Luận văn thạc sỹ: Hoàn thiện Quản lý Tài chính tại các Tổ chức Phi chính phủ Việt Nam trên địa bàn Hà Nội

90 25 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 07:40

Các tổ chức Phi chính phủ quốc tế (PCPQT) bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1945, đến nay có hàng nghìn tổ chức PCPQT hoạt động trên địa bàn cả nước. Nhiệm vụ chính của các tổ chức này là giúp Việt Nam tiến bộ hơn, đặc biệt là hỗ trợ các vùng nghèo khó vượt qua khó khăn. Trong suốt khoảng thời gian từ đó đến nay, hoạt động của các tổ chức PCPQT này đã được Chính phủ Việt Nam ghi nhận sự đóng góp to lớn trong sự phát triển của Việt Nam, đặc biệt trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, đến năm 2010 Việt Nam đã được thế giới ghi nhận là nước có mức thu nhập trung bình. Chính vì thế mà các tổ chức PCPQT có kế hoạch rút sự hỗ trợ ở Việt Nam và chuyển sang các vùng khó khăn hơn như châu Phi. Trong tiến trình này, các tổ chức PCPQT vẫn muốn hỗ trợ các hoạt động đó ở Việt Nam bằng cách địa phương hóa tổ chức của mình thành các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam (PCPVN). Hàng loạt các tổ chức PCPQT khi rút khỏi Việt Nam cũng đã tạo ra các tổ chức PCPVN theo cách trên. Bên cạnh đó, các nhà hoạt động xã hội (thường là các nhân viên làm việc cho các tổ chức PCPQT, có kinh nghiệm, có tâm huyết với nghề đã đứng ra thành lập các tổ chức của riêng mình, huy động các thành viên khác tham gia, xin giấy phép hoạt động trực thuộc tại các cơ quan như Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Hội nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á,… và được gọi là các tổ chức PCPVN. Trong quá trình hình thành các tổ chức PCPVN như trên, một số tổ chức đã thừa kế, sáng tạo các quy định của các tổ chức PCPQT, một số tổ chức đã tự đưa ra những quy định cho tổ chức của riêng mình. Nhưng tất cả các quy định hoạt động của các tổ chức PCPVN đều phải tuân thủ theo pháp luật Việt Nam. Một trong những vấn đề quan trọng trong hoạt động của các tổ chức PCPVN là Quản lý Tài chính (QLTC). Vì việc QLTC hiệu quả tại các tổ chức PCPVN góp phần quyết định lớn đến việc phát triển của các tổ chức này. Tuy nhiên, vì các tổ chức PCPVN được hình thành theo các cách trên, chưa có sự nhất quán về QLTC ở tất cả các tổ chức nên hiện nay còn nhiều tổ chức PCPVN vẫn chưa hoàn thiện được việc Quản lý Tài chính hiệu quả, bền vững. Nhận thức được tầm quan trọng của QLTC tại các tổ chức PCPVN, tôi đã lựa chọn đề tài nghiên cứu “Hoàn thiện Quản lý Tài chính tại các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam trên địa bàn Hà Nội”. Hy vọng những vấn đề nghiên cứu sẽ góp phần làm cho việc Quản lý Tài chính tại các tổ chức PCPVN hiệu quả hơn. LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan: luận văn “Hồn thiện Quản lý Tài Tổ chức Phi phủ Việt Nam địa bàn Hà Nội” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu luận văn sử dụng trung thực Kết nghiên cứu trình bày luận văn chưa cơng bố cơng trình khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trần Văn Cường MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ 1.1 Tổng quan tổ chức PCP 1.1.1 Khái niệm vai trò tổ chức PCP 1.1.2 Hoạt động TCPCP 1.2 Quản lý tài (QLTC) Tổ chức phi Chính phủ 1.2.1 Khái niệm QLTC 1.2.2 Nội dung QLTC TCPCP .16 1.2.3 Các tiêu đánh giá mức độ hoàn thiện QLTC 22 1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến QLTC TCPCPVN .26 1.3.1 Nhân tố chủ quan 26 1.3.2 Nhân tố khách quan .29 1.4 Kinh nghiệm tổ chức quản lý tài dự án phát triển Tổ chức phi phủ số quốc gia học kinh nghiệm cho Việt Nam 30 1.4.1 Kinh nghiệm nước 30 1.4.2 Bài học cho Việt Nam 33 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG ĐỒNG 35 2.1 Khái quát Tổ chức CSEED 35 2.1.1 Quá trình phát triển Tổ chức CSEED 35 2.1.2 Cơ cấu Tổ chức CSEED .37 2.1.3 Hoạt động Tổ chức CSEED 37 2.2 Thực trạng QLTC tổ chức CSEED 38 2.2.1 Dự trù ngân sách kế hoạch chi tiêu 39 2.2.2 Quản lý ngân sách tiền mặt .41 2.2.3 Phương thức toán .45 2.2.4 QLTC ghi chép kế toán 55 2.2.5 Quản lý tài sản cố định 58 2.2.6 Báo cáo tài 59 2.2.7 Chính sách kế tốn áp dụng cho đối tác địa phương 60 2.2.8 Kiểm toán độc lập .64 2.2.9 Thực trạng quản lý nguồn thu 64 2.2.10 Thực trạng quản lý khoản chi 65 2.3 Đánh giá thực trạng QLTC CSEED 65 2.3.1 Kết đạt 65 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân .67 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG ĐỒNG 71 3.1 Định hướng quan điểm hoàn thiện QLTC CSEED 71 3.1.1 Định hướng 71 3.1.2 Quan điểm hoàn thiện QLTC CSEED 73 3.2 Giải pháp hồn thiện Quản lý tài CSEED .74 3.2.1 Giải pháp nâng cao nhận thức vấn đề tài trợ nguồn vốn cho dự án phát triển .74 3.2.2 Đổi công tác lập kế hoạch dự án 76 3.2.3 Hồn thiện cơng tác kế toán báo cáo 76 3.2.4 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án 77 3.2.5 Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội 78 3.2.6 Thiết lập khung đánh giá hệ thống quản lý tài dự án 78 3.2.7 Nâng cao trình độ nguồn nhân lực .79 3.3 Kiến nghị 79 3.3.1 Kiến nghị với nhà tài trợ .79 3.3.2 Kiến nghị với Chính phủ .80 3.3.3 Kiến nghị với Bộ Tài 81 3.3.4 Kiến nghị với cán văn phòng CSEED .81 3.3.5 Kiến nghị đối tác địa phương 82 KẾT LUẬN 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Diễn giải Ký hiệu CSEED : Trung tâm Phát triển Kinh tế Xã hội Môi trường Cộng đồng IDA : Hiệp hội Phát triển Quốc tế ODA : Hỗ trợ phát triển thức PCPQT : Phi Chính phủ Quốc tế PCPVN : Phi Chính phủ Việt Nam QLTC : Quản lý Tài TCNT : Tài Nơng thơn TCPCP : Tổ chức phi Chính phủ TCPCPQT : Tổ chức phi Chính phủ Quốc tế TCPCPVN : Tổ chức phi Chính phủ Việt Nam WB : Ngân hàng giới DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ BẢNG Bảng 2.1: Số lượng dự án nguồn vốn năm 2007, 2008, 2009 42 SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức CSEED 37 Sơ đồ 2.2: Quản lý tài CSEED 38 Sơ đồ 2.3: Trình tự duyệt chi CSEED 46 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Các tổ chức Phi phủ quốc tế (PCPQT) bắt đầu hoạt động Việt Nam từ năm 1945, đến có hàng nghìn tổ chức PCPQT hoạt động địa bàn nước Nhiệm vụ tổ chức giúp Việt Nam tiến hơn, đặc biệt hỗ trợ vùng nghèo khó vượt qua khó khăn Trong suốt khoảng thời gian từ đến nay, hoạt động tổ chức PCPQT Chính phủ Việt Nam ghi nhận đóng góp to lớn phát triển Việt Nam, đặc biệt cơng xóa đói giảm nghèo Tuy nhiên, đến năm 2010 Việt Nam giới ghi nhận nước có mức thu nhập trung bình Chính mà tổ chức PCPQT có kế hoạch rút hỗ trợ Việt Nam chuyển sang vùng khó khăn châu Phi Trong tiến trình này, tổ chức PCPQT muốn hỗ trợ hoạt động Việt Nam cách địa phương hóa tổ chức thành tổ chức Phi phủ Việt Nam (PCPVN) Hàng loạt tổ chức PCPQT rút khỏi Việt Nam tạo tổ chức PCPVN theo cách Bên cạnh đó, nhà hoạt động xã hội (thường nhân viên làm việc cho tổ chức PCPQT, có kinh nghiệm, có tâm huyết với nghề đứng thành lập tổ chức riêng mình, huy động thành viên khác tham gia, xin giấy phép hoạt động trực thuộc quan Liên hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Hội nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á,… gọi tổ chức PCPVN Trong trình hình thành tổ chức PCPVN trên, số tổ chức thừa kế, sáng tạo quy định tổ chức PCPQT, số tổ chức tự đưa quy định cho tổ chức riêng Nhưng tất quy định hoạt động tổ chức PCPVN phải tuân thủ theo pháp luật Việt Nam Một vấn đề quan trọng hoạt động tổ chức PCPVN Quản lý Tài (QLTC) Vì việc QLTC hiệu tổ chức PCPVN góp phần định lớn đến việc phát triển tổ chức Tuy nhiên, tổ chức PCPVN hình thành theo cách trên, chưa có quán QLTC tất tổ chức nên nhiều tổ chức PCPVN chưa hồn thiện việc Quản lý Tài hiệu quả, bền vững Nhận thức tầm quan trọng QLTC tổ chức PCPVN, lựa chọn đề tài nghiên cứu “Hồn thiện Quản lý Tài tổ chức Phi phủ Việt Nam địa bàn Hà Nội” Hy vọng vấn đề nghiên cứu góp phần làm cho việc Quản lý Tài tổ chức PCPVN hiệu Mục đích nghiên cứu đề tài Đề tài nghiên cứu lý luận Quản lý Tài tổ chức PCPVN, nhân tố ảnh hưởng đến Quản lý Tài chính, phân tích thực trạng, tìm hiểu hạn chế nguyên nhân ảnh hưởng đến Quản lý Tài tổ chức PCPVN Từ đưa giải pháp kiến nghị nhằm hồn thiện Quản lý Tài tổ chức PCPVN địa bàn Hà Nội Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu đề tài Quản lý Tài tổ chức Phi phủ Việt Nam địa bàn Hà Nội Phạm vị nghiên cứu: quản lý tài Trung tâm Phát triển Kinh tế Xã hội Môi trường Cộng đồng viết tắt CSEED thuộc tổ chức phi phủ Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Để thực đề tài nghiên cứu, tác giả dựa sở phương pháp luận tài liệu thu thập được, phương pháp thống kê, phân tích, để đánh giá thực trạng hiệu Quản lý Tài chính, tìm ngun nhân đưa hướng giải để việc Quản lý Tài có hiệu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Đề tài hệ thống hóa vấn đề lý luận Quản lý Tài tổ chức PCPVN Đánh giá ưu nhược điểm thông qua hiệu Quản lý Tài đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm hồn thiện Quản lý Tài tổ chức PCPVN địa bàn Hà Nội Kết cấu luận văn Ngồi phần lời nói đầu kết luận, luận văn gồm chương: Chương 1: Lý luận Quản lý Tài tổ chức phi Chính phủ Chương 2: Thực trạng Quản lý Tài CSEED Chương 3: Giải pháp hồn thiện Quản lý Tài CSEED CHƯƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ 1.1 Tổng quan tổ chức PCP 1.1.1 Khái niệm vai trò tổ chức PCP Khái niệm tổ chức PCP Theo định nghĩa xã hội học tổ chức tập hợp nhóm người hành động có mục đích, có phối hợp, có kế hoạch nhằm xây dựng sản phẩm chung Sản phẩm chung hữu hình hay vơ hình Hành động thực thành viên tổ chức quy định quy chế tổ chức Trong đời sống xã hội có nhiều loại tổ chức Xét mặt trị xã hội nhìn thấy rõ loại tổ chức sau đây: tổ chức Nhà nước; tổ chức phi phủ tổ chức xã hội dân Xét theo mục đích hoạt động người ta chia loại tổ chức: tổ chức lợi nhuận tổ chức phi lợi nhuận Một tổ chức phi phủ (tiếng Anh: non-governmental organizationNGO) tổ chức khơng thuộc phủ Mặc dù mặt kỹ thuật định nghĩa bao hàm tổ chức phi lợi nhuận, thuật ngữ thường giới hạn để tổ chức xã hội văn hóa mà mục tiêu khơng phải thương mại Một vài người cho tên “NGO” dùng sai hàm ý “khơng phải phủ” NGO Vì NGO thường tổ chức phi phủ mà phần ngân quỹ hoạt động đến từ nguồn tư nhân, nên nhiều NGO ngày thích dùng từ Tổ chức tình nguyện tư nhân (private voluntary organization – PVO) Tên gọi tổ chức phi phủ thức đưa vào sử dụng sau thành lập Liên Hiệp Quốc vào năm 1945, điều 71 chương 10 Hiến chương Liên Hiệp Quốc có đề cập đến vai trò tư vấn tổ chức khơng thuộc phủ hay nhà nước thành viên Tổng thể tổ chức phi phủ hình thành khu vực phi phủ tồn với khu vực nhà nước, khu vực tư nhân khu vực tập thể Trước tháng 5/1975, giai đoạn có khoảng 63 tổ chức phi phủ nước hoạt động Việt Nam Từ năm 1975 đến năm 1979, hầu hết quan phủ đóng cửa văn phòng rút nhân viên nước ngồi nước lệnh cấm vận Từ năm 1980, Việt Nam bắt đầu mở rộng quan hệ quốc tế, thực sách đổi mới, phá vỡ bao vây cấm vận, thay đổi tạo hội cho tổ chức phi phủ nước ngồi giúp đỡ Việt Nam, nhiều tổ chức phi phủ cử đại diện đến Việt Nam Năm 1989, Ban điều phối viện trợ nhân dân (PACOM) thuộc Liên hiệp Tổ chức Hữu nghị Việt Nam thành lập để làm đầu mối cho tổ chức phi phủ nước ngồi hoạt động Năm 1996, Ủy ban cơng tác tổ chức phi phủ thành lập theo định 340/ TTg ngày 25/05/1996 Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Cụm từ phi phủ phổ biến rộng rãi thời gian Sau vài thập kỷ, tổ chức phi phủ quốc tế hoạt động Việt Nam đến năm 2010, Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình tổ chức chuyển giao địa phương hóa thành tổ chức PCPVN nhân viên làm việc lâu năm cho tổ chức phi phủ quốc tế có kinh nghiệm, có tâm huyết thành lập tổ chức PCPVN Như vậy, hiểu: Tổ chức phi phủ Việt Nam tổ chức, hiệp hội, tập đoàn phi lợi nhuận pháp nhân khác mà theo pháp luật không thuộc khu vực Nhà nước khơng hoạt động lợi nhuận Nghĩa 71 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG ĐỒNG 3.1 Định hướng quan điểm hoàn thiện QLTC CSEED 3.1.1 Định hướng Trung tâm Phát triển Kinh tế Xã hội Môi trường Cộng đồng (CSEED) TC PCPVN thành lập năm 2006 thừa kế nhiều kinh nghiệm từ tổ chức phi phủ quốc tế Với nỗ lực hỗ trợ cộng đồng nghèo, chịu nhiều thiệt thòi giai đoạn 2008 – 2012 CSEED tập trung phát triển lĩnh vực Sinh kế Môi trường cho cộng đồng nông thôn nghèo Chính phủ Việt Nam trọng đến chiến lược giảm nghèo, phát triển khu vực tài tăng trưởng khu vực nông thôn đặc thù nước ta 75% dân số sống khu vực nơng thơn với nơng nghiệp nguồn sống chính.Trong dịch vụ tài cung cấp cho khu vực nơng thơn kém, khơng đáp ứng nhu cầu khách hàng Nguyên nhân chủ yếu ngân hàng thiếu nguồn vốn trung dài hạn Các dự án phát triển CSEED phần đáp ứng tiêu chí phát triển tầm chiến lược quốc gia Chính phủ Việt nam thơng qua việc tài trợ nguồn vốn cho vay cho vay nhỏ đến hộ nơng dân Bên cạnh dự án hộ trợ giúp người dân đa dạng sinh kế thông qua hoạt động khác lĩnh vực nông nghiệp như: kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, hỗ trợ phát triển nơng nghiệp lâm nghiệp, cơng trình thủy lợi nhỏ, nâng cao lực đối tác người dân 72 Theo đó, chiến lược phát triển CSEED, việc mở rộng quan hệ đối ngoại với tổ chức khác nhà tài trợ để thu hút vốn cho dự án nhiệm vụ quan trọng Nâng cao chất lượng hoạt động dự án, hoàn thiện máy nhân đặc biệt quản lý tốt nguồn vốn tài trợ hội để CSEED nâng cao uy tín, mở rộng quan hệ với nhà tài trợ khác tổ chức khác nước Như định hướng CSEED QLTC, cụ thể quản lý nguồn vốn tài trợ rõ ràng: tăng cường quản lý nguồn vốn tài trợ nhà tài trợ quốc tế, nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn dự án địa phương nhằm góp phần quan trọng cho q trình phát triển kinh tế xã hội đất nước Với chiến lược phát triển đắn, CSEED xây dựng hình ảnh tốt đẹp tạo tin tưởng nhà tài trợ Sau thành công dự án từ năm 2006 đến nay, nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ, phê duyệt dự án cho CSEED Công tác QLTC CSEED đặt lên nhiệm vụ thực hàng đầu nhiệm vụ cần triển khai thực dự án Với định hướng xây dựng hệ thống QLTC bền vững, lành mạnh, minh bạch, kịp thời phản ánh tình hình hoạt động dự án đến nhà tài trợ đối tác liên quan sở cho định đắn, góp phần đảm bảo tiến độ thực hiện, đảm bảo nguồn vốn dự án đầy đủ, giảm thiểu yếu tố cản trở vận hành dự án Với định hướng xây dựng hệ thống quản lý tài trên, CSEED có hệ thống QLTC với cán giàu kinh nghiệm, cán đào tạo chuyên nghiệp, động nhiệt tình giàu nhiệt huyết tuyển chọn cẩn thận để đáp ứng yêu cầu công việc Ngoài ra, ban lãnh đạo CSEED 73 quan tâm đến hồn thiện, xây dựng quy trình chặt chẽ để quản lý dự án đạt hiệu cao 3.1.2 Quan điểm hoàn thiện QLTC CSEED Thuật ngữ quản lý tài có nhiều định nghĩa khác bao hàm ý nghĩa quản lý trì tài sản tài Hệ thống quản lý tài bao gồm việc xác định cố gắng khoanh vùng rủi ro mà dự án gặp phải Theo quan điểm doanh nghiệp, hệ thống quản lý tài trình kết hợp việc lập kế hoạch tài quản lý, kiểm sốt tài Kế hoạch tài dựa nguồn lực tài sẵn có hoạch định thời gian quy mô sử dụng nguồn lực tài Theo quan điểm thương mại, hệ thống quản lý tài hoạt động điều hành quản lý luồng tiền Luồng tiền vào lượng tiền mà cơng ty thu luồng tiền chi phí cơng ty dựa nguồn lực khác Dưới góc độ cá nhân, quản lý tài chủ yếu liên quan đến việc hoạch định chi tiêu dựa nguồn lực sẵn có thân Những người mạnh tài chính, sẵn có khoản tiền mặt lên kế hoạch đầu tư tiền hay chi tiêu vào khoản mục cần thiết Dưới góc độ dự án TCPCPVN, Hệ thống quản lý tài dự án đươc định nghĩa “Quá trình kết hợp hoạt động lập kế hoạch tài chính, kế tốn, kiểm soát, kiểm toán, chi tiêu, mua sắm dự án nhằm quản lý nguồn lực dự án cách có hiệu Qua đảm bảo thực mục tiêu phát triển dự án đề ra” 3.1.2.1 Mục tiêu Quản lý tài dự án nhân tố quan trọng thành bại dự 74 án Các thơng tin tài phù hợp kịp thời hoạt động dự án sở cho định đắn, góp phần đảm bảo tiến độ thực dự án, đảm bảo nguồn vốn dự án bảo toàn đầy đủ, đảm bảo tính hiệu tiết kiệm chi tiêu Dự án, giảm thiểu yếu tố cản trở vận hành dự án Hệ thống quản lý tài dự án tổ chức tốt góp phần tạo yên tâm, tin tưởng cần thiết bên liên quan nhà tài trợ, quan chủ quản, ngân hàng phục vụ….Đặc biệt nhà tài trợ Chính phủ thể tin tưởng nguồn vốn dự án sử dụng mục đích đặt Hệ thống quản lý tài sở cung cấp thơng tin tài hữu dụng phục vụ cho cơng tác quản lý kiểm soát tiến độ giải ngân dự án, sở phòng tránh, giảm thiểu hành vi làm trái, sai sót q trình thực dự án, vơ tình hữu ý Nhờ hệ thống kiểm sốt xác định cách nhanh chóng hoạt động bất thường việc thực thi dự án 3.1.2.2 Nội dung hệ thống quản lý tài dự án Để đạt mục tiêu chung hệ thống quản lý tài mục tiêu cụ thể thiết kế cho phù hợp với dự án, hoạt động, công tác thực hệ thống quản lý tài phải vận hành quán, tuân thủ nghiêm túc quy định, yêu cầu Nhà tài trợ, Chính phủ đề 3.2 Giải pháp hồn thiện Quản lý tài CSEED Để góp phần khắc phục hạn chế, yếu hoạt động QLTC CSEED, giải pháp chủ yếu đặt là: 3.2.1 Giải pháp nâng cao nhận thức vấn đề tài trợ nguồn vốn cho dự án phát triển Trước hết phải khẳng định rằng, nguồn vốn hỗ trợ từ dự án phát triển 75 nguồn vốn vay mà hình thức đầu tư khơng hồn lại với điều kiện nhà tài trợ phải sử dụng hiệu quả, minh bạch Chính việc sử dụng cho mục đích, cam kết theo thỏa thuận bên liên quan, đem lại hiệu cao điều cần thiết khó khăn Các đối tác địa phương thường có suy nghĩ tài trợ khơng có ràng buộc khơng phải vay, trả lãi nên việc hiệu hay không không quan trọng Người dân hưởng lợi nghĩ trách nhiệm cấp quyền phải giúp đỡ họ xóa đói, giảm nghèo nên có hỗ trợ họ khơng tính đến chuyện sử dụng hiệu quả, lâu dài mà cần lợi trước mắt Do việc QLTC dự án địa phương vấn đề khó Cần phải nâng cao nhận thức đối tác địa phương, người hưởng lợi việc sử dụng nguồn tài trợ từ dự án Vì vậy, để góp phần giảm thiểu hậu nêu nâng cao lực sử dụng nguồn tài trợ từ dự án việc quan trọng phải nâng cao nhận thức việc quản lý, sử dụng nguồn tài trợ Cụ thể sau: Một là: mặt nhận thức Để thu hút nâng cao hiệu sử dụng, quản lý nguồn vốn, nguồn hỗ trợ tài từ dự án phát triển CSEED, trước hết cần làm cho người hiểu rằng, nguồn vốn ít, góp phần tác động vào phát triển cộng đồng nghèo mà chủ yếu hỗ trợ mặt phương pháp Vì vậy, hoạt động, đóng góp đối tác, người hưởng lợi (một hình thức đối ứng) cần thiết để tạo phát triển bền vững, đạt hiệu cao đồng thời tạo điều kiện cho việc QLTC hiệu dự án Hai là: tuyên truyền giáo dục Để giúp CSEED thực tốt sứ mệnh mình, CSEED cần phối hợp với đối tác địa phương xây dựng chương trình tuyên truyền, quảng bá 76 cách rộng rãi số phương tiện thông tin đại chúng hoạt động dự án CSEED (như đài truyền hình tỉnh, huyện, đài phát thanh, báo địa phương,…) Điều giúp cho bên liên quan nhận thức vai trò hoạt động dự án tạo điều kiện cho việc QLTC hiệu 3.2.2 Đổi công tác lập kế hoạch dự án Để công tác lập kế hoạch trọng nâng cao chất lượng, CSEED cần cung cấp nhiều dẫn cho Ban quản lý dự án địa phương việc lập kế hoạch Ngoài ra, đặc thù cán Ban quản lý dự án thường xuyên thay đổi, hàng năm CSEED nên tổ chức lớp tập huấn cho cán tham gia dự án, đồng thời giải đáp thắc mắc mà cán thường xuyên mắc phải trình triển khai thực dự án Một nguyên nhân dẫn đến kế hoạch dự án bị chậm trễ quý IV cán Ban quản lý dự án địa phương thường bận, không chuẩn bị triển khai kế hoạch năm vậy, kế hoạch dự án hoàn thiện điều chỉnh khoảng từ 1/4 năm trước đến 31/3 năm sau Điều cho phép Ban quản lý dự án có thời gian chuẩn bị kế hoạch cho năm vào quý I thường thời điểm công việc giảm tải Cũng đầu năm, hoạt động nên tiến hành lúc cán đối tác có nhiều thời gian tham gia Sau nhận kế hoạch từ Ban quản lý dự án, cán quản lý dự án CSEED khẩn trương gấp rút tổng hợp đệ trình lên lãnh đạo CSEED phê duyệt 3.2.3 Hồn thiện cơng tác kế toán báo cáo 77 Hệ thống kế toán thống CSEED kết nối với đối tác dự án.Tuy nhiên, đối tác dự án có trình độ, lực khác nên cán quản lý dự án CSEED kế toán CSEED phải điều chỉnh cho đối tác dự án cách làm có điểm khác (tuy không nhiều) để phù hợp với địa phương Ngồi ra, dự án lại nhà tài trợ riêng biệt nên hệ thống yêu cầu báo kế toán khác CSEED đối tác phải chuẩn bị báo cáo kế toán cho nhà tài trợ khác Đây vấn đề việc QLTC CSEED mà thời gian tới cần khắc phục để đảm bảo tất các đối tác có mẫu báo cáo nhà tài trợ chấp thuận mẫu báo cáo chung để đảm bảo độ xác, minh bạch thuận tiện QLTC Thêm nữa, CSEED cần xây dựng hệ thống lại bảng biểu, mẫu biểu báo cáo áp dụng thống đối tác dự án tham gia dự án đồng thời xây dựng chương trình phần mềm để quản lý liệu hoá báo cáo đối tác gửi nhằm quản lý tập trung, an toàn, hiệu liệu phục vụ tốt công tác tra cứu, kiểm tra, giám sát dự án nhà tài trợ 3.2.4 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án Dự án hoạt động có mục đích hay khơng? hiệu sử dụng nguồn vốn đạt kết cao hay khơng? từ trả lời câu hỏi nguồn vốn có bảo tồn sử dụng mục đích khơng? cơng tác thẩm định phải trọng quan tâm cả, bao gồm nội dung sau: i Thẩm định chi tiết hoạt động vượt hạn mức cho phép đề xuất dự án; ii Theo dõi công tác lập kê chi tiêu đối tác dự án: cán thẩm định không quan tâm tới công tác lập kê cho trực 78 tiếp từ ngân hàng để tránh tình trạng sử dụng sai mục đích dự án; iii Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát thực địa dự án người hưởng lợi dự án; 3.2.5 Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội Hoạt động kiểm tra, kiểm soát hoạt động then chốt nội dung cơng tác quản lý tài Do , CSEED cần đào tạo, phổ biến kiến thức quy định, quy chuẩn dự án đến cán đầu mối cán Ban quản lý dự án địa phương để tham gia giám sát nguồn vốn cán CSEED giám sát chỗ hoạt động dự án Tăng cường giám sát hoạt động Ban quản lý dự án, cần có quy trình, mẫu hướng dẫn chung cho việc giám sát Sau đợt giám sát CSEED cần có văn thơng báo kết kiểm tra giám sát cho Ban quản lý dự án nhằm điều chỉnh kịp thời hạn chế; 3.2.6 Thiết lập khung đánh giá hệ thống quản lý tài dự án Với mục tiêu hoàn thiện hệ thống quản lý tài dự án phát triển CSEED, việc cần thiết phải thường xuyên giám sát đánh giá hoạt động nhằm sớm nhận dạng vấn đề phát sinh để có biện pháp khắc phục kịp thời, dự án CSEED chưa có tiêu chí cụ thể đưa để đánh giá hệ thống quản lý tài Theo tác giả, việc đánh giá cần bảo đảm nội dung chủ yếu sau:  Mức độ đáp ứng mục tiêu Dự án, chương trình;  Tính tn thủ quy trình hoạt động  Chất lượng nhân 79  Chất lượng công nghệ thông tin  Chất lượng, tần suất giám sát kiểm tra đánh giá hoạt động dự án 3.2.7 Nâng cao trình độ nguồn nhân lực Nâng cao lực cán CSEED, đặc biệt cán dự án họ người chưa có chun mơn cơng tác QLTC mà lại người quản lý trực tiếp dự án Do đó, lực chưa tốt, họ khơng phát hết sai sót QLTC địa bàn dự án Do đó, cần phải thường xuyên cử cán dự án học khóa đào tạo ngắn hạn QLTC để họ dần nâng cao lực QLTC 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với nhà tài trợ Nguồn vốn nhà tài trợ nước cho Việt Nam đóng góp quan trọng q trình phát triển kinh tế đất nước đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn Bên cạnh mong muốn tổng nguồn vốn tài trợ dự án tài trợ nhà tài trợ nước dành cho Việt Nam ngày tăng điều kiện tài trợ nới lỏng vấn đề cần quan tâm Hiện quy định, điều kiện giải ngân nhà tài trợ chặt chẽ: yêu cầu nâng cao lực thể chế, tập trung giải ngân dự án trung dài hạn, đảm bảo bền vững môi trường, quy mô khoản vay…Do vậy, để giúp nguồn vốn thực hữu ích đến phần lớn người cần vay vốn khu vực nông thơn, nhà tài trợ áp dụng theo tiến độ mà các đối tác tham gia vào dự án tăng quy mô tài trợ Thực tế nay, CSEED có nhiều nhà tài trợ, nhà tài trợ lại có quy định khác việc thực cơng tác tài chính, báo cáo dự án, kiểm tra giám sát, kiểm tốn,… gây khó khăn cho CSEED đối tác việc 80 QLTC Thậm chí dự án có hai nhà tài trợ cho dự án đó, CSEED đối tác dự án địa phương lại phải làm hai hệ thống báo cáo tài riêng biệt để trình nhà tài trợ theo yêu cầu Do đó, việc QLTC, thực dự án công việc khác phức tạp cho bên liên quan Nếu được, thời gian tới, CSEED họp nhà tài trợ (hàng năm có họp nhà tài trợ CSEED) nên kiến nghị mẫu quy định chung hệ thống QLTC thống tất nhà tài trợ Chỉ có vậy, hệ thống QLTC CSEED đối tác địa phương dễ dàng, thuận tiện hơn, đồng thời tạo điều kiện dễ dang quản lý số liệu xác nhất, đạt hiệu cao cho kết dự án 3.3.2 Kiến nghị với Chính phủ Chính phủ có vai trò định mối quan hệ với nhà tài trợ Việc phát triển mở rộng quan hệ với nhà tài trợ có ảnh hưởng lớn tới chất lượng khối lượng tài trợ từ nhà tài trợ quốc tế Do đó:  Chính phủ cần xúc tiến mạnh mẽ hoạt động ngoại giao với nhà tài trợ quốc tế để tăng lượng vốn cam kết dành cho Việt Nam  Chính phủ cần mở rộng định hướng việc quản lý sử dụng vốn tài trợ cho dự án trực tiếp sinh lời cho vay theo chế thương mại Dự án Tài nơng thơn Việc quan trọng đảm bảo khả trả nợ đất nước lâu dài  Các chế quản lý dự án cần mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi để nhà tài trợ khơng gặp khó khăn việc đầu tư cho Việt Nam TCPCPVN dễ dàng nhận nguồn tài trợ Ví dụ, trước dự án có tổng số vốn 500 nghìn Đơ la Mỹ thuộc quản lý Nhà nước, TCPCP tiếp nhận dự án 500 nghìn Đô la Mỹ Quy định mở rộng dự án triệu đô Tuy nhiên, thủ tục tiếp nhận dự án nhiều, gây khó khăn cho số nhà tài 81 trợ tổ chức tiếp nhận Nếu điều giải quyết, sau nguồn tài trợ nhiều tổ chức tiếp nhận vốn dễ 3.3.3 Kiến nghị với Bộ Tài Bộ Tài với vai trò quan kiểm soát chi hoạt động Dự án, ban hành văn quy định liên quan đến hoạt động chi tiêu Dự án Tuy nhiên, thực tế hoạt động triển khai dự án phát sinh số hạn chế nêu chương Do để góp phần hồn thiện chế tài dự án, tác giả đề xuất Bộ Tài xem xét điều chỉnh bổ sung định chi tiêu áp dụng cho dự án nhận tài trợ nước ngồi số khoản chi tiêu tiền thuê phòng khách sạn, tiền thuê giảng viên … Quyết định số 61/2006 ngày 2/11/2006 BTC khơng phù hợp với thực tế 3.3.4 Kiến nghị với cán văn phòng CSEED Để hồn thiện hệ thống QLTC, cán CSEED cần thiết phải chỉnh sửa số quy định “Cẩm nang tài chính” tổ chức cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động văn phòng CSEED Hà Nội Ban quản lý dự án địa phương Ví dụ: quy định số ngày hoàn ứng cho khoản tạm ứng cán dự án thực địa tính từ ngày kết thúc cơng tác chậm ngày làm việc nên tăng lên thành 14 ngày để phù hợp nhiều cán dự án công tác liên tục đợt liền nên khơng kịp hồn ứng thời gian Hoặc số tiền tồn quỹ đối tác 10 triệu nên tăng lên 20 triệu nhiều Ban quản lý dự án địa phương khơng có thời gian để ngân hàng đa số họ làm kiêm nhiệm, số tiền tồn quỹ 10 triệu họ cần triển khai hoạt động địa phương, tốn nhiều thời gian ngân hàng rút tiền,… Tuy nhiên điều chỉnh 82 cần phải dựa quy định Bộ tài hành để đảm bảo nguyên tắc tài chung nhằm QLTC hiệu Về việc phối hợp cán CSEED Ban quản lý dự án địa phương cần chặt chẽ nhịp nhàng Cán kế toán CSEED phải người quản lý trực tiếp với cán kế toán Ban quản lý dự án địa phương để điều chỉnh xác kịp thời sai sót thay nay, chủ yếu cán dự án chịu trách nhiệm kiểm tra tài phối hợp với cán kế toán Ban quản lý dự án (vì cán dự án khơng có chun mơn sâu kế tốn) nên hay xảy sai sót kiểm tốn 3.3.5 Kiến nghị đối tác địa phương Mỗi đối tác địa phương thành lập Ban quản lý dự án, nhiên kế toán Ban quản lý dự án hầu hết kiêm nhiệm Thêm nữa, công việc kế toán địa phương nhiều nên họ ln bận rộn, khơng có thời gian đủ cho cơng việc dự án Chính mà hay xảy tình trạng bị chậm hóa đơn chứng từ, gây sai sót việc QLTC dự án Điều giải Ban quản lý dự án giảm công việc địa phương cho kế toán tham gia dự án để đảm bảo đủ thời gian cho dự án đảm bảo tính xác, hiệu QLTC địa phương Các Ban quản lý dự án cần thực nguyên tắc tài dự án ký thỏa thuận với CSEED, thấy có điều khoản thỏa thuận tài khó thực khơng khả thi địa phương phải trao đổi với cán CSEED để tránh sai sót khơng phù hợp với thực tế 83 KẾT LUẬN Nhận thức tầm quan trọng dự án phát triển từ TCPCP nói chung TCPCPVN nói riêng chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn quản lý tốt nguồn hỗ trợ phát triển thức có vốn từ dự án tài trợ từ TCPCP Nguồn vốn nhỏ so với nguồn vốn khác có ảnh hưởng sâu rộng đến phát triển Việt Nam đặc biệt vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa Đến giai đoạn nay, Việt Nam trở thành nước có mức thu nhập trung bình, TCPCP, nhà tài trợ nước dần rút khỏi lĩnh vực chuyển sang vùng khác nghèo hơn, cần hỗ trợ châu Phi Tuy nhiên, chiến lược hoạt động TCPCP nhiều lĩnh vực mà Việt Nam cần hỗ trợ Biến đổi khí hậu, phòng tránh thảm họa thiên tai, vấn đề xã hội giai đoạn phát triển nước có mức thu nhập trung bình,… Xuất phát từ mục tiêu, đối tượng phạm vi đề tài nghiên cứu, tác giả có cố gắng định việc hệ thống hoá vấn đề có tính lý luận hệ thống quản lý tài TCPCPVN, phân tích thực trạng hệ thống quản lý tài CSEED, tìm kết đạt tồn hạn chế chủ yếu hoạt động CSEED để từ đề xuất số giải pháp kiến nghị với mong muốn đóng góp để hoạt động quản lý tài TCPCPVN hồn thiện hơn, góp phần vào thành cơng chung dự án, từ nâng cao uy tín Việt Nam nói chung lĩnh vực hoạt động tài Tuy nhiên lĩnh vực với trình độ có hạn thân, chắn khố luận nhiều khiếm khuyết Em mong 84 muốn nhận ý kiến bảo Thầy, Cơ giáo để cơng trình nghiên cứu hồn thiện Để hồn thành luận văn này, em xin chân thành cảm ơn TS Trần Thị Thanh Tú – trường Đại học Kinh tế Quốc dân tận tình hướng dẫn, giúp đỡ Em xin chân thành cảm ơn thầy cô khoa sau Đại học Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đồng nghiệp CSEED góp ý tạo điều kiện thuận lợi để tác giả hoàn thành luận văn 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trung tâm Phát triển Kinh tế Xã hội Môi trường Cộng đồng (CSEED) (2009), Cẩm nang tài Trung tâm Phát triển Kinh tế Xã hội Môi trường Cộng đồng (CSEED), Báo cáo thường niên 2007, 2008, 2009 Trung tâm Phát triển Kinh tế Xã hội Môi trường Cộng đồng (CSEED), Báo cáo tài năm 2007, 2008, 2009 Thủ tướng Chính phủ (1996), Quy chế hoạt động Tổ chức Phi phủ nước ngồi Việt Nam Bộ Tài (2010), Quy định chế độ Quản lý tài Nhà nước viện trợ khơng hồn lại nước thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước Nguyễn Hữu Tài (2008), Giáo trình lý thuyết tài – tiền tệ, NXB Thống kê, Hà Nội Frederic S Mishkin (1991), Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài chính, NXB khoa học kỹ thuật, Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sỹ: Hoàn thiện Quản lý Tài chính tại các Tổ chức Phi chính phủ Việt Nam trên địa bàn Hà Nội, Luận văn thạc sỹ: Hoàn thiện Quản lý Tài chính tại các Tổ chức Phi chính phủ Việt Nam trên địa bàn Hà Nội

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay