Bài giảng ACYL HOA KTSXDP

21 61 1
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2018, 20:39

Chương 6-acyl hóa Mục tiêu học tập: Khái niệm phân loại phản ứng acyl hoá Các tác nhân q trình acyl hố Cơ chế phản ứng yếu tố ảhưởng đến trình acyl hố Các ví dụ ứng dụng phản ứng acyl hoá 12/16/2017 1 Đại cương: 1.1 Định nghĩa: Acyl hóa q trình H hợp chất hữu nhóm acyl NH2 NHCOCH3 + CH3COOH + H2O Các nhóm acyl quan trọng: Tên acid xuất xứ Cơng thức nhóm acyl Acid carboxylic R-COAcid sulfonic R-SO2Bán ester acid carbonic R-OCO12/16/2017 Acid Carbamic R-NH-CO- Mục đích acyl hố *Tạo hợp chất với tính chất mới: -Acyl hoá anilin thu acetanilid thuốc hạ nhiệt -Acyl hố ure với malonat tạo barbituric *Tạo nhóm bảo vệ: -Bảo vệ nhóm amin tổng hợp sulfamid *Tạo hợp chất trung gian: -Amid số amin với acid carboxylic trung gian tổng hợp dị vòng 12/16/2017 1.2 Phân loại phản ứng acyl hóa O-acyl hoá: -Acyl hoá -OH alcol, phenol, enol acid carboxylic, sản phẩm ester anhydrid acid ROH + R’COX => ROCOR’ + HX 2RCOOH => (RCO)2O + H2O N-acyl hoá: -Acyl hoá amoniac amin, sản phẩm amid 12/16/2017 R-NH2 + R’COX => RNHCOR’ + HX 1.2 Phân loại phản ứng acyl hóa • S-acyl hoá: -Acyl hoá - SH thioalcol thiophenol, sản phẩm thioester R-SH + R’ COX => RSCOR’ + HX • C-acyl hố: -Thế H nhóm methylen hoạt động H2C(COOR)2 + NaOC2H5 => NaCH(COOR)2 NaCH(COOR)2 + CH3COCl => CH3COCH(COOR)2 12/16/2017 Tác nhân acyl hoá O R C Cơng thức chung: X X là: -OH: acid carboxylic -OR: ester -NH2: amid -OCOR: alhydrid -X: halogenid acid 12/16/2017 Các tác nhân acyl hóa cụ thể: 2.1 Các acid carboxylic: -Acyl hố amin alcol, -Khơng có khả acyl hố phenol -Các acid hay sử dụng fomic, acetic -Nhiệt độ Acyl hoá cao (200C) H- COOH CH3 - COOH 12/16/2017 Các tác nhân acyl hóa cụ thể: 2.2 Các ester: -Tác nhân acyl hố khơng mạnh -Được sử dụng nhiều, đặc biệt ester có nhóm hút điện tử mạnh - Thường dùng O-, N-, C-acyl hố -Trong cơng nghiệp, dùng ester tạo N-acyl (trừ trường hợp điều chế formamid dimethyl formamid): NH3 + HCOOCH3 = HCONH2 + CH3OH 12/16/2017 Các tác nhân acyl hóa cụ thể: 2.3 Các amid: - Là tác nhân yếu, sử dụng Formamid (HCONH2) carbamid (H2NCONH2) dùng nhiều Carbamid dùng để acyl hoá alcol tạo uretan: C2H5OH + H2NCONH2.HNO3 => C2H5OCONH2 + NH4NO3 12/16/2017 Các tác nhân acyl hóa cụ thể 2.4 Các anhydrid acid: - Là tác nhân mạnh, - Có thể acyl hố amin, alcol phenol - Hay sử dụng anhydrid acetic ( C4H6O3) - Có thể acyl hố mơi trường nước kiềm - Anhydrid hỗn tạp: nhóm acyl hoạt hố acyl hoá Xúc tác: ( amin bậc 3): -Triethylamin, pyridin, 4-dimethylaminopyridin 12/16/2017 10 Các tác nhân acyl hóa cụ thể 2.5 Các halogenid acid: - Là tác nhân mạnh - Dễ bị phân huỷ nước - Tạo HX, phải dùng bazơ hữu hấp thụ - Các clorid acid bị thuỷ phân (clorid acid thơm, sulfonyl clorid) acyl hố kiềm 10-20% carbonat kiềm Tác nhân hay dùng: acetyl clorid, benzoyl clorid, photgen, benzensulfoclorid… - Acyl hố nhóm: -OH, -NH2… 12/16/2017 11 Các tác nhân acyl hóa cụ thể 2.6 Xeten: (CH2=CO) - Là tác nhân acetyl hoá mạnh - Sử dụng rộng rãi cơng nghiệp - Acetyl hố -OH alcol, -NH amin, -OH acid Acetyl hố chọn lọc nhóm -NH amin 12/16/2017 12 Cơ chế phản ứng: R C O O O + X R C + X R C + X 3.1 Cơ chế gốc: 12/16/2017 13 Cơ chế phản ứng: 3.2 Cơ chế điện tử: RCOX RCO + X ROH RCOOR' + HX OH RCOX + ROH R C X RCOOR' + OR' 12/16/2017 14 HX Cơ chế phản ứng: 3.3 Cơ chế nhân: (ít gặp) O PhCHO + Ph C H CN OH Ph C CN O PhCHO Ph C H C O CN O OH Ph C CH Ph CN Ph 12/16/2017 15 Một số yếu tố cần ý q trình acyl hố: 4.1 Xúc tác: - Có thể bazơ acid - Acyl hố alcol, amin halogenid anhydrid acid: Xúc tác: amin hữu cơ, carbonat kiềm kiềm - Acyl hoá alcol acid carboxylic (ester hoá): xúc tác là: acid sulfuric 12/16/2017 16 Một số yếu tố cần ý q trình acyl hố: 4.2 Dung mơi: - Thường chất tham gia phản ứng: - Alcol - Amin - Tác nhân acyl hố - Dung mơi trợ tan ( ko hòa tan): benzen, toluen, clorobenzen, cloroform, tetraclorocarbon, dicloromethan 12/16/2017 17 Một số yếu tố cần ý q trình acyl hố: 4.3 Nhiệt độ: - Acyl hố q trình toả nhiệt - Giai đoạn đầu cần cung nhiệt - Khi phản ứng xảy mạnh, cần làm lạnh -Giai đoạn cuối nâng nhiệt lại để phản ứng kết thúc *Giới hạn nhiệt độ số phản ứng: -Acyl hoá alcol acid carboxylic: 200 độ C, -Acyl hoá amin: 120-140 độ C -Với tác nhân halogenid acid: < 50 độ C 12/16/2017 18 Một số ví dụ: 5.1 Điều chế thuốc hạ nhiệt giảm đau aspirin: -Acid salixylic tác dụng với anhydrid acetic: -Xúc tác: acid sulfuric, -Nhiệt độ 80-90C, -Thời gian 30-45 phút COOH + OH 12/16/2017 COOH (CH3CO)2O + CH3COOH OCOCH3 19 Một ví dụ 5.2.Bán tổng hợp thuốc sốt rét artesunat: Acyl hoá DHA anhydrid succinic, xúc tác pyridin, triethylamin 4-DMAP CH3 H 3C O O O + O H H O CH3 OH 12/16/2017 CH3 O O H 3C O O O O H H CH3 OCOCH2CH2COOH 20 5.3 Điều chế acetanilid: Anilin acid acetic phản ứng 1400C 8-10 NHCOCH3 NH2 + + CH3COOH H2O Anilin AcOH AcOH H2 O N-ớc đá H2 O H2 O 12/16/2017 21
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng ACYL HOA KTSXDP, Bài giảng ACYL HOA KTSXDP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay