Nghiên cứu ứng dụng bộ nghịch lưu đa mức cấu trúc module cho các ứng dụng với lưới điện

87 143 2
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2018, 22:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - NGUYỄN XUÂN VIỆT NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BỘ NGHỊCH LƯU ĐA MỨC CẤU TRÚC MODUL CHO CÁC ỨNG DỤNG VỚI LƯỚI ĐIỆN Chuyên ngành : KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGƯỜI HƯỚNG DẪN : TS PHẠM VIỆT PHƯƠNG HÀ NỘI – 2017 Lời cam đoan LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc rõ ràng phép công bố Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2017 Học viên thực Nguyễn Xuân Việt i Mục lục MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ ix LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN BỘ NGHỊCH LƯU ĐA MỨC 1.1 Cấu tạo nguyên lý hoạt động 1.1.1 Bộ biến đổi NPC 1.1.2 Bộ biến đổi FC 1.1.3 Bộ biến đổi xếp chồng cầu H (CHB) 1.1.4 Bộ biến đổi đa mức cấu trúc module 1.2 Các phương pháp điều chế 1.2.1 Phương pháp điều chế vector không gian SVM 10 1.2.2 Phương pháp điều chế PWM 11 1.2.3 Phương pháp điều chế NLM 12 1.3 Tính cấp thiết đề tài 14 1.4 Mục đích nghiên cứu .14 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 15 1.6 Nội dung luận văn 15 ii Mục lục CHƯƠNG SƠ ĐỒ CẤU TRÚC VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ BIẾN ĐỔI MMC .16 2.1 Sơ đồ cấu trúc biến đổi MMC 16 2.1.1 Cấu trúc nửa cầu .17 2.1.2 Cấu trúc cầu đủ .18 2.1.3 Cấu trúc diode kẹp 18 2.1.4 Cấu trúc biến đổi ba mức 19 2.1.5 Cấu trúc biến đổi năm mức với liên kết chéo .20 2.1.6 So sánh lựa chọn cấu trúc 20 2.2 Nguyên lý hoạt động biến đổi MMC 21 2.2.1 Trạng thái chèn vào (Inserted) 21 2.2.2 Trạng thái bỏ qua (By pass) .22 2.2.3 Nguyên lý hoạt động pha 23 2.2.4 Nguyên lý hoạt động pha 27 2.3 Ứng dụng thực tế .29 2.4 Kết luận 30 CHƯƠNG MƠ HÌNH HĨA VÀ XÂY DỰNG CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN BỘ BIẾN ĐỔI MMC .31 3.1 Mơ hình hóa biến đổi MMC 31 3.2 Mơ hình hố biến đổi MMC xét ba pha 34 3.3 Xây dựng cấu trúc điều khiển cho biến đổi MMC .36 3.4 Thiết kế mạch vòng điều khiển .37 3.4.1 Mạch vòng dòng điện 37 3.4.2 Mạch vòng cơng suất .42 iii Mục lục 3.4.3 Mạch vòng điện áp hiệu dụng 44 3.5 Tính tốn thơng số mạch 45 3.6 Hiệu chỉnh mạch điều khiển Matlab – Simulink .47 3.6.1 Hiệu chỉnh mạch vòng dòng điện 47 3.6.2 Hiệu chỉnh mạch vòng cơng suất .48 3.6.3 Hiệu chỉnh mạch vòng điện áp chiều 49 CHƯƠNG THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN NLM VÀ PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG 52 4.1 Thuật toán NLM 52 4.1.1 Thuật toán NLM cổ điển 52 4.1.2 Thuật toán NLM cải tiến 56 4.2 Lựa chọn thuật toán NLM cho MMC thuật toán cân điện áp 59 4.2.1 Lựa chọn thuật toán NLM cho MMC 59 4.2.2 Thuật toán cân điện áp 60 CHƯƠNG MÔ PHỎNG VÀ KIỂM CHỨNG KẾT QUẢ .64 5.1 Phần mềm thông số mô 64 5.2 Kết mô 65 5.2.1 Kết đầu thuật toán NLM .65 5.2.2 Điện áp nhánh nhánh pha .65 5.2.3 Điện áp dây đầu 66 5.2.4 Điện áp pha đầu 66 5.2.5 Dòng điện đầu 67 5.2.6 Sóng hài TDH đầu 67 iv Mục lục 5.2.7 Tổng kết 68 KẾT LUẬN 69 PHỤ LỤC 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 v Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Điện áp xoay chiều đầu Điện áp điểm nối biến đổi hệ xoay chiều Điện áp chiều đầu vào biến đổi Dòng điện chảy hệ xoay chiều Dòng điện chảy mạch vòng , Dòng điện chảy nhánh nhánh biến đổi , Điện cảm điện trở nguồn biến đổi , Điện cảm điện trở nhánh pha , Tổng điện áp tụ thuộc module chèn vào nhánh ∑ Tổng điện áp tụ nhánh nhánh ∑ , N m Ý nghĩa , Điện dung sub-module điện dung tương đương nhánh , Hệ số chèn nhánh nhánh Số lượng submodule nhánh pha , Thành phần d q điện áp lưới , Thành phần d q dòng điện Chỉ số điều chế vi Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT MMC Modular Multilevel Bộ biến đổi đa mức cấu trúc mô-đun Converter MC Multilevel converter Bộ biến đổi đa mức NPC Neutral point clamped Đi-ốt kẹp FC Flying Capacitor Tụ bay PWM Pulse width modulation Điều chế độ rộng xung LSPWM Điều chế dịch mức sóng mang PSPWM Điều chế dịch pha sóng mang SVM Space vecto modulation Điều chế véctơ không gian SM Submodule Các mô-đun thành phần HVDC High voltage direct current Hệ thống truyền tải điện chiều điện áp cao NLM Nerest Level Modulation Phương pháp điều chế NLM PI PI Controller Bộ điều khiển tỷ lệ - tích phân RSF Reduced switching Thuật toán cân điện áp frequency voltage balancing algorithm vii Danh mục bảng DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Bảng so sánh cấu trúc Sub – module 21 Bảng 2.2: Điện áp ngõ Sub – module .23 Bảng 3.1 Các tham số biến đổi MMC 45 Bảng 5.1: Các thông số mô biến đổi MMC .64 viii Danh mục hình vẽ, đồ thị DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1: Phân loại biến đổi đa mức .5 Hình 1.2: Cấu trúc biến đổi NPC Hình 1.3: Cấu trúc biến đổi FC Hình 1.4: Cấu trúc biến đổi CHB Hình 1.5: Vector không gian nghịch lưu N – mức 10 Hình 1.6: Bố trí sóng mang PWM 12 Hình 1.7: Điện áp nhánh van theo điều chế NLM 13 Hình 2.1 Mơ hình biến đổi MMC 16 Hình 2.2: Cấu trúc nửa cầu Sub – module 17 Hình 2.3: Cấu trúc cầu đủ Sub – module 18 Hình 2.4: Cấu trúc diode kẹp 19 Hình 2.5: Cấu trúc biến đổi ba mức .19 Hình 2.6 Cấu trúc biến đổi mức có liên kết chéo 20 Hình 2.7: Trạng thái chèn vào Sub – module .21 Hình 2.8: Trạng thái bỏ qua Sub – module 22 Hình 2.9: Mạch điện pha biến đổi MMC tổng quát 23 Hình 2.10: Điện áp xoay chiều đầu MMC 10 mức 25 Hình 2.11: Cấu trúc MMC pha 27 Hình 3.1 Mơ hình pha MMC .31 Hình 3.2: Sơ đồ mạch ba pha MMC 35 Hình 3.3: Cấu trúc tổng quan mạch vòng điều khiển 37 Hình 3.4: Sơ đồ khối mạch vòng điều khiển dòng điện biến đổi MMC .40 ix Chương 4: Thuật toán điều khiển NLM phương pháp cân lượng thất chuyển mạch cao Sự biến đổi điện áp tụ sub-modules khiến cho ba pha có điện áp khác Kết là, điều dẫn đến dòng điện lưu thơng ba pha Dòng lưu thơng chảy thơng qua sáu nhánh làm méo dòng điện hình sin nhánh Do đó, giá trị hiệu dụng dòng điện nhánh tổn thất biến đổi tăng Chính thuật toán cân điện áp “reduced switching frequency (RSF) voltage - balancing algorithm” đưa ra, làm giảm tần số đóng cắt trung bình thiết bị đồng thời phân phối cân lượng tụ SM; giảm đáng kể biên độ dòng lưu thơng mà khơng ảnh hưởng đến điện áp dòng điện đầu MMC Theo thành nghiên cứu thời gian gần cân điện áp tụ tiến hành hai phương pháp: thêm phần tử cân vào điều chế SM phương pháp bố trí chèn vào bỏ qua cách hợp lý SM chu kỳ phóng nạp tụ Phương pháp thêm phần tử cân vào điều chế SM có số hạn chế sau : Mỗi SM cần cấu trúc diều khiển riêng biệt dẫn đến cấu trúc mạch phức tạp xuất thành phần sóng hài Phương pháp bố trí chèn vào bỏ qua cách hợp lý SM chu kỳ phóng nạp tụ : điện áp tụ đo nhiều lần chu kỳ xếp theo thứ tự theo giá trị điện áp tụ Việc kiểm soát SM chèn vào bỏ dựa vào chiều dòng điện nhánh giá trị điện áp tụ Phương pháp có ứng dụng lớn số SM nhiều Do để phát triển nghiên cứu ta tìm hiểu nghiên cứu phương pháp Thuật toán cân điện áp tụ thực nhánh theo lưu đồ hình 4.8 61 Chương 4: Thuật toán điều khiển NLM phương pháp cân lượng Hình 4.8: Lưu đồ thuật tốn cân lượng Giải thích chi tiết lưu đồ thuật toán: Thực xét với N = N = 10 trước xếp trường hợp không cần quan tâm đến chiều dòng điện hay điện áp tụ cần thực OFF 10 SM ON 10 SM thoát thuật toán để giảm thời gian thực thi thuật toán 62 Chương 4: Thuật toán điều khiển NLM phương pháp cân lượng Với trường hợp lại N, việc chọn N SM chèn vào thực thuật toán phát thay đổi N từ mức sang mức khác thuật toán lựa chọn tụ cần ON theo cách thức sau: - Sắp xếp giá trị điện áp tụ theo thứ tự tăng dần lưu vào bảng Sau đó, OFF 10 SM phần lập trình phía sau cần ON SM cần thiết - Kiểm tra chiều dòng điện nhánh dương nạp điện cho tụ So sánh điện áp tụ chưa xếp với giá trị thứ N bảng nhỏ SM tương ứng ON - Kiểm tra chiều dòng điện nhánh âm xả điện từ tụ So sánh điện áp tụ chưa xếp với giá trị thứ 10 - N bảng lớn SM tương ứng ON Kết luận Trong chương này, tác giả trình bày ưu điểm mà thuật toán điều khiển NLM NLM cải tiến mang lại, đơn giản, dễ lập trình Thuật tốn NLM cho phép tính tốn số lượng Sub – module chèn vào cần thiết chu kỳ Để xác định thứ tự ưu tiên Sub – module chèn vào cho giảm tối đa số lần q trình đóng cắt van, tác giả đề xuất phương pháp cân lượng – phương pháp so sánh mức điện áp đo đầu tụ điện Sub – module Thông qua phép so sánh giá trị, thuật toán lập trình thực với mục đích đưa lượng tụ điện Sub – module mức gần sấp sỉ 63 Chương 5: Mô kiểm chứng kết CHƯƠNG MÔ PHỎNG VÀ KIỂM CHỨNG KẾT QUẢ 5.1 Phần mềm thông số mô Phần mềm sử dụng phần mềm PSCAD, với điều kiện thông số bảng đây: STT Thơng số Kí hiệu Giá trị Đơn vị Điện áp chiều VDC 20 kV Công suất nghịch lưu P 21 MW Số lượng Sub module N 10 Sub module nhánh Điện dung Sub module 13000 µF Điện cảm nhánh pha 1,59 mH Điện dung nhánh pha 1300 µF Điện trở nhánh pha R 0,1 Ω Tần số điện áp đầu MMC f 50 Hz Mật độ công suất EP 74.07 J/kVA Bảng 5.1: Các thông số mô biến đổi MMC 64 Chương 5: Mô kiểm chứng kết 5.2 Kết mô 5.2.1 Kết đầu thuật tốn NLM Hình 5.1: Đầu thuật toán NLM Nhận xét: Kết hình 5.1 cho thấy thuật tốn NLM bám theo điện áp đặt hình Sin tạo 11 mức theo lý thuyết, thời điểm có mức điện áp theo lý thuyết 5.2.2 Điện áp nhánh nhánh pha Hình 5.2: Điện áp nhánh nhánh pha A Nhận xét: Kết hình 5.2 cho thấy đầu pha tạo 11 mức ( tính điện áp 0V) theo lý thuyết 65 Chương 5: Mô kiểm chứng kết 5.2.3 Điện áp dây đầu Hình 5.3: Điện áp dây đầu biến đổi MMC Nhận xét: Kết hình 5.3 cho thấy điện áp dây đầu có biên độ có giá trị 12,24 kV độ lệch pha hợp lý theo lý thuyết tính tốn, đầu đường Sin mịn trơn 5.2.4 Điện áp pha đầu Hình 5.4: Điện áp đầu pha MMC Nhận xét: Kết hình 5.4 cho thấy điện áp pha đầu có biên độ có giá trị 7,2 kV độ lệch pha hợp lý theo lý thuyết tính tốn, đầu đường Sin mịn trơn 66 Chương 5: Mô kiểm chứng kết 5.2.5 Dòng điện đầu Hình 5.5: Dòng điện đầu pha A MMC Nhận xét: Kết hình 5.5 cho thấy dòng điện đầu pha A (Đường nét màu xanh nước biển) có biên độ chu kì ổn định, hình dạng đường Sin mịn trơn, đạt yêu cầu đặt 5.2.6 Sóng hài TDH đầu Hình 5.6: Sóng hài đầu MMC Nhận xét: Kết hình 5.6 cho thấy: sóng hài đầu giai đoạn có biên độ cao nhiên sau nhờ điều khiển nên sóng hài giảm xuống nhiều khoảng gần 1% Chứng tỏ chất lượng điện áp tốt 67 Chương 5: Mô kiểm chứng kết 5.2.7 Tổng kết Ta thấy kết mô xác tính tốn mong muốn Chứng tỏ phương pháp điều khiển thuật toán cân lượng áp dụng hoàn toàn đắn Tuy nhiên kết dựa vào mô phần mềm với thông số lý tưởng, phát triển áp dụng cho mạch thật cần tính tốn chi tiết 68 Kết luận KẾT LUẬN Sau nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu ứng dụng nghịch lưu đa mức cấu trúc modul cho ứng dụng với lưới điện” sử dụng phương pháp điều chế NLM thuật toán cân lượng, em hiểu thêm nghịch lưu đa mức ứng dụng lưới điện, biết thêm kiến thức cách xây dựng mô hệ thống phần mềm mơ MATLAB PSCAD Thuật tốn NLM phương pháp cân tụ thiết kế cho 20 SM nhánh Khi mô cho hệ thống 10 SM nhánh sử dụng thuật toán NLM nhiên điều kiện thời gian có hạn nên luận văn nhiều thiếu sót hạn chế Em xin chân thành cảm ơn TS Phạm Việt Phương người trực tiếp hướng dẫn, tận tình bảo giúp đỡ vấn đề khó khăn trình làm đề tài Luận văn tốt nghiệp khơng thể hồn thành thiếu giúp đỡ thầy Em xin chân thành cảm ơn thầy mơn tự động hóa hướng dẫn tận tình q trình hồn thiện Em mong nhận góp ý từ phía thầy để đồ án trở nên hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2017 Học viên thực Nguyễn Xuân Việt 69 Phụ lục PHỤ LỤC P1 Chương trình thực thuật toán điều chế NLM #LOCAL REAL du #LOCAL REAL input #LOCAL INTEGER nguyen #LOCAL INTEGER thapphan1 #LOCAL INTEGER thapphan2 !Luu lai gia tri thuc cua dau vao input = $vref !Luu lai phan nguyen cua gia tri thuc nguyen = $vref !Luu lai phan du cua gia tri thuc du = input nguyen !Neu phan du nho hon 0.25 thi so luong SM bang phan nguyen IF (du LT 0.25) $Non = nguyen !Neu phan du lon hoac bang 0.25 thi so luong SM bang phan nguyen + IF (du GE 0.25) $Non = nguyen + P2 Chương trình thực thuật toán cân điện áp tụ #LOCAL REAL vcpa1 10 vcpa1(1)= $vc1pa vcpa1(2)= $vc2pa vcpa1(3)= $vc3pa vcpa1(4)= $vc4pa vcpa1(5)= $vc5pa vcpa1(6)= $vc6pa vcpa1(7)= $vc7pa vcpa1(8)= $vc8pa vcpa1(9)= $vc9pa vcpa1(10)= $vc10pa 70 Phụ lục ! Luu lai gia tri dau vao cua level va N #LOCAL INTEGER soluongpa #LOCAL INTEGER levelpa #LOCAL INTEGER levelcupa soluongpa = $Npa levelpa = $levelpa levelcupa = STORI(NSTORI) IF (levelpa EQ levelcupa) GO TO 300 ! Luu lai gia tri cua dong dien #LOCAL REAL dongdienpa dongdienpa = $ipa ! SAP XEP DIEN AP TU TANG DAN #LOCAL INTEGER i #LOCAL INTEGER j DO i=1,9,1 DO j=10,i+1,-1 IF (vcpa(j) LT vcpa(j-1) ) THEN #LOCAL REAL TG TG = vcpa(i) vcpa(i) = vcpa(j) vcpa(j) = TG END IF END DO END DO !NEU N = 10 thi ON tat cac cac SM va nhay den cuoi chuong trinh IF (soluongpa EQ 10) THEN DO i=1,10,1 smpa(i) = END DO GO TO 300 END IF 71 Phụ lục ! RESET laic ac cong phat xung DO i=1,10,1 smpa(i) = END DO ! NEU N = thi nhay den cuoi chuong trinh IF (soluongpa EQ 0) GO TO 300 ! RESET lai gia tri cua i va j i = j = ! NEU DONG DIEN DUONG THI TIM N TU CO DIEN AP THAP NHAT VA PHAT XUNG CHO SM TUONG UNG IF (dongdienpa GE 0) THEN DO i=1,10,1 IF (vcpa1(i) LE vcpa(soluongpa)) THEN Smpa(i) = j = j + END IF IF (j EQ soluongpa) EXIT END DO END IF ! NEU DONG DIEN AM THI TIM N TU CO DIEN AP CAO NHAT VA PHAT XUNG CHO SM TUONG UNG IF (dongdienpa LT 0) THEN #LOCAL INTERGER soluongpa1 soluongpa1 = 10 soluongpa DO i = 10,1,-1 IF (vcpa1(i) GT vcpa(soluongpa1)) THEN smpa(i) = j = j + END IF IF (j EQ soluongpa) EXIT END DO END IF 72 Phụ lục 300 STORI(NSTORI) = levelpa $sm1pa = smpa(1) $sm2pa = smpa(2) $sm3pa = smpa(3) $sm4pa = smpa(4) $sm5pa = smpa(5) $sm6pa = smpa(6) $sm7pa = smpa(7) $sm8pa = smpa(8) $sm9pa = smpa(9) $sm10pa = smpa(10) 73 Tài liệu tham khảo TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Phùng Quang ,Matlab & Simulink dành cho kỹ sư điều khiển tự động, nhà xuất Khoa học Kỹ thuật 2006 [2] Samir Kouro, Mariusz Malinowski, K Gopakurma, Josep Pou, Leopoldo G Franquelo, Bin Wu, Jose Rodriguez, Marcelo A Pérez and Jose I Leon, “Recent Advances and Industrial Applications of Multilevel Converters” in IEEE August 2010, pp 2553-2580 [3] Leopoldo G Franquelo, Jose Rodriguez, Jose I Leon, Samir Kouro, Ramon Portillo and Maria A.M Parts, “The age of multilevel converters arrives” in IEEE June 2008, pp 28-39 [4] Elisabeth Nøkleby Abildgaard (2012), “Exploring the Properties of a Modular Multilevel Converter Based HVDC”, Norwegian University of Science and Technology [5] Marcin Zygmanowski, Bogusław Grzesik, Radosław Nalepa (2012), “Capacitance and Inductance Selection of the Modular Multilevel Converter”, IEEE [6] Miguel Moranchel, Francisco Huerta, Inés Sanz, Emilio Bueno and Francisco J Rodríguez, “A comparison of Modulation techniques for Modular Multilevel Converters”, in MDPI, Dec 2016 [7] R Marquardt, “Modular multilevel converter: An universal concept for HVDC-networks and extended DC-bus-applications,” in Proc International Power Electronics Conf., Jun 2010, pp 502–507 [8] Suman Debnath, Jiangchao Qin, Behrooz Bahrani, Maryam Saeedifard and Peter Barbosa, “Operation, Control, and Applications of the Modular Multilevel 74 Tài liệu tham khảo Converter: A Review” IEEE Transaction on Power Electronics, vol 30, pp 37-53, March 2014 [9] Artjoms Timofejevs, Daniel Gamboa, “Control of MMC in HDVC applications” Aalborg University, Denmark, 2013 [10] Estibaliz Solas, Gonzalo Abad, Jon Andoni Barrena, Sergio Aurtenetxea, Ainhoa Carcar and Ludwik Zaijac, " Modular Multilevel Converter With Different Submodule Concepts—Part II- Experimental Validation and Comparison for HVDC Application", Industrial Electronics, IEEE Transactions on , vol.60, no.10, pp.4536,4545, Oct 2013 [11] Dominic Paradis “Real – time simulation of Modular Multilevel Converters” Toronto University, Canada, 2013 75 ... em định chọn nghịch lưu đa mức cấu trúc module để nghiên cứu Luận văn tốt nghiệp em thực với tên gọi: Nghiên cứu ứng dụng nghịch lưu đa mức cấu trúc modul cho ứng dụng với lưới điện Nội dung... phát triển nghiên cứu, ứng dụng biến đổi công suất lớn đời sống ngành công nghiệp lượng, việc thực đề tài Nghiên cứu ứng dụng nghịch lưu đa mức cấu trúc modul cho ứng dụng với lưới điện cần... cho cell nhánh van nên cấu trúc khơng thích hợp ứng dụng trao đổi công suất hai chiều Chương 1: Tổng quan nghịch lưu đa mức Hình 1.4: Cấu trúc biến đổi CHB 1.1.4 Bộ biến đổi đa mức cấu trúc module
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ứng dụng bộ nghịch lưu đa mức cấu trúc module cho các ứng dụng với lưới điện , Nghiên cứu ứng dụng bộ nghịch lưu đa mức cấu trúc module cho các ứng dụng với lưới điện , CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN BỘ NGHỊCH LƯU ĐA MỨC, CHƯƠNG 2 SƠ ĐỒ CẤU TRÚC VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ BIẾN ĐỔI MMC, CHƯƠNG 3 MÔ HÌNH HÓA VÀ XÂY DỰNG CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN BỘ BIẾN ĐỔI MMC, CHƯƠNG 4 THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN NLM VÀ PHƯƠNG PHÁ PCÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay