VẤN ĐỀ GIÁ TRỊ QUAN CHÂU Á: NGHIÊN CỨU SO SÁNH CHÂU Á VÀ PHƯƠNG TÂY - Hồ Sĩ Quý

19 22 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2018, 12:53

VẤN ĐỀ GIÁ TRỊ QUAN CHÂU Á: NGHIÊN CỨU SO SÁNH CHÂU Á VÀ PHƯƠNG TÂY Hồ Sĩ Quý (Viện Thông tin KHXH Việt Nam) Vanhoahoc.vn: Bàn khác biệt giá trị Châu Á phương Tây, nhà nghiên cứu thường có ý tưởng chung là: Ở xã hội Châu Á chắn có giá trị đặc thù so với phương Tây Trong xã hội đại, chúng ưu trội so với giá trị phương Tây Cần phải đề cao giá trị Châu Á phát triển xã hội đại Theo tác giả viết, khác biệt đáng phải bàn luận trước hết khác biệt giá trị quan không thiết phải khác biệt giá trị Với văn hố khác nhau, thơng thường bảng giá trị hay hệ thống giá trị khác Tuy nhiên, giá trị cụ thể hệ thống giá trị phần nhiều lại thường giống Rất có giá trị đặc thù tính cách người riêng biệt thuộc dân tộc Giá trị quan - hệ thống giá trị cá nhân giá trị xã hội định hình tạo thành quan điểm, quan niệm, tâm thế, có ý nghĩa nhìn nhận, đánh giá định hướng người cộng đồng trình điều chỉnh cách sống, lối sống hành vi Giá trị quan cộng đồng thể tương quan vị trí giá trị bảng giá trị, tương quan thường sản phẩm lâu dài lịch sử sinh tồn phát triển văn hoá You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com) Với quan niệm trên, tác giả cho nét ưu trội giá trị quan Châu Á có thật Sẽ sai lầm không ý thỏa đáng đến khác biệt nghiên cứu so sánh văn hoá I Châu Á phương Tây quan niệm Mahathir Wlohamad Mahathir Mohamad, nguyên Thủ tướng Malaysia, người khách đơng đảo nhà nghiên cứu ý viết ý tưởng độc đáo ông giá trị Châu Á Tư tưởng ơng trình bày nhiều ấn phẩm nhiều Hội nghị, hội thảo quốc tế Năm 2000, Nhà xuất Pelanduk, Malaysia tập hợp in thành hai chuyên khảo gồm 21 tham luận trình bày Hội thảo khoa học (xem: & 5) Nội dung tất tham luận trục tiếp gián tiếp đề cập đến vấn đề giá trị Châu Á Có thể điểm lại tư tưởng ơng sau: 1- Mahathir phê phán tình trạng nhiều người phương Tây thành thực tin tồn loại giá trị giá trị toàn cầu Mahathir lưu ý, việc đề cao thứ giá trị khác phương Tây biện giải cho áp bức, độc tài thiếu văn minh Đã đến lúc cần phải loại bỏ quan niệm Ơng viết: "Tơi tin có khác biệt tự nhiên giá trị Những không thừa nhận khác biệt chẳng khác kẻ mù màu - nhìn thấy màu xám mà không thấy sắc cầu vồng - nên họ cho làm có khác biệt" Nên sẵn sàng You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com) chấp nhận khác biệt giá trị nên tin có giá trị lối sống khác hay hơn, hiệu văn minh lối sống 2- Theo Mahathir, khơng thể lập luận, giới có giá trị toàn cầu Những người đấu tranh cho quan điểm toàn cầu hoá giá trị lạc đường Nếu người châu âu thành tâm tin giá trị họ tồn cầu giá trị Mỹ, y thế, người Châu Á với số dân hàng tỷ người có đủ sở để nói giá trị tồn cầu giá trị Mỹ Âu Tranh cãi điều thực khó Vì vậy, "tơi cầu nguyện khơng có người Châu Á lại đứng lên tự nhận có giá trị châu Á giá trị mang tính tồn cầu, hay lấy giá trị Mỹ, Âu phương Tây để chứng minh cho điều xấu xa, tội lỗi xảy đâu đó" 3- Trong nhiều kỷ, người Châu Á tin lối sống thứ cấp Bởi vậy, "nếu hôm người Châu Á phát lối sống giá trị Châu Á khơng thấp Châu Á, mà thường cao phương Tây Châu Á, điều dễ tha thứ" Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người phương Tây bị lơi có ấn tượng tốt điều kỳ diệu lối sống Châu Á 4- Lối sống giá trị Châu Á khác biệt so với Mỹ phương Tây Điều tưởng tượng mà kết nghiên cứu học giả phương Tây Sự khác làm cho giới tốt 5- Những khuyết tật Châu Á tình trạng độc đốn vi phạm dân chủ, nạn bóc lột lao động phụ nữ trẻ em, tập quán mê tín thói tham nhũng… có thật tệ nạn có thật diễn phương Tây, chúng phải bị trừng phạt Giá trị Châu Á khơng che đậy cho xấu xa Nhưng "khơng phải tất hình thức dân chủ có hiệu Có hình thức dân chủ tất có hiệu quả, có hình thức dân chủ xấu, mang tính phá hoại Tự dân chủ phải đơi với trách nhiệm dân chủ Có hệ thống thị trường tốt có hiệu quả, có hệ thống thị trường không hiệu quận Orange Mỹ Có phương thức tất có hiệu để nâng cao nhân cách đời sống nhân dân, có phương thức ý nghĩa tất song lại vơ nghĩa lãng mạn, ngớ ngẩn khơng có hiệu quả" You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com) Dễ thấy là, với vị tầm nhìn khách hiểu rõ dám nói trực ngơn hay dở phương Đông lẫn phương Tây, Mahathir Mohamađ tác giả có uy tín để giới học thuật tham khảo, bình luận phát triển ý tưởng vấn đề so sánh giá trị II - So sánh giá trị quan niệm David I.Hitchcock David I Hitchcock, cựu Giám đốc Phòng Đơng Á - Thái Bình Dương, thuộc quan thông tin Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (USA), làm việc Trung tâm nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Washington Năm 1994, D.I.Hitchcock tiến hành nghiên cứu so sánh quan niệm sống qua thang giá trị người Mỹ người Châu Á Ông thực điều tra Nhật Bản, Thailand, Singapore, Maiaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia, Philippines Mỹ Đây thăm dò gây tiếng vang đáng kể giới học thuật trị, xã hội Năm 1996, D I.Hitchcock làm lại điều tra với ý đồ so sánh hai kết kiểm tra lại kết luận năm 1994 Trên thực tế, kết luận năm 1996 ơng có phần khác trước Mặc dù xác nhận Châu Á có bảng giá trị đặc thù với thang giá trị riêng biệt mình, kết thu năm 1994 Song ơng lưu ý giới trị học thuật rằng, người Mỹ người Châu Á, chung, giống điểm hơn, sau tất khác biệt Cái chung lớn mà D.I.Hitchcock người Mỹ người Châu Á quan niệm vấn đề quan trọng đời sống: tăng trưởng kinh tế nạn nghèo đói, sống thị tình trạng thiếu việc làm, tỷ lệ li hôn cao nạn tham nhũng Dễ thấy đồng ý với D.I.Hitchcock điểm Tuy nhiên, Châu Á, vấn đề chỗ, Hitchcock lần khẳng định nét đặc thù khác biệt quan niệm giá trị You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com) người Mỹ người Châu Á Đây điểm yết hầu cơng trình D.I.Hitchcock D.I.Hitchcock chia giá trị có ý nghĩa định hướng hành vi người thành "các giá trị xã hội" "các giá trị cá nhân" Trong tài liệu "Giá trị Châu Á giá trị Mỹ xung đột với nào"? công bố sau điều tra 1994, D.I.Hitchcock cho biết giá trị cá nhân giá trị xã hội giữ vị trí hàng đầu quan niệm người Châu Á người Mỹ sau: giá trị cá nhân quan trọng nhất: Người Đông Á Người Mỹ Cần cù Tự lực cánh sinh Hiếu học Thành đạt cá nhân Trung thực Cần cù Tự lực cánh sinh 4.Thành công sống Kỷ luật Giúp đỡ người giá trị xã hội quan trọng nhất: Người Đông Á Người Mỹ - Một xã hội trật tự - Tự ngơn luận - Sự hòa hợp xã hội - Sự hòa hợp xã hội - Các quan chức có trách nhiệm - Quyền cá nhân - Cởi mở đón nhận tư tưởng - Tự tranh luận - Tự ngôn luận - Suy nghĩ thân You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com) Ngoài khác biệt giá trị cá nhân giá trị xã hội chiếm vị trí hàng đầu bảng giá trị người Mỹ người Châu Á so, sánh trên, D.IHitchcock khác biệt hai bảng giá trị thể hầu hết giá trị khác: tỷ lệ người Mỹ người châu A tán thành giá trị cụ thể thường khác nhiều Dưới so sánh D.I.Hitchcock số giá trị cá nhân khác quan niệm người Đông Á quan niệm người Mỹ Những quan niệm khác số giá trị cá nhân Giá trị Người Đông Người Mỹ Á - Thực nghĩa vụ với người khác 39% 19% - Thành công sống 50% 59% - Thành đạt cá nhân 33% 59% - Hiếu học 69% 15% - Kỷ luật cá nhân 48% 22% Như vậy, theo truyền thống phương Tây, D.I.Hitchcock phân biệt rạch ròi giá trị cá nhân với giá trị xã hội Điều thú vị chỗ, giá trị cá nhân giá trị số đông thừa nhận, thực chất, giá trị xã hội, giá trị xã hội phẩm cách cá nhân Theo đo đạc D.I.Hitchcock, người Mỹ, hiếu học giá trị hàng đầu cần cù giá trị đứng sau tự lực cánh sinh thành đạt cá nhân Trong đó, người Châu Á, cần cù giá trị đề cao nhất, sau hiếu học Tuy tự lực cánh sinh không bị xem nhẹ, song khơng phải giá trị đầu bảng Có lẽ, với người Mỹ mà với hầu hết người phương Tây nói chung, tự lực cánh sinh phẩm chất chiếm vị trí cao bảng giá trị Điều thể tâm lý khát khao khẳng định vị cá nhân khuôn thước văn hố Tây phương Còn với người Châu Á, vị trí cao You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com) lại giá trị cần cù, yêu lao động Không thiết phải khẳng định tính thần tự lực cánh sinh trường hợp, người ưa chuộng người cần cù, rõ ràng chuẩn mực định hướng dùng để cắt nghĩa bước thăng trầm phát triển Châu Á hôm qua hôm III - Giá trị Châu Á theo Tommy Koh Tommy Koh, Giám đốc Viện nghiên cứu sách Singapore, nguyên Đại sứ Singapore Mỹ cho rằng, xã hội Đông Á, thành đạt thường nâng đỡ "10 giá trị tảng", "hợp thành khuôn khổ giúp cho xã hội Đông Á đạt phồn vinh kinh tế, ổn định hài hoà xã hội": 10 giá trị ưu trội Đông Á theo Tommy Koh: Không tán thành chủ nghĩa cá nhân cực đoan Coi trọng gia đình Coi trọng việc học hành Cần kiệm đạm You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com) Cần cù Coi trọng cộng đồng Đề cao quan hệ bổn phận Chính phủ cơng dân Ở số nước phủ tạo điều kiện cho cơng dân có cổ phần Coi trọng xã hội có đạo đức 10 Tán thành báo chí tự khơng tuyệt đối Đây 10 giá trị xã hội tảng, kết thăm dò dư luận cộng đồng đạt tới độ thịnh vượng định với cá nhân thành đạt mà Tommy Koh rút từ xã hội Đông Á Theo Tommy Koh, tất xã hội Đông Á không ưa chủ nghĩa cá nhân cực đoan Người Đơng Á khơng thích tự báo chí theo kiểu thổi phồng nhu cầu cơng luận, mặc cho báo chí thoả mãn thị hiếu tầm thường, lảng tránh xem nhẹ chức định hướng cần thiết dư luận xã hội Dĩ nhiên, Đông Á phản đối tự báo chí, song báo chí phép tự đến mức phá vỡ ranh giới đạo đức lẽ phải, trở thành diễn đàn kẻ bất lương khơng thể nhân danh nhân quyền mà chấp nhận Thái độ nằm logic chung giá trị gia đình, cộng đồng, đạo đức trách nhiệm Nói chung văn hố Nho giáo, Hồi giáo Phật giáo không "hiểu” lý lẽ việc kiện tụng cha mẹ, trừ trường hợp hãn hữu cha mẹ khơng xứng đáng cha mẹ Với văn hoá này, chuyện thuộc quan hệ cha mẹ - (và cần phải) xử lý khn khổ giá trị huyết thống Vượt ngồi khn khổ này, quan hệ cha khơng cha Thực tế cho thấy, xã hội Đông Á, quan hệ huyết thống bị đưa Tòa án để xét xử, chuyện có giải ổn thoả, tình nghĩa chẳng chẳng bao Điều khác với phương Tây lý pháp quyền Ở Châu Âu, sau mâu thuẫn với nhau, chí xúc phạm đến nhau, người ta tiếp tục hợp tác u cầu cơng việc đòi hỏi Còn Châu Á mn vàn trường hợp You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com) Người ta khó hợp tác với người xúc phạm đến (Xem thêm & 11) IV - Giá trị Châu Á phân tích Francis Fukuyama Francis Fukuyama, Giáo sư kinh tế học trị quốc tế thuộc Đại học Johns Hopkins (Hoa Kỳ), tiếng với "Sự cáo chung lịch sử người cuối cùng” (1992) nhiều tác phẩm khác Trong hầu hết ấn phẩm mình, Fukuyama ln đặt vấn đề nóng bỏng nhân loại đường phát triển, thu hút quan tâm đông đảo độc giả Về giá trị Châu Á, đáng kể số ấn phẩm Fukuyama "Các giá trị Châu Á khủng hoảng Châu Á", đăng tờ Commentary tháng 2/1998 (xem: 6) Ở đây, Fukuyama trình bày quan điểm bình luận, phê phán số quan niệm khác xung quanh vấn đề giá trị Châu Á Theo Fukuyama, giá trị châu thường nói đến là: Các giá trị Châu Á phổ biến theo Francis Fukuyama: Đề cao giáo dục Tôn trọng kỷ luật lao động Tôn trọng cộng đồng Tôn trọng quyền lực Đề cao quyền "độc đốn You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com) Là nhà nghiên cứu quan tâm đến quyền lực trị, Francis Fukuyama đặc biệt ý đến thái độ mà ơng gọi "độc đốn" quyền xã hội đạt tới tăng trưởng kinh tế cao Hàn Quốc Singapore Trong nhiều viết mình, Fukuyama khơng bác bỏ, mà thẳng thắn thừa nhận có mối liên hệ tăng trưởng kinh tế với bàn tay cứng rắn phủ ông thấy người dân xã hội Châu Á tôn trọng quyền lực so với phương Tây, thái độ có tác dụng thúc đẩy xã hội phát triển tích cực Tuy nhiên, Fukuyama không coi quan hệ tất yếu, nghĩa khơng thừa nhận, quốc gia có phủ độc đốn đứt khốt kinh tế đạt tới tăng trưởng cao Ơng lấy ví dụ số nước Mỹ Latinh Brazil Peru năm 70 (thế kỷ XX) để chứng minh điều tiết vĩ mơ độc đốn khơng có quan hệ nhân với khả tích cực tăng trưởng kinh tế Bài học kinh nghiệm hổ Châu Á, theo Fukuyama, học độc đoán Fukuyama nhận xét, thực tế, Nhà nước độc đoán lãnh đạo giới quân Châu Á, rõ ràng, có lực trung thực so với Nhà nước độc đoán Mỹ Latin Ở Mỹ, nhiều nhà kinh tế thường suy nghĩ cách giáo điều rằng, nhà nước can thiệp vào kinh tế kinh tế hiệu Nhưng điều khơng với Châu Á Trong năm 50 - 90 (thế kỷ XX), can thiệp Châu Á tạo bứt phá chưa có lịch sử so với nơi giới Những người chống đối Fukuyama tìm lý lẽ phản bác: nhà nước không can thiệp, Châu Á phát triển Fukuyama cho lý lẽ có tưởng tượng Nhìn chung, giá trị Châu Á, Fukuyama thường mâu thuẫn với Một mặt, ơng phân tích giá trị Châu Á với nhìn thiện cảm khách quan, song mặt khác, ơng lại hồi nghi khơng phải ngun nhân Châu Á động phát triển V - Giá trị Châu Á quan niệm Richard Robison 10 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com) Richard Robison, học giả người Australia, Giáo sư kinh tế học trị Viện nghiên cứu xã hội Hague, Hà Lan Richard Robison tác giả đồng tác giả 10 sách có tiếng vang định vấn đề quốc tế, có tác phẩm đáng ý Châu Á (xem: 10) Về giá trị Châu Á, Richard Robison thể tư tưởng hầu hết ấn phẩm, song tập trung "Chính trị giá trị Châu Á", 1999 Bài báo nhiều người biết đến trích dẫn ấn phẩm quan trọng Ở đây, Richard Robison nhấn mạnh đặc thù giá trị Châu Á với điểm sau: Đặc thù giá trị Châu Á theo Richard Robison: Gia đình cất lõi tổ chức xã hội Lợi ích cộng đồng đặt trấn lợi ích cá nhân Do đó, trách nhiệm cá nhân cộng đồng đặt quyền lợi cá nhân Các định thơng qua đồng thuận đối đầu thơng qua tổ chức trị Một phủ mạnh gắn kết xã hội ln với phát triển kinh tế Coi trọng gắn kết hài hoà xã hội Sự gắn kết hài hồ đạt thơng qua nguyên tắc đạo đức Chính phủ mạnh Là người thừa nhận tồn đặc thù giá trị Châu Á, song Richard Robison nhìn nhận tính đặc thù hệ thống giá trị khu vực với hàm ý tiêu cực 11 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com) nhiều tích cực Tuy nhiên, nhìn nhận nào, người ta thấy Richard Robison có cảm tình rõ với giá trị lợi ích cộng đồng, hồ hợp xã hội, đề cao gia đình sức mạnh Chính phủ Theo Robison, giá trị thể vai trò chúng phát triển đặc thù Châu Á giai đoạn vừa qua Điều này, vài khách phương Tây khơng muốn chấp nhận mâu thuẫn nhiều với giá trị dân chủ phương Tây Dĩ nhiên, Châu Á nay, giá trị này, cộng đồng gia đình bị mai trước cơng thị trường tồn cầu hố Song theo Robison, Châu Á khơng Châu Á quan trọng hơn, phát triển được, trật tự gia đình tâm lý cộng đồng vào ngày giống hệt người phương Tây Cho đến nay, người Châu Á khó hình dung, đây, xã hội phát triển cao lại xã hội thiếu trật tự gia đình trở thành thiết chế lỏng lẻo Phần đông người Châu Á muốn tin rằng, xã hội văn minh với thiết chế gia đình trật tư cơng cộng ln có quan hệ tỷ lệ thuận Thiết chế gia đình bớt cứng nhắc hơn, cách thức trật tự xã hội đổi khác, song vân phải gia đình trật tự xã hội Đời sống xã hội tất đẹp văn minh hơn, đa số trẻ em sinh lớn lên không hưởng môi trường gia đình, dù gia đình hạt nhân, vợ chồng con, hay gia đình truyền thống gồm nhiều hệ Và nguy hiểm phần đơng gia đình xã hội trở thành thiết chế tập thể nhũng người đơn độc thân, trình độ trật tự xã hội giống khơng khí cuồng nhiệt diễn đàn vơ Chính phủ VI - Giá trị Châu Á phân tích Chen Fenglin Chen Fenglin (Trần Phong Lâm), nhà nghiên cứu Trung Quốc người tin tưởng khẳng định mạnh mẽ vai trò tích cực giá trị Châu Á sụ phát triển xã hội khu vục Trong viết đăng tạp chí "Waiguo wenti yanjiu”, số 4, năm 1998, Trần Phong Lâm cho rằng, nước thuộc khu vực Đông Á Trung Quốc, Nhật bản, Triều Tiên, Hàn Quốc, Việt Nam nước thuộc Đông Nam Á, ảnh hưởng văn minh nông nghiệp văn hố Nho giáo hình thành nên kiểu đời sống tinh thần riêng mình, bao gồm phương thức tư duy, đời sống tín ngưỡng, lề thói phong tục, đặc trưng tâm thế, đặc biệt, hệ giá trị riêng biệt "Ngày nay, số quan niệm giá trị mệnh đề triết học Đông Á có ý nghĩa tích cực giá trị bất 12 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com) hủ Nó có khả gợi mở tham khảo lớn việc uốn nắn tệ nạn xã hội, xác lập mối quan hệ kiểu người với nhau, người với xã hội với tự nhiên".Trần Phong Lâm tổng hợp quan niệm giá trị Đơng Á thành nội dung sau: Quan niệm giá trị Đông Á theo Trần Phong Lâm: Định hướng giá trị lấy giá trị cộng đồng làm vị Đề cao ý chí tự cường (Lấy mệnh đề "Thiên hành kiện, quân từ dĩ tự cường bất tức" làm tín điều nhân sinh) Đồng thời quan tâm đến "nghĩa" "lợi” Để cao cần kiệm Theo Trần Phong Lâm, gắn bó đến mức "ba ngơi nhập một" Nhà nước, dân tộc xã hội bắt rễ sâu đời sống tinh thần Đông Á trở thành giá trị lấy cộng đồng làm vị (cơ bản, yếu) Chủ nghĩa tập trung gia tộc làm ăn kinh tế Hàn Quốc, Singapore, HongKong, Đài Loan biểu giá trị "Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức" quẻ Càn Chu dịch, tín điều nhân sinh người Đông Á, nghĩa là, người quân tử phải phấn đấu khơng mệt mỏi ý chí tự cường hợp đạo trời Theo Trần Phong Lâm, tất người thành đạt nhà cầm quyền thành cơng Đơng Á có ý chí tự cường cao Nhật Bản sau Thế chiến thứ hai, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, HongKong năm 70 (thế kỷ XX), Trung Quốc thời gian gần ví dụ tiêu biểu So sánh với phương Tây, Trần Phong Lâm cho rằng, nhà doanh nghiệp Đông Tây giống chỗ chạy theo lợi nhuận, nhà doanh nghiệp có văn hố Nho giáo chạy theo lợi không (hoặc không dám) bỏ nghĩa, "Quân thị thần thủ túc, tác thần quân phúc tâm", nghĩa vua coi bầy tơi tay chân bầy tơi coi vua tâm phúc, làm trái điều ấy, xã hội lên án coi thường, lợi khó đạt Về đức tính cần cù yêu lao động, Trần Phong Lâm viết: "Tinh thần cần cù người Đông Á tiếng khắp giới Thời gian lao động năm người 13 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com) Nhật không nhiều người Âu - Mỹ gần 600 giờ, mà ngày nghỉ, ngày lễ, họ nghỉ ít, làm tăng ca, làm tới đêm khuya Các phương tiện truyền thông đại chúng Nhật Bản thường đưa tin karoshi (chết mệt nhọc), người ta đùa gọi người Nhật Robot, người kinh tế khơng có lạ Người Hàn Quốc giai đoạn kinh tế cất cánh làm việc 10 ngày" Có thể dễ dàng nhận thấy, Trần Phong Lâm đông học giả Trung Quốc khác khẳng định mạnh mẽ tôn vinh cao giá trị Đông Á mà giá trị văn hố Nho giáo trụ cột Trần Phong Lâm viết: "Trước tha hố lộn xộn quan niệm giá trị tồn cầu, quan niệm giá trị Đông Á cần đảm đương lấy trách nhiệm nặng nề thời đại vực dậy băng hoại tinh thần loài người Nhân dân Đông Á chiếm khoảng phần ba nhân loại tạo cho loài người di sản vô quý giá lĩnh vực, làm cho tương lai lồi người tràn đầy hy vọng Đơng Á định bước vào hàng ngũ người định số phận chung loài người Nếu thời kỳ tới văn hố phương Tây khơng tạo phục hưng văn nghệ hồn tồn xuất kỷ mới, văn hố phương Đơng thống lĩnh trào lưu văn hố giới" Sự tơn vinh giá trị Đơng Á q Lập trường người viết thể qua khí thiên lệch Nhưng, phương diện khoa học, vấn đề đặt ra, rõ ràng khơng có sở khách quan VII- Giá trị Châu Á phân tích Phan Ngọc Ở Việt Nam, vấn đề giá trị Đông Á quan tâm sôi thập niên trước khơng khí chung việc hưởng ứng Thập kỷ quốc tế văn hoá phát triển UNESCO phát động (198614 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com) 1997) Hầu hết giới học thuật trị - xã hội, người có tri thức Nho học Đông phương học tán thành tin Châu Á có đặc thù văn hố, có hệ thống giá trị riêng di sản tất cho phát triển xã hội Châu Á trước thách thức tồn cầu hố Các giá trị đặc thù Châu Á tồn đậm nét Việt Nam, bề dày văn hoá Việt Nam đáng tự hào so với số văn hoá trẻ khác khu vực giới Do tính đặc thù văn hoá quy định nên bảng giá trị người Việt chắn có nét khác biệt so với phương Tây sở để Việt Nam có tiếng nói riêng mình, chí khơng chấp nhận số giá trị dân chủ nhân quyền phương Tây cực đoan Về đại thể, quan niệm số đông tán thành Tuy nhiên, vào chi tiết vấn đề nói tản mạn Giới nghiên cứu chưa thống với nhau: hệ thống giá trị đặc thù văn hoá Việt Nam gồm giá trị nào? Đâu đặc thù văn hoá sinh người Việt riêng người Việt có? Ngồi giá trị thuộc văn hố Nho giáo, giá trị khác Phật giáo, giá trị địa, số giá trị ngoại sinh Việt hố có thuộc thành phần bảng giá trị đặc thù Việt Nam hay khơng? Văn hố Nho giáo có tác đụng tích cực rồng Châu Á Việt Nam lại chưa thể tính tích cực Các Hội thảo viết cơng bố, nói chung, nhiều vướng câu hỏi Lý do? Có lẽ ngồi tính phức tạp thân học thuật vấn đề Việt Nam, dù giới trí thức quan tâm, số người chuyên sâu nghiên cứu, lý giải vấn đề khơng nhiều Nói khơng quá, chưa có hệ thống thật cơng trình nghiên cứu giá trị Châu Á Việt Nam Việt Nam Theo dõi bàn luận lâu vấn đề này, nhận thấy, hầu hết nhà nghiên cứu đầu ngành Nho học, Đơng phương học, văn hố học, sử học, văn học nhiều tham gia bàn luận giá trị Châu Á Một số tên tuổi coi tiêu biểu cho bàn luận Trần Đình Hượu, Vũ Khiêu, Phan Huy Lê, Trần Quốc Vượng, Cao Xuân Hạo, Phan Ngọc Tuy nhiên, xin lỗi tác giả đáng kính khác, này, chúng tơi xin bàn tới quan điểm Phan Ngọc Vì theo chúng tơi, ơng người có nhiều cơng trình bàn đến 15 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com) ưu giá trị Châu Á phát triển xã hội đại Hơn nữa, quan điểm ông vấn đề quán: trước sau ông đề cao giá trị Nho giáo, giá trị văn hoá dân tộc tin tưởng vào ảnh hưởng tích cực phát triển xã hội đại Phan Ngọc viết: “Khổng học tồn hai nghìn năm phần ba nhân loại, dù có bị xuyên tạc, giá trị Châu Á Khơng thế, khơng giá trị Châu Á mà nhân loại giai đoạn giới cần phải hiểu giá trị Châu Á Châu Á cần phải hiểu giá trị giới" Về giá trị Châu Á cụ thể, "Bản sắc văn hoá Việt Nam" Phan Ngọc coi giá trị ưu trội văn hóa Châu Á là: Giá trị Châu Á theo phân tích Phan Ngọc Ham học, thông minh tháo vát, nhạy bén với thay đổi Cần cù, chịu khó, thích nghi với hồn cảnh Gắn bó với tổ quốc, họ hàng, bà Thích sống sống giản dị, khơng bị đòi hỏi vật chất dày vò, lo cho cháu lo cho Phan Ngọc coi phẩm chất nói ưu văn hoá Khổng giáo thời đại ngày Khái quát từ thực tế quốc gia có văn hố Nho giáo, viện dẫn Khổng tử bậc minh triết Hồ Chí Minh, Tơn Dật Tiên nói ưu Nho giáo, Phan Ngọc trình bày ấn tượng phẩm chất Chẳng hạn, hiếu học, ông viết: "Tâm thức không cần học biết Việt kiều khơng biết tới Nho giáo, ngồi miệng đả kích Nho giáo kịch liệt, họ vươn lên từ địa vị thấp để trở thành người làm chủ kinh tế, khoa học kỹ thuật nhờ truyền thống ham học mà Khổng tử đề xướng Số ngoại kiều nước đơng đảo, ngồi nước theo văn hố này, thấy có người Do Thái sánh với họ mà thôi" Theo Phan Ngọc, văn hố phương Tây có chỗ mạnh nó, nhờ thế, "từ kỷ XVIII đến nay, phương Tây làm bá chủ giới Đó văn hố lấy cá nhân làm tảng Nó đề cao cá nhân, tơn trọng tự cá nhân có nhiều tiền, 16 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com) gọi quyền người thực quyền cá nhân Đó văn hố xem người "động vật kinh tế” Nó văn hoá thúc đẩy cá nhân làm chủ thiên nhiên xã hội ba kỷ qua thay đổi giới dựa ba khái niệm chủ đạo tiến bộ, khoa học nhân quyền Trong phân tích mình, thực ra, Phan Ngọc có cường điệu hay phương Đông dở phương Tây Dẫu vậy, người đọc nhận thấy, đâu thực tế khách quan, tính hợp lý khơng chối cãi giá trị phương Tây giá trị Châu Á, đâu thái độ người viết tâm huyết với vấn đề mà lời Khi so sánh Nho giáo với đạo Tin Lành, Phan Ngọc viết: "Nghiên cứu đạo Tin Lành, Weber nhận thấy đạo thích hợp với phát triển chủ nghĩa tư bản, dạy cho người tiết kiệm, biết sống kham khổ để tích lũy vốn chấp nhận sống khó khăn Ta nói Khổng học Những người theo Khổng giáo thích sống sống giản dị, khơng bị đòi hỏi vật chất dày vò, trái lại tìm thấy niềm vui sống hài hoà với người chung quanh, đặc biệt họ gắn bó với gia đình, lo cho cháu lo cho mình" Cũng cần nói thêm rằng, thời gian gần Việt Nam, xu hướng chung việc thực tư tưởng giữ gìn sắc văn hoá truyền thống, nhiều yếu tố văn hoá Nho giáo khôi phục đề cao, chí trường học, hiệu "Tiên học lễ, hậu học văn" coi phương châm ứng xừ tảng giáo dục Mặc dù thực chưa bao nhiêu, tư tưởng, xã hội thấy giá trị văn hoá truyền thống mà nét tích cực văn hoá Nho giáo phận, cần phải tôn vinh khôi phục phương thức để ứng xử với dạng văn hoá ngoại sinh, ngoại lai du nhập từ sóng tồn cầu hố Những giá trị mà Phan Ngọc khái quát, nét lớn phù hợp với tâm lý chung cộng đồng đường tiến tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh VIII - Kết luận: vấn đề giá trị quan Châu Á Bằng việc dẫn quan niệm điển hình giá trị Châu Á trên, muốn lưu ý rằng, nhà nghiên cứu, tranh cụ thể giá trị Châu Á không giống nhau, song chọn điểm giống có 17 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com) quan niệm, tất người suy nghĩ khác biệt giá trị Châu Á phương Tây có ý tưởng chung là: Ở xã hội Châu Á chắn có giá trị đặc thù so với phương Tây Trong xã hội đại, chúng ưu trội so với giá trị phương Tây Cần phải đề cao giá trị Châu Á phát triển xã hội đại Nói cách khác, xác hơn, có quan niệm phổ biến cho rằng, người Châu Á đã, sống theo giá trị quan Châu Á Giá trị quan khác với phương Tây xã hội đại, giá trị quan tạo điều kiện cho xã hội Châu Á phát triển thuận lợi so với phương Tây Đây quan niệm có mặt sau phương Đông phương Tây Đặt vấn đề giá trị quan Châu Á, cho rằng, khác biệt đáng phải bàn luận, trước hết, khác biệt giá trị quan không thiết phải khác biệt giá trị Nói đến giá trị đặc thù Châu Á, thực chất, nói tới khác biệt giá trị quan, thể bảng giá trị hệ thông giá trị Nghĩa là, với văn hố khác nhau, thơng thường, bảng giá trị hay hệ thống giá trị khác Tuy nhiên, giá trị cụ thể hệ thống giá trị phần nhiều lại thường giống Rất có giá trị đặc thù tính cách người riêng biệt thuộc dân tộc Lâu nay, bàn tới giá trị ưu trội Châu Á, nhà nghiên cứu bị phản bác lập luận: chẳng có giá trị "phẩm chất riêng" người Châu Á, điều Châu Á tơn vinh vế đại thể nơi khác người ta tôn vinh Cần cù, hiếu học, tôn trọng gia đình, đề cao trách nhiệm cộng đồng đức tính chung tồn nhân loại Chẳng lẽ có người Châu Á hiếu học yêu lao động nơi khác tính cách người lại cỏi hay Vấn đề chỗ, khác bảng giá trị, trước hết khác vị trí giá trị Người Châu Á coi cần cù, yêu lao động giá trị hàng đầu làm người Nhưng người Mỹ lại coi tinh thần tự lực cánh sinh giá trị đáng quý nhất, cần cù coi trọng đứng thứ ba sau tự lực cánh sinh thành đạt cá nhân Nói người Đông Á cần cù, người Do Thái khôn ngoan, hay người Đức ưa xác đúng, có nghĩa giá trị tơn trọng hơn, xếp vào vị trí ưu tiên so với giá trị 18 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com) khác Tuyệt nhiên khơng có nghĩa có người Đơng Á cẩn cù người nơi khác lười biếng, có người Do Thái khôn quan khác với phương Tây ngoan lại ngốc nghếch hay thơng minh Vậy, giá trị quan gì? Có thể tạm nêu định nghĩa khái niệm sau: Giá trị quan - hệ thống giá trị cá nhân giá trị xã hội định hình tạo thành quan điểm, quan niệm, tâm thế, có ý nghĩa nhìn nhận, đánh giá định hướng người cộng đồng trình điều chỉnh cách sống, lối sống hành vi Giá trị quan cộng đồng thể tương quan vị trí giá trị bảng giá trị, tương quan thường sản phẩm lâu dài lịch sử sinh tồn phát triển văn hoá Giá trị quan cộng đồng tồn cách tự nhiên thành viên cộng đồng, chi phối việc xác định ý nghĩa sống ý nghĩa làm người thành viên cộng đồng Với quan niệm trên, cho rằng, giá trị truyền thống Châu Á khơng phải "chỉ tồn điều tốt đẹp khiến cho phương Tây phải thán phục, ngưỡng mộ", vài tác giả yêu Châu Á nhấn mạnh cách cường điệu Song nét ưu trội giá trị quan Châu Á có thật Sẽ sai lầm khơng ý thỏa đáng đến khác biệt nghiên cứu so sánh văn hoá, đặc biệt, việc hoạch định kế hoạch phát triển xã hội châu Á, có Việt Nam Nguồn: Tạp chí Thơng tin khoa học xã hội & Tác giả 19 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com) ... trị phương Tây Cần phải đề cao giá trị Châu Á phát triển xã hội đại Nói cách khác, xác hơn, có quan niệm phổ biến cho rằng, người Châu Á đã, sống theo giá trị quan Châu Á Giá trị quan khác với phương. .. tạc, giá trị Châu Á Khơng thế, không giá trị Châu Á mà nhân loại giai đoạn giới cần phải hiểu giá trị Châu Á Châu Á cần phải hiểu giá trị giới" Về giá trị Châu Á cụ thể, "Bản sắc văn hoá Việt... người châu A tán thành giá trị cụ thể thường khác nhiều Dưới so sánh D.I.Hitchcock số giá trị cá nhân khác quan niệm người Đông Á quan niệm người Mỹ Những quan niệm khác số giá trị cá nhân Giá trị
- Xem thêm -

Xem thêm: VẤN ĐỀ GIÁ TRỊ QUAN CHÂU Á: NGHIÊN CỨU SO SÁNH CHÂU Á VÀ PHƯƠNG TÂY - Hồ Sĩ Quý, VẤN ĐỀ GIÁ TRỊ QUAN CHÂU Á: NGHIÊN CỨU SO SÁNH CHÂU Á VÀ PHƯƠNG TÂY - Hồ Sĩ Quý

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay