BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NHẬT BẢN

155 9 0
  • Loading ...
1/155 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2018, 13:26

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NHẬT BẢN MỤC LỤC MỤC LỤC QUYỂN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG CHƯƠNG I THẨM QUYỀN CỦA TOÀ ÁN CHƯƠNG II – THAY ĐỔI VÀ YÊU CẦU THAY ĐỔI CÁN BỘ TOÀ ÁN CHƯƠNG III - NĂNG LỰC KIỆN TỤNG CHƯƠNG IV – NGƯỜI BÀO CHỮA VÀ TRỢ LÝ CHƯƠNG V – QUYẾT ĐỊNH 14 CHƯƠNG VI – TÀI LIỆU VÀ TỐNG ĐẠT 15 CHƯƠNG VII – THỜI HẠN 18 CHƯƠNG VIII – LỆNH TRIỆU TẬP, TẠM GIAM VÀ ĐƯA VÀO TRẠI GIAM 18 CHƯƠNG IX – TẠM GIỮ VÀ KHÁM XÉT .29 CHƯƠNG X – THẨM TRA 36 CHƯƠNG XI – KIỂM TRA NHÂN CHỨNG 39 CHƯƠNG XII – GIÁM ĐỊNH CỦA CHUYÊN GIA 46 CHƯƠNG XIII – PHIÊN DỊCH VÀ BIÊN DỊCH 49 CHƯƠNG XIV – BẢO QUẢN CHỨNG CỨ .49 CHƯƠNG XV – CHI PHÍ TỒ ÁN .50 CHƯƠNG XVI – BỒI THƯỜNG CÁC CHI PHÍ 51 QUYỂN II: SƠ THẨM 53 CHƯƠNG I - ĐIỀU TRA 53 CHƯƠNG II: HOẠT ĐỘNG CÔNG TỐ 69 CHƯƠNG III: XÉT XỬ CÔNG KHAI 74 Phần 1: Chuẩn bị cho phiờn cụng khai qui trỡnh xột xử cụng khai phiờn .74 Phần 2: Tố tụng để hoàn thành vấn đề chứng .93 Mục 1: Tố tụng để hoàn thiện thủ tục trước xét xử cụng khai .93 Nhóm 1: Các quy định chung 93 CHƯƠNG IV: THỦ TỤC PHÁN QUYẾT NHANH 119 Mục Đơn xin áp dụng Thủ tục phán nhanh 119 Mục Những trường hợp ngoại lệ đặc biệt việc chuẩn bị xét xử thủ tục xét xử 120 Mục Ngoại lệ đặc biệt chứng 122 Mục Ngoại lệ đặc biệt Phán Phiên 122 QUYỂN III: KHÁNG CÁO 123 CHƯƠNG I : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 123 CƯƠNG II – KHÁNG CÁO KOSO 125 CHƯƠNG IV – KHÁNG CÁO Kokoku .135 QUYỂN IV: XÉT XỬ LẠI 139 QUYỂN V: KHÁNG CÁO NGOẠI LỆ .144 QUYỂN VI: THỦ TỤC RÚT GỌN 145 QUYỂN VII: THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH 147 QUYỂN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (Mục đích Bộ luật) Điều 1: Mục đích Bộ luật làm sáng tỏ tình tiết vụ án áp dụng thực thi việc trừng trị cách nhanh chóng vụ án hình sự, xem xét đầy đủ đến việc trì phúc lợi công đảm bảo nhân quyền cá nhân CHƯƠNG I THẨM QUYỀN CỦA TOÀ ÁN (Thẩm quyền theo lãnh thổ) Điều 2: Thẩm quyền theo lãnh thổ Toà án xác định nơi xét xử, sinh quán trú quán bị cáo nơi tội phạm bị phát 2.Một tội phạm xảy tàu Nhật địa điểm quy định đoạn đưa xét xử nơi tàu mang quốc tịch nơi mà tàu cập cảng sau tội phạm xảy 3.Một tội phạm xảy tàu bay Nhật Bản bên Nhật nơi mô tả đoạn đưa xét xử Tồ án nơi tàu bay hạ cánh (bao gồm nơi bốc cháy nước) sau tội phạm xảy (Nhập vụ án có liên quan) Điều 3: Trong trường hợp có vài vụ án thuộc thẩm quyền xét xử Tồ án khác mà có liên quan với Tồ án cấp cao xét xử cách nhập vụ án với (Phân chia tiến trình tố tụng) Điều 4: Một Tồ án cấp cao trường hợp nhiều vụ án có liên quan có thẩm quyền xét xử khác mà bị tạm hỗn mà khơng cần phải nhập lại với chuyển cho Tồ án cấp để xét xử (Sát nhập thủ tục) Điều 5:Trong trường hợp có nhiều vụ án có liên quan bị tạm hỗn Tồ án cấp cao Tồ án cấp Tồ án cấp cao có thể, kể có thẩm quyền xét xử vụ án kiểm tra phán giao cho Toà án cấp xét xử 2.Khi vụ án thuộc thẩm quyền xét xử đặc biệt Toà án cấp cao chưa xét xử ngồi có vụ án có liên quan lại thuộc thẩm quyền Toà án cấp Tồ án cấp cao phán nhập vụ án thuộc thẩm quyền xét xử Toà án cấp vào vụ án (Sát nhập thẩm quyền xét xử vụ án có liên quan) Điều 6:Trong trường hợp có nhiều vụ án thuộc thẩm quyền xét xử theo lãnh thổ khác có liên quan đến (Phân chia tố tụng) Điều Trường hợp nhiều vụ án có thẩm quyền theo lãnh thổ khác nhau, bị tạm hỗn trước tồ án không cần thiết phải thẩm tra đồng thời, tồ án định chuyển giao cho tồ án khác có thẩm quyền (Nhập tố tụng) Điều Trường hợp nhiều vụ án có liên quan bị tạm hỗn trước tồ án khác có thẩm quyền vấn đề, tồ án có thể, theo yêu cầu công tố viên bị cáo, định nhập vào án Khi định án trường hợp đoạn khơng đạt đồng thuận, tồ án cấp trực tiếp tồ án có thể, theo yêu cầu công tố viên bị cáo, định nhập vụ án vào án (Các vụ án có liên quan) Điều Nhiều vụ án cho có liên quan trường hợp sau: (1) Trường hợp người phạm nhiều tội; (2) Trường hợp nhiều người phạm tội, tội riêng biệt; (3) Trường hợp nhiều người âm mưu thực tội phạm Các tội chứa chấp người phạm tội, che dấu chứng cứ, khai báo gian dối, dịch giám định sai, tội phạm liên quan đến đồ vật bị cắp tội phạm mà người chủ mưu phạm tội cho thực với đồng phạm (Một vụ án bị tạm hỗn trước nhiều tồ án) Điều 10 Trường hợp vụ án bị tạm hoãn trước nhiều án mà thẩm quyền xét xử vấn đề khác tồ án cấp có quyền thẩm tra Tồ án cấp có thể, theo u cầu cơng tố viên bị cáo, định tồ án cấp có thẩm quyền thẩm tra Điều 11 Trường hợp vụ án bị tạm hỗn trước nhiều tồ án mà thẩm quyền xét xử vấn đề khác tồ án có việc truy tố có quyền thẩm tra Toà án cấp trực tiếp có thể, theo u cầu cơng tố viên bị cáo, định tồ án có việc truy tố sau thẩm tra vụ án (Thực thi trách nhiệm thẩm quyền) Điều 12 Tồ án có thể, trường hợp cần thiết nhằm phát tình tiết, tiến hành trách nhiệm bên quận thuộc thẩm quyền Các quy định đoạn áp dụng với sửa đổi cần thiết lãnh đạo án (Sai thẩm quyền hiệu lực tố tụng) Điều 13 Tố tụng khơng hiệu lực lí sai thẩm quyền (Sai thẩm quyền biện pháp khẩn cấp) Điều 14 Tồ án có thể, cho dù khơng có thẩm quyền, tiến hành biện pháp cần thiết mục đích phát tình tiết trường hợp khẩn cấp Các quy định đoạn áp dụng với sửa đổi cần thiết lãnh đạo án (Yêu cầu định tồ án phù hợp) Điều 15 Cơng tố viên phải yêu cầu án cấp trực tiếp án cấp sơ thẩm định án phù hợp trường hợp sau: (1) Trường hợp án phù hợp định mập mờ thẩm quyền án; (2) Trường hợp khơng có tồ án phù hợp khác liên quan đến trường hợp mà định tuyên bố thẩm quyền khơng phù hợp có hiệu lực cuối Điều 16 Khi khơng có tồ án có thẩm quyền phù hợp theo luật, khẳng định chắn tồ án này, Tổng cơng tố phải u cầu Tồ án tối cao định án phù hợp (Yêu cầu chuyển giao) Điều 17 Công tố viên phải yêu cầu án cấp trực tiếp chuyển giao cho án khác trường hợp sau: (1) Khi tồ án có thẩm quyền khơng thể thực quyền tư pháp lý pháp lý, tình đặc biệt; (2) Khi sợ khơng thể trì việc xét xử cơng liên quan đến tình cảm người dân quận, khía cạnh tố tụng, tình khác Bị cáo yêu cầu chuyển giao cho án khác theo khoản đoạn Điều 18 Tổng công tố phải, trường hợp cho an ninh bị xâm phạm chất tội phạm, thái độ người dân khu vực quận, tình khác, tồ án có thẩm quyền tiến hành tố tụng, yêu cầu Toà án tối cao chuyển giao cho án khác (Chuyển giao vụ án) Điều 19 Tồ án có thể, thấy phù hợp, định chuyển giao vụ án thuộc thẩm quyền cho tồ án khác có thẩm quyền tương đương vấn đề theo yêu cầu công tố viên bị cáo, vào thẩm quyền Khơng định chuyển giao sau tiến hành thẩm tra chứng Có thể kháng cáo Kokoku định chuyển giao từ chối yêu cầu chuyển giao việc cho thấy nguyên nhân việc lợi ích bị xâm hại nghiêm trọng định CHƯƠNG II – THAY ĐỔI VÀ YÊU CẦU THAY ĐỔI CÁN BỘ TOÀ ÁN (Lý thay đổi) Điều 20 Thẩm phán phải bị thay đổi trường hợp sau: (1) Là người bị hại; (2) Là người thân bị cáo người bị hại; (3) Là đại diện pháp lý, người giám sát việc giám hộ, người quản lý trẻ vị thành niên, người giám sát việc quản lý trẻ vị thành niên, uỷ ban, người giám sát uỷ ban bị cáo người bị hại; (4) Là nhân chứng giám định viên vụ án; (5) Là đại diện, cố vấn, trợ lý cho bị cáo vụ án; (6) Thực trách nhiệm công tố viên sỹ quan cảnh sát vụ án; (7) Tham gia vào định theo Điều 266 khoản (2), lệnh rút gọn, định cấp xét xử trước đó, phán ban đầu trường hợp tạm giam chuyển giao theo quy định từ Điều 398 đến 400, Điều 412 413, hoạt động điều tra tạo thành sở cho định đó: Với điều kiện khơng quy định áp dụng trường hợp mà người tham gia với tư cách thẩm phán trao quyền (Lý thay đổi, người có quyền yêu cầu thay đổi) Điều 21 Trong trường hợp Thẩm phán không phép tiến hành thực thi nhiệm vụ có cho người khơng phán cơng cơng tố viên bị cáo có quyền yêu cầu thay đổi Thẩm phán Một Luật sư biện hộ có quyền yêu cầu thay đổi Thẩm phán thay mặt bị cáo Theo đó, ơng ta khơng đưa điều mâu thuẫn với nội dung bày tỏ bị cáo (Thời hạn nộp đơn yêu cầu thay đổi) Điều 22 Sau có đơn tuyên bố liên quan đến vụ án, không yêu cầu thay đổi thẩm phán sở lo sợ người phán thiên vị: Với điều kiện không quy định áp dụng chưa biết lý yêu cầu thay đổi, sau biết lý yêu cầu thay đổi (Quyết định việc thay đổi) Điều 23 Khi thẩm phán thành viên hội đồng thẩm phán bị yêu cầu thay đổi, tồ án nơi thẩm phán làm việc phải định điều Trong trường hợp này, án án quận tồ án gia đình, hội đồng thẩm phán định Khi thẩm phán tồ án quận, tồ án gia đình bị u cầu thay đổi, hội đồng thẩm phán tồ án nơi thẩm phán làm việc phải định điều này: Với điều kiện thẩm phán bị yêu cầu thay đổi cho lý yêu cầu thay đổi có vững chắc, định phải thiết kế ban hành Thẩm phán bị yêu cầu thay đổi không tham gia định đề cập hai đoạn Trường hợp tồ án khơng định thẩm phán bị u cầu thay đổi xin rút lui tồ án cấp trực tiếp định (Thủ tục từ chối) Điều 24 Đơn yêu cầu thay đổi rõ ràng nhằm mục đích trì hỗn tố tụng phải bị từ chối định Trong trường hợp này, quy định đoạn Điều không áp dụng Điều áp dụng trường hợp đơn yêu cầu thay đổi vi phạm quy định Điều 22, thủ tục thiết lập nguyên tắc án, phải bị từ chối Trong trường hợp đoạn trên, lãnh đạo án, thẩm phán án quận án gia đình, thẩm phán tồ án giản lược, bị yêu cầu thay đổi, định từ chối đơn yêu cầu thay đổi (Kháng cáo Kokoku ngay) Điều 25 Có thể kháng cáo Kokoku định từ chối đơn yêu cầu thay đổi (Thay đổi yêu cầu thay đổi thư ký toà) Điều 26 Các quy định Chương trừ quy định Điều 20 khoản (7) áp dụng với sửa đổi cần thiết thư ký Toà án nơi thư ký làm việc định: Với điều kiện làm trường hợp Điều 24 đoạn 1, lãnh đạo tồ án nơi thư kí tồ làm việc định từ chối đơn yêu cầu thay đổi CHƯƠNG III - NĂNG LỰC KIỆN TỤNG (Cán tư pháp đại diện việc kiện tụng) Điều 27 Trường hợp bị can nghi can cán tư pháp, đại diện tham gia việc kiện tụng Nếu cán tư pháp có hai nhiều đại diện, người đại diện hoạt động kiện tụng liên quan (Năng lực nhận thức đại diện việc kiện tụng) Điều 28 Trường hợp bị can nghi can khơng có lực nhận thức vụ án liên quan đến tội phạm mà quy định Điều 39 41 Bộ luật Hình (Luật số 45, 1907) khơng áp dụng, đại diện pháp lí (nếu có hai người có thẩm quyền làm cha mẹ, giống nhau) phải hành động cho người liên quan đến việc kiện tụng (Đại diện đặc biệt) Điều 29 Trường hợp khơng có người đại diện cho bị can liên quan đến quy định hai điều trên, phải định đại diện đặc biệt theo yêu cầu công tố viên, theo thẩm quyền Trường hợp khơng có người đại diện cho bị can liên quan đến quy định hai điều trên, có u cầu cơng tố viên, sỹ quan cảnh sát người liên quan, áp dụng giống đoạn Đại diện đặc biệt tiến hành chức có người đại diện cho bị can bị cáo liên quan đến việc kiện tụng CHƯƠNG IV – NGƯỜI BÀO CHỮA VÀ TRỢ LÝ (Thời điểm định người bào chữa, người quyền định) Điều 30 Bị can bị cáo định người bào chữa vào thời điểm Đại diện pháp lý, người giám hộ, vợ chồng, họ hàng trực hệ, anh chị em bị can bị cáo độc lập định người bào chữa (Tiêu chuẩn, người bào chữa đặc biệt) Điều 31 Phải định người bào chữa số luật sư Tại án giản lược, tồ án gia đình, tồ án quận, người luật sư, sau tồ án cho phép, định làm người bào chữa: Với điều kiện án quận, quy định áp dụng trường hợp có người bào chữa khác định số luật sư (Đơn yêu cầu định người bào chữa) Điều 31-2 Bị can bị cáo có ý định định người bào chữa yêu cầu Đoàn luật sư định người bào chữa Khi yêu cầu định người bào chữa theo đoạn trên, Đoàn luật phải giới thiệu người bào chữa số luật sư thuộc biên chế Đồn Nếu khơng có người bào chữa theo đoạn Đồn luật sư phải thơng báo cho người yêu cầu điều Cũng áp dụng giống luật sư giới thiệu theo đoạn từ chối việc định bị can bị cáo (Tính hợp pháp việc định) Điều 32 Việc định người bào chữa trước khởi tố có hiệu lực cấp sơ thẩm Việc định người bào chữa sau khởi tố thực tất cấp (Người bào chữa chính) Điều 33 Trường hợp có nhiều người bào chữa cho bị cáo, phải đề cử người bào chữa theo ngun tắc tồ án Điều 34 Thẩm quyền người bào chữa quy định Điều tuân thủ nguyên tắc án (Giới hạn số người bào chữa) Điều 35 Tồ án giới hạn số người bào chữa cho bị can bị cáo theo nguyên tắc án; Với điều kiện là, liên quan đến bị cáo, quy định áp dụng trường hợp đặc biệt (Người bào chữa nhà nước định) Điều 36 Trường hợp bị cáo khơng thể định người bào chữa khơng đủ kinh phí lý khác, tồ án phải định người bào chữa cho bị cáo theo yêu cầu: Với điều kiện điều không áp dụng bị cáo định người bào chữa (Cách thức bị cáo yêu cầu người bào chữa nhà nước định) Điều 36-2 Trừ trường hợp người bào chữa yêu cầu theo Bộ luật này, để đưa yêu cầu theo Điều trên, bị cáo phải nộp Báo cáo Phương tiện (ghi chi tiết tổng số tiền, tiền gửi tài sản khác theo quy định Chính phủ thuộc sở hữu (sau gọi “phương tiện”)) (Điều kiện để bị cáo yêu cầu nhà nước định người bào chữa có phương tiện khơng số lượng tiêu chuẩn) Điều 36-3 Trừ trường hợp người bào chữa yêu cầu theo Bộ luật này, để bị cáo có phương tiện khơng số lượng tiêu chuẩn (có nghĩa số lượng Chính phủ quy định, đủ để trả phí chi phí thuê người bào chữa có tính đến chi phí sinh hoạt trung bình; sau quy định tương tự) yêu cầu theo Điều 36; người phải, trước đó, theo Điều 31-2 đoạn yêu cầu Đoàn luật sư phạm vi địa giới Tồ án quận có thẩm quyền Đoàn luật sư nhận yêu cầu theo Điều 31-2 đoạn theo quy định đoạn phải, thông báo theo quy định đoạn Điều này, thơng báo cho Tồ án quận quy định đoạn án nơi vụ án bị tạm hỗn Điều 37 Tồ án định người bào chữa theo thẩm quyền khơng có người bào chữa cho bị cáo trường hợp đây: (1) Bị cáo người chưa thành niên; (2) Bị cáo từ đủ mười bảy tuổi trở lên; (3) Bị cáo bị câm điếc; (4) Khi nghi ngờ bị cáo bị bệnh tâm thần khơng có khả nhận thức; (5) Khi thấy cần lý khác 10 (Hiệu lực sau hoãn thi hành) Điều 442 u cầu xét xử lại khơng có hiệu lực hỗn thi hành hình phạt: Với điều kiện cơng tố viên văn phòng cơng tố tương ứng với tồ án có thẩm quyền hỗn thi hành hình phạt định yêu cầu xét xử lại (Rút lại yêu cầu xét xử lại) Điều 443 Có thể rút lại yêu cầu xét xử lại Bất kì rút lại yêu cầu xét xử lại tiếp tục yêu cầu xét xử lại lý (Quy định đặc biệt liên quan đến tù nhân) Điều 444 Quy định Điều 366 phải áp dụng với sửa đổi cần thiết yêu cầu xét xử lại việc rút yêu cầu (Thẩm tra tình tiết) Điều 445 Sau nhận yêu cầu xét xử, tồ án có thể, cần, đề nghị thành viên hội đồng thẩm tra tình tiết phân cơng thẩm phán tồ án quận, tồ án gia đình tồ án giản lược làm liên quan đến lý yêu cầu xét xử lại Trong trường hợp này, chánh án phó chánh án thẩm phán trao quyền phải có thẩm quyền giống với án thẩm phán chủ toạ (Phán từ chối yêu cầu) Điều 446 Trường hợp yêu cầu xét xử lại trái với cách thức theo luật lệnh sau hết quyền yêu cầu, phải bị từ chối phán Điều 447 Trường hợp u cầu xét xử lại khơng có cứ, phải bị từ chối phán Khi định đề cập đoạn ban hành, không tiếp tục yêu cầu xét xử lại lý tương tự (Quyết định mở phiên xét xử lại) Điều 448 Trường hợp yêu cầu xét xử lại có vững chắc, định mở phiên xét xử lại phải ban hành 141 Khi định mở phiên xét xử lại ban hành, phán hỗn thi hành hình phạt (Yêu cầu kép định từ chối yêu cầu) Điều 449 Trường hợp án cấp sơ thẩm ban hành phán xét xử lại yêu cầu xét xử lại đưa phán cuối từ chối kháng cáo Koso phán tồ án sơ thẩm có hiệu lực cuối phán này, án phúc thẩm phải phán từ chối yêu cầu xét xử lại (Kháng cáo Kokoku ngay) Điều 450 Có thể kháng cáo Kokoku định đề cập Điều 446, Điều 447 đoạn 1, Điều 448 đoạn đoạn Điều (Xét xử lại) Điều 451 Liên quan đến trường hợp, phán mở phiên tồ xét xử lại có hiệu lực cuối cùng, án phải, trừ trường hợp đề cập Điều 449, tiếp tục tiến hành xét xử lại cấp liên quan Các quy định phần Điều 314 đoạn Điều 339 đoạn khoản (4) phải áp dụng việc xét xử đề cập đoạn trường hợp sau: (1) Trường hợp yêu cầu xét xử lại thay mặt cho người chết người bị tâm thần khơi phục được; (2) Trường hợp người bị tun có tội chết thuộc trường hợp tâm thần mà khôi phục Trường hợp đoạn trên, việc xét xử tiến hành vắng mặt bị cáo: Với điều kiện mở phiên tồ trừ người bào chữa có mặt Trường hợp người yêu cầu xét xử lại không định người bào chữa trường hợp đoạn 2, thẩm phán chủ toạ phải vào thẩm quyền cung cấp người bào chữa (Ngăn cấm việc sửa chữa gây bất lợi) Điều 452 Khi xét xử lại, khơng tun hình phạt nặng hình phạt tuyên phán ban đầu (Thông báo công khai phán vô tội) 142 Điều 453 Trường hợp phán vô tội phiên xét xử lại, phán phải xuất Công báo tờ báo QUYỂN V: KHÁNG CÁO NGOẠI LỆ (Lý kháng cáo ngoại lệ) Điều 454 Khi phát thấy sau phán có hiệu lực cuối cùng, việc xét xử vi phạm luật lệnh, Tổng cơng tố kháng cáo ngoại lệ đến Tồ án tối cao (Cách nộp đơn) Điều 455 Kháng cáo ngoại lệ phải nộp với đơn nêu rõ lý lên Toà án tối cao (Ngày xét xử) Điều 456 Công tố viên phải tuyên bố nộp đơn vào ngày xét xử (Phán từ chối) Điều 457 Trường hợp kháng cáo ngoại lệ cứ, phải phán từ chối (Huỷ bỏ phán quyết) Điều 458 Trường hợp kháng cáo ngoại lệ có vững chắc, phải phán phù hợp với tiêu chí sau: (1) Trường hợp phán ban đầu vi phạm luật lệnh, phần khơng thống phải bị huỷ bỏ: Với điều kiện phán ban đầu bất lợi cho bị cáo, phải bị huỷ bỏ phải phán mới; (2) Trường hợp tố tụng vi phạm luật lệnh, tố tụng không thống phải bị huỷ bỏ (Hiệu lực phán quyết) Điều 459 Phán kháng cáo ngoại lệ phải, trừ phán tuyên theo quy định khoản (1) Điều trên, khơng có hiệu lực bị cáo (Phạm vi điều tra, thẩm tra tình tiết)(5) 143 Điều 460 Toà án tiến hành điều tra vấn đề nêu đơn Toà án tiến hành thẩm tra tình tiết liên quan đến thẩm quyền án, việc chấp nhận tố tụng truy tố Trong trường hợp này, quy định Điều 393 đoạn áp dụng với sửa đổi cần thiết QUYỂN VI: THỦ TỤC RÚT GỌN (Lệnh rút gọn) Điều 461 Theo yêu cầu cơng tố viên, Tồ án giản lược lệnh rút gọn phạt tiền không triệu yên phạt tiền trường hợp nghiêm trọng trước xét xử liên quan đến vụ án thuộc thẩm quyền xét xử Trong trường hợp này, biện pháp quản chế, tịch thu, tiến hành biện pháp khẩn cấp khác (Thông báo thủ tục rút gọn phản đối bị cáo)(5) Điều 461-2 Vào thời điểm yêu cầu ban hành lệnh rút gọn, cơng tố viên phải giải thích vấn đề cần thiết cho nghi can hiểu thủ tục rút gọn, phải, sau thông báo người bị xét xử theo quy định thơng thường, xác nhận liệu họ có phản đối thủ tục rút gọn khơng Khi khơng có việc phản đối thủ tục rút gọn, nghi can phải thể rõ điều văn (Yêu cầu ban hành lệnh rút gọn) Điều 462 Yêu cầu ban hành lệnh rút gọn phải làm thành văn đồng thời với việc khởi tố Tài liệu đề cập đoạn phải kèm theo tài liệu nêu đoạn Điều (Xét xử thông thường) Điều 463 Trường hợp xét thấy vụ án giải thủ tục rút gọn khơng thích hợp để làm có yêu cầu đề cập đoạn trên, việc xét xử phải tiến hành phù hợp với quy định bình thường 144 Điều tương tự áp dụng trường hợp đoạn công tố viên không tiến hành thủ tục quy định Điều 461-2, yêu cầu lệnh rút gọn vi phạm đoạn Điều Trường hợp việc xét xử phải tiến hành theo quy định hai đoạn trên, tồ án phải thơng báo điều cho cơng tố viên Nếu thuộc trường hợp đoạn phải giải thích quy định Điều 271 áp dụng: Với điều kiện thời hạn quy định đoạn Điều hai tháng kể từ ngày có thơng báo đề cập đoạn (Mất hiệu lực khởi tố)(5) Điều 463-2 Trừ trường hợp đề cập Điều trên, việc khởi tố hiệu lực hồi tố trường hợp không thông báo lệnh rút gọn cho bị cáo vòng bốn tháng từ ngày có u cầu Toà án phải trường hợp đoạn phán từ chối việc khởi tố Khi thông báo lệnh rút gọn cho công tố viên, phán phải đưa sau huỷ lệnh rút gọn Có thể nộp kháng cáo Kokoku phán đề cập đoạn (Phương thức lệnh rút gọn)(5) Điều 464 Lệnh rút gọn phải tình tiết cấu thành tội phạm, luật lệnh áp dụng, hình phạt áp dụng biện pháp khẩn cấp tuyên bố u cầu xét xử thức đưa vòng mười bốn ngày kể từ ngày thơng báo lệnh rút gọn (Yêu cầu xét xử thức) Điều 465 Bất kì nhận lệnh rút gọn, cơng tố viên u cầu xét xử thức vòng mười bốn ngày kể từ ngày thơng báo lệnh Yêu cầu xét xử thức phải làm thành văn gửi đến án ban hành lệnh rút gọn Khi có u cầu xét xử thức, tồ án phải thơng báo điều cho công tố viên người nhận lệnh rút gọn (Rút lại yêu cầu nêu trên) 145 Điều 466 Yêu cầu xét xử thức rút lại ban hành phán sơ thẩm (Áp dụng với sửa đổi cần thiết quy định liên quan đến kháng cáo)(5) Điều 467 Các quy định Điều 353, 355 đến 357, 359, 360, 361 đến 365 phải áp dụng với sửa đổi cần thiết yêu cầu xét xử thức việc rút lại yêu cầu (Từ chối yêu cầu xét xử thức, xét xử thông thường)(2) Điều 468 Trường hợp yêu cầu xét xử thức đưa vi phạm cách thức theo luật lệnh, sau hết quyền này, phải bị từ chối phán Có thể kháng cáo Kokoku phán Khi yêu cầu xét xử thức cho hợp pháp, việc xét xử phải tiến hành theo quy định thơng thường Lệnh rút gọn khơng có hiệu lực bắt buộc trường hợp đoạn (Mất hiệu lực lệnh rút gọn) Điều 469 Trường hợp phán tuyên theo yêu cầu xét xử thức, lệnh rút gọn hiệu lực thi hành Điều 470 Lệnh rút gọn phải có hiệu lực giống với phán cuối sau hết thời hạn u cầu xét xử thức thơng qua việc rút lại yêu cầu Điều tương tự áp dụng định từ chối yêu cầu xét xử thức có hiệu lực cuối QUYỂN VII: THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH (Quyết định có hiệu lực cuối việc thi hành định này) Điều 471 Trừ có quy định khác theo Bộ luật này, định phải thi hành sau có hiệu lực cuối (Thi hành) 146 Điều 472 Việc thi hành định phải theo đạo công tố viên viện cơng tố bên cạnh tồ án ban hành định này: Với điều kiện điều không áp dụng trường hợp với điều kiện Điều 70 đoạn 1, Điều 108 đoạn 1, theo đạo án thẩm phán phù hợp với chất định Trường hợp định kháng cáo định án cấp thấp phải thi hành việc rút lại kháng cáo, công tố viên viện cơng tố bên cạnh tồ phúc thẩm phải đạo thi hành việc này: Với điều kiện hồ sơ tố tụng nằm án cấp viện cơng tố bên cạnh tồ án này, cơng tố viên viện cơng tố bên cạnh tồ án phải đạo việc thi hành định (Cách thức thi hành) Điều 473 Việc đạo thi hành định phải làm thành văn kèm với sao tóm tắt định văn tuyên bố định: Với điều kiện trừ việc đạo thi hành hình phạt, phải đóng dấu vào gốc, sao tóm tắt định, sao tóm tắt văn tuyên bố định (Lệnh thi hành hình phạt)(5) Điều 474 Trừ hình phạt tiền phạt tiền trường hợp nghiêm trọng, việc thi hành hai nhiều hình phạt phải tiến hành hình phạt nặng hơn: Với điều kiện cơng tố viên có thể, việc hỗn thi hành hình phạt nặng hơn, đề nghị thi hành hình phạt khác (Thi hành hình phạt tử hình) Điều 475 Việc thi hành hình phạt tử hình phải tiến hành lệnh Bộ trưởng Tư pháp Lệnh quy định đoạn phải ban hành vòng sáu tháng kể từ ngày phán có hiệu lực cuối cùng: Với điều kiện thời hạn yêu cầu khôi phục quyền kháng cáo, xét xử lại, đơn kiện đơn xin áp dụng kháng cáo bất thường ân xá thủ tục cho việc hoàn 147 thành, thời hạn phán người đồng bị cáo có hiệu lực cuối khơng tính vào thời hạn Điều 476 Trường hợp Bộ trưởng Tư pháp lệnh thi hành hình phạt tử hình thi phải tiến hành vòng năm ngày Điều 477 Phải thi hành hình phạt tử hình với có mặt cơng tố viên, thư ký văn phòng cơng tố giám đốc thiết chế hình đại diện người Không phép vào nơi thi hành án trừ phép công tố viên giám đốc thiết chế hình Điều 478 Thư ký văn phòng cơng tố tham dự buổi thi hành hình phạt tử hình phải đọc tuyên bố thi hành có chữ ký đóng dấu với chữ ký đóng dấu cơng tố viên giám đốc thiết chế hình (Hỗn thi hành hình phạt tử hình) Điều 479 Trường hợp người bị tử hình bị tâm thần, Bộ trưởng Tư pháp phải lệnh hỗn thi hành hình phạt Trường hợp phụ nữ có thai bị tử hình, Bộ trưởng Tư pháp phải lệnh hỗn thi hành hình phạt Nếu hỗn thi hành hình phạt tử hình theo quy định hai đoạn trên, việc thi hành tiến hành trừ có lệnh Bộ trưởng Tư pháp sau khỏi bệnh tâm thần, sau sinh nở Quy định Điều 475 đoạn áp dụng với sửa đổi cần thiết lệnh đề cập đoạn Trường hợp này, ngày phán có hiệu lực cuối ngày khỏi bệnh tâm thần ngày sinh nở (Hoãn thi hành hình phạt tù) Điều 480 Trường hợp bị phạt tù khổ sai, tù tạm giam hình bị tâm thần, việc thi hành bị hoãn theo thị công tố viên viện công tố bên cạnh tồ án tun hình phạt viện cơng tố cấp quận có thẩm quyền nơi cư trú người phải chịu hình phạt điều kiện khôi phục 148 Điều 481 Trường hợp việc thi hành hình phạt bị hỗn theo quy định Điều trên, công tố viên phải giao người phải chịu hình phạt cho người giám sát chăm sóc người đứng đầu quyền địa phương phải đưa người vào bệnh viện nơi khác phù hợp Bất kì bị hỗn thi hành hình phạt phải bị giam thiết chế hình tiến hành biện pháp đề cập đoạn trên, thời hạn phải tính vào hình phạt Điều 482 Trường hợp tồn nguyên nhân sau liên quan đến người bị phạt tù khổ sai, tù có thời hạn, tạm giam hình sự, việc thi hành phải bị hỗn theo đạo cơng tố viên viện cơng tố bên cạnh tồ án tun hình phạt viện cơng tố có thẩm quyền nơi cư trú người chịu hình phạt: (1) Khi có nguy hại lớn đến sức khoẻ người này, sợ tính mạng khơng thể trì thi hành hình phạt; (2) Khi người mười bảy tuổi nhiều hơn; (3) Khi qua trăm năm mươi ngày sau mang thai; (4) Khi chưa hết sau mươi ngày sau sinh nở; (5) Khi sợ phải chịu bất lợi khôi phục việc thi hành hình phạt; (6) Khi cha mẹ ông bà người từ bảy mươi tuổi trở lên bị ốm nặng tàn phế; họ hàng chăm sóc; (7) Khi cháu người sơ sinh khơng có họ hàng chăm sóc; (8) Khi tồn nguyên nhân quan trọng khác (Hỗn thi hành chi phí kiện tụng) Điều 483 Việc thi hành định lệnh gánh chịu chi phí kiện tụng phải, thời hạn nộp đơn quy định Điều 500, nộp đơn này, bị hoãn định đơn có hiệu lực cuối (Triệu tập khẩn cấp để thi hành án) 149 Điều 484 Khi người bị tử hình, tù khổ sai, tù có thời hạn tạm giam hình khơng bị tạm giam, công tố viên phải triệu tập họ để thi hành án Trường hợp người contumacious phải ban hành lệnh tạm giữ (Ban hành lệnh bắt)(33) Điều 485 Trường hợp người bị tử hình, tù khổ sai, tù có thời hạn tạm giam hình bỏ trốn sợ người bỏ trốn, cơng tố viên phải ban hành lệnh tạm giữ, yêu cầu cảnh sát làm điều (Đề nghị bắt giữ đến công tố viên cấp trên)(33) Điều 486 Trường hợp nơi người bị tử hình, tù khổ sai, tù có thời hạn, tạm giam hình sự, cơng tố viên yêu cầu công tố viên cấp bắt giữ người thiết chế hình Sau nhận yêu cầu, công tố viên cấp lệnh cho công tố viên thuộc quyền ban hành lệnh tạm giữ (Lệnh tạm giữ)(33) Điều 487 Tên, tuổi, địa người bị kết án, tên hình phạt, thời hạn tù, vấn đề khác cần thiết cho việc tạm giữ phải nêu lệnh tạm giữ, lệnh phải có tên dấu cơng tố viên sỹ quan cảnh sát (Hiệu lực lệnh tạm giữ)(33) Điều 488 Lệnh tạm giữ phải có hiệu lực giống lệnh tạm giam (Thi hành lệnh tạm giữ)(33) Điều 489 Các quy định liên quan đến lệnh tạm giam áp dụng với sửa đổi cần thiết lệnh tạm giữ (Thi hành lệnh phạt liên quan đến tiền, v.v…)(12) Điều 490 Quyết định phạt tiền, phạt tiền bổ sung, tịch biên, tịch thu, phạt tiền phi hình sự, kê biên, chi phí kiện tụng, đền bù chi phí, tạm thời trả tiền phải thi hành theo lệnh cơng tố viên Lệnh phải có hiệu lực giống với quyền thực thi trách nhiệm Việc thi hành định theo đoạn có hiệu lực phù hợp với quy định Luật thi hành án dân luật lệnh khác liên quan đến thủ 150 tục thi hành án Với điều kiện việc tống đạt định không yêu cầu trước thi hành (Thi hành di sản) Điều 491 Việc tịch biên, phạt tiền tịch thu tuyên theo quy định luật lệnh liên quan đến thuế khoản phải thu các, độc quyền có thể, trường hợp người bị kết án chết sau phán có hiệu lực cuối cùng, thi hành di sản thừa kế (Thi hành pháp nhân sau sáp nhập) Điều 492 Trường hợp phạt tiền, phạt tiền bổ sung, tịch biên, tịch thu tuyên pháp nhân, pháp nhân không tồn bị sáp nhập sau phán có hiệu lực cuối cùng, thi hành pháp nhân tồn sau sáp nhập thành lập sáp nhập (Điều chỉnh việc thi hành khoản toán tạm thời) Điều 493 Trường hợp định tạm thời toán tuyên cấp sơ thẩm phúc thẩm, việc thi hành định tiến hành liên quan đến định toán tạm thời cấp sơ thẩm, việc thi hành phải viễn dẫn thi hành khoản toán tạm thời cấp phúc thẩm đến phạm vi khoản tiền lệnh trả theo lệnh toán tạm thời cấp phúc thẩm Khi trường hợp đoạn trên, số tiền có thi hành định tạm thời toán cấp sơ thẩm vượt số tiền phải trả theo định tạm thời toán cấp phúc thẩm, số tiền vượt phải trả lại (Thi hành việc toán tạm thời hình phạt chính) Điều 494 Trường hợp định phạt tiền, phạt tiền bổ sung, tịch thu có hiệu lực cuối sau thi hành định tốn tạm thời, hình phạt phải coi thi hành phạm vi số tiền Khi trường hợp đoạn trên, số tiền có thi hành định toán tạm thời vượt số tiền phạt, tiền phạt bổ sung, tịch thu, số tiền vượt phải trả lại (Tính toán số ngày cam kết)(15) 151 Điều 495 Số ngày cam kết theo định bị hoãn thời hạn nộp đơn kháng cáo phải, trừ số ngày cam kết theo lệnh bị hỗn sau có đơn kháng cáo, phải thêm vào hình phạt Số ngày cam kết theo lệnh bị hỗn sau có đơn kháng cáo phải thêm vào hình phạt trường hợp sau: (1) Khi công tố viên kháng cáo; (2) Khi trường hợp mà người kháng cáo công tố viên, phán ban đầu bị huỷ cấp phúc thẩm Liên quan đến diễn văn bế mạc phiên theo quy định hai đoạn trên, ngày cam kết theo lệnh hỗn phải tính ngày phạt tù bốn nghìn yên Cam kết theo định bị hỗn sau tồ phúc thẩm huỷ phán ban đầu phải bổ sung theo số ngày cam kết lệnh bị hoãn kháng cáo (Biện pháp tịch thu đồ vật) Điều 496 Đồ vật bị tịch thu phải xử lý công tố viên (Chuyển giao đồ vật bị tịch thu) Điều 497 Trường hợp có quyền làm đơn xin chuyển giao đồ vật bị tịch thu sau tiến hành tịch thu, công tố viên phải, trừ đồ vật bị tiêu huỷ vứt bỏ, chuyển giao chúng Trường hợp sau đồ vật bị tịch biên bị xử lý, có yêu cầu đề cập đoạn trên, công tố viên phải chuyển giao khoản lợi nhuận thu từ việc bán công chúng (Dấu hiệu làm giả chỉnh sửa) Điều 498 Trường hợp trả lại đồ vật bị làm giả chỉnh sửa, phải phần bị làm giả chỉnh sửa đồ vật Trường hợp đồ vật bị làm giả chỉnh sửa khơng bị tạm giữ, phải tạo chúng, phải tiến hành thủ tục đề cập đoạn trên: Với điều kiện trường hợp đồ vật thuộc quan nhà nước, biện pháp phù 152 hợp phải tiến hành việc thông báo phần bị làm giả chỉnh sửa cho quan nhà nước (Trả lại thông báo công khai bất khả thi)(5) Điều 499 Trường hợp trả lại đồ vật bị tạm giữ khơng biết nơi người có đồ vật trả lại; có ngun nhân khác tồn tại, công tố viên phải thông báo công khai điều phù hợp với biện pháp quy định Lệnh Nội Trường hợp u cầu trả lại vòng sáu tháng kể từ ngày thông báo công khai, đồ vật phải đưa vào Ngân khố Quốc gia Cho dù thời hạn đề cập đoạn vứt bỏ đồ vật khơng có giá trị, thứ khơng tiện cho việc tạm giữ bán cơng chúng giữ lại lợi nhuận (Đơn xin miễn thi hành chi phí kiện tụng)(5) Điều 500 Bất kì lệnh phải chịu chi phí kiện tụng có thể, khơng thể tốn tồn nghèo, làm đơn xin miễn thi hành định liên quan đến chi phí kiện tụng toàn phần theo nguyên tắc án Phải làm đơn đề cập đoạn vòng hai mươi ngày sau định lệnh trả chi phí kiện tụng có hiệu lực cuối (Thanh tốn trước khoản chi phí kiện tụng ước tính)(31) Điều 500-2 Bị can bị cáo trả trước khoản chi phí kiện tụng ước tính cho cơng tố viên (Xử lý số tiền trả trước)(31) Điều 500-3 Công tố viên phải, trường hợp thi hành định chi phí kiện tụng, có số tiền trả trước theo quy định Điều trên, khấu trừ số tiền tương ứng với chi phí kiện tụng từ số tiền trả trước, số tiền số tiền phải tốn cho chi phí kiện tụng Nếu có số tiền thừa sau khấu trừ số tiền tương ứng với chi phí kiện tụng từ số tiền trả trước theo quy định đoạn trên, số tiền thừa phải trả lại theo yêu cầu người toán trước 153 (Trả lại phần toán trước)(31) Điều 500-4 Trường hợp thuộc khoản sau, số tiền trả trước theo quy định Điều 500-2 phải trả lại theo yêu cầu người toán trước: (1) Nếu việc định người bào chữa không thực theo quy định Điều 38-2; (2) Trường hợp thủ tục kiện tụng bị huỷ bỏ, định lệnh chịu chi phí kiện tụng khơng đưa bị cáo; (3) Nếu người bị lệnh trả chi phí kiện tụng, liên quan đến tồn chi phí kiện tụng, miễn trừ khỏi việc thi hành định (Đơn xin giải) Điều 501 Sau cơng bố hình phạt, có thể, có nghi ngờ liên quan đến việc giải định, làm đơn xin giải định đến tồ án cơng bố (Phản đối) Điều 502 Người phải thi hành định đại diện pháp lí người này, người giám hộ có thể, thấy biện pháp thi hành công tố viên không phù hợp, nộp tuyên bố phản đối đến án tuyên bố (Rút đơn) Điều 503 Có thể rút lại đơn đề cập Điều 500 hai Điều phán Các quy định Điều 366 áp dụng với sửa đổi cần thiết đơn việc rút đơn đề cập Điều 500 hai Điều (Kháng cáo Kokoku ngay) Điều 504 Có thể nộp đơn kháng cáo Kokoku phán tuyên đơn đề cập Điều 500, 501 502 (Thi hành việc giữ lại nơi làm việc) Điều 505 Các quy định liên quan đến việc thi hành hình phạt áp dụng với sửa đổi cần thiết liên quan đến việc thi hành cách giữ lại nơi làm việc trường hợp trả tiền phạt tiền phạt bổ sung 154 (Gánh nặng chi phí thi hành) Điều 506 Chi phí thi hành định đề cập Điều 490 đoạn người phải thi hành trả, nhận thời điểm thi hành phù hợp với quy định Luật thi hành án dân luật lệnh khác liên quan đến thủ tục thi hành (Hỏi quan công quyền, v.v…)(25) Điều 507 Cơng tố viên, tồ án thẩm phán có thể, thấy cần thiết cho việc thi hành định, đòi hỏi báo cáo vấn đề cần thiết việc liên hệ với quan công quyền, tổ chức công tư./ 155 ... khơng cần phải nhập lại với chuyển cho To án cấp để xét xử (Sát nhập thủ tục) Điều 5:Trong trường hợp có nhiều vụ án có liên quan bị tạm hỗn To án cấp cao To án cấp Tồ án cấp cao có thể, kể có... phúc lợi cơng đảm bảo nhân quyền cá nhân CHƯƠNG I THẨM QUYỀN CỦA TO ÁN (Thẩm quyền theo lãnh thổ) Điều 2: Thẩm quyền theo lãnh thổ To án xác định nơi xét xử, sinh quán trú quán bị cáo nơi tội... cao có thể, kể có thẩm quyền xét xử vụ án kiểm tra phán giao cho To án cấp xét xử 2.Khi vụ án thuộc thẩm quyền xét xử đặc biệt To án cấp cao chưa xét xử ngồi có vụ án có liên quan lại thuộc
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NHẬT BẢN, BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NHẬT BẢN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay