Hoàn thiện cơ chế quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách trung ương ở Việt Nam

124 15 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2018, 12:24

LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước có vai trò, vị trí và ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế. Trong những năm qua, việc huy động, bố trí và sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần tăng trưởng kinh tế, xoá đói giảm nghèo, tăng khả năng cạnh tranh và hội nhập của nền kinh tế Việt Nam. Bên cạnh những thành tựu đạt được, công tác quản lý tài chính ĐTXDCB từ nguồn vốn NSNN còn nhiều hạn chế, bất cập; trong đó nổi lên: - Chưa giải quyết được mâu thuẫn kéo dài và rất gay gắt giữa một bên là nhu cầu đầu tư ngày càng lớn với một bên là khả năng cung ứng vốn đầu tư XDCB của NSNN lại có hạn. - Cơ chế quản lý, sử dụng vốn đầu tư tuy đã liên tục được sửa đổi, song với công tác bố trí vốn đầu tư XDCB theo niên độ ngân sách đã gây ra sự tách rời giữa việc quyết định đầu tư và đảm bảo vốn cho dự án đầu tư; giữa việc bố trí vốn theo kế hoạch hàng năm với tiến độ thực hiện dự án nên vẫn chưa khắc phục được các hạn chế tồn tại bấy lâu nay là đầu tư dàn trải, nợ đọng kéo dài, thất thoát lãng phí, kém hiệu quả. - Việc xây dựng ban hành cơ chế và sửa đổi bổ sung cơ chế trong quản lý đầu tư và xây dựng còn thường xuyên biến động, vì vậy có thời kỳ cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng không đồng bộ, không thống nhất, gây ra sự chồng chéo nhau. - Trong điều kiện thiếu vốn NSNN, nhưng công tác bố trí vốn ĐTXDCB theo niên độ ngân sách chưa hợp lý, cơ chế quản lý còn chưa chặt chẽ làm cho hoạt động đầu tư XDCB từ nguồn vốn NS trung ương nhìn chung không đảm bảo tính công khai minh bạch, tạo điều kiện tồn tại cơ chế xin - cho, dễ dẫn đến quan liêu, lãng phí, tham nhũng trong đầu tư. Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cần phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó có các giải pháp về hoàn thiện cơ chế quản lý vốn đầu tư XDCB. Đây là vấn đề bức xúc đã và đang đặt ra, cần được nghiên cứu, giải quyết. Với những lý do trên, cùng với yêu cầu thực tiễn về việc hoàn thiện cơ chế quản lý vốn đầu tư XDCB cho giai đoạn tiếp theo (2013 -2015, 2016-2020), tác giả đã chọn đề tài: “Hoàn thiện cơ chế quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách trung ương ở Việt Nam” làm Luận văn thạc sĩ kinh tế. 2. Câu hỏi nghiên cứu - Nội dung của quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản là gì ? - Các nhân tố nào ảnh hưởng tới quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách trung ương ở Việt Nam? -Thực trạng cơ chế quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách trung ương ở Việt Nam hiện nay như thế nào? Có những hạn chế và bất cập nào trong quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách trung ương ở Việt Nam? Nguyên nhân của những hạn chế và bất cập này là gì ? -Giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách trung ương ở Việt Nam là gì? 3. Mục tiêu nghiên cứu -Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ những lý luận cơ bản về vốn đầu tư XDCB và cơ chế quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách trung ương nhằm thúc đẩy công tác quản lý tài chính ĐTXDCB từ nguồn vốn NSNN. -Phân tích, đánh giá những kết quả và hạn chế của công tác quản lý vốn ngân sách trung ương trong ĐTXDCB những năm qua và đánh giá thực trạng của cơ chế quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản nhằm góp phần hoàn thiện từng bước cơ chế quản lý vốn đầu tư từ ngân sách trung ương. - Đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách trung ương ở Việt Nam. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu của đề tài là những vấn đề về đầu tư XDCB và cơ chế quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách trung ương ở Việt Nam, trong đó tập trung vào nghiên cứu quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn từ 2006 – 2010 và 2012. - Phạm vi nghiên cứu: Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện vốn đầu tư XDCB trên phạm vi cả nước; trong đó có khảo sát tại một số Bộ, ngành, địa phương sử dụng vốn đầu tư có quy mô lớn như: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và một số chương trình lớn của Nhà nước (như chương trình 5 triệu ha rừng, chương trình 168, 186...) để minh họa cho việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng cơ chế quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn ngân sách trung ương ở Việt Nam trong giai đoạn từ 2006 - 2010, và năm 2011. Từ đó đề xuất các giải pháp cho giai đoạn 2011 - 2015 và các năm tiếp theo. 5. Phuơng pháp nghiên cứu Để đạt được mục tiêu nghiên cứu và làm rõ các nội dung của luận văn, tác giả đã sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu khoa học như phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, tiếp cận đối tượng nghiên cứu dựa trên cơ sở vận dụng phương pháp - Sử dụng các phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp về đầu tư XDCB theo số liệu khảo sát thực tế tại một số Bộ, ngành, địa phương sử dụng vốn đầu tư có quy mô lớn và cơ chế quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở Việt Nam. Thống kê, phân tích cơ chế quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của một số nước trên thế giới. Nguồn tài liệu được thu thập từ các tài liệu, thông tin nội bộ tại Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách Nhà nước, Kho bạc Nhà nước... trong Bộ Tài chính và nguồn dữ liệu thu thập từ bên ngoài tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Kiểm toán Nhà nước,... Các nguồn dữ liệu này được trích dẫn trực tiếp trong luận văn và được ghi chú chi tiết trong phần tài liệu tham khảo. 6 . Những đóng góp mới và ý nghĩa thực tiễn của đề tài Những đóng góp mới: - Đưa ra thực trạng cơ chế quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách trung ương hiện nay, giai đoạn 2006-2010 và các năm 2011, 2012; - Những hạn chế và bất cập nào trong quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách trung ương ở Việt Nam ; - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương ở Việt Nam. Ý nghĩa: kết quả của luận văn có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo để hoàn thiện cơ chế quản lý vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương ở Việt Nam và nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước ở Việt Nam. Những đề xuất giải pháp có thể sử dụng để tham khảo trong nghiên cứu, biên soạn Luật đầu tư, đề án Tái cơ cấu vốn đầu tư XDCB. 7 . Nội dung của luận văn Ngoài Phần mở đầu, Kết luận và tài liệu tham khảo, Luận văn được cấu trúc từ 3 chương nội dung chính: - Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài. - Chương 2: Khung lý thuyết về cơ chế quản lý vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước. - Chương 3: Thực trạng cơ chế quản lý vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương ở Việt Nam. - Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương ở Việt Nam. LỜI CẢM ƠN Với tất kính trọng biết ơn sâu sắc nhất, tác giả xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn tới hướng dẫn tận tình chu đáo thầy giáo hướng dẫn khoa học Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sơn, thầy cô Viện Sau đại học, thầy cô khoa Kế hoạch phát triển với đồng nghiệp Vụ Đầu tư - Bộ Tài Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè động viên, tạo điều kiện giúp tác giả hoàn thành luận văn Do thời gian điều kiện chun mơn hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Với tinh thần cầu thị, tác giả mong nhận dẫn đóng góp ý thầy giáo, giáo, nhà khoa học toàn thể đồng nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2012 Tác giả Bùi Thị Thu Hường MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN KẾT LUẬN 116 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CSHT Cơ sở hạ tầng DNNN Doanh nghiệp Nhà nước ĐTPT Đầu tư phát triển ĐTNN Đầu tư nước ĐTXD Đầu tư xây dựng ĐTXDCB Đầu tư xây dựng KTXH Kinh tế xã hội KTNN Kinh tế nhà nước NSNN Ngân sách nhà nước NSTW Ngân sách Trung ương XDCB Xây dựng TPCP Trái phiếu Chính phủ TW Trung ương VNĐ Đồng Việt Nam XDCB Xây dựng DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 3.1: Tình hình thực vốn đầu tư phát triển tồn xã hội phân theo nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2001-2005 2006-2011 Error: Reference source not found Bảng 3.2: Quyết toán chi NSNN cho chi ĐTPT đầu tư XDCB Error: Reference source not found Bảng 3.3: Vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN theo phân cấp quản lý .Error: Reference source not found Bảng 3.4: Quy mô vốn đầu tư XDCB từ NSTW theo ngành lĩnh vực Error: Reference source not found Biểu đồ 3.1: So sánh vốn ĐTPT từ nguồn vốn NSNN giai đoạn 2001-2005 giai đoạn 2006-2010 Error: Reference source not found Biểu đồ 3.2: Quy mô vốn ĐTPT từ nguồn vốn NSNN từ năm 2006 đến 2011 Error: Reference source not found Biểu đồ 3.3: Cơ cấu vốn ĐTPT toàn xã hội giai đoạn 2001-2005 giai đoạn 2006-2010 .Error: Reference source not found Biểu đồ 3.4: So sánh vốn ĐTPT vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN Error: Reference source not found LỜI CẢM ƠN KẾT LUẬN 116 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước có vai trò, vị trí ý nghĩa đặc biệt quan trọng kinh tế Trong năm qua, việc huy động, bố trí sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng đạt thành tựu quan trọng, góp phần tăng trưởng kinh tế, xố đói giảm nghèo, tăng khả cạnh tranh hội nhập kinh tế Việt Nam Bên cạnh thành tựu đạt được, công tác quản lý tài ĐTXDCB từ nguồn vốn NSNN nhiều hạn chế, bất cập; lên: - Chưa giải mâu thuẫn kéo dài gay gắt bên nhu cầu đầu tư ngày lớn với bên khả cung ứng vốn đầu tư XDCB NSNN lại có hạn - Cơ chế quản lý, sử dụng vốn đầu tư liên tục sửa đổi, song với cơng tác bố trí vốn đầu tư XDCB theo niên độ ngân sách gây tách rời việc định đầu tư đảm bảo vốn cho dự án đầu tư; việc bố trí vốn theo kế hoạch hàng năm với tiến độ thực dự án nên chưa khắc phục hạn chế tồn lâu đầu tư dàn trải, nợ đọng kéo dài, thất lãng phí, hiệu - Việc xây dựng ban hành chế sửa đổi bổ sung chế quản lý đầu tư xây dựng thường xun biến động, có thời kỳ chế quản lý đầu tư xây dựng không đồng bộ, không thống nhất, gây chồng chéo - Trong điều kiện thiếu vốn NSNN, cơng tác bố trí vốn ĐTXDCB theo niên độ ngân sách chưa hợp lý, chế quản lý chưa chặt chẽ làm cho hoạt động đầu tư XDCB từ nguồn vốn NS trung ương nhìn chung khơng đảm bảo tính cơng khai minh bạch, tạo điều kiện tồn chế xin - cho, dễ dẫn đến quan liêu, lãng phí, tham nhũng đầu tư Để nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cần phải tiến hành đồng nhiều giải pháp; có giải pháp hoàn thiện chế quản lý vốn đầu tư XDCB Đây vấn đề xúc đặt ra, cần nghiên cứu, giải Với lý trên, với yêu cầu thực tiễn việc hoàn thiện chế quản lý vốn đầu tư XDCB cho giai đoạn (2013 -2015, 2016-2020), tác giả chọn đề tài: “Hoàn thiện chế quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách trung ương Việt Nam” làm Luận văn thạc sĩ kinh tế Câu hỏi nghiên cứu - Nội dung quản lý vốn đầu tư xây dựng ? - Các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách trung ương Việt Nam? - Thực trạng chế quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách trung ương Việt Nam nào? Có hạn chế bất cập quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách trung ương Việt Nam? Nguyên nhân hạn chế bất cập ? - Giải pháp hồn thiện chế quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách trung ương Việt Nam gì? Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu nghiên cứu đề tài làm rõ lý luận vốn đầu tư XDCB chế quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách trung ương nhằm thúc đẩy cơng tác quản lý tài ĐTXDCB từ nguồn vốn NSNN - Phân tích, đánh giá kết hạn chế công tác quản lý vốn ngân sách trung ương ĐTXDCB năm qua đánh giá thực trạng chế quản lý vốn đầu tư xây dựng nhằm góp phần hồn thiện bước chế quản lý vốn đầu tư từ ngân sách trung ương - Đưa giải pháp nhằm hoàn thiện chế quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách trung ương Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu đề tài vấn đề đầu tư XDCB chế quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách trung ương Việt Nam, tập trung vào nghiên cứu quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn từ 2006 – 2010 2012 - Phạm vi nghiên cứu: Phân tích, đánh giá tình hình thực vốn đầu tư XDCB phạm vi nước; có khảo sát số Bộ, ngành, địa phương sử dụng vốn đầu tư có quy mô lớn như: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn; Bộ Y tế Bộ Giáo dục số chương trình lớn Nhà nước (như chương trình triệu rừng, chương trình 168, 186 ) để minh họa cho việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng chế quản lý vốn đầu tư xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn ngân sách trung ương Việt Nam giai đoạn từ 2006 - 2010, năm 2011 Từ đề xuất giải pháp cho giai đoạn 2011 - 2015 năm Phuơng pháp nghiên cứu Để đạt mục tiêu nghiên cứu làm rõ nội dung luận văn, tác giả sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khoa học phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, tiếp cận đối tượng nghiên cứu dựa sở vận dụng phương pháp - Sử dụng phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp đầu tư XDCB theo số liệu khảo sát thực tế số Bộ, ngành, địa phương sử dụng vốn đầu tư có quy mơ lớn chế quản lý vốn đầu tư xây dựng Việt Nam Thống kê, phân tích chế quản lý vốn đầu tư xây dựng số nước giới Nguồn tài liệu thu thập từ tài liệu, thông tin nội Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách Nhà nước, Kho bạc Nhà nước Bộ Tài nguồn liệu thu thập từ bên Bộ Kế hoạch Đầu tư, Kiểm toán Nhà nước, Các nguồn liệu trích dẫn trực tiếp luận văn ghi chi tiết phần tài liệu tham khảo Những đóng góp ý nghĩa thực tiễn đề tài Những đóng góp mới: - Đưa thực trạng chế quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách trung ương nay, giai đoạn 2006-2010 năm 2011, 2012; - Những hạn chế bất cập quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách trung ương Việt Nam ; - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện chế quản lý vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương Việt Nam Ý nghĩa: kết luận văn sử dụng làm tài liệu tham khảo để hoàn thiện chế quản lý vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương Việt Nam nâng cao hiệu quản lý vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước Việt Nam Những đề xuất giải pháp sử dụng để tham khảo nghiên cứu, biên soạn Luật đầu tư, đề án Tái cấu vốn đầu tư XDCB Nội dung luận văn Ngoài Phần mở đầu, Kết luận tài liệu tham khảo, Luận văn cấu trúc từ chương nội dung chính: - Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài - Chương 2: Khung lý thuyết chế quản lý vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước - Chương 3: Thực trạng chế quản lý vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương Việt Nam - Chương 3: Phương hướng giải pháp hoàn thiện chế quản lý vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương Việt Nam CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Có nhiều cơng trình nghiên cứu đầu tư XDCB nói chung chế quản lý vốn đầu tư XDCB bối cảnh kinh tế xã hội khác Các nghiên cứu tập trung vào phân tích thực trạng đầu tư XDCB qua năm chế quản lý vốn đầu tư XDCD 1.1 Các nghiên cứu đầu tư XDCB nói chung: Trong ‘‘Đầu tư từ ngân sách nhà nước” (2010) Nguyễn Quang A, tác giả đưa số liệu cấu vốn đầu tư phân theo thành phần kinh tế chi theo Khu vực kinh tế Nhà nước giai đoạn 1995 – 2009 Trong nghiên cứu, tác giả số vấn đề cần lý giải số liệu chênh lệch chi đầu tư phát triển chi đầu tư XDCB giai đoạn 2000-2008 đưa nhận xét tính hình chi Ngân sách nhà nước cho giáo dục y tế Tiếp theo, ‘‘Tổng quan đầu tư công Việt Nam ” (2010) Vũ Tuấn Anh, tác giả đưa thực trạng đầu tư công Việt Nam giai đoạn 2000 -2009 với số liệu cụ thể đầu tư công Việt Nam lĩnh vực kinh tế, xã hội, quản lý nhà nước cấu đầu tư nhà nước cho ngành Đồng thời, nghiên cứu hiệu kinh tế đầu tư công với tác động đầu tư công tăng trưởng hiệu vốn đầu tư Từ nghiên cứu đó, tác giả đề xuất số khuyến nghị như: (i) từ bỏ mơ hình tăng trưởng “nóng”, dựa chủ yếu vào tăng vốn đầu tư, chuyển sang mơ hình phát triển theo chiều sâu, lấy nâng cao suất, chất lượng, hiệu sức cạnh tranh làm tiêu chí chủ yếu; (ii) tập trung đầu tư công cho kinh tế vào số trọng điểm, có tính đột phá lan tỏa nhằm nhanh chóng đưa vào sử dụng; (ii) thay đổi thể chế đầu tư công theo hướng đảm bảo tính thống chiến lược phát triển quốc gia tập trung hóa cơng tác quy hoạch dài hạn, mang tầm chiến lược; thay đổi chế phân quyền định đầu tư phát triển cách phân tán nay; nâng cao chất lượng quy hoạch cách huy động tham gia rộng rãi đội ngũ khoa học, chuyên gia kỹ thuật tầng lớp nhân dân; đảm bảo tính cơng khai, minh bạch định đầu tư (iii) sớm ban hành Luật đầu tư cơng, bao hàm tiêu chuẩn pháp quy nhằm đảm bảo hiệu tổng hợp đầu tư công; (iv) đổi quản lý đầu tư cơng (hồn thiện cơng tác thẩm định, đấu thầu, theo dõi, giám sát, báo cáo) Như vậy, tác giả đưa nhìn tổng quát tình hình đầu tư cơng Việt Nam giai đoạn 2000 -2009 đề xuất kiến nghị tái cấu đầu tư công, nhiên kiến nghị đưa dừng lại tầm vĩ mô, chưa đưa bước thực cụ thể nhằm hoàn thiện chế quản lý vốn đầu tư XDCB 1.2 Các nghiên cứu vấn đề quản lý vốn đầu tư XDCB: Đầu tư XDCB hoạt động kinh tế có vai trò quan trọng trình phát triển kinh tế xã hội, nhân tố quan trọng tác động đến tăng trưởng kinh tế, tạo tác động có lợi cho trị xã hội Một kinh tế tồn phát triển thiếu hoạt động đầu tư Đầu tư tác động đến tổng cung tổng cầu kinh tế, góc độ vĩ mô thông qua tiêu GDP đánh giá phát triển kinh tế Tuy nhiên, việc quản lý Nhà nước đầu tư phát triển nói chung đầu tư xây dựng nói riêng nhiều vấn đề phải bàn đến Trong luận văn thạc sỹ “Hồn thiện cơng tác quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ Việt Nam” (2011) Nguyễn Minh Hằng, tác giả giới thiệu tổng quan đầu tư XDCB từ Trái phiếu Chính phủ (TPCP), tác giả đưa khái niệm đầu tư xây dựng Trái phiếu Chính phủ chi cho đầu tư XDCB, công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ TPCP Theo đó, tác giả nêu khái quát chung quản lý vốn đầu tư XDCB từ TPCP, công cụ phương pháp quản lý vốn đầu tư XDCB từ TPCP quy trình, phân cấp quản lý vốn đầu tư XDCB từ TPCP Các loại công cụ quản lý vốn đầu tư XDCB từ TPCP chủ yếu gồm có: Chương trình, đề án dự án đầu tư XDCB từ TPCP kế hoạch hàng năm; hệ thống chế sách 106 người dân Có thể coi quan có ý nghĩa quan trọng nhằm loại bỏ dần tình trạng khép kín đầu tư XDCB, tách chức quản lý nhà nước với quản lý kinh doanh tất khâu quản lý đầu tư, xây dựng Như đánh giá xác kết hoạt động hiệu thực tế dự án đầu tư XDCB, loại bỏ tình trạng nể, móc ngoặc buông xuôi quản lý Đồng thời cần xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá dự án đầu tư công: dự án hiệu quả, chưa hiệu quả, dự án chậm trễ, gây nợ đọng mức độ nào, sai phạm thực mức độ cần phải đình hỗn, giãn tiến độ hay cắt giảm, thu hồi, xố bỏ vốn 4.2.5 Hồn thiện chế lập thực kế hoạch hóa vốn đầu tư XDCB từ NSNN hàng năm Việc thực tốt công tác lập quản lý thực kế hoạch vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn ngân sách Nhà nước hàng năm góp phần giải tránh tình trạng đầu tư dàn trải kéo dài, khắc phục tình hình nợ đọng xây dựng bản, tránh lãng phí cho ngân sách Nhà nước Để làm tốt công tác này, cần hoàn thiện chế lập thực kế hoạch vốn đầu tư XDCB theo bước sau: Thứ nhất, xây dựng tốt kế hoạch đầu tư năm: Kế hoạch đầu tư năm công cụ quản lý đầu tư XDCB dự án, công trình Kế hoạch đầu tư năm xây dựng nhằm đảm bảo sử dụng tập trung, có hiệu nguồn lực Ngân sách Nhà nước địa phương, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho dự án hoàn thành, chuyển tiếp, mang lại hiệu tối đa cho xã hội Kế hoạch đầu tư năm phải đặt nhiệm vụ giải vấn đề nguồn lực, phân bổ nguồn lực đảm bảo cho phát triển tối ưu số ngành, lĩnh vực quan trọng, vừa đảm bảo nhu cầu phát triển ngành cần trọng, vừa đảm bảo yêu cầu tối thiểu cần thiết cho lĩnh vực khác Do vậy, kế hoạch đầu tư năm cần có phối hợp chặt chẽ Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư Bộ, ngành Trung ương, địa phương, ngành kinh tế tổ chức kinh tế - xã hội, tầng lớp dân cư tham gia ý kiến Các hoạt động đầu tư XDCB phải thể kế hoạch đầu tư năm hàng năm Bộ, ngành địa phương 107 Các cấp có thẩm quyền định đầu tư cần tiến hành rà soát chịu trách nhiệm cơng trình quan thẩm định định đầu tư Tất cơng trình xây dựng dự định khởi cơng phải đảm bảo hiệu đầu tư, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, chồng chéo, khơng có kế hoạch khắc phục tình hình nợ đọng xây dựng Đồng thời kiên không phê duyệt dự án chưa rõ nguồn vốn đảm bảo đình hỗn thực cơng trình dự án khơng rõ phương án tài khả huy động vốn; dự án thiếu hiệu quả, chưa sát với yêu cầu thiết thực ngành địa phương Thứ hai, tiến tới thực kế hoạch đầu tư trung hạn - hoàn thiện chế quản lý vốn đầu tư XDCB theo niên độ ngân sách hàng năm sang chế quản lý theo giai đoạn theo dự án Hiện nay, theo Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 Thủ tướng Chính phủ thị tăng cường quản lý vốn NSNN vốn Trái phiếu Chính phủ nêu rõ: Bộ Kế hoạch Đầu tư chủ trì, phối hợp với quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ q I năm 2012 Nghị định kế hoạch đầu tư trung hạn Nghị định kế hoạch đầu tư trung hạn (giai đoạn - năm) quan trọng định hướng kim nam cho việc xây dựng kế hoạch đầu tư hàng năm Tuy nhiên, việc xây dựng kế hoạch đầu tư XDCB trung hạn năm phải phù hợp với kỳ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn nước (giai đoạn năm định hướng 10 năm) nhiệm kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam Trong kế hoạch hoá đầu tư trung hạn cần phải quy định rõ để tính tốn trình xây dựng kế hoạch đầu tư XDCB nước, ngành địa phương – làm đảm bảo tính khoa học thực tiễn Đồng thời kế hoạch đầu tư trung hạn Bộ, ngành, địa phương phải xây dựng danh mục dự án tổng nhu cầu vốn đầu tư hàng năm dự án (Danh mục dự án hoàn thành, dự án chuyển tiếp dự án khởi công kỳ kế hoạch trung hạn) Ba là, để đảm bảo việc phân bổ vốn tập trung vào đầu mối, đề nghị chuyển chức bố trí, phân bổ vốn đầu tư từ Bộ Kế hoạch Đầu tư Bộ Tài 108 4.2.6 Bổ sung làm rõ thêm chế giám sát, kiểm tra, tra, kiểm toán lĩnh vực đầu tư XDCB Thứ nhất, giám sát, đánh giá đầu tư: thực giám sát tất khâu trình đầu tư, coi nhiệm vụ trọng tâm nhằm xem xét, đánh giá cụ thể tình hình, kết đầu tư kịp thời rút kinh nghiệm chấn chỉnh quản lý Dự án bố trí kế hoạch phê duyệt toán vốn đầu tư thực đầy đủ quy định giám sát, đánh giá đầu tư Các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị nghiêm chỉnh thực quy định giám sát, đánh giá đầu tư năm 2011 theo Quy định Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 Chính phủ giám sát đánh giá đầu tư, Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 2/6/2010 Bộ Kế hoạch Đầu tư Thứ hai, giám sát cộng đồng: Cơ chế giám sát cộng đồng hoạt động đầu tư xây dựng Bộ, ngành, địa phương doanh nghiệp nhà nước Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 Qua giám sát, cộng đồng phát báo cáo cho quan có thẩm quyền việc làm xâm hại đến lợi ích mình; tác động tiêu cực dự án đến môi trường sinh sống cộng đồng trình thực đầu tư, vận hành dự án, từ góp phần làm giảm thiểu hành vi gian lận, sai trái quan, đơn vị thực chương trình, dự án đầu tư, nâng cao hiệu đầu tư công Để chế vào thực tế phát huy tác dụng, cần thực giải pháp sau: - Cơng khai hố thơng tin hoạt động đầu tư công theo quy định Nhà nước Chỉ cơng tác cơng khai hố thơng tin tốt người dân biết để tham gia giám sát cộng đồng đạt hiệu Ví dụ đầu tư sau có định duyệt, phải công khai định nơi thực dự án chủ đầu tư, diện tích sử dụng đất, nguồn vốn, thiết kế, thi công công khai nơi công cộng trụ sở uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố - nơi thực dự án - Cần có tổ chức đủ mạnh có uy tín (như Mặt trận Tổ quốc) địa phương sở để thu thập, thẩm định lại ý kiến đóng góp (vì nhiều ý kiến 109 cộng đồng không thực chuẩn xác) tổ chức người dân, cộng đồng thực ý kiến đóng góp cho dự án Phản ánh người dân, theo quy chế, phải thực qua Ban giám sát để phần tránh gây phiền hà, phức tạp trình quản lý điều hành, triển khai dự án chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu, đồng thời tránh chuyện người dân biết sai phạm mà phản ánh với họ tiến hành hoạt động giám sát mang tính tự phát Ngồi ra, cộng đồng cần giám sát việc giải phải giải đến nơi đến chốn Đây quy chế dành cho cộng đồng, nên cần phải tuyên truyền, phổ biến sâu đến tất cộng đồng dân cư biết để thực - Có chế khuyến khích, động viên, khen thưởng cá nhân, tổ chức, báo chí, quan ngơn luận có cơng khám phá sai phạm trình thực dự án đầu tư Có vậy, chất lượng dự án đầu tư cơng cải thiện, góp phần giảm thất lãng phí, nâng cao hiệu đầu tư công - Cần đặc biệt đề cao thực tốt vai trò quan dân cử Hội đồng nhân dân cấp Quốc hội việc định giám sát hoạt động đầu tư công theo quy định pháp luật - Nhà nước cần phải sớm ban hành quy chế việc phối hợp công tác kiểm tra, tra, kiểm toán tổ chức ban tra, vụ tra… bộ, ngành trung ương; tổ chức có chức kiểm tra, tra, kiểm toán sở, ban, ngành địa phương Ví dụ, hàng năm tổ chức kiểm tra, tra, kiểm tốn nói phải xây dựng kế hoạch kiểm tra, tra để trao đổi, có chồng chéo số dự án phải có kế hoạch phối hợp cụ thể để thực Đồng thời phải quy định dự án khơng có vụ việc nghiêm trọng xảy ra, tổ chức có chức kiểm tra, tra cấp phối hợp tiến hành công tác tra số lần năm - Cần phải bổ sung tất chế độ quản lý vốn đầu tư xây dựng nội dung: Cơ quan tra cấp có quyền phải thực tra việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư hàng năm cho dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước bộ, ngành, địa phương 110 - Đối với cơng tác tốn, cần ban hành quy định: tốn khống ngồi việc giảm trừ toán cần đưa điều tra truy tố trước pháp luật Nếu kết luận tra sai, trưởng đồn cơng tác tra phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo pháp luật hành 4.2.7 Xây dựng, hoàn thiện chế quản lý chi vốn đầu tư XDCB thuộc ngân sách Nhà nước Qua việc tìm hiểu phân tích q trình quản lý chi vốn ngân sách Nhà nước cho hoạt động đầu tư phát triển nước ta thời gian qua qua phân tích trên, tác giả xin kiến nghị mơ hình quản lý chi vốn ngân sách Nhà nước cho hoạt động đầu tư phát triển giai đoạn tới sau: 4.2.7.1 Nhà nước thống quản lý chi vốn ĐTPT thuộc ngân sách Nhà nước Nguyên tắc quản lý Nhà nước thống chi ngân sách Nhà nước, đề nghị sửa đổi theo hướng quy định thống đầu mối tổng hợp dự toán Ngân sách Nhà nước; theo Bộ Kế hoạch đầu tư lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cân đối chủ yếu kinh tế làm sở cho việc xây dựng kế hoạch tài lập dự tốn ngân sách Phối hợp với Bộ Tài việc lập dự toán ngân sách phương án phân bổ ngân sách trung ương hàng năm Đồng thời, quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn quan tài cấp chịu trách nhiệm lập dự tốn ngân sách phương án phân bổ ngân sách, bao gồm dự toán phương án phân bổ chi đầu tư xây dựng chi thường xuyên 4.2.7.2 Phân định rõ trách nhiệm Bộ quản lý chương trình mục tiêu quốc gia Quyền hạn, trách nhiệm lập dự toán phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia bị phân tán Bộ quản lý ngành, lĩnh vực với Bộ Tài Bộ Kế hoạch đầu tư; Bộ Tài với Bộ Kế hoạch đầu tư; Bộ với Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân địa phương Phức tạp thủ tục hành (các Bộ quản lý chương trình báo cáo, giải trình với nhiều quan), không gắn trách nhiệm phân bổ, sử dụng vốn chương trình mục tiêu quốc gia với trách nhiệm giải 111 trình trước Quốc hội, Hội đồng nhân dân Vì khó đảm bảo tập trung, thống cao, ảnh hưởng đến tiến độ hiệu thực chương trình Do vậy, đề nghị quy định thống nhiệm vụ quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, theo đó: - Bộ quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng chương trình (mục tiêu, kinh phí, lộ trình); Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ để trình Quốc hội phê duyệt - Hàng năm, Bộ quản lý chương trình mục tiêu quốc gia đề xuất với Bộ Tài mức cân đối ngân sách cho chương trình mục tiêu quốc gia dự kiến phân bổ kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia cho Bộ, quan trung ương, địa phương; Bộ Tài thẩm định, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách Bộ, ngành, địa phương báo cáo Chính phủ trình Quốc hội định 4.2.7.3 Kiện tồn tổ chức máy quản lý chi đầu tư từ ngân sách Nhà nước Hiện nay, lĩnh vực quản lý ngân sách Nhà nước, Bộ Tài quan quản lý nhà nước thu, chi ngân sách Nhà nước thực chức quản lý chi thường xuyên; riêng lĩnh vực chi ngân sách cho đầu tư xây dựng chủ yếu Bộ Kế hoạch Đầu tư thực Để thực cải cách hành chính, cần tập trung đầu mối thực chức quản lý nhà nước chi ngân sách Nhà nước (bao gồm chi thường xuyên chi đầu tư xây dựng bản) Bộ Tài đảm nhiệm Để đáp ứng yêu cầu trên, phải thống tất khâu trình quản lý dự án đầu tư tổ chức, gọi tên Cục quản lý vốn đầu tư (trực thuộc Bộ Tài chính); tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Phòng quản lý vốn đầu tư (thuộc Sở Tài chính); cụ thể: - Thành lập Cục Quản lý vốn đầu tư sở Vụ Đầu tư Bộ Tài giao thêm số nhiệm vụ phân bổ vốn đầu tư Theo đó, ngồi chức năng, nhiệm vụ Vụ tham mưu thuộc Bộ, Cục có đặc điểm riêng thực số nhiệm vụ khác biệt như: 112 Là tổ chức độc lập quản lý vốn đầu tư Nhà nước, cần có vị trí tương đối độc lập cơng tác quản lý tài đầu tư để trực tiếp thực số công việc cụ thể quản lý vốn đầu tư, gồm: (i) Phân bổ vốn đầu tư phát triển hàng năm; (ii) Thẩm tra tốn dự án hồn thành (dự án trọng điểm quốc gia); (iii) Tham gia thẩm định dự án đầu tư theo quy định; (iv) Thực kiểm tra, trực tiếp trả lời, xử lý vướng mắc trình quản lý vốn đầu tư (ở tất khâu: thẩm định dự án, phân bổ dự toán, điều hành vốn, toán toán vốn đầu tư) đơn vị, quan, tổ chức Trung ương địa phương Mơ hình tổ chức tạo ưu điểm: Thứ nhất, thực tốt chức quản lý Nhà nước tài đầu tư Thứ hai, có thực tế để nghiên cứu xây dựng hồn thiện chế độ chung quản lý tài đầu tư phát triển, huy động sử dụng nguồn vốn Thứ ba, tổ chức tốt cơng tác hướng dẫn thực chế độ chung liên quan đến nhiều Bộ, ngành vùng lãnh thổ quản lý tài đầu tư Thứ tư, khắc phục hạn chế tình trạng cắt khúc quản lý 4.2.8 Áp dụng lập NSNN theo kết đầu gắn với khuôn khổ chi tiêu trung hạn Việt Nam, có hoạt động đầu tư XDCB Việt Nam có hệ thống NSNN thống Luật NSNN năm 2002 quy định Bộ Tài quan đầu mối chịu trách nhiệm lập phân bổ ngân sách Tuy nhiên, Việt Nam tồn hệ thống “lập ngân sách kép”, Bộ Tài (và quan Tài địa phương) chuẩn bị khung kế hoạch tài chung dự tốn ngân sách thường xun, Bộ Kế hoạch Đầu tư (và quan Kế hoạch Đầu tư địa phương) lập chương trình đầu tư cơng ngân sách đầu tư, bao gồm chi đầu tư phát triển dự án viện trợ Để cho hệ thống “ngân sách kép” triển khai bền vững, Việt Nam cần củng cố chế phối hợp kế hoạch ngân sách: ngân sách thường xuyên ngân sách đầu tư phát triển chức tài chức kế hoạch – đầu tư 113 cấp quyền Hiện nay, Việt Nam có tách biệt riêng Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư NSNN tách riêng chi đầu tư phát triển chi thường xun Khi khơng có Bộ NSNN thống ln cần có biện pháp mạnh mẽ để phối hợp công việc thuộc chức hai Bộ cấp Trung ương sở địa phương Hiện nay, theo quy định Luật NSNN năm 2002 có số chế phối hợp hai khâu (Điều 21, 23 Luật NSNN) Khắc phục tình trạng này, Chính phủ thành lập nhóm làm việc liên Bộ kế hoạch chi tiêu trung hạn, bao gồm quan chức cấp cao Bộ Tài Bộ Kế hoạch Đầu tư Tuy nhiên, giải pháp tạm thời, chưa thể giải dứt điểm chồng chéo chức nhiệm vụ Bộ Tài Bộ kế hoạch Đầu tư lập dự toán NSNN, làm chế quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn NSNN bị chồng chéo, đến chưa có mối liên hệ chặt chẽ chương trình, dự án trung hạn với ngân sách hàng năm Dẫn đến tình trạng có năm ngân sách nhiều chương trình, dự án thực dồn dập, với khối lượng công việc lớn chiếm khơng nguồn lực ngân sách làm ảnh hưởng đến khoản chi tiêu khác song sau lại khơng có kế hoạch chi phí tu bảo dưỡng hàng năm dẫn đến chất lượng chương trình, dự án khơng đảm bảo, mau xuống cấp làm lãng phí giảm hiệu nguồn lực ngân sách sử dụng Lập NSNN theo kết đầu gắn với khuôn khổ chi tiêu trung hạn (MTEF) Việt Nam, có hoạt động đầu tư XDCB giúp khắc phục yếu phương thức soạn lập NSNN việc tự ý cắt giảm dự toán khoản chi Đảng, Chính phủ ưu tiên nghiệp giáo dục, nghiệp y tế để chi hành chính, tách riêng NS chi thường xuyên chi đầu tư phát triển, sở phân bổ NS không rõ ràng… Việc lập NSNN theo kết đầu gắn với MTEF gồm sáu bước công việc thực từ Trung ương xuống sở từ sở lên sau: Bước một: Định hình khn khổ kinh tế vĩ mơ năm Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư phát triển khuôn khổ kinh tế vĩ mơ để xây dựng sách tài khóa trung hạn 3-5 năm, tiến hành phân tích dự báo khả nguồn lực dựa dự báo tăng trưởng kinh tế 114 Trong q trình phân tích, cần tập trung gắn kết dự báo kinh tế với mục tiêu sách tài khố Bước hai: Xây dựng mức trần phân bổ vốn sơ năm Song song với bước một, bước hai thực đánh giá lĩnh vực ưu tiên để xác định chi phí xây dựng mức trần phân vốn cho năm Bộ, ngành địa phương Bộ Tài Bộ kế hoạch Đầu tư mức tổng trần sơ lĩnh vực ưu tiên phân bổ vốn thông báo mức trần sơ riêng cho đơn vị có liên quan mức trần áp dụng từ - năm Bước ba: Dự toán nhu cầu vốn tổng thể đơn vị Trên sở lĩnh vực ưu tiên, đơn vị cần xác định nhiệm vụ, mục tiêu, đầu vào, đầu hoạt động cho đảm bảo nguồn lực để phục vụ lĩnh vực ưu tiên Để thực tốt nội dung này, đơn vị cần đảm bảo tất hoạt động lập kế hoạch - năm tính đầy đủ loại hoạt động sau: + Hoạt động hành chính: hoạt động liên quan đến việc điều hành đơn vị hoạt động phòng ban, trang thiết bị, bảo dưỡng xe cộ, … Có thể coi hoạt động thường xuyên đơn vị + Hoạt động đầu tư XDCB: hoạt động liên quan đến việc phát triển sở hạ tầng trang thiết bị + Hoạt động dịch vụ: hoạt động liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho công chúng hay cho phần lại Chính phủ Ví việc soạn lập NSNN hoạt động dịch vụ mà Bộ Tài thực cho phận khác Chính phủ Bước bốn: Tính tốn chi phí xác định thứ tự ưu tiên hoạt động - năm Dựa vào khuôn khổ kinh tế trung hạn đầu lĩnh vực ưu tiên, Bộ, ngành, địa phương tập trung phân tích bên ngành, lĩnh vực ưu tiên để xác định mức trần chi tiêu Bộ, ngành địa phương cho năm 115 Khuôn khổ chi tiêu chiến lược định hướng cho Bộ, ngành, địa phương định chiến lược phân phối nguồn lực Bước năm: Thảo luận sách mức trần vốn phân bổ thức Sau tiến hành phân tích, đánh giá, Bộ Tài chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư tổ chức buổi thảo luận phần dự toán đơn vị Sau đó, Bộ Tài Bộ Kế hoạch Đầu tư tiến hành xem xét lại mức trần sơ ban đầu tiến hành tái phân bổ sở kết luận buổi thảo luận, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, định mức trần thức Sau đó, có định thơng báo cho đơn vị để hồn chỉnh dự tốn NSNN Bước sáu: Hồn chỉnh dự tốn NS thống thơng qua dự tốn NS - năm Đây bước quan trọng tiến trình MTEF, Bộ, ngành địa phương thực soạn lập NSNN thống nhất, phân phối nguồn lực theo khuôn khổ trung hạn dựa vào trần nguồn lực thức lĩnh vực ưu tiên xác định Việc xác định trần nguồn lực phân bổ từ xuống với tầm nhìn trung hạn sở để đưa định có hiệu chiến lược thích hợp Bộ Tài tiếp tục tổng hợp, xem xét dự toán NSNN Bộ, ngành địa phương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét để trình Quốc hội Quốc hội thảo luận phê chuẩn dự toán ngân sách Tuy nhiên, Quốc hội phê chuẩn năm thứ dự toán NSNN, năm lại đơn vị tự cân đối mức NSNN phân bổ trung hạn với phần việc phải thực Hiện nay, nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ từ năm 2011 thực theo kế hoạch năm, quy trình lập dự tốn thực nhiều vướng mắc chưa thống khâu lập dự toán NSNN chung nước theo kết đầu gắn với khuôn khổ chi tiêu trung hạn Việt Nam Vì vậy, việc áp dụng lập NSNN theo kết đầu gắn với khuôn khổ chi tiêu trung hạn (MTEF) Việt Nam cần thiết, đặc biệt cho hoạt động đầu tư XDCB 116 KẾT LUẬN Thực công đổi phát triển đất nước, năm qua nước ta bước xây dựng phát triển đất nước theo đường CNH- HĐH, cải thiện đời sống nhân dân, tăng cường đầu tư phát triển, đặc biệt đầu tư XDCB Việc ưu tiên sử dụng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước để chi đầu tư XDCB cho sở hạ tầng kỹ thuật tạo đòn bẩy để tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội, tăng lực sản xuất cho ngành kinh tế kinh tế quốc dân Với cơng trình giao thơng, cảng biển đại, nông nghiệp phát triển, hệ thống giáo dục vào đào tạo, y tế phục vụ có hiệu công xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, góp phần phát triển đất nước Bên cạnh thành tựu đạt được, công tác quản lý vốn đầu tư XDCB thuộc ngân sách Nhà nước hạn chế, bất cập, chế quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSTW số bất cập cần hồn thiện Do vậy, việc nghiên cứu tìm giải pháp để hồn thiện chế quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSTW Việt Nam yêu cầu cấp thiết tiến trình phát triển đất nước ta mục đích nghiên cứu luận văn Bản luận văn có đóng góp sau đây: - Đã hệ thống cập nhật đầy đủ khung lý thuyết chế quản lý vốn đầu tư XDCB, như: khái niệm liên quan đến vốn đầu tư quản lý vốn đầu tư, chế quản lý vốn đầu tư XDCB nội dung chế quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSTW - Phân tích, đánh giá làm rõ thực trạng văn bản, sách máy nhà nước việc quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSTW thực trạng chế quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSTW Qua đánh giá khách quan, trung thực kết đạt rõ tồn tại, nhược điểm cần tập trung khắc phục - Luận văn nêu quan điểm định hướng đề xuất số giải pháp cụ thể khả thi nhằm hoàn thiện chế quản lý chi vốn đầu tư XDCB thuộc 117 nguồn vốn NSTW nước ta giai đoạn nay; nhằm mục đích tiếp tục phát huy vai trò quan trọng nguồn vốn cơng cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Với mong muốn luận văn có chất lượng, thể kiến thức thu nhận tìm hiểu q trình học tập, nghiên cứu để góp phần đóng góp giải pháp thiết thực cho cơng tác quản lý vốn đầu tư XDCB quan công tác, tác giả nghiêm túc, tập trung trình nghiên cứu viết luận văn Tuy vậy, tác giả hiểu cơng trình khoa học khó tránh khỏi tồn thiếu sót, tác giả vơ biết ơn đóng góp ý kiến q thầy độc giả./ TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Quang A (2010), Đầu tư từ ngân sách nhà nước Báo cáo Hội thảo tái cấu đầu tư công Ủy ban kinh tế Quốc hội Viện Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức Huế tháng 12-2010 Vũ Tuấn Anh (2010), Tổng quan đầu tư công Việt Nam Báo cáo Hội thảo tái cấu đầu tư công Ủy ban kinh tế Quốc hội Viện Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức Huế tháng 12-2010 Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Quang Thái (2011), Đầu tư công - Thực trạng tái cấu, Nxb Từ điển Bách Khoa Bộ Kế hoạch Đầu tư (2010) Báo cáo tình hình thực kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2006 - 2010, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 - 2015; Bộ Xây dựng (2007), Thông tư số 05/2007/TT-BXD hướng dẫn lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; Bộ Xây dựng (2010), Thông tư số 04/2010/TT-BXD hướng dẫn lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; Bộ Tài (2011), Thơng tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 06 năm 2011 quy định quản lý, tốn vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; Bộ Tài (2011), Thơng tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 quy định toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; Bộ Tài (2011), Thơng tư số 10/2011/TT-BTC ngày 26 tháng 01 năm 2011 quy định quản lý sử dụng chi phí quản lý dự án dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước; 10 Bộ Tài (2010) Thơng tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 quy định việc toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm; 11 Bộ Tài (2010) Báo cáo tình hình tốn dự án hồn thành thuộc vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2006-2010; 12 Chính phủ (1999, 2000, 2003) Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 Quy chế quản lý đầu tư xây dựng; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000, Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003; 13 Chính phủ (2004) Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 quản lý chất lượng cơng trình xây dựng; Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 sửa đổi, bổ sung số Điều Nghị định số 209/2004/NĐCP ngày 16/12/2004 quản lý chất lượng cơng trình xây dựng; 14 Chính phủ (2005) Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; 15 Chính phủ (2006) Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; 16 Chính phủ (2009) Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; 17 Chính phủ (2006) Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư; 18 Chính phủ (2009) Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; 19 Chính phủ (2009) Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; 20 Chính phủ (2009) Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; 21 Chính phủ (2010) Nghị định số 48/NĐ-CP ngày 7/5/2010 Chính phủ hợp đồng hoạt động xây dựng; 22 Nguyễn Minh Hằng (2011) Hồn thiện cơng tác quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ Việt Nam”, Luận văn Thạc sỹ Trường Đại học kinh tế quốc dân 23 Quốc hội khoá XI (2002) Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11; 24 Quốc hội khoá XI (2003) Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 10/12/2003; 25 Quốc hội khoá XI (2003) Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 10/12/2003; 26 Quốc hội khoá XI (2005) Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 12/12/2005; 27 Quốc hội khoá XI (2005) Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 12/12/2005 28 Quốc hội khoá XIII (2011) - Ủy ban Kinh tế Báo cáo thẩm tra đánh giá kết thực Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 – 2010; dự kiến Kế hoahcj phát triển kinh tế - xã hội năm 2011- 2015 ngày 30/9/2011 ... dung quản lý vốn đầu tư xây dựng ? - Các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách trung ương Việt Nam? - Thực trạng chế quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân. .. quản lý vốn đầu tư xây dựng nhằm góp phần hồn thiện bước chế quản lý vốn đầu tư từ ngân sách trung ương - Đưa giải pháp nhằm hoàn thiện chế quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách trung. .. trạng chế quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách trung ương nay, giai đoạn 2006-2010 năm 2011, 2012; - Những hạn chế bất cập quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách trung ương
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện cơ chế quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách trung ương ở Việt Nam, Hoàn thiện cơ chế quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách trung ương ở Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay