Khảo sát chất lượng vải áo sơ mi nam sản xuất tại việt nam

112 94 1
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2018, 22:56

TRẦN THỊ HỒNG MINH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - Trần Thị Hồng Minh CÔNG NGHỆ VÀ VẬT LIỆU DỆT MAY KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG VẢI ÁO MI NAM SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU DỆT MAY 2015B Hà Nội – Năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - Trần Thị Hồng Minh KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG VẢI ÁO MI NAM SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU DỆT MAY NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS VŨ THỊ HỒNG KHANH Hà Nội – Năm 2017 SĐH.QT9.BM11 Luận văn cao học 2015B LỜI CAM ĐOAN Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục hình vẽ đồ thị Danh mục bảng biểu 10 MỞ ĐẦU 11 CHƢƠNG – TỔNG QUAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN 13 1.1 Tổng quan sản xuất áo mi Việt Nam 13 1.1.1 Thị trƣờng áo mi Việt Nam 13 1.1.2 Tổng quan chung nhà sản xuất may áo mi nam Việt Nam 14 1.1.2.1 Các doanh nghiệp sản xuất áo mi Việt nam 14 1.2.2.2 Các phƣơng thức sản xuất áo mi nam Việt Nam 14 1.1.3 Một số công ty may áo mi nam sản xuất bán Việt Nam 16 1.2 Tổng quan vải may áo mi nam 17 1.2.1 Tầm quan trọng vải sử dụng sản phẩm áo mi nam 17 1.2.2 Các loại vải may áo mi nam 18 1.2.3 Một số công nghệ xử lý vải may áo mi nam cao cấp 20 1.2.4 Nguồn gốc xuất xứ vải sản xuất áo mi Việt Nam 21 1.3 Yêu cầu chất lƣợng vải may áo mi nam: 22 1.3.1 Yêu cầu chức năng, công dụng 22 1.3.2 Yêu cầu tiện nghi 22 1.3.3 Yêu cầu thẩm mỹ 25 1.3.4 Yêu cầu bảo vệ, sinh thái, sức khỏe vải may mặc [2-4] 26 1.3.5 Yêu cầu chăm sóc bảo quản 27 1.3.5 Yêu cầu kinh tế 27 1.3.6 Một số tiêu chuẩn liên quan đến yêu cầu chất lƣợng vải may áo mi 27 1.4 Tổng quan khảo sát, điều tra, 29 1.4.1 Khái niệm khảo sát [46] 29 1.4.2 Phƣơng pháp điều tra [47] 30 1.4.3 So sánh: 30 1.5 Tổng quan đánh giá chất lƣợng 30 Trần Thị Hông Minh Ngành CN Vật liệu Dệt may Luận văn cao học 2015B 1.5.1 Khái niệm chất lƣợng đánh giá chất lƣợng [1, 7] 30 1.5.2 Đánh giá chất lƣợng 32 1.5.3 Các phƣơng pháp đánh giá chất lƣợng sản phẩm 32 1.6 Thực tế kiểm tra chất lƣợng vải may áo mi nam công ty may 36 Kết luận chƣơng 37 CHƢƠNG 2: NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 38 2.1 Mục tiêu phạm vi nghiên cứu thực nghiệm 38 2.2 Đối tƣợng nghiên cứu 38 2.3 Nội dung phƣơng pháp nghiên cứu 38 2.3.1 Nghiên cứu tìm hiểu, phân loại dòng sản phẩm sản xuất bán thị trƣờng Việt Nam 38 2.3.1.1 Phân loại mi sản xuất Việt Nam theo giá bán thị trƣờng 38 2.3.1.2 Phân loại theo nhà sản xuất kinh doanh áo mi 38 2.3.2 Nghiên cứu so sánh chất lƣợng vải áo mi nam sản xuất số công ty lớn Việt Nam 40 2.3.2.1 Lựa chọn dòng áo mi nam để đánh giá 40 2.3.2.2 Xây dựng danh mục tiêu chất lƣợng cần đánh giá 40 2.3.3 Lựa chọn phƣơng pháp kiểm tra tiêu chất lƣợng 43 2.3.4 Một số phƣơng pháp thí nghiệm đánh giá tiêu riêng lẻ 47 2.3.4.1 Xác định cấu trúc vải 47 a Xác định độ dày vải TCVN 5071: 2007 [23]; 47 b Xác định mật độ dọc ngang TCVN 1753-1975 [20] 47 c Phƣơng pháp xác định khối lƣợng vải TCVN 8042-2009 [29] 48 d Chi số sợi dọc ngang TCVN 5094-90 [25]; TCVN 5095 – 90 49 2.3.4.2 Xác định tiêu chất lƣợng vải 49 a Xác định độ thống khí vải TCVN 5092: 2009 [24] 49 b Xác định độ thông vải ASTM E96-1995 [70] 51 c Độ mao dẫn với nƣớc theo phƣơng ngang (AATCC 198 - 2013); 51 d Độ mao dẫn với dầu theo phƣơng ngang AATCC-TM 198 52 e Kiểm tra tiêu độ rủ - BS 5058: 1973 [71] NF G07-109-1980; 52 f Độ co giặt TCVN 1755-86 [21]; 54 Trần Thị Hông Minh Ngành CN Vật liệu Dệt may Luận văn cao học 2015B g Độ bền kéo đứt độ giãn đứt TCVN 5795 – 1994 [27] 55 h Độ bền màu trình giặt ISO105-C02:1999, TCVN 1755-86 [75, 21] 57 i Góc hồi nhàu TCVN 5444-1991 [26] 58 2.3.5 So sánh chất lƣợng vải áo mi dòng mi nam cao cấp, trung cấp, bình dân 60 Kết luận chƣơng 60 CHƢƠNG – KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 61 3.1 Kết tìm hiểu, phân loại dòng sản phẩm mi nam sản xuất bán Việt Nam 61 3.1.1 Kết phân loại mi nam sản xuất bán theo giá bán Việt Nam 61 3.1.2 Phân loại theo nhà sản xuất kinh doanh áo mi sản xuất Việt Nam 62 3.2 Kết so sánh chất lƣợng vải áo mi nam dòng sản phẩm khác sản xuất Việt Nam 63 3.2.1 Kết lựa chọn dòng áo mi nam để so sánh 63 3.2.2 Kết điều tra danh mục tiêu chất lƣợng cần kiểm tra 64 3.2.3 Kết kiểm tra tiêu chất lƣợng loại vải lựa chọn theo nghiên cứu 68 3.2.3.1 Kết xác định cấu trúc vải 68 3.2.3.2 Kết xác định tiêu chất lƣợng vải 69 a) Kết xác định độ thơng khí vật liệu 69 b) Kết xác định thông vật liệu 70 c) Kết kiểm tra tiêu độ mao dẫn với nƣớc theo phƣơng ngang 70 d) Kết kiểm tra tiêu độ mao dẫn với dầu theo phƣơng ngang 71 e) Kết kiểm tra hệ số độ rủ 72 f) Kết kiểm tra tiêu độ co 72 g) Kết kiểm tra tiêu đồ bền đứt độ giãn đứt 72 h) Kết kiểm tra tiêu độ bền màu giặt 73 i) Kết kiểm tra góc hồi nhàu TCVN 5444-1991 73 k) Xác định chế độ giặt với tính chất cho phép giặt máy 73 3.2.4 Đánh giá so sánh chất lƣợng vải áo mi mẫu vải: 74 Trần Thị Hông Minh Ngành CN Vật liệu Dệt may Luận văn cao học 2015B 3.2.4.1 So sánh chất lƣợng loại vải theo phƣơng pháp vi phân 75 3.2.4.2 So sánh mức chất lƣợng sản phẩm tiêu chất lƣợng tổng hợp 78 Kết luận chƣơng 81 KẾT LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 82 Kiến nghị 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 Tiếng Việt 84 Tiếng Anh 86 PHỤ LỤC 1- KẾT QUẢ KHẢO SÁT GIÁ BÁN ÁO MI NAM 88 Theo nhà sản xuất Việt Nam 88 a Vải áo mi nam cao cấp 90 b Vải sử dụng để may dòng sản phẩm mi trung cấp 91 c Vải sử dụng để may dòng sản phẩm bình dân 91 * Các thƣơng hiệu mi xuất khẩu, đƣợc sản xuất Việt Nam: 91 Sản phẩm khơng có thƣơng hiệu thƣơng hiệu uy tín 92 PHỤ LỤC -BẢN XÁC NHẬN CÁC KẾT QUẢ PHÒNG THÍ NGHIỆM 94 PHỤ LỤC 3: KIỂM TRA VẢI TẠI NHÀ SẢN XUẤT ÁO MI NAM 95 KIỂM TRA VẢI SẢN XUẤT BẰNG PHƢƠNG PHÁP NGOẠI QUAN 95 KIỂM TRA VẢI SẢN XUẤT BẰNG PHƢƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 104 Thí nghiệm TAV BV Express 100% cotton yarn dye 104 Wrinkle Free + 3M: 108 PHỤ LỤC 4: HÌNH ẢNH ĐÍNH KÈM VỀ PHIẾU ĐIỀU TRA Ý KIẾN CỦA TỪNG CHUYÊN GIA 110 Trần Thị Hông Minh Ngành CN Vật liệu Dệt may Luận văn cao học 2015B LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan luận văn tác giả thực dƣới hƣớng dẫn PGS.TS Vũ Thị Hồng Khanh Nội dung nghiên cứu luận văn tác giả thực hiện, không chép từ cơng trình nghiên cứu khác Tác giả xin cam đoan điều thật, có sai, tác giả xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Xin trân trọng cảm ơn Hà nội, ngày 19 tháng năm 2017 Trần Thị Hồng Minh Trần Thị Hông Minh Ngành CN Vật liệu Dệt may Luận văn cao học 2015B LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn hƣớng dẫn tận tình PGS TS Vũ Thị Hồng Khanh, ngƣời thầy dành nhiều thời gian bảo, hƣớng dẫn giúp đỡ nhiệt tình để tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Thầy giáo, Cô giáo Viện Dệt May- Da giầy Thời trang Viện đào tạo Sau đại học trƣờng Đại học Báck khoa Hà nội dạy truyền đạt cho kiến thức khoa học kỹ thuật ứng dụng suốt thời gian học tập trƣờng tạo điều kiện để tơi hồn thành tốt luận văn cao học Tơi xin đƣợc gửi lời cảm ơn tới BGH, thầy cô giáo nhà trƣờng Xin dành lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, tạo điều kiện giúp đỡ Hà nội, ngày 19 tháng năm 2017 Trần Thị Hồng Minh Trần Thị Hông Minh Ngành CN Vật liệu Dệt may Luận văn cao học 2015B Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt PES/PET vải có thành phần xơ polyester, (PE) CVC Vải có thành phần xơ giá trị cao- Chief value of cotton T/C Vải có thành phần xơ PES pha xơ -Tetron and cotton Ne Đơn vị đo độ nhỏ sợi, Chi số Anh, số sợi có chiều dài 840 yard pound Nm Đơn vị đo độ nhỏ sợi, Chi số mét, số Km chiều dài Kg RFT Tỷ lệ đạt lần đầu -Right first time VLD Vật liệu dệt FTA Hiệp định thƣơng mại tự Free Transport Association EU Châu Âu TQM Quản lý chất lƣợng toàn diện Total Quality Management 4M+1E FDI Con ngƣời, phƣơng pháp, máy móc, nguyên vật liệu môi trƣờngMan, Method, Machine, Material +Environment Đầu tƣ trực tiếp nƣớc - Foreign Direct Investment TM Phƣơng pháp thử nghiệm- Test method Tiêu chuẩn Việt Nam Tiêu chuẩn Tính chất Chất lƣợng Tiêu chuẩn nhuộm hóa học hiệp hội vải sợi Mỹ- American Association of Textile Chemists and ColoristsASTM Hiệp hội kiểm định vật liệu Mỹ- American Society for Testing and MaterialsISO Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế- International Standard Organisation CIF Cost, Insurance and Freight- Chi phí, bảo hiểm cƣớc thuật ngữ thƣơng mại đòi hỏi ngƣời bán thu xếp cho việc vận chuyển hàng hóa đƣờng biển tới cảng đến, cung cấp cho ngƣời mua với tài liệu cần thiết để có đƣợc hàng hóa từ phƣơng tiện vận chuyển FOB Mua đứt bán đoạn bao gồm sản xuất theokiểu “mua nguyên liệu, bán thành phẩm”., Giao hàng phƣơng tiện vận chuyển- Free On Board CMP Chi phí đóng gói, nguyên phụ liệu cho thành phẩm; CM + Packing: CMT CMPT viết tắt Cutting (cắt), Making (may), Packing (đóng gói) CMPT & Thread (sợi chỉ) OBM Bao gồm tự thiết kế, tìm nguồn nguyên liệu cung cấp hàng hố với thƣơng hiệu riêng mình; Organizational Behavior Management ODM Bao gồm khâu thiết kế trình sản xuất từ thu mua vải nguyên phụ liệu, cắt, may, hồn tất, đóng gói vận chuyển Original Designed Manufacturer FAST Đảm bảo vải theo phƣơng pháp thử nghiệm đơn giản Fabric TCVN TC Tch CL AATCC Trần Thị Hông Minh Ngành CN Vật liệu Dệt may Luận văn cao học CSSX KESF 2015B Assurance by Simple Testing Cơ sở sản xuất phần mềm xác định đặc trƣng học vải giáo Kawabata VK Tiêu chuẩn quốc tế sản xuất, canh tác nông nghiệp hữu cơInternational Federation of Organic Agriculture Movements Vi khuẩn VSV Vi sinh vật UV Tia phóng xạ cực tím Ultra Violet radiation Đ VND Đồng Việt Nam NBC Công ty may Nhà bè g/m2 (gsm) Trọng lƣợng gam m2 vải (gam per square metre) IFOAM Trần Thị Hông Minh Ngành CN Vật liệu Dệt may Luận văn cao học 2015B Yêu cầu tiêu chuẩn với vải may áo mi ASTM D7020 Biểu p3.1: Báo cáo kiểm tra vải may áo mi nam Trần Thị Hông Minh 96 Ngành CN Vật liệu Dệt may Luận văn cao học 2015B Biểu p3.2 Hình ảnh báo cáo khiếu nại vải độ lệch chu kỳ kẻ nhà sản xuất Trần Thị Hông Minh 97 Ngành CN Vật liệu Dệt may Luận văn cao học 2015B Hƣớng dẫn kiểm tra ngoại quan vải QC dựa hệ thống kiểm tra vải quốc tế điểm áp dụng cho nhà sản xuất vải xuất “Phƣơng pháp thử nghiệm tiêu chuẩn cho kiểm tra trực quan phân loại loại vải” trƣớc đƣa vào gia cơng may áo Giới thiệu Đó trách nhiệm nhà cung cấp đảm bảo vảichất lƣợng tốt trƣớc xuất xƣởng trách nhiệm đơn vị gia công trƣớc cắt hàng loạt Phần chung Đơn vị gia công phải kiểm tra vải trƣớc cắt Nhà cung cấp vải kiểm tra vải trƣớc giao hàng có báo cáo kiểm tra đính kèm giao hàng Cả báo cáo phải đƣợc lƣu lại vòng tháng Tài liệu QC chứng trách nhiệm thông báo, bàn giao vải đủ tiêu chuẩn chất lƣợng, an toàn nhƣ:  Giới hạn hóa chất - Yêu cầu tiêu chuẩn chất lƣợng  Bảng hƣớng dẫn màu sắc nhà cung cấp  Hƣớng dẫn kiểm tra vải - Thông số kỹ thuật vải Dữ liệu vải kỹ thuật  Phần A- thông tin vải – tên nhà cung cấp vải  Phần B – kiểm tra vải – kết thử nghiệm theo nhà cung cấp vải  Phần C – mặc thử sản phẩm – kết thử nghiệm theo nhà cung cấp Vải đƣợc duyệt Trong trình kiểm tra vải bảng màu màu vải đƣợc duyệt phải đƣợc gắn đầy đủ Mặt phải vải phải đƣợc đánh dấu, kích thƣớc tối thiểu bảng màu 25 x 25cm (10” x 10”) Bảng màu đƣợc sử dụng để tham khảo cho trình kiểm tra vải Nhà cung cấp vải phải đƣợc đánh dấu cuộn vải bao gồm:  Nhà cung cấp vải  Trọng lƣợng vải  Nhà gia công may mặc  Chiều dài cuộn vải  Tên mã hàng  Trọng lƣợng cuộn vải  Mô tả vải  Nhuộm/ lót in  Kí hiệu màu màu sắc  Sắc thái  Thành phần vải  Điểm lỗi cuộn kiểm tra  Khổ cắt Số lƣợng vải đƣợc kiểm tra Cuộn vải đƣợc lựa chọn kiểm tra phải đại diện cho tất màu lót nhuộm màu, mã hàng Nếu điểm lơ hàng trung bình vƣợt điểm chấp nhận kiểm tra cho thấy có nhiều lỗi, phải kiểm tra thêm 15% Nếu vải có lỗi, đơn hàng phải đƣợc kiểm tra 100% phải trả lại Việc kiểm tra vải phải đƣợc luân phiên ngƣời, sau 2h, đƣợc kiểm tra vào thứ 2, để việc kiểm tra đƣợc thích hợp tránh mệt mỏi đánh giá khách quan Kiểm tra ngoại quan vải, tính lỗi theo hệ thống điểm Yêu cầu báo cáo kiểm tra vải phải nêu rõ: Thiết bị Trần Thị Hông Minh 98 Ngành CN Vật liệu Dệt may Luận văn cao học 2015B - Máy kiểm tra vải Việc kiểm tra nên đƣợc thực cách sử dụng máy kiểm tra vải:  Kiểm soát tốc độ - Thống kê số M / số Yard  Máy chiếu truyền ánh sáng tối thiểu 1000 lux - Hộp màu Tất màu sắc sắc thái phải đƣợc kiểm tra lại hộp màu so với tiêu chuẩn màu sắc màu đƣợc phê duyệt Các nguồn sáng TL83, D65, ánh sáng – A (vonfram, ánh sáng đèn) tia cực tím (UV) Ghi lại màu sắc Màu sắc sắc thái đƣợc kiểm soát cách trì việc ghi lại màu Phải kiểm tra lót nhuộm theo lót nhuộm, lót nhuộm cuộn Hồ phải đƣợc lƣu giữ thời gian tháng Kích thƣớc bảng màu tối thiểu *10 cm đƣợc đánh giá trực quan hộp màu Quan trọng phù hợp với tiêu chuẩn màu sắc vải đƣợc phê duyệt phải đạt đƣợc ánh sáng A Đối với việc sử dụng ISO 105 – A02: 1993 vùng màu xám để đánh giá thay đổi màu sắc không nên có khác biệt lớn 4-5 phận lót nhuộm cuộn Hồ số cuộn vải Báo cáo kiểm vải cho cuộn, Tất bảng màu lót nhuộm nên đƣợc gắn lỏng với sợi dây thành bó để đánh giá màu sắc dễ dàng, đƣợc đánh dấu:  Tên đơn hàng - Ngày -Nhà cung cấp vải -Mô tả vải  Mô tả màu sắc -Mỗi bảng màu gắn mẫu vải có mặt phải ngửa lên, mặt trái dƣới, hàng dọc vòng cột chạy hƣớng đƣợc đánh dấu bằng:  Chiều dài cuộn - Số cuộn - Số lót nhuộm Đối với sản phẩm giặt nhà cung cấp sản phẩm phải khâu tất cuộn màu với nhau, đánh dấu số cuộn giặt theo yêu cầu đặc điểm kỹ thuật Hồ vải Nhà cung cấp vải phải tạo hồ ánh màu xác định m/ yard Số lƣợng tối thiểu chấp nhận cho sắc thái 500m/ yds Một báo cáo quang phổ màu sắc đƣợc gợi ý để đƣợc đính kèm bảng ánh màu Các hồ kiểm vải phải đƣợc đánh dấu:  Tên đơn hàng - Ngày -Nhà cung cấp vải  Mô tả vải -Mô tả màu -Số cuộn -Chiều dài tổng Để hạn chế số lƣợng màu cho khách hàng, nhà cung cấp hàng may mặc phải xếp màu/ tƣơng ứng màu vào nƣớc điền vào:  Kế hoạch đơn hàng, ngày xuất hàng, địa giao hàng Kiểm tra màu hồ ánh màu QC Colour Shade D65 TL83 A To App fabric: Trần Thị Hông Minh Ok Ok Ok 99 Ngành CN Vật liệu Dệt may Luận văn cao học 2015B Shade: A Family: A, E, D Roll No: 1-30, 91 -150 Total length: 15000m Planned country: Se, De, F Khổ rộng cắt Dùng thƣớc đo điểm bắt đầu kết thúc cuộn vải đƣợc lựa chọn để kiểm tra, cắt 30cm/ 6” khổ rộng cắt Sau đem so sánh với hộp màu: Tiêu chuẩn màu sắc Đối chiếu với Mẫu vải đƣợc phê duyệt; Dữ liệu vải kỹ thuật Độ lệch cuộn phải đƣợc kiểm tra cách gấp may: Biên tới biên; Biên- Giữa-Biên, điểm đầu điểm cuối Nếu khác 4-5 vùng màu xám phận nào, phải liên lạc với văn phòng quản lý đơn hàng nhà cung cấp thƣơng lƣợng khách hàng điều kiện sản xuất gấp Quy trình kiểm tra Trọng lƣợng  Kiểm tra tối thiểu 10% cuộn đƣợc lựa chọn kiểm tra  Trọng lƣợng cắt 1000cm2; phải chuyển sang đơn vị m2/yd2  Thông tin trọng lƣợng vải phải đƣợc ghi báo cáo kiểm vải tem vải  Nếu độ lệch -5% +7% cuộn bị loại bỏ Khổ vải cắt Khổ rộng cắt tối thiểu, đo từ lỗ kim mép cuộn, đƣợc ghi liệu vải kỹ thuật, phải đƣợc kiểm tra lần cuộn: Điểm đầu, Điểm giữa, Điểm cuối Những cuộn có khổ nhỏ hơn, bị loại bỏ Xác định chiều dài cuộn  Chiều dài cuộn mà ngắn 40m/yds khơng đƣợc chấp nhận, trừ có yêu cầu khách hàng  Chiều dài cuộn đƣợc ghi tem cuộn phải đƣợc kiểm tra lại theo chiều dài thực tế đƣợc kiểm tra máy kiểm vải  Nếu độ lệch nhỏ 1%, chiều dài đƣợc kiểm tra bàn cắt Nếu khác nhau, cuộn bị loại bỏ Mối nối  Chiều dài mối nối tiếu thiểu 30m/yds  Điểm nối phải đƣợc ghi báo cáo kiểm tra cuộn riêng  điểm phạt đƣợc định cho mối nối/ điểm nối Khơng có cuộn đƣợc phép có nhiều mối nối/điểm nối Mùi vải Những cuộn có mùi khó chịu bị loại bỏ Độ lƣợn/ độ xiên Độ lƣợn đƣợc đo vị trí cao đƣờng góc phải mép vải Trần Thị Hông Minh 100 Ngành CN Vật liệu Dệt may Luận văn cao học 2015B Hình p3.2 Kiểm tra độ cong võng vải Độ xiên/ độ vặn Độ xiên /độ vặn đƣợc đo điểm cao sợi ngang/ hàng góc phải đƣờng mép/ nếp gấp Hình p3.3: Kiểm tra độ xiên vải Cách tính dung sai x 100 =Max % Tỉ lệ % tối đa khổ rộng vải Dệt thoi Dệt kim 3% 5% Màu trơn/ màu in 2% 4% Sọc/kiểm tra Những cuộn ngồi dung sai bị loại bỏ Ngoại trừ: Độ xiên đặc điểm vải dệt thoi kiểu vân chéo/ cấu trúc vải satin vải dệt kim Dung sai độ xiên phải theo yêu cầu loại vải, mã hàng riêng biệt, đƣợc ghi vào “báo cáo kiểm tra vải”  Sản phẩm cuối - Sản phẩm giặt theo hƣớng dẫn Trong trƣờng hợp chƣa thống tiêu chuẩn độ xiên/ độ vặn cuộn kiểm tra, việc kiểm tra phải dừng lại Áp dụng tính điểm dựa theo Hệ thống kiểm tra vải điểm Hệ thống điểm tên quy tắc phân loại bản, chiều dài/ kích thƣớc số lƣợng lỗi, khơng nhiều điểm phạt đƣợc định hệ m/ yard Điểm lỗi điểm phạt Điểm lỗi đƣợc đánh dấu màu sticker Để hiển thị vị trí lỗi mép cuộn đƣợc đánh dấu màu với màu sticker màu Chiều dài lỗi Điểm Màu sticker Ngắn 75mm/3” Trắng 75mm-149mm/3”-6” Xanh 150mm -229mm/6”-9” Vàng Loại vải Trần Thị Hông Minh 101 Ngành CN Vật liệu Dệt may Luận văn cao học 2015B Hơn 230mm/9” Đỏ Điểm Lỗ thủng Ngắn 2.5cm/1” Lớn 2.5 cm/1” Ví dụ Khổ vải 10cm Tổng số điểm thưởng m/yd 2+4 điểm= điểm Trên 1yd vải tính tối đa điểm lỗi 1m 5cm 15cm 4cm hole 25cm Màu Sticker Xanh Đỏ Tổng số điểm thưởng thứ hai 3 Tổng số điểm thưởng thứ ba m/yd Tổng số điểm thưởng thứ tư 4+4 điểm = điểm “Bất kể chiều dài/ kích thƣớc số lƣợng lỗi, khơng nhiều điểm phạt đƣợc định hệ m/yard” Tính số điểm Hệ M: = điểm/100 m2 = điểm lô hàng/100 m2 Hệ inches: Trần Thị Hông Minh 102 Ngành CN Vật liệu Dệt may Luận văn cao học 2015B = điểm /100yd2 = điểm lô hàng/100 yd2 Điểm chấp nhận Dệt thoi Loại vải Số điểm 100m2 Trunh bình lơ Mỗi cuộn hàng Số điểm 100yd2 Trung bình lơ Mỗi cuộn hàng Vải len Tổng hợp Vải nhung kẻ Vải khác 12 15 28 20 10 13 25 18 15 20 33 26 13 17 30 24 Số điểm 100m2 Số điểm 100 yd2 Trung bình Mỗi Trung bình lơ Mỗi cuộn lơ hàng cuộn hàng Một mặt phải 17 22 15 20 Hai mặt phải 20 26 18 24 Vải 24 31 22 28 Dệt kim dọc/ vải den 22 28 20 26 Những điểm tiêu chuẩn đƣợc áp dụng theo cách sau đây:  Những điểm đo cuộn cao điểm cao nhất/ cuộn đƣợc chấp nhận, cuộn bị loại bỏ/  Nếu điểm lơ hàng vƣợt q điểm trung bình chấp nhận, toàn số vải kiểm tra bị loại bỏ Chấp nhận Những điểm lỗi đƣợc bồi thƣờng với thỏa thuận nhà cung cấp vải nhà cung cấp sản phẩm Kết luận Báo cáo kiểm tra đƣợc sử dụng để:  Nắm đƣợc chất lƣợng vải trƣớc cắt  Thảo luận với nhà cung cấp vải yêu cầu cải thiện vải lỗi  Hƣớng dẫn cho cách tốt tìm nguồn cung cấp vải  Lƣu hồ sơ, báo cáo theo loại vải, nhà cung cấp vải theo mùa Dệt kim Loại vải A Trần Thị Hông Minh REQUIREMENT 103 Ngành CN Vật liệu Dệt may Luận văn cao học 2015B 1.FABRIC WEIGHT – JCP – PP09 – 0902 g/m² 118.7 oz/yd² 3.5 2.FIBER ANALYSIS – AATCC TEST METHOD 20–2001 COTTON (%) 59.5 POLYESTER (%) 40.5 DIMENSIONAL STABILITY OF TEXTILES – JCP – WR03 - 0902 AFTER WASHES WARP (%) -0.2 WEFT (%) -0.2 BREAKING STRENGTH OF TEXTILE FABRICS – JCP – PP04 – 0902 WARP (lb) 63.3 WEFT (lb) 48.3 TEARING STRENGTH OF FABRICS – JCP – PP17 – 0902 WARP (lb) 2.0 WEFT (lb) 1.5 COLORFASTNESS TO ACCELERATED WASHING – JCP – CF01 – 0610 Shade Change 4.5 Staining Acetate 4.0 Cotton 4.5 Nylon 4.0 Polyester 4.5 Acrylic 4.5 Wool 4.5 10 11 12 13 N/A 60+/- 3.0 % 40+/- 3.0 % +/- 3.0 % +/- 3.0 % 30 lb 25 lb 2.0 lb 1.5 lb 4.0 3.0 A REQUIREMENT COLORFASTNESS TO CROCKING – JCP – CF04 – 0902 DRY 4.5 4.0 WET 4.0 3.5 COLORFASTNESS TO NON-CHLORINE BLEACH - JCP – CF11 – 0902 Shade Change PASS PASS COLORFASTNESS TO CHLORINE BLEACH - JCP – CF03 – 0902 Shade Change FAIL* PASS OIL REPELLENCY – JCP – 3M OIL REPELLENCY TEST I Initial Durability20; Washes WATER REPELLENCY – JCP – 3M WATER REPELLENCY TEST III Initial Durability 20; Washes STAIN RELEASE – JCP – 3M STAIN RELEASE TEST I Initial 7 Durability20 Washes 6 ABRASION JCP-PP01 16,000 (
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát chất lượng vải áo sơ mi nam sản xuất tại việt nam , Khảo sát chất lượng vải áo sơ mi nam sản xuất tại việt nam , CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN, CHƯƠNG 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM, CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay