Luận văn: Đánh giá tác động của chuyển dịch cơ cấu GDP theo thành phần tới thu NSNN bằng mô hình kinh tế lượng

115 11 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2018, 10:19

Ngày nay, nền kinh tế nước ta vận hành theo cơ chế thị trường có sự điều tiết và quản lý của Nhà nước, mọi hoạt động điều hành và quản lý phải tuân theo quy luật thị trường. Do đó việc định hướng phát triển kinh tế nói chung và việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu thu NSNN nói riêng cũng phải tuân theo quy luật thị trường. Như ta đã biết GDP và thu NSNN là các nhân tố quan trọng trong nền kinh tế, nó tác động mạnh mẽ, toàn diện đến mọi khía cạnh, lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Thu NSNN ngày càng khẳng định vai trò quan trọng và là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Thu NSNN tác động đến cả phía cung và phía cầu, là công cụ hỗ trợ đắc lực Nhà nước thực hiện các mục tiêu chính sách kinh tế - xã hội, hỗ trợ Nhà nước trong quá trình quản lý và thúc đẩy phát triển, đảm bảo công bằng xã hội, góp phần thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nghiên cứu thu NSNN, đặc biệt là cơ cấu thu theo thành phần kinh tế, từ đó cho ta cái nhìn tổng quan và rõ nét về tình hình, tiềm lực của từng thành phần kinh tế để có giải pháp khuyến khích, động viên thu từ từng thành phần kinh tế cho hợp lý nhằm tăng thu và đảm bảo nguồn tài chính cho thực hiện sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. GDP và thu NSNN là các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô quan trọng trong nền kinh tế, đồng thời hai chỉ tiêu này lại có mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau. Thông thường GDP là chỉ tiêu phản ánh về quy mô của nền kinh tế, phản ánh mức độ lớn mạnh về kinh tế của một quốc gia. Còn thu NSNN là chỉ tiêu phản ánh tiềm lực về tài chính của đất nước, phản ánh hiệu quả của một nền kinh tế. Nguồn gốc của thu NSNN chính là GDP hay nói cách khác muốn thu NSNN ngày càng lớn mạnh thì vấn đề trước hết phải là tạo ra tăng trưởng cao, GDP hàng năm phải lớn mạnh. Ngược lại, nếu thu NSNN càng dồi dào thì sẽ tạo nguồn lực lớn để thực hiện đầu tư phát triển và tạo ra khối lượng GDP càng lớn. Mối quan giữa GDP và thu NSNN có thể nói là quan hệ nhân quả, tác động qua lại lẫn nhau không thể tách rời. Đối với Việt Nam, hiện nay chúng ta đang thực hiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Với chính sách mở rộng phát triển kinh tế thị trường gắn với hội nhập kinh tế quốc tế, chúng ta đã thu hút được một khối lượng lớn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và trong tương lai thì vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào nước ta sẽ tăng lên đáng kể. Điều đó đồng nghĩa với việc nền kinh tế nước ta đã và đang có sự chuyển dịch lớn về cơ cấu kinh tế, không chỉ chuyển dịch về vùng, về ngành, lĩnh vực kinh tế mà còn cả về thành phần kinh tế. Sự chuyển dịch về cơ cấu kinh tế theo hướng nào đi chăng nữa thì cũng có tác động, ảnh hưởng tới kết quả thu NSNN hàng năm. Với tư cách như một biến vĩ mô, thu NSNN có liên hệ mật thiết với GDP như vậy, sự chuyển dịch cơ cấu GDP trong quá trình tăng trưởng kinh tế sẽ tác động tới thu NSNN và ngược lại. Như phân tích ở trên sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế diễn ra theo nhiều hướng, nhiều góc độ nhưng chúng ta chủ yếu đề cập vấn đề cơ cấu này dưới góc độ cơ cấu theo khu vực kinh tế: công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ, chứ chúng ta chưa đề cập nhiều đến sự chuyển dịch cơ cấu GDP theo thành phần kinh tế: quốc doanh, ngoài quốc doanh và có vốn đầu tư nước ngoài. Đặc biệt là đánh giá sự chuyển dịch của cơ cấu GDP theo thành phần tác động đến cơ cấu thu NSNN theo thành phần. Liên quan đến lĩnh vực này ở Việt Nam đã có một số công trình đề tài, luận án đề cập đến như: “Đổi mới NSNN” của GS. TS. Tào Hữu Phùng (1992); “Quản lý NSNN ở Việt Nam và các nước” của GS. TS. Nguyễn Công Nghiệp (1991); “Đổi mới cơ cấu chi NSNN phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam” của TS. Bùi Đường Nghiêu (2002); “Hoàn thiện cơ cấu NSNN ở Việt Nam hiện nay” của TS. Phùng Đức Hùng (2003) … các đề tài, luận án trên đã nghiên cứu, đề cập và đưa ra nhiều vấn đề, giải pháp liên quan đến NSNN nói chung hoặc cơ chế, cơ cấu thu - chi NSNN nói riêng. Tuy nhiên, chưa có một đề tài, luận án nào đề cập một cách trực tiếp, đầy đủ quan hệ và tác động của cơ cấu kinh tế theo thành phần đến cơ cấu thu NSNN. Hơn nữa, các đề tài đã có của chúng ta từ trước đến nay khi đề cập, đánh giá đều tiếp cận trên quan điểm định tính, kinh nghiệm và nếu sử dụng phần định lượng thì rất giản đơn và chỉ mang tính minh họa, chưa có một mô hình nào nghiên cứu, đánh giá sự tác động lẫn nhau dưới góc độ các mô hình kinh tế để đưa ra các căn cứ định lượng. Khi đưa ra những chính sách, quyết định chúng ta phải có những căn cứ khoa học về mặt định lượng. Trước những yêu cầu đó chúng ta phải xây dựng những mô hình nhằm phục vụ cho từng ngành, lĩnh vực cụ thể và toàn nền kinh tế nói chúng. Với những lý do và thực tiễn đó tôi đã chọn đề tài nghiên cứu: “Đánh giá tác động của chuyển dịch cơ cấu GDP theo thành phần tới thu NSNN bằng mô hình kinh tế lượng” MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC ĐỒ THỊ DANH MỤC BẢNG TÓM TẮT LUẬN VĂN MỞ ĐẦU Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GDP VÀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC .6 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GDP 1.1.1 Khái niệm .6 1.1.2 Phương pháp tính GDP 1.1.3 Cơ cấu GDP 12 1.2 THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC .17 1.2.1 Khái niệm thu NSNN .17 1.2.2 Các yếu tố tác động đến thu NSNN 22 1.2.3 Cơ cấu thu NSNN 27 1.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA GDP VÀ THU NSNN .29 2.1 THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU GDP 1991 - 2005 .30 2.1.1 Tổng quan tình hình GDP giai đoạn 30 2.1.2 Cơ cấu GDP giai đoạn 37 2.2 THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU THU NSNN GIAI ĐOẠN 1991 2005 42 2.2.1 Tổng quan tình hình thu NSNN giai đoạn 42 2.2.2 Cơ cấu thu NSNN giai đoạn 46 Chương VẬN DỤNG MƠ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU GDP TỚI THU NSNN Ở VIỆT NAM .58 3.1 MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG MƠ TẢ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA SỰ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU 58 3.2 MƠ HÌNH ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM ĐỊNH .64 3.3 CÁC PHƯƠNG ÁN DỰ BÁO 71 3.4 KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP .90 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT GDP : Tổng sản phẩm nước GDPQD : GDP thành phần kinh tế quốc doanh GDPNQD : GDP thành phần kinh tế quốc doanh GDPFDI : GDP thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước NSNN : Ngân sách Nhà nước SNA : Hệ thống tài khoản quốc gia TDCC : Tiêu dùng cuối Thuế VAT: Thuế giá trị gia tăng DANH MỤC ĐỒ THỊ Đồ thị 2.1: Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 1991 - 1995 30 Đồ thị 2.2: GDP theo giá hành giai đoạn 1991 - 1995 30 Đồ thị 2.3: Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 1996 - 2000 32 Đồ thị 2.4: GDP theo giá hành giai đoạn 1996 - 2000 33 Đồ thị 2.5: Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2001 - 2005 34 Đồ thị 2.6: GDP theo giá hành giai đoạn 2001 - 2005 34 Đồ thị 2.7: Đồ thị miêu tả cấu GDP 36 Đồ thị 2.8: Tốc độ tăng trưởng thành phần kinh tế 39 Đồ thị 2.9: Thu NSNN giai đoạn 2001 - 2005 40 Đồ thị 2.10: Tốc độ tăng tăng thu NSNN qua năm 41 Đồ thị 2.11: Đồ thị phản ánh GDP thu NSNN 42 Đồ thị 2.12: Đồ thị phản ánh tỷ trọng NSNN so với GDP 43 Đồ thị 2.13: Cơ cấu GDP thu NSNN năm 1991 51 Đồ thị 2.14: Cơ cấu GDP thu NSNN năm 1995 52 Đồ thị 2.15: Cơ cấu GDP thu NSNN năm 2000 53 Đồ thị 2.13: Cơ cấu GDP thu NSNN năm 2005 54 Đồ thị 3.1: Sơ đồ tổng quát 57 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: GDP theo thành phần kinh tế kinh tế giai đoạn 1991 - 2005 35 Bảng 2.2: Cơ cấu GDP 38 Bảng 2.3: Thu NSNN theo thành phần 45 Bảng 2.4: Cơ cấu thu NSNN so với tổng thu 47 Bảng 2.5: Cơ cấu thu NSNN theo thành phần 49 Bảng 3.1: Kết so sánh qua mơ hình 68 Bảng 3.2: Giả định biến ngoại sinh gốc giai đoạn 2006 - 2010 72 Bảng 3.3: Giá trị biến nội sinh theo phương án 73 Bảng 3.4: Cơ cấu thu NSNN theo phương án 74 Bảng 3.5: Giả định biến ngoại sinh phương án 75 Bảng 3.6: Kết dự báo phương án 76 Bảng 3.7: Cơ cấu thu NSNN theo phương án 78 Bảng 3.8: Giả định biến ngoại sinh phương án 79 Bảng 3.9: Kết dự báo phương án 79 Bảng 3.10: Cơ cấu thu NSNN theo phương án 80 Bảng 3.11: Giả định biến ngoại sinh phương án 81 Bảng 3.12: Kết dự báo phương án 82 Bảng 3.13: Cơ cấu thu NSNN theo phương án 83 MỞ ĐẦU SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Ngày nay, kinh tế nước ta vận hành theo chế thị trường có điều tiết quản lý Nhà nước, hoạt động điều hành quản lý phải tuân theo quy luật thị trường Do việc định hướng phát triển kinh tế nói chung việc chuyển dịch cấu kinh tế, cấu thu NSNN nói riêng phải tuân theo quy luật thị trường Như ta biết GDP thu NSNN nhân tố quan trọng kinh tế, tác động mạnh mẽ, tồn diện đến khía cạnh, lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội Thu NSNN ngày khẳng định vai trò quan trọng công cụ điều tiết vĩ mô kinh tế Thu NSNN tác động đến phía cung phía cầu, cơng cụ hỗ trợ đắc lực Nhà nước thực mục tiêu sách kinh tế xã hội, hỗ trợ Nhà nước trình quản lý thúc đẩy phát triển, đảm bảo công xã hội, góp phần thực cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Nghiên cứu thu NSNN, đặc biệt cấu thu theo thành phần kinh tế, từ cho ta nhìn tổng quan rõ nét tình hình, tiềm lực thành phần kinh tế để có giải pháp khuyến khích, động viên thu từ thành phần kinh tế cho hợp lý nhằm tăng thu đảm bảo nguồn tài cho thực nghiệp phát triển kinh tế - xã hội GDP thu NSNN tiêu kinh tế vĩ mô quan trọng kinh tế, đồng thời hai tiêu lại có mối quan hệ chặt chẽ với Thông thường GDP tiêu phản ánh quy mô kinh tế, phản ánh mức độ lớn mạnh kinh tế quốc gia Còn thu NSNN tiêu phản ánh tiềm lực tài đất nước, phản ánh hiệu kinh tế Nguồn gốc thu NSNN GDP hay nói cách khác muốn thu NSNN ngày lớn mạnh vấn đề trước hết phải tạo tăng trưởng cao, GDP hàng năm phải lớn mạnh Ngược lại, thu NSNN dồi tạo nguồn lực lớn để thực đầu tư phát triển tạo khối lượng GDP lớn Mối quan GDP thu NSNN nói quan hệ nhân quả, tác động qua lại lẫn tách rời Đối với Việt Nam, thực phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Với sách mở rộng phát triển kinh tế thị trường gắn với hội nhập kinh tế quốc tế, thu hút khối lượng lớn vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi tương lai vốn đầu tư gián tiếp nước vào nước ta tăng lên đáng kể Điều đồng nghĩa với việc kinh tế nước ta có chuyển dịch lớn cấu kinh tế, không chuyển dịch vùng, ngành, lĩnh vực kinh tế mà thành phần kinh tế Sự chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng có tác động, ảnh hưởng tới kết thu NSNN hàng năm Với tư cách biến vĩ mơ, thu NSNN có liên hệ mật thiết với GDP vậy, chuyển dịch cấu GDP trình tăng trưởng kinh tế tác động tới thu NSNN ngược lại Như phân tích chuyển dịch cấu kinh tế diễn theo nhiều hướng, nhiều góc độ chủ yếu đề cập vấn đề cấu góc độ cấu theo khu vực kinh tế: công nghiệp, nông nghiệp dịch vụ, chưa đề cập nhiều đến chuyển dịch cấu GDP theo thành phần kinh tế: quốc doanh, ngồi quốc doanh có vốn đầu tư nước Đặc biệt đánh giá chuyển dịch cấu GDP theo thành phần tác động đến cấu thu NSNN theo thành phần Liên quan đến lĩnh vực Việt Nam có số cơng trình đề tài, luận án đề cập đến như: “Đổi NSNN” GS TS Tào Hữu Phùng (1992); “Quản lý NSNN Việt Nam nước” GS TS Nguyễn Công Nghiệp (1991); “Đổi cấu chi NSNN phục vụ cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam” TS Bùi Đường Nghiêu (2002); “Hoàn thiện cấu NSNN Việt Nam nay” TS Phùng Đức Hùng (2003) … đề tài, luận án nghiên cứu, đề cập đưa nhiều vấn đề, giải pháp liên quan đến NSNN nói chung chế, cấu thu - chi NSNN nói riêng Tuy nhiên, chưa có đề tài, luận án đề cập cách trực tiếp, đầy đủ quan hệ tác động cấu kinh tế theo thành phần đến cấu thu NSNN Hơn nữa, đề tài có từ trước đến đề cập, đánh giá tiếp cận quan điểm định tính, kinh nghiệm sử dụng phần định lượng giản đơn mang tính minh họa, chưa có mơ hình nghiên cứu, đánh giá tác động lẫn góc độ mơ hình kinh tế để đưa định lượng Khi đưa sách, định phải có khoa học mặt định lượng Trước yêu cầu phải xây dựng mơ hình nhằm phục vụ cho ngành, lĩnh vực cụ thể tồn kinh tế nói chúng Với lý thực tiễn tơi chọn đề tài nghiên cứu: “Đánh giá tác động chuyển dịch cấu GDP theo thành phần tới thu NSNN mơ hình kinh tế lượng” MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Hệ thống vấn đề lý luận GDP cấu GDP, vấn đề lý luận thu NSNN cấu thu NSNN - Phân tích, đánh giá thực trạng GDP, cấu GDP, thu NSNN, cấu thu NSNN từ 1991 - 2005, đặc biệt từ kinh tế mở cửa vận động theo chế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế - Đánh giá tác động chuyển dịch cấu GDP theo thành phần tới cấu thu NSNN theo thành phần sở mô hình kinh tế lượng - Đưa quan điểm giải pháp sở dùng mơ hình Kinh tế lượng thực phân tích định lượng nhằm hồn thiện cấu GDP để thúc đẩy công tác thu NSNN đạt hiệu cao tận dụng nguồn thu đảm bảo cho kinh tế phát triển tốt hơn, góp phần thực cơng nghiệp hóa, đại hóa Đồng thời hồn thiện cấu kinh tế, cấu thu NSNN hợp lý trình hội nhập kinh tế quốc tế ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Cơ cấu GDP, thu NSNN kinh tế mà cụ thể tác động cấu GDP đến cấu thu NSNN từ thuế - Những vấn đề có quan hệ mật thiết đến cấu GDP, thu NSNN, cấu thu NSNN vai trò thu NSNN kinh tế thị trường Tuy nhiên, luận văn khơng trình bày cách tỷ mỉ sắc thuế có ảnh hưởng đến thu NSNN nào? không sâu vào chuyển dịch cách ngành, lĩnh vực, lao động vấn đề xã hội PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Luận văn sử dụng phương pháp phân tích, logic, chứng minh lý thuyết thực tế, hệ thống hóa vấn đề liên quan đến lý luận GDP, cấu GDP, thu NSNN cấu thu NSNN từ thuế - Trên sở phân tích đối chiếu, so sánh mang tính định tính luận văn sử dụng phân tích thống kê đặc biệt mơ hình tốn, kinh tế lượng nhìn định lượng tình hình thu NSNN từ thuế theo thành phần BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN Luận văn trình bày 88 trang đánh máy tiêu chuẩn, 18 bảng số liệu, 17 đồ thị, 18 phụ lục, kết cấu thành chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận GDP thu NSNN Chương 2: Thực trạng cấu GDP thu NSNN Việt Nam giai đoạn 1991 - 2005 Chương 3: Vận dụng mơ hình kinh tế lượng đánh giá tác động chuyển dịch cấu GDP tới thu NSNN Việt Nam Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GDP VÀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GDP 1.1.1 Khái niệm Tổng sản phẩm nước (GDP - Gross Domestic Product) tiêu kinh tế tổng hợp bản, quan trọng quốc gia, phản ánh kết cuối hoạt động sản xuất ngành, thành phần kinh tế Nó tiêu gốc khoản thu nhập, nguồn gốc giàu có phồn vinh xã hội từ thiết lập tiêu kinh tế tổng hợp khác như: GNP (tổng sản phẩm quốc dân), GNI (tổng thu nhập quốc gia), NI (thu nhập quốc gia), NNP (sản phẩm quốc dân tuý), NDI (thu thu nhập quốc dân sử dụng), kinh tế quốc dân GDP thiết lập nhằm phản ánh kết hoạt động ngành sản xuất (20 ngành cấp I) lãnh thổ kinh tế quốc gia (một địa phương, vùng lãnh thổ, ) thời kỳ định (thường năm) Chỉ tiêu GDP không biểu hiệu tái sản xuất theo chiều sâu mà hiệu tái sản xuất xã hội theo chiều rộng Vậy GDP chất gì? GDP tổng giá trị sản xuất kinh tế quốc dân lại (giá trị gia tăng - VA ) sau trừ giá trị sản phẩm vật chất dịch vụ hao phí q trình sản xuất (Tổng chi phí trung gian - IC) Đó phận giá trị lao động sản xuất tạo khấu hao tài sản cố định thời kỳ định Nói cách khác, tổng sản phẩm nước (quốc nội) toàn giá trị tăng thêm tất ngành kinh tế kinh tế quốc dân tạo thời kỳ định 11 Bạch Thị Minh Huyền (2005), Thử nghiệm áp dụng mơ hình kinh tế lượng phân tích, dự báo thu ngân sách nhà nước, Đề tài cấp Bộ, Bộ Tài Chính 12 Luật Ngân sách Nhà nước (1996), Luật sửa đổi - bổ xung số điều Luật Ngân sách Nhà nước (1998), Luật Ngân sách Nhà nước sửa đổi (2002) 13 Bùi Đường Nghiêu (2003), Đổi cấu chi ngân sách nhà nước góp phần thực cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam, Luận án Tiến sỹ kinh tế, Học Viện Tài Chính 14 Thời báo Kinh tế Việt Nam (1998 - 2005), Kinh tế Việt Nam Thế giới 15 Tổng Cục Thống Kê (1991 - 2006), Niên giám thống kê, Nhà xuất Thống Kê 16 Hồng Đình Tuấn (2003), Lý thuyết mơ hình tốn kinh tế, Nhà xuất Khoa Học Kỹ Thuật 17 Gregory Mankiw (2001), Macroeconomics, Bản dịch tiếng Việt, Nhà xuất Thống Kê 18 Paul A Samuelson, William D Nordhaus (1998), Economics 12-th Edition, Bản dịch tiếng Việt, Viện Quan Hệ Quốc Tế Phụ lục Kết ước lượng THUQD theo GDPQD Dependent Variable: LOG(THUQD) Method: Least Squares Sample: 1991 2005 Included observations: 15 Variable Coefficient LOG(GDPQD) 0.986133 C -1.573256 R-squared 0.990122 Adjusted R-squared 0.989362 S.E of regression 0.076330 Sum squared resid 0.075741 Log likelihood 18.37961 Durbin-Watson stat 1.245118 Std Error t-Statistic 0.027318 36.09781 0.319894 -4.918048 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.0000 0.0003 9.952296 0.740057 -2.183947 -2.089541 1303.052 0.000000 Phụ lục Kiểm định phương sai sai số thay đổi White Heteroskedasticity Test: F-statistic 0.575119 Obs*R-squared 1.312035 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Sample: 1991 2005 Included observations: 15 Variable Coefficient C -0.158526 LOG(GDPQD) 0.030686 (LOG(GDPQD))^2 -0.001423 R-squared 0.087469 Adjusted R-squared -0.064620 S.E of regression 0.005553 Sum squared resid 0.000370 Log likelihood 58.28972 Durbin-Watson stat 2.046109 Probability Probability Std Error t-Statistic 0.336633 -0.470915 0.059072 0.519462 0.002583 -0.550738 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.577412 0.518914 Prob 0.6461 0.6129 0.5919 0.005049 0.005382 -7.371963 -7.230353 0.575119 0.577412 Phụ lục Kiểm định tự tương quan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 1.679467 Obs*R-squared 1.841592 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Variable Coefficient LOG(GDPQD) -0.003247 C 0.036692 RESID(-1) 0.358971 R-squared 0.122773 Adjusted R-squared -0.023432 S.E of regression 0.074410 Sum squared resid 0.066442 Log likelihood 19.36202 Durbin-Watson stat 1.727612 Probability Probability 0.219367 0.174764 Std Error t-Statistic Prob 0.026749 -0.121385 0.9054 0.313131 0.117179 0.9087 0.276996 1.295942 0.2194 Mean dependent var 3.39E-16 S.D dependent var 0.073553 Akaike info criterion -2.181603 Schwarz criterion -2.039993 F-statistic 0.839733 Prob(F-statistic) 0.455693 Phụ lục Kiểm định phân phối chuẩn U Series: Residuals Sample 1991 2005 Observations 15 -0 -0 0 0 0 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis 3.39E-16 -0.001501 0.143384 -0.095637 0.073553 0.347715 2.060431 Jarque-Bera Probability 0.854008 0.652461 Phụ lục Kiểm định việc định mơ hình Ramsey RESET Test: F-statistic 0.749219 Log likelihood ratio 0.908450 Test Equation: Dependent Variable: LOG(THUQD) Method: Least Squares Sample: 1991 2005 Included observations: 15 Variable Coefficient LOG(GDPQD) 1.596380 C -5.528740 FITTED^2 -0.031911 R-squared 0.990702 Adjusted R-squared 0.989153 S.E of regression 0.077077 Sum squared resid 0.071290 Log likelihood 18.83383 Durbin-Watson stat 1.268673 Probability Probability Std Error t-Statistic 0.705559 2.262574 4.581183 -1.206837 0.036867 -0.865574 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.403697 0.340526 Prob 0.0430 0.2507 0.4037 9.952296 0.740057 -2.111177 -1.969567 639.3321 0.000000 Phụ lục Kết ước lượng THUNQD theo GDPNQD kết kiểm định khuyết tật Dependent Variable: THUNQD Method: Least Squares Sample: 1991 2005 Included observations: 15 Variable GDPNQD C R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient 0.092141 -2381.785 0.976180 0.974348 1467.897 28011388 -129.5846 1.143871 Std Error t-Statistic 0.003992 23.08182 832.8367 -2.859847 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.0000 0.0134 14735.67 9165.088 17.54462 17.63902 532.7704 0.000000 Phụ lục Kiểm định phương sai sai số thay đổi White Heteroskedasticity Test: F-statistic 1.166381 Obs*R-squared 2.441360 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Sample: 1991 2005 Included observations: 15 Variable Coefficient C -419717.3 GDPNQD 31.16193 GDPNQD^2 -8.05E-05 R-squared 0.162757 Adjusted R-squared 0.023217 S.E of regression 1996647 Sum squared resid 4.78E+13 Log likelihood -237.2152 Durbin-Watson stat 2.613396 Probability Probability 0.344436 0.295029 Std Error t-Statistic 2114442 -0.198500 22.96124 1.357154 5.42E-05 -1.484347 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.8460 0.1997 0.1635 1867426 2020237 32.02869 32.17030 1.166381 0.344436 Phụ lục Kiểm định tự tương quan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 2.565337 Obs*R-squared 2.641893 Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Variable Coefficient GDPNQD -0.000111 C 24.70986 RESID(-1) 0.419921 R-squared 0.176126 Adjusted R-squared 0.038814 S.E of regression 1386.778 Sum squared resid 23077849 Log likelihood -128.1316 Durbin-Watson stat 1.828460 Probability Probability 0.135210 0.104079 Std Error t-Statistic 0.003772 -0.029331 786.9638 0.031399 0.262177 1.601667 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.9771 0.9755 0.1352 1.68E-12 1414.501 17.48421 17.62582 1.282669 0.312726 Phụ lục 10 Kiểm định tính chuẩn U Series: Residuals Sample 1991 2005 Observations 15 -3 0 - 00 -1 00 0 1000 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis 1.68E-12 148.4863 1997.277 -2810.085 1414.501 -0.336567 2.092332 Jarque-Bera Probability 0.798106 0.670955 20 0 Phụ lục 11 Kiểm định việc định mô hình Ramsey RESET Test: F-statistic Log likelihood ratio Test Equation: Dependent Variable: THUNQD Method: Least Squares Sample: 1991 2005 Included observations: 15 Variable GDPNQD C FITTED^2 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.570688 0.696917 Coefficient 0.081123 -1393.883 3.61E-06 0.977262 0.973472 1492.752 26739718 -129.2362 1.241924 Probability Probability 0.464556 0.403822 Std Error t-Statistic 0.015139 5.358550 1558.024 -0.894648 4.77E-06 0.755439 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.0002 0.3886 0.4646 14735.67 9165.088 17.63149 17.77310 257.8735 0.000000 Phụ lục 12 Kết ước lượng mơ hình THUFDI theo GDPFDI kiểm định khuyết tật Dependent Variable: THUFDI Method: Least Squares Sample: 1991 2005 Included observations: 15 Variable Coefficient GDPFDI 0.163538 C 1506.090 R-squared 0.967923 Adjusted R-squared 0.965456 S.E of regression 1289.452 Sum squared resid 21614911 Log likelihood -127.6404 Durbin-Watson stat 1.502018 Std Error t-Statistic 0.008257 19.80598 441.4374 3.411786 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.0000 0.0046 7247.133 6937.721 17.28539 17.37979 392.2767 0.000000 Phụ lục 13 Kiểm định phương sai sai số thay đổi White Heteroskedasticity Test: F-statistic 1.465968 Obs*R-squared 2.945301 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Sample: 1991 2005 Included observations: 15 Variable Coefficient C 470740.7 GDPFDI 77.73311 GDPFDI^2 -0.000615 R-squared 0.196353 Adjusted R-squared 0.062412 S.E of regression 1900661 Sum squared resid 4.34E+13 Log likelihood -236.4762 Durbin-Watson stat 1.223096 Probability Probability 0.269396 0.229317 Std Error t-Statistic 838325.3 0.561525 46.08129 1.686869 0.000361 -1.704608 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.5848 0.1174 0.1140 1440994 1962903 31.93016 32.07177 1.465968 0.269396 Phụ lục 14 Kiểm định tự tương quan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.484993 Obs*R-squared 0.582691 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Variable Coefficient GDPFDI -0.000990 C 33.28113 RESID(-1) 0.199941 R-squared 0.038846 Adjusted R-squared -0.121346 S.E of regression 1315.778 Sum squared resid 20775257 Log likelihood -127.3433 Durbin-Watson stat 1.909284 Probability Probability 0.499437 0.445259 Std Error t-Statistic 0.008545 -0.115878 452.9780 0.073472 0.287101 0.696414 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.9097 0.9426 0.4994 7.26E-13 1242.547 17.37910 17.52071 0.242496 0.788420 Phụ lục 15 Kiểm định phân phối chuẩn U Series: Residuals Sample 1991 2005 Observations 15 -2 00 -1 000 10 00 20 00 30 00 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis 7.26E-13 9.978866 2636.159 -2111.075 1242.547 0.227583 2.731848 Jarque-Bera Probability 0.174426 0.916482 Phụ lục 16 Kiểm định việc chọn mơ hình Ramsey RESET Test: F-statistic 3.198273 Log likelihood ratio 3.544127 Test Equation: Dependent Variable: THUFDI Method: Least Squares Sample: 1991 2005 Included observations: 15 Variable Coefficient GDPFDI 0.220870 C 947.3142 FITTED^2 -1.51E-05 R-squared 0.974673 Adjusted R-squared 0.970452 S.E of regression 1192.558 Sum squared resid 17066343 Log likelihood -125.8683 Durbin-Watson stat 2.072341 Probability Probability 0.098972 0.059757 Std Error t-Statistic 0.032955 6.702126 514.1071 1.842640 8.47E-06 -1.788372 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.0000 0.0902 0.0990 7247.133 6937.721 17.18245 17.32406 230.9041 0.000000 Phụ lục 17 Kết ước lượng hệ phương trình theo phương pháp bình phương gián tiếp hai bước System: SYS02 Estimation Method: Two-Stage Least Squares Sample: 1991 2005 Included observations: 15 Total system (unbalanced) observations 149 Instruments: GGDP PGDP THUKH T1 T2 T3 C Coefficient Std Error C(1) 1.000010 5.54E-06 C(2) 1.000624 0.000479 C(3) 1.000073 1.49E-05 C(4) 1.000027 1.07E-05 C(5) 1.000145 6.45E-05 C(6) 0.984675 0.027329 C(7) -1.556211 0.320019 C(8) 0.091791 0.003999 C(9) -2316.831 834.0613 t-Statistic 180634.4 2089.387 67197.67 93397.11 15509.98 36.03041 -4.862877 22.95344 -2.777771 Prob 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0063 C(10) 0.163720 0.008272 19.79140 C(11) 1499.706 441.7942 3.394579 C(12) 1.000158 0.000128 7803.926 C(13) 0.999714 0.000253 3954.331 C(14) 1.000009 8.87E-05 11278.46 C(15) 1.000000 8.78E-15 1.14E+14 C(16) 1.000000 1.31E-14 7.64E+13 Determinant residual covariance 11.49350 Equation: GDPCD = C(1)*(GDPCD(-1)*(GGDP+100)/100) Observations: 14 R-squared 1.000000 Mean dependent var Adjusted R-squared 1.000000 S.D dependent var S.E of regression 5.541001 Sum squared resid Durbin-Watson stat 2.578720 Equation: GDP = C(2)*(GDPCD*PGDP) Observations: 15 R-squared 0.999987 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.999987 S.D dependent var S.E of regression 813.1207 Sum squared resid Durbin-Watson stat 1.666638 Equation: GDPQD = C(3)*(T1*GDP) Observations: 15 R-squared 1.000000 Mean dependent var Adjusted R-squared 1.000000 S.D dependent var S.E of regression 9.823424 Sum squared resid Durbin-Watson stat 1.883932 Equation: GDPNQD = C(4)*(T2*GDP) Observations: 15 R-squared 1.000000 Mean dependent var Adjusted R-squared 1.000000 S.D dependent var S.E of regression 8.648813 Sum squared resid Durbin-Watson stat 2.268029 Equation: GDPFDI = C(5)*(T3*GDP) Observations: 15 R-squared 1.000000 Mean dependent var Adjusted R-squared 1.000000 S.D dependent var S.E of regression 13.33615 Sum squared resid Durbin-Watson stat 1.658189 Equation: LOG(THUQD) = C(6)*LOG(GDPQD) + C(7) Observations: 15 R-squared 0.990120 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.989360 S.D dependent var S.E of regression 0.076338 Sum squared resid Durbin-Watson stat 1.245454 Equation: THUNQD = C(8)*GDPNQD + C(9) 0.0000 0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 257643.2 74889.74 399.1351 380456.9 226337.0 9256314 147725.3 88100.09 1350.995 185774.7 98276.36 1047.228 35105.33 41736.84 2489.940 9.952296 0.740057 0.075757 Observations: 15 R-squared 0.976166 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.974333 S.D dependent var S.E of regression 1468.330 Sum squared resid Durbin-Watson stat 1.143303 Equation: THUFDI = C(10)*GDPFDI + C(11) Observations: 15 R-squared 0.967922 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.965454 S.D dependent var S.E of regression 1289.476 Sum squared resid Durbin-Watson stat 1.505062 Equation: THUTP = C(12)*THUQD + C(13)*THUNQD + C(14)*THUFDI Observations: 15 R-squared 1.000000 Mean dependent var Adjusted R-squared 1.000000 S.D dependent var S.E of regression 0.657771 Sum squared resid Durbin-Watson stat 2.758780 Equation: THUNS = C(15)*THUTP +C(16)*THUKH Observations: 15 R-squared 1.000000 Mean dependent var Adjusted R-squared 1.000000 S.D dependent var S.E of regression 2.48E-10 Sum squared resid Durbin-Watson stat 0.943867 14735.67 9165.088 28027918 7247.133 6937.721 21615717 47885.13 31109.89 5.191954 78520.80 53807.24 8.00E-19 PHỤ LỤC Phụ lục Số liệu gốc biến Năm GDPCD GDP GDPQD GDPNQD GDPFDI THUNS THUTP THUQD THUNQD THUFDI GGDP PGDP T1 T2 T3 199 0.310 139634 76707 23836 49157 628 9231 5627 4084 1468 75 5.81 0.55 0.6408 0.0082 199 0.342 0.603 151782 110532 37903 66700 779 17531 9064 6235 2679 149 8.7 0.73 0.007 199 14025 0.572 164043 53592 80263 841 29285 18809 11029 7011 769 8.08 0.86 0.3821 0.006 199 17853 0.401 0.534 0.025 178534 71623 95469 4541 33736 22026 13423 7039 1563 8.83 199 0.535 195567 228892 91977 122487 6602 47597 30635 17382 10446 2808 9.54 1.17 0.4018 0.0288 199 27203 0.399 0.034 213833 108634 143296 9485 57315 35683 19537 12371 3775 9.34 1.27 0.5268 199 31362 0.404 0.504 0.052 231264 126970 158203 16486 59117 38632 21927 11714 4991 8.15 1.36 199 36101 0.499 0.071 244596 144407 180396 25801 64732 42272 24117 12632 5523 5.76 1.48 0.400 199 39994 0.387 0.490 256272 154927 196057 27598 71511 45821 24738 14946 6137 4.77 1.56 0.069 44164 0.385 0.060 2000 273666 170141 212879 26687 84745 48673 27202 14423 7048 6.79 1.61 0.482 48129 0.478 0.074 2001 292535 184836 230247 35759 97985 58433 32495 17250 8687 6.89 1.65 0.384 53576 0.076 2002 313247 205652 256413 41200 111137 72677 39510 22288 10880 7.08 1.71 0.3838 0.4786 200 61344 0.390 0.464 0.144 336242 239736 284963 88744 133502 84176 45055 25213 13908 7.34 1.82 THUKH 3604 8467 10476 11710 16962 21632 20485 22460 25690 36072 39552 38460 49326 200 200 71530 279704 327347 108256 166384 96411 48670 28522 19220 7.79 1.97 392989 837858 321942 382743 133173 194004 109338 53131 33033 23174 8.43 2.13 362435 0.391 0.384 0.457 0.456 0.151 0.158 69973 84666 Phụ lục 18 Phương án mô qua số liệu gốc Năm GDPCD GDPCDF % GDP GDPF % GDPQD GDPQDF % GDPNQD GDPNQDF 1991 139634 139634 0.000 76707 76707 0.000 23836 23836 0.000 49157 49157 1992 151782 151784 0.001 110532 110871 0.307 37903 38020 0.310 66700 66901 1993 164043 164049 0.004 140258 141170 0.651 53592 53945 0.659 80263 80794 1994 178534 178537 0.002 178534 178648 0.064 71623 71679 0.078 95469 95526 1995 195567 195571 0.002 228892 228961 0.030 91977 92003 0.028 122487 122520 1996 213833 213839 0.003 272037 271746 -0.107 108634 108516 -0.109 143296 143159 1997 231264 231270 0.002 313624 314723 0.350 126970 127409 0.346 158203 158751 1998 244596 244593 -0.001 361016 362224 0.335 144407 144900 0.341 180396 181008 1999 256272 256263 -0.004 399942 400019 0.019 154927 154979 0.033 196057 196095 2000 273666 273666 0.000 441646 440877 -0.174 170141 169838 -0.178 212879 212508 2001 292535 292524 -0.004 481295 482966 0.347 184836 185472 0.344 230247 231057 2002 313247 313238 -0.003 535762 535971 0.039 205652 205721 0.033 256413 256523 2003 336242 336233 -0.003 613443 612326 -0.182 239736 239314 -0.176 284963 284433 2004 362435 362429 -0.002 715307 714431 -0.122 279704 279363 -0.122 327347 326932 2005 392989 392986 -0.001 837858 837582 -0.033 321942 321822 -0.037 382743 382618
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn: Đánh giá tác động của chuyển dịch cơ cấu GDP theo thành phần tới thu NSNN bằng mô hình kinh tế lượng, Luận văn: Đánh giá tác động của chuyển dịch cơ cấu GDP theo thành phần tới thu NSNN bằng mô hình kinh tế lượng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay