GIÁO ÁN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI NÔNG DÂN VÀ VẬN ĐỘNG NÔNG DÂN Ở CƠ SỞ

28 250 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2018, 13:56

Bài NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI NÔNG DÂN VÀ VẬN ĐỘNG NÔNG DÂN Ở CƠ SỞ A KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG Tên giảng: Nghiệp vụ công tác Hội Nông dân vận động nông dân sở Thời gian giảng: tiết (mỗi tiết 45 phút) Đối tượng người học: Cán lãnh đạo, quản lý Đảng, quyền, đồn thể nhân dân cấp sở (xã, phường, thị trấn đơn vị tương đương); trưởng, phó phòng, ban, ngành, đồn thể cấp huyện tương đương; trưởng, phó phòng sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tương đương; cán dự nguồn chức danh trên; cán bộ, công chức cấp sở số đối tượng khác Mục tiêu: 4.1 Về kiến thức: Trang bị kiến thức công tác Hội Nông dân nghiệp vụ công tác vận động nông dân sở 4.2 Về kỹ năng: Biết vận dụng lý luận nghiên cứu vào công tác vận động nông dân phong trào nông dân sở 4.3 Về thái độ: Nâng cao nhận thức vị trí, vai trò nơng dân Hội Nông dân nghiệp vụ công tác vận động nông dân sở Kế hoạch chi tiết: Bước Phương Nội dung Phương tiện lên lớp pháp Bước Ổn định lớp Thuyết trình Micro Bước Kiểm tra cũ Lồng ghép Micro Bước NHỮNG VẤN ĐỀ CHỦ YẾU VỀ NÔNG DÂN, CÔNG TÁC VẬN (Giảng ĐỘNG NÔNG DÂN VÀ HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM mới) - Thuyết trình 1.1 Nơng dân Việt Nam 60’ - Micro 20’ - Thuyết trình - Powerpoint - Micro 10’ - Vấn đáp - Phấn, bảng, - Powerpoint gian 5’ 0’ - Phấn, bảng, - Vấn đáp 1.2 Công tác vận động nông dân Đảng Thời 1.3 Khái lược Hội Nông dân Việt Nam 1.4 Tổ chức sở Nơng dân Việt Nam - Thuyết trình - Micro - Vấn đáp - Powerpoint - Micro - Thuyết trình - Phấn, bảng, - Powerpoint NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI NÔNG DÂN VÀ VẬN ĐỘNG NÔNG DÂN Ở CƠ SỞ 2.1 Nghiệp vụ tuyên truyền, giáo dục xây dựng người nông dân mới, đáp ứng yêu cầu - Thuyết trình nghiệp đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, - Vấn đáp đại hóa nơng nghiệp, nơng thôn 2.2 Nghiệp vụ tổ chức phong trào nông dân thi đua thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh - Thuyết trình - Vấn đáp 2.3 Nghiệp vụ xây dựng, củng cố tổ chức - Thuyết trình Hội sở - Vấn đáp 100’ 20’ - Powerpoint - Micro - Phấn, bảng, 20’ - Powerpoint - Micro - Phấn, bảng, xây dựng Đảng, quyền, Mặt trận Tổ - Vấn đáp - Phấn, bảng, quốc, đoàn thể nhân dân sở - Powerpoint - Micro - Phấn, bảng, - Thuyết trình - Powerpoint - Micro Hướng dẫn câu hỏi, tập, nghiên cứu tài - Thuyết trình - Powerpoint - Micro liệu - Powerpoint Bước Chốt kiến thức Bước - Phấn, bảng, 2.4 Nghiệp vụ để tổ chức sở Hội tham gia - Thuyết trình Ban Chấp hành Hội sở 20’ - Micro - Powerpoint - Micro 2.5 Nghiệp vụ công tác lãnh đạo, đạo - Thuyết trình 10’ 20’ 20’ 20’ 10’ 5’ B TÀI LIỆU PHỤC VỤ SOẠN GIẢNG Tài liệu bắt buộc 1.1 Giáo trình Trung cấp lý luận trị - hành chính, Nghiệp vụ cơng tác Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân sở, Nxb Lý luận trị, H.2017 1.2 Nghị Số: 26-NQ/TW, ngày 5/8/2008 Ban Chấp hành Trung ương Đảng nông nghiệp, nông dân, nông thôn 1.3 Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam 1.4 Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc Hội Nơng dân Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013 - 2018 Tài liệu tham khảo 2.1 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X,XI,XII, Nxb Chính trị quốc gia, H.2008, H.2011, H.2017 2.2 Quyết định Số: 1600/QĐ-TTg, ngày 16 tháng năm 2016 Thủ tướng phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2016 – 2020 2.3 Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg, ngày 22/4/2017 Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2016 – 2020 2.4 Quyết định số: 899/QĐ-TTg, ngày 10/6/2013 Thủ tướng Chính phủ Phe duyệt Đề án tái cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững 2.5 Quyết định số: 1895/QĐ-TTg, ngày 17/12/2012 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Chương trình phát triển nơng nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 2.6 Cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn vùng đồng sơng Cửu Long, Nxb Chính trị quốc gia, H.2015 2.7 Tạp chí Nơng nghiệp phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn 2.8 Các viết website: Tạp chí cộng sản, tạp chí dân vận, Hội Nơng dân Việt Nam, C NỘI DUNG BÀI GIẢNG Bước 1: Ổn định lớp Bước 2: Kiểm tra cũ (Lồng ghép trình giảng bài) Bài NGHIỆP VỤ CƠNG TÁC HỘI NÔNG DÂN VÀ VẬN ĐỘNG NÔNG DÂN Ở CƠ SỞ NHỮNG VẤN ĐỀ CHỦ YẾU VỀ NÔNG DÂN, CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NÔNG DÂN CỦA ĐẢNG VÀ HỘI NƠNG DÂN VIỆT NAM 1.1 Nơng dân Việt Nam 1.1.1 Khái niệm - Từ điển Tiếng Việt (Nxb KHKT Hà Nội, 1998): Nông dân định nghĩa “người lao động sống nghề làm ruộng” Hay: - Trong từ điển Cộng sản chủ nghĩa khoa học (Nxb Tiến Mátxcơva, Sự thật, Hà Nội.1996) thì: “Nơng dân giai cấp chuyên sản xuất sản phẩm nông nghiệp sở tư hữu tư nhân sở hữu hợp tác xã tư liệu sản xuất tham gia sản xuất lao động Là giai cấp đặc biệt, giai cấp nơng dân hình thành q trình tan rã chế độ cơng xã nguyên thủy trình phát triển chế độ tư hữu tư liệu sản xuất tồn xây dựng xong chủ nghĩa cộng sản” - Trong từ điển Kinh tế trị vắn tắt (Nxb Tiến Matxcơva - Sự thật, Hà Nội.1998): Nông dân định nghĩa “Một giai cấp xã hội chế độ phong kiến - tư bản, giai cấp nơng dân tồn thể người sản xuất nhỏ nông nghiệp, kinh doanh cá thể tư liệu sản xuất riêng lực lượng gia đình mình” Như vậy, có nhiều cách tiếp cận đưa định nghĩa khác giai cấp nơng dân nhìn chung khái niệm đặc điểm giai cấp nông dân.Trong phạm vi lý luận, nông dân hiểu người sống nông thôn (làng, bản, xã) lấy sản xuất nông nghiệp (theo nghĩa rộng) làm nguồn sống - Theo Chủ nghĩa Mác – Lênin, nông dân giai cấp thời kỳ gia trưởng, giai cấp hàng chục, hàng trăm nô lệ tạo thành Trong suốt hàng chục năm ấy, người nông dân người tiểu chủ, lúc đầu phải chịu phục tùng giai cấp khác sau tự bình đẳng hình thức người tư hữu sở hữu lương thực” Theo cách hiểu này, nông dân giai cấp người sản xuất nhỏ, hình thành phát triển xã hội phong kiến, tồn giai đoạn xã hội tư giai đoạn thấp xã hội cộng sản nước độ lên CNXH điều kiện CNTB chưa phát triển cao - Mác, Ăng-ghen, Lênin cho rằng: “Phương thức sản xuất nơng dân mang tính chất phân tán, lạc hậu kỹ thuật, xuất thấp Điều quy định phương thức sống, phương thức sinh hoạt mang tính chất tự họ Tóm lại, nơng dân Việt Nam người lao động sản xuất nông nghiệp (nông - lâm - ngư – diêm nghiệp), trực tiếp sử dụng loại tư liệu sản xuất đặc thù đất, rừng, sông, biển, để sản xuất nông sản (sản phẩm ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy - hải sản, diêm nghiệp) họ tiếp cận với thành tựu khoa học kỹ thuật nhiều lĩnh vực sử dụng máy móc để giảm bớt sức lao động chân tay 1.1.2 Vị trí, vai trò nơng dân Nơng dân có vai trò to lớn lịch sử phát triển xã hội loài người Vai trò ấy, lực lượng trị tiến bộ, người cầm quyền nhận thức đắn có giải pháp phát huy tốt hoạt động xã hội thu thắng lợi lớn Tuy nhiên, khơng phải tất lượng lượng trị, người cầm quyền nhận thức đắn vai trò nơng dân giải vấn đề nông dân cách khoa học Trong xã hội phân chia thành giai cấp đối kháng, tất giai cấp thống trị tìm cách vận động phát huy vai trò nơng dân cách mạng, trước hết lợi ích họ Được nơng dân ủng hộ tích cực tham gia, cách mạng giành thắng lợi, đem lại cho nông dân quyền lợi định Tuy nhiên, quyền lợi ấy, không bản, lâu dài bền vững, nơng dân khơng khỏi sống khổ cực địa vị người bị áp bức, bóc lột Vì thế, tiến trình lịch sử nhân loại, đấu tranh nông dân nổ nhằm chống lại giai cấp thống trị, bóc lột, với hy vọng thay chế độ tốt đẹp Song, hy vọng đắn, tốt đẹp ấy, không thành thực lâu dài, xã hội liên tiếp thay chế độ áp bức, bóc lột chế độ áp bức, bóc lột khác Từ chủ nghĩa Mác – Lê nin đời, vị trí, vai trò nơng dân đánh giá đắn, vấn đề nông dân nhận thức giải cách khoa học Đầu tiên Mác Ăng-ghen, lãnh tụ thiên tài giai cấp công nhân giớiđã thấy rõ sức mạnh to lớn giai cấp nơng dân, khẳng định vai trò quan trọng họ thắng lợi cách mạng vô sản Hai ông đưa tư tưởng xây dựng khối liên minh cơng – nơng, coi vấn đề chiến lược cách mạng vô sản, yếu tố đặc biệt quan trọng để phát huy vai trò giai cấp nông dân cách mạng Lênin kế thừa phát triển tư tưởng, quan điểm Mác, Ăng-ghen điều kiện chủ nghĩa tư chuyển sang chủ nghĩa đế quốc khẳng định nhân tố đảm bảo thắng lợi cách mạng vô sản chổ: “vô sản ủng hộ người nơng dân nghèo khổ”[1] Ơng coi, liên minh công – nông nguyên tắc tối cao cách mạng vô sản Sau cách mạng tháng Mười, nước Nga phải đương đầu với chiến tranh ác liệt, kéo dài chống lại can thiệp nước đế quốc bọn phản động nước Khi bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội, Nga gặp nhiều khó khăn, hậu chiến tranh nặng nề, kinh tế - xã hội phát triển Để làm chuyển biến tình hình nước Nga, Lê nin đưa luận điểm tiếng “bắt đầu từ nông dân”; soạn thảo lãnh đạo thực sách kinh tế (NEP), mở thời kỳ phát triển nước Nga Từ đó, khẳng định, đánh giá vai trò nơng dân, đề chủ trương, sách đắn nơng dân yếu tố đặc biệt quan trọng đưa nước Nga vượt qua thử thách, ngày lớn mạnh Kế thừa phát triển tư tưởng, quan điểm lãnh tụ giai cấp cơng nhân, Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc đánh giá vai trò, khả cách mạng to lớn giai cấp nông dân Việt Nam Người viết: “Nông dân lực lượng to lớn dân tộc, đồng minh trung thành giai cấp công nhân” [2] Và khẳng định, cách mạng muốn thành công phải dựa vào lực lượng nông dân Được giáo dục, rèn luyện Chủ tịch Hồ Chí Minh, trung thành với tư tưởng Người, Đảng ta suốt trình lãnh đạo cách mạng đánh giá cao vai trò giai cấp nơng dân Việt Nam, đề đường lối, chủ trương phát huy vai trò giai cấp nông dân chống giặc ngoại xâm xây dựng đất nước Giai cấp nông dân Việt Nam lãnh đạo Đảng đứng lên làm cách mạng, dân tộc giành thắng lợi to lớn V.I Lê nin: Toàn tập, t.36, Nxb Tiến bộ, M.,1977, tr.374 Hồ Chí Minh: Tồn tập, t.5, Nxb CTQG, H, 1995, tr.710 Qua hàng trăm năm phát triển, đất nước ta bước bước giai đoạn đẩy mạnh cơng nghiệp hóa – đại hóa, nơng dân nước ta chiếm gần 70% dân số khoảng 50% lực lượng lao động xã hội [3]; nông nghiệp Đảng ta xác định mặt trận hàng đầu Trong nhiệm kỳ khóa X, Đảng Nghị Trung ương Nông nghiệp, nông dân, nông thôn khẳng định: “Trong mối quan hệ mật thiết nông nghiệp, nông dân nông thôn, nông dân chủ thể q trình phát triển, xây dựng nơng thơn gắn với xây dựng sở công nghiệp, dịch vụ phát triển đô thị theo quy hoạch bản” [4] Điều thể rõ khẳng định Đảng ta vai trò to lớn giai cấp nông dân Việt Nam công đổi toàn diện đất nước Đảng khởi xướng lãnh đạo lịch sử phát triển dân tộc ta 1.1.3 Đặc điểm nông dân Việt Nam Cũng giống giai cấp nông nhân quốc tế, giai cấp nơng nhân Việt Nam có cấu khơng nhất, bao gồm nhiều tầng lớp khác địa vị, trình độ, lợi ích khơng có hệ tư tương riêng mà phải phụ thuộc vào hệ tư tưởng giai cấp thống trị Đây giai cấp không đại diện cho phương thức sản xuất lịch sử họ có mức sống dân cư thấp mức sống dân cư thành thị Do địa vị kinh tế, xã hội họ khơng thể tự giải phóng mà phải liên minh với giai tầng khác xã hội Từ nhận thấy số đặc điểm giai cấp nông dân Việt Nam sau: Một là, chủ nghĩa yêu nước cách mạng giai cấp nông dân Nông dân người đóng góp sức người, sức nhiều cho kháng chiến” (Lê Duẩn) Có thể nói, xét theo quan điểm lịch sử người Việt Nam nói chung giai cấp nơng dân nói riêng sản phẩm q trình phát triển lâu dài Do đó, ln mang giá trị truyền thống tạo nên lịch sử Bản chất nhân dân ta yêu nước Lịch sử dân tộc qua hàng ngàn năm dựng nước giữ nước chứng minh điều Trong lịch sử có kháng chiến chống quân xâm lược, đặc biệt từ có Đảng, Đảng lãnh đạo, nơng dân lòng theo Đảng, bền bỉ đấu tranh chống áp bóc lột giai cấp phong kiến, chống đế quốc thực dân chung vai Báo cáo Hội Nông dân Việt Nam buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ, ngày 21 tháng năm 2015 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Nxb CTQG, H.2008, tr.124 nước tiến hành thắng lợi cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân sau xây dựng, bảo vệ tổ quốc XHCN Thời kỳ đất nước chìm khói lửa chiến tranh, lãnh đạo Đảng tinh thần phát huy cách cao độ Giai cấp nông dân sát cánh với giai cấp công nhân giai tầng khác xã hội tạo thành khối đại đoàn kết dân tộc để thực nghiệp cách mạng giành quyền Khi đất nước hòa bình thống nhất, nơng dân hăng hái tham gia xây dựng bảo vệ tổ quốc XHCN Những thành tựu mà ngày đạt có phần đóng góp to lớn giai cấp nơng dân Chủ nghĩa yêu nước chủ nghĩa cách mạng làm cho nông dân tin theo Đảng, trung thành phấn đấu cho đất nước ngày “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, cơng bằng, văn minh” Chính chủ nghĩa yêu nước chủ nghĩa anh hùng cách mạng gắn kết nông dân với giai cấp khác xã hội Mặt khác, chủ nghĩa yêu nước dân tộc Việt Nam không đưa đến chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi Vì mà nơng dân nước ta dễ hồ nhập với cộng đồng quốc tế Có thể nói chủ nghĩa yêu nước chủ nghĩa cách mạng đặc điểm truyền thống giai cấp nơng dân Việt Nam Đặc điểm có ý nghĩa quan trọng tích cực động viên, khuyến khích người nơng dân tin theo Đảng Nhà nước, vượt qua khó khăn để hợp lực giai cấp tầng lớp nhân dân xây dựng đất nước ngày to đẹp hơn, đàng hoàng Hai là, tính cố kết cộng đồng tinh thần tương thân, tương Do đặc điểm nông nghiệp nhiệt đới, khí hậu thay đổi thất thường ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt sản xuất nơng dân Do đó, từ thời sơ khai, tính cố kết cộng đồng xem đặc điểm người Việt Nam Con người liên kết với đế chống giặc ngoại xâm, thiên tai, phát triển mùa màng, khai sơn lập ấp Tất cơng việc khơng thể dựa vào sức lực cá nhân riêng lẻ Do sống môi trường sinh hoạt làng, xã Quan hệ huyết thống, dòng tộc gắn kết thành viên cộng đồng thành gia đình, dòng họ lao động sản xuất, rào làng, chắn giặc Tính cố kết cộng đồng chi phối đến đời sống sinh hoạt, văn hố, tín ngưỡng Nó dựa tảng yếu tố tình cảm Đó tình nghĩa xóm làng “tối lửa tắt đèn có nhau”, tình u q hương, gia đình, đất nước, tình yêu huyết thống “một ngựa đau tàu bỏ cỏ” hay “lá lành đùm rách” Tất đặc điểm tạo nên đặc điểm truyền thống riêng người Việt Nam Ngày nay, công hội nhập, đặc điểm cao quý nông dân không bị mà tiếp tục phát triển lên bước cao Đó giúp đỡ liên kết để tiến Mặc dù mà hội nhập lớn, phân hoá giàu nghèo diễn mạnh mẽ văn hố ngoại lai mà tính cố kết cộng đồng có biến đổi định Nhưng cần phải khẳng định đặc điểm cố kết cộng đồng người nơng dân khơng bị Nó đặc điểm quan trọng giai cấp nơng dân nói riêng người Việt Nam nói chung Nó thực giữ vai trò quan trọng đời sống tình cảm quan hệ xã hội người nông dân Với sức mạnh cố kết cộng đồng, người nông dân đạt nhiều thành tựu, đặc biệt nghiệp cơng nghiệp hố - đại hố q trình hội nhập kinh tế giới Ba là, chất cần cù lao động, chịu đựng gian khó nơng dân Bản chất cần cù lao động, chịu đựng vốn chất người nơng dân Việt Nam nói riêng người Việt Nam nói chung Đó giá trị truyền thống quý báu giữ gìn qua nhiều hệ Nhờ chịu đựng gian khó mà người nơng dân thích nghi với điều kiện khắc nghiệt Trong điều kiện mới, phát huy tác dụng truyền thống cần cù lao động người Việt Nam có đường nét tích cực hạn chế Cần cù đơi với sáng tạo Tính sáng tạo thể việc người nông dân thường xuyên cải tiến phương thức sản xuất nhằm tăng xuất lao động Chính điều giúp cho người nơng dân sớm hội nhập với cách làm ăn công nghệ Cần cù lao động lúc không dừng lại chăm làm việc mà quan trọng biết xếp, quản lý, tổ chức công việc sản xuất Điều khác với đặc điểm cần cù lao động chịu đựng gian khổ người nông dân kinh tế tiểu nông trước Nếu trọng cần cù theo quan niệm cũ “cần cù bù thông minh” dẫn đến tâm lí thụ động, xem nhẹ yếu tố kỹ thuật tạo tư thiển cận, hẹp hòi điều ảnh hưởng khơng tốt tới q trình sản xuất người nơng dân Tóm lại, đặc điểm truyền thống giai cấp nông dân phân tích có biến động chất phù hợp với quy luật khách quan Chính đặc điểm truyền thống nhân tố tác động tích cực tới người nơng dân Bên cạnh tác động tích cực đặc điểm thuyền thống, thân chứa đựng yếu tố tiêu cực khơng biến đổi kịp với yêu cầu thời đại Như, đặc điểm tính cố kết cộng đồng tạo ảnh hưởng khơng tốt với giai cấp nơng dân tạo khác biệt làng xã, hình thành tâm lý cục địa phương, “phép vua thua lệ làng” Nhưng cần phải tin tưởng rằng, lãnh đạo sáng suốt Đảng, nổ lực tầng lớp nhân dân, đất nước ngày văn minh, giàu mạnh lúc hạn chế nơng dân hẹp hòi tầm nhìn, dẫn dến việc khơng tiếp thu sử dụng thành tựu khoa học công nghệ, cách sử theo chưa theo pháp luật giai cấp nơng dân xóa bỏ 1.1.4 Tình hình nơng dân Việt Nam Qua 30 năm đổi mới, nông dân nước ta có phát triển mặt tư tưởng, trị, kinh tế, xã hội lối sống - Về tư tưởng: từ người nơng dân có tư tưởng thụ động, ỷ lại thời kỳ trước đây, thời kỳ tập trung quan liêu bao cấp, phần lớn trở thành người nông dân tự chủ, động nhiều mặt hoạt động, sản xuất kinh doanh xây dựng nông thôn Tuyệt đại đa số nông dân nhận thức trách nhiệm nghĩa vụ mình, tích cực thực nghĩa vụ ấy, đồng thời đấu tranh đòi quyền lợi đáng họ - Về trị: tuyệt đại đa số nơng dân tin tưởng thực vào thắng lợi công đổi mới, tự hào truyền thống cách mạng, Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh - Về xã hội: từ người nơng dân chủ yếu bó hẹp làng, bản, láng giềng, họ hàng trở thành người nơng dân có quan hệ rộng mở, đa dạng, phong phú bên - Về kinh tế: từ người nông dân chủ yếu sản xuất theo mệnh lệnh chuyển sang người nông dân tự tổ chức sản xuất, liên kết sản xuất kinh doanh theo nhóm hộ, ngành nghề, hợp tác xã, kinh tế hộ phát triển dần thành kinh tế trang trại 10 - Khuyết điểm: + Còn khơng cấp ủy tổ chức đảng chưa thực quan tâm đến công tác vận động nông dân; phận cán bộ, đảng viên coi công tác tổ chức Hội Nông dân Nhiều nơi có biểu “khống trắng” cơng tác cho cán Hội Nông dân Các tổ chức hệ thống trị khơng nơi, quyền sở chưa tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Hội Nông dân hoạt động có hiệu + Tổ chức Hội Nơng dân nhiều nơi yếu, lực trình độ cán hạn chế, chế độ, sách đãi ngộ chưa thỏa đáng Khá nhiều cán không thích làm cơng tác Hội Nơng dân, cơng tác dân vận + Nội dung, hình thức, phương pháp cơng tác vận động nông dân chưa đổi Nhiều nơi cấp ủy chưa ý phát huy vai trò Hội cơng tác giám sát chức phản biện xã hội 1.3 Khái lược Hội Nông dân Việt Nam 1.3.1 Vài nét hình thành phát triển Hội Nơng dân Việt Nam Dưới lãnh đạo đồng chí Nguyễn Ái Quốc Thanh niên cách mạng đồng chí hội, cuối năm 1926 đầu năm 1927, số địa phương hình thành “Nông Hội Đỏ” đạo dậy nông dân đấu tranh chống thực dân, địa chủ phong kiến tư sản, đòi quyền dân sinh, dân chủ; tiêu biểu đấu tranh nông dân Cao Lãnh, Sa Đéc, Gia Định, Đức Phổ, Duyên Hà, Tiền Hải,… tới đỉnh cao Xô Viết Nghệ Tĩnh Ngay từ thành lập, Đảng ta coi trọng việc giáo dục, tổ chức, động viên đưa quần chúng đấu tranh trị xây dựng đội quân trị quần chúng cách mạng Tại kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần I (khoá I) từ 14/10 đến cuối tháng 10 năm 1930, “Nông hội đỏ” thức đời Sự kiện thành lập Nơng hội đỏ đánh dấu trưởng thành quan trọng chất giai cấp nông dân Việt Nam Lần đưa giai cấp nơng dân có đồn thể cách mạng mình, lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam Để phù hợp với giai đoạn lịch sử, tổ chức Hội nông dân Việt Nam liên tục phát triển nhiều hình thức tên gọi phù hợp: “Hội tương tế hữu”, “Hội nông dân phản đế”, “Hội nông dân cứu quốc” Đến Đại hội đại biểu tồn quốc lần I Hội Nơng dân Việt Nam họp từ ngày 28 đến ngày 29/3/1988 Hà Nội, cột mốc quan 14 trọng, bước ngoặc có ý nghĩa lịch sử phát triển phong trào nông dân [7]: Hội nông dân Việt Nam, tổ chức trị - xã hội rộng rãi giai cấp nơng dân thức thành lập, có hệ thống từ Trung ương đến sở; khẳng định quan điểm Đảng ta vai trò, vị trí giai cấp cơng nơng dân Hội Nông dân Việt Nam nghiệp cách mạng, đồng thời đề mục tiêu, nội dung hoạt động Hội, thực đường lối đổi Đảng Tại phiên họp ngày 17/01/1991, Bộ Chính trị đồng ý lấy ngày 14 tháng 10 năm 1930 làm ngày kỷ niệm thành lập Hội Nông dân Việt Nam 1.3.2 Vai trò Hội Hội Nơng dân Việt Nam có vai trò người đại diện phát huy quyền làm chủ, bảo vệ quyền lợi ích đáng, hợp pháp hội viên, nông dân; phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần cách mạng, lao động sáng tạo, cần kiệm tự lực, tự cường, đồn kết nơng dân; tích cực chủ động hội nhập quốc tế, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng văn hố, giữ vững quốc phòng, an ninh, góp phần thực mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, cơng bằng, văn minh; phát huy vai trò chủ thể nơng dân q trình phát triển nông nghiệp nông thôn Đại hội XI khẳng định: “xây dựng, phát huy vai trò chủ thể giai cấp nơng dân q trình phát triển nơng nghiệp, nơng thơn”[8] 1.3.3 Mục đích Hội Mục đích Hội Nơng dân Việt Nam tập hợp đồn kết nơng dân, xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh mặt, xứng đáng lực lượng tin cậy khối liên minh vững cơng, nơng, trí, bảo đảm thực thắng lợi nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp, nơng thơn, góp phần thực mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh 1.3.4 Tính chất, chức năng, nhiệm vụ Hội Ngày 25/6/1977, Ban Bí thư Thơng báo số 16 – TB/TW việc thành lập Ban Trù bị Đại hội đại biểu nông dân tập thể Trung ương Ngày 25/6/1979, Ban Bí thư định tách Ban trù bị Đại hội đại biểu nông dân tập thể Trung ương (nằm Ban Nông nghiệp Trung ương) thành quan thuộc hệ thống đoàn thể quần chúng đạo trực tiếp Ban Bí thư Ban Trù bị Đại hội đại biểu nơng dân tập thể Trung ương (thực chất phận Ban Nông nghiệp Trung ương, Ban Nông nghiệp đạo) lập thành quan độc lập có nhiệm vụ vừa thường xuyên đạo phong trào thực nhiệm vụ trị Đảng, vừa giúp Ban Bí thư chuẩn bị Đại hội nơng dân toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Sđd, tr 80 15 - Tính chất: Hội Nơng dân Việt Nam tổ chức trị, xã hội giai cấp nông dân Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sở trị Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Chức năng: + Tập hợp, vận động, giáo dục hội viên, nơng dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, lực mặt + Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước khối đại đoàn kết toàn dân tộc + Chăm lo bảo vệ quyền lợi ích đáng, hợp pháp nông dân; tổ chức hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân sản xuất đời sống - Nhiệm vụ: + Tuyền truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên, nơng dân hiểu biết đường lối Đảng, sách, Pháp luật Nhà nước; nghị quyết, thị Hội Khơi dậy phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tình thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo nông dân + Vận động, tập hợp làm nòng cốt tổ chức phong trào nơng dân phát triển kinh tế, văn hố, xã hội, quốc phòng, an ninh; xây dựng nơng thơn + Chăm lo đời sống vật chất tinh thần hội viên, nông dân Trực tiếp thực phối hợp thực số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nơng thơn; hướng dẫn phát triển hình thức kinh tế tập thể nông nghiệp, nông thôn Tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề, khoa học công nghệ giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, bảo vệ mơi trường + Đồn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức hội, phát triển nâng cao chất lượng hội viên Xây dựng tổ chức hội vững mạnh mặt; đào tạo, bồi dưỡng cán hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hoá, hội nhập quốc tế + Tham gia xây dựng Đảng quyền sạch, vững mạnh Tham gia giám sát phản biện xã hội theo quy chế; tham gia xây dựng chế, sách phát triển nơng nghiệp, nông dân, nông thôn Kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng nông dân với Đảng Nhà nước; bảo vệ quyền lợi ích đáng hợp pháp hội viên, 16 nông dân Thực Quy chế dân chủ sở, giữ gìn đồn kết nội nơng dân; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh trị, trật tự, an tồn xã hội; chống quan liêu, tham nhũng lãng phí tệ nạn xã hội + Mở rộng hoạt động đối ngoại theo quan điểm, đường lối Đảng, tăng cường hợp tác, trao đổi, học tập kinh nghiệm, tiến khoa học - kỹ thuật, quảng bá hàng hố nơng sản, văn hố Việt Nam với tổ chức nông dân, tổ chức quốc tế, tổ chức phủ, phi phủ khu vực giới 1.3.5 Nguyên tắc, tổ chức hoạt động Hội Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ 1.3.6 Hệ thống tổ chức Cơ cấu tổ chức Hội Nông dân Việt Nam tổ chức theo đơn vi hành nhà nước với bốn cấp từ trung ương đến sở: Trung ương, tỉnh, huyện, xã đơn vị tương đương cấp 1.4 Tổ chức sở Hội Nông dân Việt Nam 1.4.1 Khái niệm Tổ chức sở hội: thành lập đơn vị hành xã, phường, thị trấn có nông dân Những đơn vị kinh tế, nông trường, lâm trường, hợp tác xã có nhu cầu thành lập sở hội Hội cấp trực tiếp xem xét định thành lập tổ chức Hội phù hợp Những sở hội có nhu cầu sáp nhập, chia tách, giải thể Ban Chấp hành sở đề nghị Ban Chấp hành cấp trực tiếp xem xét định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ sở hội sinh hoạt tháng kỳ, cần thiết họp bất thường Chi hội tổ chức theo thôn, ấp, bản, làng, khu phố, hợp tác xã theo nghề nghiệp Chi hội chia thành nhiều tổ hội Đại hội toàn thể hội viên đại biểu hội viên (nơi có đơng hội viên) bầu Ban Chấp hành chi hội Ban Chấp hành chi hội bầu chi hội trưởng, chi hội phó Bầu cử Ban Chấp hành chi hội, chi hội trưởng, chi hội phó hình thức bỏ phiếu kín biểu Chi hội đơn vị hành động, cầu nối Ban Chấp hành sở với hội viên, nông dân Nhiệm kỳ Ban Chấp hành chi hội hai năm rưỡi Chi hội tháng họp kỳ 1.4.2 Vị trí, vai trò tổ chức sở Hội Nông dân Việt Nam 17 Tổ chức sở hội có vị trí vai trò quan trọng: tảng Hội Nông dân Việt Nam, cầu nối Hội với hội viên, nông dân, nơi trực tiếp thực đường lối, chủ trương Đảng sách, pháp luật Nhà nước nghị quyết, thị Hội cấp trên; nơi rèn luyện, giáo dục, kết nạp hội viên, cầu nối Đảng với nông dân, tuyên truyền vận động nông dân vào Hội; nắm phản ánh tâm tư, nguyện vọng đáng hội viên, nơng dân với Đảng, quyền; cấp cuối tổ chức hội Vì vậy, việc xây dựng tổ chức sở hội vững mạnh có ý nghĩa quan trọng tổ chức hội 1.4.3 Hoạt động chủ yếu Hội Nông dân Việt Nam sở - Nội dung hoạt động phải quán triệt nghị Đảng: Chỉ thị số 59CT/TW ngày 15/12/2000 Bộ Chính trị khóa VIII “Tăng cường lãnh đạo Đảng hoạt động Hội NDVN thời kỳ CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn”, Nghị Hội nghị lần thứ năm, lần thứ bảy Ban Chấp hành trung ương khóa IX, Nghị 26/NQ-TW ngày 05/8/2008 Hội nghị lần thứ BCH Trung ương Đảng (khố X) nơng nghiệp, nơng dân, nơng thơn; cấp Hội trực tiếp thực phối hợp thực có hiệu số Chương trình, Đề án, Dự án phát triển KT – XH, xây dựng nông thôn …: Kết luận số 61/KL-TW ngày 03/12/2009 Ban Bí thư Trung ương Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm Hội Nơng dân Việt Nam phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020”; Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, XII Đảng, Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (2013 – 2018) Hội Nông dân Việt Nam (hướng tới Đại hội lần thứ VII, NK 2018 – 2023) nhiệm vụ trị Đảng địa phương đề Tích cực thực chủ trương Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng xác định: “ Xây dựng, phát huy vai trò giai cấp nơng dân, chủ thể q trình phát triển nơng nghiệp, xây dựng nơng thơn Hỗ trợ, khuyến khích nơng dân học nghề, chuyển dịch cấu lao động, tiếp nhận ứng dụng tiến khoa học – công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi để nông dân chuyển sang làm công nghiệp dịch vụ”[9] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị Quốc gia, H.2016, tr.161 18 - Đẩy mạnh phong trào nông dân, trực tiếp thực số chương trình, dự án phát triển KT-XH, xây dựng nơng thôn mới: tổ chức hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công, dạy nghề, hỗ trợ việc làm, dịch vụ vốn, giống, vật tư nông nghiệp, tiêu thụ nông sản, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, chuyển giao tiến KHKT công nghệ để có suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa cao, khai thác tiềm năng, phát huy nội lực, cần kiệm phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác Tổ chức hướng dẫn nông dân chuyển dịch cấu nông nghiệp, phát triển ngành nghề, khai thác sử dụng có hiệu đất trống, đồi núi trọc, mặt nước ao hồ, đầm phá ven biển, phát triển hình thức kinh tế hợp tác nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ Chủ động tham gia vào chương trình quốc gia xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu việc hướng dẫn người nghèo cách làm ăn khuyến nông, khuyến lâm theo phương thức “cầm tay việc”, giúp đỡ sản xuất tiêu thụ sản phẩm, xây dựng tổ hội nghề nghiệp, tổ đoàn kết, tổ hợp tác, hợp tác xã, tổ tương trợ, tổ liên doanh liên kết, giúp hộ nghèo vươn lên Phát huy vai trò làm chủ nơng dân tham gia xây dựng hương ước, quy ước làng, xã ; thực quy chế dân chủ nông thôn Xây dựng Đảng, xây dựng quyền vững mạnh thực “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” việc chung việc có liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ nông dân, làm tốt cơng tác hòa giải, mâu thuẫn nội nông dân giải sở, xây dựng văn hóa tinh thần, nếp sống lành mạnh tiết kiệm việc ma chay, cưới hỏi, lễ hội; tích cực phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn - Đổi phương thức hoạt động theo hướng đa dạng, thiết thực để thu hút tập hợp đông đảo nông dân tham gia hoạt động Hội: + Tăng cường hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân vốn, kỹ thuật, công nghệ, tiêu thụ sản phẩm, thông tin thị trường, v.v nhằm phục vụ cho sản xuất, kinh doanh tổ chức đời sống Chú trọng phương thức đạo điểm, xây dựng mơ hình trình diễn, xây dựng chi hội, tổ hội, hội viên thành điển hình tiên tiên, tổng kết rút kinh nghiệm nhân diện rộng để nhiều người học tập làm theo 19 + Tổ chức hội thi “Kiến thức nhà nông”, “Nhà nông đua tài”, “Chi hội trưởng giỏi”, “Chủ nhiệm câu lạc nơng dân giỏi”, thi tìm hiểu pháp luật hình thức sân khấu hóa, v.v hội nghị chuyên đề, hội nghị đầu bờ phát triển kinh tế hộ, chuyển dịch cấu kinh tế, phổ biến khoa học - kỹ thuật, thông qua văn hóa, văn nghệ, gương “Người tốt - việc tốt”, v.v để tuyên truyền giáo dục hội viên nông dân + Các chi, tổ Hội động viên nơng dân, góp cơng, góp phù hợp xây dựng đường làng, ngõ xóm, trường học, trạm xá, v.v đồng thời kiểm tra, dân chủ công khai thu, chi xây dựng sở hạ tầng nơng thơn - Chăm lo lợi ích đáng nơng dân Chăm lo lợi ích nơng dân vừa mục đích yêu cầu, vừa động lực công tác vận động nông dân Nhiệm vụ quan trọng trước hết công tác vận động nông dân phải nắm tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng nông dân để chủ trương giải kịp thời yêu cầu, nguyện vọng họ Lợi ích nơng dân đa dạng, phong phú, song tập trung vào ba mặt là: dân sinh, dân trí, dân chủ - Cải thiện dân sinh: cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nông dân, trước hết đời sống vật chất Đây yêu cầu, mong muốn hàng đầu nông dân mong muốn Đảng ta Vì vậy, phải khuyến khích, giúp đỡ nơng dân phát triển kinh tế, làm giàu đáng, đẩy mạnh chương trình xóa đói, giảm nghèo, giải tốt vấn đề xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng rõ: “Nâng cao suất lao động nông nghiệp, mở rộng nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ điện, nước sạch, y tế, giáo dục, thông tin, v.v cải thiện chất lượng sống cư dân nơng thơn; thực có hiệu quả, bền vững cơng xóa đói, giảm nghèo, khuyến khích làm giàu hợp pháp”[10] - Nâng cao dân trí: với cải thiện đời sống vật chất nâng cao dân trí đòi hỏi sống nơng dân, yêu cầu cấp bách nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa, hội nhập quốc tế Đảng ta xác định, đảm bảo công xã hội giáo dục, người nông dân, em nông dân học, gia đình nghèo, gia đình thuộc diện sách Phát triển tăng cường mạng lưới văn hóa, 10 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị Quốc gia, H.2016, tr.161 20 thông tin, tuyên truyền sở để nâng cao mức hiểu biết hưởng thụ, sáng tạo văn hóa nơng dân miền đất nước - Thực dân chủ: Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) Đảng xác định: “Dân chủ xã hội chủ nghĩa chất chế độ ta, vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển đất nước Xây dựng bước hoàn thiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm dân chủ thực thực tế sống cấp, tất lĩnh vực” [11] Vì vậy, tổ chức sở Hội Nông dân phải làm tốt việc vận động nông dân thực quyền dân chủ để phát huy tính tích cực tự giác, sáng tạo nơng dân việc thực nhiệm vụ trị địa phương, đơn vị Mọi việc phải thực nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, chống biểu quan liêu, coi thường dân NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI NÔNG DÂN VÀ VẬN ĐỘNG NÔNG DÂN Ở CƠ SỞ 2.1 Nghiệp vụ tuyên truyền, giáo dục xây dựng người nông dân mới, đáp ứng yêu cầu nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn Tun truyền, giáo dục mặt công tác quan trọng công tác vận động nông dân công tác quần chúng nói chung Vì vậy: - Phải tiến hành cơng tác tun truyền, giáo dục trị tư tưởng sâu rộng nông dân chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, tình hình nhiệm vụ cách mạng, thành tựu đất nước năm đổi mới, thuận lợi, khó khăn, thách thức nơng dân, nơng nghiệp Chú trọng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, sách, pháp luật nơng nghiệp, nơng dân, nơng thôn nghị Hội; mục tiêu, nội dung Chương trình xây dựng nơng thơn mới; chủ quyền biển, đảo Tăng cường tuyên truyền, phổ biến mơ hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình tiên tiến tập thể, cá nhân; tổ chức hội thi, thi tìm hiểu truyền thống lịch sử Đảng, Hội Nông dân Việt Nam, tìm hiểu pháp luật, v.v gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực vận động “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 11 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia, H.2011, tr.84-85 21 Nam” Việc tuyên truyền, giáo dục nhằm phát huy tinh thần tự giác, hăng hái cách mạng, nâng cao lòng u nước tinh thần quốc tế chân nông dân; giúp nông dân tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng cách mạng, vào lãnh đạo Đảng - Giáo dục, bồi dưỡng đạo đức, lối sống; phát huy truyền thống, sắc văn hóa; tình nghĩa, nhân hậu, thủy chung có ý thức làm chủ ý thức trách nhiệm cộng đồng, phát huy người tốt, việc tốt để bước hình thành hệ giá trị chuẩn mực đạo đức, lối sống người mới, chống lề thói cổ hủ, lạc hậu - Giáo dục, bồi dưỡng văn hóa, khoa học - cơng nghệ, tay nghề cho nông dân Công tác tuyên truyền, giáo dục vừa công tác cấp bách, vừa công tác lâu dài, thường xuyên, nhiều biện pháp Xây dựng giai cấp nông dân mặt xây dựng người nông dân với yêu cầu cụ thể: - Có ý thức làm chủ ý thức trách nhiệm cơng dân, biết gắn lợi ích cá nhân với lợi ích cộng đồng lợi ích tồn xã hội - Giàu lòng u nước, có tinh thần quốc tế chân gắn với độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội - Có trình độ học vấn, khoa học - kỹ thuật đáp ứng với yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn, hội nhập quốc tế - Có đời sống vật chất tinh thần ngày cao, có sức khỏe, sống có văn hóa tình nghĩa; phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; chống hủ tục lạc hậu, lối sống không tiến như: thực dụng, ích kỷ, v.v Tổ chức sở Hội cần ý xây dựng đội ngũ báo cáo viên lựa chọn từ sở đảm bảo số lượng, chất lượng, tập huấn để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng đội tuyên truyền nông dân, tăng cường nguồn thông tin từ báo, tạp chí tài liệu sinh hoạt Đảng, Nhà nước, Hội Nông dân Việt Nam 22 2.2 Nghiệp vụ tổ chức phong trào nông dân thi đua thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh Các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng xuất phát từ lợi ích giai cấp cơng nhân, nơng dân nước Tổ chức phong trào nông dân thi đua thực nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh - quốc phòng mục đích thước đo kết công tác vận động nông dân Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam (7-2013), Hội phát động phong trào lớn: phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp làm giàu giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới; phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng - an ninh 2.2.1 Nghiệp vụ tổ chức phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp làm giàu giảm nghèo bền vững Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp làm giàu giảm nghèo bền vững nhằm động viên nơng dân đồn kết, hợp tác tương trợ giúp đỡ phát triển sản xuất để thực lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh “làm cho người nghèo đủ ăn, người đủ ăn giàu, người giàu giàu thêm” [12] Thực vận động ‘Toàn dân thi đua làm kinh tế giỏi, nhà làm giàu cho mình, cho cộng đồng sở cho đất nước” để thực mục tiêu tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo, khơng hộ đói Tổ chức sở Hội cần làm tốt vai trò đầu mối liên kết doanh nghiệp, nhà khoa học với hộ sản xuất, kinh doanh giỏi xây dựng mơ hình hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm để tuyên truyền nhân rộng Vận động nông dân “dồn điền, đổi thửa” hình thức tập trung ruộng đất khác để nâng quy mơ sản xuất, phát triển nhanh mơ hình trang trại, gia trại, xây dựng cánh đồng mẫu lớn để tạo vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm xây dựng thương hiệu Vận động nông dân đẩy mạnh phát triển kinh tế biển: khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy, hải sản gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo; tích cực trồng, chăm sóc bảo vệ rừng Chủ động phối hợp với ngành để đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho 12 Hồ Chí Minh: Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H.2011, t5, tr.81 23 nông dân bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp Vận động hộ sản xuất, kinh doanh giỏi giúp hộ nghèo kỹ thuật, vốn, vật tư kinh nghiệm sản xuất Động viên hướng dẫn hội viên nông dân phát huy nội lực, khai thác tiềm đất đai, sử dụng vốn có hiệu quả, tiếp thu, ứng dụng tiến khoa học - kỹ thuật - công nghệ sinh học, chuyển đổi mùa vụ, trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với thị trường điều kiện sinh thái vùng đạt mức tiên tiến khu vực trình độ cơng nghệ tăng thu nhập diện tích gieo trồng, ngày cơng lao động, chất lượng nơng sản hàng hóa đủ sức cạnh tranh nước quốc tế Thực chương trình xóa đói giảm nghèo Chính phủ, vận động “Ngày người nghèo”, hướng dẫn nông dân cách làm ăn, Ban Chấp hành Hội sở theo dõi, phân loại tìm ngun nhân đói nghèo hộ để có biện pháp giúp đỡ cụ thể, phân công hộ nơng dân sản xuất kinh doanh giỏi giúp đỡ nhầt từ hai đến ba hộ nghèo có lao động để thoát nghèo như: cách làm ăn, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt theo phương thức “cầm tay việc” sử dụng vốn có hiệu quả, với tinh thần “Người trước rước người sau, người sau theo mau người trước”, vận động hộ nghèo không mặc cảm tự ti, nêu cao tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo 2.2.2 Nghiệp vụ tổ chức phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn Tổ chức sở Hội tiếp tục thực phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nơng thơn mới” Thủ tướng Chính phủ phát động Tích cực vận động cán bộ, hội viên nơng dân tham gia phát triển kinh tế, xây dựng bảo vệ sở hạ tầng nông thôn, tiết kiệm tiêu dùng, góp cơng, góp để thực “Nhà nước nhân dân làm”, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận với dịch vụ công cộng, xây dựng phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, chợ, thông tin liên lạc để nối nông thôn với thành thị, tạo điều kiện giao lưu hàng hóa nơng thơn hàng hóa nơng thơn tiêu thụ ngồi vùng Tun truyền, vận động nơng dân đăng ký trở thành gia đình nơng dân văn hóa theo năm tiêu chuẩn, góp phần xây dựng xã, thơn, ấp, bản, làng văn hóa; gắn với thực phong trào “Tồn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa”, vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, xây dựng “làng sạch, đẹp”, phấn 24 đấu gia đình đủ ba cơng trình hợp vệ sinh, đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp Xây dựng phong trào xã hội học tập, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực nơng thơn, tham gia cơng tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, trung học sở, xây dựng quỹ khuyến học hỗ trợ cho em nơng dân nghèo vượt khó vươn lên học giỏi Tổ chức cho gia đình cán bộ, hội viên nông dân đăng ký cam kết thực nếp sống việc cưới, việc tang lành mạnh, tiết kiệm, khơng có người mắc tệ nạn xã hội, khơng vi phạm trật tự an tồn giao thơng, khơng trồng, khơng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng chất ma túy Kiên đẩy lùi, xóa bỏ tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu, khắc phục tâm lý thụ động, ỷ lại, bất chấp đạo lý, coi thường kỷ cương phép nước Tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, liên hoan văn nghệ quần chúng chào mừng ngày lễ lớn đất nước, ngày truyền thống Hội Nông dân Việt Nam Xây dựng người nông dân Việt Nam vừa phát huy truyền thống, vừa đại, có ý thức cội nguồn lòng tự hào dân tộc, có kiến thức, góp phần giữ gìn phong mỹ tục xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Thực chương trình hành động quốc gia chiến lược dân số, cấp Hội tuyên truyền, vận động nông dân (trong độ tuổi) không sinh thứ ba, nuôi khỏe, dạy ngoan, tiến tới ổn định dân số, để không ngừng nâng cao chất lượng sông, thỏa mãn nhu cầu vật chất tinh thần ngày cao nông dân 2.2.3 Nghiệp vụ tổ chức phong trào nông dân tham gia bảo đảm QP-AN Quán triệt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng bảo vệ Tổ quốc, cấp Hội động viên hộ gia đình hội viên, nơng dân thực tốt luật nghĩa vụ quân sách hậu phương quân đội, đẩy mạnh hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, nâng cao trách nhiệm Hội việc tham gia chăm lo đời sống gia đình liệt sĩ, thương binh, người có cơng với cách mạng, vận động nơng dân xây dựng nhà tình nghĩa, mua sổ tiết kiệm tình nghĩa, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam, người tàn tật, người già khơng nơi nương tựa, v.v Tích cực xây dựng “điểm sáng vùng biên” định canh, định cư cải thiện đời sống đồng bào dân tộc thiểu số; kiên đấu tranh chống âm mưu thù đoạn diễn biến hòa bình lực thù địch, khơng để nông dân mắc mưu kẻ xấu Trong bối cảnh nay, tổ chức sở 25 Hội cần trọng vận động ngư dân bám biển, tham gia hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc Thực tốt Nghị Chính phủ chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, xây dựng tổ chức nơng dân tự quản giữ gìn an ninh, trật tự thơn xóm Tun truyền, vận động nơng dân tố giác tội phạm, kịp thời ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, cờ bạc, v.v khơng thành kiến, tận tình giúp đỡ người mắc tệ nạn xã hội, giúp đỡ người lầm lỗi trở với cộng đồng Phối hợp với quan chức giải dứt điểm vụ việc mâu thuẫn nội nông dân, không đề xảy xung đột bất ngờ, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an tồn xã hội nơng thơn 2.3 Nghiệp vụ xây dựng, củng cố tổ chức Hội sở Trong năm tới, tổ chức Hội sở cần tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Hội mạnh trị, thống tư tưởng tổ chức; nâng cao lực tập hợp, vận động, phát huy dân chủ, sức sáng tạo hội viên, nông dân Để thực vai trò, chức năng, nhiệm vụ mình, tổ chức Hội Nơng dân sở phải xây dựng, củng cố lớn mạnh, tập hợp đông đảo nông dân vào Hội Mọi đảng viên nông thôn, sản xuất nông nghiệp phải vào Hội sinh hoạt tổ chức sở Hội Trong việc phát triển hội viên mới, trọng phát triển hội viên ngư dân, vùng bãi ngang ven biển, chủ trang trại, doanh nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn, cán công chức nghỉ hưu, v.v gắn với nâng cao chất lượng hội viên Kiện toàn Ban Chấp hành đội ngũ cán sở Hội để đủ sức điều hành, phối họp tổ chức thực nhiệm vụ Các sở Hội phải có quỹ để có kinh phí hoạt động trợ cấp cho cán Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán Hội, cán dân tộc thiểu số Thường xuyên đổi nội dung sinh hoạt Hội sở cho phù hợp với tình hình điều kiện địa phương, vùng, miền, trình độ dân trí, trình độ phát triền kinh tế - xã hội Các sở Hội lựa chọn hình thức sinh hoạt như: hội họp, kết nạp hội viên mới, tham quan mơ hình, điển hình nơng dân sản xuất, kinh doanh giỏi, mơ hình xây dựng nông thôn mới, tọa đàm, hội thảo, gặp gỡ nhà khoa học, doanh nghiệp đối tác kinh doanh, v.v để thu hút đông đảo hội viên tham gia hoạt động Hội 26 2.4 Nghiệp vụ để tổ chức sở Hội tham gia xây dựng Đảng, quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân sở Tham gia xây dựng Đảng, quyền, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân nhiệm vụ trị quan trọng tổ chức sở Hội Tổ chức sở Hội cần có hình thức cụ thể, phù hợp để Hội hội viên tham gia xây dựng chủ trương, nghị tổ chức sở đảng, chủ trương, nghị liên quan trực tiếp đến nơng nghiệp, nơng dân, nơng thơn Bên cạnh đó, tổ chức sở Hội hội viên cần tích cực chủ động tham gia kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên; công tác phát triển Đảng sở; xây dựng chủ trương, biện pháp chương trình phát triển kinh tế - xã hội quyền địa phương Là thành viên Mặt trận Tổ quốc sở, tổ chức sở Hội hội viên cần có việc làm cụ thể, thiết thực để xây dựng Mặt trận tích cực phối hợp với đoàn thể nhân dân việc tổ chức, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, cầu nối Đảng với nông dân 2.5 Nghiệp vụ công tác lãnh đạo, đạo Ban Chấp hành Hội sở Ban Chấp hành Hội sở cần thường xuyên đổi công tác lãnh đạo, đạo, điều hành hướng tới tổ chức thực có hiệu nhiệm vụ trị Hội Nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất, tham gia xây dựng sách, giám sát vả phản biện xã hội Ban Chấp hành Hội sở cần chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng sở việc lãnh đạo công tác vận động nơng dân, phối hợp với quyền để thực sách, pháp luật Nhà nước đối vởi nông dân, phối hợp chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp nông dân Ban Chấp hành Hội sở cần làm tốt công tác thi đua - khen thưởng, đảm bảo nguyên tắc, công khai, dân chủ, công để cổ vũ, động viên phong trào nông dân Ban Chấp hành Hội sở cần làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa vi phạm, vi phạm Điều lệ Hội nhằm giúp cơng tác lãnh đạo, đạo Hội có hiệu Bước 4: Chốt kiến thức Bước 5: Hướng dẫn câu hỏi, tập, nghiên cứu tài liệu 27 D CÂU HỎI ÔN TẬP, THẢO LUẬN, TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌC TẬP Câu hỏi ơn tập 1.1 Trình bày vấn đề tổ chức hoạt động tổ chức Hội Nông dân Việt Nam sở? Liên hệ thực tiễn? 1.2 Trình bày nội dung nghiệp vụ công tác vận động cựu chiến binh Hội Nông dân Việt Nam sở? Liên hệ thực tiễn? Câu hỏi thảo luận 2.1 Đ/c phân tích vai trò nông dân giai đoạn nay? 2.2 Đ/c làm rõ vị trí, vai trò nhiệm vụ tổ chức sở Hội? 2.3 Đ/c nêu thực trạng hoạt động tổ chức sở Hội Nông dân Những giải pháp thực tốt hoạt động Hội sở? Liên hệ thực tế địa phương, đơn vị đồng chí công tác? Tài liệu phục vụ học tập 3.1 Giáo trình Trung cấp lý luận trị - hành chính, Nghiệp vụ cơng tác Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân sở, Nxb Lý luận trị, H.2017 3.2 Nghị Số: 26-NQ/TW, ngày 5/8/2008 Ban Chấp hành Trung ương Đảng nông nghiệp, nông dân, nông thôn 3.3 Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam 3.4 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013 - 2018 Bài soạn thông qua khoa ngày….tháng năm 2018 XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG KHOA NGƯỜI SOẠN XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU 28 ... giảng bài) Bài NGHIỆP VỤ CƠNG TÁC HỘI NÔNG DÂN VÀ VẬN ĐỘNG NÔNG DÂN Ở CƠ SỞ NHỮNG VẤN ĐỀ CHỦ YẾU VỀ NÔNG DÂN, CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NÔNG DÂN CỦA ĐẢNG VÀ HỘI NƠNG DÂN VIỆT NAM 1.1 Nơng dân Việt Nam... nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, chống biểu quan liêu, coi thường dân NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI NÔNG DÂN VÀ VẬN ĐỘNG NÔNG DÂN Ở CƠ SỞ 2.1 Nghiệp vụ tuyên truyền, giáo dục xây... công tác vận động nông dân; phận cán bộ, đảng viên coi công tác tổ chức Hội Nông dân Nhiều nơi có biểu “khống trắng” cơng tác cho cán Hội Nông dân Các tổ chức hệ thống trị khơng nơi, quyền sở
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI NÔNG DÂN VÀ VẬN ĐỘNG NÔNG DÂN Ở CƠ SỞ, GIÁO ÁN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI NÔNG DÂN VÀ VẬN ĐỘNG NÔNG DÂN Ở CƠ SỞ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay