĩa cách chung là: Dịch vụ hoạt động lao động mang tính xã hội, tạo sản phẩm hàng hóa khơng tồn hình thái vật thể không dẫn đến việc chuyển quyền sở hữu nhằm thõa mãn kịp thời nhu cầu sản xuất đời sống sinh hoạt người 3.1.2 Phân loại dịch vụ Có nhiều cách phân loại dịch vụ theo tiêu khác - Phân loại theo chủ thể thực gồm: + Chủ thể nhà nước Thực dịch vụ bệnh viện, trường học, tòa án, trung tâm giới thiệu việc làm, tín dụng, hậu cần quân đội, cảnh sát, cứu hỏa, bưu điện, hành pháp lý… + Chủ thể tổ chức xã hội: Thực dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nâng cao dân trí, khuyến nơng, tổ chức từ thiện + Chu thể đơn vị kinh doanh Thực dịch vụ ngân hàng, hàng không, khách sạn, công ty bảo hiểm, buôn bán bất động sản, lắp đặt sữa chữa thiết bị nội thất, tư vấn tài chính, tư vấn pháp luật Nội dung dịch vụ chuyển từ chủ thể nhà nước sang chủ thể khác Có dịch vụ nhiều loại chủ thể thực Tuy nhiên tất tuân theo nguyên tắc chung dịch vụ đơn vị kinh doanh ln hướng đến lợi ích kinh tế dịch vụ nhà nước tổ chức xã hội hướng tới lợi ích xã hội 314 Nguyễn Hồng Sơn Tài liệu ôn tập môn Địa lý đại cương - Phân loại theo q trình mua bán hàng hóa: + Các hình thức dịch vụ trước bán hàng Đây loại dịch vụ phổ biến rộng rãi Các công ty cung cấp dịch vụ hiểu dịch vụ đem lại hiệu cao cho họ tiêu thụ hàng hóa Bán hàng việc quan trọng, định tồn phát triển doanh nghiệp kinh tế Vì để đảm bảo cho khâu bán hàng được tốt u cầu phải có hoạt động kèm theo dịch vụ thông tin, giới thiệu, quảng cáo, chào hàng, triển lãm, hội chợ, giới thiệu trưng bày sản phẩm hàng mẫu + Các hình thức dịch vụ bán hàng Loại hình được thực để giúp khách hàng sử dụng thuận tiện hàng hóa mà họ mua thực yêu cầu khác vận chuyển Đây loại hình dịch vụ cần thiết doanh nghiệp Ví dụ giới thiệu hàng hóa, tính tác dụng sản phẩm, bốc xếp, giao hàng nhanh gọn, kịp thời, giảm thời gian chờ đợi khách hàng phương tiện vận chuyển + Các hình thức dịch vụ sau bán hàng Đây công cụ quan trọng cạnh tranh Sau khách hàng mua sản phẩm, doanh nghiệp thực dịch vụ lắp đặt sản phẩm tận nơi sử dụng, hướng dẫn sử dụng, đưa ý kiến tư vấn kỹ thuật, mua hàng cũ, gia công tái chế, hội nghị khách hàng để thu thập ý kiến chất lượng hàng hóa, giúp rút kinh nghiệm q trình mua bán hình thức phục vụ… - Phân loại theo đặc điểm khác nhau: + Đặc điểm nguồn gốc * Dịch vụ có nguồn gốc người dịch vụ có nhân lực chun nghiệp (kế tốn, tư vấn quản lý), chuyên gia lành nghề, nhân lực khơng có tay nghề (qt dọn, chăm sóc vườn hoa) * Dịch vụ có nguồn gốc máy móc dịch vụ cần máy tự động (máy bán hàng, máy tự động rửa xe ô tô), dịch vụ cần điều khiển trình độ cao (máy bay, máy tính điện tử) + Đặc điểm khách hàng * Khách hàng thiết phải có mặt cung ứng dịch vụ * Khách hàng khơng thiết phải có mặt cung ứng dịch vụ + Đặc điểm động mua dịch vụ khách hàng * Dịch vụ có tác dụng thỏa mãn nhu cầu cá nhân (dịch vụ cá nhân) 315 Nguyễn Hoàng Sơn Tài liệu ôn tập môn Địa lý đại cương * Dịch vụ có tác dụng thỏa mãn nhu cầu nghề nghiệp (dịch vụ cơng việc) Thơng thường chi phí cho dịch vụ tiêu dùng cá nhân dịch vụ nghề nghiệp khác Tuy hoạt động dịch vụ đa dạng, ngày được mở rộng có nhiều cách phân loại khác nhau, nhìn chung phân thành nhóm ngành sau: - Nhóm dịch vụ có tính chất sản xuất hay liên quan với việc tổ chức trình sản xuất dịch vụ vận tải hàng hố, bưu điện, thơng tin liên lạc, sữa chữa máy móc, thiết bị, nhà cửa, cơng trình kiến trúc đồ dùng sinh hoạt, dịch vụ thủy lợi, dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp, xây dựng, lâm nghiệp thủy sản - Nhóm dịch vụ có liên quan với việc tổ chức q trình lưu thơng sản phẩm: xem tồn hoạt động thương mại ngành kinh tế dịch vụ theo nghĩa rộng thực tế, người ta thường coi hoạt động thương nghiệp nhỏ có kết hợp việc gia công sữa chữa nhỏ với hoạt động hổ trợ thương nghiệp đóng gói, bao bì, triển lãm, thơng tin, quảng cáo, hội chợ, bảo hành hàng hoá sau bán thuộc kinh tế dịch vụ - Nhóm dịch vụ có liên quan với việc phục vụ đời sống người rộng dịch vụ giáo dục đào tạo nghề nghiệp, văn hoá nghệ thuật, y tế, thể dục thể thao, du lịch giải trí, dịch vụ nhà phục vụ công cộng cho dân cư thành phố, dịch vụ may mặc, ăn uống, công việc nội trợ, giặt là, cắt tóc, nhà tắm, dịch vụ kết hôn, sửa sang sắc đẹp thường được quan tâm phát triển với tốc độ cao Đó dịch vụ du lịch quốc tế, thông tin liên lạc quốc tế, vận tải đường biển cung ứng tàu biển quốc tế xuất lao động, dịch vụ kiều hối, tín dụng tốn quốc tế tài quốc tế - Nhóm dịch vụ liên quan đến sử dụng chất xám gần đưuọc phát triển mạnh việc nâng cao trình độ gắn bó hữu khoa học kĩ thuật với sản xuất đời sống dịch vụ tư vấn, pháp lý, xử lý thống tin, cung cấp phần mềm máy vi tính, dạy ngoại ngữ… tất nhiên dịch vụ lại liên quan tới nhóm - Nhóm dịch vụ thu ngoại tệ Do vai trò đặc biệt nhóm dịch vụ việc làm tăng tổng sản phẩm xã hội thu nhập quốc dân nên thường được quan tâm phát triển với tốc độ cao Đó dịch vụ quốc tế, thống tin liên lạc 316 Nguyễn Hồng Sơn Tài liệu ơn tập mơn Địa lý đại cương quốc tế, vận tải đường biển cung ứng tàu biển quốc tế, xuất lao động, dịch vụ kiều hối, tín dụng tốn quốc tế tài quốc tế - Các dịch vụ lại khác có liên quan gián tiếp đến đời sống vật chất văn hoá người dịch vụ bảo hiểm nhà nước, gửi tiền tiết kiệm, chuyển tiền, qùa qua bưu điện, dịch vụ hành chính… 3.2 Vị trí, vai trò dịch vụ 3.2.1 Vị trí dịch vụ Dịch vụ hợp phần kinh tế quốc dân Nền kinh tế quốc dân khối thống với hai phận hợp chủ yếu ngành sản xuất vật chất ngành dịch vụ Với tỷ trọng ngày lớn kinh tế quốc dân, dịch vụ đã, ngày chiếm vị trí quan trọng hai tiêu kinh tế số lượng lao động tỷ trọng thu nhập quốc dân Đầu năm 1980, tổng giá trị hàng năm ngành dịch vụ toàn cầu đạt 5000 tỷ USD, riêng ngành mậu dịch quốc tế đạt 400 tỷ USD Năm 1994, ngành dịch vụ toàn cầu đạt 14.000 tỷ USD tương đương với 1/4 tổng kim ngạch mậu dịch hàng hóa giới (theo “dự báo kỷ 21”, NXB Thống kê, Hà Nội, 1998) Bảng 41 Cơ cấu lao động GNP số quốc gia lãnh thổ (Đơn vị tính %) Nước Mỹ Khu vực I Lao động Khu vực II GNP Lao động GNP Khu vực III Lao động GNP 2,7 2,1 24,0 25,6 73,3 73,2 11,0 5,0 29,0 30,3 60,0 65,0 Anh 2,2 2,0 26,0 34,0 71,6 64,0 Đức 3,0 2,5 37,1 37,5 59,9 60,0 Pháp 5,1 3,0 27,8 29,0 67,1 68,0 Nhật 7,2 3,5 34,1 40,1 58,7 56,4 Hồng Kông 0,7 0,2 26,0 21,0 72,3 78,8 Đài Loan 11,5 3,4 38,5 41,8 50,0 54,8 Hàn Quốc 15,0 4,0 23,0 31,0 62,0 65,0 Thái Lan 59,0 11,0 13,0 35,0 28,0 54,0 Achentina (Theo “kinh tế nước giới” NXB Thống kê, Hà Nội 1997) 317 Nguyễn Hồng Sơn Tài liệu ơn tập mơn Địa lý đại cương 3.2.2 Vai trò dịch vụ - Dịch vụ hoạt động kinh tế xã hội hữu ích, đời hồn tồn bị thúc đẩy kinh tế thị trường mà tùy thuộc vào phát triển lực lượng sản xuất xã hội Như xuất phát triển ngành dịch vụ thể phát triển lực lượng sản xuất, thúc đẩy phân công lao động xã hội, đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng đời sống xã hội nâng cao chất lượng sống - Dịch vụ phát triển làm biến đổi cấu kinh tế theo hướng tối ưu, đảm bảo tăng trưởng GDP GNP, góp phần làm kinh ế tăng nhanh bền vững - Dịch vụ tạo nên guồng máy chu chuyển, tạo mắc xích (ngân hàng, vận tải, bảo hiểm, tiêu thụ sản phẩm, cung ứng ) tạo chuỗi liên kết sản xuất với tiêu thụ, sản xuất với sản xuất, sản xuất với cung ứng, sản xuất với môi trường sinh thái, tạo điều kiện kích cầu, phục vụ khách hàng tốt hơn, thúc đẩy hoạt động thương mại phát triển mạnh - Khi kinh tế dịch vụ lớn mạnh trở thành ngành kinh tế thật vừa tham gia vào cấu hạ tầng, vừa nắm vị trí đầu mối (ngân hàng, tín dụng), vừa nắm vai trò tổ chức (tư vấn) Phát triển dịch vụ tạo nhiều việc làm, thu hút số lượng lớn lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp kinh tế quốc dân - Dịch vụ có vai trò thúc đẩy nhanh q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa, nâng cao dân trí chăm sóc sức khỏe cộng đồng - Dịch vụ đóng vai trò to lớn cho việc giải phóng phụ nữ, tiến tới bình đẳng nam nữ, sử dụng phù hợp có hiệu lực lượng lao động nữ lĩnh vực lao động chân tay trí óc - Dịch vụ cầu nối vùng nước, kinh tế quốc gia với kinh tế giới, tăng cường trình hợp tác, hội nhập quốc gia, dân tộc, phận quan trọng kinh tế đối ngoại Tóm lại: Dịch vụ ngành thiếu kinh tế đại Dịch vụ xương sống văn minh đại 3.3 Đặc điểm ngành dịch vụ 3.3.1 Tính vơ hình hay phi vật chất 318 Nguyễn Hồng Sơn Tài liệu ơn tập mơn Địa lý đại cương Đặc điểm dịch vụ sản phẩm ngành không tồn dạng vật chất cụ thể Các dịch vụ vô hình Yếu tố lao động có ảnh hưởng tác động mạnh đến dịch vụ, yếu tố kỹ thuật tác động chậm so với ngành sản xuất vật chất Vì vậy, sản phẩm dịch vụ khơng có tồn kho khơng tích trữ được Khả cạnh tranh thị trường ngành dịch vụ Mác rõ: “Trong trường hợp mà tiền được trực tiếp trao đổi lấy lao động không sản xuất tư bản, tức trao đổi lấy lao động khơng sản xuất, lao động được mua với tư cách phục vụ lao động cung cấp phục vụ với tư cách đồ vật mà với tư cách hoạt động” 3.3.2 Tính khơng thể phân chia Sản phẩm dịch vụ được người cung cấp người tiêu thụ phối hợp sản xuất Qúa trình sản xuất sản phẩm dịch vụ trình tiêu thụ sản phẩm đó, nên sản phẩm dịch vụ mang tính cá biệt hóa cao theo yêu cầu riêng cá nhân hay nhóm người cụ thể Vì vậy, dùng giá để điều tiết lượng sản phẩm thị trường khơng có tác dụng nhanh ngành khác Các sở dịch vụ thường được gắn liền với sản xuất đời sống số đông dân cư làm xuất khu đô thị khu du lịch, khu vui chơi giải trí khu thương mại, nút giao thông 3.3.3 Tính thay ngành dịch vụ rấ tkém Khơng thể dùng ngành dịch vụ để thay cho dịch vụ khác Do đó, cơng việc điều hành cung cầu khơng thể tính đến khả thay lẫn cung cầu sản phẩm khác 3.3.4 Sử dụng nhiều lao động “sống” Trong trình sản xuất ngành dịch vụ thường sử dụng nhiều lao động “sống”, nên giá trị sản phẩm dịch vụ tăng cao Ở hầu giá dịch vụ cao Lương dịch vụ tăng để đảm bảo đời sống cho người lao động Để đánh giá trình độ phát triển nước người ta thường trọng đến tỷ lệ phần trăm mà ngành dịch vụ chiếm cấu tổ chức ngành kinh tế 3.3.5 Sự gắn liền dịch vụ đại vài sản xuất công nghiệp điện tử Dịch vụ đại tiến tới gắn liền với sản xuất cơng nghiệp điện tử hình thành sản phẩm hỗn hợp vừa vật chất, vừa phi vật chất, vừa hữu hình, 319 Nguyễn Hồng Sơn Tài liệu ơn tập mơn Địa lý đại cương vừa vơ dịch vụ tin học, bưu viễn thơng Do đó, hoạt động dịch vụ có xu hướng phát triển phân bố khu vực tập trung ngành công nghiệp kỹ thuật cao, trung tâm văn hóa, khoa học kỹ thuật cao 3.3.6 Sự tăng nhu cầu dịch vụ đôi với việc tăng thu nhập Nhu cầu dịch vụ thường đồng biến thu nhập Thu nhập tăng nhu cầu dịch vụ lớn ngược lại Vì thế, thị trường dịch vụ phân bố chủ yếu nước phát triển (chiếm 80% tổng giá trị hàng hóa dịch vụ thị trường giới) số nước hàng đầu giới thứ ba (các nước công nghiệp mới) Những nước chiếm tỷ trọng cao giá trị dịch vụ thị trường giới Hoa Kỳ, Pháp (trên 10%); Đức, Anh (7 - 8%), Nhật Bản (5 - 6%) Các nước thường có quy mơ GNP, bình quân GNP theo đầu người cao ngành dịch vụ nước phát triển mạnh, chiếm 60% tổng số lao động Những vấn đề dịch vụ thường có ảnh hưởng đến việc quản lý kinh tế Giá dịch vụ thường cao, chí cao giá hàng Năm 1992, giá hàng tăng 13,92%, giá dịch vụ tăng 41%, mức độ tăng lần Năm 1993, giá hàng tăng 3,2% giá dịch vụ tăng 9,8%, gấp lần Với hệ này, thường gây khó khăn cho việc chống lạm phát, kìm hãm tốc độ gia tăng giá thị trường Khi giá dịch vụ tăng giá trị thực tế đồng lương giảm, thời đại kinh tế thị trường, mở rộng phát triển kinh tế Nhà nước cần có sách thích đáng phù hợp làm giảm giá dịch vụ góp phần ổn định giá cả, thị trường 320 Nguyễn Hoàng Sơn Tài liệu ôn tập môn Địa lý đại cương DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH Bộ Giáo dục Đào tạo, 2001 Khí Thủy quyển, giáo trình đào tạo giáo viên THCS hệ CĐSP, Hà Nội Cotstin SL, 1963 Những điều khí tượng khí hậu học Bản tiếng Việt - NXB nha Khí tượng Hà Nội Lê Trần Chương, 2001 Thuỷ văn cơng trình, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Nguyễn Kim Chương (chủ biên), 2009 Địa lý tự nhiên đại cương Thổ nhưỡng sinh quyển, lớp vỏ cảnh quan quy luật địa lý trái đất, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội Phạm Ngọc Hồ, Hoàng Xuân Cơ, 1991 Cơ sở Khí tượng học Tập I, II, III NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội Nguyễn Trọng Hiếu (chủ biên), 2009 Địa lý tự nhiên đại cương Trái đất thạch quyển, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội Phạm Văn Huấn, 1991 Cơ sở hải dương học, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Nguyễn Hữu Khải, Nguyễn Văn Tuần, 2001 Địa lý thuỷ văn, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Nguyễn Đăng Khoa (biên dịch), 2009 Khí Hải dương, NXB Trẻ, Hà Nội 10 Trần Thị Tuyết Mai, 2004 Giáo trình Thuỷ văn, Đại học Sư phạm Huế, Huế 11 Trần Cơng Minh, 2003 Khí tượng sy nôp nhiệt đới Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội Hà Nội 12 Trần Công Minh, 2007 Khí hậu khí tượng đại cương Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội Hà Nội 13 Hoàng Ngọc Oanh (chủ biên), 2009 Địa lý tự nhiên đại cương - Khí thủy quyển, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội 14 Pedelaborde, 1983 Gió mùa NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội 15 Yêu Trẩm Sinh Nguyên lý khí hậu học, Tập 1, tiếng Việt 16 Phan Văn Tân, 2005 Phương pháp thống kê khí hậu Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội Hà Nội 321 Nguyễn Hoàng Sơn Tài liệu ôn tập môn Địa lý đại cương 17 Lê Bá Thảo (chủ biên), 1983 Cơ sở Địa lý Tự nhiên Tập I, II, III NXB Giáo dục, Hà Nội 18 Mai Trọng Thơng, Hồng Xn Cơ, 2002 Giáo trình tài ngun khí hậu NXB ĐHQG Hà Nội, Hà Nội 19 Đặng Thị Hồng Thủy, 2003 Khí tượng nông nghiệp Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội Hà Nội 20 Trần Tân Tiến, Nguyễn Đăng Quế, 2002 Xử lý số liệu khí tượng dự báo thời tiết phương pháp thống kê vật lý NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 21 Nguyễn Văn Tuần - Đoàn Quyết Trung - Bùi Văn Đức, 2003 Dự báo thủy văn Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội Hà Nội 22 Nguyễn Tưởng, 2009 Địa lý kinh tế - xã hội đại cương 1, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 23 Nguyễn Tưởng nnk, 2014, Địa lý kinh tế - xã hội đại cương 2, NXB Đại học Huế 24 Hoàng Đức Triêm, 1983 Giáo trình Địa lý Tự nhiên đại cương, Đại học Khoa học Huế, Huế 25 Nguyễn Khanh Vân, 2006 Giáo trình sở sinh khí hậu NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội 26 Phùng Đức Vinh, 1994 Giáo trình khí tượng học Đại học Khoa học Huế, Huế 322
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỊA LÝ ĐẠI CƯƠNG ÔN THI THPT QUỐC GIA, ĐỊA LÝ ĐẠI CƯƠNG ÔN THI THPT QUỐC GIA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay