Luận văn thạc sỹ: Tạo việc làm cho người lao động thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020

98 11 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2018, 11:20

Giải quyết việc làm cho người lao động giúp họ ổn định đời sống đó là vấn đề cốt yếu để đảm bảo sự phát triển vững chắc của bất kỳ một quốc gia, một chế độ chính trị nào. Ở Việt Nam, kể từ khi thực hiện đường lối đổi mới kinh tế (từ sau đại hội Đảng lần thứ 6), cơ cấu lao động, vấn đề việc làm của người lao động đã có những thay đổi đáng kể: tỷ trọng lao động ngành nông nghiệp giảm (do diện tích đất canh tác ngày càng bị thu hẹp), tỷ trọng lao động các ngành phi nông nghiệp có xu hướng tăng, bên cạnh đó cũng phải kể đến một tỷ lệ không nhỏ lao động thiếu và không có việc làm Tại thành phố Bắc Ninh từ khi tỉnh Bắc Ninh được tái lập, Thành phố Bắc Ninh trở thành trung tâm tỉnh lỵ thì vấn đề phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa đã luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền nhất quán chỉ đạo thực hiện. Thực tế hơn 10 năm qua cho thấy việc phát triển nhanh chóng các khu đô thị, khu công nghiệp tại nơi đây đã làm thay đổi đáng kể diện mạo của Thành phố Bắc Ninh. Tuy nhiên, cùng với việc phát triển nhanh các đô thị, việc thu hồi và chuyển đất nông nghiệp sang nhu cầu xây dựng đô thị và khu công nghiệp thực hiện khá khẩn trương: từ năm 1997 đến nay, Thành phố đã thu hồi trên 2000 ha đất nông nghiệp, kéo theo một lượng lao động khá lớn mất và không có việc làm. Theo số liệu điều tra 2009 Thành phố Bắc Ninh có khoảng 15.959 lao động không có việc làm (thất nghiệp), chiếm 9,8% dân số và hơn 10% số lao động trong độ tuổi; tổng số lượng người lao động yêu cầu có việc làm ở Thành phố mỗi năm có khoảng 5.600 người, phát sinh từ các nguồn: lao động mất đất nông nghiệp, bộ đội xuất ngũ, học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học, ... (UBND Thành phố Bắc Ninh, 2009) Với mục tiêu là người lao động nông thôn có việc làm và việc làm đầy đủ thì cần trang bị cho họ tay nghề, kiến thức nghề nghiệp…Có như vậy họ sẽ tự tạo được cho mình việc làm hoặc có nhiều cơ hội làm việc hơn. Vì vậy, tôi đã chọn đề tài “Tạo việc làm cho người lao động thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp thạc sỹ của mình. MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Việc làm 1.1.2.Việc làm theo tình trạng việc làm 1.1.3.Thất nghiệp 1.2.1 Điều kiện tự nhiên, vốn công nghệ 1.2.2 Nhân tố thuộc sức lao động 1.2.3 Cơ chế, sách kinh tế - xã hội: 1.3 Nội dung tạo việc làm 1.4 Một số mơ hình lý thuyết tạo việc làm 1.4.2.Mơ hình tạo việc làm, giảm thất nghiệp Keynes 1.4.3 Mơ hình tập trung vào mối quan hệ tích lũy vốn, phát triển công nghệ tạo công ăn việc làm 1.4.4 Mơ hình lựa chọn cơng nghệ phù hợp, khuyến khích giá, tạo việc làm 1.4.5 Mơ hình chuyển giao lao động hai khu vực 1.5 Một số xu hướng tạo việc làm nước ta 1.5.1.Tạo việc làm thông qua chương trình kinh tế - xã hội 1.5.2.Tạo việc làm thông qua xuất lao động 1.5.3.Tạo việc làm thông qua việc phát triển doanh nghiệp nhỏ 1.5.4.Tạo việc làm thông qua phát triển Hội nghề nghiệp 1.5.5.Tạo việc làm thông qua thu hút vốn đầu tư nước 1.5.6.Tạo việc làm cho người tàn tật 1.6 Sự cần thiết tạo việc làm cho người lao động 1.6.1 Sự cần thiết phải tạo việc làm cho người lao động 1.6.2 Sự cần thiết phải tạo việc làm cho người lao động thành phố Bắc Ninh 1.7 Kinh nghiệm tạo việc làm số địa phương Việt Nam 1.7.1 Kinh nghiệm tạo việc làm Hà Nam: 1.7.2 Kinh nghiệm tạo việc tỉnh Hải Dương 1.7.3 Bài học kinh nghiệm tạo việc làm rút áp dụng cho thành phố Bắc Ninh CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2006-2010 2.1 Những nhân tố ảnh hưởng tới tạo việc làm cho người lao động Thành phố Bắc Ninh 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - văn hóa- xã hội 2.1.3 Đặc điểm dân số - lao động thành phố 2.2 Thực trạng việc làm tạo việc làm cho người lao động thành phố giai đoạn 2006-2010 2.2.1 Thực trạng lao động có việc làm 2.2.3 Một số nguyên nhân chủ yếu tình trạng việc làm 2.2.4 Khái quát thực trạng tạo việc làm thành phố Bắc Ninh 2.2.5 Thực trạng tạo việc làm thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2006-2010 theo ngành kinh tế Công tác tạo việc làm thành phố có ảnh hưởng định tới thu nhập đời sống người lao động 2.3 Đánh giá chung thực trạng việc làm tạo việc làm cho người lao động thành phố Bắc Ninh thời gian qua 2.3.1 Những kết đạt 2.3.2 Những tồn nguyên nhân CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH ĐẾN NĂM 2020 3.1 Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2020 3.2 Mục tiêu phương hướng tạo việc làm cho người lao động giai đoạn 2011-2020 3.2.1 Mục tiêu tạo việc làm giai đoạn 2011-2010 3.2.2 Phương hướng tạo việc làm giai đoạn 2011-2020 3.3 Dự báo lao động việc làm giai đoạn 2011-2020 3.4 Những quan điểm tạo việc làm cho người lao động thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2011-2020 3.5 Một số giải pháp tạo việc làm cho người lao động thành phố Bắc Ninh đến năm 2020 3.5.2 Nhóm giải pháp chế sách 3.5.3 Nhóm giải pháp cơng tác quản lý tổ chức thực 3.5.4 Nhóm giải pháp trực tiếp tạo việc làm KẾT LUẬN DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ BẢNG MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Việc làm 1.1.2.Việc làm theo tình trạng việc làm 1.1.3.Thất nghiệp 1.2.1 Điều kiện tự nhiên, vốn công nghệ 1.2.2 Nhân tố thuộc sức lao động 1.2.3 Cơ chế, sách kinh tế - xã hội: 1.3 Nội dung tạo việc làm 1.4 Một số mô hình lý thuyết tạo việc làm 1.4.2.Mơ hình tạo việc làm, giảm thất nghiệp Keynes 1.4.3 Mơ hình tập trung vào mối quan hệ tích lũy vốn, phát triển công nghệ tạo công ăn việc làm 1.4.4 Mơ hình lựa chọn cơng nghệ phù hợp, khuyến khích giá, tạo việc làm 1.4.5 Mơ hình chuyển giao lao động hai khu vực 1.5 Một số xu hướng tạo việc làm nước ta 1.5.1.Tạo việc làm thông qua chương trình kinh tế - xã hội 1.5.2.Tạo việc làm thông qua xuất lao động 1.5.3.Tạo việc làm thông qua việc phát triển doanh nghiệp nhỏ 1.5.4.Tạo việc làm thông qua phát triển Hội nghề nghiệp 1.5.5.Tạo việc làm thông qua thu hút vốn đầu tư nước 1.5.6.Tạo việc làm cho người tàn tật 1.6 Sự cần thiết tạo việc làm cho người lao động 1.6.1 Sự cần thiết phải tạo việc làm cho người lao động 1.6.2 Sự cần thiết phải tạo việc làm cho người lao động thành phố Bắc Ninh 1.7 Kinh nghiệm tạo việc làm số địa phương Việt Nam 1.7.1 Kinh nghiệm tạo việc làm Hà Nam: 1.7.2 Kinh nghiệm tạo việc tỉnh Hải Dương 1.7.3 Bài học kinh nghiệm tạo việc làm rút áp dụng cho thành phố Bắc Ninh CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2006-2010 2.1 Những nhân tố ảnh hưởng tới tạo việc làm cho người lao động Thành phố Bắc Ninh 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - văn hóa- xã hội 2.1.3 Đặc điểm dân số - lao động thành phố 2.2 Thực trạng việc làm tạo việc làm cho người lao động thành phố giai đoạn 2006-2010 2.2.1 Thực trạng lao động có việc làm 2.2.3 Một số nguyên nhân chủ yếu tình trạng việc làm 2.2.4 Khái quát thực trạng tạo việc làm thành phố Bắc Ninh 2.2.5 Thực trạng tạo việc làm thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2006-2010 theo ngành kinh tế Cơng tác tạo việc làm thành phố có ảnh hưởng định tới thu nhập đời sống người lao động 2.3 Đánh giá chung thực trạng việc làm tạo việc làm cho người lao động thành phố Bắc Ninh thời gian qua 2.3.1 Những kết đạt 2.3.2 Những tồn nguyên nhân CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH ĐẾN NĂM 2020 3.1 Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2020 3.2 Mục tiêu phương hướng tạo việc làm cho người lao động giai đoạn 2011-2020 3.2.1 Mục tiêu tạo việc làm giai đoạn 2011-2010 3.2.2 Phương hướng tạo việc làm giai đoạn 2011-2020 3.3 Dự báo lao động việc làm giai đoạn 2011-2020 3.4 Những quan điểm tạo việc làm cho người lao động thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2011-2020 3.5 Một số giải pháp tạo việc làm cho người lao động thành phố Bắc Ninh đến năm 2020 3.5.2 Nhóm giải pháp chế sách 3.5.3 Nhóm giải pháp cơng tác quản lý tổ chức thực 3.5.4 Nhóm giải pháp trực tiếp tạo việc làm KẾT LUẬN BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Cơ cấu lao động khu vực công nghiệp – xây dựng làm việc loại hình doanh nghiệp Error: Reference source not found Biểu đồ 2.2: Tình hình lao động thiếu việc làm, khơng có việc làm vầ thất nghiệp giai đoạn 2006-2010 Error: Reference source not found SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 hái quát việc làm tạo việc làm .Error: Reference source not found DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CN – XD : Công nghiệp – xây dựng CNH –HĐH : Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa DV : Dịch vụ KT-XH : Kinh tế - Xã hội QGGQVL : Quốc gia giải việc làm TĐCMKT : Trình độ chuyên môn kỹ thuật TTDVVL : Trung tâm dịch vụ việc làm UBND : Ủy ban nhân dân XĐGN : Xóa đói giảm nghèo 10 XKLĐ : Xuất lao động 11 TVL : Tạo việc làm MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Giải việc làm cho người lao động giúp họ ổn định đời sống vấn đề cốt yếu để đảm bảo phát triển vững quốc gia, chế độ trị Ở Việt Nam, kể từ thực đường lối đổi kinh tế (từ sau đại hội Đảng lần thứ 6), cấu lao động, vấn đề việc làm người lao động có thay đổi đáng kể: tỷ trọng lao động ngành nơng nghiệp giảm (do diện tích đất canh tác ngày bị thu hẹp), tỷ trọng lao động ngành phi nơng nghiệp có xu hướng tăng, bên cạnh phải kể đến tỷ lệ khơng nhỏ lao động thiếu khơng có việc làm Tại thành phố Bắc Ninh từ tỉnh Bắc Ninh tái lập, Thành phố Bắc Ninh trở thành trung tâm tỉnh lỵ vấn đề phát triển kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa – đại hóa ln cấp ủy đảng, quyền quán đạo thực Thực tế 10 năm qua cho thấy việc phát triển nhanh chóng khu đô thị, khu công nghiệp nơi làm thay đổi đáng kể diện mạo Thành phố Bắc Ninh Tuy nhiên, với việc phát triển nhanh đô thị, việc thu hồi chuyển đất nông nghiệp sang nhu cầu xây dựng đô thị khu công nghiệp thực khẩn trương: từ năm 1997 đến nay, Thành phố thu hồi 2000 đất nông nghiệp, kéo theo lượng lao động lớn khơng có việc làm Theo số liệu điều tra 2009 Thành phố Bắc Ninh có khoảng 15.959 lao động khơng có việc làm (thất nghiệp), chiếm 9,8% dân số 10% số lao động độ tuổi; tổng số lượng người lao động yêu cầu có việc làm Thành phố năm có khoảng 5.600 người, phát sinh từ nguồn: lao động đất nông nghiệp, đội xuất ngũ, học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học, (UBND Thành phố Bắc Ninh, 2009) Với mục tiêu người lao động nơng thơn có việc làm việc làm đầy đủ cần trang bị cho họ tay nghề, kiến thức nghề nghiệp…Có họ tự tạo cho việc làm có nhiều hội làm việc Vì vậy, chọn đề tài “Tạo việc làm cho người lao động thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp thạc sỹ Mục đích nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu nhằm góp phần hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn việc làm giải việc làm cho lao động đồng thời đưa giải pháp khuyến nghị tạo việc làm cho người lao động địa bàn thành phố Bắc Ninh Đối tượng nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Tạo việc làm cho người lao động - Phạm vi nghiên cứu : Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh Phương pháp nghiên cứu: Trong trình phát triển, thành phố Bắc Ninh đứng trước nhiều khó khăn thử thách đặc biệt vùng trình trình thị hố Khó khăn thể ở: sở hạ tầng chưa đồng bộ, tốc độ phát triển kinh tế chậm so với tiềm năng, tiền vốn đầu tư cho phát triển kinh tế khó khăn, tệ nạn xã hội ngăn chặn diễn biến phức tạp, đặc biệt công tác giải việc làm cho người lao động vấn đề xúc nóng bỏng, tình hình suy thối kinh tế giới nước ảnh hưởng đến đời sống, việc làm người lao động Vì vậy, nghiên cứu vấn đề tạo việc làm cho người lao động chọn địa bàn thành phố Bắc Ninh điểm nghiên cứu cho đề tài * Phương pháp phân tích: Tiếp cận hệ thống tổng hợp số liệu, nghiên cứu tổng hợp số liệu, từ rút nét đặc thù đối tượng nghiên cứu * Phương pháp điều tra: Xây dựng bảng hỏi đối tượng lao động người lao động chưa có việc làm, việc làm, tìm việc làm, thất nghiệp, thiếu việc làm địa bàn cụ thể sau: Phường Tiền An: 20 phiếu Phường Ninh Xá: 20 phiếu Phường Thị Cầu: 20 phiếu Xã Vân Dương: 20 phiếu Xã Vạn An: 20 phiếu Dựa kết điều tra số liệu có sẵn tỉnh thành phố Bắc Ninh, tác giả đưa kết luận liên quan đến vấn đề nghiên cứu * Phương pháp so sánh Được dùng để so sánh nhằm xác định thay đổi về: - Tình trạng việc làm người dân trước sau tạo việc làm - Thu nhập đời sống người lao động trược sau tạo việc làm - Số lượng công việc tạo trước sau tạo việc làm Dự kiến đóng góp luận văn: - Giá trị khoa học: + Tìm mơ hình tạo việc làm địa phương + Hoàn thiện giải pháp tạo việc làm cho người lao động - Giá trị ứng dụng: + Tìm hiểu thực trạng tạo việc làm cho lao động địa bàn thành phố + Những thuận lợi khó khăn q trình tạo việc làm cho lao động địa bàn thành phố + Đưa giải pháp tạo việc làm cho lao động 6.Giới hạn luận văn: Luận văn dừng lại nghiên cứu vấn đề liên quan đến công tác tạo việc làm cho người lao động địa bàn thành phố Bắc Ninh Các vấn đề khác cơng tác tạo việc làm cho lao động nói chung toàn tỉnh hay hay vấn đề phát triển nhân lực thành phố luận văn không vào nghiên cứu sâu Kết cấu luận văn: Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn tạo việc làm cho người lao động Chương 2: Phân tích thực trạng tạo việc làm cho người lao động thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2006-2010 Chương 3: Những giải pháp chủ yếu nhằm tạo việc làm cho người lao động địa bàn thành phố Bắc Ninh đến năm 2020 KẾT LUẬN 77 nhận vai trò vấn đề tạo việc làm, đặc biệt thời kỳ đất nước bước phát triển, thực trạng việc làm nhiều xúc, tỷ lệ thất nghiệp cao vấn đề tạo việc làm khu vực cần thiết Vì thế, kiên xóa bỏ khu vực phi thức khơng hiệu mà trái lại phát sinh tượng tiêu cực xã hội Do đó, quyền địa phương cần có nhận thức vấn đề việc làm tạo việc làm khu vực phi thức Trên sở đó, thành phố cần có sách hợp lý để giải việc làm như: - Có sách thích hợp cho khu vực phi thức thời kỳ, tạo điều kiện cho người lao động tự tạo việc làm - Quy hoạch lại phát triển nghề bán hàng đường phố (bán hàng ăn, bán quán nước…) để đảm bảo mỹ quan đường phố xong tạo việc làm, thu nhập cho người lao động Cụ thể: + Quy định tuyến phố, khu vực phép bán hàng rong, bán hàng đường phố thu lệ phí + Quy định thời gian bán hàng + Yêu cầu hộ gia đình bán thức ăn hè phố, cắt tóc, sửa xe…phải cam kết đảm bảo trật tự trị an vệ sinh nơi hành nghề 3.5.3 Nhóm giải pháp công tác quản lý tổ chức thực Để thực mục tiêu chương trình việc làm đòi hỏi phải có tham gia ngành, cấp, tổ chức trị - xã hội người dân Chính quyềnthành phố nên đưa công việc trách nhiệm cụ thể cấp, đối tượng * Thành lập Ban đạo chương trình việc làm - Ở cấp xã, phường .Chủ tịch UBND xã, phường người chịu trách nhiệm xây dựng chương trình việc làm xã, phường trình Hội đồng nhân dân cấp định tổ chức thực Chương trình việc làm cấp xã, phường cần tập trung vào giải vấn đề sau: + Điều tra, khảo sát đánh giá số lượng chất lượng lao động, xác định đối tượng việc làm, thiếu việc làm,đối tượng thtuộc diện đói, nghèo Xác định nguyên 78 nhân cụ thể dẫn tới khơng có việc làm, thiếu việc làm, nghèo đói, lập danh sách người cần giải việc làm theo thứa tự ưu tiên + Nghiên cưu để giải pháp để pháp huy mạnh địa phương để phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm + Những vấn đề xã, phường không tự giải xây dựng thành dự án đề nghị cấp hỗ trợ cho phương án, chế giải - Ở cấp thành phố Chủ tịch UBND thành phố có trách nhiệm tổ chức xây dựng chương trình giải việc làm, lập quỹ việc làm cấp để trình lên Hội đồng nhân dân cấp định tổ chức thực Những vấn để trọng tâm việc xây dựng chương trình việc làm cấp thành phố là: + Những chủ trương, giải pháp cấp thành phố để khai thác, phát huy mạnh địa phương nhằm đẩy mạnh trình phát triển kinh tế - xã hội + Tập trungchỉ đạo thực chủ chương, sách, chương trình phát triển Kinh tế - xã hội, chương trình quốc gia địa + Xem xét hỗ trợ xã, phường địa bàn đảm bảo thực có hiệu chương chương trình việc làm cấp xã, phường + Những vấn để cấp thành phố khơng giải xây dựng đề án đề nghị tỉnh, trung ương hỗ trợ xin chế giải - Ở cấp tỉnh: Ban đạo chương trình giải việc làm tỉnh chịu trách nhiệm xây dựng chương tình việc làm tỉnh hàng năm thời kỳ báo cáo UBND Tỉnh Đồng thời giúp UBND Tỉnh đạo thực chương trình việc làm cấp tỉnh địa bàn Xây dựng quy chế, quy trình để thực chương trình Kiểm tra đánh giá *Thực chương trình giải việc làm đảm bảo lãnh đạo cấp uỷ, điều hành UBND kiểm tra giám sát Hội đồng nhân dân, phát động quần chúng nhân dân thực chương trình thơng qua tổ chức đồn thể, hội quần chúng 3.5.4 Nhóm giải pháp trực tiếp tạo việc làm 3.5.4.1 Phát triển kinh tế xã hội tạo mở việc làm * Phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp Phát triển nơng lâm nghiệp tồn diện theo hướng giải việc làm chỗ chính, đồng thời đẩy mạnh phát triển ngành nghề để chuyển dịch nhanh cấu lao động Phát triển nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, đảm bảo an 79 tồn lương thực, trọng chương trình trọng điểm, nghiên cứu mở rộng số mặt hàng như: rau sạch, nấm rơm, phát triển mạnh vụ đông khai thác sử dụng có hiệu quỹ đất ứng dụng khoa học kỹ thuật, tập chung đầu tư vào khâu giống, vốn, thuỷ lợi, dịch vụ sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cấu trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao Tiếp tục đẩy mạnh mơ hình kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại phát triển Tiếp tục đầu tư sở hạ tầng từ năm 2011 đến 2020 phấn đấu năm thực kiên cố hoá kênh mương, xây dựng hồ đập cải tạo nâng cấp cơng trình đầu mối Phát triển, đẩy mạnh dự án mũi nhọn dự án trọng điểm, đẩy mạnh dự án xây dựng sở hạ tầng nông thôn, dự án nước sạch, dự án ăn quả, dự án chăn nuôi nhằm tạo chuyển dịch cấu kinh tế nông lâm nghiệp nông thôn, nâng cao hiệu tạo hệ sinh thái bền vững * Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng CNH- HĐH - Trong công nghiệp + Tiếp tục xếp củng cố tổ chức lại doanh nghiệp có, tạo điều kiện để doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu Đẩy mạnh việc thực luật doanh nghiệp, luật lao động Mở rộng kinh doanh đa dạng ngành nghề, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sở sản xuất, vốn, thị trường tiêu thụ, xây dựng vùng nguyên liệu + Xây dựng dự án trọng điểm thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngồi vào khu cơng nghiệp Võ Cường Cụm công nghiệp Phong Khê Tạo điều kiện thơng thống để việc đầu tư dễ dàng thuận tiện nhanh chóng - Trong tiểu thủ cơng nghiệp: Cần cụ thể hố chương trình phát triển tiểu thủ công nghiệp để sử dụng tối đa nguồn nguyên liệu cụ thể như: + Chế biến nông lâm sản, thực phẩm: gắn sở chế biến với vùng nguyên liệu, phát triển sở chế biến hoa lương thực, thực phẩm, khí tiêu dùng, sản xuất vật liệu xây dựng + Phát triển hàng xuất thủ công mỹ nghệ, khôi phục phát triển nghề truyền thống địa phương Để thực vấn đề trên, cần xây dựng chế phối hợp liên kết gắn bó có lợi tiểu thủ công nghiệp với doanh nghiệp nhà nước Giải tốt cơng tác tiếp 80 thị để tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, khuyến khích ưu đãi doanh nghiệp, sở đầu tư đổi thiết bị cơng cụ cơng nghệ sản xuất sản phẩm có khối lượng lớn thu hút vốn đầu số lượng lao động đảm bảo vệ sinh môi trường Thực tốt lĩnh vực giải cho phần lao động có việc làm * Phát triển thương mại dịch vụ Tiếp tục xếp lại mở rộng mạng lưới thương nghiệp, dịch vụ hình thành trung tâm thương mại, mở rộng dịch vụ tư nhân, dịch vụ sản xuất nơng nghiệp Hình thành trung tâm buôn bán gồm điểm thương mại lớn hàng trung tâm, hệ thống chợ khu phố như: - Khu chợ đầu mối hoa Hòa Đình (Võ Cường) - Trung tâm thương mại chợ Nhớn chuẩn bị xây dựng dự kiến đưa vào sử dụng năm 2014 Tổ chức củng cố mạng lưới thương nghiệp bán lẻ, chợ nông thôn, đồng thời tiếp tục xây dựng sở hạ tầng giao thông, điện, thông tin liên lạc để thúc đẩy giao lưu hàng hố thuận lợi Đa dạng hố loại hình dịch vụ, tập trung vào dịch vụ đô thị, sửa chữa vận tải, nhà hàng, nghỉ ngơi, khu vui chơi giải trí, dịch vụ phục vụ nơng nghiệp nơng thơn, cơng trình cơng cộng giải việc làm cho đội ngũ lao động thất nghiệp thiếu việc làm * Giải việc làm thông qua xuất lao động Xuất lao động chiến lược giải việc làm cho lao động nông thôn Đây lĩnh vực cần phải khai thác khơng giải việc làm cho người lao động mà thu nhiều ngoại tệ cho quốc gia thu nhập cho người lao động Song cần đào tạo ngoại ngữ cho người lao động giúp họ hiểu biết pháp luật phong tục tập quán nước sở trước họ xuất lao động Mở rộng quan hệ hợp tác với nước giới lĩnh vực lao động việc làm Giữ vững mở rộng thị trường xuất lao động sang nước Đài loan, Hàn Quốc, Singapore nhằm đẩy mạnh xuất lao động nông thôn năm tới Các quan ban ngành có liên quan cần có sách hỗ trợ trợ giúp phần kinh phí giúp người lao động tháo gỡ khó khăn tài 81 lúc xuất lao động Việc trợ giúp kinh phí cho người lao động tạo điều kiện khuyến khích nhiều đối tượng tham gia xuất lao động Từ giảm tình trạng thất nghiệp thiếu việc làm nước ta nói chung đặc biệt lao động khu vực nơng thơn Để mở rộng xuất lao động Việt Nam nói chung đặc biệt lao động nơng thơn nói riêng thời gian tới Nhà nước ta cần: Tổ chức tốt hoạt động marketing xuất lao động Coi tiếp thị khâu quan trọng hoạt động kinh doanh Quy mô chất lượng góp phần định hiệu kinh doanh xuất lao động đạt hiệu làm tốt công tác tiếp thị Xây dựng ban hành hệ thống sách hợp lý để tạo điều kiện tăng nhanh xuất lao động Việt Nam vào thị trường Một vấn đề trọng yếu sách tài xuất lao động phải bố trí để doanh nghiệp cung ứng lao động Việt Nam có lợi giá nhân công so với nước khác để đưa lao động nước ta chiếm lĩnh thị trường khu vực Chúng ta phải tìm cách để chấp nhận giá nhân cơng tương đối mềm có sức hấp dẫn dần Đến mức vị trí lao động Việt Nam khẳng định tìm cách nâng dần giá nhân công chưa muộn Xây dựng sở kinh tế đủ mạnh để xuất lao động, tăng cường quản lý Nhà nước lĩnh vực Nhà nước cần quy định loại nghề nghiệp, địa bàn chưa phép xuất lao động Xuất phát từ yêu cầu bảo vệ người lao động môi trường xã hội, nhà nước thực cấp giấy phép hoạt động cho doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động lĩnh vực Chuẩn bị tốt lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu thị trường lao động quốc Sự sẵn sàng phương tiện đội ngũ lao động thích hợp với yêu cầu thị trường lao động quốc tếlà yếu tố định khả mở rộng xuất lao động Việc giáo dục ý thức chấp hành kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, giáo dục kiến thức tối thiểu luật lao động phong tục tập quán nước sở cho đội ngũ lao động hết cần thiết góp phần bảo đảm thực tốt hợp đồng nâng cao uy tín đội ngũ lao động nước ta thị trường lao động quốc tế 82 * Tạo việc làm thông qua phát triển kinh tế hộ gia đình Do đặc điểm sản xuất sản xuất nơng nghiệp nên kinh tế hộ gia đình phù hợp với lao động nơng thơn vốn ít, tư liệu sản xuất thô sơ, sản phẩm làm chủ yếu tiêu thụ chỗ Lao động chủ yếu lao động phổ thơng loại hình sản xuất có hiệu thu hút phần lớn lao động dư thừa địa bàn Đây hình thức tạo việc làm giữ vai trò quan trọng có khả thu hút nhiều lao động phát huy hiệu sản xuất Việc phát triển kinh tế hộ gia đình tận dụng mặt sản xuất, tư liệu sản xuất thời gian lao động người lao động Phát triển kinh tế hộ gia đình nhân tố quan trọng, góp phần làm giảm tỷ lệ lao động thiếu việc làm thất nghiệp nước ta nói chung đặc biệt lao động nơng thơn địa bàn thành phố nói riêng Hình thức tạo việc làm nâng cao tính động sáng tạo người lao động trình tìm kiếm việc làm tạo việc làm mới, góp phần giải việc làm cho lao động nước ta Việc phát triển kinh tế hộ gia đình địa bàn năm qua cho thấy: nhiều hộ nông dân phát triển kinh tế hộ gia đình theo mơ hình VAC cho hiệu kinh tế cao tạo nhiều việc làm cho mình, gia đình nhiều lao động khác (chương trình chủ yếu tập trung vào xã sáp nhập) Đối với 10 phường khuyến khích hộ gia đình tận dụng lợi địa bàn tổ chức hoạt động kinh doanh * Biện pháp huy động vốn đầu tư từ tổ chức kinh tế xã hội Tạo việc làm thông qua việc huy động vốn từ tổ chức kinh tế xã hội khuyến khích thành viên phát triển sản xuất sử dụng có hiệu nguồn vốn vay tạo nhiều việc làm cho người lao động Việc huy động vốn đầu tư từ tổ chức kinh tế xã hội cho thấy hiệu việc đầu tư vốn vào địa bàn Số lao động tạo việc làm tạo đủ việc làm địa bàn ngày tăng, thúc đẩy trình phát triển kinh tế xã hội địa phương Giải công ăn việc làm tăng thu nhập cho người lao động Do vậy, việc huy động vốn đầu tư từ tổ chức kinh tế xã hội có vai trò quan trọng việc tạo việc làm, phát triển kinh tế xã hội địa bàn Để huy động vốn đầu tư tổ chức kinh tế xã hội cần có chế sách tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức đầu tư vốn vào địa bàn Việc huy 83 động vốn đầu tư từ tổ chức kinh tế xã hội tạo điều kiện cho hộ sản xuất kinh doanh, cá nhân, hộ nơng dân có điều kiện vay vốn để mở rộng quy mô sở sản xuất thu hút thêm lao động vào làm việc Cần tăng cường hoạt động sản xuất kinh doanh địa bàn để thu hút vốn tổ chức Trên sở phát huy hiệu vốn vay sử dụng có hiệu đồng vốn vào phát triển làng nghề truyền thống phát triển kinh tế hộ gia đình địa bàn Góp phần đa dạng hố loại sản phẩm hàng hoá địa phương thị trường nước tiến tới thị trường quốc tế Do vậy, quan ban ngành có liên quan cần tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức kinh tế xã hội đầu tư vốn vào địa phương Từ ngày phát huy hiệu đồng vốn tổ chức kinh tế xã hội địa bàn Từ giảm thiểu tình trạng thất nghiệp thiếu việc làm người lao động địa bàn * Biện pháp tăng cường hiệu thơng qua chương trình vay vốn quốc gia giải việc làm 120 Việc cho vay vốn từ quỹ quốc gia giải việc làm nhằm phát huy tiềm sẵn có, khai thác đến mức tối đa đất đai, tài nguyên, máy móc thiết bị kỹ thuật kinh nghiệm sản xuất kinh doanh… để tạo chỗ làm việc thu hút thêm lao động tạo đủ việc làm tăng thu nhập cho người lao động Do cần tăng cường hiệu việc sử dụng vốn vay 120 Các hộ sản xuất kinh doanh, cá nhân, hộ gia đình vay vốn phát triển sản xuất tự tạo việc làm, sở sản xuất đối tượng sách… cần sử dụng có hiệu việc sử dụng vốn vay chương trình giải việc làm 120 để tạo thu nhập, góp phần ổn định đời sống cho người lao động địa bàn Cần tăng cường công tác tổ chức kiểm tra đánh giá kết thực dự án vay vốn chương trình quốc gia giải việc làm 120 Các quan chức có thẩm quyền giám sát việc cho vay vốn hệ thống kho bạc Nhà nước, qua phát dự án sử dụng khơng mục đích khơng có hiệu Báo cáo quan có thẩm quyền định sử lý Cần thiết lập hệ thống thông tin với kho bạc Nhà nước, đảm bảo kiểm soát mục tiêu kết hoạt động vốn vay báo cáo kết thực mục tiêu giải việc làm địa bàn Việc tăng cường hiệu việc sử dụng vốn vay 120 phát huy việc sử dụng vốn vào chương trình giải việc làm địa bàn Do cần giảm 84 thiểu thủ tục cho vay vốn chương trình quốc gia giải việc làm Từ tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích đơng đảo hộ dân vay vốn sử dụng vốn có hiệu cơng tác giải việc làm cho gia đình Cần ưu tiên mức lãi suất vay vốn hộ sách giúp họ sử dụng có hiệu vốn vay chương trình giải việc làm 120 ưu tiên thời hạn vay cho hộ sách hộ sản xuất kinh doanh thu hút nhiều lao động vào làm việc Để tăng cường hiệu chương trình quốc gia giải việc làm 120, cần giảm thiểu thủ tục cho vay phối hợp với quan ban ngành có liên quan kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn vay thu hồi vốn vay thuận lợi Như vậy, nói chương trình quốc gia giải việc làm phát huy mạnh địa phương địa bàn huyện, hỗ trợ cho người lao động có vốn để tạo việc làm cho gia đình, nâng cao thu nhập cho người lao động giảm tỷ lệ thất nghiệp tệ nạn xã hội địa bàn Góp phần ổn định an ninh trị phát triển kinh tế xã hội địa bàn huyện * Phát triển làng nghề truyền thống: Bắc Ninh có số làng nghề truyền thống lâu đời như: thôn Mẫn Xá (xã Nam Sơn) với làng nghề đúc nhôm truyền thống, khu Hòa Đình (Phường Võ Cường) với nghề mây tre đan Tất nghề có ý nghĩa lớn việc giải việc làm đồng thời mang lại hiệu kinh tế cao, nhiên cấp quyền cần tạo điều kiện ngành nghề phát triển .- Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi điều kiện mở rộng sản xuất, tạo điều kiện cho sở hình thành đặc biệt nguồn vốn, cần có sách ưu đãi sở vào sản xuất để tạo việc làm cho người lao động - Hỗ trợ nguồn vốn cho sở sản xuất thuộc làng nghề truyền thống để giải việc làm Cụ thể quyền địa phương cần phối hợp với NHCS cho sở sản xuất thuộc làng nghề truyền thống vay với lãi suất ưu đải để duay trì sở sản xuất, mở rộng sở sản xuất tạo chổ làm việc cho người lao động - Hỗ trợ, giúp đỡ sở sản xuất làng nghề truyền thống nắm bắt thông tin thị trường đầu thị nguyên liệu vùng - Khuyến khích hỗ trợ đào tạo nghề truyền thống, thực tế có 5% lao động làng nghề qua đào tạo, chủ yếu kèm cặp chổ huyện Yên 85 Thành cần có biệ pháp hỗ trợ đầu tư sở vật chất, hình thức giảng dạy, truyền nghề ho người lao động Như để tạo việc làm cho người lao động qua phát triển làng nghề truyền thóng cần nhân rộng điển hình, mơ hình nhằm tiếp tục phát triển số lượng loại hình làng nghề; mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu bền vửng làng nghề đả công nhận; đặt mục tiêu mổi lỉnh vực nghề,làng nghề có 2-3 mơ hình điển hình tiên tiến; mặt khác cần tiếp tục đào tạo nghề cho lao động nông thôn cách truyền nghề trực tiếp địa phương; tăng cường hoạt động nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao tiến khoa học, công nghệ mới, tiết kiệm nhiên liệu nhằm cải tiến sản phẩm phù hợp với thị hiếu, hạ giá thành sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân * Phát triển mạng lưới dạy nghề gắn với nâng cao chất lượng dạy nghề, giải việc làm thực xã hội hóa hoạt động dạy nghề + Giải pháp chung: - Đổi mạnh mẽ chế quản lý đào tạo nghề nhằm tạo bước đột phá lĩnh vực đào tạo nghề, đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động Thiết lập hệ thống thông tin thị trường lao động để thường xuyên nắm bắt nhu cầu lao động, có lao động trình độ cao, lao động lành nghề theo nghề, nhóm nghề cụ thể doanh nghiệp để kịp thời có kế hoạch đào tạo, cung ứng lao động phù hợp - Khi đền bù giải phóng mặt nên có phiếu khảo sát để xác định nhu cầu học nghề giải việc làm - Khuyến khích khu cơng nghiệp, doanh nghiệp lớn xây dựng sở đào tạo nghề chỗ, nhằm đào tạo nghề cho người có đất bị thu hồi địa phương - Thành lập quỹ hỗ trợ đào tạo nghề giải việc làm tỉnh, thí điểm thành lập Quỹ hỗ trợ đào tạo nghề giải việc làm số huyện, thành phố - Tăng cường kinh phí đào tạo nghề hỗ trợ việc làm chương trình mục tiêu quốc gia việc làm giáo dục – đào tạo, liên kết chặt chẽ với sở đào tạo nghề, xây dựng đổi chương trình đào tạo phù hợp với lao động nơng thơn vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất 86 - Gắn việc đào tạo nghề với việc sử dụng lao động sau đào tạo, phối hợp việc khôi phục làng nghề đào tạo nghề - Áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào việc chuyển đổi vật ni, trồng, có suất giá trị kinh tế cao - Tạo điều kiện thuận lợi việc tuyển chọn vào học nghề: mở gần địa phương, xét tuyển, miễn học phí … - Đào tạo theo địa sử dụng: giải tốt mối quan hệ trách nhiệm đối tượng (Người lao động – Cơ quan Nhà nước – Cơ sở dạy nghề) - Liên kết đào tạo: CSDN với sở sản xuất, trường đại học, cao đẳng - Đẩy mạnh cơng tác XKLĐ có nghề làng nghề - Cần xây dựng sách đồng để đào tạo nghề giải việc làm cho người dân nơi thu hồi đất Ngoài giải pháp trên, để nâng cao chất lượng đào tạo nghề nâng cao chất lượng dạy nghề quan trọng, cần có giải pháp sở dạy nghề liên kết đào tạo, giảo pháp dành cho trường Trung cấp nghề Bắc Ninh trung tâm đào tạo nghề địa bàn: - Về tài chính: Có thể huy động nguồn vốn cho đào tạo như: vốn ngân sách cấp, vốn doanh nghiệp sử dụng đất dân phải nộp, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động sau đào tạo phải nộp; cuối tính đến học phí học sinh Như giảm nhẹ đóng góp người học, thu hút học sinh - Về trang bị sở vật chất nguồn lực: lâu trung tâm dạy nghề thường trang bị sở vật chất cho dạy nghề trình độ thấp, chủ yếu để dạy nghề dân dụng sửa chữa điện, điện tử, điện lạnh dân dụng, sửa chữa xe máy, hàn hồ quang điện bình thường Những trang thiết bị đầu tư nhiều số lượng (do mức tiền đầu tư lớn) hiệu để đào tạo đội ngũ thợ thủ công; số mở cửa hàng sửa chữa nhỏ, không đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp Như cần đổi hướng đầu tư theo hướng công nghệ cao bước đầu số lượng cần có giải pháp liên kết đào tạo khai thác với sở dạy nghề khác Trong trường Trung cấp nghề Bắc Ninh có xưởng hàn công nghệ cao, xưởng máy cắt gọt kim loại CNC, phòng thí nghiệm cơng nghệ Ơ 87 tơ, xưởng điện tự động hóa, Điện tử Cơng nghiệp đủ để đáp ứng đào tạo công nhân kỹ thuật trình độ cao Trường sẵn sàng tạo điều kiện liên kết đào tạo đội ngũ công nhân theo yêu cầu Trung tâm Bồi dưỡng giáo viên để đáp ứng nhu cầu đội ngũ trung tâm - Quy trình đào tạo: vấn đề cốt lõi việc nâng cao chất lượng lao động sau đào tạo Hoạt động bao gồm công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo – dịch vụ sau đào tao Theo quy chế trung tâm dạy nghề đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề (3 – tháng) Vấn đề tạo hệ là: thời gian đào tạo ngắn, nội dung sơ đẳng, sở vật chất không đáp ứng nhu cầu người sử dụng lao động nên sản phẩm đào tạo không doanh nghiệp chấp nhận, có chấp nhận mức lương không hấp dẫn nên người học bị giảm dần Để giải tốn theo tơi cần có hướng sau: + Thứ nhất: khóa đào tạo ngắn hạn cần giảm đào tạo nghề phổ thông mà tập trung cho đào tạo công nghệ cao như: hàn công nghệ cao, vận hành máy gia công tự động bán tự động, đào tạo cho xuất lao động + Thứ hai: chuyển kinh phí đào tạo ngắn hạn cho đào tạo dài hạn; số người đào tạo giảm số người qua đào tạo có việc làm tăng lên Việc đào tạo dài hạn thực thông qua hoạt động liên kết Trung tâm với trường TCN Bắc Ninh Trong phân rõ trách nhiệm bên việc đào tạo Các Trung tâm Trường TCN Bắc Ninh mở hướng đào tạo mới: Đào tạo liên thơng; Trung tâm đào tạo giai đoạn để đạt trình độ sơ cấp nghề Giai đoạn học sinh đào tạo Trường TCN Bắc Ninh để đạt trình độ Trung cấp nghề tương lai Cao đẳng nghề trường nâng cấp thành trường Cao đẳng nghề vào năm 2008 Hiện Trường TCN Bắc Ninh phép đào tạo 11 chuyên ngành trình độ trung cấp nghề 14 chuyên ngành trình độ Cao đẳng nghề tương lai Về sở vật chất đội ngũ nhà trường đủ khả đáp ứng cho lưu lượng khoảng 2000 đến 2500 học sinh thực tập/năm Với hướng này, hoạt động đào tạo trung tâm trường ổn định Khả thu hút người học ngày nhiều; người học trường dễ nhận vào doanh nghiệp - Tăng cường dịch vụ sau đào tạo: bao gồm công tác tiếp thị, giới thiệu việc làm; đào tạo lại, đào tạo nâng cao, đào tạo chuyển nghề Để làm tốt công tác 88 này, trung tâm cần thường xun liên hệ với cơng ty, xí nghiệp để nắm bắt thông tin phản hồi qua điều chỉnh nội dung, chương trình lĩnh vực ngành nghề đào tạo cho phù hợp (Đào tạo theo nhu cầu thị trường) - Với đề xuất hoạt động đào tạo trung tâm trở thành dịch vụ hoàn thiện toán việc thu hút nhiều lực lượng lao động Thành phố học nghề nhằm tạo đội ngũ lao động có tay nghề để giải việc làm toàn diện cho thành phố giải 3.5.4.2 Chương trình hỗ trợ trực tiếp để giải cho người thất nghiệp, người thiếu việc làm, đối tượng yếu thị trường lao động Để tỷ lệ lao động đào tăng lên cần phải đào tạo lực lượng đông Trước hết, cần tập trung đầu tư xây dựng trường dạy nghề để sớm vào hoạt động, bổ sung thêm nhiệm vụ đào tạo nghề cho trường chuyên nghiệp trung tâm giáo dục thường xuyên huyện, chuyển trung tâm xúc tiến việc làm ngành, tổ chức đoàn thể thành trung tâm dạy nghề giới thiệu việc làm Khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào đào tạo nghề, phát triển loại hình trung tâm dạy nghề tư thục, dân lập, trường, trung tâm dạy nghề có định hướng đắn cho học sinh Nâng cao chất lượng đào tạo nghề trường dạy nghề, mở rộng hình thức đào tạo nghề gắn với xuất lao động Khuyến khích trường doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề phục vụ cho xuất lao động khai thác tốt lực trường, trung tâm dạy nghề 3.5.4.3 Tạo việc làm cho người lao động trọng đến đặc điểm người lao động * Tạo việc làm trọng đến trình độ, tâm lý người lao động: Đối với nhóm lao động có trình độ tâm lý kén chọn nghề nghiệp, ngại làm công việc nặng nhọc, thu nhập tháp cần giáo dục tư tưởng cho họ, vận động họ phát huy cao độ khả tìm việc, tự tạo việc làm Biện phafp cần hỗ trợ vốn, sở vật chất để họ nâng cao tính tự lập cơng việc Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh giáo dục, vận động tư tưởng đối tượng độ tuổi lao động có khả lao động khơng có nhu cầu việc làm đặc biệt người có thu nhập lớn từ bán đất, đền bù giải phóng mặt làm nảy sinh tư tưởng ngại lao động; người thuộc đối tượng nghiện hút, ham mê cờ bạc tái phạm trở Do việc phát triển xã hội kéo theo số đối tượng ngày tăng Do đó, giải pháp có ý nghĩa 89 * Tạo việc làm trọng đến đặc điểm lao động theo nhóm tuổi - Đối với lao động trẻ: Lao động trẻ khơng có việc làm bị việc thất nghiệp cao, nhiên lao động chủ yếu tốt nghiệp trung học sở phổ thông trung học Đây điều kiện thuận lợi để đào tạo chun mơn cho họ, hướng họ sang ngành nghề công nghiệp – xây dựng dịch vụ thương mại Đối với lao động này, thành phố nên đưa vào danh sách để hỗ trợ đào tạo chuyên môn kỹ thuật tay nghề đáp ứng cho doanh nghiệp khu vực cơng nghiệp cụm cơng nghiệp Ngồi địa phương xem xét lại hình thức hỗ trợ đào tạo, khơng nên phát tiền cho người lao động tự học (vì có người lao động sau nhận tiền hỗ trợ lại sử dụng sai mục đích) - Đối với lao động lớn tuổi Tâm lý chung người lao động lớn tuổi khơng có việc làm muốn tìm việc làm để có thu nhập, không muốn tham gia đào tạo dài hạn họ lo lắng kinh phí học tập, thời gian học tập ảnh hưởng đén công việc gia đinh chăm sóc Chính vậy, mà doanh nghiệp khu công nghiệp khơng muốn th người vào làm Vì vậy, thành phố cần ưu tiên hỗ trợ để tạo việc làm cho họ.Cụ thể sau: + Tạo điều kiện mặt kinh doanh dịch vụ khu đô thị mới, cụm công nghiệp, khu dịch vụ nhà hàng cho hộ kinh doanh + Khuyến khích hộ tự tạo việc làm cho lao động lớn tuổi lĩnh vực, ngành nghề như: bán buôn, bán lẻ hàng hóa lương thực, thực phẩm; dịch vụ sửa chữa dụng cụ, đồ gia đình; Nhà hàng, căng tin; dịch vụ hàng hóa phục vụ sản xuất nơng nghiệp + Tổ chức tổ đội dạy học hát quan họ cho lao động (với lao động muốn tham gia), tạo điều kiện cho họ hát địa điểm như: Nhà hàng, trung tâm ăn uống Vừa cải thiện thu nhập lại nâng cao đời sống tinh thần cho lao động cao tuổi 90 KẾT LUẬN Vấn đề lao động - việc làm nước ta Đảng Nhà nước quan tâm đặt vị trí cao chiến lược phát triển kinh tế xã hội hàng năm Việt Nam nói chung tỉnh Bắc Ninh nói riêng đà phát triển kinh tế xã hội, tiền đề cho CNH - HĐH đất nước Vì vậy, vấn đề tạo việc làm nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực địa phương mà đất nước Đối với thành phố Bắc Ninh, đạo quan tâm tỉnh, sở ban ngành với nỗ lực HĐND, UBND thành phố quan đoàn thể nhân dân huyện khắc phục khó khăn trước mắt, thúc đẩy kinh tế phát triển, thực thành cơng chương trình mục tiêu giải việc làm Song nay, địa bàn thành phố tồn tỷ lệ lớn người thất nghiệp, thiếu việc làm tỷ lệ có xu hướng tăng năm tới Do đó, vấn đề lao động giải việc làm địa bàn thành phố đứng trước khó khăn thử thách Tạo việc làm cho người lao động chủ trương lớn Tỉnh Bắc Ninh vấn đề kinh tế - xã hội nóng bỏng thành phố Bắc Ninh thời gian tới Luận văn với đề tài “Tạo việc làm cho người lao động thành phố Bắc Ninh – tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020” hồn thành cơng việc sau: - Tiếp cân, phân tích lý thuyết việc làm, tạo việc làm Nội dung trình bày chủ yếu chương Luận văn làm rõ vấn đề mang tính lý luận khái niệm việc làm, thiếu việc làm, thất nghiệp…Đồng thời phân tích cá nhân tố ảnh hưởng đến tạo việc làm cho người lao động nghiên cứu số lý thuyết tạo việc làm cổ điển đưa xu hướng tạo việc làm Việt Nam - Phân tích thực trạng việc làm (có việc làm, thiếu việc làm, thất nghiệp…) địa bàn thành phố Bắc Ninh tìm nguyên nhân vấn đề Luận văn phân tích đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thành phố ảnh hưởng đến công tác tạo việc làm Đồng thời sâu phân tích thực trạn tạo việc làm thơng qua chương trình tạo việc làm cụ thể phố Từ đó, Luận văn làm tõ thành công vào tồn tạo để sở đưa giải pháp hợp lý đới với công tác tạo việc làm địa bàn thành phố thời gian tới 91 - Dựa phân tích cụ thể phần thực trạng tình hình việc làm tạo việc làm thành phố, Luận văn đưa số giải pháp tạo việc làm cho người lao động thành phố Bắc Ninh đến năm 2020 Tuy nhiên, vấn đề tạo việc làm vấn đề rộng phức tạp có liên quan trực tiếp đến chương trình kinh tế - xã hội Chính vậy, Luận văn dừng lại đưa số giải pháp Tuy nhiên, vấn đề lớn, phạm vi luận văn thời gian nghiên cứu có hạn, tác giả có cố gắng cao, song đóng góp Luận văn mức độ Vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu để tìm giải phỏp hữu hiệu góp phần hồn thiện sách việc làm cỏc thị nói chung Thành phố Bắc Ninh nói riêng Tác giả mong tiếp tục nhận hướng dẫn bảo, đóng góp thầy, đồng nghiệp để Luận văn ngày hoàn thiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sỹ: Tạo việc làm cho người lao động thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, Luận văn thạc sỹ: Tạo việc làm cho người lao động thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay