Tổng hợp các câu hỏi ĐỀ THI IQEQ VÀO BIG4

8 152 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2018, 23:06

TỔNG HỢP CÁC CÂU TRẮC NGHIỆM MKTQT NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG NGÀNH Trong nghiên cứu môi trường ngành MKTQT cần nghiên cứu doanh nghiệp của: A Nước nhập B Nước xuất khác vào đoạn thị trường C Nước xuất khác D Cả a b Cơ cấu dân số vàng Việt Nam đặt cho doanh nghiệp nước đầu tư vào Việt Nam những: A Cơ hội B Điểm mạnh C Điểm yếu D Khơng có đáp án Nghiên cứu SWOT nghiên cứu A Mơi trường bên bên ngồi B Khách hàng đối thủ cạnh tranh C Cơ may hiểm họa D Điểm mạnh điểm yếu Muốn đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp định MKTQT cần: A Coi sản phẩm vấn đề quan trọng B Coi giá yếu tố C Kết hợp yếu tố MKT - Mix D Chỉ sử dụng yếu tố MKT - Mix đủ Đặc trưng hoạt động loại hình công ty TNC là: A Vốn thuộc quốc gia B Phải cơng khai báo cáo tài C Nhà nước kiểm soát chặt chẽ D Bị điều chỉnh luật nhiều quốc gia Phân chia theo tư cách pháp nhân công ty quốc tế chia thành A Doanh nghiệp công nghiệp doanh nghiệp thương mại B Doanh nghiệp cổ phần doanh nghiệp tư nhân C Doanh nghiệp quốc gia doanh nghiệp TNC D Cả A,B,C Phân chia theo lĩnh vực hoạt động công ty quốc tế chia thành a Doanh nghiệp công nghiệp doanh nghiệp thương mại b Doanh nghiệp cổ phần doanh nghiệp tư nhân c Doanh nghiệp quốc gia doanh nghiệp TNC d Cả A,B,C Các yếu tố nội dung nghiên cứu chi tiết thị trường ngoại trừ a KH b SP c Chính sách KT d A & B Các thơng tin bên ngồi cung cấp cho hệ thống thơng tin DN ngoại trừ: a Thị trường mục tiêu b Hệ thống báo cáo nội c Các kênh mkt d Cơng chúng 10.Các quốc gia có mức sống chênh lệch thường có đặc điểm sau loại trừ: a Đại phận nhân dân sống nơng nghiệp b Hình thành tầng lớp trung lưu c Tầng lớp giàu có sống hàng nhập d A & C 11 Quản trị marketing quốc tế nhằm quản lý tổ chức kiểm sốt có hiệu hoạt động thị trường quốc tế bao gồm a Lợi nhuận tối ưu b An toàn kinh doanh quốc tế c Xác định mkt mix thị trường quốc tế 12.Dưới mơ hình quản lý DN quốc tế: a Chiến lược b Phân quyền c Trung gian d Tác nghiệp 13.Xu hướng luật quốc gia ngày chặt hướng sau a SHTT b Mkt xanh c Bảo vệ môi trường d Cả A, B, C 14.Phát triển nhóm hàng phát triển danh mục sản phẩm theo chiều: a Dài b Rộng c Sâu d Khác 15.Phát triển mẫu mã hàng hóa phát triển danh mục sản phẩm theo chiều: a Dài b Rộng c Sâu d Khác 16.Thương hiệu tương ứng với khái niệm khái niệm sau a Hình ảnh nhãn hiệu b Nhãn hiệu c Tên thương mại d Nhãn sản phẩm 17.Những yếu tố sau nội dung nghiên cứu sản phẩm, ngoại trừ: a Chất lượng sản phẩm b Phạm vi sử dụng c Năng lực cạnh tranh sản phẩm d Công nghệ sản phẩm 18.Một cách điều kiện để mức giá coi giá quốc tế? a Giá đấu giá b Giá cách hợp đồng không mang tính chất ngẫu nhiên c Giá ký kết đồng tiền tự chuyển đổi d B & C 19.Các loại giá sau coi giá thị trường, ngoại trừ: a Giá quốc tế b Giá đấu giá c Giá vốn d Giá hợp đồng ký kết thực tế 20.Giá … mức giá thường cao giá thị trường a Đấu giá b Đấu thầu c Tham khảo d Ký kết thực tế 21.Hãng long Fresh xuất sản phẩm long vào vào thị trường Trung Đông, hãng nên áp dụng: a Giá hớt váng b Giá thâm nhập c Giá phân biệt d Phận biệt giá theo tính chất sản phẩm 22.Giá hợp đồng ký kết thực tế áp dụng theo phương pháp sau, ngoại trừ: a Ấn định giá b Cố định c Tham khảo giá d Di động 23.Có thể tham khảo nhiều loại giá ưu điểm loại giá nào? a Đấu giá b Đấu thầu c Yết bảng sở giao dịch d Tham khảo 24.Hoạt động hậu cần phân phối gồm công việc sau đây: a Lựa chọn ptvt b Sắp xếp đơn hàng c Xác định lượng tồn kho d Cả A, B, C 25.Các trung gian bán lẻ thị trường quốc tế bao gồm loại hình loại trừ: a Đại siêu thị b Chuỗi cửa hàng tiện lợi c Văn phòng đại diện NN d Công ty thương mại 26.Căn tuyển chọn thành viên kênh phân phối thị trường nước nhập khẩu: a Đặc điểm sản phẩm b Mục tiêu marketing c Mức độ phù hợp với mục tiêu DN d Xung đột kênh 27.Xu hướng tìm kiếm thỏa hiệp để linh hoạt đưa định tập quyền phân quyền thể rõ cơng ty tập đồn theo tư a Vị chủng (ethnocentrism) b Đa tâm (polycentrism) c Địa tâm (geocentrism) d Khơng có đáp án 28.Tuy Mar quốc tế không cho hệ quy chiếu tự thân (self - reference criterion) yếu tố quan trọng a Thuyết đa tâm (polycentrism) b Thuyết địa tâm (geocentrism) c Cả hai d Khơng có đáp án 29.Mar quốc tế cần thiết lý sau đây(*) a Nó chức kinh doanh b Nó trung tâm tất hoạt dộng kinh doanh quốc tế c Người có nhu cầu mong nuốn d Tất người khách 30 Đối với MNC, vấn đề quan trọng thực chiến lược Mar quốc tế a Bán sản phẩm với giá cao b Thu hút nhiều người trung gian Mar c Tăng khả cạnh tranh d Giới thiệu sản phẩm với khách hàng 31.Khi áp dụng giá bán thống thị trường khác gặp khó khan ngoại trừ yếu tố a Văn hóa b Cạnh tranh c Tỷ giá hối đối d Tất yếu tố Hệ thống MMIS marketing quốc tế gồm a Con người, thiết bị, phương pháp b Các hệ thống CMIS c Hệ thống báo cáo nội d Hệ thống nghiên cứu Marketing Hợp đồng đặc quyền dịch vụ hình thức: a Liên doanh b Franchinsing c Chủ sở hữu d Khác Để xâm nhập thị trường mới, yếu tố là: a Doanh nghiệp đủ nguồn lực để tăng cường xúc tiến b Sản phẩm phải khác biệt với sản phẩm loại thị trường c Giá sản phẩm phải mức thấp d Phải sản phẩm hoàn toàn Phương thức xâm nhập tương ứng với mức dộ kiểm soát thấp số đây: a Nhượng quyền b Xuất c Cấp phép d Liên doanh Bước thứ quy trình phát triển sản phẩm là: a Nêu ý tưởng b Sản xuất thử c Thiết kế mẫu d Khơng có câu trả lời (1) Hình thành ý tưởng -> (2) Tuyển chọn ý tưởng -> (3) Lập luận chứng KTKT -> (4) Thiết kế mẫu -> (5) Sản xuất thử -> (6) Bán thử SP -> (7) Thương mại hóa SP Bản chất Mar quốc tế bao gồm điểm sau, ngoại trừ a Cạnh tranh quốc tế trở nên khốc liệt b Đẩy manh tiêu thụ xuất c Thỏa mãn tố nhu cầu người tiêu dùng nước d Tạo lợi nhuận tốt Đặc trưng bật TNCs A Cơ hội B Thách thức C Cả A & B D Không có đáp án 10 7P Mar dịch vụ không bao gồm thành phần A Sản phẩm B Con người C Đối thủ D Phân phối 11 Mục tiêu Mar quốc tế nhấm mạnh vào mục tiêu sau, ngoại trừ a Mở rộng thị trường b Phát triển thị trường c Quốc tế hóa d Khác 12 Tập quán thương mại có tính chất bắt buộc tác dộng đến hoạt dộng marketing góc độ a Hình thành mối quan hệ tin cậy, chấp thuận lẫn b Mong khách hàng tuân thủ theo tập qn c Như khn mẫu bắt buộc phải tuân theo d Như khuôn mẫu không bắt buộc phải tuân theo 13 Mục đích nghiên cứu tổng thể thị trường a Đánh giá điểm mạnh doanh nghiệp b Đánh giá khó khắn doanh nghiệp c Đánh giá hội, khả cách tiếp cận thị trường d Đáp án khác 14 Lựa chọn thị trường định hướng nghiên cứu khái quát thị trường dựa a Lĩnh vực hoạt động b Mục tiêu khả doanh nghiệp c Đặc điểm thị trường d A&C 16 Nội dung nghiên cứu không thuộc nghiên cứu chi tiết thị trường nước ngồi A Sản phẩm B Tình hình trị C Hệ thống phân phối D Lệ tập quán 17 Có sản phẩm tung thị trường ưu điểm phát triển sản phẩm a Có cải tiến b Bắt chước nguyên mẫu c Trẻ hóa lại sản phẩm d Mới 18 Nội dung sau vấn đề cần ý với bao bì sản phẩm xuất khẩu, ngoại trừ a Thiết kế sản phẩm b Chất liệu bao bì c Xử lý bao bì sau tiêu dùng d Quy định mơi trường 20 Hoạt động hậu cần phân phối hàng hóa bao gồm công việc sau a Lựa chọn phương tiện vận tải b Sắp xếp đơn hàng c Xác định lượng tồn kho d Cả *22 Các tiêu chí sử dụng để xếp đơn hàng, ngoại trừ a Thời gian đặt hàng b Thời gian nhận hàng c Mối quan hệ với người giao nhận d Không có đáp án 23 Yếu tố số có ảnh hưởng đến lựa chọn kênh phân phối thị trường nước ngoai a Các quy định nước sở b Đặc điểm hình ảnh sản phẩm c Chi phí phát triển trì kênh d Tất yếu tố 27 Nghiên cứu PESTEL nghiên cứu a Môi trường bên mơi trường bên ngồi DN b Cơ may hiểm họa c Khách hàng đối thủ cạnh tranh d Điểm mạnh điểm yếu 28 Bia Heneiken giữ nguyên sản phẩm truyền thông khác 100 quốc gia mà có mặt Đây chiến lược a Thích ứng sản phẩm b Thích ứng truyền thơng c Tiêu chuẩn hóa d Khác biệt hóa 29 Bước quy trình xây dựng chương trình quảng cáo a Xác định mục đích quảng cáo b Lựa chọn phương tiện quảng cáo c Lựa chọn thư pháp quảng cáo d Khơng có câu trả lời (1) Xđ mục tiêu qc – (2) phân định trách nhiệm qcáo - (3) ấn định ngân sách qc – (4) lựa chọn phg tiện qc – (5) soạn thảo content qc – (6) xd bố cục thủ pháp qc – (7) chọn tgian qc – (8) tổ chức lực lượng qc – (9) kiểm tra đánh giá hiệu 30 Lựa chọn thủ pháp quảng cáo bước…trong quy trình xây dựng chương trình quảng cáo A B C D 31 Công cụ sau yếu tố xúc tiến quan trọng doanh nghiệp thâm nhập thị trường nước a Hội chợ triển lãm quốc tế b Quảng cáo c Bán hàng trực tiếp d Tuyên truyền 32 Với cặp thị trường sau đây, mức độ khác biệt thực Mar đòi hỏi cao ảnh hưởng tôn giáo a Pháp nước Tây Âu khác b Mỹ Canada c Isarel Iran b D 34 Dự đoán xu hướng biến động giá thị trường quốc tế dựa vào lượng sản xuất, nhập xuất nước a Sản xuất b Xuất nhập chủ yếu c Tiêu thụ d Khơng có câu trả lời 36 Chuyển giá thường số chi nhánh tập đoàn đa quốc gia thực giao dịch………….và/hoặc với công ty mẹ a Công khai chi nhánh/ công ty với b Bí mật với đối tác địa phương c Bí mật với đối thủ cạnh tranh d Trên chưa có đáp án 39 Để tập trung vào phân đoạn thị trường toàn cầu, chiến lược sản phẩm phù hợp với doanh nghiệp a Tiêu chuẩn hóa (standardization) b Địa phương hóa (localization) c Thỏa hiệp tùy biến (compromise) d Chưa có đáp án *40 Yếu tố sau lựa chọn phương tiện vận tải ngoại trừ a Mục đích q trình vận chuyển b Đặc điểm sản phẩm c Yêu cầu hãng vận tải d Tình hình cạnh tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp các câu hỏi ĐỀ THI IQEQ VÀO BIG4, Tổng hợp các câu hỏi ĐỀ THI IQEQ VÀO BIG4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay