PHƯƠNG PHÁP bảo TOÀN KHỐI LƯỢNG

5 41 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 00:22

... 250 mL dung dịch Ba(OH)2 M Kết tủa tạo thành đem nung ngồi khơng khí đến khối lượng không đổi 32,03 gam chất rắn Z a Khối lượng chất X A 3,6 g FeS 4,4 g FeS2 B 4,4 gam FeS 3,6 g FeS2 C 2,2 g FeS... (đktc) chất không tan Z Sục CO đến dư vào dung dịch D lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi 5,1 gam chất rắn a Khối lượng FexOy Al X A 6,96 g 2,7g B 5,04 g 4,62 g C 2,52 g 7,14 g D 4,26 g 5,4... khí (đkc) Khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu A 2g B 2,4g C 3,92g D 1,96g Lấy 33,6 g hỗn hợp X gồm Na 2CO3 K2CO3 hoà tan dung dịch H 2SO4 dư thu dung dịch Y 6,72 L CO2 (đktc) Khối lượng muối
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG PHÁP bảo TOÀN KHỐI LƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP bảo TOÀN KHỐI LƯỢNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay