Sổ tay Truyền thông dân tộc

70 21 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2018, 13:35

HƯỚNG DẪN TRUYỀN THÔNG DÂN TỘC Sổ tay Truyền thông dân tộc Chịu trách nhiệm nội dung ĐÀITIẾNG NÓIVIỆT NAM Chịu trách nhiệm xuất Nhà văn NguyễnTrường - Giám đốc Nhà xuất bảnThanh Niên Giấy đăng ký xuất số: 2938-2015/CXBIPH/04-146/TN cấp ngày 12/11/2015 In 350 khổ 20,5x20,5cm, Công ty Cổ phần In La Bàn Giấy đăng ký xuất số 2938-2015/CXBIPH/04-146/TN Nhà xuất Thanh Niên cấp ngày 12/11/2015 HƯỚNG DẪN TRUYỀN THÔNG DÂN TỘC Mục Lục LỜI GIỚI THIỆU LỜI NÓI ĐẦU CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA TRUYỀN THÔNG DÂN TỘC Đặc điểm dân tộc thiểu số Việt Nam ảnh hưởng đến truyền thơng dân tộc Dân tộc ? Thế dân tộc thiểu số? Những đặc điểm dân tộc thiểu số ảnh hưởng đến truyền thơng dân tộc? Quan điểm sách Đảng Nhà nước phát triển vùng dân tộc thiểu số Truyền thông phát triển cộng đồng thiểu số Truyền thơng gì? Có hình thức truyền thơng? Một quy trình truyền thơng bao gồm yếu tố nào? Truyền thông dân tộc phải đạt yêu cầu gì? Trong truyền thơng dân tộc, tạo nên mạng lưới đóng vai trò quan trọng, sao? Lồng ghép giới truyền thông dân tộc sao? Người làm truyền thông dân tộc cần kiến thức, kỹ gì? Những trở ngại thường gặp truyền thông dân tộc? 8 KỸ NĂNG TRUYỀN THƠNG TRỰC TIẾP Thế truyền thơng trực tiếp? Những kỹ Đặt câu hỏi Lắng nghe Quan sát Nói, thuyết trình Giao tiếp khơng lời Lồng ghép thơng điệp Động viên, khuyến khích 19 19 20 HƯỚNG DẪN TRUYỀN THÔNG DÂN TỘC Cách sử dụng tài liệu trực quan Tài liệu trực quan gì? Tờ rơi, tờ gấp Tranh lật Tranh cổ động Băng, đĩa ghi âm, ghi hình Một số hình thức truyền thông trực tiếp cộng đồng Thăm hộ gia đình Tư vấn Thảo luận nhóm Tổ chức họp Sản xuất tổ chức biểu diễn tiểu phẩm sân khấu Tổ chức kiện (thông tin lưu động chợ phiên, làng) 24 KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG Khái niệm Nguyên tắc Viết cho báo in Viết cho phát Viết cho truyền hình Viết cho báo điện tử Sử dụng mạng xã hội để truyền thông dân tộc 43 43 43 44 48 53 55 57 THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH TRUYỀN THƠNG DÂN TỘC Mục đích Ngun tắc Đặc điểm chiến dịch truyền thông Các bước tiến hành 59 59 59 59 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO Một số mẫu kịch truyền thông Danh mục tài liệu tham khảo 65 65 70 27 Lời giới thiệu H ỗ trợ thúc đẩy dân tộc thiểu số phát triển trọng tâm chương trình xóa đói giảm nghèo Việt Nam nhiều tổ chức nước quốc tế có Tổ chức Giáo dục, Văn hóa Khoa học Liên Hợp Quốc (UNESCO) Mối quan tâm hàng đầu UNESCO nước thành viên đưa sách, chiến lược đáp ứng đa dạng văn hóa sắc tộc có sách, chiến lược thơng tin truyền thông cho dân tộc thiểu số, giúp người dân tiếp cận thơng tin sách nhà nước, kiến thức sản xuất, kinh doanh nhằm nhanh chóng xóa đói, giảm nghèo phát triển bền vững Việt Nam đạt nhiều thành tựu tăng trưởng kinh tế xóa đói giảm nghèo Tuy nhiên, dân tộc thiểu số nhóm thiệt thòi nghèo Mặc dù Chính phủ ban hành thực nhiều sách chương trình tổ chức tài trợ phát triển có nhiều cố gắng hỗ trợ Việt Nam, tỷ lệ người nghèo thuộc dân tộc thiểu số cao (63% năm 2010) chiếm 14,6% dân số dân tộc thiểu số chiếm nửa tổng số người nghèo (1) Với phát triển nhanh chóng cơng nghệ thơng tin truyền thơng, Việt Nam nhanh chóng khai thác hội tụ công nghệ mới, tăng cường cung cấp kiến thức, thơng tin văn hóa, xã hội, kinh tế, giáo dục, giải trí cho người dân Tuy nhiên miền xuôi, khu vực thị bão hòa thơng tin vùng sâu vùng xa đặc biệt vùng dân tộc thiểu số tình trạng thiếu thơng tin Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) quan thông tin đại chúng hàng đầu truyền thông dân tộc toàn quốc với Hệ phát dân tộc VOV4 phát 12 thứ tiếng dân tộc chương trình dân tộc quốc ngữ Ngồi ra, trang điện tử VOV4 lưu giữ phát lại chương trình phát tiếng dân tộc qua mạng internet để người nghe tiếp cận lúc đâu Trong thời gian vừa qua, UNESCO hỗ trợ phối hợp với Đài Tiếng Nói Việt Nam nâng cao lực phóng viên, biên tập chương trình phát dân tộc sản xuất chương trình phát sử dụng cơng nghệ thơng tin Trên sở khuyến nghị, kinh nghiệm tập huấn cho phóng viên, biên tập, quản lý truyền thông dân tộc, UNESCO VOV thiết kế biên soạn Sổ tay truyền thông dân tộc cung cấp kĩ truyền thông, nâng cao chất lượng thông tin, tăng cường thông tin thứ tiếng dân tộc thiểu số, nắm bắt, tận dụng khai thác sử dụng công nghệ thông tin truyền thông nhằm tăng cường hiệu truyền thông dân tộc, mặt trận cơng xóa đói giảm nghèo, giữ gìn sắc dân tộc, phát huy đa dạng văn hóa phát triển bền vững Việt Nam mà tơn mục đích tổ chức UNESCO UNESCO Việt Nam Đài Tiếng nói Việt Nam (1) Nguồn: "Đề án Phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số đến năm 2020, định hướng 2030" HƯỚNG DẪN TRUYỀN THƠNG DÂN TỘC Lời nói đầu T ruyền thơng đóng vai trò quan trọng việc đem lại kết bền vững cho chương trình phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo, góp phần ổn định xã hội Truyền thông làm thay đổi nhận thức người, dẫn đến tự nguyện thay đổi hành vi, yếu tố trì kết phát triển bền vững Từ nhiều năm nay, Đảng, Nhà nước dành điều kiện ưu đãi nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cộng đồng thiểu số, hỗ trợ thực quyền bình đẳng nhiều lĩnh vực Chính phủ có nhiều Chính sách phát triển thơng tin, truyền thơng vùng dân tộc thiểu số, ví dụ: Quyết định số 1212/QĐ-TTg ngày 5/9/2012 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012–2015; Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 4/12/2013 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực Chiến lược cơng tác dân tộc đến năm 2020 Đối tượng truyền thông người dân tộc thiểu số cần có cách tiếp cận phương pháp truyền thông với đặc thù riêng sở tôn trọng, vận dụng phát huy đa dạng văn hóa, tri thức địa giá trị đặc sắc tộc người Truyền thông hiệu không hiểu biết sâu sắc đối tượng, đặc biệt người dân tộc thiểu số - đối tượng đặc thù: Cư trú khơng tập trung nơi giao thơng cách trở, trình độ học vấn chưa cao, đời sống kinh tế khó khăn, sở hữu văn hóa, tri thức địa phong phú, đa dạng Mặc dù quan tâm đầu tư thích đáng Đảng Nhà nước, song đến nay, khoảng cách hưởng thụ thông tin văn hóa miền xi miền núi, vùng dân tộc thiểu số xa Các phương tiện truyền thơng báo in, phát thanh, truyền hình chưa đáp ứng yêu cầu truyền thông dân tộc Các ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông báo mạng mạng xã hội chưa tận dụng hiệu truyền thông dân tộc Cuốn sổ tay cung cấp kiến thức truyền thông dân tộc, tập trung vào đối thoại, truyền thông trực tiếp, kết hợp với truyền thông gián tiếp (các phương tiện thông tin đại chúng) công nghệ truyền thông mới; Chú trọng đến am hiểu nội dung vấn đề; Tầm HƯỚNG DẪN TRUYỀN THÔNG DÂN TỘC quan trọng việc hiểu nhóm đối tượng; Các cơng cụ lập kế hoạch truyền thông; Giúp người làm truyền thông cải thiện nâng cao kỹ truyền thông cho người dân tộc thiểu số Nội dung hướng đến nhóm đối tượng sử dụng chính: Thứ người làm truyền thông không chuyên vùng dân tộc, cơng tác quan quyền, đồn thể, cơng tác văn hóa thơng tin, Đồn Thanh niên, Hội Phụ nữ, giáo viên, đội biên phòng, cán khuyến nơng, khuyến lâm sở, cộng tác viên dân số, cán xã Thứ hai người hoạt động lĩnh vực truyền thơng: phóng viên, cán Đài truyền xã, huyện, tỉnh vùng dân tộc Ngồi ra, sổ tay hướng đến nhóm người có uy tín cộng đồng già làng, trưởng bản, nhà sư, linh mục Những người làm công tác truyền thông dân tộc tổ chức, quan, ngành liên quan tìm thấy hướng dẫn truyền thơng hữu ích phục vụ cho cơng tác Một sổ tay trang bị cách hệ thống kỹ truyền thông, đặc biệt qua ứng dụng công nghệ truyền thông nhằm tăng cường hiệu truyền thông dân tộc bối cảnh phủ tiếp tục đầu tư chương trình phát triển tồn diện vùng dân tộc góp thêm “viên gạch” cho phát triển bền vững cộng đồng thiểu số CUỐN SỔ TAY CÓ THAM KHẢO, SỬ DỤNG MỘT SỐ TƯ LIỆU CỦA ĐỒNG NGHIỆP Cơ sở lý luận truyền thông dân tộc ĐẶC ĐIỂM DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM ẢNH HƯỞNG ĐẾN TRUYỀN THÔNG DÂN TỘC Dân tộc ? “Dân tộc” khái niệm đa nghĩa, có hai nghĩa chính, cộng đồng dân cư quốc gia cộng đồng dân cư tộc người sử dụng chung ngôn ngữ, có đặc điểm chung văn hố ý thức tự giác tộc người, gắn bó với quyền lợi trị, kinh tế, truyền thống văn hóa Thế dân tộc thiểu số? Dân tộc thiểu số chiếm số so với dân tộc chiếm số đông quốc gia đa dân tộc Những đặc điểm dân tộc thiểu số ảnh hưởng đến truyền thông dân tộc ? Phần lớn cộng đồng thiểu số Việt Nam cư trú phân tán, xen kẽ vùng núi, địa hình chia cắt, phức tạp nhiều địa bàn chiến lược quan trọng trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh, có tầm quan trọng đặc biệt môi trường sinh thái Đời sống người dân nhiều khó khăn, trình độ phát triển khơng đồng Vì vậy, truyền thơng dân tộc cần đầu tư thích đáng nguồn nhân lực, vật lực Theo số liệu thống kê năm 2009, vùng dân tộc có nửa dân số độ tuổi từ trung niên trở lên chưa đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông Truyền thông tiếng dân tộc lợi Thực tế cho thấy, truyền thông trực tiếp, đối thoại vùng dân tộc phù hợp hiệu so với truyền thông gián tiếp Các dân tộc thiểu số Việt Nam có sắc văn hóa riêng, độc đáo Tín ngưỡng tơn giáo khác biệt Tận dụng lợi truyền thống văn hóa, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, sở hạ tầng, quan hệ xã hội dân tộc truyền thơng dân tộc đạt hiệu cao Hiếu khách, yêu văn nghệ đặc tính trội, phổ biến cộng đồng thiểu số Yếu tố cần sử dụng triệt để thực sản phẩm truyền thông HƯỚNG DẪN TRUYỀN THÔNG DÂN TỘC Một đặc điểm trội cộng đồng thiểu số, vai trò dẫn dắt, then chốt người tiên phong, người có uy tín Truyền thơng dân tộc đem lại kết tốt đối tượng hóa cách mạnh mẽ hướng sở, đến nhóm đối tượng nhắm đến đối tượng Các phương thức truyền thông dân tộc cần mang đặc trưng thôn bản, dựa tơn trọng đa dạng văn hóa tham gia tích cực người dân Tính gắn kết cộng đồng cao tác nhân quan trọng để lan tỏa trì thực hành làm tăng hiệu truyền thông; Truyền thông hiệu tạo dư luận tích cực Người dân tộc thiểu số thường có tâm lý tự ti, bảo thủ, mẫn cảm Vì thế, lan tỏa thực hành cộng đồng thiểu số trình mang tính lựa chọn, cần khoảng thời gian định Quá trình lan tỏa thực hành cần thực bước, tạo hội để người dân kiểm chứng học hỏi từ thực tế Để truyền thông hiệu cần thông qua kênh khác nhau, từ người tiên phong đến thành viên khác thông qua mối liên hệ gia đình, dòng họ, sinh hoạt cộng đồng tất lực lượng truyền thơng trực tiếp, báo in, phát thanh, truyền hình, công nghệ thông tin Ở số vùng dân tộc nay, du lịch phát triển mạnh, internet, mạng xã hội đóng vai trò quan trọng hoạt động truyền thông Thiếu thông tin hội tiếp cận thơng tin tình trạng phổ biến vùng dân tộc Đẩy mạnh truyền thông dân tộc, đưa thông tin mạnh mẽ sở, thúc đẩy tiếp cận bình đẳng thơng tin, thúc đẩy trao quyền cho cộng đồng thiểu số, giúp họ chủ động tham gia vào chương trình phát triển Quan điểm sách Đảng Nhà nước phát triển vùng dân tộc thiểu số Tôn trọng quyền bình đẳng dân tộc, bảo vệ đa dạng văn hoá, tạo điều kiện cho dân tộc phát huy sắc văn hoá, Nhà nước thực sách phát triển tồn diện vùng dân tộc Điều ghi rõ Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trên thực tế, Chính phủ có nhiều sách ưu tiên nhằm phát triển toàn diện vùng dân tộc thiểu số kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, thơng tin, truyền thơng, phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc thiểu số TRUYỀN THÔNG TRONG PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG THIỂU SỐ (2) Truyền thơng gì? Truyền thơng q trình trao đổi, chia sẻ thơng tin, tư tưởng, tình cảm, suy nghĩ, kỹ kinh nghiệm hai nhiều người nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, làm thay đổi nhận thức để điều chỉnh hành vi phù hợp với nhu cầu phát triển cá nhân xã hội (2) Nguồn: "Chia sẻ - Sổ tay hướng dẫn đào tạo truyền thông" , Ban Thư ký chương trình Chia sẻ, Bộ Kế hoạch Đầu tư, [tr.2-6; tr.8] 10 HƯỚNG DẪN TRUYỀN THÔNG DÂN TỘC Có hình thức truyền thơng? Căn vào phương thức truyền thơng, chia thành hình thức: Truyền thơng trực tiếp Có tương tác, điều chỉnh nội dung cho phù hợp Tác động để thay đổi nhận thức, thái độ, thực hành đối tượng Hiểu rõ đối tượng Đến người Tốn thời gian công sức Truyền thông gián tiếp Đến nhiều người Nhanh, tạo dư luận xã hội Khó thu phản hồi Đòi hỏi có trang thiết bị Để đạt mục tiêu, việc kết hợp kênh truyền thông khác cần thiết Hạn chế việc can thiệp, thay đổi thực hành Căn vào tương tác q trình truyền thơng, chia thành hai hình thức bản: Truyền thông chiều Truyền thông chiều 56 HƯỚNG DẪN TRUYỀN THÔNG DÂN TỘC Nguyên tắc viết tin cho báo điện tử Viết ngắn gọn, trọng tâm Không diễn đạt lòng vòng, phức tạp để người đọc tiếp nhận thông tin cách nhanh Viết câu ngắn Viết câu chủ động Bỏ bớt từ: “thì, là, mà, rằng, này, sự, cách, ra, bên cạnh đó, có, của, những, các, về, ” Giảm từ chung nghĩa câu: “đang - hiện”, “đã từng” Viết ngắn, đoạn ngắn, câu đơn giản Thay viết báo dài, nên viết nhiều báo nhỏ có độ dài khoảng đến hai trang hình, ngắn nên viết kỹ, có chiều sâu vấn đề Nhất thiết phải viết phần dẫn vào báo Phần dẫn vài câu dẫn vào báo điện tử Đáp ứng nhu cầu người đọc muốn biết nhanh thông tin quan trọng, hấp dẫn, thú vị Phần dẫn cần ngắn, gọn, mạnh mẽ, cần dẫn dắt, lôi người đọc đến với kiện, câu chuyện báo nêu Kết hợp đa phương tiện thông tin Phải thể tác phẩm văn bản, âm thanh, hình ảnh hay đồ họa Tăng cường sử dụng hình ảnh động nhằm đưa đến người xem lượng thông tin sinh động, hấp dẫn Để đủ “nguyên liệu” xây dựng tác phẩm đa phương tiện, đòi hỏi người viết có ý thức từ thu thập thông tin Điều phải coi kim nam cho toàn hoạt động sáng tạo tác phẩm 57 HƯỚNG DẪN TRUYỀN THÔNG DÂN TỘC Cấu trúc thông tin tin, báo điện tử Cấu trúc thông tin báo điện tử tổ chức theo nhiều cửa Tiêu đề Phần lời dẫn Chính văn Tiêu đề phụ Tranh, ảnh Đồ hình (sơ đồ, đồ, biểu đồ…) Phần hình ảnh ảnh động Phần âm Các hộp thông tin, liệu Các đường liên kết Tin, tổ chức để giúp người đọc dễ tiếp nhận, thỏa mãn phù hợp với ý thích, thói quen cách thức tiếp nhận thơng tin cơng chúng Tùy vào quan tâm, ý thích tiếp nhận mà người đọc/xem đọc tồn văn bản, lướt qua tiêu đề, đọc qua lời dẫn, xem ảnh, nghe phần âm SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI ĐỂ TRUYỀN THÔNG DÂN TỘC Ưu mạng xã hội Những người làm truyền thơng dân tộc đăng tải tin, bài, ảnh, đoạn băng hình, băng âm lên trang blog cá nhân để chuyển tải thơng tin cho đối tượng cần truyền thông, lớp trẻ, sinh viên, học sinh dân tộc thiểu số Có thể sử dụng mạng xã hội kết nối với trang mạng để cộng đồng dân tộc thiểu số có nghe lại chương trình phát thanh, xem lại chương trình truyền hình thơng tin cộng đồng thiểu số ngôn ngữ dân tộc Mạng xã hội giúp người làm truyền thơng kết nối trực tiếp, đồng thời, nhận nhận xét, trao đổi ý kiến với khán thính giả chủ đề truyền thông Mạng xã hội giúp cập nhật thơng tin chương trình truyền thơng tương tác trường truyền thông kiện; phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình 58 HƯỚNG DẪN TRUYỀN THƠNG DÂN TỘC Một mạng xã hội trang mạng cho phép bạn kết nối với cộng đồng, chia sẻ hình ảnh, phim, âm nhạc thông tin cá nhân khác với nhóm người bạn chọn nhóm người rộng lớn hơn, tùy thuộc vào lựa chọn bạn Làm để trang blog mạng xã hội thu hút công chúng? Lựa chọn tên thật hay ấn tượng đặt tên cho blog bạn Hướng vào mục tiêu truyền thông dân tộc Thông tin ngắn gọn, dễ nhớ Làm cho thông tin bạn trang mạng xã hội thật ấn tượng Thông tin hấp dẫn, nhiều người quan tâm Thông tin tác động đến nhiều người Sử dụng ứng dụng để đăng ảnh, phim ảnh âm Gửi trang blog, trang Facebook Twitter giới thiệu với bạn bè đồng nghiệp Bạn phải thường xuyên ghé thăm Facebook Twitter Lớp trẻ vùng cao chia sẻ thông tin qua điện thoại thông minh ẢNH: PHẠM NGỌC BẰNG 59 Thực chiến dịch truyền thơng dân tộc MỤC ĐÍCH Chiến dịch truyền thơng đợt hoạt động tập trung vào số nội dung ưu tiên, thời gian ngắn, phối hợp nhiều phương tiện, kênh truyền thông, phát huy mạnh nhiều bên liên quan, tạo sức mạnh tổng hợp tồn xã hội, nhằm chuyển tải thơng điệp cần thiết, tác động đến nhóm đối tượng mục tiêu NGUYÊN TẮC Đáp ứng nhu cầu cộng đồng thiểu số Phù hợp với văn hóa họ ĐẶC ĐIỂM CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG Diễn thời gian định ngắn Có thể vài ngày, tuần tháng Diễn đồng loạt, lúc Có thể liên kết nhiều địa phương Có thể tập trung vào chủ đề - chủ đề có liên quan với Cần đạo tập trung, thống có quyền lực, phối hợp lực lượng nòng cốt bên liên quan 60 HƯỚNG DẪN TRUYỀN THƠNG DÂN TỘC Chiến dịch truyền thơng đòi hỏi có sức thu hút, lôi kéo đông người dân tộc thiểu số tham gia Nên hình thức truyền thơng phải ấn tượng, hấp dẫn, lôi số đông Quan trọng truyền thông viên phải lắng nghe, hiểu suy nghĩ, quan điểm, mối quan tâm người tham gia, có cách tiếp cận điều chỉnh nội dung phù hợp nhằm đạt mục tiêu đề CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH BƯỚC Xác định mục tiêu, nội dung Mục tiêu cần đạt chiến dịch truyền thông gì? Nội dung truyền thơng gồm gì? Cần thu thập liệu, số liệu có sẵn nào? đâu? Những kênh truyền thông sử dụng? Cách tiếp cận phương thức triển khai gì? Những yếu tố gây cản trở chiến dịch truyền thơng này? Nếu có tham gia cộng đồng hiệu chiến dịch truyền thơng nào? BƯỚC Phân tích đối tượng Đối tượng chiến dịch truyền thông ai? Tỷ lệ nam, nữ? Độ tuổi? Phân loại nhóm đối tượng (gồm dân tộc nào? người bị ảnh hưởng tiêu cực, nhóm hưởng lợi, người thực hiện, người truyền thơng cho người khác) Trình độ học vấn, thái độ, hành vi, mối quan tâm nhóm Khả chấp nhận hành vi Thói quen sử dụng phương tiện truyền thơng nhóm đối tượng Đối tượng có phương tiện truyền thơng nào? Chú ý hoàn cảnh xã hội, địa vị xã hội nhóm đối tượng Họ có kỳ vọng, quyền lợi, động cơ, kiêng kỵ khác tâm lý tộc người khác biệt 61 HƯỚNG DẪN TRUYỀN THÔNG DÂN TỘC BƯỚC Lập kế hoạch (4) Tại sao? Mục tiêu hoạt động gì? Chính xác cụ thể Có tính thực tế Có thể đo lường (Xây dựng tiêu chí đo lường, đánh giá tiến độ tác động việc thực hiện) Khi nào? Thời điểm phù hợp quan trọng nhóm đối tượng? Thời gian bao lâu? Lịch trình hoạt động? Mơ hình kế hoạch chiến dịch truyền thông Trả lời câu hỏi Cho ai? Nhóm đối tượng ai? Xác định nhóm đối tượng tìm hiểu họ Nhu cầu truyền thơng họ gì? Thái độ họ tham gia hoạt động truyền thông? Xác định thay đổi mục tiêu truyền thơng nhóm đối tượng: hiểu biết, kiến thức, ghi nhớ, hành vi Cái gì? Điều mà bạn muốn nói gì, thơng điệp bạn gì? Chọn thơng điệp Làm cho thơng điệp rõ ràng, đơn giản ấn tượng Sau xác định rõ mục tiêu, nhóm đối tượng thơng điệp tổng qt, bạn lập kế hoạch nội dung Ở đâu? Ngân sách cho hoạt động truyền thông lấy đâu? Nhân lực huy động đâu? Ai làm việc gì? Bằng cách nào? Kênh truyền thơng bạn nên sử dụng Mỗi kênh truyền thơng có điểm mạnh điểm yếu Mỗi kênh truyền thông phù hợp với loại thơng điệp Có thể kết hợp truyền thơng đại chúng với truyền thơng nhóm cá nhân Việc lựa chọn kênh truyền thơng định hồn cảnh truyền thông Người nhận ngồi nhà yên tĩnh họ hay đứng sân làng tham dự gặp mặt? Nhóm đối tượng Nội dung Thơng điệp Mục tiêu Hồn cảnh Kênh truyền thơng Ngân sách Thời điểm Cuối cùng, bạn không nên quên việc theo dõi đánh giá kế hoạch hoạt động truyền thơng mình: dự kiến hoạt động thành cơng mức nào, có cần sửa đổi hay phải thay khơng? Dự kiến phương án trì kết chiến dịch kết thúc (4) Nguồn: "Chia sẻ - Sổ tay hướng dẫn đào tạo truyền thông", Ban Thư ký chương trình Chia sẻ, Bộ Kế hoạch Đầu tư, [tr.7] 62 HƯỚNG DẪN TRUYỀN THÔNG DÂN TỘC BƯỚC Lựa chọn phương tiện truyền thông nào? (Tranh, ảnh, tờ gấp, đài, vô tuyến) Đơn giản mà hiệu Phù hợp với đối tượng người dân tộc thiểu số Dễ sử dụng sử dụng Có thể phát triển sản xuất địa phương Kết hợp nhiều phương tiện truyền thông lúc tốt Tính đến chi phí, hiệu loại BƯỚC Sản xuất sản phẩm truyền thông Sản phẩm truyền thông tranh cổ động, kịch, múa, hát, phim ảnh, băng âm phục vụ tốt cho chiến dịch cần sản xuất kế hoạch thời gian Khai thác câu chuyện, thơ ca, trò chơi, tranh dân gian người dân tộc thiểu số đưa vào sản phẩm truyền thông Huấn luyện cho tất người tham gia vào trình sản xuất cần thiết Có dẫn rõ ràng sản phẩm truyền thông nội dung, thiết kế, trang phục để nhớ lâu gây ấn tượng Sản xuất gần nơi tổ chức chiến dịch truyền thông tốt Hiệu chiến dịch truyền thơng phụ thuộc nhiều vào thơng điệp có thu hút ý hay không đối tượng có hiểu ghi nhớ hay khơng Thơng điệp phải thiết kế phù hợp với đặc tính văn hóa tộc người, mặt nhận thức, mong muốn, có ý nghĩa dân tộc Khai thác văn nghệ dân gian để sản xuất sản phẩm truyền thông ẢNH: MINH HUỆ 63 HƯỚNG DẪN TRUYỀN THÔNG DÂN TỘC BƯỚC BƯỚC Thử nghiệm sản phẩm truyền thông Để xem xét: Đối tượng truyền thơng có đủ sản phẩm truyền thơng hay khơng? Sản phẩm có thích hợp văn hóa, tơn giáo, tín ngưỡng dân tộc hay khơng? Có tiết kiệm thời gian chi phí khơng? Cách thức tiến hành nơi diễn chiến dịch truyền thông nào? Đối tượng truyền thơng có hiểu mục tiêu đưa hay khơng? Sản phẩm có tin cậy chấp nhận hay khơng? Có khả tác động đến thay đổi hành vi không? Triển khai thực Thông tin kịp thời, đầy đủ phối hợp hoạt động khác Kết hợp trình diễn sản phẩm truyền thông qua phương tiện kênh truyền thông thích hợp Nhắc lại nhiều lần thơng điệp hình thức, phương tiện truyền thơng khác Có thể tổ chức giao lưu văn nghệ hay gặp gỡ nhân vật quan trọng, tiếng cộng đồng dân tộc để lồng ghép thơng điệp Tun truyền sách kế hoạch hóa gia đình vùng biên giới tỉnh Sơn La NGUỒN: VOV4.VOV.VN 64 BƯỚC HƯỚNG DẪN TRUYỀN THÔNG DÂN TỘC Giám sát, đánh giá Giám sát liên tục suốt trình thực để xem chương trình chiến dịch truyền thơng có dự định hay không? Đánh giá hoạt động để xem xét tính hiệu quả; Khảo sát mức độ nhận biết, mức độ nhớ, hiểu, tác động thông điệp Đánh giá, tổng kết sau kết thúc chiến dịch để xem xét tính bền vững hiệu chiến dịch BƯỚC Làm tài liệu Thế làm tài liệu? Là cách chia sẻ kinh nghiệm thực hoạt động chiến dịch, mơ hình qua viết, hình ảnh (ảnh, băng hình, đĩa hình) Làm tài liệu để làm gì? Chia sẻ kinh nghiệm thực làm sở điều chỉnh kế hoạch, nội dung, phương thức thực cho chiến dịch truyền thơng Rút kinh nghiệm Phân tích định thành công thành công đưa trình lập kế hoạch, thực quản lý Nhân rộng Báo cáo hoạt động Làm tài liệu cách nào? Tùy theo khả năng, cá nhân thuộc nhóm cộng đồng thu thập thơng tin, mơ hình hoạt động, gương người tốt, việc tốt địa phương hình thức sau: Bài viết câu chuyện điển hình Tài liệu mơ tả cơng việc thức theo trình tự thời gian Chụp ảnh, làm ảnh công việc thực 65 Tài liệu tham khảo MỘT SỐ MẪU KỊCH BẢN TRUYỀN THÔNG Bài báo điện tử Cảnh báo nguy ngộ độc nấm rừng Tại tỉnh Kon Tum liên tiếp xảy vụ, với 13 người bị ngộ độc nấm rừng, trường hợp tử vong Nấm rừng thức ăn phổ biến ưa thích đồng bào dân tộc thiểu số nên nguy xảy vụ ngộ độc cao Hàng ngày, tranh thủ lúc nhàn rỗi, bà Y Tha thường đeo gùi lên rẫy, vào rừng kiếm nấm Với người dân Xơ Đăng làng Long Hy 1, xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rơng, nấm rừng ăn quen thuộc Bà Y Tha cho biết, nấm mọc nhiều khu rừng già Cứ sau trận mưa dài, vài ngày sau vào rừng định kiếm nấm ăn Nấm không tiền mua lại ngon nên người dân thích Bà Y Tha giải thích chắn với kinh nghiệm chọn nấm rừng mình: “Nấm khơng ăn khơng lấy Chỉ nấm mối, nấm mèo ăn Thấy ăn nấm người ăn Ví dụ chuột, chim rừng khơng ăn người không ăn được” Tại vùng dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum, người dân giữ thói quen hái nấm rừng theo kinh nghiệm truyền miệng Điều nguy hiểm số nấm độc có hình dáng, màu sắc giống với loại nấm bà thường ăn nên khó phân biệt Anh A Miêu, làng Long Hy 1, cho loại nấm gia đình anh ăn bị đau bụng, khiến nhà phen hú vía: “Bà già bảo nấm ăn được, ăn đau bụng, mệt, gần chết Quá sợ!” Không có may mắn gia đình anh A Miêu, tháng vừa qua, làng Long Hy xảy vụ ngộ độc nấm khiến chị Y Poan cháu Y Búi tử vong Trong nhà ảm đạm, nhắc lại chuyện cũ, bà Y Brun nước mắt tn rơi xót thương cho cháu Bà ân hận người lên rẫy hái nấm nấu cho nhà ăn Ông Phạm Bình Thuận, cán Trạm y tế xã Măng Ri, cho biết người dân địa phương chủ quan sử dụng nấm làm thức ăn Khi bị ngộ độc lại thường chậm trễ đưa nạn nhân đến sở y tế: “Trạm truyền thông thường xuyên lúc họ ăn khơng rõ, khơng biết Một phần họ chủ quan, họ nghĩ bình thường đau bụng nơn mửa thơi họ chậm trễ việc đưa xuống trạm y tế” 66 HƯỚNG DẪN TRUYỀN THÔNG DÂN TỘC Nắm rừng người dân thu hái đem bán hè phố Theo bác sỹ Đỗ Xuân Thủy, Khoa hồi sức cấp cứu - Trung tâm y tế huyện Tu Mơ Rông, việc phân biệt nấm độc không độc khó Bởi người dân cần thận trọng: “Để phòng tránh, người dân nên ăn loại nấm biết rõ nguồn gốc biết nấm khơng độc Những loại nấm chưa biết nguồn gốc không phân biệt nấm độc hay khơng độc khơng nên ăn Khi bị nhiễm độc nấm, cách phải kích thích gây nơn Nơn nhiều tốt, sau uống nhiều nước đến sở y tế” Từ đầu mùa mưa đến nay, tỉnh Kon Tum, có 13 người bị ngộ độc sau ăn nấm rừng, trường hợp tử vong Các vụ ngộ độc nấm xảy vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi người dân có thói quen thu hái nấm mọc tự nhiên chế biến làm thức ăn Hiện tại, Tây Nguyên mùa mưa, loại nấm mọc nhiều dễ kiếm nên nguy tiếp tục xảy vụ ngộ độc nấm cao (Nguồn: http://vov4.vov.vn/TV/chuyen-vung-dan-toc/canh-bao-nguy-co-ngo-doc-nam-rung-c1256-50071.aspx) KHOA ĐIềM - VOV TÂY NGUN HƯỚNG DẪN TRUYỀN THƠNG DÂN TỘC Phóng phát Mở hướng làm ăn Dẫn: Thưa quý vị! Nhờ nhanh nhạy với thị trường, nhiều phụ nữ Mông Đồng Văn, Hà Giang biến đặc sản vốn có địa phương thành sản phẩm du lịch hấp dẫn Phóng Sự “Mở hướng làm ăn mới” Hải Huyền – Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam Tiếng cười, tiếng nói khách du lịch Mặt trời lên gần đỉnh đầu Nương tam giác mạch chị Hờ Thị Duyên cạnh đường lớn, tấp nập khách ghé chụp ảnh Thảm hoa màu tím hồng bật xanh núi Thôn Thèn Pả, xã Lũng Cú, nơi trồng nhiều hoa tam giác mạch bắt đầu đông khách từ tháng 10 Những năm trước, tam giác mạch trồng để nuôi lợn Từ năm 2013, thấy du khách khắp nơi đổ ngắm hoa ngày nhiều, chị trồng 3ha để phục vụ khách, ngày gia đình chị kiếm 700 – 800.000 đồng: Băng: Tự nhiên trồng xong có khách lên, đơng người họ thích nên tự nhiên nghĩ ý nghĩ trồng hoa để khách lên người ta tham quan, người ta chụp ảnh thơi Năm ngối trồng khoảng 80 cân vào đây, khoảng 3ha Ngày có khách chụp ảnh người 10.000 đồng Cũng bắt nhịp với nhu cầu khách du lịch, chị Sùng Thị Má trồng 3ha hoa tam giác mạch Trước trồng gần nhà để giữ giống Thấy khách kéo đến vườn chụp ảnh ngày đơng, sẵn có nương, chị dành hết để trồng hoa Mỗi người vào chụp ảnh, chị thu 10 ngàn đồng Tiền kiếm lên tới hàng chục triệu đồng vụ Chị Má cười rõ tươi, phơ hàm trắng bóng Băng: Mỗi ngày có khoảng 100 – 150 lượt người vào thăm nhà tơi thu – 1,5 triệu Ngày bình thường đơng Trong tháng 30, nhiều 45 – 50 triệu Năm so với năm ngối khách du lịch đơng hơn, thu nhiều hơn, nhà trồng hoa phải gấp 2, gấp diện tích năm ngối Tiếng cười, tiếng nói khách du lịch Tam giác mạch gieo vào tháng dương lịch, sau tháng hoa bắt đầu nở - tháng sau thu hoạch Thời điểm hoa nở rộ lúc khách đến đơng Nhưng để thu hút khách phải có bí Chị Sùng Thị Má vơ tư chia sẻ: Băng: Mình phải chịu khó, muốn thu hút khách du lịch trộn với nhiều phân chuồng, rải cho đất tốt lên Cây tam giác mạch cao mà cho hoa tốt, nở đẹp thu hút lượng khách du lịch Còn mà khơng chịu khó, khơng cho phân vào gieo xuống với đất hoa ít, khơng đẹp Và phải gieo hạt trồng có dáng đẹp Từ mở rộng diện tích trồng hoa tam giác mạch, sống gia đình chị Sùng Thị Má lên Chị nói giọng reo vui: “Số tiền thu được, cất ngơi nhà to đẹp, có tiền cho học, mở rộng sản xuất” Chị nhận ni cậu trai giúp cho gia đình khó khăn xã Băng: Tiền thu nhập tơi mua lợn, mua bò để ni, tăng gia sản xuất gia đình Sau ni ăn học Khơng riêng gia đình tơi, xã gia đình mà gần đường trồng tam giác mạch có sống ổn định có thu nhập ổn định lớn, nuôi em học đàng hồng 67 68 HƯỚNG DẪN TRUYỀN THƠNG DÂN TỘC Nhu cầu trồng tam giác mạch huyện ngày cao, chị Má trở thành nhà phân phối hạt giống cho bà con, vừa để trồng, vừa để làm bánh bán cho khách: Băng: Năm vừa nhà nước thu mua yến 100.000 đồng bán cho xã khác để người ta trồng phát triển tam giác mạch Xã có mùa hoa thơi khơng làm bánh Làm bánh lại cung cấp hạt cho xã Sà Phìn để họ làm Từ năm 2013, nhận thấy hoa tam giác mạch có tiềm lớn để phát triển du lịch, huyện Đồng Văn, Hà Giang khuyến khích bà mở rộng quy mơ kéo dài thời gian gieo trồng, đồng thời quy hoạch vùng trồng để tập trung hỗ trợ giống, vốn cho bà Ơng Ly Mí Vàng, Phó Bí thư huyện uỷ Huyện Đồng Văn cho biết: Băng : Bắt đầu từ năm 2014 này, hoa tam giác mạch hướng chúng tơi, nói riêng có cao nguyên đá Đồng Văn Du khách thích đến chiêm ngưỡng chụp ảnh Chúng tơi có chế hỗ trợ cho hộ gia đình, đặc biệt chị em phụ nữ Ví dụ 1ha tam giác mạch chúng tơi hỗ trợ – triệu, lấy từ quỹ từ chương trình 30a phủ ngân sách huyện để hỗ trợ cho hộ trồng tam giác mạch Hai thử nghiệm thành công bánh kẹo từ hạt tam giác mạch Khi mà hết hoa, thành chúng tơi thu mua lại thành sản phẩm để bán lại cho khách du lịch Từ chỗ cứu đói mùa giáp hạt, hoa tam mạch Đồng Văn trở thành thoát nghèo người dân quyền chủ động mở hướng làm ăn Nổi nhạc sáo Mông vui HảI HUYềN – VOV4 69 HƯỚNG DẪN TRUYỀN THÔNG DÂN TỘC Tiểu phẩm ngắn Phòng chống HIV/AIDS cho niên Dao Lời thần rừng Tiểu phẩm ngắn, dạng spot Phát Đài phát Thơng điệp: Khơng dùng chung bơm kim tiêm Thính giả mục tiêu: Thanh niên Dao từ 15-24 tuổi Thời lượng: phút Tác giả: Minh Huệ Nhân vật PÓ (NAM) PHÀN (NAM) Lời thoại Thời lượng (S) TIẾNG CHIM HĨT, TIẾNG SUỐI CHẢY GỢI KHƠNG GIAN NÚI RỪNG (MÃN NGUYỆN): Chà, vắng vẻ Yên tâm khơng nhìn thấy (DỪNG) Lạ thật Khơng biết kim tiêm đâu 10 TIẾNG SỘT SOẠT BAO NILON (XỞI LỞI, DỄ DÃI): Đây, có này, Pó dùng trước đi… THẦN RỪNG (NAM) (GIỌNG VANG, CẢNH BẢO) Cái kim không dùng chung…Hai chàng trai trẻ kia! Hãy nghe lời ta Không dùng chung kim tiêm Nghe lời ta sống Khơng biết nghe lời ta, đường đến chết gang tay … 12 PĨ (NGƠ NGÁC, NĨI MỘT MÌNH): Ai nói nhỉ? THẦN RỪNG (DỨT KHĨAT, RA LỆNH): Ta thần rừng Cái bơm kim tiêm vật truyền HIV nhanh Các không dùng chung, không muốn chết Rõ chưa? 10 PHÀN (NẰN NÌ): Dùng chung lần thơi mà PĨ (GIỌNG YẾU ỚT): Chỉ lần thơi… THẦN RỪNG (ƠN TỒN): Một lần khơng HIV chui vào người dùng chung bơm kim tiêm người nhiễm bệnh THẦN RỪNG NHẠC 12 ÂM THANH RÙNG RỢN (THÚC GIỤC, RA LỆNH): Nào, nhanh lên…hai tách ra, người đường Kim người dùng Đó cách dễ để phòng tránh HIV 12 (Câu hiệu): “Cùng hòa nhịp tim!” 70 HƯỚNG DẪN TRUYỀN THÔNG DÂN TỘC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế Mơi trường,và Khoa Xã hội học, Học viện Báo chí Tuyên truyền, ISEE Thông điệp truyền thông dân tộc thiểu số báo in Nhà xuất Thế giới, Hà Nội, 2011 Đài Tiếng Nói Việt Nam Tài liệu tập huấn phát số cho phóng viên, biên tập viên chương trình phát tiếng dân tộc Hà Nội, 2012 Đặng Thị Huệ Nâng cao chất lượng tuyên truyền vấn đề dân tộc Đài TNVN giai đoạn Hà Nội, 2011 Đài Tiếng nói Việt Nam Phát Truyền hình địa phương Nhà xuất Thế giới, Hà Nội, 2007 Kim Ngọc Anh Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực phát tiếng dân tộc thiểu số Hà Nội, 2007 AIBD, FES, UNESCO Truyền thông cho người: Chú trọng giới Hà Nội, 2011 Bộ Thông tin Truyền thông, UNESCO Bộ số giới truyền thông Việt Nam Hà Nội, 2014 Hội Phụ nữ Việt Nam, Oxfam, Truyền thơng có nhạy cảm giới Hà Nội 2015 Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội Sổ tay hướng dẫn truyền thông môi trường Hà Nội, 2010 10 Tổng cục Môi trường, Viện Rosa Luxemburg Sổ tay truyền thông môi trường Hà Nội, 2011 11 Trần Phong, Vũ Thế Thường, Phạm Thị Bích Ngọc Truyền thơng cộng đồng biến đổi khí hậu 12 Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe trung ương, Bộ Y tế Truyền thơng phòng chống ung thư Hà Nội, 2015 13 Trung tâm phát triển nông thôn bền vững Truyền thơng cộng đồng biến đổi khí hậu Hà Nội 14 Ban thư ký chương trình Chia sẻ, Bộ Kế hoạch Đầu tư Chia sẻ - Sổ tay hướng dẫn đào tạo truyền thông Website: http://chiase.mpi.gov.vn 15 Oxfam Anh Nâng cao kỹ tài liệu hóa,Tài liệu tập huấn Hà Nội, 2010 16 Liên Hợp Quốc Báo cáo Chương trình chung Liên hợp quốc Hỗ trợ Chương trình mục tiêu xây dựng nơng thơn Hà Nội, 2014 17 Cục bảo vệ môi trường Tài liệu tập huấn quản lý môi trường cấp huyện Hà Nội, 2007 18 Cục bảo vệ môi trường Sổ tay hướng dẫn truyền thông sức khỏe môi trường Hà Nội, 2005 19 Hội nhà báo Việt Nam Cẩm nang truyền thơng đại chúng phòng chống HIV/AIDS, 2011 20 Chương trình Quyền trẻ em Bảo vệ trẻ em, Childfund Vietnam Cẩm nang xây dựng sản phẩm truyền thông có tham gia trẻ em Hà Nội, 2012
- Xem thêm -

Xem thêm: Sổ tay Truyền thông dân tộc, Sổ tay Truyền thông dân tộc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay